Skip to main content

Full text of "Iōannou tou Antiocheōs tou epiklL·n Malala ChronikL· historia. Joannis Antiocheni cognomento Malalae Historia chronica"

See other formats


> Digitized by Google InANNOT £ ANTIOXEftS 

TOT EniKAHN MAAAAA 

xponikh istopia; 

JOANNIS ANTIOCHENI 

. .-«.. .: — «•- »v -• - • •- •■- ••--.— ■•• 

COGNOMENTO MALALiE HTSTORIA CHRONICA. 

a , .... - 
Digitized by Google JOANNIS ANTIOCHENI 

COGNOMENTO MALALJE 

HISTORIA CHRONICA. 

E MS° Cod. BlBLIOTHEC^ BODLEIAN/B 

nunc primum edita. 

Cumlnterpret.&Notis Edm. Chilmeadi. 
& triplice Indice Rerum, Autorum, 
& Vocum Barbararum. 

PftiEMlTTITUR 

DISSERT ATIO de AUTORE, 

P E R 

HUMFREVUM HOVIUdM 

S.T.B. Coll. Wadhami Socium. 

ACCEDIT 

EPISTOLA RICHARDI BENTLEII 
Ad CI.V. JO.MILLIVM S.T. P. 
Cum Indice Scriptorum, qui ibi emendantur 

O X O N I I, 

ETheatro Shelponiano, 

CID 10 CXCI. Digitized by Google JONATH, EDWARLS 

Vice-Can- Oxon- 

jnnt 16. i<f?i. \ Digitized by Google D E 

AUTORIS COGNOMIN 

PRiEMONITIO. \ 

MAL ALA Cognmen SyrUcum. hafcribt a GMs fomfe: magis tamen convenrr* 
cum tUorum ^nalogia ut M«X**«* fcrtbatur J ficaue fcriftum futffe vtden. ^ - 
iore Prolcjomenor Hm ^fertur Sjrorum genmnum ac ^"«^"^Xfojfrt* 
Quod eitendtmr oyime congrutre ufui iingua Lattna. Eo RHETORfcM / jwji 
Jhcmuftorum Literatorum futffe Copomcn. 2*> fenfu ftc ^tutor afpeUatus Jit. 

N vcrbis Joannis (quem appellant) Damafceni & ^nftAntinl Pcrfb. hqui^t 
conccptuscft,qui prajmittitur, Ticulus, utrum Autoris Cognomer, ^^xa« 
( feu MotAgAas ) in Cafu, ut loquuntur, Genttivo a • an ut P e- 

.grinum & excraneum vocabulum, fic potius UdtcUnabUi, haud certo ^t.s appa_ 
ec. Nos fecuti autoritatem Virorum maximorum , quotquot haCtenus j . 
gnomiajs mentionem fecerunc , qerardt U Ifaact VofUum, 17/T«r«, Jp«j/- *i 
rumque complurimorum , pro lndecltnabtlt accepimus. Neque noc lan d 
K*m quamvis videacur haud licere per Grxcorum Analog.am i V.nha N m naap 
eos in A terminari; non tamen abhorrec ab corum ufu, ut Nonnna V.^um ^ 
entalia & Barbara abfquC ullaGrzca Terminacione, zuiCafuum Wl«w« ^ 
ore proferantur. Neque quiiquam ignorat quam amcnc Ortemates j e 4 . ftisEx . 
nofter Cbronorraphus) fua Nomina & Cognomina in A formare * a *' u ' c & Co . 
emplis qu* Ixhibent paflim monumcnta S. Pagina:. Idem ;^?»\"™X d * nus 
gnomina Arabica, ^itdaUa, Hanifa, Nahala, Tapbala, JilajbaUa, ^ u f * ut 
millia: Hinc Jelus illis eft Ifa, Darius Dara, Kt>froes B ^,7 0 d M - 
apud Sdid Sbn -Batri\. De Sjri, denique ipfis, populanbus noftn Aucor s, ^ 
dcm gaudeant cerminacione, confulacur Catalogus Scrtftorum Sjrtacorttm z ^ j 
Metropdtta confcriptus. Celebrantur ibi Maruta, ^arfoma, Hanana, T)a*. a , r 
^r/w^, Cr*. Sujfatra, cum multis aliis, pars magna Catalogi. oc i 
fum hxc? Monuifie fuffccerit , efle plane Syrtacum Autoris noftu Cog n °™* n ' di 
A apudeos definere conftare. Quam foleant autem Graa, P.^^Sorum 
mina cum nativis Terminationibus in Gractam fuam recipere , « crt ?P» ft 
«..iir.TnrJn innumerabilis. In orima acie ex Jo. Lantaiu^no 
demonftrac mulcicudo innumerabilis. In prima acie ex J 0 \ c * n ™"*™ t dc 
I«*^>J5 n^A«. Illenerecentior,& nonex Heroibus antiquis ? Cave a a 
eo Tr/ampfeo/. En quot 8c quancos Siccliices habeac defpicabilis hicce ^t^. 
Apud ^riem ^r^/^m, perduaam ad ^lextum Omnenum, 
doaiflimus P^viur, occurrit K^n^ > A«irj. Imp. Apud Banbohm*** 
Edejfenum memoracur MA'ip, ?C Arabicus Hanift ab eodem d.c.tur 
uodnomenquamvishabeaturapud euminCafu Gen. tamen P°^ us rU diluc ; de 
« -m ex ipfo ^cenfu, tum ex ahis Nomimbus equeA^, a»»^ apparet. In Anonymt C«>f. ^tom^, hujus Aftecla B,« ; « commemoracur, 
Z^njn j M*z«»tr «< \***ZL«n B.^. Ibidem occurrunt 

• AmA« & A«^»« C^4^)MuhammedisaliiSodaks. Hoc notent doa.f- 
fimi Viri qui t>erncgam nomcn MaUa apud Gwccosunquam cadcrc m A. ««« 
«rfus Autori, ut ^ iVucu Cto/^e in Tbefiuro, /ngclorum a. Muhammcd.t 
funtNomina Propria TLxQ* & M*^*- S,c £«^m,a ^k». Te;^**» 
( male ) & M -*»«. Audiatur ^tW-i, ptobatiffimus Scriptor, de Rege Pcrfarum 

Jdem rurfusdcalio^r.^Perfarum itidem Rege, %t h *> a,fl ^*; Acccdat his EratoXbenes> antiquiffimus ille, Gratcorumque Grammaticorum prin- 
cepsj in cujus Cataio^o Rcjrum Tbcbt*ritm nobis militat Rex K»^»^V' vocabu- 
lum fac>um ex 4 five <t>Ju ( nc Librario id vitio vertatur, ) quod .fcgyptiis. 
Nomen Vulcani fuit, fxcquc fcribitur Parpbyrio in Cafu Nominativo. Addo mfuper 
IUtS/.«, cognomen fuifle apud ipfos Alexandrinos Patriarchae. Audi reftem 
luculencum Tbeopbahcm in Cbrom.raphia j l&xv.vc, o tvrh*.\Uu HusxXx. Sic apud 
Victorem Tun. fotnnes cognomento Hemula. Quam boc illuftre exemplum Qut po- 
tcris ifliusvlm evitare ? Num culpam Librario impinges ? Vah Erfugium ! Ei- 
dem Tbeopbatti E/ S cr:«* eft Nomen Regis j£thiopum : quod quamvis lcgatar 
in Cafit non Rcff,, efleramen IndccltnabHe fidem facit sAccentus. At audias infu- 
peralia. In Grarca Scrif turarum Verfione quid apertius aut uficatius? MxS-acnx- 
, Y.iazto * , XtxXot. , Udlvx, Vetoa , fexcenta alia. Neejue ifta lo- 

lum in S. Scripturse Verfione hancTerminationem fortita funt, fed cum ea evolarunc 
ad omnesGraecos, & in nfum vulgarem abierunt. Nonnc A mutabatur apud pofteros 
Crxcos in A2 ? Dt aIiquibus,concedo: dc omntbus, pernego. Tcftimbnium dicat 
Mattbaus Evan^dtfia. Celebrantur ab eo o Zxgp , o A*tit , o Apa. Praster 
!•/. fofepbum qui ex Bibliorum Gracca Verfione fua non fcripfit, cedo mihi vel unum, 
cni Patriarcharum annofiflimus ille, Mx^tsaz&Aotc non Mu^amXx, appellecur, 
etfi Nomen illius apud tot Scriptores paffim memoretur, &, propter Iongsevitatem, 
yel in vulgt ore ubique tcrrarum ferebatur. MxS-cjvzIaoc ille nominatur a Theo' 
pbifo ^intivb Afncxnoy Euft(ti» % Syncello, Autore Qbronici Tafcb. Nicepboro Patr. Ce- 
dreno, Glyca, Hamartoh poftro, Anonymo Tetaviano, ahis. Poft hocce exemplum,quid 
attinet alia afferre, quae apud eofdcm Autores, cum rbilone fud. fcele & Tbeo- 
doreto in Hift. leguntur, > LTztpo/i, 2«A<*, 0etppce. , Xt^xiu^ » Ttva , Atxttx% 
catteraque pleraque fimilia ? ItameMufic amcnt, ut ex animo me tardec ac pigec 
tam diu demorari in minutiis hifce pucrilibus : ramen gratia eorum, qui dubi- 
tent, hic alia qujedam exrmph (ubjungam, quorum eadem eft analogia ac ratio. 
GZlotajVu, 0 X«>s, o MxJt, &germanaapud Ecclefiafticos Scriprores, ignorata 
lunc nullis nifi quibus fub fcrula manus eft. AAe£*(§^ 'o M«0»jA«>magnatum Grae- 
corum quidam, jj>ud Gtzrgnttn %Mon :n Nuvis Impp. Glycas ; ' 0 ^rr/ F>i<i<Pt><&> 
ya[/,£f>Gt eiy/* AAf?.«v, j< M&<ry;Xt tt> Apud Continuatorem Cvnslan- 

tinilorph. Hiftorix Bafilii Mactdonis, memoratur Va>fjg,*e; 0 M»^Af, ex Grsecis 
znagnatibus alius. Apud alium l^ t< ^ MxctAxfii. Sic apud Codmurn StGlycatn M»- 
Xotnh '0 Votfyx^t^CrxcoTuny ipfe Imperator : Ccdnno j Mt%. Z Vctit*.** • ^^ 5 *- 
wpeAci. Confimilia alia in vocales cadentia, qua; ex S. Scripturis in ulum com- 
rounem recepra funr, non cnumero, ne videar confcribere Judzorum Exerchum 
?liquem, Sobmonii fortaflTe aut /f/w/oplwti. Ncc innumera ifta reccnfeo, quai pa(fim 
apud Grxcos Hiftoricos prxter normam fermoni* Gratcanici Confonanubus clau- 
duntur. Hoc tantum obfervo de Pfeudoprophetsc Turcarum Nomine , quod 
quamvfo apud Craecos Scriptores tam frequen$ iftius ftt mentio, ne femel tamen , 
quod fciam,Grarca rerminatione donatur. ]VI»*^«^i M vdcpt j" , Niuuu.ir> Mj- 

Harc lufimus (LeSor erudite) in Gramrrjaticis, non Grammatici; quippe Nos qui 
M«A#A« pro Jndecltncilnlt fumpfimus, £rmis ingrntis contra Ufum Gr,ecorum tn- 
ftmulant Viri do6ti(Timi : quem dicunt, non pati, ut Nomcn ullum Virile, ouantum- 
vis Barbaricum, apud cos in A terminetur. Si ulterius inftant (ut faciunt^) & ab 
ipfo lAccentu, quod in fylhba fen iltima ftatuatur, poffe duci argumentum exifti- 
manrj convertantur rctro oculi,ad, Mt^t*, flg^/i^, Mot-z**, Hf*»A*, Itdd^x, 
ZtortyitA^pe:, A>ctA tx, Mx^^ot^ax. Quibus addi & alia pofiini: azcq^yA^tx^ 
^ae^^ia^ccntum aJia in S. Scripturis g< rmaniffima. Neque alia eft ratio exeun. 
tium in alias Vocales, Voc^tccstf/Jii^ in Serte quadam Regum JEgyptiorum , 
U<P%t> luhit BCC. aut termtnatorum Confonantibus, bQtpi te% , \x*id\ \%<Pi6, 
las^x^ [Wffrff, T«ni/,fp, Sic liberos Nos,& praedictos fummoi Virosab erani peccato contra ufum Graccorum, 
przftitimus. / rogrediamur ulterius: & ut fuit oftcnfum, tepugnare nihil, quominus 
potuerit Cafu RtZrj fcribi M*A*A*, fic brevitcr nunc inquiramus, an retpfa ita fcribi 
confueverit. Sanc hac etfl ita fe habeant,& quamvisappareat fcribi MocXotXx ; 
Mtbi tamen non deeft quod facilecuivis perluadeat, non ita reverM y fed M*AoeA<*f 
fcriptum fuifle. Nempe hoc id evincere vio^etur, quod a Tzetze Cbitiafia , quipro 
a» c ubique fubftituit, non ut Indeclinabile, fed prorfus ad exemplum & ingenium 
Circci fcrmonis,MfAiA>); fcribatur. Idem inde videtur verifimile admodum fieri, 
quod quamvis non femper peregrinis hujufmodi Nominibas afiumatur Gracca Tcr- 
minatio , conftat tamcn id ufu fapipme venire, «Sic quoque inter Reccntiores (ut 
miiTa faciamus infinitaj A*uA*i* vocabulum , cum pro Nomine Virili, uc 
in Codicc quodam MS. ofurpatur, fcribi A?&n**t*s no * animadvertimus. a«A®- 
iut JVa«> T * ^tK MrtfJWgiac f4.0M%,eS i-jrix^lu/ o A«njA» t «f. Haec (Lcdor) 
fcripfimus ti)im ad Amicos eruditiftimos : ii tamen ( quod plane miramur ) ita 
tontra Nos inftituunt Difpurationem, quafc contendiflemus , non modo potuijfe in 
Hedfo fcribi M*A*A*,fe*d & reipfa fic fcriptum fuifle, fcribique fic debmjfe. 

Hocitaque ponatur de ^racanica Terminatione. Vidcamus jam de Latrnis. An 
ilii JAaUlas feu JAaleiat fcribent cum Grxcis } An porius fcquentur Syrorum Ori- 
ginariam ? Certe Grzcam Sgo non rnoror, cum appareat Orrgtnarta, & ifta ufu vul- 
gari non jam)am fit ftabilita. Mihi placet Syrorum genmnum vocabulum MALALA: 
nam eandem terminationem in Virorum Nominibus quam maxime amant Latini, 
ut in Stneca,Naftca t Mcffala* aliifque fcxcentis. Cumctrto nobis innote/cat gcnu- 
inum vocabulum MALALA, cum exacle id cnnveniat Linguarum noftrarum Ana- 
logix , cum iniuper hxc Terminatio jam ufu communi obanuerit 5 quid nobis, 
amabo, quid, precor,fi Graci ni A fuum v addebant ? Quis aquam ex rivula hau- 
riet quando adeft ipfa fontana^ eaque & ufui & palato convenientior ? Quis fciens 
dicet sAbdailai aut xAbdelas ( qu* Grascis eft utitattOi Terminario) & non cum 
Arabibns sAbdalla ?*At objicis nobis : Cum arrideat ufque adeo Nomen Syriacum , 
cur a tjrxcu,- non Syris, derivatur Autori Prtnomcn ? curdicitur Prainomine JOAN- 
NES , & non. ut fe habet Sytiace , JUHHANAN \ Ne uhi Trophaea hic aliquis te- 
mere ftatuat : en tibi, Refponfum : nempe,quia JOANNES Prienomen Latmum^m 
/aitum eft. At quo me fcrunt ha nugac ? MALALA aut MALALAS pro arbitrio di- 
cant Eruditi. Suam alii fententiam ftquantur. Ego iane non cro folititus de 
ejufnoodi Inepriis. Etqui iftoc Seldtnianum, n s &4 ~*v rit» iXventeu, faltem in 
Phtlolegtcts , Mihi ipfimet vendico , xquum eft ut aliis candem libcrtatem concedam. 
Hoc tantum fubmoneo *, eo uique, in tXomintbus Virurkm, A Terrainatione delecta- 
tosfuifte Latinos, ut in iilis ipfi5,uu.e a Gr.icis proxime acceperint, ic A2 Grxcorum 
in A frequentifllme Immutent. Hoc apparet fere fwmper feciffe Ijtnncrum antiqui- 
orcs: Ncque deiunt exempla poft illa «tiam ten^pora, qoibus, Cjracia tota in Ro- 
mam fe eftundcnte , contrarius mos invalcfcere cceperat i neque ea profbSo in 
Nominibus folum Servorum aut LibertiHorum , vel vtvtitttum tn Latina civitate 
quod omnino prccario ftatuunt Viri docti. Hinc apud Solinum , fuftinum, Oro- 
fium t Htcronjmum in Cbronico Eufebiano , PERDICCA Re* Macedonum. (An ille 
Komanus Libertinut} an vixit in * Latina civitate ? ) Hinc rurfus apud Orofi- 
»m, ARUB \ Rex Moloflbrurn, & ALCETA fr:ter Pcrdiccai. Hinc spud ^imm. Marctl- 
fi*r t»i,HORMlSDA, Nomen Regum aliqurd Pcrfarum, quod J?wc-hx.t tamcn fcri- 
bitur Graecis, quibus ferunt acceptum Latini ; ut apud Tbe:phylaBum Simccaitam , 
S)nctUum t Tbrophanem, Zonaram, Cedrenum, ^tcepborum in Breviario, alios. Hinc 
Pap* Nomcn HORMISDA in Ponttftcali Anaftafii', Sc in ipfis cjus£^/i/ Licerct, 
cum compluribus altis. rh MIDA, ex D. Hteronymo, alfilque co vctuftioribus , ad 
hxc adjicere : fed de lana (jrammattcorum caprina, plus (atis. 

A Nominis Terminatione ad ipfum NomCn, e crno in florts y mi Lc&or, jam tran- 
feamus. Hinc fuum Cognomen fortitus eft noftcr JOANNES, quod in barbaro fuo 
feculo Rbetoricam Artem qualis qualis profitebatur ; nempe eam doccndo , Tads- 
voius /iio lecuio dignus; vel Caufof in Foro agendo, Scb taftieus feu sAdvocatus* 
Nam MALALA ( ftu MALELA, ut fcripfimus nos, ex pronunciatione aliquanro 
faciliorl, & receptiori.fcd minus re£aj in Ltngua Sjriaca. eft RHETOR fcu ORA- 

TOH 
TOK, SOnliSTAfive SCHOLASTICUS. Ex qua profeao Profcmone, animad 
▼erierelicet, permultis olnn Liceratis Viris confuevjfTc harirrc fenomma. VifneF.x-, 
empla? Ecce nobts complura in promptu funt. Claruerc Cognominc RHRTO- 
RUM, Demotbares, 'Vrtfcus, Zach<tr,as, Irocopius^Viodorus, & Joanna alius antiquior 
+Anutbtn*s. SOPHISTARUM Iloruere Cognomine , faU'"*™' i **** , EuCcbius 
mMctropbanes, MaUhus. Eut,o\itus, hukiocbius, Ntcijiratus, Po emjn, Pemarcbiu s% alii. Sic 
SCHOLASriCORUM Cognon.cntti funt infigniti, ^athtas, Evagnus, Eptpbanms, 
boct*us>& So^omcnus. Hi omnes, ut MALALA noftcr, ( nam alios fciens pru- 
denfque raceo; Scriptores Htfimarum. Eo ufque convenit Rbetoric* Profeflio cum 
ftudio HmmiM fcnbcndi! Verum fifte, Lea 0 r,pauWper ! Nblim abeas de 

hilcc txomni parte fecurus. Q<jidni alia ex causa Cognomcn MALALA feu RHE- 
TORIS adeptus fit Nofter ? Non tecelabo, ruifle etiam RHETOREM in Ecclcfia 
Orientali fcc di^um Omcialem. Hinc Ou>Jh 6 e; A t *wc Vnnru c apud S. Maximum 
Confcf. quiU Rbeioremeum fimpliciter folet appellare. Hincauai quoque Rbctorum 
titulo Micbael Thefalomccnfis apud Ephratmum in Chronico inedito; Manueljioto- 
hoius, cujusextanc in membranis Poemata in Iaudem Mtcbaelis PaUologilmo. Jo- 
tnnes Dtaconus, Scriptor Vitas Jofiphi fymnmapbt, & (ur alios pranereamus) Gcor- 
gtmCmtts (isnuperuserat) in Codd. manu exaratis: r^oc Korn< * Vwp 
««Mw|iireAMf| Aifis, ik^xos rni piyctxn UkWt.ccc, In Codd. aliis a. 
O/©? fa*Mov iv Tiupyiv Vr,n> P ot Al',tt. Hinc quoque in Ecclefia Dignitas , 
to» pWf^ IVWswp, feu ^J«<r^Aof & Mi>« Vat»?. M*»s*A o ^t^c? 
P« Tft>€ , qm fcripiit contraLatinos,ccIebraturinVolumineMS. Sic Eufiatbius ille 
celcberrimus^ Archiep. poftmodum Tbcfalonicenfts, in titulo Orationis MS. ad Imp. 
appellatur A^aV^/.o^ TM > V.-npi)*- Idcm in infcriptione EpiftoU- , qua; cjus 
Commentariis in Divnyfti Peric^ ftn prjcfigitur , M w&py ; T £> Pij rr^y titulo or- 
battir. /?i>««rbocfenfu lumpius, appcllacurquandoque Scpbifia. In Scboits recen- 
tioribus ad r ttndarum : Uotpa rjs nfx.tripis £,o$ t <?>i vrrot fAVfXjo»*/*, y,vpi 
pnfftu & Te4«A|tttf. Utrum hoc fenfu, RHETORIS feu MALAL.Eappellatiom 
decoratusfit nofter Chronographus, penes Doaostfto Judicium. 

Jam ad alia,Lea 0 r, proccdas : At prtufquam procedas, Votorum quorundam roihi 
Teltiseftoj & olim, fi unquam violjvero , Monitor : Votarum quorundam eruditis 
V iris, proh dolor ! hucufque ignotorum s fed quse Ego pcrpetuo a primis Literis, uc 
facio, feci ex Corde. 1 8 " r r 

Faxit Numen, 

Ut vcl ccternoEgo filentio inter nonfcribentes delitefcam, velfem 
perut Virum Ingenuum^liberaUs ac generofe Edu-cationis y 
veraque Philofephia ftudiofum decet, fcribam : 
veritatis unicae Indagator , 
abfque omni Styli acerbitatc, 
mitis, urbanus, candidus, 
Ad id quod indccens effc adeo non pronus, ut nec movendus : 
Nugarum denique contemptor. * In fcqq. I role^mrnis , pro, MALELA, quod olim placebac, ex onj-mali fcri- 
f tura 6>.ua & Jo. Vamafcmo Icgatur paftim MALALA. HUMFREDI HODII 

m 

De Autore 
PROLEGOMENA. 

Syttabus Contentorum. JOannesAntiochenusMalela Chronog. eruditistantumnon igno* 
tus. Extitijfe alium Jo. Antiochenum Chronographum,*:*- 
jus edidit Excerpta ex coUe&ione ConftanttniPorphyrogenjieti 
vakfius,**/ male cum Malela confundi Jolet. i,ii. Jo. Antio- 
chenus Chronog. aauibusAutoribuscitatus.nl. Eumquem 
adducunt Scriptores Graci, Z Malela diverfum,fccum altero prat- 
di&o eundem videri. iv. Extarein qmbufdam Bibliot hecis Jo. Anti- 
ocheni Collearanea cum aCoUe&aneisJo. Antiocheni Vdenanis,/*** 
etiam a Malelse Chronographicis diverfa. InBibliotheca Parif.extare 
Excerptaex ChronicoJo.Antiodieni^«//V^/9/#v/^«r cumjo- 
anne Valefiano 3 fed Excerpta ifta a Valefianis diftinBa funt. Dejo. 
Antiocheno dp^tioho^acScriptore ; etiamnumiUumfupereJfe 3 & 
eundem videri cum Joanne Valefiano, a Malela faltem effe diverfim. 
FamadeJoMdd* inQMidelitefcente % Exortam indefuijje, auod 
cum altero iUo Jo. AntiochenoChronographo eruditi iUum confude- 
rint. v. Jo. Antiochenum <afeJ &o%€uo\o}tdf habere multa cumjo. 
Mdehcommunia.vi. De aliisjozxmibus AntiochenisChronqgraphis. 
Ge. Vojfiusj cy Phil. Labbaus notati. vii. Jo. Malelam non fuijfe 
Patriarcham jbitiochenum. Notantur Interpretes Jo. Damafceni ; 
GothofreduSjBaronius, alii. Devariis Joannibus Antiochenis Pa- 
triarchis. In Albo Patriarcharum Antiochenoram reperiri Joan- 
nemnuUum, qui eadem atate } qua vixitMa\efo>fioruerit. viijVili^ix. 
Fran. Combefifii haUucinatiojMddzmnofirumconfundentiscumJo. 

a • Antiocheno Di gitized by Google Antiocheno Presbytero^cujus meminit Gcnnadius., accum]o. Dia- 
crinomeno. Xj XI. Vtderi eum inter Orthodoxos pottus quam Hsereti- 
cos ejfe annumerandum. xii. Recenfintur alii Joannes Antiocheni. 
Dejo. Mela Patriarcha Alexandrino. xilh Dejo. Mzlelx atate. Non 
fuijfe coavum Juftiniano ejus nominis primo> quod volunt Chilme- 
adus & M: fid ad ficutum nonum ejfe potius conjiciendum , vel 
dtu faltem poft tempora Juftiniani floruijfe. xiv. ad xxxix. &r/- 
pfijfe poft Juftinianum exinde apparet* quod quot annos iUe regna- 
ret commemorat. xv. ^uodnecinvivis fub Juftiniano extiteritde- 
monftratur ex citatione Aclorum publicorum Civitatis fua propria? 
dere ibidem fub Juftiniano gefta. xvi. exerratisejusmultis &gra- 
vifftmU derebus Juftmianais. xvil. aliifque indiciis luculentis. XVIII, 
xix, xx. MalelamctfwJuftinianiLegato non fuijfe coUocutum, quod 
exiftimat Chilmeadus,^ Librum tantum ejus legijfe ,• & eum non 
alium /^iNonnofo. xxi. gtiod nec vixerit ante atatem fepti- 
mzmexeuntem probatur ex citatione Qementis Chronographi, quem 
oftenditur firipfijfe poft annum 6%f . XXII. Quod necfloruerit ante 
initium feculi noni conficitur ulterius ex c/Y<tf/0*eTheophiliChro- 
noi ^vhuquem probatur obiijfe annoChrifii 78^. xxiii. Huncmale 
a nonnuUis confundi cum Theophilo Antiocheno, ad Autolycum 
fcriptore. Producitur Fragmentum MS. ex Hefychio de Chrifti 
Nativitate, m quo citantur Clemens, Theophilus, & Timotheus 
Chronographi. Hefychium iUum ex ipfo MdekfiripfiJ/^videri. 
XXIV. Eufebii Chronicon quod a Nhldsi folet citari, non ejjegenui- 
num. xxv. Quodvixerit Malela nonante ficulum nonurrij confirmatur 
tum aUunaefium ex locutionis barbarie. xxv, xxvi, xxyii. Propo- 
nuntur ArgumentaquaiUius antiquitatem vtdeantur ajtruere. In- 
ter atiai citari eum in Oratione. tertia pro Imagi.nibus Jo. Da- 
mafceno adfcripta: & in multis Narrationtbus cum Chronico Paf- 
chali five Alexandrino., anteannum>utcredtturffao.compofito> ad 
verbum confonare, qua a Chronici Autore e Malela Chilmeado^ 
aliit videntur defumpt* xxix. Iftarum Narrattonum Index. xxx. 
Argumentis hifie refeondetur. xxxi, &c.nonfattsconftareFragmen- 
tum illud Malcla; quod hahetur apud Orat; Pro Imag. pradtftam, ah 
ipfo Orationis Autore fuijfe defiriptam: & ejfe praterea curfufpi- 
cemur non /a/^Jo.Damafceni //?^Orationem. xxxn. Ad Argu- 
gume^itumdeChxom^V^ch^ five Alex. refpondetur, 1° Chroni- 
con iUudhabere quamplurima interpolata. xxxill, xxxrv. nec 2% 
fatis conftare ex Malela fuijfe defumpta ea qua apud Pafchale con- 
fonantia reperiuntur. Malekm ex aliis Hiftoricis ad verjum exjcri- 
bere folitum demonjhatur ex ejus Tauto/ogiis. XXXV. & citatione 
Scriptorum Latinorum^ quorum quidem ne Linguam inteUexerit. 
iUius errores Jpifside rebus Rotnanorum, xxxvi. Inplerifquepra- 
terea iftarum Narrationum, qu* ex Maiela deprompta creduntur, 
apud Pafchale haberi nonnuUa qtta cum Malclianis mtmme conct- 

mnt> Digitized by Googl nunt j & quadam qua plane repugnant. xxxvn. Malelam; ubi lo- 
quitur de rebus antiquioribus tanquam fua memoria exiftentibus, 
'uerba tantum fuorum Autorum proferre. Id Scriptoribm minorum 
gentium & atatis fequioris folenne effe. XXXVIII. 

De Anonymi Excerptis Chronographicis, qua in hac Editione 

Malelse pramittuntur. 

Ea ejfe Georgii Hamartoli. Excerptaalia exChronico Hamartoli 
vbi edita reperiantur. XLI. 

J>e Editione, e^Edmundo Chilmeado Interprete. xlilxliii. PROLEGOMENA. OANNES ANTlOCHENVS Chronograpbus , 
qucm jam Tibi damus erudite Leftor, ab Imp. Omh 
flantino Porphjrog. cognominatusMALELA,ab 1 alio 
MALALA, a 2 tertio MELELESj quisfuerit,aut qua- 
lis, aut quando demum vixerit, literatis Viris huc ufq; pa* 
rum innotuit. Viris illls praeclaris & eruditif. qui in hoc 
ftudiorum genere fingulari quodam honore emicuerimt, 
iGer. Jo.Voflio, *Phil. Labb*o y 8c Leom AUatio,fuit notus no- 
mine tenus : Neque amplius fane dc eo c< 
r 


j 


l viflent,dodiflimi illi Noftrates, qui in eum ex profeflb dx- 
ligentiam fuam & ftudia impenderunt,£rfw«wrf«x Cbilmea- 
dus & Joannes Gregorius- 

II. Solent noftrae gentis Scriptores, cum foannetn Ma+ 
lelam ex Bibliothec* Bodleiana MS. Codice adducunt, i. In Orat. 3.dc Imaginibas fo. Da~ a.cum ea convenic Tzetziana. if. Vo£ 

TMfctno adfcripta. fius in Libro Variarum Obferv. ac aliii mi- 

%. fo.Tqttze Chil. f. Hift. if. Cbil- nus reae,& abfque Autore, AfdJfe/tficri- 

rneadHSj cujus Apographum fecuti func bunt. 

Editores, cum non kgiflec Conffantmurn 3. de Hift. Graecislib. 

Forpb. qui MaleU fcribit, fcriptionem 4 Ddineatione Apparatus Hiftorjas By- 

JDamafcenianam retinet. Nos Conjlanti- xancinss. 

ftomm prxfcrimus, quwuatn ia fylUba 0 

*2 iub Digitized by Google PROLEGOMENA. fub fimplici titulo Joannis Antiocheni , quafi nullus alius 
extaret foannes Antiocbenus , Chronograpbus, eum memo- 
rare: fic Viri prxdidi eruditi, Chilmeadus & Gregorius, fic 
1 Stanleius, x Langbainius, ' Seldenus, + Pearfonus, 5 Fellus ; 
eximia Nomina. Caeterum conftat (quod lalvo tantorum 
Virorumhonore fit di&um) plures olim extitifle Joannes 
Antiochenos,Cbronographos, & ad hunc ufque diem, exparte 
ialtcm fuperefle alium, qui Joannes Antiochenus fimplici- 
ter apud veteres Scriptores audire confuevit , cum Jo- 
annes nofter Malela aut nunquam aut raro fine fui Co- 
gnominis adje&ione commemoretur. Notafle hoc pote- 
rant Viri illi magni ex Imp, Conftantini Porphyrogenneti 
prxcitati Colle&ancis de Virtutibus & Vttiis, quae Henr'%* 
eus Valefius, annisabhinc plufquam yo. 6 in lucem edidit: 
in quorum Procemio , ubi recenfentur Scriptores illi ex 
quibus defumpta funt ifta Excerptz,Joannes Malela Cbro- 
tiographus a Joanne Antiocheno Chronographo , fic vulgo 
diti folito, exprefle diftinguitur. eioi 5 f* 4fS ^mniu^^m 

. y. Jcoxvih <n tiiy.*lw MtfAfA* %fWtxS* 
Ivim hfltoytotf ffloytyJit &C. 

Suntautem hdc Excerpta ex Annalibus infra fubjeclis. i. 
ex fofepbi Antiquitatum libris. 2. ex Georgio Monacho. 3. 
ex Chronico Joannis cognomento Malela*. 4. ex Joannis Anti- 
ocbeni Cbronico. &e. Hoc miror fugifle doftiffimum & 
diligentiffimum Ger. Vojftum, qui, quamvis obfervet , in 
Librorum fuorum de Htftoricis Gracis Editione pofteriore, 
Joannem MaleUm ex illorura Scriptorum fuifle numero ; 
de altero t&menjoanne Antiocbeno Chronographo, tanquam 
in eodem Volumine celebrato, mentionem nullam facit. i. In Hiftoria Philofophis, Thaleti* 
vira. 

a. In Schedis MSS- 

3. Dc Synedriis I. i. c. 8. p. uz. 

4~ Prolegomenis ad Hierodcm Philo- fophnm. 

f. Prsefatione ad Theophili Antio- 
cheni Librorum ad Autolycum ed itionem 
Oxonienfem. 

6. An. 1634- 

poftC- PROLEGOMENA. 

Pofterioris hujus Excerpta fatJs ampla & prolixa m Vo 5 
lumine di&o iunt edita fub hoc titulo : Ejc f lantnu Ar7i- 
o%)af fsofte ^por/XMf AJit/x. Ex Joannis Antiocheni Hiftorid 
Chronica ab Adamo. ad finem his verbis appofitis. T&@* 
$ wfUt loavvv ftovec^K. Finis Hiftoria Joannis Monachi. Sed 
defiderantur ifta quae ex foantie nottro Aialela excerpta 
funt , a Valefio confulto reje&a, eo cfuod ( ut ipfe dicit) 
prater tres quatuorve fabulas de Minoe, Antiopa , ac Belle- 
rophonte, eafque iUepido fermone textas, nihil bon<t frugis con- 
tinerent* Qyamvis in loco Conftantini Porphyrogenneti ci- 
tato Joannem noftrum Malelam ex urbe Antiochenfi fuiffe 
ne quidem innuatur, led k Joanne Antiocheno diftingua- 
tur ; illum tamen ex ea fuilfe Civitate apertiflime liquet 
\ex Oratione 3. pro Imaginibus,Joanni Damafceno \\x\%o ad- 
lcripta, ubi quidem diiertim Antiochenus nuncupatur: ne- 
qae folum exifta Oratione, verum etiam ex ipfa Chrono- 
graphia, quae cum tota juxta ^ALram Antiochenam inftitu- 
itur , ac res fpe&antes ad iftam Civitatem fpeciatim pra 
omnibus aliis enarrat atque perfequitur, Autorem An- 
tiochenum manifefto videtur referre. 

III. Ex Joanne Antiocheno de rebus ad Antiquitatem 
fpeftantibus apud alios Scriptores Graecos asvi recentio- 
ris non raro producuntur teftimonia. In 1 Georgio Codino 
de Originibus Conftantinop. de Portus Bofporii appella- 
tione eum reperi citatum. Ab Ifaaco Tz,etz.e in locis du- 
obus Scholiorum in Ljcophronem advocatur ; in * primo, de 
ratione cur Cecropi, Regi Athenarum, nomen c\tp)*t fue- 
rit impofitum \ quod cum ante ejus tempora, conjugio 
nullo apud Atticos inito , Patres fuos non nofcerent Li- 
beri, ille, lege denuptiis fancita, effecerit, ut non folum 
Matres led & Patres fuos cognofcerent. tuZ-i* y*v tw-nt \k- 

y*vt AtQuii* % a>( ilpoy lv laetvv» Avlto^H , ot/ *itt djipov &C. In 

3 altero de PaUadio Trojano*ab Afio quodam Mathema- 
tico Telcfmatice confe&o , & Regi Troi ab eodem do- 
nato,ut, quamdiu in urbe Troja fervaretur, inexpugna- !• P* 57* P- 3- P* *4i 

* 3 bilis Digitized by Google 1 PROLEGOMENA. 

hilh ca tutaque permaneret. lllius verba in medium hic 
adducere non incommodum erit. foaW 3 o Arlio^dtV fe 

i£ Kp*»* Ae>«r< mwr to riaAAete/W, 1 A^/o^ <Te t/koj QtKocoQov /uad»/t/ot- 
TlJCeV tStu toihcw «poyJtoTiat j^AA/Vii, e/f to &i9p3if7«p 7j) liiu uAff 
iKJtiAwyhc-J. CLP T«70 /ufy^ TTt^yAa^M^OK )^ aoi/Aof* ^eiVtfe&^ j TO tbi- 

«7oj> necAA*'c/W tt»I Tp»V. Cdterum Joannes Antiochenus fcribit, 
non ex ceto PaUadium decidiffe y fed Afium quendam Pbilofo- 
fbum ac Mathematicum id egregio horofcopo pradixiffe , non 
expugnatum iri civitatem in qua Paliadium cuftodiretur ; & 
tale Palladium Troi dono dedijfe. His adde Joannem Tzet- 
z~em y Ifaaci citati Fratrem > qui in Hiftoriarum Cbiliadi- 
bus y Chil. z* Htft. 33. inter illosScriptoresqui de Cle- 
opatra iEgyptiRegina in Operibus fuis fuerint com- 
mentati , Jo. Antiochenum rtccnkt. Etrurfusin Cbil.6* 
Htft. 61. de Pentheo ab Agave occifo, & iftius fabu- 
1* explicatione , eundem citat. Hiftoriae hujus Tz.etzA- 
*na titulus lic fe habet : Ikei* 7« l AfIio^V ky*»»f , rh 
ih<Q&MZ$ uf&Lvdim. Quod Interpres fic vertit: De eo 9 
quod Antiochcnus Agavem filtum prodentem in mortem- Poft 
verfus aliquot dc Bacchis dc Nepotibus Cadmi , hxc 
fubne&untur. 

O Ji tftMtWff* x? 0HX ** *>**yo?w 3 &c. 
EuripiJes fabulofe fic de Bacchis fcribit 
foannes autem Cbronicus fabulam exponens y ait, 
Pentheus atque Labdacus>magis autem Pentheus , 
Interfeclis reliquu * Nepotibus Cadmi , 
Attaone quidem ipfo a propriu canibus , 
Learcfo & Melicerta a Patre Matreque , 
fjabuttfpem obtinendi fceptra atque fedes. 
Vt autem audivit BaccbumC*dmi nepotem nothum, 

t. Eadem fere repetuntur p. 6*6. ubi f0 Z t»t« 5r£G-£» lin. ao. ad vocem X ei- 

redundanr,& abfunt a Cod. MS. Bibl. ^jnVI&xi» , lin. a.6\ qux revera a 

Bodl. qusehabentur deU/io& ^Apollodere Tzctie f cnp ta funt, in ea dcfidera*- 

lin. f. i vocibus , i? Ao-i® J //*«*3". tur> 

ad lin. 14. Beritardt Hertr*ndiL*t\m ver- z \[ycvm , quod Intcrpres ibi male Digitized by CiOOgK PROLEGOMENA. 

Regnum affctlare, comprehenfum in vincula conjecit; 
Solvens autem precibus matris fu&> occiditur ejus dolk. 
Quapropter fabulam finxerunt, d Matre occifum fuiffe. 

Sic in alio OpcreMS. quod habetur inter Codices Ba- 
roccianos Bibliothecae Bodleiana, in Attegoricis fcil. Fabu- 
larum Homericarum Expofttionibus > ab eodem citatur de 
Paridis Trojani inter Deasjudicio, nempe fabulam iftam 
inde ortam fuiffe, quod de Prudentia, Fortitudine, & Cu- 
piditate , earumque^ inter fe comparatione, Librum quen- 
dam confcripferit Paris, oratoriae artis peritus. 

Ejc iv <N t«to (njf^oLfJLfxet t*V t?«V ovlKpirti, 
Tlw KStujA^ Tiw 4>dt*<nf £ Hp*j/, # i^weey. 

H ^ TO ^tTAOI» tN<k)Kt 3 Tiii VlidjM TCt '5T£<p7ilc£ > 

r*>y rW<y<, ©^Tic/of , 1 Ep^Tf J9 T Afct, 
TW «<z#> expw 02«^ t*V epw^K^W. 

| Quorum hic eft fenfus : Et arte eloquentia poUens > 
£«w alia multa fcribit , f um comparationem Dearum trium, 
Minerva Prudentia , Junonu Fortitudinis, & Veneris Cupi- 
ditatis; quarum ultimam caterts pr&tulit: ut jcribit Joannes 
Antiochenus Chronographus. Qui ittud duntaxat attegorice 
exponit, alia tniffafaciens, nempe nuptias Pelei & Tbetidis , 
Mercurium 3 & Jovem, & Idam ubt de Deabus ittu judicium 
fecerit; Verum Tz.etz.es eaomnia fubtiltter attegoriz.at. Et 
attcnde. 

IV. In locis hifce defcribendis, idcirco pf olixi fuimus, 
ut exinde commodius ( quod ex ufu noftro fuerit, ) ex- i. Sic in Codice MS. Baroc. num. 24. ceftidis F. occarrunc hi wfas. Sed male 

& in alio qui habctur num. i?4 In ter- " c ex rei P* a apparet. 
tioquodam qui hibetur num. 131« poft Mss - & »*4- E^in MS. iji. 

mentionem , non Paridis, icd Bumeli Al- Bpp,Mn $ 1 quiri Digitized by Google PRO L EGOME N A. 

quiri poffit, utrum ifte^o. Antiochenus, cujus Scriptorcs 
citati teftimonio utuntur, fit idem cum noftro^o. Malela, 
an potius cum altero illo, fupra memorato, cujus cxtant 
apud Imp» Conftantinum Porpbjrogennetum Excerpta. Ger. 
Voffius,<\\x\,vit fupra monuimus,deExcerptis Jo.Antiocbeni 
apud Imp. Conftantini Porpb. Colleftanea extantibus, nihil 
omnino commemorat, Jo. Antiocbenum,quem citar. de 
i ^Egypti Regina Cleopatra Jo. Tz.etz.es, eundem fuifle 
conje&atur cum JoMalela. In qua fententia eum fequitur 
*AUatius,&c Joannes noftcr Gregorius in Animadverfionibus 
MS. in Autorem noftrum. Ego potiusin fententiam con- 
trariam propendeo, & non lolum cum, quem citat in loco 
illo, caeteriique fupra addu&is, fo. Tz.etz.es, fed &eum, 
quemcitant ejus Frater Jfaacus, & Geor. Codinus, eundem 
fuifle cum altero illo, cujus cxtant * Excerpta, haud aegre 
mihi perfuadeo. Dc Codino fane hoc fatis conftat. Nam 
locumiftum, quem ex fuo Jo. Antiocheno adducit, apud 
noftrum ?o. Malelam fruftra quaefieris. Reperiuntur qui- 
dem apud Malelam * omnia ea loca, qua? ab utroque ( 
Tz.e tz.e ex Jo. Antiocheno citantur , & de Fabula infuped 
ifta,qux eft deinteritu Penthei, animadvertere licet,non 
folum proferri apud Malelam eandem illius allegoricam 
expofitionem , verum etiam ab eo de fabula ifta advo- 
cari Euriptdem in Bacchis, ut etiam de eadem in loco prae- 
difto citatura Tz.etze Chiliafta. Hinc cuivisin prom- 
ptu efle poffit argumentum fibi fatis fpeciofum efformare, 
non alium quam noftrum Joanhem > a duobus illis Scri- 
ptoribus perjoannem Antiocbenum defignari : argumentum 
( inquam ) fatis fpeciofum , & fi alicui ifta opinio pro- 
babilior videatur, cum eo non ego contendam : Me ta- i. Nam de cxcerislocis quac fupra a dici ad hoc poteft, folere in illis Ex- 

nobis citata funt is nihil obfervarat. cerptis Ctnffantinum Porpb. non omnia 

a . Quinecipfi inlocaqu* fupra pro- quseipfius Autores in fingulis narritio- 

duximus csctcra legendo inciderant. nibus fcripfcre, ad verbum exhibere, 

3. In Excerptis ilJis habetnr perioche fed eorum enarrationes conrrabere, & ex 

bene magnade Paridc Trojano, in qua illis prolibitu nonnulla elidere. 

tarnennihil occurrit de iUius Libelli in 4. De Cecropc p. 16. Palladio trj. 

Veneris Encomium (criptione , dc qua Cleopatra 180. &c. Penthc«Si. Pandifi 

aUe*at p. sAnttQcbtmm Jo. Tzctacs : fed Libns 1 x $ . 

D men :ea by Googl PROLEGOMENA* 

mcn non ita haec movent quin potius in diverfa perfi- 
ftam iententia. Quis enim in Grasciae fequioris& pofte- 
rioris monumentis tam parum verfatus eft, ut non fciat 
illorum Scriptores fere eadem ubique literis demandare, 
ieque muruo & alios Scriptores liberaliter admodum ex- 
fcribere atquc expilare confuefcere? Et quis non vidct 
vel ex ipfis, quae extant, Jo . Antiocheni Monachi Excerptis, 
eum multis in locis eadem cum Joanne noftro Malela in 
literas retulifle t Quem latet illius Chronographiam de 
cifdem plane cum Maleliana fabulofis rebus tra&afle ? 
Hike infuperaddo, mihiefle exploratiflimum, nihil aliud 
efle Joannis noftri MaleU Chronographiam quam ex aliis 
Autoribus decerptam rerum farraginem : folere eum ver- 
batim ex aliis tranfcribere, & Autores etiam ab illis cita- 
tos, quafi ipfe legiflet , citare. Quid itaque mirum fi 
praedi&ae Narratiores in illo reperiantur, licct ex alio 
aliquo Scriptore citatae lunt ? Quominus autem exifti- 
mem illum a Scriptoribus prasdi&is intelligi , id certe 
obftat , quod videtur colligendum ex Imp. Conftanttni 
Porph. Colleftaneis toties laudatis , non folitum eum fu- 
ifle fub fimplici appellatione Joannis Antiocheni com- 
memorari} fed ab altero illo per fuum cognomen fejungi 
fuifle conluetum. Accedit, quod & ipfe Jo. Tz.etz.es in 
alio J loco, ubi eum commemorat, non illum appellet 
Joannem Antiochenum, fed Joannem Melelem, eodem pror- 
ius modo quo ab Imp. Couftantino pnecitato nominatur 
fimpliciter Joannes Malela. His adde , quod cum eum 
Tzletz.es commemorat, mentionem de illo lacere videatur 
tanquam de Autore a fe non ante memorato ; cum antea* 
tamen in eodem Opere Joannem Anttgchenum citaflet: 
TdS-nt f% Tjf (hoc noto) M?A.gA«r ^pwopfctp®*. H&c tradit 

Jpannes quidam Meleles Chronographus. 

V. Haec cum ita fe habeant, Le&ori liberum efto judx- 
cium, utrum idem fit ifte Jo. Antiochenus, qui a Tzetz.e 
utroque citatur, cum Joanne noftro Malela, an cum al* 
:cro illo cujus extant Chronographica Excerpta. Si pla- 

I. Chil. s. Hift.ij. 

* * cet PROLEGOMENA. 

cet poftremum, tum dici oportet, Excefptorum iftorum 
fcriptorem poft Georgium Chronographum vixifle, adeo- 
que fub imperio Heraclii^yxod Virieruditi ha&enus fta- 
tuerunt, non floruiffe : nam exprefleafferit Tz.etz.es Chi- 
liafta Jo. Antiochenum & fe memoratum poft Georgium 
Chronographum {SynceUum intellige, vel Hamartolum) cla- 
ruiffe. Si prius arrideat; tum idem erit dicendum dc 
Malela noftro : de cujus aetate nos infra. Pro comperto 
eftinterim, non iolum extare apud Imp. Conftantini Por- 
phyrogenncti CoUeclanea ex J. Antiocheni Monachi Chrono- 
graphia Fragmenta ; vcrura etiam hodiequc in Biblio- 
thecarum fcriniis aflervari , cum alia & omnino diverfa 
cx eo Excerpta, tum 6cip(am alibi Chronographiam in- 
tegram ; vel aliudfaltem Archaeologicum opusjoanni An- 
thcheno tributum. A do&iffimo Alemanno, in Notis Hi- 
ftoricis ad Hiftoriam Arc anam Procopii, proferuntur frag- 
menta duo de Imp. Juftiniano ex Jo. Antiocbeni (qux 
appellat) CoUeclaneis: quae quidem diverla fuifle * Jo. 
Antiocheni Colle&aneis Conftantinianis y cum in illis de^«- i 
sliniano nihil quicquam iegatur, neceffe eft. In Volumine 
Graeco MS. Bibliothec* Regiae Parifina num. mmccxvL 
inter varios Tra&atus diverfi argumenti occurrunt Ex- 
cerpta ex Jo. Antiocheni Chronico : id quod colligitur ex 
Indice Tra&atuum illius Volurainis, qui habetur Graece 
inter Stephani Le Moyne Varia Sacra, fub titulo Indicis 
Antonii Eparchi ( Corcyraei ) Legati,ex ^ujus dono circa 
medium feculi practeriti in illuftriffimo illo Librorum 
MSS. Gazophylacio Volumen illud repofitum eft. In illo 
Indice num. lxix. fic legitur: Ivdm Awo^iaf^n t ^pok/k» 
cu/tb avv7xtf(Mt7Vf ctV ktjoim xoV/**. fo. Antiocheni qu&- 
dam ex iUius Chrfnico qUqd incipit a principio creaiionis 
mundi. Memorantur Excerpta eadem apud Analecla 
ex ejufdem Bibliothecae Catalogis Labbaana; & ab eru- 
ditiffimo Dufrefnioy in Notisad Chronicon ( quod infcri- 
bit) Pafchale, aliquoties laudantur. Ex cujus quidem 
citatiopibus , quae Autoris exhibent verba, deprehendi- 
tur, cum diverfa eflc Excerpta iftaab Excerptis fupra* 
diftis Conftantinianis, tum etiam Chronographiam iftarn 

v ^ noftra 

» . . .. Digitized by Google PROLEGOMEN A. 

\ noftra Maleliana fuifle diverfam. A Clarif. Salmafio , 
in ^otis ad Scriptores Hiftoria, Augufta, & in Plinianis Ex- 
ercitationibus in Solinunti & fimiliter * Leone Allattojn No- 
tisad Euslathii Antiocheni Hexaemeron, producuntur com- 
plura loca exjo. Antiocheno (five Antiochenfi) 7npi *r% cu * m 
ho m i*f : hoc quoque diverlum fuifle a Joannis noftri Ma- 
leU Chronographia, quamvis & illa rW a^/o^o;/**- non 
improprie ppfTit infcribi, ex locis, quae ex eo in medium 
afferuntur,manifeftum redditur. Ut omnino fallantur eru- 
diti illi Viri, qui integrum Opus Joannis noftri MaleU in 
Gallia etiamnum fervari ( id enim ab aliquibus accepi) 
docuerunt. Id illis haud dubio fraudi erat, vel quod Opus 
Uiei A?^dLio\oyUf cum Chronico Maleliano idem eflc puta- 
yerint, vel quod illa Excerpta, quae extant in Codice 
Regis Galliarum, opus integrum fuifle, &noftri Autoris, 
crediderint. Pro certo mehercule hoc conftat, ne ipfi 
Gallorum do&iflimo, percelebri illi Dufrefnio, tJ %*kw- 
rtou , in manus unquam venifle Joannis noftri Chronicon- 
qui tamen fortaflein Codd. Graecis MSS. fupra oranes hu- 
jus sevi mortales verfatus eft. Joannem Malelam quoti- 
efcunque is commemorat , ( ut citat quidem aliquoties 
in Notis ad Chronicon Fafcbate, & Annales Joannis Zonara, 
& in Media & InfrniA Gracitatis Glojfario) teftimonia ejus 
aliunde non depromit , quam ex aliis Scriptoribus, qui 
Exemplar noftrum Oxonienfe evolverant, & inde non- 
nulla excerpferant : quod ipfe in aliquibus locis aperte 
profitetur. Utrum Opus praedi&um Joannis Antiocbeni 
n?p/ hf^<tioKo-}U( fit idem cum Chronico toties memorato, 
cujus apud Qonftantini Qolleilanea jam extant Excerpta, ii 
melius poterunt judicare, quibus datur facultas cum hifce 
illud conferendi. Eft interim admodum verifimile: fic 
enim Jofepbus Hiftoriam fuam Judaicam, & D. Halicar* 
naffenfts Opus fuum Hiftoriae Romanae, \o%*toKoyaM infcri- 
pferunt ; quorum pofteriorem fub titulo, Dionyfti n«fi Ap- 
XtioKoya.< y eodem modo ab eodem Salmafto, in Notis ad 
Scriptores Auguftos, citatum legifle memini. Neque agit 
id Opus n*p/ Ao^oAoKoyiaf de rebus folum vetuftioribus & 
jeyi fajbulofi, {ed & rerum recentiorum Hiftoriam, & 

* J 2 ipforum )igitized by Google PROLE GOME N A. 

* * 

ipforum Imperatorum Romanorum g^ft* comple&itur. 
Hocevincunt Excerpta ifta , quas apud Salmaftum, in 
Notis novifEme citatis, ex eo proferuntur; nimirurq d$ 
morte 1 Imp. Adriani, & infigni Maufol^p in honorerri 
illius eredoj de * Af . Antonino 3 c\\xod>xx*xioin belljse^- 
baufto,Ornamentorum Imperialium auftionem irtToro 
feceritj de Numeriani Hrop. excascatipne & interitu; de- 
que *Carini infigni crudelitate, quod eos, qui pup;urn 
olim paeri lufiflent ac derififfcnt, Imperator jam fa&u* 
non dimifent lnultos. 

# VI. Si aliud& diverfum fuiffe compferiatur, tum Iocu> 
erit iufpicioni, non Chronicon i\\\xd Jo. Antiocbeni c^ 
jus extant Excerpta apud Poxpbyrogennemm, fed ipfum id 
Qpus 4 Gf. Codino & Tzetze utroque fuifle defignatum 
ubi citant Jo. AnHocbenum. Sin idem fuitfe (quod ornni- 
no crediderim) evolventihus appareat, ex illis locis quae 
exeo addu*unt Salmafius, & AUatius, id ulterius &; cla-. 
riijs aAruetur, quod fupra pofuimus, Jo. Anitoibenum 
fyoisacfium Scjoannem noftrura Malelam in eifdem Nyra-j 
tii^ciiKs folere concinere ; & ideq qityl repugnar^p; 
mms, cum Monacho idem, effet Jqapnes ille AnUQcJwsts . 
qyi %Tx.etz.is Fratribus laudatur , qu^rnvis reperi^ptu*: 
a£ud ipfum Malelam res illas pro quibuSjCitatur. A *tke$& 
ng AIIm& cx Jo. AnthchwQ iW Af^*fbv^ t inter ;^ia;v 
citantur loca,de //^^quodamjquodjGriaccQs edocuerit. 
Uteras ; & de expofitione Fajmlaj (uper Endymionc, quod 
per myftfcas quafdam Oratiaues ^ Lun^ nomen Dei ^d-J 
difcere voluerit, quodque illud per famnium eda<3;us 
non amplius eft experre<ftiis. Qux amboe Narrationc* 
apud 6 ^&^quoqueleguntur. fr Myafia in ? M»h. 
dms Exercitatiombus ex eodem Qpcre, inter alia loca, 
proferuntuj fragmenta, de Hipprodipmo Urbis Romte 

a Rornulo extruftoj de ejufdem diverfis partibus, & Po- 
puli di£in&ionibus ; de FaftionoD^, in Circo per grege$ 
& mm djfcolores diyifione ab Qeiipmao Rege infti- 

• • ■ r • • ► • *■ » 
1 > 'l ■! ■ • 'i ■■ ' ' < I ■ " I ■ .J ■'■■"..' , , . , 

%JtA tt$tl8oJ ' %. p.3 5-4.. 5. to. a. 4» v f>. 79*. j. in Euft. Hcquhk - Digitized by Google PROLEGOMENA. 

tuta; dequeCirci, juxta numerum Planetarum, 7. fpa- 
tiis, &,ad imitationem 12. Zodiaci Signorum, 12. oftiis. 
Quae omnia quoque apud * Malelam noftrum fabulofuro 
occurrunt; ficut & iita quas exeodem citanturin Notis 
ad Scriptores HiftorU Augufts,, de Tabula luforia a Pala- 
mede invcnra , & de Palladio Trojano ab Afio Philofo- 
pho excogitato ; qu# una eft quidem ex iftis Narratiun- 
culis, pro quihus citatur ab lf. Tzecze Jo. Antiochenus. 
Illius verba fic fe habent : To h ~im$ na&aJW ^vJiov w^- 

Et fi quiscupiat ejus verba deTabula Palamedis luforia 
cum 2 Malelianis componere, ea haec funt. o n*A«^'</W 

ctspa t/j ?ik*v*m*v' Jla <N r 7n!oyn to li^of r ipayv, e£ £ SlJbTW uatn 

76 ^ ^awAct. Sic citantur a 3 Dufrefnio Excerpta MSS. ex 
Cbronico Jo. Antiocheni y inter alia, de variis rebus quae in 
+ Noftro etiam comparent : de Homericae fabulae fuper 
Marte& Venere a fole deprehenfis expofitione, ex PaU* 
phatOy^ui idem a Noftro etiam adducitur; de Mercurii 
Trifm. didis de Divina Natura,ex ipfius Operibus;deRege 
jEgyptiorum nominato Karatho, feu Maracbo, Softri (five 
Sefoftri ) fuccedente, & ab illo fuifle oriundos iucceda- 
neos /tgyptiorum Reges; de Medufa & Perfeo, docuifle 
hunc Pcrlas tus &n Yopywas Titeiue de anno ^gyptiorum 
anticjuo fub Vulcani & S6lis temporibus ; de Sofe & 
Thuli (five Thuachi ) aliifque yFgyptiorum Regibus ; 
de Oraculo deniquede SS. Trinitate Regi Thuli in Afri- 
ca dato. Citantur etiam ab * codem eadem, de Pico Jove, 
de Regina Semirami, deque Nino & Thurra ei fucce- 
dente ; quae Narrationes , quamvis nunc in Koftro, quip- 
pe defunt in principio pleraque, non inveniantur, tameti 
non dubitandum videtur, quin in illis, qu# jam dcfide- 
rantur , repertse fuerint, ut quidem occurrunt in illis 
quae ex Chronico Pafcbali five Alexandrino in 6 eo fup- 1. p. 218. ad 213. 2 . p, ixp m j. Notis ad Chron. Pafch. p. 498,4**. &c. 
4. p. if, 26, 27,2?, 30,43. /.p.4^7. 6. p. 19,20, 21. 

* * $ plentur. Digitized by Google PROLEGOME N A. jplentur. Locum unum cx fupra memoratis, dc vcteri 
jEgyptiorum anno, ut cum 1 Maleliano * Ledore curi- 
ofo (fi placeat ) conferantur, me non pigebit adfcri- 

bere. E^etaihJLmv Kty/Hlivv b q'of <x2»t« Hktot nftffat <Ti/o£'. at 7t) 

£77/ U . yij *;M[CL{ f£ . K71 j& UdH^ TD75 Al>t/777/0/ H &h\0i T/Vff 6Vt- 

tutriv ^piovu* etk\* o/ £c 7«V «nfe/^ar tvV ^fkntnf Ivttwris i«\>*p&v , 

hnn'»$*°° 0; ot« tmrotewTo vzsnmXttV f^) tw ttvSpcSTtt 7o7f /3*<r<- 

VII. Atque haec de diverfis Joanritbus Antiochenis , 
Otronographis , netemere, ut folet, cum altero illoyo- 
ttnne Antiocheno , Chronograpbo 3 five Archaotogo, con- 
fundatur Malela noftcr, hic di&a- funto. Extiterunt 
alii Joannes Antiocheni , Qhronographi j ut Joannes Rhe- 
t&r • y qui Hiftoriam iuam fub Imp. Juftinp Seniore ter- 
minavit ; &, fi fides Arabibus, Joannes ipfe Chrjffoflomus , 
cx Presbytero Antiocheno Patriarcha Conftantinopoli- 
tanus,cujus nominejam apud eos, & eorum lingua, cir- 
cumfertur Chronicon. De quibus nos agimus in alio Opere. 
Celebratur i * Ger. Voffio, & iPbil. Labb&o, alius Joannes 
Antiochenus Chronographus five Hijloricus , quem dicunt 
floruitfe poft tempora Juftiniani fenioris, & Evagrio. 
Hiftoriae Ecclefiaftica: Scriptori coaetaneum fuifle, & ab 
co commemorari. At longe falluntur eruditi illi Viri j. 1 
non cnim ex urbc Antiocbia, fedex Ep'tphanienfi 9 fuitiftc 
Joannes Hiftoricus, ut dcmonftrat in Notis ad Evagrium 
dariflT. Hen. Valefiut, & plenius nos in 4 Opere alio modo 
memorato. Jam ut, hifce omiffis, ad caetera, qu<e Ipc- 
ftant ad noftrum Autorera, procedamus, & de ejus Con- 
ditione ineamus difquifitionem : funt qui illum exifti- 
mant ipfius Epifcopatus Antiochcrit Infulis, dum vixit , 
fuiffe ornatum. In hac opinione fuere interprctes Jo. 
Damafceni ( quem appellant ) Libri tertii pro Jmagtritbus , 
quiquc illos iunt fecuti alii non exigui nominis. Frag- 
menti , quod in Libro citatd ex Chronographo noftro 

u p. aj. a. DeHift. Grjrcis. 3. Deiin. Apparacus Hift. Byx. 4.. Du- 
triha de Smptmius <jrtc\4 Vmit, c*m pr^banit tnm Ecclef iA tiicis t maxime ex Codd. MSS. 
Boodum ediu. cap. 1. 

1 producitur, Digitized by Google PROLEGOMENA. 

producitur, infcriptio fic fe habet: ek iy&ny&qmt Wr* 
hvliQX**** * Makdk* «fei * ripafoSm &c. Quam in hunc 
modum vertit Fran. Zinus : Ex temporum defcriptione %g m 
annis Antiochia Pontificis, qui & Malala dttttts eft, de /Wi- 
ere qua fanguinis fluxum perpeffa fuerat. Hujus Tituli m- 
terpretationem Jac. Bittius, dum Zini Verfionem in aliis 
caftigat, abfque reprehcnfione praeterit : fic Jac.Gotbofre- 
dus , ad 1 Pbiloslorgii Htfloriam Ecclef. de Chrifti ftatua 
Paneadica verba faciens: Qupd (inquit) foannes Da- 
mafcenus de Imaginibus Orat. 3. refert ex Cbronico Joannk 
Antiocbia Epifcopi, cognomento Malala. Eandem fententi- 
am & interpretationem amplexi funt illuftriflimus 1 Ba- 
ronius in Annaltbus, & Joannes nofter Gregorius in Animad- 
verfionibus MSS. fuper Malela, ac alii. 

VIII. Utrum ip(e Orationis praedi&x Imaginibus Au. 
tor, per, luim hm*yfi*t % Joannem noftrum AntiocLia fuiffe 
Anttftitem voluerit , quod Autores citati arbitrati funt, 
pro certo haud facile ftatuerim : hoc interim eft admo* 
nendum, iftiufmodi loquendi formula non femper ne- 
ceffe efle ut Epifcopi intelligantur , tametfi per illam in 
Catalogis Conciliorum defignari Epifcopi foleant; fed pofle 
etiaro Cives alios quofcunque per eam denotari. Hoc 
videtur exploratum habuitfe Godefridus Tilmannus , qui 
in fua Orationis praedidae Verfione, Jgannis Antiocheni, fim- 
pliciter habet. At quaecunque fuerit fententia ipfius 
Autoris; nos tamen nullo pado delcendere poffumusin 
eorum opinionem qui ex Sede Antiochenorum Patriarchali 
Cbronograpbum noftrum arceflunt; verum fuppetit nobis 
argumentum, idque quidera (ni fallor ) hrmiflimum ac 
irrefragabile,ad illamdignitatem eum nunquam fuiffeeve- 
d:um. Non hic adnotabo citari illum a Tz.etz.e Chili- 
afta tanquam hominem obfcurum & ignotum : TaZ-m j? 
iaiaW rtf Mi*itoit : -%jovox*<por ubi illud vocabulum , 7}?, 
obfcuritatis nota & indicium videatur : hoc , inquam 
non adnotabo, quippe vix negari poffit quin de Viris etil 
am nominatiflimis & maximis vox ifta inrerdum apud 

t/1. 7. c.j. 1. :d an. jr. flum. 7/. - 

veteres Digitized by Google PROLEGOMENA, 

vetcres ufurpata reperiatur. Sic (ut alios miflos faciam) 
de Theodoreto, Epikopo Cyri do&iffimo celebratiffimo- 
que, Theodorus ^bbas & Fbtlofophm in Argumento Synodi 

ZhcTKOTif troKtGx ttpcLvtKi ;:«V . S*c ad verbum Leontius 
Stholafticus in ' Libro de Seclis, ex Abbate Theodoro ( ut opi- 
nor) exfcribens: BfySn $e $ Q:o<fi»}* 
K^p» ft&t%vjr*f <x.v*7i>tif. Abundeerit, fi ex ipfo Patriarcha- 
fum Antiochenorum Catalogo demonftremus, fuifle nul- 
fum iltius Civitaris Epifcopum nominatumy^w^w, qui 
in illa aetate,qua fcripferit Ma!ela, floruerit. Ageitaque, 
videamus quot fuerunt Joannes Antiocbeni Parriarchae, & 
fuhTc nullum eodem temporis intervaIlo,quo vixerit Ma- 
lela , oftendamus. In Nicephori Patriarcha? CP. Patriar- 
charum Antiocbenorum Catalogo, (qui unum numero fupra 
fexaginta comple&itur , & perducitur ufque ad Patriar- 
cham Anapaftum juritorcm* qui martyrium fubiit circa 
anniim incarnationis Dominicae 6o8. feu, ut alii volunt, 
6X1.) tzcznkntxirjoannes duo. Eorum primus, apud omnes 
Scriptores Ecclefiafticos propter Schifma in Synodo Ephe* 
fina commemoratus , & Epiftolis aliquot fuis notiffimus, 
fliit ordinePatriarcharum 391». &annoD. 438. h vivis 
exceffit, poftquam Patriarchatum per 18. annos guber- 
naflet. Secundus fuit ordine 47«*. fucceflbr Petri Futto- 
nis, fub Zenone Imp. A. D. 476. polt merifes 3. ejeftus. 
Poft duos hos Joannes , quos nemo non videt Joanftem 
noftrum Malelam aetate anteceffiffe, cum floruerint ante 
imperium Juftiniani ejus nominis Primi cujus gefta a Ma- 
lela celebrantur, non alius Joannes in Antiftitum An- 
tiochenorum lerie occurrit ante feculum £ nato Chrifto 
undecimum. In illo feculo, nimirum quo tempore recupe- 
rata fuit urbs Antiochenorunu expulfis Saracenis, a Chri- 
ftianis noftris Qccidentalibus, id cftA. D. 1098. Cathe- 
df-am illam tenuiiie Joannetn quendam, fanftiffimum Con- 
feflbrem, apud 1 Gul. Tjrium, in Hiftwif J&etii Sacri, me- 
roorias proditur. Is, ut dicit idem fjrtus, evoluto vi* .1. 4* p. jcp. a. 1.6* 
bicnnio Digitized by Goo£ PROLEGOMEN A. 

biennio poft Urbem recuperatam Sede fua femet abdica- 
vit & Conftantinopolim abiit. Vergentead exitum in- 
fequente Seculo, nerapei Domini noftri Nativitate duo- 
decimoy Thronum Patriarchalem AntiocbU tenebat Joannes 
alius; idemille, qui olim in Oxia, Propontidis Jnfula, 
Monacbicam exercuerat vitam, eujufque cxtat, inter cla- 
rifl. Cotelerii Ecclefue Graecae Monumenta, Oratio in Mo- 
nafteriorum donationes Laicis fattas. In Conciliorum Volumi- 
nibus habetur Opufculum Joannis cujufdam Patriarcba 
Antiocbeni de fuperioritate inter Concilium & Vapam: atre- 
cens is fuit, & non ante feculum tf^ n eque Graecis eft an- 
numerandus, fed Latinis , neque quidern revera, fed ti- 
tulo tantum fuit Patriarcha. Utrum inter hos duosy*- 
annes pofteriores, currentibus feculis 13. & 14. in Thro- 
no Antiocheno federet ullus, necne, hon habeo dicere; 
neque noftra quicquam refert; Joannem enim Male/am 
ante feculum decimum floruifle, in liquido eft. Itaque 
ut ante eum florucrunt illi duo quos primo memoravi- 
mus, ficomneshi novHErae recenfiti eo longe fuerunc 
recentiores. In Scripto quodam manu exarato Biblio- 
thecae Oxon : n*pi {jmntSioiuf kftmfar de tranflatione Epifcopo- 
rum, quod anno circiter 1400. compofitum eft, fit mentio 
Jo. Antiochem Patriarch* cognomento Cadonati, qui inde 
tranflatus fit ad Sedem Mtstropolitanam Tjri. Nonalius"" 
hic fuit quam fecundm illorum quos memorat Nicephorus 
Patriarcha CP. quem diximus ejeftum & Zenone Imp. Eum 
enim Cflrfaw^tfwfuiflecognominatum, teftimonium perhi- 
bet Vitlor Tununenfis. Ab Anaftafio Cafarienfi, in Tradatu 
De jejunio Deipar£,Joannes quidam Patriarcba Antiochenus, 
tanquam tunc cum ipfe fcribebat Ecclefiam illam regens, 
celebratur: quofeculo is claruerit,non habemasufq; adeo 
exploratum,ut procerto &indnbitatodecernere poflimus: 
hoc tamen certiflimum &>exploratiffimam, eum ante un- 
decimum feculum, vel medium faltem pnecedentis, in il- 
lkis Ecclefios Gathedra non praefediffe: nam iutor eft 
iddm Ankftafius , excepifle ejirn in Sede ifra Tlmdofium , 
Petri fucceflorem; at ante (ad minimum ) medium deci- 
mi Scculi faifle nullum Hiilla£eclefia Theodofium qui Pe- 
viwr. p * * ^ tro Digitized PROLEGOMENA. 

tro fucceflerit, conftat. Neque multum quidem vidjetur 
dubitandum , quin idem is fuerit, velcum illo Joanne Pa- 
triarcha lupradi&o , cujus apud Gul. Tnium habetur 
mentio, vel faltem (quod 1 minus arridet J cum Monacho 
Oxienfi. 

I X. Si cui oboriatur fufpicio, inter Anaftafium Junio- 
rem Patriarcham , in quo terminatur Catalogus Nicepho- 
rianus, & Seculum decimum, ante quod apparet floruifle 
Malelam, in Cathedra Antiochenfi fcdiffejoannem aliquem, 
qui idem cum Malela potuerit effe : is adeat velim £«- 
tychii Patr. Alexandrini Annales, illifque praefixam Chro- 
nologiae ejus Synopfin. Recenfnos ibi reperiet illius in- 
tervalli Patriarchas univerfos , Joanne nullo inter illos 
celebrato. fcjuidem rei fidem facit Catalogus alius, quem, 
ex Arabico aliquo Autore ( ut opinor) tranlcriptum, ab 
Amico noftro multo nomine venerando, Edvardo Ber- 
nardo, Viro in omni doftrin» genere fingularis praecel- 
lcntiae, accepiraus. lllius Patriarchas praedi&i intervalli, 
quia difcrepat aliquantulumab Eutjchiano 9 hcdons oculis 
hic non gravabimur fubjicere. ' 

A.D. A. D. 

quo 

nam. an * °™ n 

66. Theodoretus 17. 812. 

67. Jobus 3 1 ' Hl' 

68. Nicolaus 26. 86?. 

69. Stephanus &\ g 

70. Symeon 12. 903. 

71. Elias 28. pgi. 
ji. Vacat 4. 

Dein Theodofius & alii Viri 
obfcuri. 

X. Ut errorem committunt Scriptores praenotati, cum 
Malelam noftrum in Patriarcharum Antiochenorum 
Albo reponunt, fic errorem plane diverfum de illo er- 
ravit Franc. Comhfifius. Is in Manipulo de Originibm re* 
rum Conftantinopolitanarum , Joannem noftrum Antioche- 

1. Vide Diatr. dc Script. Gr*c, Var. 

num num. an. deun. 

5$. Anaflafius alter 9. 607. 

f?. Vacat fub Perfis 31.638. 

& Macedonius. 8. 646. 

60. Macarius ?• 6fi. 

61. Theophanes 12. 663. 

62. Thomas 2o. 683. 
6$. Georgius 21. 704. 
64. Vacatfub Saracenis fo. 75-4. 

<& Theophylaclus. 18. 772. 

6?. Theodorus. 23. 795-. ICH tized by Googl PROLECOMENA. 

num Malelam, cujus nomen ex Oratione y quam vocant , 
Jo.Damafceni de Imaginibus fapra citata ei innotuerat, eun- 
dem fuiffe decernit c\xm Joanne illo Antiocbeno,ex Gram- 
matico Presbytero,quem tradunt 1 Gennadius Maff & Mar- 
ceUinus Comes *contra Haeret. Eutychianos Iibrum condidifle. 
Qui error, ut facile refellitur, cum Chronicon Maleli- 
anum ultra tempus foannis praedi&i pertexatur; ita facile 
quoque illi condonatur, cum Chront con ipfum videre ei 
nunquam datum eft. Suum autem Ghronicon compofuir 
MarceUinus A. D. 534. id eft impcrii Juftiniani qtmr»-, &cf* 
Catalogum fuum Scriptorum Ecclefiajlicorum , in quo men- 
tionem facit praedi&i Jo. Antiotheni Presbyteri, concinpa- 
vit Gennadius , imperium adminiftrante An+ftfifio A. D. 
4py°, hoceft, annis ante imperii Juftiniani , * MaleU 
noftro celebrati, exitum circa lxx. 

X I. Conjefturam aliam nihilo magis fcelicem eodem 
in loco de Chronographo noftro facit Combeffius ; ut eun- 
dem eum fuifle cunx praedifto Joanne Presbytero , fic & 
eundem omninofuiflfe cxxm Joanne Hiftorico cognomento 
Diacrinomeno , i. e. Eutychiano; fic enim Schifmatici Euty- 
chiani nuncupari conlueverant. Floruit ifiejoannes b a<*- 

ante noftrum Joannem, & ante iplius Juftiniani 
tempora fub pracdi&i Anaftafti imperio, cirante eum The- 
odoro Leaore in Ht(t. Eulef qut ipfe fcripfit fub y«/?i»a 
feniore, deceflbrejufthtiani, Anaftafiique (ucceflbre. Ne- 
que reperiuntur apud noftrum Chronographum quae ex 
illo Joanne nominato Diacrinomeno & Scriptoribus Graecis 
proferuntur. De eo qui plura volet , is adeat noftram 
Diatribam (ad quam Le&orem jam faepius amandavimus) 
De Scriptoribus Gracis variis cum prophanis tum Ecclefiafiicis, 
maxime ex Codd. MSS. quae lucem brevi vifura eft : ubi 
legere licebit nonnulla de eo haud vulgaria. 

XII. Utrum omni Harefeos labe immunis eflet nofter 
Chronographus, an potius faveret praedicfrorum Eutychi- 
anorum partibus, adeout mereatur, cum di&o Joanne Hi- 
ftotico , b A/eotp/r^o*" audire; fi quidem inquirere operae 

. . 

1. De 5cripc, Ecclcf x. Chronico. 

* '* * 2 pretiura > Digitized by Google PROLEGOMENA. 

pretlum: non defunt quas fidem faciunt , inter Scri- 
ptores eum Orthodoxos efle potius annumerandum. Impe- 
ratoris quippe Juftiniani fadem , dogmatibus Haeretico- 
rum, quos Edi&is ille damnaverat, oppofitam firthodoxam 
appellat. Htrefeum ( inqxxit)fec7 atores quofcunque Romani 
lmperii finibtts excederejuftit, indulta tamen eis per tresmen- 
fes licentia fi qui per id tempus Fidem Orthodoxam ample- 
Steretur. Sic alio in loco de Juftiniano : Sub iUius (inquit) 
imperio Harefibus variis interdiilum eft. Inter iftas vero no- 
* v min<uim/uiffe Eutychiana interdiftum, exEdidis j # & 6° 
apud Qodtcem Juftinianaum in Titulo i°. fit conlpicuum. 
Datur alius quidem in co locus , qui fo rfan nonnullis 
videatur arguraentum fubminiftrare , eum Eutjchianorum 
opinionibus tin&um fuiffe j locus fcil. ifte ubi habet fer- 
monera de Vitaliani rebellione contra lmp. Anaftaftum, 
Eutycbianum, in fidem Catlwlicam (aeyientem, & Epifco- 
pos Orthodoxos h Sedibus luis deturbantem ; quem Vitali- 
amim ait Viftor ppikopus Tununenfis contfa illum arma 
cepifle propter Ftdei CatboUca fubverfionem y & Synodi 
Chalcedonenfis damnationem>iemotionefque Orthodoxorum Epir 
fcoporum atque fueceffiones Hareticorum. De illa Vitaliani 
rebellione verba facien9, & in fugam eum adum e-narrans 
Chronograpbfts nofter fic fubjungit: Keu htx#<n <i 2«t»V Xp/s©V ^ 
» r fca.<nKw< <r»y*. Ham vero vittoriam conciliavit Salvator 
Chriftus & Imperatoris fortuna. Quce verba videantur in£ 
dicare : zelura ejus contra caufam Vitaliani , & ipfius fu- 
ifle opinio^era , prp Imperatore tanquam pro Veritate 
Chriftum dimicafle. At utcunque hoc nonnullis prima 
fronte videatur :> exinde tanien nihil poteft jure inferri ; 

itu^Malela potuere, quia arma rebelli^ contra 
Principem fuura Vitalianm furapierat. Sic alii profe&o 
Scriptores Oxthodoxi de bello i Vitaliano moto , tan-, 
q_uam de re jmprobanda loquuntur, quamvis bene de eo 
fenfifle videatur citatus Fi#^r. Cyrillus Scythopolitanus 
iu « Vtta S. S4a iilius rebellionem dampare videtur, fed 
aliquanto. te&ius ; (ru/^o^w^ Ay«d<r*ot wo r B.>_ 

7uhig.y6 &afZafiK&t h^»irtav. Detentus Imp. Anaftafim a VJta- 

— ■ 1 . , . ! , — i PROLEGOMENA. 

liani barbaricis motibm* 1 Evagrius apertiffime: Tt/poiFw 
(inquit) £ Awr^/w BiTuhtayLs' Et, eodem in loct>, ait 
eum meditatum fuiffe ut imperium occuparct. 

Xlll. Praeter varios hoice Joannes Antiocbenos huc uf- 

3ue memoratos, quos effe diverfos & Joannc noftro ex 
icftis certiflime cognofcitur ^ oblervata funt nobis inter 
legendum nomina aliorum non paucorum. Eorum pri- 
mus eft Jo. Anttochenus Archipresbyter , Publbe Diaco- 
niflas & Abbatiflae Filius fub Imp. Juliano Apoftata clarus» 
Secundus eft Jo. Maxentiw, Presbyter ( ut volunt ) Ec- 
clefiae Antiocbena fub Juftino feniore , cujus extant in 
Bibliotheca Patrum Opufcula aliquot. Tertius eft Jo.An- 
tiochenus Presbyter, contra Fauftum Semipelagianum Scri- 
ptor 1 ab Adone Vienncnfi laudatus ; nifi idem hic eflec 
(quod facile quidem concedo) cum praedi&o Jo. Maxentio. 
Quartus eft Jo. Antiochenus LanrxS. Sab& in Palxftina 
JVJonachus, Diaconus, & Canonarcha , fe&a Origeniita, 
imperante Juftiniano. Quintus eft Jo. Scholafticus , ex 
Presbytero Antiocheno Patriarcha Conftantinopolitanus 
fub ejufdem Juftiniani exitu ; cujus extant Colleftjo Ca* 
nonum,Sc Capita Ecclcftaftica ; quemque aliqui perperam 
confundunt cum Jo. Antiocheno Chronographo, cujus ex- 
tant Excerma.in Colledione Qonftantini Forpbpogcnncti. 
Sextus eft Joannes dc Antiochia vulgo di&us, Arrianus; 
unus ex Magiffris Muhammedis Pfeudoprophetae , quo 
tempore imperavit Heraclius. Hifce adjiciendi iunt, nifi 
iidem fortafle fuerint cum aliquojam didorum, Joannes 
Menachus & Presbyter Antiochia, cui in Codice quod&n 
MS. attribuitur Oratio dc Domini Tr ansfigur atione , eadem 
cum illa, quamnomine Jo. Damafceni in illius Operibus 
evulgatam habemus :{& Jo. Antiochenfts cujus nomenia 
alio quodam MS, Traftatui De Qonjurationibus prtffixum 
reperitur. De omnibus hike, ficut & deillis pleriique 
quos in luperioribus memoravimus, nos fufius & ple- 
nius in Diatriba fupra memorata De Scriptoribus Gracis 
variis, Capitibus duobus primis , ex profeflb differui- 

i. Hift. Ecclef. J. 3.c. 43. 

rnus. Digitized by Google PROLEGOMEN A. 

mus. Hic eos recenfitos volui, ut quot & quinam exti- 
terint illius nominis non nefcius fit Leftor,&, fi quis ex 
illis cum Chronographo noftro idem efle videatur , ei 
proprio fuo judicio uti liceat, modo & mihi liceat uti 
meo- Nihil opus eft ut hifce fubjiciam, i 1 Diacono Li- 
herato memorari EpHcopum quendam Alexandria, cujus 
nomen fit noftri Scriptoris quam fimillimum , Joannem 
cognomento Mela ; quem dicit fuifle Diojcoritam , hoc eft 
Diacrinomenum five Synodi Cbalcedonenfes adverfarium. 
Eundem eum fuifle cum Noftro Jo. Malela fufpicabitur 
temo paulo eruditior. Floruit enim ante tempora Ju- 
ftiniani , &, ut autor eft ipfe Liberatus, fecundus erat in 
Antiftitum Alexandrinorum fucceffione \ Petro Mongo , 
Athanafti Hxretici fucceflor, & alterius Joannis Macbi- 
•U (fwzNiciou) cognominati deceflor. Inccepit, juxta 
Cbronicon Orientale, Ecclefiae Alexandrinae praefidere A. D. 
488. & Sedem tenuit per annos 8. & quod excurrit. 
Kircberus in Catalogo Patriarcbarum Alexandrinorum re- 
fert illius initium ad annum Chrifti yo6. Ad queman- 
num ponitur a Baronio non initium ejus, fed exitus. 

XIV. De Chronographo noftro (benigne Leftor) 
quis fuit & qualis, vel potias fane quis & qualis non 
fuit , inquifivimus hadenus. Jam poftulat fatio noftri 
inftituti, utad alia progrediamur, & qualis fit Scriptor, 
deque ejus aetate, temporeque quo fcripfit, incamus dif- 
quifitionem/ Floruifle eum fub impcrioju fiiniani ejus 
nominis Primi , quod anno D. 527 0 . incoeptum eft , & 
Sfi* terminatum, inter illos eruditos Viros, qui Chro- 
nici ejus exemplar MS. pervolverint, inolevit hucufque 
fententia. Sic ftatuunt pro certo & indubitato Cbilmea- 
dus fimul Interpres & Gregorius ; iic quoque Vir fummus 
GuL JUojdius, Antiftes Afaphenfis hodiernus, qui & eum 
exiftimat anno Juftiniani circiter xxv. fcribere defiifle. 
Hoc edofti nos fumus * ClarifT. Antonio Pagi 2 in Anna- 
les Card. Baronii: inquo Opere eximio de Chronographo 
noftro ex Patris pracdi&i Literis ad fe miffis mentionfcm 
_ — - — 1 

1. Brcviario cap. iS. *. ad an- D. 107. 

: faciens 1 PROLEGOMENA. 

faciens Vir illc eruditiffirous; Vixit, inquit, fub Magn* 
Juftiniano & videtur anno ejus xxv. aut circiter fcriiere de- 
fiijfe. Ita clariftimus Gul. Lloydius, Epifcopus Afaphenft, i 
jcfta Proteftantium , vir folidijfnni Qriterii. In egregio per- 
utilique Opere , de Scriptoribus Ecclefiafticis, quo OrDem 
fxbi Literarium obftrinxit Vir eruditiffimus Gul. Cavaus 
noftras, ad aetatcm Juftiniano fequiorem demittitur, ita 
ramen ut eo imperante in vivis efle potuerit,& ad annum 
Chrifti 6*01. conjicitur. 

X V. Cum ait celeberrimus Pagius certiorem fefaftum 
ab Epifcopo Afafhenfi , Chronographum noftrum snno 
Juftiniani xxv, aut circiter fcribere defiiffe , eum non pof- 
fum non fufpicari duabus in rebus memoria fuifle fap- 
(um: nam 1°, raihi facile perfuadeo fcripfifle dodiffi- 
mum Praefulem de anno juftiniani, non xxv*. fed xxxv 0 . 
Ufque enim ad annum illius Imperatoris xxxv m . Chro- 
nographiam noftram, proutjam in MS. habetur, per- 
duci, tam certum eft quam quod certiffimum. Subeft 
quoque fufpicio hoc tantumEum fibi yoluifle, in ifto 
circiter anno definere noftrum Exemplar, non illo anno 
Autorem fcrtbere defiifle : nam unde id colligi potuerit, 
nihil ulpiara, vel leve, occurrit, cum in fine Exemplar efle 
mutilatum, velluceipla clarius appareat. Habcrur Exem- 
plar inter Codd. Baroccianos , Membrana, & manu anti- 
qua annorum (ut fas eft conjicere ) plufquam 6oo, exa* 
ratum. Ex Voluminis MS. craffitie, colligendum facile 
videtur non multas Schedas in calce defiderari , & vix 
id dedu&um fuifle ultra mortem Juftiniani : led ad hoc 
Volumen non aliud olim pertinuifle, vel ipfiim olim non 
fuifle in duo divifum> unde liqueat? Certe conftat opus to- 
tum multa olim paflum fuifle, & Schedas omnes aliquando 
jacuifle per injuriam temporis* fe invicem folutas. Hoc 
indicat praefens Voluminis conditio, Scbedis variis in 
lodis k pofteriore Bibliopego miJerrime ttanlpofitis. 
Utcunque de hifce res habeat : quod intra annos & Do~ 
mini noftri Nativitate 900. fcripfit nofter Chronograpbus, 
extra omnem dubitandi aleam ponitur, cum extarent 
<x Opere illius excerpra , inter CoUeftanea Conftantini 

Por- Digitized by LjOOQle PROLEGOMENA- 

torp hjrog. Imp. qui natus eft antio 907°. &anno circiter 
Qjp 0 . denatus: & non fcripfifle fub ipfo JuftmUm im- 
perio, ied poftquam ille diem fuum fupreraum obiiflet, 
hoc eft poft annum f6j. eodem certitudinis gradu no- 
bis elucefcit , id aperte indicantibus verbis illis quae de 
Juftiniano in initio libri 18. leguntur : BG*tikJL*u h 
tutos iKwwh tvt \n\ tj utwdf nt**p*s iy\ lmperium te- 

tiuit Diviniffimus Juftinianus annos xxxvrii. menfes vii. 
cr dies xiii. Hoc folum in controverfiam poteft vo- 
cari» an fub Jusliniano floruerit, & paulo poft ejus aeta- \ 
tem Chronographiam fuam condiderit ? Sunt quidem, qux 
facile cuivis non fatis attetito poflint perfuadere, eum 
paulo poft Juftinianum fuum Opus concinnafle; led & 
alia funtmulta & nobis obfervata, qu« lufpicionem non 
immerito creant eum feculo ifto fuifle recentiorem : 
Quin & lunt quae fubindicent eum ad terapora longe fe- 
quioraefle detrudendum. Utde ejus aetate veritatem pof- 
lit indagare Leftor , deque ejus autoritate judicium fa- 
cere , nos quicquid occurrit notarum & indiciorum aeta- 
tis, ob oculos hic congeremus, ac in trutina fimul col- 
locabimus. Et primum quidem ea, quae contra illius 
vetuftatem tantam videantur facere, afFeramus & in lan- 
xe ponamus; deinde quae illam videantur aftruere, ex 
adverfo ponderemus ; fc-fi quid admittant haec relpon- 
fionis, prout sequos rcrum seftimatores decet, videa- mus. 

X VI. Quod Autor nofter fub fuftiniano Seniore, non 
folum non fcripferit, fed & neque in vita extiterit, in 
primo loco, argumenti firmiflimi vigorem id habere vi- 
detur, quod deUrbis fuae AntiochU nomine lub Juftiniano 
in Theopolim mutato, & de populi tunc temporis Accla- 
mationibus, verba 1 faciens, de illorum Acclamationibus 
fcon loquitur ipfe ex fua fcientia & memoria , fed ad 
publica ipfius Civitatis Regiftra provocat. o^iW<A? k, h 

- ■ ' • 

i.^partc a. p. '7*' # 

VHtli Digitized by Google- PROLEGOMENA. 

vttm vero hoc nomen, in Chartis eorum qui s fta publica hu~ 
jw.Ctvitatis confcripfere., inventum esl,quod bene eidem omt- 
nantes acclamarunt Incola. Sane fi ipfius memona conci- 
giflenc ittx Acclamationes , quamvis forlan mcmorare 
potuillet in Regiftra Civitatis publica fuifle relatas, illa 
tamen de eis hoc modo 6c forma non aUegaflex. Si vel 
fple, vel fui ^Equales iftiulmodi Acdamationes luls pro- 
priis auribus percepiflent, an fuiffe Acclamationes A&a Pu- 
blica citaflet } Si quaenam voces fuerunt acclamata?, & 
quoties fuiflet acclamatum , enarraflet, non fuiiTct mi- 
randum eum ' Acla Publica de illis appellafle. At fimpli- 
chzx.fuiffe a bene omtnantibw acclamatum , fi vel ipfe, vel 
fui Coaetan^i , audiflent, quJ potuit Fegiftra citare? 
XVil. Argumentum %m. exindepeto, quodderebus 
9 geftis fub imperiojfuftiniantl rot & tantie*rores in lllius 
Chronographta committantur , ut omnino repugnec eum 
illis vixifle temporibus. Ut, multis praeteritis, nonnul- 
los hic loci, qui nobis fint majoris momenti, in medium 
producamus: Bellum illud quo Regi*/^orww contra 
Perfas per Ducem Jrenaum &c. fuppetix latae funt,Js 
•» refert ad imperium juftituani , & ad ejus Confulatum 
2"'. Indiftionemque <5 m . quae ia anntun illius jmperii 2™ 
incurrit • quod tamen non geftum Tuifle ab Imp. Juftinr « 
#no 3 fed ab ejus DecelTore Juslino* *ex ' Procopio C*jarienfi, 
cjufdem xvi probatiffimo Scriptore, colligere Hcet. * . 

ftum Juftiniani de Epifcopts , Orphanotrophis y Qeconomis , & 
XenodochiariiSy ne nifi de iis qua fnuemunm fufceptum tiabu- 
erint bhnis, Tefiamentum emitterent , conjicit Js ad ajanum 
Juftiniarii * % y - errore non minus quam annorum if, ' 
Defignatur enim Novella \ juftiniani cxxxt\ *qux eniifla 
eil xv. Kal.Aprilit * Bafilio Cof. uc ex ejus extremoco^ 

• • ■. .fpicitur, 
* * * * • • _ 

r — — 1 — : r» r- 

» 1 • 

1. DcPopuIi Acclamarionibus io Atla % r>c bdlo Perf 1. i. c. ti. 
Pobiica referendis, adi C4/aubnnum io 4- Conferantur p. i S9. cum «J^>ifJ, 
V*ic*m GaiitCAni Atridium CafTium p. 17^,18?. • 

46^. &c. & Ureefcvum Itb*. 5. Obferv. in y.' Vide Caput illius xin. 
Codinum de Ofiictis Urbi/CP. c. 6. p. % 6. -Apud Urlvicum, & atlop Chronolo-, 
trf. ad ar8. * . gos , aonus ifte Confularls q ii. incurrie 

2. P. 15V • in annur» lultiniani x. icu Jh«ii- 

. • ... 

* * * • cio • • Digitized by Google PROLEGOMENA. 

fpicitur, id eft anno illius imperii xv t0 jam definente 
Ad annum 1 Juftiritani 2», de Conftitutionibus quibuf- 
dam NoveUis ab- eotunc temporis promulgatis mentionem 
Nofter faciens, inter eas recenfet Conftitutiqnem De jure 
hareditario Ltberis Naturalibus concedendo , juxta Legem ab 
Imp. Anaftafio latam ; quae edita quidem eft non ante im- 
perii Juftiniani annum xiii. Quamvis enim fuper iftk 
materia habeatur Lex Juftiniani in Codice 7>r. xxvi. l. 
viii. ipfius r° Confulatu, i. e. anno imperii 2$ data ; 
vix tamen videtur dubitandum quin & noftro Autore 
defignetur Lex alia de re eadem pofterior, amplior, & 
celebrior, quae in Authehtico inter Novellas numeratur 
lxxxix% & anno illius Imperii xn i, Confulatum gerente 
Apione, dataeft; in qua quulem exprefia habetur mentio 
de Lege circa^rem eandem at> Imp. Anaftafio emifla, ut cie 
eo mentionem in Lege k fe defjgnata fuifle fa&am non 
obfcure fubindicat Autor. Adeundem annura de ?«. 
ellisex Lenonum turpiffima fcrvitute ab Imperatrice The- 
odora liberatis/ prohibitifque Lenocin'tis 9 » commemorat $ 
quod taraen dubitaverit nemo , quin ftatim contigeric 
ante tempus illud, quo Lege ab Imperatore adverfus lene 
ctma provifum eft^ at data eft Lex illa Kal. Decemb. Beli- 
fario Cof Imperatorfs anno nono ; &-inter NoveUas nume- 
ratiir xiv a .. Ad eundem anrjum. nempe Juftiniani 2. m # 
8z ante Confulatum Decii, qui anno iilo ad exitum ver- 
gente incceprc, refcrtur 1 ^ Noftro Codicis Juftinian&i Edi- 
tio , qui editus tamen effincunte Juftiniani anno 3. fub 
ipfo f>ecii Gonfulatu, vi. Idus Aprilis; uti Iiquct ex Con- 
ftitutione de eo confirmando. A4 praedi&i *Dt tii 4 Con- 
fulatum conjiatur ad eo Ediclum contra Aleatores\ quod 

npftea temporis fuifte evulgatura , ex eo licet colligere , 

. ■ > •* 

' 1 — — — I r" 

(k'\o 7. Confulatu *?<f/i/ii infignirur :.ac 174., 1 80 fc # 
male. £onfuI enira folkatiiis illrus anni , z. Gonfer. p. 175. cum feqoente, ubi 
nom inatus eft non Tinfilius, fed Vecim, mentio Indi&ionis 7. & cum cseceris 
uti patet ex Faftis MarceUini Conittis , jam cit. < 

Vitt.wJun. & Qbranici Pafclnlu five Alt- J . Confejatur p. 1^3. cum r J"? , t f j, 
xAnd>-ini\ atque ita pominatur ab Autore 176,180, 18^ 187. ubi cdmmemoratur 
noftro p 186, 187. & ab ipfo Imp. Ju- Conlulatus Dtcii tanquam initus poft 
ff//r/a»»iin Conftttutione <U Emend. C»dic:*. Codicis Edittonem. 
1. Cocfcr. p. 169. cum pr jj^» i/c, 4- p- 1 85. Digitized by Google PROEEGOMENA. 

quod infcriptum-fit (extac illud in Codice Ub. 3. tit. 43.) 
adjoannem (.Cappadocem) Pr&torio Prafettum ; nam ad eam 
dignitatem eveftus eft Joannes Cappadox npn ante Con- 
fulatum fequejuem, quem geffere Lampadtiis & Oreftes , 
vel praeteritum vel exiturum : fafFe&us eft enim in locum 
Jultani, quem Pratorio Prafetti Magiftratum adminiftrafle 
exituro Lampadii & Oreftis Confiilaru,, comprobatur ex 
Codicis Itbro 1. tit. j. Lege xix. quas dirigitur Juliano P. P. 
v. Ka!. Decemb. Lampadio & Orefie Cop. Eidem rei iple 
Nofter teftimonium adhibet,qui poftquam locutus fuiflet 
de Legatis Romanorum 1 fub exitumenfis Septembris, Lam- 
padio & Orejle Cofl. ex Perfide poft pacem fancitam re- 
deuntibus, deque Ronianorum & Perfarum in bcllum ite- 
rum ruentium praelio commiflo ad fluvium Euphratqm 
1 Aprilu die xix, addit, tempore circiter 3 eodera 4 Juu- 
anrim Pratorio Prafettum dtghitate fua exutum fuiffe > & Jo- 
annem Cappadocem in locumejus fuffettum. Dc Antiochia 
a Rege Perfarum Chofroe expugnata menfe Junio Inditt. 
3. hoc eft anno Juftiniani 14 0 verba faciens, lubne&it, 
* eodem temfbre Belifarium contra Gothos emijfum fuiffe &c. 
quod contigit tamen ante captam a Chofroe Antiochiam 
lus annis 4 Tolidis. Incceptum eft enim i Belifario Bel- 
um Gothicum circa annum Juftiniani nonum abfolutum 
five decimum inchoarum, iit annus illius \\tm & Indtttio 
praedi&a tertia cum anno iftius belli quinto conneftan- 
tur: id quod^idere eft in Procopii Hiftoria de bello ifto 
concinnata. Circa quidem id tempus ex Italia reverfus 
eft Belij ar ius cum Vitige Rege Gothorum captivo fa&o, 
cujus rei ibidem Chronographus nofter meminit: atque 
hoc videtur ertoris anfam ei praebuifle ; putavit enim,ut 
videtur,intra paucos menfes & incceptum* fuifle bellum & 
F/f/^^Conftantinopolim addu&um. Hifce omnibus 
erratis adde , quod Gwj*te.infignis, qui * Procopto tefte, 

i f conferatur p. 190. cum 188. u m . K^nl. <A»g. peJt Confulatum Um^aJti 

" 2. p. C02. cr Orejl^ 

3. Brsto.w Prxfc&nm fuifle feanntm 4. p. 2.0J. 

illum anno poft Conlulatum Lampadii 5 p. 12.1' 

& Ordtis liquet cxCod.]. 1. Lm XXX 6. Conferatur Cjpiris $ libri 1. debello 

qir* dingitur fohnni /\ P. & data cft Perfico finiscum iaitio capitum 1. feqq. 

* * * * 2 anho f, « . Digitized by v^ooQle 
PROLEG0MENA. 

anno Juftiniani xii i apparuit, ad annnm illins i v, Coh- 
fulatum fc. Limpadti & Oreftis, a noftro 1 prodatur : quo 
nec fe nec fuos /Equales Cometam iftum vidifle liquidifli- 
mo demonftrat. Accedit quod Njcteparchi poteftatera 
abrogatam & pro eo Pratorem creatum ad Joannis Cappado- 
cis Confulatum (i.e. ad annum Imperatoris 12.) *conji- 
ciatj quod tamen trtenrito ante, nempe Cof. Belifario, £1- 
dum eft, ut apparet ex Novella xiii. Qyibus adjici 
enda efl: fabula ifta, quam de Rege Axumitarum memoriae 
3 tradit, eum tempore Jnftiniani contra Regem Homerita- 
rum in bellum profe&urum, quia Negotiatores Lhriftianos 
in Axumitarum regiones tranfeurites bonis omnibus Sc 
vita is fpoliaverat, vovifle,fi Homeritenfem bello fupcra- 
verit Chriftianum fe futurum; ( Pro Lhriftianis enim, inqutt, 
adverfus ettm arma fumoi) & parta vi&oria Legatos ad Ju- 
ftiaianum mififle, ut Epifcopus' fibi CUricique darentur a 
qutbus Chriftian*. Reltgionu rudimentis & Mjfteriis imbutus , 
fdcro Raptifmatis lavacro intingeretur. Hoc totum 2t vero 
longiflime abhorrere teftatiflimum fit ex Procopio : nani 
autor eft ille, Regem Axnmitenfem, etiam ante id belhim 
Reljgionis Chriftians, fuifle cultorem, idque quidem quam 
ferventiflimuna; Xp/swo* 71 £> *w 7»>A' & ^aA/sa 'Zh- 
^iu^pQr. Et ut conftat efle alienum ab omni veritate,ira 
fi quis penitius ad Illud attendat, rationem & modum 
fabulandi apud recentiores Scriptores Graeculos ufitatum, 
refipere pate^bit. Committere non pofltm, quin hic 
fubjungam quod in yita JuftiniThrads, luftiniani Cecei- 
foris, annis paucis ante hujus initium de Euphrafio fuae 
Ciuitatis Pa triarcha, fcriptum reliquit ; fuffe&um eum ia 
locum defuncli Pauli , Orthodoxos , quos vocant , graviter 
perfecutum fuiffe/plurimis eorum etiam neci traditis. Quale 
hoc erroris portentum quam ablurdum, & «Vt^T^quam 
abfiirdum eft , Euphrafium. Orthodoxum Orthodoxos neci 
tradidifle ! quam abfurdum eft eum, qui idcircd quod 
fiierit Ortbodoxtu ad Throrium illum promotus ergt,fub 
Ortlyodoxo Impcratore OrtMoxos fuifle perfecutum ! Quis 

» 1.. Coofer: p. i?o. cOm 188. £ p.azi. f. p 104. 

nefcit » 

PROLEGOMENA. 

• 

ncfcit Hireticos iftos quos Imp. Anaftafius ad Sediam 
Epifcopalium honoreni evexerat, a Juslino fuilfe deje&os 
& deturbatos? Et quis non cognolcit fub ep iolos flo- 
ruifle X)rtbodoxos ? Sane talis & tantus error hic efle vi- 
detur, uta noftro Autorede fua Civitate nullo raodo 
potuiflet committi> fi vel ipfetunc temporis vixiitet, vel 
cum aliis ullis, qui vixerant illa .aetate, fuiflet verfatus. 
Neque alia cjuidem de caufa id fcriptum fuifle videtttr, 
quam quod Narrationem e* Autore aliquo Eutjchiano 
exlcripferit ; fjui Autor, cum ipfe eflet Eutychianus , per 
Orthodoxos defignarit, non illos qui revera fuerunt Or- 
tbodoxi, fed qui tales funt habiti apud Eutycfnunos ; hos 
namque ab Euphrafio perfecutionem fuifle paflos, ad ve- 
rifimilitudinem quam proxime accedit. 

XVIII. Quod in caneris iftis locis tam infigniter a\ 
verodeflexerit nofter Chronographus, id in ca,uik fu- 
i/Te videtur, partim quod Scriptores malos atquc reccn- 
tiores fit fecutus, partiro quod ipfe negligentius & in- , 
curiofius tranfcripferit , partim denique quod conjccTtu- 
ris fuis & hariolationibus in temperibus rerum & gefto- 
rum ftatuendis ufus fit. Se^cutum eum fuifle Autores 
alios non minus in rebus fub imperio Juftiniant geftis 
enarrandis quam in geftis aliorum celebrandis, tit confi- 
citur ex erroribus notatis, fic & aliis luculentis indi- 
ciis redditur confirmaturo. Unde aliter fa&um eft, quod 
a Menfibus unius anni, ad menfes alins abfque ulla an- 
norura diverfitatis fignificatione tranfgrediatur ,. nifi 
quod ex aliis Hiftoricis liias Narrationes tranfcribens , 
intermedia quaedam, qua? non fuerunt oroittenda, ofci- 
tanter omilerit Sic poft mentionem i Septembris Menfis 
( fub Lampadii & Oreftis confulatu ) ad * Aprtlem ( fe- • 
quentem ) aliuroque Septembrem 3 progreditur fine ulla 
diverfi anni mentione. Unde aliter cohtigit quocl in alio 
4 loco res geftas Septembris menfis antc gefta Augufti ejui : 
dem anni in literas retulerlt, & menfera Septembxem ante 

Atiguftum ponat ; unde, inquam, hoc potuit contingere, . 

— — ■ , _ .. 

m 1« p. 1*0. ' a. p.aoa. 3. Legep. i88.ad axi. 4. p. ajo. ad annum 
Juftiniani af. 

**** 3. . nifi Digitized by Google PRO.LEGOMENA. 

nifi quod ex Autoribus divcrfis dum fua defumebat, pri- 
hio vcrba illius pofuerit qui Septembru menfis gefta cele- 
brarat , & poftea yerba alterius , qui de aftis raeniis .Au- 
gufti lcripferat ? Undc fieri potuit , quod inepte*de re 
eadem.mentionem bis faciat, nifi quod ex Autoribus va- 
riis exfcripferit, & de re eadem diverforum expreflerit 
verbaf Sic profc&o de Codicis Juftinian&i compilationc 
1 eadem, in uno« x loco : Idem Imp. renovavit antecedentium 
Imp. leges, & Noveltas etiam ipfe edidit , qttas in urbes emifit. 
Et 3 rurfus: Eodem tempore Leges omnes veferes inCodicem 
nnum coaftt funt, & altas ipfe de ftto edidit , & per ftngu- 
las urbes triiiftt. Sicetiam 4 eandem fabulam, quam. ante 
pofuerat in libris praecedentibus , dq urbe Palmyra^. fato 
Goliathi nominata, repetit. Taceo hinc fa&um quod 
eundem montem, quem G^n^iantea 5 norninarat, hic in 
Vita Juftiniani nominaret 6 ArgarizXn. ' ' 

XIX. Utut fit de alicjuibus notatorura locorum : id 
tamen pro quo contendimus ex aliis redditur manifeftif- 
fimum ; & ex di&is videtur fatis demonftrari, non aevi 
illius, quo floruit Juftinianus , fuifle Scriptorem noftrum. 
Quibus omnibusdemum addatur, resquafdam illiusasta- 
tis abcb filcntio penitus proeteriri, ut Conciliumv* Gene- 
rale , Sc Beltfarii Expeditionem quandam perinHgnem ad- 
verfus Cholroem rerfarum Regem in Oriente poft ca- 
ptam Anttocbiam fxvientem ; quae nullo pa&o videtur 
omifurus, fi illis remporibus ipfe floruiflet. 
' XfX. Neque filentio hic praetereundum, quod quam- 
vis de Patria fua Anttocbta, dum res defcribit Juslini & 
Jufttniani , non pauca memoriae tradit, nihil tamen , nc 
yfi , vel de fe vel de fua Famrlia, quo eum tunc, tempo- 
• f* ■ ■ 

i. Fuic duplcx Editin, fed dc fcribere ; definic Chrpnographia noftra 

iina & cuJcnj bis loqujtuV Malela. • prouc eam" nunc habemus, in anno Ju- 

a. p. 168. ftin. 5jf 8c ceiebracum .eft Confilittm -v. 

J. p. 185. . g C n. aftno illius 27. InAicft.ne i,dequa 

4. p- i Ji. p, cV concigic dicta Belifaris CXpedi- 

S- ?■ 5*3-, * tio circa annum Juftiniani 14« Ulxfl circi- 

6. Quomodo etiam ab alfis nimcu- ter temporibus qux tra&antur p. axz, 
P a tur, ab mm\ & Gurizin t 223. De illa multa habet Prccopius de 

7. NC qois fufpicecur pocuifle Male- Ke!. Pcrf. 1. ». c 14, ad xi. pag. nz. 
V tn jllis qa* dcfiderantur , dc iftis ad 141. 

' ris PROLEGOMENA. 

ris vixifle innuatur, comparet. Dum defcribit tremen- 
dum illum terraemotunv qui annis circiper 2. ante fufti- 
niani initium contirigebat, qUo ( ut dicit ) Antiochia de- 
folatio facla eft, cui nulla fuperfuit domm praterquam qu& ad 
n mohten\fuerunt, & quo perierc ccl. circtter nwrtaliu^miU 
Ua 3 dum alium defcribit terraemotum qui Juftintm^n- 
no 2. accidebat, quo (ut ait^ intertere animarum v^mllia r 
&illi qui fupererant in alias urbes fefe receperunt; haec(in 
quam„) defcribens, ut mhil^defeipfo, fic neque de fuis y vel 
verbum linum habet. Cum admodum tamen videatur 
proba&ile , eum aliquid de fe fuifvc mentionis in ejuf- 
modi locis fuiffe inje&urum. 

XXI. Haud me latet; Edmundum Chtlmeadum in Lati- 
na Verfione fic loca nonnulla interpretari quafi Malela 
fe vixifle fub imperio Juftiniani innuerit. De Legarfone 
ab Imp. Juftiniano ad Indorum Axumitarum Regem , ad 
annum Jf uftiniani 1 4 m . vel j m . fermo n em habens Malela, 
defcribit habitum, quo indutus eft Rex Axumitarum cum 
Legatus reciperetur, ex ipfius Legati narratione: Sc 

l^n^auTu 0 (wrcf tsftrGivni V, tm ££e£*7o aZroy b <r$f bPav &<t<nbjj{ y 

wpX*. &c. ^Quxfic in fua Verfwne .reddidit Chilmeadus ; 
Habitus autem Kegis Indici pompaque folennis , quibus*Lega'- 
tum Romanum ( Uti ex ipfius ore didicimus) cxcepit 3 erant 
hujufmodi. Nuduserat &cs At graviflime laborat \\xcChtl- 
meadiana interpretatio. Nihil aliud eninv fibi voluit 
Chronographus, quam quod ifta ex ipfuis Legati relatuad- 
didicerit. Illius verba nihil aliud fonant : & quod non 
ex colloqttio cum Legato, fed cx fcripta narratione, quae 
tradit acceperit, ex verbis paulo poft fequentibus de- 
monftratum . haberaus. Poft narratum enim quo modo 
Rex Indorum ornatus & ftipatus fueritj procedit Chro* 
nographus ad explicandum receptiqnis Legati modum, 

his verbis : Ksu uwiy&ts % WtjCvntf Vuiaaiw; x*/W 7»' yLv» 
1 Poftmenfem Sepumbrcm Confula- de Jcptttr.bri quo obttt Coadf* Rex 
ta*L*mpadii & Ortpu conferantur p. Perfarum p. aii. poftca de Indfclione 
iS8..cum 190 & 194.. Mentio fit po- T o qu* incurrit in annum Juftjniani 6. ftsa de menfc ^prnl p« ioz - & iterum p. uj, Digitized by Google PROLEGOMENA. 

mfof \wtov. &c. Jntroduclus auteih Legatus Romanus, inge- 
ma procidens, Regemveneratm cft. Sed me furgere jufftt& 
propius accedere. Dum fcribit ex Libro Legati MaleU : 
PrMomen ,« Me, quod, defefc fermonem habens, X~egatu$ 
pofPtac , ofcitanter ( p o m&re) retinet. Sed quid in 
•re tara aperta prolixi lumus? Fuit ipfe Nonnofus Abra 
mi F. qui prcedi&am obiit Legationem , neque MaltU 
nofter aliunde lua haufit qijam ex ejus Hiftoria fuarum 
Legationum. De qua vide Pbotium in Biuliotheca Cod. 3 
Io alio 'loco, in vita Juftmi Dcceflbris Jufttniani , dc 
exundatione Scirti fluminis, qua'urbs Jideffa cum domi- 
bus & incolis abforpta eft, fa&a narratione , fubjftn&a 

funt h<CC verba. Ekiyov </V 0] <skjioi*5*v7\f , K$ oix-kvti* r axniui 7reA/y, 

©ti^&c. Qu32 perperam fic interpretatur Chilmeadus: 
dixerunt autem qui fuperftites adhuc urbem incoluerunt &c. 

XXII. Utex hifce, qux hadenus dikuflk funt, fatis 
evidens & liquidum videtur, fub Imperio |uftiniani non 
rixifle noftrura Cbronographum ; ita (unt interea , qu* 
fi quis at;tentius expendat & confideret, haud fibi per- 
fuadere poterit ; quin inter Scriptores multo recentio- 
resfir. accenfendus. * Hoc evincere quoque videntur ar- 
gumenta alia. Ex eo quod Clementem Cbrdnographum in 
teftimonium advocit, cum non vixifle ante fcculum 
oftavum, non fine magna probabilitate videtur <onfici- 
endum. Videtur enim ifte Clemens Chronographus 
wixifle non ante Servaxoru annum 685:. Atque hoc col- 
ligimusex Anonjmi Graxi Demonftrationibus (quasinfcri- 
bunj ) Chronographicis , feu Colteclaneis de Antiquitatibus 
Conftaattinopolitanis, quo citatur ( ut omnino videtur ) 
de Imp/ Consiantino Pogonato, qui vitam cummortecom- 
mutavit anno Chrifti praedifto, nempe 6%$*. ^Scribens 
enim ille Autor Anonymus deftatua quadam inurbe C l\ 
ntfncupata Tauro, & dicens eam Thepdofii Senioris fuiffe, 
fubdit: K\»y.nf JV fnh lfutme ^mhutJ^f /uAp//*p*W lLw&Uft*** 
7!) pdrm^ jii Kwmri*: Clemens vero fimites variacjue fortna 
marmoreas ftatuas Co nflant ini, Conftantii F. efie ait. Q ui. 

bus m ■ ^ . uigitizeo Dy PROLEGOMENA. 

bus verbis, Covibefifius , in Notis, defignari exiftimat Cun- 
ftantinum Po^onatum y Conftantis ( ut vulgo folet nominari) 
Filium : atqtie ita mehercule appellatum eum abaliis nos 
obfervavimus.Cfltf/^^w^ Porpbjrogennetus 1 De Adminiftr. 
Imperii : kuv-tmtivk l[ « k^kwi^t» ^ naywcLT* ^Ab^K. Con» 
(lantino Confiantii F. qui dr Togonatus nominatus eft. Fuit 
quidem, quod 6c omnibus notum, Conftawtinus ipfe Ma- 
gnus Conttantii (Chlori) Filius : verum eum hic loci 
nc intelligamus hoc omnino obftare videtur, quod nuf- 
quam Is alibi a laudato Autore nominetuf Conftantinus 
Conftantti F. quamvis de eo mcntionem creberrime faciat, 
fed femper vei fimpliciter Conftanttnus, vel Conftuntinus 
Magnus , v.ax^LVT7v^ l ! yu.f. Atque ita profe&o lsepius 
nuncupatur intra paucas poft locum citatum lineas; ut 
alium & diverfum fuiiTe eum ab illo qui vocatur Ow- 
(lantinus Conftanth F. quam clariflime fubinnuatur. 

X X I i I. Ut ex hoc argumento Scriptorem noftrum 
ante feeuli Oclavt initium non floruiffe videtur compro- 
bari ; ita quoque exinde videtur probubiliter inicrri 
poffe , vcl eo tempore fiiifle juniorem. Quamvis cnira 
concedatur Clenuntcm praedi&um exeunte circitcr Cen- 
turia jeptima monumenta fua liceris confignafle : (nam 
vel illum etiam fufpicari licet floruifle poft tempus iftudj 
illum tamencitare videtur Chronographus nofter, non tau- 
quam fui temporis Scriptorem, fed ut antiquiorem, Uc 
hoc vel exinde videtur conficiendum, ita fuppetit nobis 
argumentum aliud,ex quo,fi vix aliquid aliud occurreret, 
videretur tamen poffe demonftrari 5 eum illo tempore 
fuifle recentiorem, & non vixiflenifi poft initium Cen- 
turiae non&. Argumentum hoc duco ex ejus citatione 
Theophili Chronograpbifive Htftorici. Claruifle cnim Tbe- 
ophilum Chronographum, five Hiftoricnm y paulo ante fecu- 
lurn ottavum abfolutum, conftat ex Abulpharajii 1 Hifto- 
ria Arabica Dynaftiarum, qui docet eum lub Irenes Impe- 
ratricis, uxoris Leonis Porphyre^enneti, temporibus, anno 
Hegirs, 169. hoc eft, anno Chriftianorum 78 J. e vivis 
■ * - ■ ■ ...... . , . 

1. cap. 4.«. p. 171. a. p. 147, »4*. j 

***** *xceffifle« PROLEGOMENA. exceffifle. Ait eum fuifle Cbriftianum, Tboma F. Jftrolo- 
gum Rohenfem ( i. e. Edeflenum ) Aftrologorum Abmodii Sa, 
tacenorum Chalifa principem , e fefta Maronitarum qui in 
monte Libano funt j & Htftoriam egregiam condidifle. Sic 
in i alio loco Hiftoriam ejus five Cbronologiam de annis 
ab O. C. ad initium ufque Seleucidarum Epochae, advo- 
cat. Hunc eundem fuifle cum Theopbilo Hiftorico fivc 
Chronographo quem adducit Chronographus nofter, non 
cft, ut opinor , cur dubitet aliquis , praefertim cum flo- 
ruerit in eadem circiter terrarum plaga. Et nequis fuf- 
picetur TbeophVum Abulpbarajianum non Gracum fuifle 
Scriptorem, fed Sjriacum (quod tamen fi detur, nihil 
tamen obftaret quo minus idem eflet cum Maleliano , 
cum illius Chronographia Sjriace fcripta, in Grxcum fer- 
nionem traduci potuerit ) jam extant in variis Eurapa 
Bibliothecis Aftrologlca quaedam illius Opera fermone 
Gracanico contexta , id docentibus Catalogis (quos vidi) 
MSS. codicum Bibliothecarum variarum ; in quibus ce- 
lebrari folent Theophih Aftrologica. Qualia quidem fcri- 
pfifle praedi&um Tbeopbilum, ut per fe latis evidens vide- 
tur, cum Aftrologus profeffione, uti tradit Abulpbarajius, 
idquefummus &clariffimus eflet ; ita conftat autoritate 
x Abumafcbiru , Scriptoris item Atabici, qui in Libro de 
Myfteriis inedito, inter varios Gracos Aftrologicos Scripto- 
res , Alexandrum, Stephanum , Ariftotclem, & 3 Hermetem , 
annumerat Tbcophilum Filium Tboma. Quid? quod The- 
opbilum prxdi&um Chronographum Fdejfenum Sermonis 
Grajci peritia polluifle,ex ipfo edoceamur + Abulpharajto: 
ab eoenim additur eundem iftum Homeri Poeta libros de tiffime vertiffe. Sic Joannes Manfur Damafcenus , quamvis 
ipfe fimiliter in Aula SaracenorumChalifa inter illiusC*»- 
filiarios floruerit , ea tamen, quae edidit , Opera fermone 
Gracanico adornavit. 

X XIV. In proclivi fortaffe fuerit fufpicari, CXemcn^ i . p. 6 1, %. Apud Hottingerum dc Bibliothecit orient. p. a/j. 3. 
pomitii qui Crxcnserac. 4. p. 148. & 16, 
tem PROLEGOMENA- 

tem fupradi&um Chronographum quem citat Chronographus 
nofter , non alium fuifle i Clemente Alexandrino , qui in 
Libris Stromateon in rebus Hiftoricis atque Chronologicis 
rriultus eft; atque ita Theophilum Chronographum , quem 
idem folet teftem appellarc, non alium fuifle quam The- 
ophtlum Epifcopum Antiochenum, Librorum trium ad Au- 
toljcum Scriptorem : in quorum Librorum ad Autoljcum 
tertio de rebus Chronologicis non paucaliteris produntur, 6c 
feries annorum ab O.C.ad Autoris ufque aetatem perpetuo 
filo deducitur ; quin & Liberille & Laftantto Firmiano fub 
Titulo Libri de temporibus (i:e:&romlogici) laudatur. Equi- 
dem ita eruditiflimus Oxonienfis Editor di&orum Libro- 
rum ad Autolycum, o vtw h kyloie, in Trafatione, abfqueullo 
rei examine, pro conceflo habet, i Chronographo noftro 
defignari illum, quotiefcunque ex Theophilo Chrortographo 
teftimonia proferuntur , quia fc. nihil inaudierat de The- 
cphilo Chronographo alio. Ut vero diluatur omnis hujuf- 
modi fufpicio, hoc unum improefentiarum monebimus, 
res iftas quas producit ex Clemente & Theophilo Chronor 
graphis Hiftoricus nofter , in Qementis Alex. & Theophili 
Antiocheni Operibus non omnino reperiri. Hos eofdem 
Scriptores, Clementem ScTheophilum Chronographos, ab He- 
fychio quodam in Homilia five Sermone De Nativitate Chrijii, 
in Fragmento quod extat apud Anaftafti Nicdni ( fea po- 
tius Sinaita, ) Qtufliones Theologicas ex Gentiani Herveti 
Latina Interpretatione in Bibliotheca Patrum editas, cita- 
tos invenimus: at non eft cur id contra illa, quae fupra 
pofuimus, de illorum Chronographorum «tate in argumenAT 
& quoquam trahatur. Nulla enim neceffitas poftulat, 
Ut Hefjchius praedi&us pro eodem habeatur cum Hefjchio 
Patriarcha Hierofolymitano , qui feculo fexto exeunte 
fwefeptimo ineunte floruifle putatur.; cum tot in Ecclefia 
^Gracorum multo recentiores Hefjchii claruerint. Irao vix 
mihi dubium, quin Joanne noftro Malela recentior fitifte 
Hefychitts, & ex illo ipfo exfcripferit ea quae citatum Frag- 
mentum exhibet. Hoc ut penes fit judicium Ledoris, & 
quia conducit ad numeros noftri Exemplaris Malelianos 
aliquantulum eraendandos, me non pigebit ob oculos ■ Digitized by Google PROLEGOMENA. 

hic adducere; Gracis inluper attextis ex BibliothecA Boi- 
leian* t MS. Codice, quas 1 nondum lucem afpexere. 

. ttovx* b? %h ibi 2 Xfi- Ex Hefychio in Chrifii 
, . 5*5 Natatem. 

E> £ «T pC er« f ftwiM,^ .^™ # 3 + 2 - *nno Impe- 
A r > A - j 7 rn Augufti, menfis Decem- 

f^^^f^/' bris ^- dietf. hora 7- diei, 
»<u*P* <r, «p^ f|C^ 9 # »u«^, natus eft Dominus nofter Je- 

Ifate* o VffiUrls Xpi- ius Chriftus fecundum car- 

wii W xj* OTtpj^ fx <r* jn«5- nem > ex Maria virgine; anno 

Sit* Mapiar, tTHt x? Affiovfe fecundum Amiochenos a cre- 
o » „i- ' „ * ~* atione mundi ufque ad Nata- 

*]/<*»> »*» w fx?,t« Iem Chrifti & c H rucifixionem 

w^^wJf, ^. 6X0, coliiguntur enim ab 

wijb^n A^jM, pctAik i/S Adam ufque ad Phalcc fili- 

m y. £ W S>*Ag>c um Heber anni joOO. & a 

Sw 4 fimhhsiae Atyfa i n FhaIec ufque ad «42. an- 

*»7*p dvSpuTroif m Ky m &t c ft Servator cum hominibus 
yvidw Aefo^ W tm< xp/s-S annos 3$. adeo ut finc ab 
$Jt»naft ^ WfpJnmeh$\s' Adam ufque ar! Natalern 
P». h £ *«a*k ^ ¥ *& m i„ ChrifHanni dboo pleni. Ph«- 
Mw-' « v / v / lec enim ex Prophetia Mofis 

W J^^Tl^l dicitur dimidiurn temporis 

xp/r « Orpuwtfr. £ # Chrifti apparitionis. Quomo- 

*»>>xor rjj j&tffttfte s do enim cum hominem fexto 

S*i< W l&fchit ^fmnr th die finxiffet Deus, is dein- 

*W7it4m* *} rf V Me ce P s ceciditinpeccarum j ita 

r?r */*#^, «U * * 3X<h, £ «£™ [?'°*% miIlenario ve ' 
1 * ^ 9 mt ln terram oc lervavit eum. 
^ r#*-- : < — , , 

t Msmbfanaeeoinfolio, inter Codd. Hervetiana cdic. fed in DufreOi. deeft. 
Baroc.^iftlnT. lotf. p. pt ^' t 3 . sic quoque Dufreln. Sed Her- 

^ i. >«c poftquam chartis illevera- veC - 

mus,mihi yemtad manus P*feb*\* five +• Sic Dufrefn. Hervet. Decmhisif. 

^lejcahMrt Cbronici Editio Dufrefniana die Stxto.bor&tertia. 

ia GalHt nuperrirne adornata , in cajus * • ^ 00 ©* ] Sic infra fzpius ; con- 

Appendice quara fubtexuit Dufr&fttius , cinente ubique Dufrcfmap/t. Hervetiana 

repe^rirur Graece' boc ipfum Hefrcbii fra- hic & ubique habec /ooo. 

gmentum ex Codice Regii Gailiarum , 6. Hervet.hic loci 32. ut fupra aa. 

qui eofdem omnes Traaatus cum ao- '7. 10*7. j Sic quoque I er- 

°Pv ol i TCnflcom P Icaitur - Nonvide- vet. fed apud Dufrefn. t7hl?. s»6i. 

rat Duftfkiw Latinam editionem Frag- c rr ;hV a^tp ' V 

«enri //, rw ;*„< m , ftd exiftimavit te ^ribe ^. 29^7. 
prorfus ignotum edidifTe. * KflM T »I * tfltothc 1 

l. AgnWcitur ^uoqueab g SSBEb^t / ^ 

* ~ * ' ~ Hoc Digitized by Google PROLE<?OMENA. 

Hoc enim oftendic etiam di- ^ e<ja> w ««7dV. T«w $ •Mo? »9 

vina Scriptura dicens ; X>/« « ^ ^ >Baa . J((M ' f(t <„ 

Dom ni fi<ut mitle anni. Quae . » « _\ „,/ 

quidem & CJemens & The- *™h Kaw^wjs* , „ 

ophims, & Timotheus Dei &W*Qr» *> Tijwdt& ? 01 

amau; fTimi Chronographi ex- Ag«B7»i ^oyo^a(pot ifySivn, ly&- 

poiuerun , conientientes quod pw&wm* o-n t»T 1 r' yjhteiSi 

in fexco milienario annorum ^ hp*rn 0 yjJftQr — " — — ' » — — ' — — — — — - — 1 — ~ " -Wt^ • * * 

dicunt venifle Dominuman- jup 9 \th %Kbtf { xtftQr. «tox* -5 

no ^oo. Sed non multi in ^l^,^ tS™, i, « 

hoc convcniunt. In 6coo. . ^ j T|| w e j ix 
iTH 

autem anno omnes accurati r' *» ' ~ • *- 

Scriptores conveniunt appa- »bW'\J*"l***"» 

ruifle t hrifhim. Nam etfi * *»fMr. « $ $ 

de eo nonnulli diflentiunt, t*t* tivif , &W* * ts^niiKn ^aw) 

vox tamen Prophetica eft kh^ln, /u^Wot J>AV*«*tt tl$ fi 

vera , qux magis docet appa- y ir« f*im r mtfm. 

ruifle Dominum annoctoco. ' . 

Haec fi quis committat cum illis quae habety*?. MaleU 
in initio Libri io mi , nihil prius mehercule ei comparebit, 
nihil manifeftius, quam quod MaleU fint ipfiffima verba 
in compendium reda&a. Si placeat alicui>ex eodemChro- 
nographo fcripfifle cum fo. Malelam, tum Hefycbium il- 
lum, quicunque is fit, eum verba Autoris ipfiffima, hunc 
ftylo contra&iori ; fruatur is, velim, judicio fuo: nobis 
potius arridet fententia prior, quippe hunc Hefycbium 
non fuifle Scriptorem recentem, i. e. non vixiile poft 
feculum nonumy nihil u(piam librorum occurrit quod cla- 
rum faciat. Quod in Anaftafii Qtuftioritbm Theologicis 
Fragmentum fupra defcriptum reperiatur, rie aliquem id 
in errorem inducat. Non enim abipfo Jnaftafioin Opus 

1. rn r'. #W^J Sic etiam Du- 3 . avfA<p»9*nv Qmw** &C. ] Sic 

frc/n. Hervet. in quinto millenario. quoque Htrvet. apud Dufrefh. corruptc : 

2 Ti» f' Apud Dufrefn. ovp<P»9Vffi9 tvtx 7j«j, i»* 

quoque leguntur led in Hemt. deGde- 4 9 &$ vaK ii Qmn » kktjivzt jj&foo* ^ 

rantur, qux habet : convemcmer numtt* ^av%*fm 
firmaUoni* ^idam. 

(uum Digitized by Google PROLEGQMENA. 

(uiim Quaftionum Tbeologicarum tranflatum fuit illud Frag- 
mentum, fed io Additamentis (cu Appendice habeturim 
roulta funt alia ex Scriptoribus recentioribus Quaftiom- 
bus Anaftafidnis cum adje&a, tum inferta. Confule noftram 
Diatribam de Scriptortbus Gracis variis : ubi de praedi&is 
Anaftafii Qtuftionibus fufiffime tra&atumcft,& Jguaftiones 
duntaxat 24. priores revera fuifle Anaftafti y cxteras omnes 
efle adje&itias; & inlpfis prioribus 24. perraulta effe in- 
terpolata, ex Codd. MSS. luculenter eft uemonftratum. 
Vide etiam ibidem de Hefychio praedifto, in Capite de He 
fycbifs Variis; necnon de Clemente & Tbeophtlo fupradi- 
&is, in Capitibus de variis Clementibus & Theophilis : ubi 
fufius & plenius de illis difleruimus. 

XXV. Argumentis hifce de aetate Scriptoris noftri , 
ex eo videtur accedere confirmatio , quod quotiefcun- 
que Chronologiam Eufebii Cafarienfts adducit , non verum 
citat five genuinum Eufebii Chronicon, fed Chronicon 
quoddam fuppofititium > fub Eufebii nomine ctrctimferri 
iolitum. Quodtale fuit apud Graecos recentiores Cbro 
fiicon quod falfo Eufebii Nomen prae fe ferebat, quamvis 
id k nullo virorura eruditorum fit ha&enus oblervatum, 
& quod illud, quo ufus eftnofter Chronographns,non fuit 
genuinum Eufebii Opus, Nos in Libro citato, in Capite 
de Eufebiis variis, oftendimus. 

XXVI. Neque prorfus videtur contemnenduro , 
quod in A&ts Concilti Ntctni fecundi anno Chrifti 778. 
celebrati, ubi h libris cujulvis generis fummo opere coh- 
quirunturab Epifcopis Iconolatris quxcunque pro culcu 
luo cenferentur facere, Sc Scriptorum plurimorum fen- 
tentiae & traditiones de Imaginibus congeruntur; quod,in- 
quam,in illius Concilii Aftis,ubi tot de lmaginibus Scriptores 
allegantur, de Autore 1 noftro, qui in medium producit 
infignem Narrationem, & ipfum ( fi fides ) Faeminae H<t- 
morrboufa ad Herodem Regem de Statua Chrifto in urbe 
Taneade ponenda Libellum fupplicem , filentium altifli- 

t. De Orat. 3. Pro Imaginibus fo. (ler de ftatua Paneadica, Vide fis quse in« 
Damafceno qui paulo ante Concilium fra dicuntur. 
Jflud obiic afcripca, in oua ciiatur No- 

mum, Digitized by Google PROLEGOMENA, nmm agatur, idque quamvis de Statua ifta Paneadica pro* 
ferantur ex Scriptoribus aliis Narratiunculas minoris lon- 
ge momenti. 

XXVII. Conje&uram denique noftram de setatey*. 
MaleU, eum feculo nono lcripfiffe, vel aevo faltem Juftini- 
ani multo recentiorem fuifle , egregie confirmare vide- 
tur ipfum Hominis Ingenium & conditio. Quis enim 
Hiftoricum tam nugacem, tam expertem judicio , fibi 
ipfi tam inconftantem, qui partibus Chronographiae fuae 
plerifque omnibus qu» Chriftum prascedunt, Scinaliis 
multis eum lubiequentibus , nihil aliad eft fere, quam, 
quod appellat Cedrenum Scaliger, quifquiliarum ftabulum : 

3uis talem, Inquam, tamque ineptum Cbronograpbum eru- 
itioribus illis Juftiniani , aut Jufiini junioru , tempori- 
bus; Procopii Cafarienfis & Agatbia, probatiffimorum Hi- 
ftoricorum, temporibas, condignum cenfeat? Profe&o fi 
liceat ex ingenio Hominis & eruditione conjecturam & 
judicium facere; feculo ifto nono, miferrimo oronium & 
tenebricofiflimo , perdignus Scriptor erit pronuncian- 
dus. Adjiciatur infuper iftius Stjlus & ip(um loquendi 
genus, quod ab omni fane elegantia nuiquam non ab~ 
horret; quodque locis quamplurimis plane barbarum effe gniflimum. Neque hoc mehercule affirmo, meopte folo 
judicio innixus. Sed accedit luffragium Viri longe eru- 
ditimmi D. EJvardi Bernardi : quem memini mihidixiffe 
plus abhinc decennio 9 quum ex occafione de Maleha no- 
ftro, tunc mihi prorfus ignoto, inje&us eflet inter con- 
fabulandum lermo, ( nam ad balbuttenttm noftram Erudi- 
tionem fe demittere tunc temporis non recufovit Vir 
fummi Candoris & Humanitatis, fed, Socratu fapientis ad 
inftar, cum P«*r0 nonnunquam ludere gavifus eft) mirari 
fe fi feculum Juftiniani tauta lingux barbarie ab antiquis 
degenerarit. 

XXVIII. Sicuipiam placeat eundem fuiffecum noftro/j.' 
MalelaJo.\\\\xm Antiocbenum, quem folent citare Joannes & 
Izaacus Tzetza, id ulterius erit confirmationi, five por- 
tius Digitized PROLEGOMENA. 

tius demonftrationi j cum affirmat ( ut fupra fuit nota- 
tum ) Jo. Tz.etz.es Joannem illum, quem citat , Antioche- 
num poft Georgium Chronographum lcripfiffe. Dixi lupra, 
apud Jo. Tz.etz.em ibi effe intelligendura , vel Georgium 
Syncellum Chronographum, qui paulo ante finem otta vi fe- 
culi e vivis exceilit , vel faltem Georgium Hamartolum , 
qui paulo poft medium feculi noni Chronogra phiam fuam 
ducubravit. Non ignoro citari ab Anonymo quodam 
Graeculo Chronographo inedito, Chronographiam 6«r- 
gii Pifidis; neque neicio floruiffe Gcorgium Pifidem fub 
iplo lmp. Heraclio ante medium feculi feptimi: at vero 
cum ftri&ius ac accuratius rem perpendo , vix poffum 
fane ego dubitare, quin Georgium alium cum Georgio 
tifide confuderit ifte Anonymus : nec videtur praeterea 
Jo. Tz.etz.es Georgium Tifidem nominaturus fimpliciter Ge- 
orgium Chronicum. Nam folet ille cum ab aliis vulgo, tum 
ab ipfo eodem l Tz.etz.e in eodem Chiliadum Opere/ex- 
preflo cognomine, appellari Georgius Pifides. At de hifce 
non fumus in praelentia loliciti; nam ( ut jamjam fuit 
indicatum ) nos potius exiftimamus , & Joanne noftro 
Male la diverfum taffie Joannem iftum Anttochenum , qui 
a Tzetze utroque laudatur. 

XXIX. Atque haec funt illa argumenta varia , qui- 
bus nos haud segre addu&i fuimus , ut credamus Auto- 
rem noftrum, non folum non vixifle fub fufttniano , led 
illo fuifle multo fequiorem ; & ad feculum potius nonum 
quam fextum efle referendum cenfeamus. Venitur jam 
ad ifta argumenta quae illius antiquitatem videantur 
aftruere : quorum nodi fifolvi poffunt fine vi & fetttone, 
non aegre in noftram lententiam concefluri lunt illi qui 
«qua velint veritatis lance res aeftimare* Argumentum 
primum 9 quo probari pofle videatur illius Antiquitas,eX 
eo petendum videatur, quod res fub imperio Juftiyiani 
geftas fufiori longe Minerva perfequatur - 3 & in iis cele- i. Vide Diatr. d« Scripr. Gr. vadi*, ubf de fo. Anthcbeno JAonacho Chrmt. 

brandis , PROLEGOMENA. 

brandis, non annum folum, fed & menfem & diem menfis 
valde particulatim adhibeat. Arg. fecundum ex eo quis 
arceflierit , quod Impp. Conjlanttnum>Theodofium , 8cLco- 
ncmScniores , ab illorum Nominum junioribus Imperato- 
ribus, per Epitheta r txtyJw i. e« Senioris, & f pixpv, id eft 
juniortiy diftinguere folitus fit ; fed de Juftiniano ejus No 1 
minis primo, f Epitheton non unquam ufurpat : 

quod eum fcripfifle ante Juftinianumjuniorem, qui impe- 
rium eft aufpicatus anno aerae Dominicas 68 y°, videatur 
oftendere. Ad hasc adjicias, quod (ut femel iterumquc 
jamjam fuit obfervatum ) ex co* nominatim citetut 
Fragmentum apud Librum pro Imagtnibm tertium Jo. Da- 
mafceno tributumjnam vita lua defun&us efty*. Dama- 
fccnus circa annum D. dcci,. unde aftrueretur^tfforfmno- 
ftrum, fi non fcripfifle ante finem feculi fexti , ante fi- 
nem tamem fequentis in vivis extitifle. Argumentum 
quartum ex eo conficiatur , quod in locis plerifque ver- 
batim ei cum Chrontco Pafcbalt five Alcxandrino (ut vulgo 
folet appellari ) .conveniat, adeo ut ex eo Chronici Com- 
pilator videatur exfcripfifle , demonftrantibus variis in- 
diciis non Noftrum vice verfa ex Chronico ifta haufifle. 
Sic lane Autorem Pafchalis ex Jo. Malela fcripfifle ea» in 
quibus conveniunt, decreverunt ha&enus omneserudiri, 
fuffragante etiam celeberrimo Dufrefnio in Notisad P*/- 
cbale, ubi MaleU Narrationem de morte Jultani Apoftata> 
quam legerat 'excerpram & noftro Codice, cum Pafchalis 
Narratione confert. Vulgo autem a Viris eruditis cre- 
dkur, compilatum five cdntinuatum fuifle PafcbaJe fub im- 
perio Heraclii, ante annum D. 630. quod oftenderet No- 
ftrum ante annos poft mortem Juftiniani 40. fcripfifle, 
nempe ante exitum leculi fcxtt velin ipfo fepttmi initia, 
ad quod refertur a clarifl. Cavao. Non rem ingratam 
erudito Le&ori, neca noftro in;?ituto alienam, me exi- 
ftrnio fa&urum,fi Indicem iftarum Narrationum,in qui- 
bus, veltotis vel faltem partim, inter Noftrum & Cbro- 
nicon praedi&um fit ad verbum convenicntia , hic fub- 
texam. • 

XXX, Occurrunt apud noftrum Chronographum Digitized by Google PROLEGOMEN A. 

quae habentur apud Chronicon Pafchale juxta editionem in 
Folio Dufrefnianam 

Pag. 38. a de Danae & Perfeo i vocibus, « ™l*Qr • w 
Z<£V, ad p. 41. yoces b*Cva*fiW x^P*' i 

P. 41. bdeinacho, Jo, Tauro, Phocnice, Agenore , 
Hercule Tyrio &c. k vocibus, «/V 7o*V , ad p. 44, voces, 0 

P. 4f. c de Sole Vulcani F. Sefoftre, & Hermete 
Trifm. & vocibus M«t* <N timutIuJ H<po/V«, ad p. 48. voces 
i@a,7t\cvcmr Ai>^/«r 0/ xoito/ ; [ fic cun&a fere ^ p. 38. ad 
p. 48. cura Maleltanii eadem mnt, led non eodem ordine 
defcripta. Neque dubium videtur quin ifta univerfa de 
Pici fepulchro, Fauno, & Vulcano, quae habentur p. d 44. 
& 4j. apud Malelam etiam Jegerentur : id docet ini- 
tium Malelae mutilatum , quod re£ke ex Chronico Paf- 
chali \ Chilmeaio fuppletum eft. Dicendum videtur idem 
de omnibus iftis quae habentur de Semo,Saturno, Pico, 
Zoroaftre, Nino&c. p. $6, 37, 38. poft voces Iltp/ A«-po?o- 
fjuAs. Quae ad eundem Malela fecundum Librum viden- 
tur omnino pertiouifle.] 

P. 109. ad 114. c de urbe Roma, Romulo & Remo, 
Ludifque Circenfibus ; 

P, 117. fde Chlamydibus Romanorum; 

P. 191. ip2. 8 de Pharo turri, Moleextru&a inter in- 
fulam Pharum & urbem Alexandriam , Antonio contra 
Cleopatram miffo, Sofibio Antiocheno, & Caefaris Au- 
gufti Titulis ; 

P. 246, 247. h de Tito Vefpafiano Hierofolymamu r- 
bem devaftante s 

P. 250, 2ji. *de Apollonio Tyaneo ,& Afclepio ab 
Imp. Domitiano perempto, deque Domitiani interitu; 

a Edic. Rader. p. y:>. adp6. Mal. p. ad »1*. 
39.ad^j. /Ed. Rad. p. 174. Mal. p 33, 

b Ed. Rad. p. 4**. ad iox. Mal. p. 30. g ISAf. Rad. p. 4 j6, 4; 8. Mah p. a8o, 

ad 3j # x&i 25>3,xj>i. 

e Ed. Rad. p. io6\ ad 110. Mal. ijr, b Ed. Rjd. p. ySi. 4. Mal. p. ^6, 7. 
»«* }Oj t * Ed.Rad. p. /*o. jyt. 4 . MaL p. 

d Ed.Rad. p. 102. 104. J44. j. 6. r e Ed. Rad. p.xj8. ad i6H. Mal. p.zitf . P. 262. Digitized by GoO ( PROLEGOMENA- 

P. 262. k de Marci Imp. Edifto dc Liberis inteftatis , 
& ingtatis, 

P. 263. • de Artabano Antiocheno 5 

P. 267. m de Byzantio condito , & balneo publico 
Zeuxippo nominato; 

P. 27f>27<*. «de S. Gelafino Martyre ; 

P. 284, 285T. 0 de Conftantini M. Operifeus in urbe 
Conftantinopoli , de illo primo omnium Impp. infignito 
Diademate pretiofis ex lapillis fafto , deurbis Natali &t 
Fortuna, deque Conftantinopoli avulfa ab Europa pro- 
vincia; 

P. 297. ad 303. p de Martyrio S. Domitii , Juliani ImpJ 
interitu , ejus morte S. Bafilio per fomnum revelata, 
& imperio [oviano tradito , de Legatione ad hunc Per, 
farum Regis, Pace per Arintheum fa&a, urbe Nifibi Per- 
fis dedita, vicoque Nifibeno condito , de Valentiniano 
inOIymbriam relegato, pofteaque Imperatore fa&o, de- 
que publico contra Saluftium Edifto, de Magnatibus in- 
juriarum reis, Rhodano flammis tradito, Imperatrice pro- 
lcripta, & Valentiani obitu ; 

P. 310. ad 313. q de Theodofii Imp. cum Eudocia nu- 
ptiis , hujus Fratribus ad honorem promotis, & dignita- 
tibus Paulino conceffis 5 

P.316. ad 319 de r Paulino interfefto, Sc Eudociae in ur- 
bibus Antiochias Hierofolymaeque geftis , de Attila Hun- 
norum Rege, Cyro Patricio , terraemotu Conftantinopoli, 
& morte Imp. Theodofii; 

321. 1 ad 3 3f. dc morte S. Symeonis u Stylitas, Ifoca- 
fio x Philofopho , Diebus Dominicis v pro facris haberi 
juffis , Afparc * & Ardaburio neci traditis , Arrianifque 

k a Leone Imp. perfecutionem paffis, b de imbre c Cine- 

_ — - : — > 

^Mal. p.tfp. Ji.&c. 

/ Ed. Rad. p. 614 Mal. p.381. <j Ed. Rad. p. 7x0. z. 4.6, Mal. p 

m Ed. Rad.p. 620. Mai. p. 3?4- jv $x, &c. 

n Ed. Rad. p. 641- Mal p. r Ed. Rad. p. 7 Ji. ad 7 J8. Mal. p.j6. 

0 Ed. Rad. 2*2. 4. 6. Mal. parte 2. &c. ad 72. 
p. y. ad 9. t Ed. Rad. p. 742. td 772. 

p Ed. Rad. p. £90. *9». 694.69%. u Mal.p. 7S- * 77. 778. % ib. 
7PO. 701. Mal. p. 16. 22. 24. &c. 29- *79> b * ib - 

****** 2 ris; Di gitized by Google PROLEGOMENA. 

ris, d incendio Conftantinopoli, Zenone c in imperii con- 
fortium a f Leone Juniore aflumpto, Leonis obitu, Ve- 
rina Zenonis s Socru , deque Bafilifco h & Marcq Im- 
peratoribus, de Zenonis ' & Bafililci bello , Armato , 
k Samaritanis, & Faemina 1 Romana Juvenalia , & The- 
odorici morte,de m Comite Mauriano, Pelagio, & tu- 
multu 0 Faftionis Prafinorum , de urbe 0 Doras, p Are- 
obindo* ^Anaftafii Imp. Vifione, & Juftino *adimperium 
eve&o, 5 de Amantio & Andrea h medio fublatis , Api- 
one c &c. ab exilio revocatis , & de v Cometa, deRege 
* Lazorum, Coadis i Perfarum Rcgis ad Juftinum Imp. 
Jegatione,& Hunnorum * Rcge Zilgui five Zilgibi, a de 
Juftinianodeniquein imperii confortium affumpto. -v^ 

Sic omnes fere hiftorfae & NarrattuncuU , quae in 
paginis circiter 8o. apud Pafckale, continentur, in hacce 
Cbronographia noftra vcl prorfus verbatim, vel pene, re- 
periuntur. ^ & 

XXXI. Argumenta haecce, quamvis leviter illa ex- 
pendenti non exigua probabilitatis fpeciemuniri omnia, 
& Demonftrationis vigorem obtinere aliqua videantur, 
ea tamen fi propius infpiciamus , & ad examen revocata 
momento iuo ponderemus , non rantum habere valoris 
videbuntur , ut illis compellamur in receptara opinio- 
nem pedibus concedere. Quodenim ad prtmum fpe&at $ 
quid mirum fi vita Jufttniani refque geftae fub ejus impe- 
rio, multo fufius , quam aliorum , memoriae demanden- 
tur, cum tantam fcribendi materiam praebuerint, & Der 
annos ferme 39. is vitam fuam protraxerit, Imperator 
longaevus & percelebris ? & quid mirandum fi non folum 
annos , .{ed & menfes 8c dies, gcftorum plerifque adhibeat? 
Id fcil. fecit, non quia tunc temporis vixit , & illis in- 
terfuit, (ed quia fic fecerant fui Autores; quemadmo- 
dum etiam in illis, quae pneeunt,Imperatorum Vitis non 
rarofacit. Quod ad fecundum attinet : ut Juftinianumk 
fe celebratum nufiquam vocat *?• /t/ij^five fenioreni, fic ne- 

d ib. ep 1+. / 8y. / S7. b 88. f ib. i 95. m tpj. n i 0 8. 0 uj. 

p Ijfc. q llj. r 130. s 131. I |3*. h ib. * 1J4.. y 136. % \yj. 4 147. 
151. 

que 0 PROLEGOMENA. / 

que Juftinum illius Deceflorem eo titulo ufquam donavit, 
quamvis certum fit eum non ante imperium Jufttni Junio- 
rts fuum opus elucubraffe: ut itaque non valet argu- 
mentum hoc de Jufltno Juniore* fic ncque repugnat quitt 
Opus fuum confcriberet poft imperiura Juftiniani juni- 
orts. 

XXXII. Ad tertium refpondemus, quod fi conceda- 
tur Librum terttum pra Imagintbtts , qui jo. Damafceni no- 
niine praemunitur , rcvera ab eo fuifle contextum, de il- 
lius tamen argumenti valore non immerito poflit dubi- 
tari. Etenim quis adeo in operibus antiquorum hofpes, 
ut non cognolcat quam folent eorum Libri a Le&ori- 
bus interpolari ? Quis nefcit in more cum Le&orum tum 
Librariorum fuifle, cum in Libris teftimoniaaliorumcon- 
gefta reperirent, de fuo, fi quid occurrerit, adjicere & 
inferere ? Nonne docent hoc Scripta prifcorum infinita, 
& ifta praefertim in quibus coacervantur, ut in Libro 
praeduffcp de Imagintbus tertto, abfque ulla orationis con- 
nexione , Antiquiorum fragmenta ? Exemplo fint hujus 
rei Anaftafii Sinaita Tbeologica Quafliones,de quibusmodo 
diximus ; & ( ut alia mittam ) quae tra&ant deeadem ma- 
teria , de Imaginum fc. veneratione, Concilii Nicani fecun- 
di Acla: in quorum Atlione 4. ubi Scriptorum variorum 
pro Imaginibtts congcruntur loca, in aliquibus Exempla- 
ribus habentur Teftimonia varia praeter ea quae revera in 
Synodo ifta recitata funt. Sic in Codice antiquo Bibli- 
othecae Vaticana ( uti monitum 1 Nota marginali ad Con- 
ci ii Acla) occurruut Patrum pleraeque fententia , quae 
neque reperiuntur in ullo alio Codice , neque ordini 
Interlocutionum refpondent. Sic quoque in Synodi 
iftius Editione Graeca reperitur narratio ex VttaS.Jo. fe- 
junatoris, Patr. CP. quam neque agnofcunt Exemplaria 
Graeca alia, neque Vetus 2 Editio Latina» Dixi,/t conceda- 
tur Librum tertium pro Imaginibus qui Jo. Damafceni nomine 
pramunitur revera abiUofuiffe contextum: quia (ut liceat 
mihi quod res eft dicere ) non defunt quae mihi perfua* 
- ' — — 

1. I* 7. p. 17*. t. p 767. 

dcant, Digitized by Google 
PROLEGOMENA. 

deant , Traftatum iftum,yo. Damafceni nominefalfo prae- 
notari ; ut alii funt varii de eodem Argumento Trafta- 
tuseifalfo afcripti; nempe Graeculis lequioribus illi tri- 
buentibus quicquid fere habuerunt pro doftrina IconoU- 
triA ab Autoribus anonymis confcriptum, nropter Nomen 
magnum quod Imaginum Defenfione is nbi compararat. 
DeTra&atibus iftisVariis,& quid nobis fuppetat argu- 
menti peculiaris contra Librum praediftum, videatur in 
noftra Diatriba de Scrtpt. Gracis variis. 

XXXIII. Quod ad ultimum Argumentum de Cbro- 
nico Alexandrino, cujus Autor vulgo cenfetur fub Hera- 
ciio Imp. vixifle, & corum quae tradit pleraque ex noftro 
Autore deprompfifle; id quoque admittit Refponlum 
duplex. Nam primo, fi demus, ( quod aliqui tamen ma- 
gni nominisViri addubitant ) ab Autore fub Heraclio 
florente ad finemfuifle perdu&os Pafchalis Numeros, quis 
tamen prseftabit a Chronographo ipfo, & non ab illius 
Interpolatoribus, fuifle inlerta ifta quae in Noftrj etiam 
reperiuntur? Quis non perfentit infinitis pene interpo- 
lationibus Pafchale illud Chronicon efle refertum t Nonne 
alte hoc clamant illius Tautologu ? Nonne dicunt clarifli- 
me Contradicliones ? Si Editionem celeberrimi Dufrefnii 
infpicias, docebitea, apud Codicem Holftenianum perraul- 
ta deefle loca quae in ediro apparent, & inter ifta, defi- 
derari eorum multa quae Chronico Pafchali edito cum No- 
ftro Autore conveniunt Sic omnia ifta abfunt ai Codice 
Holjleniano quae comprehenduntur inter pag. 2j. a voci- 
bus Et« «v T&~Tti>v l(jLr»uo*c,v<rttukjy ufque ad pag. 48. ad voces 
hlyoHim ot hatmr in quibus funt omnia illa, quibus con- 
venit hoftro Autori cum vulgato Pafchalis Exemplari , 
de rebus Graecorum & /Egyptiorum fabulofis. Sic & 
deeft pars magna illius loci qui agit de Urbe Roma, Ro- 
mulo, & Remo, Ludifque Civcenfibus, pars fc tota in- 
termedia quse tra&at de Pilenfium Rege Oenomao , Lu- 
dilque ab eo & Romulo inftitutis, a vocibus , £ xarijff 
nant?t*v <&iyj\w pag. 110. D. ufque ad illas, w v*y*>>tw i%- 
$p*i S/jov ottos dhx»**< t* fM?» pag. 112. D. quae in noftro 
Chronographo leguntur a pag, 21 8, lin. 28. ad pag. 123. 

lin. 

j Google PROLEGOMENA. 

lin. 20. Deeft quoque in Codice Holfteniano pars major 
illius loci qui eft de Hierofolymorum per Titum expu- 
gnatione, qu6que Noftrum incer & Pafcbale convenit ; 
icil. umnia illa quae habentur k vocibus, n*r*e A gTOp^/ctr, 
ad ewf t 5 »tuT i5U7iu # apud Noftrum p. 337. lin. 7. ad pag. 
feq. lin. 11. Neque folum Exemplar Pafchalis evulgatum 
fragmentis multis addtt itiis abundat , fed & ipfum Exera- 
plar Holftenianum in aliis locis infititia lua habct. Ut 
omittam ea qux non funt hujus loci: quod caetera ifta 
cun&a de Romulo 8c Roma in loco praedi&o, quae in Co- 
dice etiam Holfteniano leguntur quaeque Nofter quoque 
Autor agnofcit, Pafchali fuerunt inlerta, hinc fatis pro- 
babile argumentum ducitur, quod dicatur in ifto loco» 
k Romulo & Remo aedificatum fuifle Romae Capitolium y cum 
tamen in alio paulo polt loco referatur prorfus contra- 
rium, nempe Numam <Pompilium anno regni fui quarto Gf- 
pitoltum a fundamentis extruxijfe. N»//u*V mzt^T^ 

fT« *f ahrx (ZatriKHctf it PJju» k/i'£« to Kct7n7toMoy Ik dt.ufAiw, SlC 

apparet tres iftas Periochas quae habentur apud Pafchale 
cum Noftro concinentes, de Cleopatra, turri Pbaro, Sofi- 
bio Antiocheno , & Titulis illis quibus C&far Auguftus gavi- 
ius eft, ufque ad vocem, AwTo^Tap, ab Interpolatore ali- 
quo fuiffe infar&as. Hocinde colligitur , quod neque 
cohaerent intcr fe prout ibi leguntur, neque cum Perio- 
cba fequente. In earum enim prima refertur contra Cle- 
opatram & JEgyptios \ Romanis miflum fuifle oum exer- 
citu Antonium; & in fecunda mox fubjungitur Softbtum 
quendam, Antiochenum Senatorem , Augujlum Cafarem 
Romam redeuntem fuifle comitatum : Romam unde re- 
deuntem ? nempe ab JEgjpti debellatione, ut ex Noftr§ 
Scriptore fit manifeftum. At de ejus contra ^gyptios 
expeditione fit antea nihil mentionis. Sic in tertia pe- 
riocha recenfentur Tituli Augufti C&faris tanquam jam fo- 
lius fine ullo CoIIega imperium adminiftrantis ; & taraen 
in Paragraphe fequente fit mentio lllius in JEgyptio$ expe- 
ditionis eorumque expugnationis ; \ quo tempore luppu- 
tata eft ejus Monarcbix , ut & ibidem agnofcitur. a*>*. 
vqt *>&*v eis Afyv&r &c. Auguftus in vtgjptum veniens y re~ 

gionem Digitized by Google PROLEGOMENA. 

giottem iUam capit ; extinclo Ptolemaorum regno , quod annis 
duraverat 296. Novi maximamjof Scaligerum pro Antonti 
Nomine, in loco notato, ubidicitur eum contra Cleop. & 
ALgjptios miflum, refcripfifle Auguftum, adeoq; pro Antonio 
Auguftum fubftitui in nova Dufrefnii Latina verfione. Ve- 
rum temereid fa&um a Viris eruditis. Quamvis enim An~ 
tonius contra Cleopatram a Romanis nunquam miflus eft , 
ita legerat tamen apud fuum Autorcm Pafcpalis Interpo- 
lator. Hoc ex Nofiro luculentiflime apparet, in eo quip- 
pe, non folum idem Nomen Antonii nabetur, fed & ad- 
ditur , eum in Aigyptum defccndentem, & Alexandriam obfi- 
dione cingentem, a Cleopatra, ipfi antea nota cum Julium C<c- 
farem in cAZgyptum effet comitatus , adulatortis literis folici- 
tatum fuiffe, & captum iUius amore cum ea matrtmonium in- 
iific, & fuis Romanis bellum intuliffe. 

XXXIV. Ex hifce liquet nullo pa&o poffe con- 
cludi, loca ulU ex illis in quibus conveniunt Noftcr & 
Pafchale , a primo Pafchalis Autore fuifle exarata. Nec 
omnino videtur ambigendum , quin in illa etiam parte 
quam addidit Continuator, quae ab anno Conflantii xviu 
incipit» fint pleraque hiftoriae 8c Narrationes infertae. 
Ne addam & efle fufpicandum, illa ipfa loca ubi Hera- 
clius Imp. Imperator nofter nuncupatur, non alia fuiile 
quam Scriptoris alicujus, qui fubillo Imperatore florue- 
rit, verba in Cbronicon illud ab Interpolatore tranflata. 
Hoc folum videtur a quovis pro certo concludendum , 
antc annos plus minus dcc. in Chronico ifto fuifle de- 
icripta quaein eo fimtil & Noftro leguntur. Hoc quidem 
cx eo colligitur , quod reperiantur ea, prout in impref- 
fis jam exhibentur, in alio Pafcbalis Exemplari perve- 
tufto Bibliotheca? Vaticana , quod ab annis dcc. Viris 
eruditiflimis/0. Malnllonio & Micbaeli Germano, Benedi- 
£tinis Gallis, videbatur lcriptum, uti docet Dufrefniui 
in Prafatione, qui eos, utCodicem illum infpicerent, dum 
Roma commorarentur , rogaverat. De Chronico hocce 
Pafchali five Alexandrino, de illius aetate, Autore, & Con- 
tinuatore , & quaenam exiftant in eo fuppofititia, occa- 
fionemnos babuimus ex profeflb diflsrendi in alioOpere 

nondum t ; jjr-| , • V, Digitized by Google t 

PROLEGOMENA. 

nondum edito, De Scriptortbus Rcrum jEgyptiarum; in 
JLibro lc. ilKus tertio, in quo Ipeciatim tra&amus deScri- 
ptoribus rerum Aiexandrinarum five Ptolomaicarum , ut 
agitur in libro primo de Scriptoribus rerum Hiftoricarum 
illius Gentis vetuftiomm, in fecundo de illis qui res illo- 
rum Theologicas (ive Philofophtcas, Vifendas, Naturales , & 
.Artificiales, Scriptis luis ex profeffo celebrarunt, in quarto 
de Scriptoribus rerum illius Gentis ad Judaos, Chrislia- 
nos & Muhammedanos attinensium. In Libro hoc quarto 
ejufdem Operis ( ut obiter hoc liceat monere , ne for- 
ian minus prudentibus filcnttum noilrum pro argumento 
ccdat) ad examen revocavimus ea, qjix adverfiis Dif- 
fertattonem noftram contra Hiftoriam Ariftea de lxx. Inter- 
pretibus, Refponfionis Ioco repofuit vir clariffimus & 
fiimmus If. VojfntS) b ^^piw quamque rithilh refpondit, 
oitendimus. 

XXXV. Refpondemusfecundo,, neque fatis conftare 
[ rem plufquam perfundorie iutuenti, Autori noftro ac- 
( cepta efle referenda ifta, quae in eo fimul & Chronico * 
Pafchali comparent. Cui enim non liquet, Autorem no- 
ftrum ex Scriptoribus aliis verbatim exlcribere folitum > 
Hoc ex illis clariffime elucefcit quae inepte tautologus re-, 
petit: hoc apparet ex aliis iftis quae lupra protulimus, 
ubi ejuserrores de rebus fub lufliritanQ geftis perftrinxi- 
mus. Ncque folura de rebus fub Jufttritano tranfa&is tau- 
tologum agic , fed&aliis in locis ejufdem ofcitantiae nuni- 
feftus eft. In Libro 13.de Conftanrini M. in urbeCP, Ope- 
ribus fermonem habens , de Hippodromi cxtru&ione bis 
commemorat. Sic & fcribit bis in libro p. de /Egypto 
Romanorum ditioni ab Augufto Cxkxc fubjugata. Ait 
eum in praelio navali juxta Epirnm Antonium interfe- 
cifle, & Reginam ^Egypti Cleopatram in vincula conje- 
cifle; folventem inde & in jEgypttim pergentem,regio- 
nem illam l in poteslatem fuam redegiffe, & vicloriam rri- 
umphocelebraffe: tunreum fubjungit Europam totam prtter- 
veclum, Byz,antinm venifie , Galatiam, Lydiim , Famphy- 

Iiam , Phrygiam Pacatianam, & Lycaoniam Roirunorum ' 

— 1 . . . 1 ..... 

1. p. ztff, 1X6, 187. 

******* imperio " 

i ■ Digitized by Google PROLEGOMENA. 

■ 

# 

imperio fubjeciffe : inde illum in Syriam profeftum, An- 
tiocbiam adiiffe de Vtcloria fua adverfm Amonium & Cleo- 
patram ibidem triumphaturum: Laodiceam hinc conten- 
diffe, & ibidem quoque de Vtcloria fua triumphum egi(fe\ 
deinde poft pauca haec fequuntur: A PaUftina in ALgy- 
ptum progreffus , eam fubjugavit , cumque in Romanam fervt- 
tutem fubegiftet, Alexandriam ingreffut, de Vicloria fua tri- 
umpbavit. Civitati autem huic primum prafeclum ex fuis de- 
dit, nomine Coruelium GaUum, quem & Auguftalis digni- 
tate, nomints fui inftgni 9 cohoneftavit. 

XXXVI. Apparet idem, vel ipfo fole clarius, cx eo 
quod folet Scriptores Latinos, Florum , Livium, Luca- 
num , PUnium, Servium , Saluttium , Suetonium Tranquil- 
lum , & Vtrgiltum , in teftimonium adducere, cum Ope 
ra tamen iiiorum eum oculis fuis nunquam confpexifle, 
& ne quidem linguam illorum intellexiffc, fit certiffi- 
mum. Quod bonos illos & graves Romanorum Scri- 
ptores non legiflet, apertifEme convincunt fupinaejus 
Romanarum rerum ignorantia , & errores plufquani 
antles. Ut ftabnli ejus multa alia ftercora relinquamus 
inta&a, ne Le&orem offendant: quam fuave eft iftud 
quod de Cicerone & Saluftio ipfo, quem alibi citat, me- 
moriae tradit, fuifle illos Romanos Poetas ! Htfce temporibus 
floruerunt Ctcero & Saluftius , fapientijfimi Romanorvm Poe- 
U. Quam lepidum eft illud quod *habet de Julio Ca> 
fare, eum Magnum Pompeium in JEgjpto comprehendiffe & 
interfeciffe\ & itcrum illud quod de duratione illius im- 
perii ineptit:, imperium Romanum illum tenuifle per 
apnos xvin! Quam illud ridiculum, quod habet de M. 
Antonio , eum mifliim fuifle a Senatu Roraano contra 
Cleopatram iEgypti Reginam , & in iEgyptura defcen- 
dentem , Alexandriam urbem obfidione cinxiffe ! Quam 
abfurdum, quod habet de Lucullo , eum miflum fuifle ad- 
verfus Ttgranem ab Augufio Qafare ! Quam denique fapit 
Le&orem proediftorum Scriptorum Romanorum, quod 
fcribit de ClaudioCafare, eum Vrbem Brettaniam, non procul 
ab Gceano condidiffe ! Sic in urbem (fi Superis placet ) no- 
ftro Graculo abiit magna noftra Britannia , apud omnes 

Scriptores Digitized by Google PROLEGOMENA, 

Scriptores Romanos Iniularura celebratiffima; ignorantia 
HonVinibus Orientalibus, & illis quibus penitus ignoti funt 
Hiftorici Latini , propria & peculiari. Ita fane Rabbi 
Abrabamus Zacuth , Salnunticenfis , in librofacbafin, five 
Genealogiarum , de /fnglia extruclione mentionem facit. 
Eum adducit R<*M* GanzJtus in Germinis Davidis, five 
Cbronologia, parte lecunda ad annum Millenarii tertii 830 
Etfcripfit Jucbafin pag. 136. hoc tempore extruclam ejfe Au- 
foniam, Paduam, & Angltam. Ita 1 Vrbem EngLnd appellant 
Samaritani Sicbemita in Literis quas nuper miferunt ad 
Fopulum Anglicanum, per Virum digniflimum Rob. Hun- 
tingtonum , Collegii Dublinienfts in Hybernia Praefidem 
hodiernum. Qijod praeterea ne linguae quidem LatinA fci- 
entia ulla polluerit Chronograjdius nofter, ut e Graecis fue- 
runt perpauci qui Latina li.jguae peritia lefe inflruxe- 
runt, ex duobus vel tribus locis dilucide conficitur. In 
uno ait vocem Latinam,Ow/i/M,fignificare diem largitionist 
Koys-/*/*, oLzif ifnkwcu-iTiu, TnzpOfiit tjiMpa. Quam egregie & 
do&e ! In alio ubi verba facit de 4 Circi diverfis 
Fa&ionibus a Romulo (ut dicitfed falfo ) introdu&is, 
& diverfis coloribus diftin&is, nempe Prajina, Veneta> 
RuJfeaSc Alba^ ait Prafinam (i.e. Viridem ) a Romulo fic 
vocatam fuifle quafi permanentem i Prafinum enim, inquit, 
fignificat permanens, i. verbo prafenteuo dcdu&um , quod 
fignificat ^jfiuivw permanere. Praeclare ( Jupiter ) ac pe- 
rite ! In eadem de Romulo narratione dicens eum cum 
Remo a Lupa nutritum vulgo perhiberi, addit fabulam 
iftam exinde exortam,quod a muliere quadam agrefti re- 
perti fuerint & enutriti: In ea enim regione, inquit , uf 
que adbuc etiam rureftres illas ovium cufiodes , lupas voci- 
tant , ut qu*\ inter lupos vitam fuam tranftgunt. At quis, 
quaefo, hominum unquam audivit , vocem Lupam apud 
Latinos eo fenfu ufurpari ? Et quis non perfentit id a, 

I. Epigraphe literarum Hebraice ftimarunt ) tjuos confervet Dominus. M.t 

confcriptarum , in hanc fententidm fe Arabice alia Epigraphe. Tradatur domtn§ 

habuit intcrprete doftifl. Edv. Bernardo: fieforto Hunttngtono , Europao , cum cwa, 

Kette pervtmat q~wj 0eJ hoc fcriytumin aui tradcndum curet Sjnaqogx Filiorum 

^Angliam uriem ad (}nagogam filierum 1/ael, Samaritarum, qui babitant in urbc 

Ifracl , Samaruarum ( fic Anglos cfle cxi* England in EuropA regicne. 

nefcio Digitized by Google PROLEGOMEN A. 

nefcio quo Nugatore fuiflfe acceptum ? Audtatur Tttus Li- 
vius s quem noftcr Nugarum Confarcinator tanquam le- 
ftum k fe in illa de Romulo Narratione, alibiquc loco- 
rum, adducit. Sunt qui Laurentianivulgato corpore 1 Jm- 
pam inter Pajlores vocatam putent : inde locum fabuU ac mi- 
raculo datum. 

XXXVJI.Utex hifceapparct Autorem noftrumex Scri- 
ptoribus aliis vcrbatim exfcribere lolere , adeoque non 
efle neceflTarium ut illa quas habentur in Cbronico Paf. 
cum illius vcrbis confonantia, ex illo exiftimentur ftim- 
pta;ficalia funt quaedam peculiaria argumenta quas illa 
fpeciatim non fuiflfe ex eo dcfcripta, conrirmant. Hoc 
in primis notandum , in aliquibus illorum locorum, 
qux cum in Noftro tum in Cbroniio Pafihali habentur, ad- 
vocari Scriptores Latinos > quos ex diftis confpicuum 
redditur eura ipfum nunquam legifle. Sic in Narratione 
de Rdmulo & Roma praedj&a citantur Vtrgtlius , Pltnius, 
Livius, itemque JJctnius Romanorum Cbroncgrapbus : pro 
quorum fecundo Sc tertio apud Chronicon Pafh. ex cor- 
ruptione leguntur ApoUonius & Silvius. In loco qui agic 
de Cblamjdibus Romanorum citatur ( Suetonius ) Tran- 
quillus , qui & loco eodem apud Cbronicon Pafch. ad- 
ducitur, idqueaddito itasnomine Suetonio, quod a No- 
ftro non agnokitur. Obfervandum (ecundo, quod in 
multis eorum locorum quas in Noflro fimul & Pafchali oc- 
currunt, quamvis partim ad verbum conveniant, habcn- 
tur tamen apud Pafcbale nonnulla quas nttlla vel vi vel 
arte cx Noftro potuerint elici. In aliquibus Narrationi- 

J : i 

• 

1. Hinc liquet non mulieres rurtftrts , Cui ( Laurenti* ) <o vulgatum quondam 

fcdmeretricts appeWatas fuifle LupM. Sic eorpus Falatini mor.it; tncolte cjgnomen Lu- 

fane apud PUutnm vox ifta pro meretrice pa indtderunt. Fn Gmcis prifca cfl appel- 

"peritur u/urpata , & indc lupanar & Utio vcnalem vcUpuuem I tntrtam pr«ftr 

btpanarium pro projHbtth. »] *\u9<n<&>- tuentitm ; quas nmtc. Cpccttfre vocabulo 

*<r*f ynri rLo S m'u*T& ' fy«v , Mp* ( quafi amicas & fodales ) vocaft 

T). Haliearnafenfis y 0 i ro Tlx- f oltnt - S. Hieronymus in Chronico Eu- 

j j ' " w *'Oi febiano; ( Laurentia ) proptcr pul- 

A*»tifi» ^.ifitoom? fmxXnmt vp.if ^ rit ^ wm & rapacttatem eorporia qua- 

Mttuk Efi H rxr E*nn*si re k} ffuoft LupzaVtcinis aprelUtatur, Unde 

itPtf&M trri Tuis >H<r*f 5 m ad noftram memoriam meretrtcum ceUuU 

Afi&ifa* itypfyor, 3 w cUvttm- ^upanaria dtcunm. 

bus Uigitized by Googl P R Q L E G O M E N A. 

bus, ut in illis de Valentiritarit ad Imperium elevatione* 
de pluvia Cinerum fub Leone, deque morte Imp. Juftini > 
quo menfe quo die contigerint apud P.afcbale nicraorix 
confignatur, cum tamen de tempore apud Noslrmn mentio 
nulla. Quin & funt 1 quas conjiciuntur apud fafckak 
ad certos annos 8c certos Confulatus, quas ad alios an- 
nos & alios Confulatus fuiffc referendas ex Noftro 
quis facile collegiflet. Sic excmpli gratia , quae 
habet Nofter de urbis Conftantinopolis extru&ione, 
ea conjiciuntur apud Pafchale ad ? anuari\ & Jufti Copfu- 
latum, quac tamen a Noftro difertim referuntur ad Con- 
fulatum Gallicarit &, §ymmachi. His adde, quod ifta Nar- 
ratio quae habetur de Cjtro Patricio , quamvisaliis in par* 
'tibus prorfus eadem verba exhibeat, a Ma f eltana tamen 
in aliquibus locis longiufcule recedit. Sic plura, apud 
Pafchale quam in Noftro leguntur de ifto Terramotu Con- 
ftantinopolitano , qui lub imperio Theodofii Junioris 
accidebat, & in ifta fimiliter Narratione quae habetur de 
Oppido Daras. De hac prxterea Narratione animadver- 
tere licet, hoc modb incipere pcriocham : ot/ o £*<r/Ad&V 
AroesttV/®' &c ubi ifta particula, ot/, ( ut & adnotat Du- 
frefritus) liquidiffimo videtur demonftare, defcriptam fu- 
iffe Periocham ex Hiftoriarum CoHetlione aliqua, qux loca 
ex Hiftoriographis excerpta cotitinebat : qualis eft CoUe- 
clio Conftantini Porphjrog. Tmp. de Virtutibus & Vitiis , & 

• i. Qu* habec Nosler de htcrojoljmo- Irnp. morte, quas ar\nis dtvcrfis conri- 

riun per Titum expugnacione, ea confc- gifle non obfcure fubindicac Nofltr. 
runtur apud PafcbaU ad annum Aflum- Narratio de Zcnone Imp. ex Ifautia 

ptionis Dominic* XXXIX. & Veftafi- Conftantinopolim rcdeunre in Tdfchali 
ani fJtuj Confulatum : TeA*H9^4 ^* r * conjicicur ad Confulatum lllt : T*t» 

t 7fi &c cum camen in Nojiro exprefle ^ | T « &c. quod tamen a Noflro ex- 

perhibeacur contigifle id geftum anno prefle dicitur contigifle Thendcrico ( Gve 

?oft Chriftum afliimptum XXXVIII. Theodertcbo) Confulaturn gerente, cujus 

mmod» & Rufo Cofl, quiquidem Con- Conlulatus juxca ipfum Pafcb.de in fex- 

fuUium gerebant, autore Caftodoro, poft tum poft annum incurric. Sic Narra- 

capcam fierofolymam thennio. De illis tio >ft» °» U2C habetur apud utrumque. 

Pafcbale omnino filet. Cujus Narratio- de Tzttkto La\ornm Rege , refercur in 

nis prjeterca pars magna in Codtce Bd- Tafcbali ad Confulacum Symmacbi & 

tientano ( uti ante oftenfum eft ) d»fi- 'Zoeibii c* rtst» rd &c » cum 

deratur. Ad eundem annum in Paf- tamen in Nojiro ftatim ante mencioha- 

cbali refertur cum Cjri Patricii dedecus, beacur Confulacus Vaaltant^ qoi cum 

tum tcrramotusy qui imperante Tbeodofio anno ante fexundo apud ipfum PajcbaU 

juniore concigit , Conftantinopolitanus, conne&itur. 
tum eciam Narratio alia dc Theodfti 

altera Digitized by Google PROLEGOMENA. 

altera illa ejufdem de Legationibm ; qualia funt etiam Col- 
le&anea Pbotiana ex Htftoria Ecclef. Philoflorgii , aliifque 
Antiquiorum Operibusapudejus Bibliothecam ; ut & illa 
Nicepbori Callifli qu* habentur MS ta inter Codices Oxon. 
aliaque complura: in quibus, praefixam particulam y 
%7t 9 fere fingula? habent periocha. Haec abunde fufficiant 
Narrationum Exempla. Quae alia 1 occurrunt plura 
fuperfedeo hic defcribere ; ne Le<ftori judicii limatioris 
faftidio fiml Ex hujufmodi fane Muftaceis Laureolam non 
quaero. 

XXXVIII. Sic ex di&is (nifi maximefallor ) aper- 
tiffime colligitur de aetate Chonograpbi noftri nihii aftrui 
pofle ex eo quod reperiantur apud Chronicon Pafchale 
cum illius Narrationibus ad verbum confonantia. Ne 
ab aliquo praeterea trahatur in argumentum, quod de 
rebus quae vetuftiores videantur, tanquam uique ad fuam 
memoriara perdurantibus loquatur ; hic monitum velim 
Ledorem, non illius ipfius , fed Autorum , quos ille <e- 
cutus eft, efTe omnia ifta , U< tyrt , & fa* rJn^, & fi- 
milia, quae toties repetita occurrunt. Hoc ex illis quae 
jamjam difleruimus nemo eft qui non facile collcgerit , 
& idem ex plerifque ipforum locorum elicias. Sic hu- 
jufmodi farinae Scriptotibus aliis nihil magis ufitatum &c 
folenne, quam ejufmodi judicii mali indiciis Scri- 
pta fua derurpare, rifuique 6c naufeae Le&orum corda- 
torum exponere. Hoc viris eruditis fat notum (opinorj 
ac exploratum ; fed non folum fcribo Eruditis : funt ita- 
que quaedam afferenda Exempla. Apud Dorotheum fup- 
pofititium in fynopfi de Vita morteque Prophetarum, deje- f. Qu* legumur ad imperium Severi nonfuiflr ex iftis defumpta , perfpicue 

xpud chrotticon Pafcbale de urbe hjtan- iili conftabic , cjui Ula inter fe contule- 

ii0 y Harbyfioy Pbedalia^ 6c Fottma Urbis rit : Amt enim hsec & in verbis diflimi- 

Ceroe , quanavis maxiraam partem ha- lia & in rcbus copiofiora. Adde porro 

beantur apud Nofirum eadem , defide- narrationem quae habetur de Dtogenuno % 

yatur camen apud illurri eoruna pars & Pbiloxtno una cum Apionc a Juitino 

prtor fatis prolixa. Habet quidem No- imp. ab exilio revocatis j in qua apud 

fter in alio loco» de Harbyfto , Pbeialta , lafcbaie appellantur illi Ex-Magtjiri: 

3yZa> & Forcuna urbis Ceroe nonni Ila, cum tamen i Malela Senatores folum 

nimirum in rcgno ConsJantini M cxte- nuncupentur. 
rum ca qux in Tafcbalt defcribuntur, , „ 

remia '> Digitized by PROLEGOMENA- * 

remid in iEgypto fepulto , & ab jEgyptiisin magna ve- 
neratione habito quia eos per preces a Crocodilorum 
infeftatione liberaflet, verbis fa&is , fubjungitur: unde 
quotquot Deo funt fideles, ulque hodie ttto in loco preces fun- 
dunt &c. Quae verba ipfiffima reperiuntur apud Qhromcon 
Pafch. ad Olymp. lxx. ubi totus fere Dorothei Libellus 
ex/cribitur, non tamen tanquam illius, led nomine ej*s 
fupprello ; apud Libellum etiam-<fc Vitis prophetarum, qui 
S. Epiphanii Nomen praefert ; necnon apud alium Anony 
mum MS. de xvi. Propbetis in Bibliotheca Regia Pari- 
fina, & Sjmeonem Logothetam in Chronico MS. quorum 
verba in medium proferuntur a iclarifl. Dufrefnio in Ne- 
tis ad Chronicon Pafch. Dorotheus idem in loco eodem 
H^«V 3 ( inquit) fevVarfp&c, Nos vero ex Antigoni & ?to- 
lemai pofteris , Viris atate gravibus, accepimus , Alexandrum 
Macedonem &c. Quae & ipfiffima reperiuntur, quafi fin- 
guliipfi ifta audivijfent, apud Chronicon Pafcbale , Auto- 
rem eitati Libelli MS. de xvi. Prophetis , & eundem Sy- 
meonem Logothetam. Apud eundem Logotbetam,Chronicon 
Pafcb. & Pfeudo-Epiphanium inveniuntur & iflz Pfeudo-Do- 
rothei>de iEgyptiis ineodem capite : QuapropterM hunc 
ufque dicm ut Deamcolunt Virginem puerperam, etr infan- 
tem in frafepi adorant: uc & alia loca plura confimilia. 
Neque multumquidem videtur dubitandum quin & ipfe 
Pfeudo-Dorotheus praedida loca ex Autoribus antiquiori- 
bus ad verbum exfcripferit. Eum audi fis in vita Jfaia, 
( Latine brevitatis caufa. ) Qupties igitur una cum Jfaia 
veniebant ( ad Siloam Judaei ) ut aquam baurirent, iUa exu 
bat } undezd hunc ji/que diem inmagni miraculi argumen- 
tum etiamnum fubito erumpit. Poflquam autem id per Jfaiam 
peraclum efl, hunc magnif.ce ac ftudiofe juxta Siloamjudao* 
rum populus fepeliit , ut ejus prectbus aqtu perinde copia ii$ 
fuppeteret , cum praterea ut ita agerent, ex Oraculo iis pra- 
ceptum ejfet. Jacet autem ejtts fepulchrum juxta regum tu- 
mulou Solomon qutppe Vavidis fepulchra ita conftituit , ut 
Orienti Sion obverfarentur, qua aditum habet a Gabaon procul 
ab urbe , ftadiis xx. qucm quidem aditum obltquum ac occul- 
tum ita confecit ut a nemtne perciperetur, adeo ut ejus introu . 

tu* Digitized by Google t>R OLEGOMEN A. 
tus etiam hodic ignotus fit plerifque facerdotibus atque toti- 

a*<v. Quae verba Scriptorem, qui vixeritante Judaeorume 
patria extirpationem, videntur refcrrc. Habentur autem 
& verba ifta, ufque bodie, quae in hoc quoque loco bis oc- 
currunt , apud Chronicon Pafchale , Pfeudo-Epiphanium , & 
Logothetam ; nempe locum fimiliter iftum ex Pjeudo-Do- 
rotheo , fed tacito Komine, exfcribentes. lftiufmodi Ex- 
empla fexcenta alia apud Suidam, Cedrenum* aliofque Scri- 
prores minorum gentium &aetatis fequioris,illis paflim 
Teobvia dabunt qui Libros diligentius cura ftudio & 
fru&u evolvant; ut dubium fit nullum quin idem de 
Noftro dicendiim fit. 

XXX IX. Ne alicui porro pro Autoris noftriantiqui- 
tate argumento id efle videatur) quod illius Cbronogra- 
phiam ufque adeo dignatus fit Conftantinus Vorpb. Imp. ut 
excerpta ex illa inter Eclogas (uas reponeret ; hifccomni- 
bus denique addatur, quod conftat lmp. Conftantmum Por- 
phjrogennetum non folum ex Scriptoribus probatx anti- 
quitatis, verum etiam ex iftis qui tempora proxime fua 
praececfebant , in Eclogis fuis exfcribere fuilfe folitum* 
Sic haufit excerpta ex altero illo fo. Antiocheno Chrono- 
grapho Monacho , qui non videtur, meo laltem judicio , 
antc feculum nonum y vel medium vel ad exitum vergens, 
fcripfifle. Sic etiam*, in ExcerptU illius de Legatiombus 
Romanorum ad Exteros,qax nondum vulgata (unt, haben- 
tur quaedam ejufdem argumenti ex Hiftoria Georgti Mona- 
ihi Hamartoli , qui pmil medium feculi noni Hiftoriam 
fuam adornavit. 

X L. Jamque Opus exegi , erudite Le&or, de oetate 
Chronographi noftri ; quale fane non audeam dicere, neque 
ante velim fidenter aliquid decernere, quam mihi iint 
fuffragatura do&iorum judicia. Longum (fateor)& pro- 
lixum exegi, qu6que raulto contra&ius fortafle tu optal- 
fesjat tripluem quidem ob caufam confultum duxi tam late 
&fufede illius aetate difquifitionem inftituere. Primo, 
quia quse nos ftatuimus , cum receptae ipfius lnterptetis6c 
Virorum aliorum dottorum lententi.x refragcntur, vide- 

bantur Digitized by Googl PROLEGOMENA* 

bantur debere confirmari quanto maximo poffent argu- 

nientorum robore : ne forfan nonnullis videremur, arun- 

dineo enfe magnos-Sc robuftos Viros impetiffe, & clypco mere 

papjraceo eorum ittus exccpifle. Neijuedefuit porro ipfi 

^utoriy quod maximam noftram diligentiam & depol- 

cerc & mereri videbatur; fiquidem nullus fit Scriptor 

Hiftoricus, cujufcunque fubfellii, quin magnhinterfit , 

rerum fcil. traditarum Scriptorumque citatorum catiia, 

quod ad feculum fit conferendus. Et Turrim aedificaturum 

quis fapiens ( precor) imprudentiae poftulat, quod de 

r primo fundamenti Lapide, licet vili in fua hatura, ubi fit 

jaeiendus , folicitus eft ? Accedit quod illa quae in roe- 

dium a nobis allara funt , praeterquam quod faciant ad 

aetatem ejus inveftigandam, funt talia quae alio nomine 

videbantur omnino mereri in hujufmodi Prtfatoria Dif- 

fertatione locum obtinere, quippe quae inferviant ad il- 

lius autoritatem, quam exigua nt,& qualis fit Scriptor, 

demonftrandum, & obfervationes rton paucas contineant 

quae aliasad eum fatis fpe&ant. Sic fi nobis minus fuccedat 

quoddeejus aetate contendimus, tamen nobis non minus 

fcelicitereft lucceflurum quahi Cfnmicis folet,qui non mi- 

nus quitltus ex ipfis Medivs adipifci lolent, quam ex illa 

ipfa re ad quam videntur prrfcipuc collimafle: & quam- 

vis illos id penitus fugiat, ad quod fua ftudia praeiertim 

direxerint, multa tamen,quae laboris & operae fit ju- 

ftum pretium , in ipfa via patefaciunt. 

X LI. Jarti reliquum eft (Ledor candidiffime) ut, 

Joanni MaleU vale difto, ad Autorem alterum,qui ei in 

hac Editione, ex ordinatione do&iffimi Qbilmeadi, pras- 

figitur, nos conferamusj 8c poftea de hac Editione, &c 

digniffiftio Interprete ipfo, te monitum pauca faciamus. 

Quod fpe&at ad ifta quae huic Editioni praemittuntur 

Chronolog h a 9 flib titulo Autoris Anonjmi ExcerpiorumChro- 

nologicorum : non alia funt ea qtiam Chronici Georgii Mo- 

nachi cognominati Hamartoli five Veccatoris principium. 

Hoc nobis fit compertiffimum : nam idem eft horum ini- 

tium cuminitio Chronographiae Georgii Hamartoli, quod 

ex Codice MS. i L. Allatio in Dtatriba de Georgiis exhi- 

******* betur Digitized by Google PROLEGOMENA. 

bctur. Xpoywir <rtwrtui>v \% fiapofay ytfW)Z&$&i 71 19 i^nrfj" fflft- 

<sx>T* o eAj A/ctft liim>o%f Z>re?v* Chron. e diverfis An- 

nalium Scrtptoribus & expofitoribus decerptum, concinnatum- 
que 4 Georgio Monacho Peccatore. Ltber generationis ho- 
minum ab eo die f quo Deus Adamum ad imaginem & finti- 
Ittudinem fuamcreavit y exorditur. Adamus tres fufcepit Filios. 
&c. Neque folum ex initio apparet , verum etiam ex 
JPrxfatione quae Initio in Codice MS. 1 unde fua Chilme- 
adus defcripfit, pncmittitur ; quae eadem eft omnino cum 
illa quam ibidem ponit Allatius ex Georgio Hamartolo. 
Extat integrum Opus in variis Europae Bibliothecis > & 
fcribit Matius le illud Editioni parafle, & e Graeca lin- 
gua in Latinam vertifle. Si quis cupiat alia illius legere, 
jam edita funt ex eo excerpta a variis varia. A Jat. 
Gretfero, in libro deCruce, publicatur ex eo Fragmentum 
Grsece & Latinc de Cruce adinventa. A Dion. Petavio in 
Appendice ad Ntcephori Conflantinopolitani Breviarium Hi- 
ftoricum, evulgatur ex eodem Grace longiufculum frag- 
mentum de imperio Hcraclii y (ub falfo nomine Georgii 
SjnceWt. Ex eodem Latineedidit Sjntagma (quod infcri- 
bit) dejiatu morientium M*tthaeus Raderus, quod fen- I. Volumen MS. quo ufus cft Chil- fitionem hsec fcribere placuit f/ji.'« M A: 

meadns ( quamyis ille, ubi reperiatur , c ' v j „ IS «s^« £J ,X e<f wr,w°vi) 

Leaorem non fecit ctrciorem ) invenio „f aue ad - V3 „ 1T S vo __ *gt ' <. ' 

inter volumina Gr*ca MSS. Baraccian* / w ^l kt Hinr^A* 
Bibliothec* Oxcmemfu Puhlic» rium. Poft h*c profequitur Au- 

194.. Chartaceum eft illud, & incer va- tor A 'tyrtorum , j£g;yptiomm , ScGrx- 

ria diverfi argumenti fil. vy '. abfque corum antiqua tempora iabulofa , una 

ullo vel nomine Autori* vel Operis Ti Z^Ja *"* U /}' 1S S?** & ^'«"f*? 

tulo, fic incipit : n**:* r2> fe* Qi- ^'VlVi }Ut ^ T n,hl1 

\ * I m LrL non fibulo ^m. Inde rurfusad Adamum 

;«*»0oi KjfrtoAtwi &c prout ha- recurritur , & pofnis de nonnullis, 

bet AllatiHs. Continentur in illo multa quod omnibus Grarcorum Sapientibus 

slia praner ea qt«ae cxfcripfit [hilmeadiu vctuftior eflec , proc%ditur ad ifta qu« 

In initio habentur quae pofuit in ini- habcntur in edicis , avocibus* 2*3- S N 

rio Chilmeadus ufque ad pag. 6 foces faiffyfr b»i m'. pag. 6. ufque a^d 

«5 4>™> De.n ea fequun- c ? lcen T pagin3B l?t . 

tur qux, a ChMmtado cranfpofita, leffun- » . 5 , . « 715 77Wy7 « 

tur pag. 18. de Nebrodo &r c . ab hifce m °* 8 • qUZ cIaudunt noftrum Exera- 

verbis: Ui^ ti^tu. yt^xi nc y!^ u plar. quod folia tantum r. comprehen- 

fcc Cpro qu*us de fuo, ob loci tranfpo- ^Tt^bcUV } 

tentias Digitized by Google PROLEGOMENA. 

tentias & fragmenta multorum antiquorum Patrum conv 
ple&itur. Ab eodem Radero in alio opufculo, nempe 
Annotationibus ad Viridarium Sanclorum ex Men&k Grtco* 
rum, ex eo Latine eruitur fragmentum aliud fatis pro- 
lixum de Miraculo fa&o in urbe Carthagine fub imperio 
Heraclii. Producitur ex eodem aliud,(ed breve, per Pe- 
trum Lambecium in lib. 2. Comm. de Bibliotheca Vindobonenfi, 
de tmp. Theodofio. £x eodem etiam Excerpta dederunt 
Leo Allatius in Libro de Eccleftarum Confenfione > Jo. 
Meurfius in Glojfario Graco-barbaro, & Dufrefnius b &*vfjut- 
<nQr in Glojfario Medid & infima Gracitatis , & ( nifi me 
fallit memoria ) in Notis ad Anna f es Joannis Zonar*. De 
eo qui plura.vellet , adeat is Aliatii Opus de Georgiis prae- 
citatum; & Diatribam noftram de Scriptoribm Gr&cis Variis, 
ubi fufe ac cumulate de eo difleritur , & mulr.is in re- 
bus caftigantur AUatiana. De illo hic loci hoc folum 
fubjungam, vixifle eum eodem cum Malela feculo, id eft 
Chrifti incarnati now> & Chronicon fuura perduxifle non 
modo adiniuium Michaelis TheopLili F. quod decernunt 
doftorura nonnulli, fed ufque ad ejus mortem , hoc cft 
ufque adannum %66. 

X L I I. Quod hanc Editionem Joannu MalcU &In- 
terpretem attinet j jara aetas fere integra elapfa ef\, nem- 
pe annus plufquam 3 ycus, ex quo hoc ad praelum ador- 
natum eft Opus. De Opere tunc praelum expe&ante & 
de laudibus Chilmeadi Interpretis & Annotatoris, haec 
habet Edvardus Btffaus noftrasin Notiszd Nic. Vptonum de 
Militari Gfficio, anno D. 1(^54. excufis, in quibus ex Malcla, 
Narrationem de Imp. Juliani interitu defcripfit. Qut 
Uber ( inquit ) apud me efi, & annum jam integrum Tjpo- 
graphum defiderat : illum tranflulit Vir docliffimus EdmSndus 
Qbilmeadus, cujus immatura mcrs eo nomine flehilior eft y quod 
expeclatijfimis tanti ingenii laboribus nos privaverit. Effulfit 
olim, dum vixit, Edmundus Chilmeadusjnter illuftriores 
literarum laude Academicos ; praeter rei Antiquariae & 
C^riticae peritiam , quam fecit hoc Opus teftatiflimam , 
infignis Mathematicus , Muficus ornatiflimus , Orator 
coqiptus, & linguarum compluriraarura callentifiimu,s, 

f \ cum Digitized by Google PROLEGOMENA 

tumdoftarum quas vocant tum 1 Gallica etiam & Italica. 
Natus fuit in Agro Gloceftrienfi, in pago Stow fuper WoU 
dam di&o , & in hac Academia noftra in Collegio Mag- 
dalenenfi tyrocinium fuum pofuit ; poft JEdu ( fic Colle- 
gium vocamus) Chrifti Sacellanus evafit, adjun&o illi 
Sodali & Symmyfta Joanne Gregorio , Viro alio pariter 
omnigena eruditione inftru&iffimo. Inde anno mdcxlviii. 
p*ropter fidelitatemerga Regiam Majeftatem Varlimentaria 
Vifitatione eje&us, ad illas anguftiaseft reda&us, utne- 
ceffe habuerit ex Mufica (heu! quam infoeliciter Mufa- 
rum Alumnus\) fibi tenuem vi&um comparare, ex ftipe 
viz. conventus Hebdomadalis , quem,ad(citis fibi fociis 
quibuldam Symphoniacis, Londini inftituerat. Neque ei 
tamen defuir munificentia clariffimi viri, Edvardi Bijfei, 
Equeftri honore poftmodum infigniti , quem modo lau- 
davimus ; quam experti funt etiam , & alii calamitatc 
temporum affli&i, & foannes praedi&us Gregorius. Ati* 
mam Deo reddidit xix. Febr. anno mdcliii. aetatis cif- 
citer xli v. Haec de eo traduntur ab Amico noftro, Viro 
Antiquitatum Anglicarum, Sc prasfertim ad Scriptores at- 
tinentium,peritiffimo, deque Matre fua Academia exi- 
mie merito , Antonio a Woodo , in Hiftoria & Antiqui- 
tatibus, Academia noftrae. Non opus eft ut aliquid 
addatur de Cbronograpbo noftro, ut Le&ori & Orbi Li- 
terario commendatum faciamus : hoc folum dixifle fuffe- 
cerit , in publicum jam Opus prodire, quod * viris eru- t. E quibus in fcrmoncm vernacu- verendiflimi Ufferii latuerunt, fummus 

Jum libros aliquot dedit convcrfos. Ex nofter Amicus, celeber. Hen. Dodtveilus, 

Italica fpeciatim convertir qus in Ope- qui & mifit una cum illis Latinam Di- 

rum ejus Indiculo evulgato nonaccen- inyfii Interpretationem ex <adem Qhilmt- 

fctur, fitiiariam Rituum^C^nfuttAiinum^ adt manu : verum hanc omiferunt Edi- 
& ratunn vita fud.torum jfjdtermrum pcr tores, qui Gratca folitaria malcbant. 
(n(rem urrarum, confcriptam a -Leone JMo- Illtus honorifica ftt mentio apud Pra- 

Wf/w^abbine^ne/ojEd Londinian. to*;o. favoncm ad D. Htn. Holcnfn . Equitis . 
in S. Seripfifle etiam pcrhibctur <U So- Verfionem ^ingltcanam Hiftoriarum Pro- 

nn & de Mu\ica Vittrum ; quod opus copii C*farttnfis y ubi dicitur iUius judi- 
prorfus idem fujfle nullusdupito-. & ex- cio & cenfurx Verfionem iftam fuifTe 

tat id quidem, fubiitulo, r Dt Muficaan- fubmiflam, cu mque Grascis collatam & 

tifjm Grxca , ad fincm ^lrati Oxonit corre&am fuifle. Ei multum priterea 

anno t6ji. excufi j una cum ejufdcm debec Bibltotbtca noftra Oxonttnfts obCa- 

.Annj ationibm in Odas Dtinyfit. Ea tranf- talogum quem adornavit Librorum *i u ex Hibernta, ubi inter fchedas Rc- Craicorum MSS. Bawianorum. ditis • % * 
prolegomena; 

ditis i totidem annis magnopere fuit expetitum «c e?o- 

ptatum ; Opus continens quamplurima, quae, nifi in ma- 

nus b ktebris fuis ederetur, vel Virorum maximorum 

fcientiam fugiflent omnino,inque tenebris prorfus lata- 

iffent. Et quis , quaefo, Literatorutn , Saxutn antiquum 

quod multa ignota patefacit , idcirco quod rude & fca- 

brofum fit , quod i minus perito artifice Characteres in- 

fculptos habeat, contemptui duceret ? Quis potius non 

gauderet b terra jam erui tale ? Et quis eruenti non gratfc 

fe obftriftum agnofceret ? 

X L 1 1 1. E meraoria mihi pene exciderat quod innu- 

imus iti initio hujus Diflertationis, non folum praedi&um 

Edm. Chilmeadum , fed & Jo. Gregorium, quem modo con- 

celebravimus> in Chronographum noftrum diligentiam Sc 

ftudium collocafle ; Sc quod alibi ejus in eundcm Arit- 

tnadverfiones commemoraverim. Hac denique de re mo- 

nendus eft Le&or 3 quodantequamCfo/w*4rf«j adornandum 

hoc Opus in (e fufcepiflet, praeparaverat pralo 1 Excerpta 

quaedam exinde colle&a Joannes praediftus Gregorius ( is 

pbiit anno mdcxlvi. ) adjeftis quibufdam , quas in illa 

elucubravit , Animadverfionibus. Illi loli refertur acce- 

ptum, quod, cum noftrum Exemplar Chronographiae Ma- 

leliana & principio & fine eflet mutilatum , efle MaleU 

tamen hoc Opus, jam nobis comparcat. Hoc eifoelici- 

ter compertum eft ex collatione fragmenti de Muliere 

H&morrhoufa, quod in Oratione 3. pro Imaginibus Jo. Da- 

mafceno tributa ex Chronico Makliano producitur. Con- 

firmatum eft idem ex fabulis * iftis, quas profert fub no- 

mine Jo. Melelis Chronici Tzetzes Chiliafta in ChiL 5. Hift. 

29. & 30. Quae omnia quidem in hacce Chronograplria 

noftra memoriae confignantur. His de rebus agit Gre- 

gorius in Praefatiuncula quam Animadvcrfiombus prsemifit. 
• , . ■ 

1. Inillius vica quam ^tngltct habc- Scriba % & fub illo cum milicalTcc, deil" 

musejus pofthumis Opufculis prxfixam, lis qua: ipfe viderac , l\Ud<i confcripfe- 

falfo fubindicatur, Opus totum, cum La- ric , qnodque poftea Homerusext* fuam 

tina verfione & perpecuis Commentariis, contexueric ; & de Ditt) Cretcnfi , quod 

abeo fuiffe, ut typis comnaitterentur, in btlio Trojano comitatus fit ldomenea, 

oinatum. & de belli geftis Hiftoriam compofue- 

3. Dc Sijjpbo Coo, qued Tmro fuerit rit,quam cti«m fecutus Vu Momerus. 

^ - ' gorius 

m 

t 

I rf Digitized by Google ~ PROLEGOMENA. 

PeAutore nihil aliud habet. Hoc autem illius Animad- 
verfionum Opufculum videtur Chilmeadus in animo habu- 
ifle, loco Prolegomenorum, fnx Editioni prsemittere; 
nam in loco quodam fuarum Annotationum, ady<?. Grego- 
rii de Auttore Frolegomcna, Le&orem amandat. Et idem 
quidem Rei noftrae Typographic* hujufque Editionis Cura- 
toribus in propofito primum eratj verum tandem cum 
Typis fuiffet abfoluta pars magna Operis, placuit illis Af* 
tanta dignationc, quanquam longe immerentiffimum, de- 
corare,ut rogarent, iftis infuper habitis,in meipfum fufci- 
pcrem provinciam, &: de meo Frolegomena nova prodeunti 
jam Operi procudercm. Haec cedens (mi Le&or) illo- 
rum hortatui 3 fum audatter aggrefTus , an prudenter > alii 
judicabunt: utcurique fit ; fi quid laudis mereatur in 
negotio arduo & prorfus intentato , operam navafle > 
Me veniam (altem k Do&is meriturum non prorfus de- 
fpero. Sane in Novum quendam Orbem, & aliam quafi 
Americam ( utinam & divitem ! ) navigium meum trajeci: fl 
in rupes aut falebras offenderim, Navigator nondum un- 
darum fciens, Me velim errantem peritiorescorrigant, Sc 
in viam reducant, cupientem feraper difcere, femper auf. 
cultaturum. 

■ . 

H&c ft vera videtur, , . 

Dede manus : aut fi falfa eft, accingere contra. Errata & Addenda. 

. ■ 

* 

§. ii. lin. 20. fcribe •^Tzrcmfi^uv, I* WW ad lin. 17. §. IV*. p ott voces, non- 
siulla elidere,<*it/f : Vide ramen aux diximus in*Diatriba noftri De Scriptor : GrJt- 
fcis variis cap. 1. ubi de Jo. Antiocheno Chronog. Monacho. §. X. lin. ir. \>rb,<i»*rto 9 
kge, oftavo. §. XIV. Un. 8. Jegc, j6r. §. XV. Un. 9. poft certiflimum : ad.de ; & 
dcfinft quidem in anno illius imperii vel XXXVIII. vel faltem XXXVII*. §. XVH. 
hn. 14.. fcr. oAnaftafi*. Ibid. Un. 4.8. lege> ab eo. In not. ad. §. XIX. b. Itn. 3. 
lcr. Cancihum V. §. XX IV. Un. z 9 . lcr. argumentum. In not.adlm. 51. §. XXIV* . 
l(ge 9 ubiquc habet yoop. §. XXVIII. Un. zi. pvjt y Georgius Pifides ; adde : vel, 
ut verius dicam,fine ullo pratnomine, fimpliciter Ttfidts. §. XXXIII./»*. 6 fcr. 
nominis. § XXXIV. lin. %6. fcr. TtoUmatcarum §. XXXVII. Itn. 17. h Vtjc- 
nomine, dcle, Prac. §. XXXIX. Un, z. pro ( ; ) pone / , ) Qu* alia funt Ievia. 
nbi corrigct Lc&or humanus. 

• * 

* Digitized by Google Index Autorum. 

a. Jo. MaUU citatorum. 
bPartem pofter. defignat; * Hamartolum. 

ACTA Apoftolorum ( non Dicljs p. 134, 148, 168, 1 $2, 

Canonica) p. 329 1^,168,172,322 

AZfchines p. 24.0 Didjmus Htft.p. 99,106,212 

Africanus Cbronog. p. 63, 74, Diodorus p. 64, 8 3 

83,88, iii, 112,201,371 Dionyfius *43 

Alexandrinarum rerum Scri- Dion. Areopagita p. 325: 

ptores p. 284 Domttianus Hift. p. 405* 

Apollonius Htft. p. 97 Domninus p. iop, 181, 26 f, 

Arcbilochus p. 82 303, 345* > 3?8, 392, 39 3 

Arianus Cbronog. Efaias Forph. p. 183, &c. 

Ariftoteles p. 240 Euripides de Europa &c. p. 3$ 

Auleas « ?-7 3 de Danae P-19 

Berenica Hamorrboufa Libel. de Antiopa p. j8 

fupplex ad Herodem p. $06 de Pafiphae p.106 

Brunicbius Rom Chron.p. 239 in Bacchis Pf* 

Buttius ( feu Bottius ) Cbro- in Oedipo p.63 

nog. p. 3 p , 246, ; 40 ( J« Sthenebcea )^ 1 04 

Callimachi Etefia ( Scr. ^frm) ( /» Hippolyto ) p. 109 

/>. 221 7» C^/o/>tf jp. 148, 149 

Caftor. p. 20 (In Jphigenia in Tauris) 

Cephalion p. 47, 72, yS, III, p. 174 

2op. Jw Meleagro p. 210 

Charax Hifl. p. 99,221 Eufebius Pawphili p. 63, 68, 

Clemens Chronog. p. 39,295* 8j, ipi, 243, 271, 265-, 

298, 312. 15? 295-, ?3°*337- *• 1 

Cyrillus Eptfcopus p. 69 Euftathius Chronog. b.p.n$ 

In libro contra Julianum Eutropius Cbronog. b.p.24, 

^.30,240 EutjchianusChronog. b.p.2X 

*Daniel {Porph.in Libro de Eorus p.zyo 

Bel. & Dracone ) p.20 Hermes Trifm. p> 27 

Demarchus p.<}2 Herodotus p. 29,200 

Democritus P 1 ^^ Homcrtis p. 26, 1 f 2, 168 

\ Deucalionis Hiftoria Diluvii Joannes Epifc. - : p. 69 

P- 8 J Jofepbus in Antiq. p, 69, 319 Digitized by DeBeU.Jud. p. 337 Plinius Rom. Htft. p.2.2.6 

Legatus Juftiniani ad Indos Plutarchus p. 66 

(Nonnofus) b. p. 194 Poljbius p.2.00 

Licinnius Rom.Chronog.p.229 Porphyrius p. 67 

Livius p. 2.26, 233,2.77 Prifcus Thrax b.p. 60 

Lucanus Ppeta p. 290 Pjtbagoras Samius Hift.p.2.ox 

*S.Lucas - p.9 Rheginus p. 64. 

Lucianus p. 93 Saluftii Hiftoria Catilinaria 

Magnus Ctrrenfts Qhronog. b. p.2.66 

p.17 S.Scriptura p.73. 70. 203. 
Manetho p. 27. 71 2 p 7 

MofesProph. p. 6. 18. 80. 91 Servius Rom. (in Virgilium ) 
Neftorianus Chron. b.p. iuif p. 2.06. 2.29 

Nnm p.93 SifyphusCous p. 148.i5-2.1d7 

*Origenes p.12 Sophocles p. 47 

Orphetts p. 88 Sotates Scriptor Aftronomicus 

Orpbei Interpres p.91,92 p- 2.7 

Palaphatus (alius ab edito ) *Symmachus (Interpres BiUii) 

p. 26. 38.48.JS3.75MOI. p. 7 

267 Tatianus p. 3x2 

\Paridis Hjmnus in venerem Thales Htsl. p. 200 

nuncupatus Ceftus; & Ora- Theophilus Chronog.p. 32. 7 1. 

tio in eandem Encomiaftic& . 105-. 26p. 284. 295. gzj 

?• 11$ b. 15-5. 156 

Taufmias (atius ab edito) Tiberiani Fpislola ad Traja- 

p. 44. 251. 2(0. 320 num p. jytf 

Pharaoh Pettffonius Comicus Timotheus Chrondg. p.9% 

P76 200. 202. 295. b.i^. 15 6 

Phidtasyfeu Pbidalius>C6rin- Timotheus Perfarum Baftaga- 

thius /7.149.152 rius 178 

Phtlochorus P- 5 2 TranquiUus (Suet.) Hift. p.39 

Philoftratus Hift. ( alius ab edi- Virgilius Poeta p. 16%. 277 

tis) p. 393 In Cljpei Defcriptione 283 

7 hlegon Athen. p. 310 Xenophon. /.240 
Plato ^.ic 5^.240 Digitized by Google XPONOTPA*IA 

inANNOT ANTIOXEOS, 

ToZ £ 

MAAAAA. CHRONOGRAPHIA 

JOANNIS ANTIOCHENI, 

Cognomento 

M A L A L y£. a, cum fit <uu<paMs , prtefixa funt Anenymi cujuf- 
dam Excerpta Chronotogica , ab Orbe Condito de- 
diMa, necdumedita. 
I B a 02 #, 6 W *i- I B E R generatio- 

^cJttzov S ifU^ e- I nis homuium quo 

AMfi 9 h*t u*it* M J V d r 

x . <• \ « <* ginem & fimih- 

91*9*9 ow *° tudinem fuara. Hic fciiicet 

<0C*t& i-ftliTv aSSfcnrQr 7mi+ primus hominum a Deocon- 

Z oyofM aA>, * £ S>cuu> ditus eft; Adamus autem vo- 

uutZ bU- iffir. * Sfa Isnbnr «tuscft; uxorcm vero habuic ; T i ? ^3 Pwfe ,e S end » m *• ig • Ymd «Jr* S6»] Scr. 

• nnis Digitized by a AUCTORIS ANONYMI 

mus autem ex uxore fua tres atv 1 U # yweuxjof «CtmV qov* 

genuic filios , Cainuro, Abe- ^g f> * Rfl tf, * A£*a, g # 

lum,&Scthuro; filiafqueduas, . ^ . ^ A ^ £ 

Az,uram & Afuam. Adamus ^ , T , ^ , « «, A V, *^ 

autem ex juffu divino nomina k« ? ^ 

indidit omnibus quadrupedi- w^wr imSww ert^-w 77« <n 

bus, volatilibus, amphibiis, ro- tus 7i*rt*'niJbi< , W swt4n& ^ 

J)tilibus, pifcibus, liberifque i^Cmt 9 £ ip^TwV , *} ixdvff, 

uii. Ipfe vcro, uxorque, no- . ^ «^g ^ y0 „. w A ^5 

mina iua a Dei angelo acce- / x ^ , , r 

perunt. Cainus autero foro- W ~ *^ 

rcm fuam priraogenitam, A- *J>*0> **e«» tim mimf. Kfc 

zuram , uxorem habuit , Sc- 0 Kdt/V t*aC* ^uu*/^ 1 £ <s>e*>'- 

thus vero Afuam natu mino- ^ ftjlpfeft' auth*, h?*?a# , Sir9 

rem. Caeterum Abelus virgo, ^ ^ , Ar**^ w 5 

juftufque . & jpmtoiciam ? ^ . ^ ^ 

exercebat : de gregibus autem r- v , » ^ 12 

iuis vidimas Deo offerens , ^»PPtS »9 ™^ ^ , K 

& ab eo acceptus, a frarrc frdwutf <s&™}*y*v tJ Sif, j£ 

fuo Caino pcr wyidiam occi- A£d&, ir<t<p« mr, p3w»3t/V 

fus cft. « «tpTK Kctir. 

Cainus autem agriculturx o Ka+v yte&fy** 

intentus erat : poft condem- Wj & $ jti ng.-miUbjs xk*' 

nationem vero toior | ^ ^ ~ * • ^ 

£his, menftfras , pondera & h- . > " v 1 Jr 7 , , VJ; 

«ites primus excogitavit, Ur- J»< «P* M** ■ « 

be deinde in terra Naid , c xWr « N*i^ aoMr, ^retfl/ 

regione Eden, extrud:ar£nos, e/^V, l7rwi/butott *vtu* 3 «V oro/w* 

a filii fui nomine, vocavit J 45 *$ T 5 B ,&- £ «V «uty&w 

eam : coaclifque vx unum fu is ^ ^ ^ w% 

omnibus, bellis opcram dedit. , , , , . ~ . 

^Ed.s deinde ruioa oppreflura -™ ^ * Mm * 

periiffe cum yolunt nonnulli; oiKiotjI-y *v7*>v mrvffitf &mdx,vtr, 

alii vero a Lamecho eum per- emoi <p*m m tTfp«i iAf,ow A*(a.$% 

hibent interemptum. Csece- tt g TO v ^'x1«r?p. A^' 0 jS? Ka/V i- 

rum Cainus eenuit Enofum ; * E9 & 9 i ^ ef^tW^, 

Enofus vero Gaidadum ; Oai- ' , - , . ^ v « 
dadus Maleleelem; Maleleel 

Mathufalam } a quo Lamechus «W^ * M*W**, 0 A Mct3«- 7; ^*" 1 scr - scl;5^^Sl£a 

1?*« «o-W ^« 3 ti0 > ^ m Cwci omn " fe ' 

5cr. «otv. Digitized by Google EXCERPTA CJ 

suhu r Aet/^g^, %f «A/o yuuu7- 
>&{ iydfj^jQr y eaAV w ^hctv 
i-flpvisrt v UCn\ - r UC&k, ^ 
GoCgA. S J £ N [o£»\ vtM^i 
kILuuot? oqiclv y b o UCd\ y&Ti^&fy 
-^etXThOiov >9 X/^etptfj', o J} @o£eA 
crtpupoKo-m om %zhK\i Kj o7</Vp«. o 
jt* ey cnLunuf i&Totx&iv , k]Uuo- 

VtOQtlVTZ, Kj )4G>p}4/f M£?77attTO* 0 

e/V >w.3ag6)cft ct< , Tt&y eaJtas 7o7t 

Jke/jLOVlKOlf &mTH$dj yui.<Ti «t&Vi- 

TrevWey. o JV 71, oTAei 

'XJiOYiy&tV Uf TmhtUHf i(XM%<lV»<7a.TO. 
T* 9LW -ftuQf Kdt/> , fJ-i^) TxTVt 
dfycoStv [j.v»{AUf , t ctp/S//* r$tf 
7TttTioav "xmsKfivTTtUy tvct pjj Xj ntf 
nst^Totf »T wuuTu-jjofjkiG? , /uWY 
«^iif o\<P»y*$iJQr . nivujj, 
U&f o &roK\eiY*f Koift l: a. UJ)- 

KKIJ&fM *Sfyl\OOH TOtdJSTUtJ ¥ 
KuTtv* E^?"@* pL TtS tdJJTtS kfJUtO- 

TytuATi &roSuv&TUJ. 0~U t/V, o to6 
P OVK J{A7«p5tff, J9 TUf aWoif 
^MTMf T kfXdOTn tUd\Qf fptfj9f>& , 
i77?c6 iK<hv.*(j$}j<t -^Cf.\uOUfi TH75- 

S7J*, 677?c(77AeeG7Gyj" Ttu&pnSiip» , 

W U7IQh\ CC. 2t/J'«^f TW 

1 *3r iptSfjJy tZtoV i^ct^uoiovct Kjl- 
fgn&^ y tyy \<7iv dcOoe^V» T&nSous 

OHf/AfVKOV *)f To\ &ToJbf TOlf ^W- 
700 tV *>/jU$J i/HcLTfrOLoiOvel' K) 70, M 

wpa \t\kav \7ft0V >9 « K&yay cnt , 
f<y; i^AXjf, <l>x' zvf iCJhuuicovlct 
Er pL" ' $ 701 f Td Ka/y [RONOLOGICA j 

genituseft; qui duabus du&is 
uxoribus , r lda, &c Sela, Jobe- 
Jum,Jubalum, & Thobelum 
progenuit. Jobelus autem ar- 
mentarius fuit Jubalus vero 
pfalterium excogitavit, & Ci- 
tharam , at hobeJus aere & 
ferro tractando occupatus fuit. 
Uleitaque in tentoriis degens^ 
armentis nafcendis atque agri- 
cuJturae fefe devovit : alter 
tragcediarurn & Comcedia- 
rum, daemonicis addidius ftu- 
diis, primus audtor fuit: Hic 
vero gladiis, armifque in belJi 
ufum fabricandis operam de- 
dic. Atque ha&enus quidem 
Caini progenies memoratu 
digna, a numerotamen Patri- 
archarum excJuditur ; adeo ut 
nec ipfe primis Patribus an- 
numeretur j nec , ceu generis 
iui audtor, deinceps recenie- 
atur. UJud vero^ Omnis qui 
ceciderit Cain feptuptum punie- 
tur, hoc modo intelligendum 
eft. Unu/quifque pro peccato 
fuo morietur : Tu vero , qui 
homicidium primus patralti, 
aliifque hujus fceJeris auclor 
primus extitifti, feptupJum pu- 
nierisj id eft, feptempliccs, 
gravefque dabis pcenas. Scri- 
pturis enim foJennc eft nu- 
merum hunc pro multipici 
ponere; indefiniti enim nu- 
meri nota eft: ut in iJJo loco; 
Redde vicinis noftris feptuptum: 
&, Sterilis peperit feptem : &, 
Kondico tibi , ufyue feptiesjfed I. —i&tiW TXT9V S&irtTXXoioV* Mftfi&CU 1 LegO , tJ UQ/t^fJj J T*t» 

a z ufau9 4 AUCTORIS ANONTMI 

ufyue fiptuagies (epties. In fa- t^^^W «r^w k^mf^ 

cinore vero hoc a Caino per c pfc^, f' 

petrato, peccatum i,erat In- T TiLl ' - ' ~ T. ' / ' 

vidia: ii, Fraus: m, Ho- on *> f T"®' 

inicidium: iv. Quod in fra- r@» f 5-, >w<)o-/ my^ tW 

trem commiffum eft: v, Qupd *a\f , C» 3*23 t^oiSoun- to£>t« 

homicidium primum erat : vi, ji *m t» k*/k £' e^ ^vi fjut-m 

Qupd parentes ludfai affecit : A j A , <V «Sr« ^ ™ 

vii, Quod Deo mentitus eft. ~# . 

H«c quidem fcptcm funt Cai- ^T**" m 

nipeccata. Pcenae vero, quibus "J ir w-nx. * , ^<gfcT*p*T@' » 

a Juftitia Divina caftigatus y* C> ip-y^ tCuo ylu*>y> 

eft, funt iftae: r, Ma/edicla i ^y^ia^ T £ Jimwi ovt liw \%iw 

terra propter r : 11 Cperaberts f t^c^itf? 

terram: III, Non dabittibivi- • i r <% ^ * ~ ~ V * 

rf/ /»«: IV, Gemebundus, & \' Tl ™ * !" •! <' 

pavefa&us } ibidemque v, ew J K«7r, Hwwr 

yirffr terram : vi, quam Cai- « UC*to,ne ^ yaw W ^ Sro 

nus ipfe indicavit nis verbisj «t« xfoCnov/uuu , Tt> 

fi ejeceris mea te& kfacietua ^ft «eWfSt t/ W /W, 

culta fuit haec pcena, led figno ^ r % , # ^ . - v % 

notabili omnibus manifeftata: • d J w f»"' ***** 0 

didtum enim eft,- Pofuitq; vomi K<x,> <n*/x«o>, th ju« ou/ti'» 

nus in ain ftgnum y ut non inter- mtym t»v vdexo-KovT* ewrvv. 
ficereteum omnss q i inveniffet. 

Adamus autem, annos natus A aA j # w - ^ 

ccxxx genuit bethum. Sethus , fl , „ ^Sr «^.^ - 

vero ifte primus invenit literas ^ 0 2h3 

Hebraicas,&fapientiam,figna T ®* «S^P 1 ?««V^* T * B^/^ , 

item cceleltia, annorumque xj evputr 9 r£) tw <nt.a«/ce r «p«v*f, 

converfiones, menfes etiam , £ W V ^omV t^ IrtorV, w 

Sf^T^^^^D 1 } 0 " T « f t«V iCJhfitdJke, 

mina mdidit, & qumque Pla- - v . / 

netis, tantum ut ab homini- w / ^ 0,f l771 ^ w 

bus dignofcerentur : quorum 1X119 mv7t ^m* 7 *** > 70 > m ' I. M tT Forte lcgendum, 2 . ^A^nv^ j Scr. ^««om^. 

Jt Digitized by Google EXCERPTA CH 

fi y Afice, # Ji 1' Ap/fe&r, # 

JtA/o*, xj nhtwlw o $*o< lvJ,Kitn. 
2*3 </V <y>' l$/ oV, 1 E^iwff-t r 

Ey«C CTlpOX, * OS *Km<T r tV Zh&KHfy 
T* XJUetOy. M*7tt TB7D* 0/ OU/TK W- 

>oyo/, y&f o efjyJjMj^ivTis 
diuStv , e^ctpor 7» flihi\0Vm <ofei 
r ^tTdxAy^f!>t« , lx htdivctts , vpt} 

QSpsLxJvOAf 7ZAtt£/, (nifjUflvOVTif 07? 
CtVtt\CO%j7cU Xj <pSn?bMCU /tC^Af/ 70 

77« Vt m \snrc 7rvfo<i n \szro vJaTcs' 
^ ci pL V3Ti ^TVpof, aa^ticnvTtfj, to. 
^ctLt/MtTct h ocjttxJycus flAet£/» « 
t/V varo uJhcrQfi h A/S/Wr. Ia.- 
36V7@ j </V r <ct7«x>i/£r//J, 3 Xjct- 
zmvTot &tohiemfy wjvos iori$n Nart, 
01 ifoi ctvTK , Xj «/ Svyaiicif 
vrtof £cA)7ip* dLvtt)(#ivi0tv yj<ruw. 

M'tT* 0 r ^tTttXAt/o-f^oV, K*bai , 
0 tfoc Ap^ct^ttJ", <n^u?^ic'4tt7o 7&J 
k^ovofJJctv , ttoovtiuit tum 7bJ 
2«^, Xj 9^/ ctvTK TiKvav ruJ lyo- 
{xctoieLv, us «pw7tu, * x} ^ff &<H- 
crov i h TrXctxj KtSivii y*x&LiulfJUjj' 
»m s>j\» $ r x&TttxXvff-LiQy J h« tONOLOGICA. 5 

bus enim Luminaribus , Solt 
nempe, & Lunae, Deus nomi- 
na impofuit. 

Sethus vero , annum agens 
quintum fupra ducentefimum, 
Enofum alterum genuitj qui 
fperavic vocari Dominus. Hu- 
jus pofteri, atque Sethus , cce- 
Jitus edocti , de futuro diluvio 
fcnpferunt in tabulis tum k- 
pideis, tum latericiis , innu- 
entes mundum univerlum con- 
fumptum iri, vel abigne, vei 
ab aqua ; & (i ab igne, litcras 
hafce tabulas latericias, fin ab 
aqua, lapideas incolumesprae- 
ftituras. Superveniente itaque 
diluvio, cun&aquc obruente, 
folus Noa, cumflliis & filia- 
bus luis, in orbis novi inftau- 
rationem , fervatus eft. Poft 
diJuvium vero Cainan , filius 
Arphaxad, inventa hac Sethi, 
filiorumquc ejus tabula lapidea 
aftrorum , uti didum eft, no- 
minibus infcripta, Aftrono- 
micam fcientiam confcripfit. 
Columna vero hsec poft di- 
luvium in Sirido monte re- 
perta eft j fupereftque ad hnnc I . \yl')vv\m T Evo)<; trrcoi ] Erro- 
rccn fuum priorem hic profequitur Au- 
dor, dum Caini filium , cujus nomine 
urbem a le conditam pater infignivir, 
Enofum , non Enochum vocac. 

Legendum ex LXX. Interprer. i u . 
H9> x-vgjia. Vcrba habentur Gen. c. 4, 
v. 16. Verum in loci hujus verfione , 
non verborum fed Auftons fenlum, li- 
cet a veritate Hebraicx Grzcaeque lingux 
ufu alienum urcunq; exprelTimus.Nam 8t 
infra dcmonftrare conrendit, Enofum Do- 
mini Dei nomine vocatum fui/Te. At- 
que in boc etiaa eft Cedrcnut : vidc Ctiam Glycam, p. 1. Caterum hzc nof 
non debenc morari. 

4.^rWg«>3 ^ h o £ loco redundare 
videtur. 

«< ri %£ihc c£(& Cedrcnus 
hil>et, t» Xipfot «f®- : Glycn eti- 
am Siridum J^tcnttm nobis pro/erc } & , 
uterque ex eodcm Jofepho ■■> apud quem 
tamen legimus tantum , {Jfyi c\ &>£i 
<? c\cpo ycf.ju tIuj Xvffieifr x '. ubi Sy- 
rix regionis, non montis nefcio cujus 
Siridi, mcntio habetur. 

b 3 ufque 6 AUCTORIS ANONYMI 

ufque diem, uti Jofephus te- rl XktfQt o?Qr fa«n, £ ist> 

Adamus itaque annos na- ^ w ^ + 

tus ccxxx, uti tradit fapicn- N ~ r . /?..,-.«/ 

titfimus ac divinus Propheta *> > >a*fato uw*U» , #4- 

Mofes, Sethum genuit : mor- vb®r rA 1 , i#W r 

tuus autem eft ipfo tranfgref- Sy»«r;c4 xj 1 T&* Tm&U<r\»e h- 
fionisdie. Quum enim dies * ytkwwnat $ 

apud Deum mille annorumfit ^ , - ^ ^ ^ 

ipatium,AdamusanmsDcccc- „ , ** Y) . \T — ~ 

xxx tantum exa&is, diem *" P»» 7****. T«to# 

fuumobiif.fepultum vcroeum **yw ^ i* po - 

tradunt in regione Hierofoly- u>kIum yUH , & Iawro- 
mitana, uti teftatur Jofephus. 

Sethus autem annos na- ^ g |^ tyj- 

tus ccv , genuit fcnofum ; & * 1 V v ~ V 

deinceps vixit annos dccvii, ™ , r /f ^V^/ T "£ 

& mortuus eft ; omnes itaque 67 » w aw*3«n f tk 

anni ejus fuerunt dccccxii. -mvpt tn 7t>i£. <nfei » fyvmu , 

De hoc di&um eft ; ;#gre$? «<niA3or oi qo/ <g*>oy -n*.< 

funtfiii Dei adfilias hominum; %f tbLs 

nempe ad mulieres a Caino v , » ~^/. ^ • » .? » 

oriundas. Deum enim eum ^^■^.^^«^•^ 
appellarunt illius xvi homi- *&<nrybf€»9f , 71 

nes, tum ob literas Hebrai- iJ<J&p*5V 7« -^i^uAitL , 

cas , & aftrorum nomina ab ^rgpoi* Infjutnvi x} «tor 

illo excogitata; tum ob infi- T ^ ^ arrS *>W- 

gnem eius pietatem. Hiceti- - * ' 2 * > _~ 

am pnmus Dei nomine ap- _ , 1 ^ N x , virtute etiam illuftribus , & InApMnS,* *j 

ipiritualibus hommibus, X de v r „. ~„ . .^. - 

Judicibus populi dixit, Dm * ^ ^"V^^" 

non detrahes , & frimifibus po- ****** f, 6 P w £ 

fulituinon maledices. Merito EixoW o# toJ tb? t. #A*«»7*i7J*f jS" &C. 3 Dixiflet ^4 <&& T &' i7nwMi&cci 

. fotius , ^Aif^. fcilicec tcfpicit i!l a > o» ] Forte lcgendum, ^ J4 ^ .o^- 

Apofloli verba, z Pet. 3-8. ^t* ij- «A^no-i» i^n^AficS-«f ^fa? , ^ 

f*^S>%^ Kt; C i* ^Jii^ >g #*fvil*&a4 : Hsec eoim Aua«ris mens 

^«A*x t7)j «? ^Lie u»». c(rc v«d«ur; ut & eis qux prsccdunt, 

r r qu« fequuntur ctiam, apparet. • Digitized by Google EXCERPTA CHRONOLOGICA. 7 

E?<wr, ^ Er^ ™u</W , tfo/ StJ , itaque Sethi, Enofi , efr* Eno- 

39 Hoi w tfWSr StW fiMi, fecunjum Symma- 

f« ijs . - chum , hhi Dei, & Deorum , 

t , y , dicti intelhgantur ; qui amore 

ccjwW*, ^ T«f Vtip« filiarum Caini flagrantes, ad 

Ka/r Hoii\$DT , »15 w ©#* tJV eas ingreffi funt: cx quibus 

j{0,t' cfc^wAow (Mcu}a(xict4 $wtba polhtis nuptiis Gigantes nati 

>/>K7ir, J>ct 2 tvv Jlxjvof lunt > P™Pter juftum quidem 

™> „ N j\ x « i r\ Sethum, robufti, & proceritfi- 

» fi'r v - ' ' mij propter Cainum vero mi- 

PtCnAw Ka/>, Trar^po/, w quum & profanum, improbi, 

y&jurot. pefiimique. 

3 Evut 3 i/jivfyof ItZi tp, Enofus autem annos natus 

v»<n $£cuw- Kjrf ^ItoiCjw cxL,genuitCainanum ;&de- 

ctu \./ v v ^o'^ & K4p c w\ „^ inde vixit annos dccxl, & ge- 

. v_ £?~ , , ° w ' ? nuit Maleleelem, & mortuus 

*77*3^, <^7* ^trTet *t» ^/. e ft,cumvixifletannosDCcccx. 

mAjsMhA Jj ifjot&Qr ItZv pgt', Maleleel vero annos natus 

l$r>t^ r Upzf* $ rZToY^nait CLXV, genuit Jaredum, &de- 

67» ^a', w 7«' inceps vixit annos dccxxx,& 

WrTtt 67**4*'. mortuus eft, cum vixiflet an- 

" nos dcccxcv. 

Iap^ «Tc ^o^uV^* it&t 0, Jaredus autem annos natus 

*>W* Tor Er^v- ^ ^ t «td clxii , genwc Enochum, f oui 

^ M ^„ ' £ *-jLZ?t^\ tranflatus efledicitur: &de- 

<-r» mm , ^ ind cvixitannosECCC,&mor- 

* «p*™ n iu-m$t*r) &ju f 7« tuus eft, cum vixiflet annos 

-TTUfTU 67» DCCCCLXII. 

Er^ ^ jfaifjhof ItzZj p$?', e-^J- Enochtrs vero annos natus ytiiltM $4)t>iTzv yiyxvvtt^ Locus iftc t«« itjj ^v)/, 

mutilus eft, aucm ex Suidaroftituerc H- 4 . ^ T ; TC \P Ylfru ^ ^J'.] 

cet, hoc modo : 0< T «« Iterum confufa omnia: locus camen iftc, 

piouyxiijHK y*r«>TKf yi^ct»- ab ofcitantibus librariis fcediflime m«- 

tilatus , hoc modo fortafte ex Eufebio 

J, Ev^? ^ $,ofAb&' *™ reftlt " cndus - ^ /«*i5» t5tp icjwr fiif 

Omnia hic mendofa, & mucila : verifi- o-', fHTfn^, c^Hffw^ t« 7mv2t it* 

mile eft hoc modo fcripfiflc Auaorem. T p t \ Mx$x<ru/\x h $uo(fy'® J irut 

Ews ^vof^^ trtJf e J, t^vtv<r% ™ i$vw<rt r A*^#, i§ ^tm 

Kco4vxf' (AiTurVTo it» ^i* , T yr e£>j<r«» '«71» a;©', >^*W^K»t» ^Hctkc 

♦C oc7rfJz*nt £nms ru 7m'»5c itjj ^»'. Scd vidcamus ctiam LXX. hocloco. 

dxv, Digitized by Google 8 AUCTORIS ANONYMI 

clxv, genuit Mathufalam , & „,„ * Ma^^er $ t5to t£». 

deinde vixit annos pcccii, & m U ^ ^ ttW ^ jr imf ^ 

xnortuus eft . cum vixiflet an- ^ , ^ , 

nos dccccIxix. ' 

Lamechus autem annos na- A d^y 3 $,$ r V©' p*»', e-tfJ- 

tus clxxxviu, genuit Noam. « nS{ . ^ ^ T ;„ 

& deinceps vixit annos dIxv, , - , ^ , "J^ , r , * 

&mortuus cft cum vixiflec w*;W ^ ? C*«r« 

annos dccIix. Duorum vero ****** w kvo -iwtw Aa- 

Lamechorum meminic fcri- /ut^ n ^a^» p^oue*» hct jS*, 

pturaj unius, a Caino cri- &j ^ Ktt V x eTtpe,- 3, ? w«- 

undi; alterius, quiNoxpatcr j N& . rtfliww» £ N«* ^ 

crac. Npa enim natus eft, ' , . , <« v * ^ > 

non a Lamecho qui a Caino Adf^w » ' * 

ortumduxit; qui etiam virum «i^ujwt®» ^«ty* wi*****x*h 

occidit, & adolefcentulum j tx /ui7tt$/?c-ep¥, *) i$ b/u&*l- 

fcd a pofteriore , ejufdemque ^ ? 2*3. «« £x«V@r $ 

cognomine qui cx Sethi po- tt ^ ^A* «V T?a2- 

5?? " ,C - n^hi.lm^ Wi i **'»»> * 

*Occidi virum invulnusmc- r^r-j^ 

*<um, & adolefcentulum in K * mtel*** 

"livorem meum. Ec quod **V, x) <foe w yW^? «- 

duo homicidia perpetraflet, **e\k > E*<teV , *) SiW, ieuwWr 

occiforumque uxores ambas, ^^wptm iC JbtMutnnJus irik 

Eldam 3e Selam» fibi acce- * » « . „, <- 

piflet, lpfe feptuagies ieptera- , - * / n , , .« 

plicis punitionis fe dignum ^> 1******* ,™**t* ; 

profitetur. < f Septuplum enim A*i*ex lCJ^murmsu* m*' «ftd 

* £ ( i»f «f> ) ultio dabicur de t*tz> * r «£oW xa**X»7*t, ucifr 

«•Cainj de Lamech vero fe- - « ♦ a^W Swr atWfe * 

^ptuagies fepties. Atqueideo « ^ ^Af. 

majorum pcenarum dignus , . \. £. - »* * ! 

cenfebatur iamechus, (quas f/J ^^fT ' 

etiam paflus cft ) eoquodEno- **.*V*te 

chi jufti fratres e mcdio fu- fcdcnvdv. E^x. gic t5 J>- 

ftuliflet;qui ex fide idcirco ^ ^ a |g 5 xe/5oV <stT«>4- 
Deum precatus eft, ne ipfe tali 

morte periret : precibus itaque cjus auditis, tranflatuseft. Eno- t. tti mUl* ttfi W ] 3- v*tZ»«s xs*u&™i1 Scr. kj- 

Numtrtw iftemendofus eft : fcribendura A*^. • 

^ry', iecundum Auflorii computum. 4 . A*jut»i^ «t*c ir/^e^. ] Forie 

z. t-n&ifiS Tmit^ N*i ] Scr. legendum , gr^-. 

NoTf. 5, ilxy&#« r iTH7J»>] Scr. fw1i7i>. Digitized by Google EXCERPTA CtiRONOLOGlCA. 9 

txj, 'prcahsytijfaQf 7^u> tdJ chusvero ortum duxit a jufto 

Znix >9 4ViCSft A«*£ 1 av*7n!A)<nv Setho, » quo Chriftus oriundus 

W W Sfr & ? £ ? efticujusgenealogiamdivinus 

^ * 9 t & fan6lus ^ ucas recenfec ^ retro 

eam deducens adufque Se- 

«•-•V.i*! »o» ' . / thum, Adamum, & Deum. 

N«« J $uo{jfy<3r tr$f <p , t^Jy- Noa vero d annos natus , 

y^r U> {MV, # # Xa/x, * tresgenuicfilios, Semum, Cha- 

1*03, MtT* A' e?» p', * kajJTH mum • & Japhetum. Exadto 

v ,r, 17 j tf .s-J •jp/i • • IOS no * ce natos * Noa in ar- 

w yvnax 6 &7X)av<rfjj)f. g h tus dc, propter aquas diJuvii. 

txS m 3 ^ £ # t T ~ f ^cMfctuTx Anno autem vitas iuse dci, ex 

v I£nX3w U f hCutZ' w + a$r arca ^flus eft: poft diluvi- 
W-mxtoriA ifay S W T ', ^ovixic annoscccL,& 

t£-ni?hu*w n m e\i ~J * Jv mortuus eft, cum vixiflec an- 

S C Wm f^/ nosDccccL. DiJuvio tandem 

E ^ H*m*n*-mtto*idfimlr ceflante , timorem quidem 

«t/o, b p? ^se/y<Tv ^o/7jhV omnem deinceps depofuitj c«- 

ImrHvm «/V Ttc t*V xSvfjjdf xl' terurr * maxima cum cepit ani- 

SpV otJ l c ^PomiiS ab ffiJS! 

a^* ov ^Wov ih Ixflyn iv- &um eft: <<Quomodo fi fu- 

SpfrT®' fei <b&ot»<7tx Ktorlof , >&j fr giac vir a facie leonis, & 

I^mV» aawJ A ipxQ^, Hffihboi "occurracei urfus j & ingre- 

«s jU» oIjuxv xItZ Swtxmcint c ' di atur domum, & innitatur 

A*^7»i2I^ "mordeaceumcoJubTr; eo- 

»^^7ty^ir K7» nu/fCfn 707?. demmodo tunc temporiseve- 

Ka/ r>tr ^»7» tB&w^TX) nit. Ex arca quippe egref- 

7iir J\jm^)if yc^ siro^op^jww 1 fum , & fcetido iJIo areloque 

carcere Jiberatum, tempeftas 

icribendum , ^mmiAtnt , ot eoim ab V^r', ] Scrtbcndum uc ex Textu 

«wtjwti^ , dMU&fums, itaab«W facro & Auaoris ipfius computatione 

7reJ)^ , *.*otonh<nf , formari potcft .• manifefto apparct. 

Gr*ci tamen frequentius dv*inkruj$ ^ «^1«« Tt^; #«e«* ] Scr. 

dicunt. «»f^«W. 

Articulus f hoc loco deeJTe videtur. C^vi. 

3. ,»S *\ U tn% J scr. Iri 

b alia Digitized by Google io AUCTORIS ANONYMI 

alia priore nequaquam mi- « pjclMf dm&h&fili* 9 x <H / ue ^ ? «ts- 

tior cum excepic ; cum gene- fQf f n rty fT0> i r v&ii?* «v «flor, 

jam haberet. r 

Semus vero , poft annum 2^ <Ti ^ «7» r j^t»- 

fecundum adiluvio, vitx fuae J^oVW pCi^Mi- 

anno ciijgenuit Arphaxadum; A A^ej* * * ~ 2*. 

& deinde vixit annos d, & wf * A ^*; * ^ 

mortuus eft, ubi vixiflet an- ™ ^ 7 */* % *mto#, 7* 

nos dcii. mtrm itv p^C . 

Arphaxadus autem annos ♦ A?<pa!;&£ j $ut>(j&pof px£', 

natus cxxxii, genuit Caina- n<ri $ KcuYa ^. & $ T ^ ^„ reV 

num, & deinde vixit annos « » tf x - ^ 

cccc, & mortuus cft, cum vi- *™***> 

aiflct annos dxxxviii. w r f 

Cainanus veroannum agens * Ka/:'^ 0 ^fftw W > f- 

cix, genuit Salam , & dein- ^jjyno-a r SctAcc* ^ ^uj? tkV» 

ceps vixit annos cccxxx, & | w TA ? £ *m$**t $ (foa* 7* 

mortuus eft, cum vixtflet an- ^7*17»^'. 2«'acc S 

nos ccdxvii. Csecerum ^ala , tfc , 

jam grandior fadus literis * »P 

patre imbutus eft. Egreflusau- Mrf 19 </Wots 0 ^op^- 

tem,ad explorandum habitandi d«V ibntxlctv v&T4<rx.i$x8{j eA3ai 

Jocum, in Chaldeam venit : ^ x^fefop 6 ft^pfcoU 

ubi incidens in tabulas quaf- wW ^[^, iw . 

dam lapideashtensinfcnpcas, 7 te^- t w*f «fW^* v k SrUl confieitur numerus totalis annonfro 

1. tfCm^ ** «r|^J 5 » DXXXVUI, quem Au&or nobis exbi- 
nrl^v. ^ f bec ^asterum de Cainan hoc infititio 

2. ctTrulHav iivoirtcs 3 Scr. n jhii dicemus: Nodus ifte fummajam- 
eWTOt. dudum exercuit ingenia , necdum cx- 

3. frifo&.fi W»] Scr.. Pli«tur. , . , ^ 
flemus cnim C. tantum annorum erat , f. K«/»^ ^ i ^o^^ «t«» py- , J 
quandogenuit Arphaxadum : poftquod Nec aliis, nec fibi in hifce calculis con- 
tempus luperfuit annis D. Cscterum er- ftat Auftor nofter. LXX feniores Cai- 
xorem hunc profequitur Au&or in pro- nanCXXX, annorum fuiffe cum Salam 
xime fequentibus, ubi cum DCH, an- generaret , & deinde vixtffc annis CCC- 
nis vixilTe vult. ' XXX afl&rmant : quibus numeris com- 

4 AeQoci** i ^ovV^ e*2> pofitis, annis CCCCLX, non CCCXVII, 

OmniaMc mcndofa : Legcndum, »« Nofter habet conficiuntur. 

&c. & dcinde pro fcribe vy' . uti X*t»**9» vmfcu» enun dativo lem- 

habet LXX vcrfio, quam Gr»ci ubique P^ jungitur. 

fcquuntux; ex iftis enim nurocris rite 7- ^Wf w tfg^Aw, 1 Digitized by Google EXCERPTA CHRONOLOGICA. n 

fav vg&Jbeir ) tojSt* Jj ff^%|a- ( ab Egregoris hae traditae funt) 

^QT 5 _*<W, a/WoV 7i h *S- eafdem Sala defcribens & ipfe 

~ sr_ # ' - - v in eis peccavit, & alios etiam 

», 7, / ,1 _ nidem lmbuit meptns. Sala 

<wj{w lnmcu, t*t7nuU<nv. O Ji autem annos narus cXXX } ge _ 

2*** -f/jhfAtjQr W r*', i)*rm*l nuit Heberum ; & deinde 

r ECip» tIto iJmjf 6?» t/ vixit annos cccciii, & mor- 

J9 * vtim, « { W 7-i *r«V- tuus eft > cum vixiflet annos 

Ttt t7» <ty' diii. 

-./. £ ' » * fl m » » Heberus vero , annos natus 

, cxxxiv, genuit Jedanum, & 

r Ifx-mv, J9 r «tyjc. 6% J. ^tcS Phalecum. Heberi autem tem- 

E&p 6>yo«<np o/ Wp>oy pore confilium inierunt ho- 

K&wyJLaw iftiofiMiui , «rfe mine « turris extruendae , cu- 

Smtuytut t5 H»7**to*m, efc toJ J US cuIme . n ad c « ,um P ertin .- 

•J- iov» . ' . - % c geret , ad evitanda Jcihcet di- 

6hC*xc»ovl& m,n*t. i*** $ luvja . ac fi Deus eis infldias 

<ti*vtu NfCp^ 0 Itrudturus elTet : erant cnim 

7*)*f,- z X.oTtf' t« AidiW^ qor, omnes iabii unius. Nebrodus 

*&m*«n> A Q&w kyp&m autcm gigas , Chufi iEthiopis 

thiHb* C^. * W hCip, o t£ fi,1U8 > - coepti hujus aliisaudor 

4_:V"_ ,/v 4. . / .r ' ' . erat , feras etiam ex venatione 

Xc^M.r, ♦ far^ «^««w capUs eis |fl viclum fuppedi _ 

viw oi^JbuIw t m>p>«, Xj T*r t ans. Extrudionem verotum 

B*.t^»KQr , o Qf «nJJ^uenr «ST turris , tum urbis Babyloniae 

<T. minw&t rlw 9 7rv\y* w r ( qux Confufionemfonat J ur- 

m ofoAjife', df- ger«j nm JseftHeberus SateF. 

t?y» «tar «T6 ECsp ^PoJpautem univcrioadtur- 

? ' / , / . nm hanc , urbemque extruen- 

« «ri«/£^7o Tji T.T^y ^o^r^, «P- das convenienti , Prxfeai e- 

W </>o 19 TOyjav * «; ykaxxu rant ixxn : folus fcilicet He- 

mu*Xto*t* W fWJT$iu&pw «V berus iftorum ftuito conatui 
•0'% yKaaszLf 

W tfXtr*» *W- U «Mquonim omnium fermo , X>c Angelis hifce, r_r^w rocatis.vide 2. Xacraj 5 AtXy^ ^'fl? 1 Scr. 
quz ex Enocbt Apocryphi lib. primo xSj. aliifque profert Jof. Scaliger , in notis 
fuisap. Eufebii Chron. p. 143. Horum 
autem fcripturam Cedrenus, non Sahm» 3. *x*p*yi 3 Scr. *>w*y4» 

fed Cainanum inventorem facit. f*^J - cr * »**WV*>- 

U m -rmvTuU c^y';] $. *i yXmer* wm%xfy«» 1 Scr. 

Scr. $Ay', tria/»^^^» Vel trtw^w>*»*. 

b z fecundum Digitized by Google iz AUCTORIS ANONYMI 

fecundum prasfe&orum nume- ^ , mi E C» 3tfc & fcfPwi ? 

rum , in linguas lxxn divifus * * \ t ' < v» • 
eiTec; folum g Heberum Deus 

antiqua Jingua non privavit. ™ i¥T ? 7****, tt&U 

Atque ideo qui Iinguara hanc Itogfifiuifa *p tOA t ;</>*• 

recinuerunc, Hebracam eam Watr1& etoTfc/J bn*v(u& E&p 

vocaruntjuxta nomen Heberi, «V ^ E Cp««r, * onir* 

quiin genus Hebraeorum eam ^^,^ *fmlpm eC^u 

propagavu, qui etiam appel- '* ^ .V r , T. c / , 

fationepatrisnominiconveni- *> T ? fV^pum 

ente, Hebraei di&i funt. Ada- W^i 1 e;^™ °< A</a//« 

mi itaque pofteri HebraeaJin- w ™ Aytlpl r AC r tteLp , >t} toV 

gua ufifunt. Abrahamumeti- n£* w-m>o^, £ * JWtkof 

am, & Noae fiJios, fed & AA « * Xc ^, ^ rf #f 

Adamum etiam fecundum ** ~ „~ C * 

Chriftum dico, eadem He- Bff f*f ^!" £ r «^. 

brasa lingua, qua Adamus pri- ™ ^f 7 *' Ajk ( x > ""S 

mus, ufum fuifle manifeftum 3 e<pa&t,>9 7aA»5tt*«/u4», * £ xiyj.<m. 

eft; ut exhifce verbis apparet: fofctotri, £ t* o>/a- *m (j9fint 

fabackthant, & iimilibus. Ouin . / A . • i 

& ab antiquorum nominiBus ^?™ 4 nem. Siquando enim dc horum „• «««fc^ «bxi». 

quibufvis quaeftio fadtaeft, ex * ? » . .. ^ je/> »„,„»" 

nacfola Jingua folutionem ha- ^ * T *, A ^'. 

berepoteft: ficut Adami, alio- f *omw<u * ««P« ""V** 

rumqtie nomina ex nulla alia iftdtadlarnu, «' (wi «A^ * ECpow- 

lineua quam Hebraea cxpJicari xiV, w ^W. Tcwt^jju y> ^ 

pofliint. Linguam hanc Syria- £ ^iwti Ae>«<nr, it 

ltatur do&iflirnus Ongenes, m , fz • * - Z 

Commentariis fuis fupcr Bi- W ip^^ w ( Sfiw 

bJia Syriaca; ubi Syriacam , ^wak, ^ 'Zvstwku M7m* f 

diaJeclum Hebraeorurn efle ^Cfdlm J&aitlw, ^ 2vf#*r ^«»^.1 Verbum «J^iV, hoc fayfati ] Scr. iQQ*)».*. tk- 

(cnfu fumptum, haud tpmcire alibi S*. x ^ t> A ^ 

- 

7^ Digitized by Googl EXCERPTA CHRONOLOGICA: i$ 

*dxjj UJbutr, £ 2tlp«f ol TirtXcua) aflerit. Syriam enim,Judxam, 

«.^ n * ' »' y 1^*0 4%. & Syros , Palaeftinos anriqui 

* a vjj i". ' . vocarunt. Turns ltaque He- 

7rv?y& ^i^ECip, £F beri ternporc quadragintt an- 

«tt* ^7!Mupajw7B, «f^- norumfpatio extru<2a eftj cu- 

K&u#& 9^» 1** 7 * fyteojiijfa* 1*6- jus etiam adhuc fuperfunt ve- 

9ov;ira fiUavv Acrfy, w B*6*£. ^igia quaedam , aere compagi- 

w&. %v JituKy'. nata, inter Aflur & Babylo- 

7 nem fita : funt autem numero 

• 133 CCCC XXXXIII. 

**** JV *o ( aV®- fX , I « Phalecus vero annos natus 

iyivwn rPctai- w 1$**™***' cxxx. genuit Kagauum ; & 

<nv 67» w tfwiW, deinde vixit annos ccix, & 

ii mVm 1t» tx8'. mortuus cfc cum vixiflet an- 

~/ ? v » t ~ * «i <* nos cccxxxix. 

. r 7™ " T * £^ ^ Ab adamo itaque ad dilu- 

t* &kx*u<rt*o6 w fir&. w vium anni numerantur mmcc- 

t? i&lctKXva-uoZ Ut vft ovixtxnat lxji : a diluvio , ad lingua- 

77vp>oTo/^, *• j£ 7i\*v7»f *<£• rtim confufionera, obitumcjue 

*t x, f 8 ^ F /^r, ) fay f*r'. Phaled, ( cujus nomen Divi- 

« ./ '» » lionemfonat ) anni dxxxvi; 

Kcu um ^^^j Atque hoc modo diflipati 

*-mjbary* r if«w N«i, xj t t§ f unt Noa; fiiji ^ corumque po- 

a^Tay 'ftm&irTmr ksu uk^- fteri; unde & *Mi>«*tf appel- 

ttc* Ixam^, ^t/t» tSSp M*tit£i<r- Jati funt, tum ob vocem eo- 

^fyW W 7i t? fUfiru*! divifam, tum ob terram r M;<rp6>, 6 x) r XavAr. nan. A Japheto autem Ga- 

OVtf I^<Tr r«7«p, *b * M«>»Vj mer ' Magog, T heras, Jovan, 
x) tw 0»p£,, «ti r it/^ctK, 7 ^ Je&an, Thobel, Mofoch , & — i _ . 

I. o fdjp 7rvpy&' eiftohft^ 3 poft diluvium, is erat Phaleci annus V, 

Scr. fvhrffr. ju«a LXX ieniorum «tiones, poft quod 

, f > iT v v i tempus Phalecus annts CCCXXXIV 

*• *o x6^*A^^(^ ,#»»iJ fupervixit . eonfufioitaqueLinguafuai, 

Le S° & Phaleci obitus male ab Auftore in 

3' H£H iflvvnff? rlt Tccocvl Scr. unum tempus conjiciuntur. • 

Tm^aZ : ita enim vocatur Luc. 3- Caf- %. ^ r A^l Aram hic omittitur. 

terum particuia ^ hoc loco redundare 6. r Xew*v] Scr. X^«cx». 

videtur. ^ 7- ^ T Itx&'» ] non habetur 

* 4.' jci TtA^OT^? fttAfft 3 Men- in Textu facro : ncc Jeftan aliquis inter 

dofus eft ifte Computus. Si enim Lin- Japheti filios numeratur, Yel ab Eufebip, 

gqarum Confufioaccidic annoD^XXVI. Cedreno aut Cnr. Alex. " 

V t 3 Madai, Digitized by Google 14 AUCTORIS ANONYMI 

Madai, a quo Medi orti funt, 70» Un** , kou tov ®o&x , 

qui Babylonicum tenuerunt - mo^» v , r m*/**, <*V ? 

nonune Media regio propne , n™*^»* y 

dicta eft. Y$&mowmt 9 « p^a>p«c M^ce 'c^oti- 

Poft Confufionem igitur , M*-ra 5k t&o atiyyfni, *uh 7&J 

turrifque cverfionem , Nox ? ^' p>jf Jtihunv, v*l*7i».ovw 

fiiii tres , prognatis fuis om- ,c ~ r «j ^ N ~ g T v, 

nibus ad fe vocatis, unicui- , c , ~ . c / * jvjv'^,. 

que eorum loca , climata, * *H™ W 

regiones, infulas , fluviofque t\x&* r tovov, _ t j&4* m 

adfignarunt j fingulis tribu- yg^uf<7iv to?^ t» ■mLt%ot N«s ^a- 

bus & familiis eorum fa&a fl&putr £ kd$%inrn e^Vw, w 

diftributione quam a patre ^ ^7,, 3 > ^ f 

tqtok , KhsfjLAla, jtj yj&v&t , * 19 

runt. , ■ \ « * . * » » . 

Semo itaque , Nox filio U ** t? - „ 

primogenito, forte obtige- k« ^ «t»; 

runtregiones omnes orienta- 791**9 q<?NSa, 2»^,^*» nzpei- 

les a Perfide, & Ba&ris, uf- £q> s ^ b*W«k, \&t lvfix#t y 5 x) 

que ad Indiam , & Rhinoco- p (V0KH p*7av, -m <spot *>*toKav. 

rutos. * ■ 

Chamo vero partes Meridio T> JV Xceu & Pu***fov*w> 

nales, a Rhinocorutis ad Gades rocAupw, 6 t« *rir. r«nw. 
ufque, 

Japhetoautem obtigit, quic- T« &tu*r'm %a< 

quid a Media eft , feptentrio- r*«Ai'pw t» <3po* j3o&£r. 

nem verfus ufque adGades. , «- ~ _f 0 » 

Regiones vero, qu* emo *< A *«P* & 

forte obvenerunt , funt hae: n= pC 7r, B«jct»- 

Perfis, Badriana, Hyrcania, TfW*t> BetCw^r* , 7 K^p- £ <4f2flv«L6«?l Scr. c?i*«yj- Vwttspx&i*** 8< TtvoKVpx&i 7 **' P'- 

^ .««tr^ Urbs erat ^P ti! a ° 

2, s&» nmmtnmm ] Fortc ab ejus incolis, qui rtafos fuos prxcide- 

fuppienaum ^ *»nt s ^ idem Scevhanus teftacur. 

* \ 1 •, c^^ t K<i^^ 1 Eufebms & Cedrenus 

5. ^ P*»o>6»^r<y» 3 Eulebiushahet habcnt, Ko £ ^v>;Ai^ , Cbr. AI: K. a£/ 

fjfftfi^pym, Ccdrenus 8c Chronlcon. ^wAijf. • 

£<ex. P*>ay^^^a>F. Stepiunushos vocat Digitized by Googl [EXCERPTA CHRONOLOGICA. iy 

cfloioe, AjOT/c/tf, M 6*70770 7* ft/ct, Ap*- Babylonia, Cordcna, Aflyria , 

CU » «IpW* , EtofutfV, W>™, Mefopocamia, Arabia vetus, 

A P *tf* J^>,KoiW., ^Jymais,India, Arabia Fce- 

iT, , v7' ~ f lix , Ccelefyna, Commagena, 

KofALUL^m 39 *omJMf w Phcenicia tota, & fluvius Eu- 

T07UfjLQ{ Et/^pct7»r. phrates. 

^ Tr? A Xa>, AV%, A^o- Chamo obt igerunt ;Egy- 

vna, » fair*oK>&T Ir<T«r, mpoe p tU s, Athiopia, quae Indiam 

A/^oWoj, o3tK fXTopc^/fTo* £ to- ipe&at, iEthiopia altera, un- 

«mfi^ ** Ai3»few,.Ef*Vj deprofluitjEthiopumflumen, 

^^imW^GUa*. Erythra, qw orientem refpi- 

- « n . / v f # cit, Thcbais, Libya ad Cyre- 

Co» 3 „ «pi»l w « ^ X e/ kupW, nem proten < a) Marmaris, 5yr- 

Ma/^uaeiV, SopflW, A^» tis , Libya altera , Numidia, 

* N«/uW>'ce, Metasi/pitf, Mcu/p/T<w/flt » Maflyris , Mauritania , quae 

jtccTfWT/ iWWp**. J Ek AtA Gadium efte regione. Bore- 

nl&J ^AaaKt iv4K#- am autem verfus mari adja- 

T ' n 6n a centes regiones habuit Cih- Mutnav ctMlu;, Tp«a«fo, AtoktJk , v^ariam , i^yaiara , mynam ai- 

9 BnduKtff t&) &p>«Mr, «M/«f. £ t 1 eraI ?' Tr oadem, JEoliam, Bi- 
« / ,© ^ a. thyniam veterem, Phrygiam : 

•^•r,'^JWfar,K P ^ in [ uks etiam has >. Sar Jf niamj ^«i. &C. 

2. ©&<*o Lego0«$«ta u" ha - 6. n,anJV** -j Scr. nsaAW. 

bcnt (>drenus,&Chr. Alex. licet inhec 7 . Av*M*l«* ] Leg. Aux*«uW , 

locus ifte hodie corrupte legitur. ut ^abet Cedrcnus. 

3. u TTBt^fK^Kcrw ^i^, Kt/^>*«] J D ^ M*A»ce* ] lca habet Codcx 
cx hoc loco corrfeendi Cedrcnus , & MS . quo ufus fum : conjunaim tamen 
Chronici Alex. Auctor , quorum uterque legendum videntor. Cedrenus habec 
habet ^KV^itrn. Ra^,Yi* Chr. Al. KxfxtMaP. 

Ib. Ufml Cedrcnus& Chr. AI. 8 , K ^J^] Scr. K*^«*. 

habent zJpw. 9 , B^tux^] Scr. Bfttwia*. 

4. N*i*»}^*] ^Cr. Hvfjufioc. Aufior excerpcorum utiliiT. a Jof. Scalr 
Ib. M«arvgi>5 ] Cedr. habet Mx- g er o « na cum Eufebio cdicorum habet» 

nue ^. Bttbjntam antttjxamy qus vocatitr Pbrjfi** 

. v . ^> » ck a . ^ d '<^ a eft bxc maxima Ltbyci mans in- 

ru T f kV" m ^^^"^* ^C. fula.uti teftantor Scepbanus de Urb. & 

Cfcr. AI. habct, 0 7*1« »«5t Euftachius in Dionyi. Pcheget 

Cretam Digitized by Google 16 AUCTORIS ANONYMI 

Cretam, Cyprum ; & fluvium Kp*7&t/, K>l<a&v, t(*) T07*f4r T$rt 
Geon, quiNilus ctiamdidtus # £ N«*or mav^W* 

japheto obvenerunt Media, 1f c/V M*rf*, Ax&eri'*, 

Albania, Arrnenia minor, ma- Ap/JtW*, /ui^a re, 1 (Kt>*A», Kflt,;r ' 

jorque , Gappadocia, Paphla- Wox/'*, a UaiA<px&ywici y Y 0**71*) 

gonia, Galatia, Colchis, Bof- K v B > 0<mo?of 3 M *x*V, A«p- 

porus, Malates, Derbe, bar- r % ~ ' ~ - _ wr . 

matia, Tauriana, Butarna, Scy- ^ ^M^r, 

thia, Thracia, Macedonia, ™* ©p***, M*w«W"«, 

Dalmatia, Mololfia, Theffalia, &<tyu&7Jct f Moaooth, 0*aT*\/«, Ao- 

Locris, Boeotia, ^Etolia, Atti- jy/V f Bo/071/*, Aitw*,*, A7?**"j 

ca, Achaia, Pclena, quac & A ?rf fl^J » xty^» n*o- 
Peloponnefus ditta eft,Arca- AoV/ ,r' 1 h*.»»Ww 

dia, Epirus, Illyricum, Lych- wif»^, A P w/i« , ♦HTapafw. 

nitis,Adria, unde mari Adria- ' h*X»™>*ty**»> ■? 

tico nomen fa&um. Infulas 70 A^ficuor mXayQr. ^ 

vero habuit Britanniam, Sici- ^ 9 Bg?Tky/*r, 2/Jc*A/*r , 

liam, Euboeam, Rhodum, Chi- 6^ w pfa- tfor , Aie-Cor, 

um, Lesbum, Cytheram, Za- 7K /a z<£*r3*r. Kift^ 

cynthum,c;ephaleniam, Itha- 7Kw ';"!^> 

cam, Corcyram, Afis quoque *'> 'f**K '^1 

partem qux Jonia vocatur ■ f& 7? 4 Aciat 

fluvium vero habuit Tigrim , vtar IO «roTot/xor T/pfor, nr Sr 

Sui Mediam a Babylonia di- of ^ 0f y ^ Ttf g> MhJ>W W BetCu- 

:erminat.: hQffkft 

Fa&a itaque hac partitione, T«7&r Zv ffl xz»foJb7»5it?*> 

Chami filius Chanaan, ani- « T ; x ^ ^ x ^ jjtf, ^ 

sfssrsSk^sfSfis: n«. **• 

1. pixyi 7* » ptydht ] Supplc * » EuWv] Scr. EtlSwaw. 

2. n*p<p**pn*'} Scr. n*<pA«- ,7- KjS-tfp*»] Scr. Kp^p*» Ib. 
29»*. Zdjttifat. Scr. zajcfevV* 

3. M*A*tij$, AipCu , XtfgK06«nk, 8. Ktpxv^cti ] Scr. Ko£xt/p«». 

B8^p»»5,] Pr<> h ^ce vo- Chr.Al. habet Koj8f>. 
cibus, apud Cedrcnum legimus, Mcw£- 9. tJj* ^Atr^ns I<w»w] Lego 
7»5 , Awist "Z*zM&'n*> Tcu/£ict4roi t cum Cedreno, 7^0' ngtXtjfOplu/ 

4. H?r^(tf7»,0 Ce<lrenu,habaH W- T^*». 

iSvMfi Chr.Al. H^gJ7i$. ^ ll< i? «^x^ 71 »§ ] 

5. A*xnrni ] Scr. At/^»»7»/fi. Leg. *y*Stti> it w tiifopo, ; & 
Vide Stephanum de urb. in voce Av dcindc h*h*T\w 

vihu Cedrenus habtt Av^tfmf. 

7f, Digitized by Google EXCERPTA CHRONOLOGICA. i ? 

•w, w fZpop®', hsh *p «ro^ ™ fuaque multo meliorem , per 

\<wtZ sktoAMwfa iu**n\n£c vim eam fib * arripuit, Semi- 

«fctf, ^ tWix T 5 pofteros ex eae J e cit: quo 

Skzz y>^i^— i « ractum, utuniverfa terra iila 

rn^W ^ „. t£« •pron.iffionii. ChanaanL rc- 

» ^« T»* lmt)ViKictf Tod XcLvetOLv otVi V 2^ iW^tti «£. ? nt,p f r Jefum NavaeF. tra- 

t^ J& WS ? N «rf, v9f f gj£ ficuC Abranam <> promi- 

P<t}aZ «/V ^f^gr W p*C Ra g a »usautem annos natus 

r 2*pkV £ 11 £ enUlt Seruchumj& 

*™*?l^L?r - < deinde VIXic annos <*v»;& 

tw^c, x, dm^ter?, 7« jzay. mortuus eft, cum vixilTet an- 

t* €7» ta^. nos cccxxxix. 

Syipg A 4 ^^p®' P *', Seruchus vero annos natus 

Wwi f N«v^p, ^ 7c cxxx > g enu . k Nachorem, & 

S^Wit* <r\ ZAvi&iM» f *«1 deinde vixitannos cc,&mor. 

&1 ^J^r? tUUS eft > curn vixiflec ann <* 

S"**' ™ fr^T» T\ . CCCXXX. 

o c/tf yk Nae^p, o' tft* 2ff«x> Nachor autem Seruchi F. 

itJotfaf Uff typttm %> ei\- annos natus lxxix , genuit 

f# £ f$ T « n K»<n f tT» £ Tharam;& deinde vixitannos 

4ai'&»f , W n Vm St. CX ^ IX> & m0rtUUS eft > cum 

e*& j ^aJiS J mj" X1 ™ annos CCVI11 ' 

f ^ ^ * **" Thara vero , annos natus 

r Aflp**/*, J9 r Na^p, £ * lxx, genuit Abrahamum, Na- 

Apir, Tor «rtTfpcc r A»t f S* w chorcm, & Aramum , patrem 

«Wdtf* vfo ? ,w7f «(JtJ Gflt^) Loti: ^ 1 etiam ante patrem 

>9 /^rSwifw Sr» «m' > e^- ™ Tharam diem obiit. 

Cj \> A »^ » » Tharaautem vixitpofthxcan- 

C«o /^f, CW 7* mrr« noscxxxv,&mort£iseft,cum 

* 7n . vixiflet annos ccv. 
i. rifff f .;i ff ] s cr . w7fi f#T# s . ^ a o r o s Digitized by Google 18 AUCTORIS ANONYMI AOrOS AETTEPOS. 
LIBER SECUNDUS. 

> 

Emporibus autem 1 N Ji 

prxdidis gigase- Sj ^oko/c ;/>ove 77 ^ 
rat, ex Chami po- , rUn* NiCpif , 

thiopisfilius. Babylonemur- b X*^ * ftw * B*6/. 
bem hic extruxit ; arteque ve- tWmi, «»e*T@* j^Wksa* 
imbuens,& motu ccelefti ob^ B » T ,*<T 

fervato , omnia ex natali die * ™ ml**** 

mortalib-,s prxdicens, a qui- np*imi** *<P & ZMfan r 

bus Graeci Genethlialogiam tSA/etAo;/*? /utfSSvw, a »pS«r« t«* 

accipientes, de natalitiis , fe- ^^ ts ^aw t&o' A5?«r xitn- 
cundum aftrorum motum ju- ^ , ^,^'* ^ 

dicare pnmum coeperunt. A- , , s , * v jj vr^. 

ftronomia itaque /& Aitrolo- »; *" M ft 
gia,& Magia a. Magufaeis, feu »™ U^tWW* " P 

Pcrfisortaefunt. Perfx enim rJUoflw M*?*V> ^ 

Magog abindigenis appellan- ^myofcVOfTW. oi^^ NfCpoiT aj- 
tur : qui etiam rv ebrodum in fe^Vra, £ M"» 

rrplitum ordinem relatum , w „ , - .t m 

eum^ffequeminterSydera ™ * 

Orionem vocant aOerunt. De fl»o,cc. <fo * M»w , ot/ 

hoc dicit Mofes : Principium yiyonr w *r/* 4 /3et<r/*e/** 

regni e]us Bakylon, & cbalan§ 

,. «3» ^«m]Forte Leg. M*yirrW^li habct Ctdrenu, 

legendum P-*° f> , *, ^y«* 

(fc^irfitj ^?if« "o^m omnine Hos etiam Magufxos vocac Glyc« part. 
hoc loco fignificationem habec. »79« _ 

BdCvAoV, L) gitized by GbOgh - EXCERPTA CHRONOLOGICA. 19 

B«C U ^/, * >» Z«r<**>. <• terra S«»w: unde exivit 

' fewigtfj. Affur . Seim F. » quo Aflyra 

_t 2 N . , t" . r dicti iunt. 

«ki W„ ^xtitu&alius gigantxaefta- 

^ «*f ^ 1 "' Cceli cujuidam, & Ve- 

w t&> IXtp^nc^ , J wi« MN neris fiJius , Saturnus , a PJa- 

§UhM f «VfleToAMf, * «xV^aV» i *a- necae* nomine di&us : qui Sy- 

A^, qfc w*®* Ovf*p* wyHif*) w riam , Perfidem , reliquafque 

AVtoJtm, ywcuxcf talru, Tiy»- Orientis regiones fibi fubie- 

'j^- k j,^ Y n 7o c~bs habuit- Hic, <umadp6* 

' T" 4 ®' P -^T tentiammagnamefTetevedhis, 

tdJ «Mifimi **e P er #6- imperioque fuo multos fubje- 

*<»fliwffi JtoMwoV Wn^, ^ C1 ff ct) primus regnandi mo- 

Tre^ir ^Bi7tt£tf*, J9 jorfinW , dum,aliofque fub jugum mic- 

n9&r& wrihify 70 (tuthdlHf tendi oftcndit • Qui. cum Sy- 

k?*™W^<*> irtpctot* W * riac re S no P rimns P« r * nno$ 

/ , J , * r lvi potitus fuilieti Perfidem 

^Ac^^^ro^e^^vr, fibi ^ mnem faao ^Syriaini- 

yfrtT*** m*i tuv nepoTcAa, *o- tio f u bjecit. Uxor huic fuit 

Z&I&hQT &o * 2t>e/*$*. t%«y Semirarnis , apud AfTyrios 

jW** 4 ^fjts^dfjuv, r *j Pw Rhea appelJata = ex qua fiJios 

x rT ' / . > m -o vero alterum Jovem , juxta 

^o, ^Tipdt *«w; «, - pkneta , nomen J 5 alteru VNi. 

•.■«_(nr>op*« A*h,«* ovo^a to(J numvocavit: fili* autem no- 

i&*v*™ kntQr r & Ji l7m/ofXAffi men erat Juno ; qirom etiam 

N*W, *)* 5 3vKJhe p*> Hp*y, wv frater ejus Wcus , qui & Ju- 

frftCir «V nrx^r, o w piter didus eft, in uxorem 

MiW A KfW ICtoi^ N?- . P 0 ^ Saturnum regnavit fi ; - 

_ 4 . s . ~ *, fi , m .\ Itus ejus Ninus, annis Lii,qui 

£ >M k-V«, mtt.%<£ito matre J m ruam Scmiramidcm 

MFa^futflp* ~^pftf«r X«CA habuit uxorem : unde Perfis 

yjujdJKg,, rluor e^7o Iltocmf Atf//- Jex nata matres & forores in 1. Jft» e |»A^ <D»A/5-^ Ifta cundem efle volt Cedrenus. 
nonfunthujui loci,qucm hocmodolC- 4- St^op^i» ] Scr. Ztuiz*u,t*. 
gendumputo: 0 >» ^?A> U t 5 <^«- otj ^v^ti^ u,tx> ] Scr. 

AS? t5 Sh* o Aox^e, « A«J C »oi. tt C «, & hic , & infra. 

Vide Genef. cap. io. vef. io. & tl» 6. mOmyitdm Aoiv ] fufpicor Au- 

2. n» Ac.w» ^sAjj ^ *>*tpA>j; ] ctorcm fcripfifle Ai^» ; «t ^upra 
Fortc fcribendum fxi^. Trpac». Legendum , uti & in lc- 

3. «n<p«»tf *^«t$ &C. ••'W^ «juentibus. 
|C^>®-. ] Ncmrodum 5c Saturnum 

c z tori Digitized by Google 29 AUCTORIS ANONYMI 

tori confortium afcifcendi; co Ciwt <mV icwrW v*cim, £ *M- 
quod Jupiter Picus etiam fo- ^ ^ ^ > # ^ ^ 
rorem fuam Junonem duxif- , » ~ »?<>»» T , \ « ^ 
fet uxorem. Ninus autem Sy - |J> * <tt,T " H ^'> 0 ^ 

riae regno pptitus, urbem con- *& krybiifiQr. O A N#>@» #1- 
didit magnam itinere trium jytfT&V ^fj$pef <? Sup/a^, 19 «li- 
dierum, quam a nomine fuo 09/rttfl erpo«ty*, **p«V* 

Niniven vocavit, in quaeti- 5^5 |W M<r ?r ^tj^ 

am pnmus regnavit. Ex hu- » ^ • ~ ' * % - ^ 
jut ftirpe pro*diit Zoroafter, V TT„ **%K* ***** 
celeberrimus ille Perfarum iv ^ 7 * « %ipm ^ 

Aftronomus ; qui moriturus Zapocerp®*, 0 nfaCi»T0f 9 59 IltpowV 
votis expetebat , ut ab igne irpoyo^r • 0* /i**\an> 7ikcajt$v »u- 
ccelefti exureretur 1 Perfilque _ ^ ^«x*^- 
naec prasqepit : <c Si me coe e- • v - „/ *s , 

^ftis ignisconfumpferit,cre- ™ Ui t~'' 

"matorum oflium meorum re- J", 7 " ™} > •* iwftm pm 
"liquias fumite, & fervatej kf«" Aa'&7f, >t, <put\a^*T% y ksh ** 
<c nec regnum a regione veftra wa«4> wJ 6*<rihioy U t*s x<*f** 
^tolletur quamdiu ofla mea tffi \„ ( S <»>4ft w W 05 «>*. 
" cuftod,etis. Invocato itaque Kflt ; , ^ a i M k%f 

Onone, ab lgne caelefti ab- , «w* » r* » 

fumptus eft: Perfse autem , ^ 1 * »*p «r *jnhuftn> kj A*G6r7i* ^ 0/ 
quod ille praeceperat executi, nipoia W * r 7fPpo3*?7*r 09*«» 
ofliura ejus reliquias college- *t>ro6 e^ot/oi pt/AdMor7ir Z*f 
runtj quas etiamnum cufto- 4:77, 
diunt. 

m Poft Niriurn vero Aflyriis M*m i Niror ibunUm Acov- 

nos xxx, quem etiam Martem> r / c A . 2 ^ 

aPlanetx nomine, appella- ^/fl Af^, «r oro^r 

runt. Huic Aflyrii primam itfpw. Jww Apff 3 ^707 

excitantes ftatuam,eumqueeti- kHifi&trns Awiip/o/, 49} «r 

amnum pro Deocolentes,Iin- 3«or ^e^gi 70J rtw ^^kwjoov^ 

caflt ; ld eft, Martem bellato- ' Aft , ^ x A ' 

rem. Huncetiam aPerfiscuI- ^ 7 * 5 *,' Ap.r wMf«»r/ Aoc- 

tum, & pro Deo habitum fu- VIAK t*W™ > «c^iuuh^iov 

ifle, memorat Daniel. n?powr, x} **Tfwo$*, 1. dlxfdp®' n^oul Scr. 3. <sr&rtf>lxlu/ manntM-ni] Scr. 
He t *' f *' m&TUu. <&xloj vero ftatuam apud r«- 

2. >cr» t 7i<Py r j;,Tm iffml Scr. centiorei frequenter figaificarc, non eft 
VfffyiTHft moneanauj, - • ♦ • 1 ' Uigitize d by Googl 4 EXCERPTA CHRONOLOGICA. ai 

Mf-rw fi Apto, iCanhdjrt Aoe- Poft Martem regnavit La- 

<M , 677, *', M2ni A A*ulu» iC*. me *> annis xx : poft hunc vero 

' x j^„ ' lM • regnum habuit Sardanapalus 

% j > . 7/ » » -rr ' lJic magnus, perannos xxxv ; 

M i % « w n* P *i*r. o/ qui k Perfeo occifus cft> Hu . 

«Ai xatextf, /uipjTta 1 t* IkhVk jus adulatores , & carnalitatis 

^/AoOTcpjwW, w y*ty(jL&w&< ejus, ingluviei, libidinifque 

oi?j.W«c , emva^, & £ eaJr* imitatores , tumulo ejus, tan- 

jvr«w- «ij^ S-FL.vjw >t^' quam abipfo prolata, hsecin- 

^V*lft ■ fcripferunt. la habeo, qu* 

«(r tfrfpi«, X£i 7T, petu i anter pro f ud i , edi, bibi , 

Xjt-mor, tyfMT fp®Tof 7?p^v« ewo- dulcique amori indulfi: mul- 

Kirdjcm.fi{w. Ilot^fm ctf 7n&d 3 ta vero & beata expertus, 

jt} cAC/oe, »«Vm riiifftfa- g£ r*5* omnibus deftituor. Cinis e- 

***** *>, niw e* ^Z^lrlT' qui Nimvsc 

•iXdtW. olim 3m P eravl - 

O iJ iJ«Af>o< tk N/w a 2 IIh**<, Caeterum Jupiter Picus, Ni- 

o & Zd6V, frmtia&m ™ It*a/. ni frater, Italias regnura te- 

«* Mfnm. e, A 7&M Ea tempeftatc nec urbs 

# • * r „ . , / uUa, nec domicilium erat m 

un Mwtjtt occidente . led fimpHcem, 

J v T ; ^™* A7 *"' V**' 7 * agreftemque vitam iJlarurn 

t*« h yn helr» 7&V ^to/- partium mcolx , qui ex Ja- 

juww im {« ^ ^vXMf t« I*>aS, pheti, Nox filii, ftirpe profe- 

ijS N»2. &i erant, agebant. 

E£»*t> A' li£ t£< 9 Vixit autem Jupiter Picus 

St*Px, xp*i»p tirif.ngl /3*. annos cxx , Occidentis rex i 

.Jr - ~ «v ' multofque fihos, ac filias , T. TW?£« iV 10<£0*» &C.] potiOi , vel A.'A tf 4«r. 

Habemns h!c Epigrammatis metrici par- huc ufque habes ( Le^or } Exccrpto. 

tcm in profam convcrfam. Extat Epi- rum Chronologicorum Au&orem Aaony- 

gramma hoc Epigram. 1. 3-Bp. i$2.cn- mumj cx quo ea tantum mutuati Tn- 

ius primum dillichon fic fe habet. mus quac apud Jo. Malalam defunt. Pa- 

Te^1a#, W i&m*,, igf?o£sif», Sjn^ fcquentem «c Chr. Alex. defcri- 

^ »" li pfimuf 5 fcilicet ut omnia nte conne- 

m *° ^'Wf^^hi * r «antur. Atque hoc facientes , non tam 

Ti pot tt\xtw % ttc it 7n)&ot Kj c x*ix commodato accipimus , quam noftra re-' 

%woc XiMvft**- pofcimus. Cum enim iequentia^Afl^ 

ubi pro \hl!w, Scholi- ex noftro defcripta videantur , non eft 

afteslegitJTra^^utinoftcrhabcf.&pro quod de prxcedencibus in «adem , fal- 

\jn aaZLm h a b« > > 1 tcm Picijovis, Mercurii,& Vulcani 

MXM*$, Athenxus habet AcA^m,. hiftoria , j ub i K mu$. 

C«terum neutra harum Jeaionum Au- n;x.G>* 0 6 1 9rr Tl7^e 

tftori nofco ufui cflc P oteft,cttm dixiffet a - n **&> d * Z< ^' J n ^ ? * 

* 3 cx 
Digitized by Google *2 AUCTORIS ANONYMI 

ex praeftantibus forma muli- , ^ 

eribus fufcepit: mcer quos ^ - ~ ' * \ , 

ei natus eft filius, nomine «™\7W***»' : E%v M ^ 

Faunus, quem etiam a Pla- u *m*>° H>* , • qo> , or^7? 

netae nomine, Mercurium vo- n *) Ep^oZw c*gcWir. «V 

Defunclo vero Jove Pico, M?7tt « A < uw ? , . 

Itali* regnum per annos n / * ™ A ? .! , 

xxxv adminiftravit filius ejus *? * ^Utnt , 

Faunus , qui & Mercurius di- * y<n * h k) Ep^, ™ 

ctus eft. Subtilis erat hic in- I***M«tf, §t» Tei&wm mvn, U 

genii, artiumque Matheraati- JuT *™p 5tki«p>^, k) ^S^t?- 

carum peritus j qui & aurum far |pj p „ W ^Mo, *; 

pnmus m Occidente repent, * . tS ftU, «riS W - -J 

ejuique conflandi rationem. " V 

Verum cum inteliexiflet fe * < Tm A 071 

apud fratres fuos, patri Jovi d/ityot ttvrZ , o/ 

de variis pellicibus natos invi- ffi ywouwv £v UnKQr, h 

dia laborare ; fejus enim in- z*V , b rirS Wp' (fc&w. 

tenmendi coniiiium ceperant; s. » • • V w J > 

ut qui numero eflent circiter "< «** 

feptuaginta: Jupiter enim cum ^ ^ f> to^m 

plurimis confueverat mulieri- ™ptu»uA>Qr ywsuKm irsKvowoh 

bus, liberofque multos ex eis w» oZd&V) «roAv ^vaiov £W- 

fufceperat ) ingenti auri pon- 7mmift& d< \x$pCohtuJ, otvtytU 

ilSf C ? nv £ fato > Iral j. a( ^ ue re " f™», £ «Wpvi7« A AV 
Iitta, in jEgyptum fe contu- t 3 _/i , , w x .» 

Ht, ad gentemkChamo No* ** ^ * «*« 

filio oriundam j a qua perho- Nfl> * ' otmi< i&Z*"-™ avrip h 77- 

norifice exceptus eft. Qui dum ttf* Ka " JitTetCtr Ik£ <stgp»<p*m 

ibi degeret, prae fe contem- mrw, ^ 9q£r i&i %v?Uu soilti 

pfit omnes ^ veftemqueferens ^ao^^ttk A^/W,^ 

auream, philofophabatur apud « M - • ,w i « 

JEgyptioi, futuraque eis pV*- F*^«^ FW M 

dicebat: Natura enim per- Vwwfa *wn<* ^«cortKmt 

quam erat ingeniofus. Ado- ^^Vyhtyofl^ Stlv eo{jl»v Keyoilet 

rarunt itaque eum, & Deum t% (izhXovTU% ^ukcvowuth auittf 

Mercurium.appellarunt;utqui u ^ arf W t^tvrnf M 

rutura pracnuntiarec, lllifquea _i ^ 7 t 

Deo refponfa de futuris velut 5 ^ ~ 

internuntiusreferret, opefque ^ 47 "- ^ 771 * ^ ^** 1 **! 

eis fubminiftraret: unde & Aou ^ » w jffoiv Sth hvopd* 

Opum Largitor, Aureufque fyinf. ' ' » 

Deu5, vocatus eft. 

On Digitized by Google EXCERPTA CHRONOLOGICA. *j 

Oti Zv aujof Epf/Mf tU rfcS Mercurio vcro in Mgy* 

KiyvSv Steor, 1 iu iUffihi&ei fff P tum veniente, jEgyptiis rc 

Afrflffit*. to'ti, U t~* yim rS 8 navit MefiremiM, ex Chami 

v_:„ _**_«_- r ^ j i gente onundus cui fansfun- 

5U/z, o ftfepp. uwor -nUnmn- & Q M%y ?t n Mercurium fuf- 

w tmtti^^ 01 Aryvnlm # Etptm fecerunt regem : qui annit 
(&&Tihk<L, j£ iCcurthdny iff A/>v- xxxix fuperbe admodum im- 
riiw tvi h& iv xa§p»<p*y't<fi. peritavit. 

Km ttrr* ctiiiv iUvikdjci ift Poft hunc /Egyptiis impe- 
A$yutitm t Hfiatjidf* ravic Vulcanus per dies c\6 

% &ji*>% Si»r,^fe8i,W- ^ LxiQCj fiveannosiv, men- 
as-iSju! s\'~ • v fes vii, &dies uu Nefcie- 
P*0. -««■to ;3w7i mmn* bant enim tum temporis -£gy- 
ei Aiy^/o/, t>w t*. p t ii a nnos- definire; fed diei 
ptoJo» 7Mr »n*ptt! tvHwTvt tKtyov. circuitus pro annis numera- 
To» Ji uvtbv Hpwov $th i&tof kmt. Vulcanum porro hunc 

4 & £ mimi$ t £ ^srxcV. fer De . um »PPcllarunt ; bellicofus 

| A ^' 6 ' A ' _ j enim erat, oc ingeniofus : qui 

f « . ~ x % \, rn belaim protcctus, cum una 

v* i*srp #jt*, h &»yuf tnivt C um equo fuo corruiflet, ex- 

X ahcA > a *- , indeclaudicavit. 

O cev7»V Hpa,c@' Hic Vulcanus lege condita 

tW 7«f A/>?3/W >«*«i w ua- & n ™> uti faminae -Egyptiae, 

wJ)m5V, $ j^. , wV unico contemae viro vitam 

JV k,» ,?L ' « .i ca ** e agerentj adultene- au- 

<fc » TO-r c,^^W w . tem deprente uti pcenas da- 

/^P««5. v »^pi.s»w «fal o? rent. Gratanter hoc a Vulcano 

Atyomtot, Mn ^anv vt>pav nwo»- tulerunt iEgyptii, quod pri- 

oxu/W tZtov ISi^etvTo. mam hanc continentise Jegem 

, , , accepiflent. 

o J\ etuTOf Hpeuv& & Idem Vulcanus myftica qua- 

mQr ai%nt 6 tCw 1% uKaCIw dam precula forcipem ex aere, n are Videtur.^ _ uvftKti l Statwa erat curta fwma ver» prt,- 

^ztTXuV: ,,,eram &c,ti ut ,o, r odi : 

^ 5 hoclocoiCkr. Alex.inccrprete . ^ .™ •««"f^ ]^C n 

m-M .... _.!.- > _ _ rv . n mauditum omnino eft vocabulum. Ra- 

tm. in «.n 1. d ' Aua °; r ' " from ? XylandTr, F^». : qucm potiu. ftqut 

WtbMUi homiiwm freuuentcr figmfi- „ M , vi(un> ^ft. l,^,; u ^, en de g lc 

«t. In hoc fenfu CI.op.tr, tnfta 1,1 j « 1^- fit judicium. 

f««U<l TOCWUt. H» A Hjrftw^C 4 

ad Digitized a4 AUCTORIS ANONYMI 

ad arma e ferro fabricanda, l^ttn U t« iepor 1 «7 7» 
impetravit ; unde & Ferri Do- |* nMp, - 0 W ; 

mitorin belli ufum fadus eft. ^ > r „ ^ ? 
in Deorum naque nuraerum, ; . . «7 , v * 

ob legcm continentiae latam, amm^ «i/tojs * 

& quod mortalibus ex armo- q^^twAw f(ifiraiwm 9 k) *fo. 
rum fabricatione victus paran- ttfspefaroif J>* j^tuo-kJj^ o- 

di rationem oftendiflet, iimul ^ ^W^, £ | K ^ ToAf/w 
aueadpotentiammbelJisvi. , ^ , ^ 
ttoriamquc adipifcendam, vi- s \, , „ , . r , N • 

amaperuiffet,relatuseft. Ante n P° f * u ™ ? 97mh >" *** 

ipfum enim fuftibus & lapidi- ivohip**. 
bus praeliabantur. i. m t» ^&o-*<*0*4«» ] Scr. ipSfcr«4«(«r, • » XPO- Digitized by Google 25- XPONOrPAHA irUNNOI MAAAAA. i » w 
CHRONOGRAPHIA 

JOANNIS MALALtE. 

B T a ' JH nKcvdui w ^\ O S T mortem vero 
HfctVv. K*mk&. I 1 Vulcani , * regnavit 

* Ar H ^'V.r- ^ 44°7dierum:exqui- 
P« ? f '? gT *'** busemergunt anni duodecim, 
4C « * $ °' A/>u7J?/o/ 757¥, cum diebus 07, Illis enim 

* »aJfooi Tnif , de/S^ 4»p/W temporibus nec ^gyptii, nec 

i*' 0/ £ <mV *fe*«W rfr n- alii ullialium ab hoc habuere 

. / n^y » , / ■ ; « compuiandi modum : fed re- 

\\ A voludones hi Lunares, iili ve- 

7* mtf>r*t 4fr *w*r frn ro dierum periodos pro annis 

e-v},»p/£ox. oi ffi iC. (jduMf a- enumerabant. Modus vero 

fiSpAt $ 7U07» iWofea^, ||67f P er duodecim menfes fuppu- 
tTTwofjUSn ri \<mm*£< 17) tY< demum obtinuit, 

kiltod™ ™<- aatrixcJZvt* n cum Re g lbus vedbigales rieri 

™? 0 * cceperunt.Mortales. Sol vero, — 1. Mi&' /l' TfAfwT& H^Cfy, cum femitfe foli regnanri cribuit : pi£. 
f£*<A.] Huc ufquc Chr. Alex. Au- i*. E^c Parif. t r 6 

thor j deinceps Antiochenum ipfum ha* 5 • • . ^r^Wl 

bes. Oranino legendom cnm Chron. Alcx. 

2. «ffcfpftf ] Chronicon Alex- ttm otertuj* 4*0faif: interim 
antirinum habec , n^k^t ovov ' • quod tamen ex ooftro eriam mntao fupplen- 

«cipfa-anoi ratio poftulat: Die* enim £ Um 5 ft Chr ?% A1 ?^ M% "™ ic * 

4477« requiruotur ad annos XH. con- J e 5 cndus: * >M < '* # oi A*ya-7»ei 

ficicndos, ita& fuperfint etiam diei p ri e- , * w>fff, w* % «^0- 

terea XCyil. Cedrenus alium ab hoc c* -nS ^ttiu licet fic ip fcquen^ 

«lculum inftituit; annoa e B ,> xx. tiboj ecitm mancum eft. 

* Vulcanj Digitized by Google — ^JW 26 JOANNIS MALALi 

VulcaniF. poten s fuit, 6c glo- <SnV HMor, « #f HffciV», lS 
riae cupidus : Qui a quodam tpihiviiQr Awttiir %tis Ih&yp* 
edo&us, fceminam quandam ^ m& % % yrf m hlymt* 
^gyotiam , opibus & digni- ^ , , , i £ jgf, ; M 
tate floremem , cum quodam ^ , , J , ;> V ' : 
amafio fuo adulterii confuetu- **P "™ 
dinem habere; in ftudiis ha- «to \5r K«/ *r 

buit illam prehendere, quo ^7* «H^, l£»7*<r*r ttuiimm* 
Legem a Patre latam praefta- J)cL >rti t? 7t*7?o*- *ir* 

ret inviolatam. Certior ita- H ^ yo ^^', ^ 
que fa&us , tempus quo con- J rs ^ , , ~. K 
grefluri eranc jam inftare;de- * 5 7 

leftis miiitibus ftipatus, notfu Tr, ^t^/ r ^por 
illam adoritur : deprenfamque, «3r* prfcbu 9 wi£r 
per aVentiam viricum Ama- ^th , ? aiSfn clvtk effQr 
fio fuo decumbentern , cxtra- 

xit : & peromnem ^ptum , c ' ^ ^rfc. t 
circumfern juflit , gravlter m r 1 » , # , 

illam animadvertens. Mce- ™*> y&w)<*i, 
chum vero ipfum morte mul- <w h mt<r» t» x«p£ ™* Al *"" 
tavit: quo fadto gratiam fibi ^ v^m^Qr' yiyw *\ 
conciliavit iEgypcii veroom- ^,', w*'ai b rf ti 6 
nes uti Caftitatem colerent, ',o , ~ * ^ u * ~,, 
effecit. De his autem Home' 5"4fc ^ T f * ~ ' 
rus Poeta, more fuo, fabuia- w <*» « '*•«•* ™ 

tur, ubi tradit; Solenfdepre- »t7jc»(- Oftnf®- o tohivk, *r< 
hendifle Venerem cum Marte ha/®-, pnoiV, SwyS?. if>foJ>- 
noctu cubantem. Per Vene- ^ JM nfit uy m/J Mlu, toniit Apu" 
rem vero inteliigit cocundi A A - ^ 

Hbidinem, afo e rege repre ^ * ' ^ f , 
henfam: rem lpfam vero uti **. >^V? \ /, , „ , » 
a nobis expofita eft, Palscpha- ^X^V To ^ 
tus fapientUIimus ^hronogra- ^yi^B^ E*h*4>a7&. « f 
phus fiteris confignavit. (pdTvnf ^my^d^Qr a^-^iM^ 

Poft mortem vero Solis Vul- - / * r ~~txJ*i 
cani fiiu, ^Egypms lmperavit > M JT # J x ^ v 

Sofis': poft hunc regnavit Ofi- W vyrrtw ***** w & T 
ris i Ofiridem excepit Horus : Caw/AhW *£t*, iC*<nh<l<r<» 0<n* 
& Horum Thulis. Hic in- p /r 0<r/p/M&ariWr« Xlp^ 
genti inftruftus exercitu, om- ^ ^ n lC^riU^ «ut t 
nem circa regioncm , ufque & JJ^ , ^ ^ CHRONOGRAPHI A. 27 

iwtf * -JiZ l»f ¥ oxidrf. Kot} b ad Oceanum, in poteftatem 

f « /I nuu^ fuam redegit. In reditu au- 

' y , ~ , ; r tem fuo per Africam Jter ra- 

fcta X^ta m n twTHQvny**- cicns? 0racuium f u pcrbus a- 

f^PajvicL' hsh Sv<n£<mf, Wtwb&mv jji t • Sacrifque pera&is , Py- 

kijav ^cLunv llqi 1 7w?i£iv», oi~ thium in hxc verba tentavit. 

4c*/AV. «*W & r «tidfpioF^i- u Dic mihi, Ignipotens, Ve- 

_Lr*' * / _v ~ , ~ Cf ridice, Beate, SEtherium cur- 

/. - ,a - jx « Cf fura qui fleciisj Quis, ante 

Qtmkutt ^Aw»$n -m ccMe, omnia fibi. fubjicere 

♦7rAy7a; 8> v'f fiiT* ipt; Kctt iJH- «potuit; aut quis , poft Me > 

Sn ct-rJ %»<rw$f csvr. npa-n* G>6V « poteru? Refpondit Oraculum. 

ftiTsV^Tefc Ao>^- mSfjfA mw <c Primum Deus : deinde ver- 

eJU. »2^-7« i^, "bum^ cumquehis, Spiritus. 

, ,s „ % > ' " Congenita lunt hsec orama, 

W V . " in uifumque fiunt ; cujuspo- 

SlKtoi 7iBT/ C*J>£- $™ts, tc ce ft as secerna eft. Fac ciro 

^taj/im Ctov. w tn&iat f£iAd»r « difcedas Mortalis, quem Fara 

£x t* fium»* 9 aujK<&*5tU <&* Cf manent incerta. llle vero 

fff iV/W, 1*9*)* h t? ftatim Fano egreflus . per in- 

~ ^ ~ ro _ * „ N lidias interremptus eit a luis 

Xti* Cdji^ct rff ai}vjlio>v, Mot- regiDUS ^gypri antiquiiTima 

yedzw ffuu/^^fA^To' b olf gv\-^l[j.- Monumenta Manetho trad/ 

ftaowv «tiTK tw^p?7ai, et^ft)? dit : cujus etiam ex fcriptis 

y&L t*^ Uctj t otfti ^ct- apparet aliter olim appellatos 

v/» j "t n ssi ' q.«„ fuiflequinque Planetas. Quera 

, , , r , , u / enim alu Saturnum , llh Lam- 

Kporflr *5*p* 6^\8uii, * aci^dft»* . p ontcm nominabant: Jovem, 

r <Tg A/os- , r pfl«.70FTar tof £i Phaethontem : Martem Pyro- 

Ap?or, t 7tvooIlu' r <Te AppoJi-m, em : Venerem, Calliftum 6*c 

r ^iror- * ?6 Ep^, r 57'aCov- Mercurium, Stilbontem : quae 

. « ~ f nomina poft temporis fapien- 

, „ < , , . tuTimus Sotaces expofuic. 

Kot/ Ao/iroV, If to?*" $ tojjtu, Pofteris autem tempoVibu» 

^Fo/f, Vbffikl** Ai^l/W, regnavit ad /Egypcum, ex 

l. vmPA&m , ] Chron. tilum appareat ; uti cx Metri ratione con- 

I, ^g^ojivu , «you sj ft quotamen reftituendo non tft ut 

cum noftro corrigendum ; legendum. 2# ^ tpoutu. ] Supple , 

que; m>#&m* ******* Porro Ora. fiw T w ^ ex Autoribus citatis; 

culum rcquent habeo tum apud Chror.. J ver b Q yum utcunque fit plenui. 

A|. tum Ccdrcnum ; licet undique mu- 141 » c " lUB »w**y»»»f 

4 2 Chami Digitized by Google 28 JOANNIS MALAL/E Chaml filiis,.primum Softris. *&ios, » t* prir twJ x«ft t 
Hic expcditionem in AflyriOt fo, i* la i&& . 

adornavit ; quibus etiam, una M - k M u.* . N £<» «2 

cum Chaldaeis, Perfifque, Ba- ^ \ Aoweiwr, % ^iw^ 

bylonem ufque* in poteftatem J" *> X^fonir, Ilspwr, 

fuam reda&is ; Afiam quoque, *** B*Cv\ovQr. Oyun»s H ^Sre- 

& Europam omnem, 6cythi- *mi;t £ Aaiar, z g # EJpwJcu 
ara etiam , Myfiamque fube- £ ^ Sxvdi^ £ * fvWi- 

git. Reverfurus autem aScy- - K#^^^r» 

this in jfcgyptum , felegit ex \l 7 r7 ! " !i 

flore juventutis eorum quin- f . «* r x*f« "^«i 

decim Millia : quos in Perfi- «»t*t£et7D tivfySv v\ti*'i(rwv 7roto» 

dem tranflatos, fedes ibi figere tusuv yjuiJks ti. Is&veis VM-mvi* 

juffit; dataeis, quam ipude w mAwt* irJhcvnv <wr*f%- 
legiflfent, regione. i xinde vero g, n ^ ✓ 

ad hoc uique tempus Scythae , ~ « r v % . J.» 

Perfidem habitarunt : qui a *** » 0, * f * v ™ K « 

Perfis etiam, Parthi, di&i V* 1 ^ * tJ.tfww £x*$*r « 

lunt : quod lingua Perfica, Scy- l*«'r«, tW 1* ru»* oifwfr ijcx»^ 

thse , fonat. Retinuerunt au- fe» r n^e&f, n<*p3»r 0 ip/tm- 

temadhuc Parthi ifti vefti- fMAm Uf K? o^hixr^ S*J% 
tum, hnguam, legefque Scy- j^f^^»^^. 

\ & 

I. c* tns tpvtfsV X*fA Si^i;] nethone dt /Egype. Dynaft. qui etiam 
Scr. S£(wsy»j, utomnej alii habent. «um ex populis hifce, generofioribus , 
z tuTiu Eimmw&m 7?ciiruA) 1 Europa ▼ ir£ « t «*»Jgnobilioribu$ vero.infamiae no- 

SSLSSf 1 5?™;*! pr °r GrzC,a : nes, horum, mulieribus , illorum Sero 
BvgxM* Huropam totam prasterveaus, p ± ms J O e ±* m t4- iOT t»« E(. ? «..5n),- tTOf^as: Eufeb.S«IiMr. 

ubi Europam Provinci^m tantum ficit, H m f a^ii, x .l Participium 

"5^! J. JftA^SEjrTjff - b « b4 ™' n habemua, tanquam ab 

inum ubique babebis. huropae vero par- „ k . „_u.- k/ te. Occide*ntaIiores,Itali*nomineindIl J^» > aor ' l ' ^ ttbi » 

gitat ; uti infitrius fuo loco dwnonftra- n>rrairom : licet, ojJvxxQmds* pcr «» 

bitur. Sefeftrim vero (qui noftroSoftris ^cribi debuerit , Verutn, Le&or, 

corrupre diclus eft ) omneshafce regio- hujus farina; vocabola quamplurima in 

nes IX annojurn ipatio in poteftatem hoc Aotore tibi occttnent. 
fuam redegtfle aflerit Africanus,exMa» 

vw» Digitized by Googl CHRONOGRAPHIA. *9 

x) tW ,if*i ( Zxvte, iy«w fW ™ thafum 5 & in bello fortiffi- 
- j » » 2„ „„x'c rni funt : ficuti fcnptum rdi- #xu/2#a-vJ*7o. In diebus autem fupradi&i 

* e/ 7w voVfir r»r $>*.m*H&t regis Softris , floruit Mercu- 
? ^ P »*'« 2^«, 3r Bffm - Trifmegiftus, ^yptms, 

vir eruditionis ftupendae , qui 
pronunciavit , Dei Creatoris r ^ , v , A :_/>,, , vir eruditionis ftupendae, qui 

TurtUptW b Atyu*lt&,*r»i <?>o p r onunciavit , Dei Creatoris 

C*?or er oo*f*' t^rwi, *?«r ineffabilc nomen tres effema- 7/5** varosaGwr t|) vo t* *$>»t8 £ ximas Perfonas,Deitatem verd 

cAp/ui»p>S ovoft*, /tJety ^7»tn unam. UndeSc ab iEgyptiis, 

o?W M&kkOhi, T&WAlyv. Mercurius Tr ifmegifius , i. e. 

mbm Tmuh*» Epufr Em*- Termaximus appellatus eft. 

i&rw«r *p^ Invenitur enim m varusejui 

ps-mi £ «r Jkftfporr **t» *4>otf fcripds ad Af cu l apuim , de 

*?or A^a>fcwor , HpnKaf tki ®*« Dei natura verba faciens, ia 

<pva\t»t 7B07*, Bi ^wt ftfbmi vt hunc modum. <c Si non da- 

h tk Wrw *oo /*, <*>i 7- *o\> " retur Providentia Numinis 

' £ „ * ^,, , - "quamhoc lpfura mihi reve- 

7viv 7ir ep»r j^ti ix«r , irc <8fei t«- cq atum tfjfa. non utiquetan- 

tw 3 {nnn-n. Ov ytf ipiK-nv u tUs vos ardor i nce ffiffet de 

8ir , • * d,fwiiT\sf mtrWT* [jluvI* Cc hoc quxrendi. Neque pof- 

e/(« mpfv^* 2t>Xol ttJ »or ^fibile eftProfanos hujufmodi. 

x.«OTCTf, Er ^ok « Jfft ro- ^^^^i^^l 

" tem advertite. Unatantum 
wUM2eti4"*To 3 ftbut kifce ne ver- Al. mcndofe. 

bum quidem apud Hcrodotum.- 4 *V»i»t*? «rPio^TK fbv^tH m- 

X. f» ToT; ^»©,; t^? fl*<n>*Mf pttfe^ ] CAr. Aj. «fc sifjuvnrtte 

rcS *ef4tntfav n* E f ^] «^um mendoftis penituf eft 

Softris hic Scfoftris, ab aliis ommbus, uri locus iftc.adcoque ex tpfo Cyrillo.un- 

iupra monuimuf, appellatur : lapfus eft de hxc omnu, cum noftro , delumpfe- 

intertm Chr. At. incerpre*, ubi Sefoftnm runt Suidas,Cedrenus, Chr, Alex. Autor» 

hunc,eundem facir cum Mercuno Trif- reftitucndus. 

megifto. Scilicet fraudem ei facere po- e. tpumos ] Scr <P*>rtiik* 

tuiifet Codex Titiofus , qui pro verbis ^ ^ TtsTt «wtwc] Scr. « t«t» 

hifcfcf.T.^. Tr^*triA«flsj £iff*?p t f, vc ^ fimavif , curr* Cedreno , 

•f Ef^Sf, totte habere «MJfef j j iti$WM IfW 

d 3 « c cida ! Digitized by Google 30 JOANNIS MALALJE 

4< cida:&nihilaliuderat,quam L, u r * h , 

^hujusunitas,infcipfofemper 2 ,T / 

"exiftens, eademque femper ^ w v m **- 

" Mente, luce, ac lpiritu om- m T * T * « ©« > ** if^@» 

f< nia comprehendens. Extra * <foi/uw , «* «*■/'<* 77V 

"hanc, necDeus, nec Ange- ndvmr yd wjeiQr m<h ©?or, 

*'lus,nec daemon,nec aliaali- £ ' \L- 1 , , 

^quaEflentia. Omniumenim L^^ TI* 

«Dominus, & Deus eft; & !* 0 * Ao >^ ** T * «Cf 

"omnia fub ipfo> & in ipfo V"'* **mA«gr fir, m ><. 

c< funt. Ejus enim verbum , "f t @' 9 ^ <hui\tpyfc , |y >or/V<ji 

«'quodab ipfoprodiit, undiq; pUa wir, ir >or/uo> , 

'perfedum cum cffet,&in Sfo,„ d ^fc*». 

"fcecunda natura opifex j m _ . » r tf , , 

"geriitalem incidens undam , ™ ^ 75 /^' Of- 

#< foecundam undam effecit. "s» <*> *f*ri , 0*« *,* 

His ita didis , in haec verba «P>°" , irt o?xj£*> <£ 

precatus eft, c< AdjuroteCce- i*A mttoY , e^'^70 «^. 

•Mum MagniNuminisfapiens ^ , tt '^ & m fc*. 

* f opificium,propitiare. Adjuro c ~ f . N * 

«teVocemillamPatris,quam fgl *** V*^ ^ 0 ' w 

C£ tumprimumefFatuseft,cum 6 ^* J S* T * <®e*T&«, ^o>; 

"Mundum univerfum confi- **>«r «ut?. To£t* «Tt ^ ir 

"liofuoftabilivit: VocemPa- to/> x? IuA/dcyot/ ttJ C*oia*k 

. c 'tris, quarn primam edidit, ^ i M71 J Tlf KceiW 

^verbum fuum unigenitum. << * . 

AfTerunturveroiftaf fanclif- V * X T T^T **> 

fimo Cyrillo , in fcriptis fuis ty^* , 70 

adverfus Julianum Imperato- > *w««fo o^<rm ufMkl* 

rcm: nempe quod Mercurius ytov. 
Trifmegiftus futurilicet igna- 
rus, unam tamen Trinitatis Ef- 
fentiam profeflus fit . . 

Porro rex Softris, poftvi- O $e 'Zctsfts CatiKcC^ $ ? 

doriam partam, revcrfus in m!w s &T**a&9$ A/W%r 7«- 

^gyptum , fato conccffit. Ut*- £ ifaiMn utr ^toV 4 

Poft qucm, i^gypti regnum jg» * r , ' 7? T 

obtinuit Pharaoh, qui & Ma- *f ^«4, & w 

racho : ex -quo oriundi funt M ff*X a t&iffoor. KaJ h\r ocvt? 

fuccedanei iEgyptiorum Re- ifadteii**» AlyunHojy 0/ 

ges. \0tW1. 

Pracdidis autem Pici Jovis E , # 

temponbus ad occidentem re- ^ a n , WT p 

gnantis, innotefcere ccepit ex *T ^ W 714 

Argivorum regionc quidam , W » ^miuu m h f <p?ti< CHRONOG R APHIA, 3 r 

tZ liptShr* x®?* *W Aftn«*i cui nomen Inachus, cx Ja- 

liilAA-n \t*x& fcw *&7& P neti E ente oriundus. Primus , 

£ xJiAV, «fAir «V tS, Dem <l ue condidit, quam a Lu- 

*, x/f^fi.mAir .tfjeti oro^ w nx nominCj cui cuItum ex _ 

<ri*Uij»f, L *"rf«> J j»> hibuit, Jopolim vocavit. Ar- 

\.*j.te<r%v ioVoAir. Ol $ ApjeTof givis emm ufque adhuc in 

t*.vsiit£s ri QvefAA Ttff vvdwnf 79 Myfteriis fuis reconditum 

*5»V*«j T « W Lun * nomcn ' J° e 5 Fa " 

B ' * « > . ~ V . num quoque m ea urbe con- 

Eicwi Ji „ kpfc T^irfM didit.-LJn* facrum; 6t ex 

t» vthtuif ;^*»&aio*t <unn ae re ftatuam ei erexit, cura 

A.ku x*Kxti> , ir 1T «Wp(<t>|«y hac Infcriptione. Jo,Beata 9 

i iZjjLcLKAf* xafjL-mthpiyt. o i$ «/- L* c *f*r*' Inachus autem ifre 

tpV Ir*vQr y*jaiKt> Mf- in uxorem flbi accepit Meli- 

:„ ' r » ~ . wi; ex qua tergeminam fufce- 

M °J" V , <;* * ™ A < pit proi^m , CaVum, Beluni, 

TfeiC, •K.ac*0,,x j B»A Wj it, S^. fjJi amque , 

quam, a Lunae no- 

7ip* »r l7navdfxa.<rif 1*7, «V oyo- minejo vocavit; formaenim 

fxA t* <Ttkljj*e h y6 » yjp» cV- erat Virgo laudatifiSma. Picus 

mfmdn TJti o n»»®*, interjm, qui & Jupitcr, qui 

o jLi Z&< ■l*& m ee*l S Im/v* Partibus Occidentalibus im- 

o HJ+U Wtm, *i¥ irnx** peravrt, ubi inaudilTet Ina- 

on *xi toytrnf* ^pdfror c*<**- cho filiam e(Iej pu j c h e ?riin» 

t», 6 GtLoiK&t JijTimv ptpeiy, formse virginem , peremirTa- 

7ri/A^\a.f ty-mtt tOjj I», 3y>etTfp« f ios raptam compreffit, gra- 

w «5 ^sWp«f «f vi< Jamque iecit i & ex eafili- 

«f^or tuW, S^r |£ am habuit > quarh Lybiam no- 

J - ' T . „ nnnavit. Jo autemil atam fibi 

W A/Cc^ h injuriam J indigne ferens? diu , 

<>g i^i«f.^5»r tfjptr, ^ tius cum Jove Pico confuetu- 

oviaCoJti etvTf • StfaoK otw- dinem habere dedignata eft ; 

fittu rJ nkoj , ^AaSSoic diwr derelidtaque fiJia , Patws eti- 

19 «mi, ^T^aJ^TfV^ am conipedu ob pudorem 

ft^^ ^ ? ..r,j;._, evitato^ clam omnibus ir* 

<a««. f ? l^(M»%* ^gyptum profuga navigavij 

«* % mjotfr* 9 ttfirfrj^ &s htyunflta ibique fedem fixit. Ubi cum 

Ww^oocTao-ee. K«i «V?A^«ycc tr per aliquod tempus manfilTet/ 

t« ^ Ai>^ m I», i>c«" cdo&a Regiam ibi po. 

Jity (jutX** ftt ^roy, gn teftatem habe r e Mercuriura, — — ■ « ■■' 

i. I* Scr. ^GpeW- C?a«», habec Chr. Alox. contra Hiftori* 3. M«r#>,1§ B?ao] 1«W ^ comrofidem. 

Jovis \ Digitized by Google j* JQ ANNIS M&hhLM 

Jovis Pici filium Metuens fyftMt /fooiAcV* r»fAtyv*1*>* 

igjtu* fibi ab ep , ex iEgypto ^ n»** 4/or> £ po&Swow 79 

Uk Syriam fgga evaut, ad rf . E ^ ^ & 

Montem bitoto» ; ubi pofte- " T • ; , W %' A „ 

ns teraporibus ^ejeucus Ni- w w n ^aw^w^ 

cator Macedo urbem condi- *V o<# 2eA»wt©^ 0 N/«*7»p 0 

dit , quam, a fllii fui nomine, MaxtJ^V 6x7701 7rpA*> $ 

Anupchiam Magnam appei- £ W V to ©>o/x* r Uf* 

lavit. Atverojovitarafuam ^ ^ ^ ,(J ^ 

inSyna, quo P fofugeratjriru * ~ ,* ^ i 

vit; ficuti icnptum rehquit ^J^y*. V, . , ^ 
lapientiffimus Theophilus. Alii imdlwnt^ <»< QythQf 

vcro tradidejrunt, in iEgypto h <n$e$7*lQr twrt-x&M™' e7ipo/3 
eam obiiHe. Inachus autem , on .h 7? AiyoVJy 

pater Jus, ad eam inquiren- ; j£ 0 /i Wvf^, oV 

dam fratres ejus eufib &pro- , . fc , iwt « ww rfr& 
pinquos, nec non & Trip- **™> ;* , ^ > - 
tolemum , cum Argivis aliis : *j tw 

qui eam ubique veftigantes , mt-pitf, 1 x) r TeWloA^v, x} Ap- 
non inveaerunt. Edocti vero yun ojjt$S' oiyw mvTux^ 

Argivi Jopolit», cam in Syria hvi<m7if, W fyv c^iiw yM« 

defun&am; iltac ventitantes, ^ . . «W». 8, iW- 

aliquandiu lbi commorati " , > 

funt ; domofque fingulas pul- » •« ^ * V U 6 ™ 

fantes, dixerunt: Ss/vafttjks ivb** hu *t*< 1"*?*$ ***** 

Anima. AcceptoqUe per in- ilf t**sw o/tcof «wtS, Xj hkyoW 
fomniura Oraculo , vifi fuxit i*< ^f&y ka< h cpi/uas 

fibi videre buculam, humana x91IUA7t ^ y7lf fifa & 

voce xta fe alloquentem : Hie ^ c , ; . » r y . - , 

egofumjo. A fomno vero ex- ^t^^^T?^ ^ 
citati, vimqueVifionisfecum ^ hI^. ^fivnfrr 

reputantes , omnino ceniue- w » ? opdt/Motl©' J^ay-tv 3*f 

runt,eam in mont« Silpio ^ovnf whi&v. Ke*hw<d$>*h ■ I ■ Hf ■ i u » — • I. w «^f^IiAi^f» ] Quemnim t« nominatim compellare folebont, ei 

tandem ^ic hab^rous TriptQlcaiuro t Homcro mcxninit Jo. T^etzcs, Chil.; : 

Atticum quidcm illam, a^ricultune in- To «9nf«>i ^itvwj m( y*» 

vrntorem , nobis exhibent Hiflorici ; T / /7 j uHsotpJI**. 

qui ttmen Inicho CCCC.inmo pofterior A ^,^5 mf «i «J»» ff <*r««< 

eft, uxta Eufcb. in Chron. 7 dinis, qua peregrinacion is focioi, in terra f f»« 
alicna obeuncco, gnMfi^ ipreiiw/iw Digitized by Google chrqnographia; 

it sfa«, ifQr, K Vn t7lf i urbenique condiderunt, quam 
■ - »' , r, , . , JopoJim nommarunt: unde& 

^tStT ipfi * gpfe ad hunc ufque 
tw»- uto&f£ ^ wiir cwtw< Su- di em , Jonit* vocantur. Syri 

potf Iwnrn 7>iV yu£. Qt ?y 2tl- autem Antiocheni , ex eo 
fo/ Arno%fif 9 % h^m 9 tem P Qre q uo i^uc advene- 

5 of Ap>«o/ v unt Argivi > J° q u «ncan. 

*Wrnfw$KsvW *^ n&r mw, tnos Grsecorum puKant in 

7**e (Sftj^ E^HFfiir w ipw. hunc ufque diem. Quod au- 

JtolrSn.Jtjfi Apytjoi 1 S/4wer tcm Argivi illic in Syria fe- 

W W*f tW SirWV fuas Pofucrint,. in caufc 

Ixt^^&^^^^rV aui^H^ J Pater Ju S . 
' / , t / fl ^ 111 eis in mandata dederat* 

ASftif, r aa«?<t<- * iw ov, u foi niii Jo fiba inventa, in Argi- 

iya,)>m ibi .Su^tTSfee la, vorum terras revertercntur. 

vats ? .-^Ti SH TkJ Aeytiov yt*. * ta< l ue condiderunt ibi 

Exjioa» «uWi™™ «agw Saturno, in 

H A-Arfi». S Snjawp ™ f L 'bya autem, Pici Jovis & 

~ > ♦ / „ *>- « P ca * trei ei Unos pepent; qui- 

9» f I? * bus nomina , Agcnor , llelus, 

^X^ly o A>Zo;ap, w Bh^®-, & EnyaJius : ex quibus, Age- 

>9 EyuihtQy , C7a7^ f ^«r. o A' nor ? & Belus in Syriam pro- 

A^p, jpj b^, ^tia^oi 7* fedi fun ^ exploraturi . an in 

T ~ y l s 3^ I*T rratnbus ejus; &qui ilJ sfan- 

^yZTSf 3 % £ uine conjundi efrent. Ne- 

«uTMr^/^ umt. * m^j^ jo^ tfuoF mini autem invento, redie- 

<n/f^?f, Kow ^e/Vro: cAJonKonf , runt : & quidem Belus in 

^esH*r o ^ B^@» ^gyptum profeaus, in uxo- 

A WW «A« Watt^ rem j^PS ^ 5 . 1 Sidaro ; ex » 

I. *uT(»7f ] Scr. «^Voi , »ige Chr.Alex. legit enim J«*# ^ 

uti habctChr. Alc<. rrJ avf$v£<;. mcndole. 

• Vcro Digitized by Google 34 JOANNIS MALAL/E 

vero Phceniciam fe recipiens, 39 Aayao». o A* A;*Vfi>p t&I 

Tyro uxorem duxit: a cujus ^otvklw &)*>n> £ T»pJ-»J 

nomine, Civitatem ibi a fe ^ - *, Tifar 

extru&am, Tyrum vocavit. » 5 , . * * - 

Ubi& imperium renens ex w t T^*^ ^ f \^ 

Tyro filios fufcepit Cadmum, w ^«J» M« « 

Phcenicem, Syrum, & Cili- t* Tup», r K«0^, r -o/W, 

cem; filiamque unicam, cui ^ 2ypoy, r k/ai^- ^ 3u- 

Europsenomenjndidit. Re- i r i^W E&ArCi». JC« 

enavit autem Aeenor in re- n ,. t A , , ~ - , 1 

fionibus ns per annos lxiii. 1 , r _ r , 

oetse vero Europam Phceni- '«» T ^ Etyarlu, « 

cis, Agenoris filii, filiam fa- rroimvl e£edtjr7D Suycrrio* IjJ) ^ 

ciunt, a Chronologis diflenti- <pohtK& , r q5 A^op©* /Wi- 
cntes. Taurusautem, rexCre- ^ ^ 

tae. Tvrtim invafit; commif- /_ _. »c/ 1 ~ #.„ 

U*, ijiuu una , »OVOt0O/<\ EWIPefW " TiVfl 

foque navaii praelio , urbem ? ^ ~ * « ~ _- / /3 

cepit, ad vefperam : qua fpo- To ?V ^">9&> * w Kpmvr 0*ri- 

liata, captivos inde abduxit *£f,vewp*xU croM,->W, w*pe 

plurimosj inter quos & £u- $ ctl-riul Tloo? mht* tarU 

ropaerat, Agenoris regis fi- p<ff . 3 £ *&tJk»ntfJh*Cif ouyp* 

Jia. Cum enim Agcnor, fi- ^ w fa ^ ^ w ^fo. t 
Jnque , ad limites bellis alns 

diftinerentur; Taurus inte- * * * 

rim , qui hoc jefcierat , per T « Caa-thu*. O 

maris. viam irrumpens. Ty- ra»p, Xj 0/ t/oi «utd? l^ohiwnw 

rios inopinos opprimit. Me- ^ hiptm 9 r^-n TtwoQt , 0 ™ ■VJ^r " -V- w „ A s ^xMWf. EuropamPhceriicisF. facitiPo- 

? A^&c. acliCadmusacPhanix Cta, quod tom, BdltM- 

ide m eflent : atque huncfenfum fecurus x ^ Alex. legit» 

Cft Interpre« hatc vertendo, ex Tyn fufctpit *3 corrupte. 
Cadmum iUttm Pbantcem : quem etiam 4- t» AiM.i-n»» J Vocabulum noC 

errorem profequitur in fequentibus, ubi barbarum apud Grxcos recentiores fre- 

Europam Cadmi Phcenicis filiam eiTe quenter occurrir, pro Limitibus, feuFi- 

vuIt,contra Gr. Codicis fidem. Caste- nibus ufurpatum : unde Xtutm»ooi^*' 
rum mendofum utcunque etTe hunclo- "MiJites Limitanet, ad Imperii fi- 

cum, tum ex Noftro, tum ex Chr, Alex. _ cs * tutan dos collocati : in compofitione 

pagina fequente fatis patet. ^ etiam ^ f v ^Ai M ir»r , pro Indix fini- 

2. H IfwQwitfnt ™< tf*«o- bus, apud hunc noftrum paffim habes. 
#*4>M. 3 itcun» Corrigendum Chr. lfc) T g r fuppJc, exChr. 

Alex. ubi habes, -.^», ^lex. ^ y,^ r ^ rm&* , aut ali* 

fenlu plane nullo. Interioa non fatjis quid tjlc Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 35 

■ 

K P »7»< CewiMur, foignff mcriam autem vefper* illiui 

<r* X 4& M W^- mvQr T y n t " f S ue ^huc recolen- 

~ tes, Vefperam Jnfauftam appel- 

ccorep^ pjntda^oiHWTuuTyni Jam> ^ aurus yerCl £ uropam 

t 5 »iuT, 1 r\iyov7it Keudul ©4c- in p atr j am f ua m abduxit:cum- 

yiu/ # AW>ee>4 c/V tIu# Eufa>TLji> q U e Virgo eflet egregie for- 

•»V 760 tJSaM iMtuitL o T^per, mae , pro uxore eam habuit : 

wm&yw*?* ****Ct , ratfrw regionefque eas omnes, ab 

\ > ~ \ , , ^ v ejus nomine, Europaeas voca- 

"™\\«>f*r «9 « v J it . Filium etiam cxea ha- 

F-ep» ovo^u* (WT»f, Ev- buit, cu j Minos nomen. De 

P«tj*. e£ Sr tf i>, /r MiV«f] his vero fapientiflimus Euri- 

$&t £ EveWc/W o ovix&T*™ •so/- pides Poetice lcribens, enar- 

»^au*xil*7**if9»a'Zj;f, rat 3 raptam Europam furfle 

««.^a » !t " & Jove m taurum verio. Idem 

f „ Iii l • rex Taurus urbem magnara 

**Uu*imwv. KK-nat ch w t* etw- condidic in Creta infula, cui 

kp»tm vmju o (wtos T<w$Qf G&- nomen Gortynam dedit, a 

aihcAje mhtv vmyiKbM, * »„ ij@Mn Matre fua , ex genere Pici 

ropwW, «V Uijul * <wr* un. Jpvis oriunda: Urbis vero 

*?or, # i» niJK« aio,- 4^ \°™ n * m a . ^KJf^tS 

I , , , , , » Ma&atae nomine, Callinicen 

Ji rtuT^ «Am ngc&ii vocavit , Agenor autem a bel- 

KacKX/FiJcttx/, «V oyo/u* tmV ^ct>/tf- Jq r edux , ubi de fubitis Tauri 

Stimt Txctp' dZ»y« jwp»**. O c/V incurfionibus , urbifque dire- 

Arfwt Ctathdit, htoSf h ¥ tto- Ptione edodus fuiflet ; fine 

^ ¥ Vrf T%;^ ^SaJvT^ mora Cadmum emifit , ma- 

o o't «k ! i V^. » «: ' g n * pecuniarum vi , oc ex- 

^HM* ffefi t« : .T«, F « ****** | rcitl f in ftru6tum , uti Euro- 

epoJbv Tt cLomjw , cvStaf p am curarct reducem. Mo- 

^a-vfe r Kai"^, «/><* t^' Eu*- riturus deinde Rex Agenor 

pvirbjj,$ fflpAw *o)*Sf , hsh mandavit, uti tota regio^ 

Tcct». M^w kXcajtZ, h tw- q uam fibi fubjugaverat, in- 

L 0 . j\ , * / C ter tres nlios iuos diitribue 

td£ /W,, , w <0f7»&e7f mur# fhcenix igitur Ty . '-*> "■•>., .{ I.., . ■* ■ ■< 

, ; _ __ 

I. Xiv+rt<i Kccxlui ov^^]Verba ripriw , * Stephanp appelhtur, qui 

hacc reddtmuSt Vefperatn Infaufiam apftl- etiam Si Gorty Heroe nomcn hoc earn 

larttcs. Lexic. Crxcolat. Vet. «i^iii accepifTe tradit j cum pymum , Larifla, 

H,m, i & n\i* hra&t Crepufculum. deinde , Cremnia, vocata fui(Tet. 

Corrigcndim intcrea Or/Alex. ubi le- v . 4; ^ ii 4 ^ 

gitur > xtxxH <i*X< H Virginum m uibibus Condendis immo- 

* • ' 1 i n c?" Jatarum , eifdem ut eflent in Fortunaf - 

Z. *c «cr. ^»5«. (i vc Genios, plurima in hoC Autoreoc 

3. if'p f^Airs r«p'"fl» J Urbshicc, currU nt exempla. 

.' ' • * - ■ • ' 

c x rum, Digitized by Google 3« JOANNIS MALALjE 

rum accepit, partefque vici- jfei t?«V <JrtS <f*V. K*l V» 

ms: regionemqueomnemfibi 5 $0 /„f ^ T( ; pw> ^ ^ 

fubditam , Phaeniciam voca- ~ . , / « , . • . 

vit. Similiter etiam Syrus T " f , ','! ewr ' ^?" * T 

partim , quam ipfe fortitus ^OfM" *oni*\iu. Opoic* A 

erat.a ndmine fuo Syriamap- w o 2e?@r , «V •*> tJW «o/« 

pellavit. CiJixetiam fortem 1 &>fokt * flfr^Sw oxntix^ 

SCcuVvi? inefUO, CUiCiam P^.^r * g 

3t£AJxjce»ff* 70 jJW «uTtf eVo^*. 

Phoenieis autem fub regno Eyr ^ ^ ^ Crt ^ H ' tf , 

rloruit Hercules llle , 1 ynus 4 «. / ^ „ \ v - t ^../^^ 

Philofophns , qui purpuram r H ^ 0 *' Ao ^ 
invenit. Cum enim forte pe 
littus Tynum obambularet, 
paftorium. vidit canem, qui 

uftreum, ( quod Conchyledi- t fa ^o/^/xoV x«x/'* S£tVt* ? 

citur paivumque genus eft ^ r ^ ^ ^ 

teftudinis marinac,) edebat. ^ 0 ^"" , T 

Paftor interim fanguinare ca- SahcLojt», xoX^W 

nem exiftimansj lana, above >9 5* ttoi^*, topi£or7* euf^t^ 

rapta, quod ab ore ejus pro- r xux/'a, KnZy-m 

ihiebat , abfterfit , lanamque ^ m ifa, ^ ^-mfxd^ 

obiervaliet, languinem illud T * > * > n «. r n4 

non elTe ; fed peregrini fci- Ktwof > S ****** * ^ 0 ™'- W 

licet alicujus Jiquoris vim , Hl»***'» «sarvflws ♦?> 

obftupuit: & cum ex Con- etT/^t, i^* H^^trQf vfyfflt* 

chyli tin&uram illam lanae ^.7^ td*ip*<rr£, 077 M 

fciret ' exce P ta £ a »r x ^ Ri 70' if 

paftorelanam,Phoemci,T y . lltTS V^A 

- 

I. jfjtAsOTC^ T,4<i eTnAet^vrw» WtJ KiA<*/<t ] Scr. KiA*»i«m». 

Zv& 0 "''] Syria non a Syronefcio 4. g Oo.hjc©-,- H|3<«xA« ] Scr. 

^uo nomen habuic , fed a Gracis AfTy- J y Hp«j«a«j. " 

ria cdrrupte fic diila eft. JuftinusSyro* - t^^^A^- 1 \ae*l»^ tf " 

& Aflyrios eofdem effe teftatur lib 1. ^ afrgXJH*! ex *, Vocal* * 

i )£ LM.CCC. ffiiKre. Herodotus etiam » permutttione mC 0 d. MiT. ufitarift™ 
£ Poiymn. de AlTyriis verba habens f Cedrcn. habet ^E/rwpt^uwv"»^ * N 

€ 2 . w4A^^W,A.]Scr. ^7. " legendum,'. 

Wt^ov, f lV e • : Chroa - *^ Digitized by Goo^ 34+4 %n* yjour Cdufjutr&, admiratus , ianarn Conchylis 

tevfjuirmfT&iTtotfiwJrihJ,- liquore tingi juffit , ^H"? 

VT . . ~ m , rl L J reeiam inde veftem parari. 

M < «n. *, ^ ^pam purpur eam 

hnfCa^nveu m&v , >9 Chlamydem geftavit quacqui- 
/sfetSo^ov C&tikikov' ksh tyfyw Veftis Rcgia, tanquam 

c^tdV <w&TQf Ik iro&uf&s -sfet- inufitatum fpe&aculum, omni- 

i Wrnr iSa^ » «5- bus in admirationem ccd«bac. 

- /» 1 » *~ « « f <w' Exinde vero edi&o cavit rex 

T« C&OlXiKnV af tyw X* m f;, XinU r VC • f u h- 

, f / |J 4 Phcenix , nc quis ex iuis iuo- 

«v.Ka/ wwTifw^w 0 dkis pi xc i a ro hoc terr^ma; 

$o'tvt%, f/MfNjtt t tSsp» t ccjJt» ovtk ri q Ue debito geftamine utt 

Q&o-ixu&v tox^v <poouv # Tutw-rfw n r3 efumeret , practer ipf um 

2 Wpfs-w, Sx }ft 3*W«e S**v, Regem , & Regis ™ c j^™T 

f 0 p**'«r, u &uto\ g rir far »: * « novo hoc, «™ 

• 1 J ■% i * > rab h geftamine, exercitu* r 

«Mi ^co^ £r omnifq Sc adeo populus, Re- 

«fta Trf >#iwrx*i3wi t &criAC4 gem f uam a gnoicerent. Nam- 

5CctT&f, ^ 7irtV7/ tJ t^h3<|, Ik. T«f q ue ante hoc tempus , *S^9T 

^&ufju&sSt >&j vuyJZivo» <poo'«nct4. tum fuit Mortalibus tingendi 

TW^ # 5* Ij/Wwr oj ^V-zo/ artificium .5 fed ex ovium ve 

1 > « 1 lere, qua e a natura tuit iim 
li«*m' r > conficieban t Sed 

ng&G&Tuv 6fWt oicu nawauY, 7*1/- R e g ix e tiam veftes veliem 

Woioujj l/ucL7J*,^lQocotw. Kal colorem fimpHcem refcre- 

0/ ferA«V «/V TttV^TaV ^po^ t" bant j ncque facile erat popu- 

nyim Mr«, >9 Jo Principem fuum digno ce- 

^ : \ r f , M ' re Ex eo itaque temporc im- 

// « £ ~ a ' * 3 peratores aln , Kegeique, 

^>jdw 0/ $&vixtif. Ao/^v«y 3 »i pynaft^ q U i de his ahquid 

xti t»Vov C*&iKuf s *7tt \h,<cf y& inaudicrant, comparabantfibj* 

ToWp^a/, dKnxcoTif t»to , o/ hi quidem indumenta , ahi 

^C^ot, o? rf^O^ Xff/nTr, fibulas aureaSj&Mantclapur- 1. ^ Scr.^. habec enim) tf ^ ^ ^«A«, } 

2. ff^fJ Leg.iwciw. x ^icis corruptela Intcrprctem Cti- 
2. 0i t»w»v 3*jj^«(J vcru ™ ajn jnerrorcm duxit. torrigc Chr. Alex. cujus auter ex no~ e 3 pureai 38 JOANNIS MALALfi 

purea , vel niffa , fuccis her- ' ^ hmUf 

barum lnfe&a; quae ceftare »• . * «/ * » o . . i . . 
rolebant,utapoVuIo digfolbe! C"*« f« W 

rentur: quemadmodum fcri- ***** vmr ** <W<»w 9 to yt- 

ptis tradidit fapientiffimus Pa- r ^«^ V M>V rtfi9tt t 

Jaephatus. Longo autem poft H*K<ti$(tTQr o npdimns oiwt^im 

tcmpore, Romani, Phcenicia ^td. jW S, vpW oj 

cx vera llla, antiquitufque 5 t » . * „i 

inventa purpura, regium Ilbi X**" 9 ™ K *X* ****X*" 
amidhim parabant; quem, lin- ^ mx**** AkhSivqv %»wx C*~ 

gua fua, Togam dixere : quam ctKtnov ipoptfa om? iyj.Ki<? P&wxi- 

& adhuc ulque Coniules Ro- 57, to)«v *vm* £ Sthltoi Pawum 

autem, qui & Pompeianus, % n - N ' - , 

quipoft Romulum&Remum * > to^w ft,. 

Romanis imperavit ; cum ad #^? r > i*v * p ^ >9 ** P»a«>i", • 

eum Pelafgorum Legati ve- <hZ*t<St>Qr vffaCdrnit U f vopig 
niflent, Chlamydas geftantes Ktyou^m IhKctj^v, potSrm 

clavis ruffis dinitindlas , ( qua- ^Jj^ ^** ^ p * 
les etiam Ifaun ferre coniue- « :A * T , r 

verunt;) ornatu dele&atus, P °' ^ jf^X-*' 

primus au&or fuit Romanis, P*- r %w*TQr, «e£ 

uti Chlamydas geftarent, Re- *»r b t*T PcJu» emvowe ^KctwJJa, 

ges quidem purpureas, clavis ?op«&y iwV /? @*fiKiy&f ^oppi^ 

aureis diftindUs; Senatus ve- ^ fyfa 7>&f'« vpt/**' 7«* A 1 

ro, cc Magiltratus , militiac- w« ~ • * * v> »' »« 

que l-Taerecti , purpuratoscla- N , »7 s / 

vos^ infignia nempe Regii M ' * ^*T6fiUf $ x^^< 

ornatus , quas Romani Impe- wf ™.W*»5$n f Cao-iKixJXf q>oo%d~ 
rii dignitatem , & Subje&io- tuCkia irofpioa, /hkZvto. 

nem indigitarunt : edixkque, VmfmlitXt voKmU,, i> <^>-m^r' 

nequis Regiam poftea non VaX j * , ^ r \n 
hlamydatus mgrederctur.Sed > , / ^ \ ,r 

»6 H9»h)*s i^crsan.v~} Hp*}o*t »nfra vocar Auflor no^er lib. 17. p. 416. 

hoc loco fignificat Pallium Regium, feu »ni dc Juftino Imp. cUdcm Antiochen- 

vrltem fuperiorcm .- quod Irah, Mantelli fem cx icrr« mocu lugente hxc habct: 
vocanr, i Latino Mantelum, feu Man- *i*Uk#& hov^iv h r, ticnA?- 

tellum. Jul. Pollux, 1 b. 7. c. ia. yettem J,~ ./n * « n> » • 

JuffBpai 4, M ,;x„. ChnAle». hab«r. '«'^ , »" habetChr. Alex. fiv. n.^- 

W»7,<« , quod Raderm. W»/«, vertit 5 5nA '®' ; d * hoc * nim .H u,t »' Autor. 
«onge iKUi propofico. M^Sn e.i.m ?' J Scr - "f?^»«- Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 39 %*i*ATQf $ em*s ^x«- necjue Palatini farellites quen- 

twfQT >9 i thwix^ otw TJfd «V- S uam fineChlamyde, infigne 

fetfr vtirlvnr it m*dm, , ^ um P ra5 ^ ferente, in 

■ »2^i j - c Palatium mtromittebant : fu 

« ^ ifopf fcA*/u*cfc, cuti hscc fcriptis mandavit fa- 

factxtVAts i&Zw i&dvf o pientiffimus TranquiJlus Ro- 

<ro$ r v 7tl ytt T?afyju&Qr , Papuuw manorum Hiftoriographus. 

'O ,/V ifa r hyiit- s )' rus vero > Agenoris fili- 

'OYclrip e#f7o^W, 0 r ««*. us,virruitfapicos .Bc Jta- 

/, * ~ ' nicum hngua PhiJofophi- 
«oirfxiwr ^ct^/ am Arithmedcam confcripfit : 

orp/^77xtw> <pih*<npw -tsriZrn Principia icem corporea eiTe 

A 1 acttf**Tvf 13) ip^V, *J cW- ftatuit ; Corporea autem ipfa, 

^7« /awCitttfij ^ t«V flCuc & animas in aJia ani- 

flr *>Ao#,m fie. m * ntia m, g rare > P rimu * do- 

» . « v < 2, « cuit: uti prodidit fapientiffi- 

e-63t7z> 7Hf 7it «r ka»^ o 09- mus ciemius. 

<p4r&Qr wnwM-n. t Hifcc temporibus erat Pha- 

8r tois zgfoois 7*Tot? l^/jm lecus, Eberi filius qui vixic 

*«A*x , tfo<- ECfp, ctFMp SwfCw annos trecentos triginta no- 

,9 co<pl< , Cimi «t* t a$'. ^jS ? em j. de q u ,° Mofes Propheta 

v . . A r « « ^ , ad Phalecum ufque , fecun- 

E<*r «r fe> A/a^, fe *r r *«Afx , dum Prophctiam, anni nume- 

€7* / >, xj 1 ^ <BOVrmtcit>. rantur mmm. 

O A «ertpj^®* n?x^, o x) Praedidtus autem Picus, qui 

Z<£r, 1k7o7< imTifots 2$6>o/re#j & Jupiter, de quo fuperius, 

Kji * Ep/xiaT, £ * 2 HfcwAwF, &i filium habuit P r *cer Mercu- 

Z**, th, r Tkf«*> **i f ££' arc * ue HercuIem > P er - 

» . i A / C ieum quoque, quem ex muli- 

y^cwxof, o>o^7J Actrct.r, 3v^- ere f orrnofaj Cui nomen Da .. 

Tflr tk AKptcn*, t tS K&TuyoiMou nae Acrifii Argivi filia, fuf- 

U $ Ap}«aw X^p^' Sf l^u/- cepir. De qua fapientiffimus 

SB^srfF fi5p/W</W o mpfiKTot, £uripides in Tragcedia fabu- 

~ a. f Jatur. vitiatam illam fui(fe a 

• ^ t r N c^-c Jove, ln aurumtransformato ; 

£K «iCAPTf^ 77,/ a**/J,, ideoquc arcu!a inc|uranif jn 

t ActKtf^, fdccp»^ ~Zm> &tof mare projedam fuiffe. Buttius \. O H SyV^- &C.] Qy* noftcr Cecfrenuf Clemcntcm, quem nofterCle- 
Syro, Cedrenus Pkccnici, adeoque verbis niium , appellet. • 
ipiiflirnis, iribuit : licec au^orem iuum 2. H^icAic»» 3 Scr. H^xAt<e. autem r Digitized by Google JOANNIS MALAL* 

autem iapientifllmus Hiftori- «V asjW*. « O 

ooraphus, in Ghronico fuo „^ nw B«'*«f, Jsff*" ^ 0 " 1 - 

fcripturo reliquit, Jovem Pi- <^ f> «5^ . «S»V HZ- 

cum , in cubiculo quod mare £ ^ ^ ^ w . 

foe&abat commorantem eam, " » "» i!,. T ;Waj/ 

Ke pulcherrimam, viauri ^f^T^Zt 

rnaena, fibi canciliaffe ; ra- n»Kv ^w*.^* «C* 

ptamque inde , compreffiffe ; ipntt«f , 

nliumque ex ea habuiffe Per- ^ ^,,- g^a^ £ |g «J™ 

feum, quem .*»<■*•"• Hunc ^ * 

Sate : unde & pater ejus M bwt^ 9 
lupiter Picus nefandi illius 5. ^SJ^. .3* wi S W« mn< 
Scyphi parandi magicum ei n;wo 0 « ^ z£ (y iti&Ztv *Z™ 
artiticium aperuit , . qu*que |. ad £ ^ ,x«J>«« 

£um pertinen t Myft.ca3 illum, ? fy > ^ 

tuos inimicos, & adverfarios ^C» ^«wii^utw ^eja» W» 
omnes s & quicunque Caput m j t ^Vmr ToA8fx«r i§ «r 
hocjifpexerint, occaecau, & T g «. ^ • „ ^ Wr» 
quafi mortui a «P«*£f £ «i Wr«r r» 

ffSS diKKWf « * ^ ■ 

qui, poft eum mortuum , ado- •upMfru, 19 ■^" '«r^ 

fefcentior fa£tus, regnum Af- ^«^J.^w -^. « K* 

fyriorum in animo habuit : j nff<re0 V, w<3wr 

qui ppe hoc ^debat patrue- n ^ ^ ^ A j , tJ , ^ 

J.busfms, Nim filus. Ac- ^^^^ 

^tS nfce», 7H«« #<f***» fcnSiJf«rt * 

i • 
Brucu nuna. — — 7 <* 

jufdam apud Eufcb. in Chronic. mentio 
occurrit. , . 3. T * ftvtt/otpa cr»e/(f»5 ] Scr. pv- 

2. ^ct»n'9» «^^«V*^®- j *y- ^ & <tkot*5 etiam rcponen- 

yetucu ap ucl aa aorem hunc fret^uentcr dum docent fequentia, fabulscque ipfi- 

«odem fenfu quo h^c ufurpatur , fonat- us authoritas. 

que vnci compocem ntn , fwe , aliquid 4 . ra? «t>A«^«l repone ttoAi^j*;, 

agendi opporti*»itatcm nancilcL ita in- n chr. Alex. & Cedrcno. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. ' 4.1 

kwelw farikvaf, 1 2l#<p2wxyhof cepto autem oraculo , in Ly- 

TW TiW r* Niw, t» Se/« ctf- biam P^dus eft; per iter 
w -00 ■ ~ vero occurnt ei virgo quse- 

r^fdA^fmpf mr*. K*l damIndigen ocu]i f C 3pj|. 

XP^w^Eir, efcraASt, e> t* x a W lifque fera. Conftitit ad vi- 
t 5 AtCunf^ ilui oJh\, >2sr*mrt fum Ferfeus, & percontatus 
tJ oujnf Ilsp^H /w/tf -mpStvof, xJp» eam , Quod , inquit, tibi no- 

ywm'*iy?i** «W«Ttt* Tfi>r, men el * ? ^ ef P° r ndit i,la io >- 
5 L ' 5 > • ' perternta, Meaufa. Tum Per- 

♦J\ / ~> w ieus t comprehenfa verticis 
W- Ti« to ovo^; coma> falcaco quem ferebac 

m ^cft f/97t ^J? *a$M<n*f , MeJWa* enfe caput llli amputavit: 
% xfAiim *Mf T*f Tff^xr, S quod arreptum , Intantamen- 
iW»&-xorvoJ)«w»&>«Aw*7i. f is Magicis, & infandis, 

tt jy v 1 / rat, caeremonns praeparavit ; 

Ifcp^r, ItiA^ t^ ^t^ flbique in auxiiium ha K bui J 

y&*9 pv&jtSt 9 i&tot hh<Jkx$*> inimicos, hoftefque omnes de- 
r letf», mt^fof Ilko T 3 iwt/<rf- vincendos, tollendofque. ( a- 
pAf p*\y*m*f viw ifr*vtw hwv* P u } autem hoc , ' orgonem^ 

appellavit; ob auxiliandi ce- 

t^Mtt Top^OW, J>* 70* oSjv T6 CoM* 

^fw^ ^jw^ ^^r ; ; 

K$xfi$ir mpairor, 3a3«j/ 7* Illinc autem difcedens in 
KiSnmdt x<6p*9, im iQ*<nh^ iEthiopiam venit , ause tum 
«7o <&»' t» Ku^iivf 9 ttcH cdU temporisCepheo paral>ati ubi 

-•«P J- >a » (X - ^ 0' c "Jgreflus virginem lbi vidit, 
jc, € y teJ ^tf*^ Cephei patris juflu expofitam, 
xJflw x? ^y^a, rf- ^Vh/ nomine Andromedam. Hanc I. £*<p}*vx{Ap&' w f w*i<; ^cf tJ, eum yendiciifle dicuntur. lib. 3 

miyidctur: iw etiam lib. n. p. 1/4.. Aoj^^fWi»* Novum 
+&fc'y °-< 2iot$ r 7*v*j -rd . h°c teli genus. Chr.Alcx. dujunaim iegtc. 

&c. «clib. p. ty. jj mJ-TT!? ^/S? » : verui n ftnfui 

9« wAt/^ ^cc^vnMn «trW, Ifif jIlS. rccufare J id u Ctur: q uomo< » oc - 

I ? jV™ K/ ' t r n»n hafta, quam fcrebat, verticis comam 

fcMtreT 7 ^^ ^ J " P^«°«C Jotuerit Pcrfeus. 

phi «iam fratrci , mr 3. Scr. aooiOJ^. 3. /xvoi^T,-] Scr. pv<r»&s. 
f e fano Digitized by Google 42 JOANNIS MAt AL£ 

c fano extraxit j & , quod mtTfof r Ix/d3t7£ , *dw 

venufta eflet, devirginavit , Myo^lw AvSfo.uiJkv w*p3*W. 

& in uxorem acccpit. Inde Ka/ dmamtny (JL f h? Z 

vero lolvens, 6c Aflyriam s , , , , ~ 

verius itcr facicns , in Lyca- * ^ ' 

oniam devenit Hoc autem f**Cir «i^ yw*i>& Kcu ^ts^- 

Lycaonibus cognito , armis ems, uvt^eSotijiv Ik f yj£\*.f 

eum rcpeilere conati funt : m . ip^^fy®* j^ 1 t&i Asor/piW 

quos tamen beneficio capi- > ^tww h tS Wm T*r 

tis Gorgonii profligavit : re- * r , > / vj' • 

5 r b Avk&ww Xj yvQVTif, cvStaf &v- 

pertoque vico, cui Amandra f « 

nomen erat", ex eo civita- imrnt IwM/wif; «wnJ- % W™' 

tera condidit;& erecla fibi f&jQr t? 1 t5V xaftif t»* 

pro portis ftatua, Gorgonis r 0 p^6y«r, eyix^ct T«f Avy&ovaf . Kau 

cffigiemferente,facrifqueper- ^ p ^v k»'uJuj hiyo^ A[xav- 

adtis, Urbis Fortunam, juxta , - , . » . 

nomen fuum, Feriidem vo- r > „ 

cavit : ftatua vero haec eti- m e£a #T ffiAotr, 

am hodie ibi fpedtatur. Ur- ii ftthpW f Ttfyim ' 

bem hanc ^conium appella- Totinanf , bfpMrt rbx) 

vit ibi enim pofuerat Icona, ^ - UiprfA, «V 

in fignum primx victonse, ,<r. , - >/ . « ». 

Gorgoms ope, a ie partje. J , » * 

Sed & alias etiam regiones T **fWQ ISPflM t*«. 

fubegit , nemine repugnante. 7«A/y e jgtW* lnivtov , eftoTi 

Dumque per lfauriam, & Ci- ^jp-ns v'iK*t hkJv* **ou t? Tof- 

liciam iter movcret , hofti- y ^ tWt»?« U J9 w 

umque impetus vanos fufti- ^ , ^ f i^.. 

neret , dabatur ei Oraculum ; A r , » f s > 

hoc : Vbi fX tq uo defiendens , E ?X i^^« rf. IW. »9 

tahaneum pedis in terram de- KiMmeur, Xj *v775tt«f*J' *w» toM- 

defxeris , viSloriam inde ri- [tlu» \gnu9fiotrQr , ip^t/MltAi 

fertatis. Ex equo itaque de- „Z m - % v ^ ? ]M» 'iavtsXm- 

fcendens , ad vicum di&im fi V # ^ T g ^ f & 
Andrafum , ped.s ibi calca- 

neum nxit m terram : capi- A 

teque Gorgonio fretus , vi- Kcu ^TfA3t»if €* t« «^», 

cloriam libi comparavit. Ex t? M>ouftJ» ^/u*» AvSf&roe, Ixai r 

vico igitur illo urbem *di- wfff }, ^ ^Qr hofy» 9 % vt*»°*r i. *Sfenfp«] Leg. ^e5*5> Chr. AU 4 <n& *nt vi*m 

cum Chr. Alcx. couupte. 

M 
7* Digitized by Googl £HRON6GRAPHIA. 43 

tm *fef< rnt roiyhQr, ***** ficavit; noroenqtie ei, cxpe- 

2t > 2r » „ / / . *> ^ : ' dis Ittl oraculo, Tarium in- 

«r tw 7U0 KcduLu)* 7inA/r, mitva i*£- jTj.» A 7 . .... 

, - r didit; raa&ata virgine ilh- 

Mert Tey^r, t* fti JtW« *« Parthenope didta : in- 

ic/>'« *vtk noJtif, SvojAmtf kI?»v urD i s expiationem. Gratiif 

tLJbint, otofiAit IletpStroOTir, &n>- deinde periolutis, in Afiyrios 

y^5«ei(r^r ^ twW. Ka/ c^^«- arraa movit, per Argeum 

fttrW , Sffjumn ^ ^ montem ; quos , occifo rege 

\ $ J *Z / v / eorum Sardanapalo, ex ge- 

Ap>t« oprr^ Atufi»- $ ttttwtmt nere ejus oriundo , devictos 

*vTKf 9 i) ptpcddk* t 2^cftti»ot7TitAoK, in poteftatem fuam redegit r 

Cctffixi* djjfff, i r U r quibus imperavit per annos 

%&*ylu9im, yfrt-mZtt iwT*t. k<u liu. Quin & a nomine uo, 

MWW«i<«ri»^$W , tt. Perfas eos v ^aviti nomine 

, ~ , f , ' „/ pariter, regnoque AflTyrus 

^«miivMffFftwnipw, adempto. Arbores etiam il- 

*p*\o^of$re Aay^ieyrr faeiMia*, jj c f ev it, quas Perficas vo- 

7ootoujt. Ka! tyvT<djo*t <Nt<fyct, cavit : quas non ibi folum , 

iyjKtn mfriuf * uJofit e/V U£, fed & per ^Egyptum eti- 

2ft£ b to7c ktiiihtt rfr«nt am, in fui memoriam dif- 

. i » , i / , ieminavit. Docuit praeterea 

T T t" ™™l?V\ U ir^ Perfa, infanda popuiiMedu- 

wnt. WJk%% A^rktUifmtf mytteria,- atque inde eos, 

TthHkA X fwvifi aw?*t Medos , regionemque eorum, 

f MiKonr S: vtott lyjteri tiw Mediam , vocavit. 

^aodij M»Jh)t, eOfll TO fJUtSilUA.. 

O ii &vTo x f rforarffj irf W &*. Perfeus autem cum per plu- 

-t r ~ „ * / * res annos imper*um perfidis te- 

> ft , * , Tl < nu.-Het, ctrtior factus lonitas, 

«jro^i , ^t^r 077 §r tJ St/e^f ex Argivis oriundos, iri yria 

^eJpa. Jiiy*<rtt U r» ^pyvf Icvr<"- fedes luas pofuifle , eo ron- 

tui, S^dfr «V 4 1 2t/e/**> «yor owTtfr, cedit ad Silpium montem, eos, 

Ht to 2M« o><^, «r «r^ icA'«f tanquam fanguine fibi con- 

^J^r timt A&t**i tMp junctos, vifitaturos. Ab his 

, „ c a , autem honorince exceptus eft; 

-»>^iw ut qui fcirent5 eum r gcnus 

«JWf o/ *j579i Ap>ii*< IvToAiiwi, f uum a b Argivis Jopoiitis du- 

•n l) 59 b r t^T Ap>4iew xifle: fumma itaque laetitia 

^7»>7«i, ^«pimr arJ/Ltw ctiror, affedi , Perfeum fuum cele- I. f i* J «ei/T<5r i(5»7tto9- a. y»om* <WWr] locui fufpe^ui: 

] Leg. i. Tm y« ofVv x. cum fupplendum videtur aur A. 
Chr. Alex. 

f 2 brabant. Digitized by Googie 44 JOANNIS MALAL/E 

brabant. Tempeftace vero in- x4 A #f@' Ji •^•«V'», xj j*.**/^- 

gruente , cum Draco fluvius, ^ & ^ ? «^«^ 

?ui & nunc Orontes, Jopo- ■ ~ - , v, \, ~ «/ 

im pmerfluens , fupra^ mT- ^ T* ™ 

dum imbribus audus eflet; ****»rQr « w* Ji Oporr*, 

Pecfeus Jonitas , uti preccs ™ Iwi-mt &z-t&u* £ er nJ ou- 

funderent , hortatus eft : qui- ^&Sj djuT*r, xj wjvkyayii, >&tUu- 

bus precantibus, facraque pe- > ^jj* ^fa x*t*m« h tS 

ragentibus globus ignis ful- . 5 hf , , * 

minalis, e ccelo delapfus, \ <«, . , « - * ~ 

tempeftatem fcdavit , flumi- X<lf*>*>™' T * «W 3 »- 

nifqueimpetumcoercuit. Mi- >« gtfSjP*. k«< S^^oar 4 &i tJ 

rabundus ad hoc Perfeus ftc- j*>oro* 0 nfpucuV, 1*«™ t* 571/- 

tit, & ex igne ilio ignem fta- pof 4'd«W arity ^p, 19 *7x* 

tim-accendena, apud fe rcli- ^flMw» pi$ Lv*«* fo» P srfp 

giole atiervavit : quem m Per * r , > v,, . / »' 

Hdem, regnum fium, fecum * ™ "^? /"p "f 

tulit: Perfas etiam edocuit tMC*****. k* rtJkfy*»- 

divinos honores eidem exhi- vw 77fxctV ixwro 70 77vp, omp «A*^ 

bere utpotej quem de cccio fe «$0 ewTots € u*pttx*Ycu Ix. t« «pccr* i&- 

delapfum videreaiTerebat.Per- W v3,W S»|m>W rf ^ 

iae ltaque lgnem ufque adhuc Ji » « ~ * «= rr' 

colunt,pro Wine habentes. ' * WW 1 *" ftp», « 

Ipfe autem Perfeus Jonitis fa- ^ 0/ - 0 A *? n( lty**>* **™ 

num condidit, igni JEterno ™ e Mntt fyor, 0 hrw^wtn^ Hii- 

facrum. Aliud etiam templum por AdariT*. Ofittotf c/V t* 

i U ^ im 5 rOS P° fuit lau & os «W h« tyunb auTtf M^CS, quofdam viros, quos Jlfeg*/ ' " "^ 5 
nominavit. Scripta autem re- liquit haec Paufanias, fapien- 774 y • W»w 

tiflimus Chronographus. ro^i^@* au»y?^i%fa7o. 

Poftea temporis bellum mo- K«2 /uj? Kfl"por ixdair 0 Kapvif 

vebat contra Perfeum Ce- CcwiAdfcV ^t ^t« i« # AiW- 

, SSJeSTpSTS aufem - » ^> * ^ — 1. M 0 € o%t«T chr. Alcx. haber, 4 . ] <?cr. Ixl 79 yt- 
tuvt h •&t0'tr, mendofe. ^voj, five potius, w tJ ^»»n ; 

2. o-<p^ e * cnrg^ Mallem uti iegltChr. Alex. 

Xtcauviit. 5. w i>,«*«r «^««r c/ Tlipnej } 

3. ^2i» r Leg. «fcribendum « Chr. Alex. f y 
TmvS-^ , Chr. Alex, p |. c. n. Digitized by Google CHROttOGRAPHI A. 4? 

t*#<nt ttonS- LZ Jt o K/»MV, *x 7« Cepheus , ex fenio , oculo- 

t<j tti™». K«} i**W o ' um acumine privatus : er- 
n,. * * % - , , feus vero ubi audiitec , bello 

> i_- <_ . , II y * e ab eo P etl > mg e ~ti cor- 
*w, l6»ASf«T tfwni, Ca*tc> reptus ira, contra illum egref- 

t&x/ ^potv avnSttiniw, fuF, Gorgonium caput fccum 

K«) o KHpcV* ^ thi7nov y imCtufit tulit, iiJique obver^t. Ce- 

^tJ c^ivir^* i /f n^dV i- P heus autem minime videns, 

~ «_ » <_ ~ ' concitato equo in ipfum ir- 

; „. ^7 f / ~ ruiC : Perfeus vero quem la- 

x«7i inpyutiiw w<sm w ngrnw teba t Cepheum cxcutire, ex- 

rory&vQr: sps^ aliiw tyof Iojj- iftimans Gorgonium caput 

Toy, t2&oi%t tfjuT?' j£ TL«pA&j3f/V , non ultra vires fuas exerere , 

W*> «ow nn*f % £ Awipe3». K«i fibimet illud obvertit : quod 

muSf *ifori i um intuetur > occ-catus ipfe 

, x a - « ltctit atque lic mteremptus 

? r^Ar^A*, m&- cft> p cr } arum dcind e Rex, 

t* tJit *vt* ttutiw* Perfei cx Andromeda filius, 

t* Knpe&f, r* Cariteof T*f Ai- ab avo fuo Cepheo fadtus 

Stomaf faf hutJbtt^li&fo** eft: qui etiam juflit, ut abo- 

V^ upti w lWr©s <*} minandum iliudGorgonisca- 

____f»»f* »~ / put lgneabfumeretur : quofa- 

» „ re g n um fuum repetivit. 

f*r. Kcm e^«r* Aoz-or td tS Abhinc igitur Penei genusBa- 

Efcpcreejr * CcwiAooqv]®' *f BaC^Aa- bylone regnavit. 
riot* x^potr. 

Er A 70/? ^esifnfAjoif kta-ripotf Temporibus autem fupradi- 

2g<)totf , ^TfActC^ t^u) Bo/wTHfitf ctis, Cadmus - Agenoris fi- 

X^w. w t^o/f/W, KotcT//®*, o lius > PhceniciarcJida, Bceo- 

A^of^ M 'oV b< 5 ti am occupavit: apatrccnim 

* ~ » , , x , miflus fuerat , ut Europam 

"Z* * t ^ororem inventam liberaret. 

v*w<nt Ttif Zupo,™, iStym ctuTH. Certior aucem fadus eam in 

Kcu fML^t o ctwroV iL&LiQf, 07i Creta regnare , verfus Bceo- 
/Sct<nAci>« thp Kp»7yr , &j t£u! B«/- tiam properavit : ubi diutiuf I- • viti § I7f f<r«<y? ] Filius hic 
Perfei , M^ C) a Cedreno vocatur: Chr. 
quoque Alex. legit , ; ^y T g; w 

f^eAq^ii; &c. ubi tamen Interpres, 
Ltio(&'y pro nomioe proprio nequaquam 
fum i C Sed ncc Aucioris fui mencem io rcliquis afleqoutuf cft. ^ ( 

apud Chr. Alex. Cxterum Ioc« ifte to- 
tus, peflime i librariis habitus , ex no* 
ftro fanandus eft. 

?iMOt* 

f j com- Digitized by Google 4* JOANNIS MALALjE 

commoratus, Phoenicurh li- ^1*» Smtr &j *Li?i4*t *V 

teras eos , illarura anteaigna- ^ Botm7 , U . yMfr ^ 

ros, docuit. Cadmum icaque \T T * V ld, '*r , 
fumroo in honore habuerunt, *^ wf pA-m^ k« 

Rejeroque eum Bccotise coh- ^ T *f^tw *v~*r, *J iirrinmtr ounoV f 

ftituerunt erat enim fpeci- jSotovAeos Twr BofojTifotf' [ 5v $ rtj 

ofus forma. Regnavit igitur *Wfr t? dtfetl fcrf tertU* ¥ 

ad Bceotiam Cadmus peran Bo/ ^ j K . ^ 

bos lxii , ubi uxorem fibi l T ~T * . *, ^ 
Aimpfit nomine Harmoniara; •wfmif Ap^wmr ig 

ex qua fex fufcepit filias, qua '3* S»J*n po* t£ , Ir£ , hsm 

rum nomina , Ino , Agave , hytUw^ ^ 'Ztukhlw^ a} EupiroftZu/, 

Semele , Eurinome , Clean- £ Km*v3£, ^ E*e*ftW ttivm 

tho, 3c Eurydice; qux eti- ^ vom rt ? Kfl iJWAr. 

am , TraceUentes form* c*dmi- < r . A » , , • , * R/i#<u 

vocabantur. Urbem e- K7 >< A , ^ * ? ***** 

tiam magnam in Bceotia con- **f > tow* v&hmr nt 

didit, quam ex nomine fuo lotov ovo^uoj , Ka£fjd*r. K*i £ow 
Gadmiam vocavit; ubi &fe- o offafo K*ty& olvf- 
dem Regni pofuit: Qur n & hi<nLn # h T y, % ooUc rh 

Tireham Boeotorum Philo- _ t « y * A „< 

fophum, ah exilio revocavit. ^**'' Bw * w ''7 

Erat hic Venationibus dedi- ^ 0 '» To> 

tus, ditiffimus opibus, vir fa- **** w }gj>V***\ *v4i 

piens item magnique nomi- o?/oj. osk -m^yayk JtiSwt ro?f 

n iSi qui & Graecos docuit, E>X«ri , li uinpdim omnia forruito ferri, Mun- % / _ v , _ 
dumque nulla Numinis pro- > ^ tivea 

videntia gubernari. Qua de Tor w<r ^- wf ^ « cau a confpiratione in illura *<r*v™ otv7oV, i£ojei£» to 

A facerdotibus fada,in Daph- hpov J Aoe<pv«ov AttoWv^, >v- 
ti^i Apollinis templum rele- Sv«v fpim , fej ^ro- 

fatus elt: ut qui efraerainati . , r .^,,,^ - frfv - tf i/* 

flet animi. Plus fatis enim ^^7^ 3 * 
curiofc rimabatur, quo psfto ov**t*C*r«,w 

facmiria ex maris concu^itu " Qurtf Ttc) (UfJuLTQr ttAeify-T** 

concipiat : quomodo item fi- ut h&a , hsh o£}k&< , hsh Q K *~ 

cri potuit, ut fanguinis na- Co*, ^ r£f«> 2 J9*W ^ 

tura in ofia, carnes, venas, ^ # ^ ^ rf*W 

& nervos, m fangumem dem- / 4 ; *r ' / 

que ipfum dilfiibuatur i & *w* 0 W Kff^w» ot^. i. Ajs^»( tf A7ra»«^] Scr. Aol- »9 Cedfenus habct, m 

A#itw\ fcaiut ut opiotr. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 41 

2{<x4«79. 0 y6 n$toTUT& 2opo- quonam modo foetus in utero 

ttw Mt*. $foit, i wi/aW vivus efformetur , &in luccm 

sW 277, Tl**dJk iX* P rod * at : de r *° P rodl - 

fl ,, v' v, ft , e ^ , dit iapientifiimus Cepnaiion. 

f*^,J9 ^« e^w »T«|«m*, Poeticeenim de eo locutus eft 

ptffi 9 iiui erxpid» t« cA^upyK in Dramate fuo iapientiflimus 

7*0*1 yv&vcu, «x, vtJtwnS*' o3<r Sophocles *, nempe Tireliam , 

i%5%To 0 ouJtoV SofeaSr t> 70/r Minervam Javantem cura vi- 

«feiiitj^tj* toSt* m^l^rem converfam 

V>v « A7 1 ^ x *n njifle. Sed & addit, cundem 

•3 ^ "Bvfa b 8t.r, 0 , r «p* TirefiamSummi Opificisfapi- 

<c »or cTo^gf, ^ ^cm; ^t^ir» entiam follicite indagafle; 

€< ttoVt» c/V ^ap«7r'a o/<T/uct 5 «pcj quam tamen aflequi non po- 

u knfjw C\at 9 ®y»To/ A «ttoa* tuit: unde & Sophocles ipfe, in 

«Wpfc/o/, Mofcffe fcriptisfuis, iftaproveris pro- 

i^**»» % *J machinam foliaue condUit , Cet- 

«««t>A//aT* iK A#3w, w £^ ruleaponti terga,& mfrtnes No- 

f* hetv , * ;^c/<r9Tc**/<w iKvpaMti- tos : ^Vr Vffir mtfelii, peclore erran- 

'* F»r WTWf • dvcio; 7? T«Tc/f , Vfgtf, Calamitatum finxsmus 

99 w ^Kot/ mmJfHt t*cW fif**** tormas f ax '*' > 

<c >r 0 /igneasjAurove dutta*Ju<li.*ut 

<s • */ -VTy « 1 ewrneas. Hts dum tmmolamus , 

X*d» $ iJoKti Jh^<s.^ v 0 etuTer Auguftos die, Reddi- 

So^ojtAw*. iw»x benoresy cffe nos remur pios % 

Sophocles enim fenfifle vidc- 
tur, unum effe univerfi Jmpc- 
ratorem. 

O <N KaL^fxQr l%i<k>Kt tiw l<w* Cadmusautem Agavemfili- 

t« Suytrifci Timkyalm « Aix'°w am ^chi°ni cuidam, viro no- 

Ttu ovW*£- faf Aiv/w Sjir bililocavit. qui ex ea filium 

. e , ^ cv , / _ 'v , v habuit nomine rentheum.vi- 

7 , » ; r 1 \ t ru m fagacem , oc rn ommbuj 

J>* m^nr, $ b Wf'n<m>*j } b prudentem. Semelem vero, fi- 

<mct. Ttto Ji ^tfdhw , t!w iA- liam alteram # egregiaj form* 

* 

T. Aiytovi Ttit crv r K?\rmY J ] licct otoTUi itxyoriaa ad Alexandriarn mlfic, 

*i//itA««n!(9<, per toram Hiftoriam Ro Bpilcopum I Juft-niano peticurot. Iu 

manorum, Senacorem denoret: apud Au* etiam lib. 3. p. 32. Peritnous, Nobilis 

aorem tamen noftrum latiori fenfu, pro juvenis, Proierpinae, Aidc regis F. «nw 

«[uovis Nobili , fumi vidctur : omni »«S , trv<~KAt)-n*9< •pptllttur. Lucretig 

rmm tum genti > tuai aitati , tum fexui ctiam fcamina Nobilu Romana. ColU" 

tribuit: ica lib. 18. p. 4)0. Auxumita- tinj «kos , m,[u*n-nM* di^» cft,lib.f 

jum Indorum rex , dcvi&o rcge Hocnr- p. 15*. 
ritcn/c, rvfKMwxiis *vri i§ ^ir* 

virginem, Digitized by Google +8 JOANNIS 

virginem, amavit quidam no- 
mine Polymedon, -fluherio- 
nis F. ex Jovi$ Pici gencre : 
qui eam in amorem fuum il- 
le&ara compreflk , & ex ea 
filium habuit. Semeleautem 
dum puerum in utero gere- 
rec, ingens accidic tempeftas, 
horrendos cceli fragores, & 
fulgura emittens: quibusper- 
terrefa&a mulier, fcecum fta 
tim ediditfeptimeftrem. Cum- 
que puerperii dolores fufferre 
non potuiflet, expiravit ipfa: 
infantem vero Cadmus in 
Nyfiam regionem mific enu- 
triendum, Quoniam vero fce- 
tus, ante legitimum teropus 
exclufus portionem aliquaro 
vitac fuae extra communem 
ufum a Deo fortitus cft ,• ideo 
fabulantnr, eum , per reli- 
quum tempus materno utero 
debitum, in ipfo Jovis finu 
aflervatum fuifle : ficuti fcri- 
ptum reliquit fapientiflimus 
Palxphatus. Nomen autem pu- 
ero avus ejus , Cadmus, Nyfi- 
umdedit:alii vero Dionyuim 
vocarunt, tanquam ex gcnere 
JovisPatrii ; & quod ex Carmi- 
ne folari Magico mirabilia 

2usedam efficeret. Quin & in 
)eorum numerum retulerunt 
eum, eo quod, ex vite, morta- 
libus alimentum fuppeditaflet: 
de cujus ufu, ficuc & de Agri- 
culturae legibus, nonnulla ex- MALAL^ 

Kxr «tuTtf 3v^tTfp«> ioftfiTn^tirCu} 
touf mtrv , iq*/\noi itf > ho/uATt 
UoAuyJjhiv 9 q of AitytvvQr ovU 
KXnjiK* > ht r 'ffHtf y&Tuyoijfajw 

T« HviKH A/6V M <&&*Si4>* 
ipdWfKK , &<p %f e%if V\if. ifcjj) h 

tJ \yo%r olItwj Ir yasft & 7nu<fk> 
'XJHfjjffoQj' ovTQf, s^ofto dLq.a.Tivl 
Hiyai\ai , jtj Cpornd' k) ibponSn A 

XQOn Sgftt&W, xj to jj? fytQQjr 7!Xt* 

pdbSuf ityjrnoi^ (jJjjjar tdct. Adrjf 
fi f/M yfotrtfy&ou tm 7toVk>, in- 
Kdj-ntov k] 1 mi^r © KctPfxQr vi 
CptQof tif tUu Nuoictr xdpar, Ktf- 
y.h iofetQn' 1 J/flt t«A owjt^d* 
•vfoCTO , 071 h ZcAjf toi Koini* 
p^pojroK $ (jMTetKnf ctuT* yettyOf If 
tw tftu KoKortp t$uhol%i' tftijt 

(MpQr (^mf l% 9 7Rt4l£ TOf ^p^- 

ror Tnf ^fHjsaif ctuTx hiTfa- 
$Uf l&Saf HtfrcLlpJiTQr o oo<Qa- 
wS\Qj* owJt^di^ec.TO' orvttt o ojj- 
toZ iniirHtQf KctfpQf , Nuoiof 
hjshinr, AttS ol /\otoroi , af <3*«- 
uolto. Ttrct woiowim» i*> T»f Ha./- 
ctyJlf cvyfif &iorlow ^Tl^gtM- 
our , * af tK^jJouf or Ttt Tnrftoou* 
xcfj JLmStaour ctltor ^pwxo^T* </V' 
(L(j.7iih\i T%o(f>bjj dLvSfdirotf* E^e- 
3ito ytf HSH «afel T«f dLU7ithou , 
1SH t*f ywppKnt Ttrov ifJLaSt fti 
KSH pusiyj. m*, KSH l^JiTO &r»f tkT h , fcribendum cenfco. Fabul* 
hujus auSons nomen hic excidifle vi- 
dcturj oif; itrtc <rtwi^u^u*ro , in 

t fdurali legendum fic 5 quod verifimi- 
ius. 

Cedrenos habct , » s \ % jgfeg fcg, Digitized by Google chronographia: 49 

mq>Qf yjfi ly [Auvf)a>}ieuf 0 aurof pofuit. Scd & Myfticis eram 

AiW^r- wfaofa ?«rW«r 7J- rcbus opcram dcdit, indequc 

<^ ' ^ ? T7' viriapiens,ocMyfteriorum ne- 

dnv/u&iuy, O&f X, *?or Iiep- • r r o 1 n / 

v x m > r • N r ritusevafit, &lmpoftuns Uiis 

it, «f3r W ¥ r, xj -ro^r Mortalium perftnnxit oculos. 

PC®?** icwKdf, 1 x} Tohiuw par- Profe&us etiam ingenti cum 

ixoittf TJfAf $tw(AA7w £e/Wxrt/?r , exercitu, adverfus Perfas , In- 

«X»' w v*™* icwTtTo. ^oCque , plurimas item regio- 

r\ rv u ~ n ^s alias, admiranda quxdam 

T' °, A *TT 3 in prxlii^ exhibiiic Pnrftigia- 

**f*y*t*n * JtotKwtJ JW rum fpecimina. Cadmus auFem 

*««r Botwffl tJ ij» r Ai- aetate jam provccTior fadtus , 

yJ m *> *4 Uitbu , Bceotiae regrrum Pentheo Ne- 

alr«« o*/c778ur«7D •^t *t/f- P oti fuo > ^chionis filio, reli- 

^ttk^,^ WWrTtr. O K.tt- W* 5 hun c e nini primores re- 

_ro >-^^- -r ' rv- £ ni > omnifque adeo populus 

tmM r %*to rT«p W «, Aj- magna Iaude pr oiecuti font. 

* ^ j^fflR Eomwctf <fti Cadmus autem ipfe comitem 

79 Kifywtov cfty $ mhiw fibi adjungens Tirefiam , pcr 

vov. IIto <N iK*cKt 0 ^tovuo-Qfy tem pus iongum, ad Cithaero- 

077 icrirS W«^, Sa- ,lem montem > * n Bocotorum 

, v k » / M regione vitam tranfegit, Dio- 

*v<h ^Kt^^tv i( 4 ny 1- lus vero ubi im ellexiftbc 

TToMtf itj ^>*W, o^«A«r £«- Cadmum avum jam confenu- 

orte6<m*. lKcuia:itK&f ttuTovfpav- ifle, pervenit ipfe in urbem 

Tttoictr 77r^r 7i?/ar7tt , x} iifriias Cadmiam, cum exercitu, & 

iy*rm, y& <o&"9*iA"f ™w celebritate magna, Bceotix rc- 

✓ > ^ r o ' u > r gnumhbi aflerturus. Pcnthcus 

0 1 / « autem cum praeftigias operan- 

-yjt&f JtJkcncovTtt wj*tyo)tcif x. tem^armatifqueinftru&umob- 

*a&kuv &aK%<&^Tbv , rtr eA^or fervaflet j & ouod convocatis 

Bofx^r* coonvTojt J\ k} 7»r toa/- qui fanguine illi juncli fuerunt 

-Tor x} TsAfTiir mmtiySf Jij£- om " ibus ' COgnatas docuerit 

rara >MWr, ^r"^ m Sif 0 ^ mod ,° S fu J 0rum So ' 

' iarium, quas ldeo Bacchas no- 

minavit: fimiliter & Bceotis 

eriam precularum quarundam Solarium Iniriationcs tradide- 

ritj quo perfuafos haberet eos, pofle fe Boeotorum regnum fibi 1« K- irr>Atuvf <Pua> (gt.tr iavi iiitcs Ji<tK*itTiv$ Ccdrcnus haucr, u> ^ rUo 
Jui>HP™^ iAixn/w] Forte Icgendum, ^ tfc1ln9 f fici<n**i*i «W{«r 

nus habet, ^ 7,,^ ? ^ U^*^ ^"«1 • 

t&triwt tpp» ^ 7T*A«f*»» &c. poft hxc fupplendum vidctur- 

g auere Digitized by Google jo [OA^NIS MALALiE 

affere; ut qui inftructus eflet T«f Bo/orTvr, Ji/jjet&t uxnot kvTi- 

quos ob corpons agilitatem, & «v\ ^ . ;J ( ^^ ,r 

faitandi peritiam, Scirtos , vo- * 1 ™P- 

care iedixit; [erant enimex ™ W>»r *, Ig«feo- 

gente Betfica, & myfreriorum [iW $ 1* rHe B?oai>t£* 

infuper co-nitione imbuti:] 19 nri& p&itij mmufcy. 

Pentheus inquam, certior de W ] ^ w ^ « n ^ v 

hisiacl:us;audiensetiam Bceo- 7./ . . , , « n ~' 

tia regnum eum affe&are, f ^ orf/ , 077 * w 

odioDionyfiurnprofecutuseft: W Boiaftf ZhSvtut. 

& inimicitiisinvicem contra- -ftAfjfoot 1x^9 

dtis, in ipfa urbe ad pugnam ttoV^ » t*T toW w o n*r- 

tem prseho victor, Dionyhum » v «- » « A \ c . » iv > 
comprehendit ; inque vincula ™? * *?* tf**' M 
conje&um, in Cadmi avi ad- ™ «*r*« < "' ™ k*J>« t tot- 
ventum affervare ftatuit Aga- *W • H «/V A;*™, ^ ^ 
veautem Penthei mater, & <tu7n M j£ u*7*o r n-^ar, crrf- 
Dionyfii matertera, precibus ^ T '^of ^ oill(ny ^ rly 
obtinuit a filio fuo, ut capti- a> x t * > „ ^> , 

vum Hberaret. Liberatus Dio- ^™**** 
nyfius fecum in animo volu- c «^ t79 ™>* *>*9 ™ n*^*- 
tat, quomodo Pentheum e me- *} oT^iatl^^ , nmmKttTo itw 
dio tollat. Armis itaque para- Ky*^,% 2 fan <ptxiu%£tu *3- 
tis, Agavem accerfit ; rogatque rti n UtpSit, £ «^J **- 
eam, ut mgratiam cum Pen- mX ^ v ^ „ „ »1 

theoredicns*Cadmumunaadi- **f?' r " Tt%L* f 
rent. Quoda filio Pentheo ob- T^t ? ^ ' 

tinuittan ?emmater : quae pro- ^ 7 *' Mcu , tKHo-fv avTop pt\ t . 
mifit fefe etiam eis comitem ®3k5o< wV***^ «rW 

patrem demulcendum, T Kafuov , * o» ixt/W3« ^or et^ r. o-KipTttt iiyixi ] Ica Cedrenua odofiiif Imperator, ubi refcivi0et Eu- 

y^^B^, jusrationem habuit: It6. i 4 . p. 55i, 

t nT!v ^'^^** «^» ^ HIus etiam Zenonis Imper. intimus, cum 

n»t% J Scribendum puto, ^a«»^^ « infidiis in fe a Verina Aur. ftruais , 

tw-nv t. n. prxcifa faltem aurc , evafjffet, atque 

'i n \x U m%i «**c *&*-le 1 >;,<*» fPPf 1 *™? fe facinoris infcium m- 

ooud «ewT „ n f *V, ifle j uraflct i fide «"ci nihilomiBusdero- 

apud auctorem noftrum non dolortm , gavic Uloa, atque „1 A > / 

aut mceftltiam , fed iracundiam , & in- f mDentnri % ™ fj^™ • 

difiwtionemubiquefignificat. Ita The- J^SS [UHib ^Jy. 

T¥tr* Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. yi 

r*r tm^ AytCttf owjT*Zoi{At»f qui ab utroque, quod feceranr, 

'cLuot, ttvTolz ATntycu, £ veteHv t moJeftetulir. Il!ud autem Dio- 

^ov W P «. o^/W^ * P - nyfio ^machuro movic, quod 

*» m <» ~ « &( « L / m vincuJa a Pentlieo conje- 
K<™ *? t» n*^, Atoif, us, contumeJiofe etiam excc- 

*4 KtnJbbVfApQr -m? twii- itey* $ ptus fuilTet. Sparferat cnim ille 

^tt^nv , 077 k TopyrW eTf^3w o in populum , Spurium efle Di- 

«?t^ A/6W®'. A/i t£to ,/V ^ on y*i um 5 ex adultera natum. 

„ , '"Wf*' tale quid icriprum mvenerat; 

X»f i%£*t* Sf&iAA, ut W n?p- in Tragoedia quam, Bacchas , 

S*vf €H7T&v TswTa. Z?£tf'*>! j} Ao- vocavit, ifta de Lionyfiopro- 

X^rtra 6K CpoT» 77^, «V ZtuT* fert * *ub Pcnthei perfona. 

■> jv r . 7 ~ Jiupri. Pace lguur mter 

ic/>« ^flCTft) o tohwrQr <Gt9**C«f eoscompofita, Dio yfusman- 

*P *&f h siv£ toV^, ksh davit miJitibus fu;s, uti prse- 

w&vrnivti*. Er JV *J fii&b occupatis viae anguftiis, parati 

tfwVir ^r? fcim hfiS, eflent Pentheum adoriri. Ad 

?A*r i Ai W©- •ffoVdarfr. Kcu 1 ! tCr ,r M uee , ,s fe accingenti- 

Aoi^^n , ~ Y !* bus, Dionyuus paucislhpatus 

ksh ouTof IhtyHf p& i<wT* hiJ infidiarum fufpicatus, & 

tAct&y avdytLf ^t} £ xytln h ip* e rnodico inilrucl-us fateJ- 

V*t aoffi. ek JV ttJ aZTvf litio > cum ^gavecomite cxi- 

iW, fW&^ «eC^fi ?«»V toJ bat . . Dum ve i° iter/aciuntj 

A ,/ > / ^ „ , ^ mcidunt in Dionyfn exerci- 

A,^^ ^ rn^Vw tumj qui Pentheum adorti , 

&m*e^v*Ahd>w b Atowo-Qr &io- comprehendunt : caputqueei, 

T(am.%j7cu cJtoV, ksm 7(w XA<ptyjj ex Dionyfii mandato, llatim 

JMwm ^tpV ^ JCe/- detruncanc, matrique ejus de- 

AiUr/K«' ^i- f erunC i 1 °° C " ntumeliam fci " 

cr ^f«« * a / ^ ^ - * # JIcec aD ea Dionyfio iilatam. 

?7/*^ ™*?W":> Quo fac*o in urbem Cadmi- 

^r to CceaiAfi/crw. A/<t t«to J\j a*- a m revertitur Dionyfius reg- 

>«oj , T^to Kyxlbjj &TVKtq>J$i7xouv num.capeflurus. HincPoet*e 

* t^oy ouuT^ u]ov, Mtj r fabulantur, Agavem fiJio fuo 

<piKt»${jj7tu tJ kiororp, ^Putampurafle, eo quodPen- 

«\ Jj. w »** rheum Dionyfio conciIians.fi- 

' li i iui necis caufa iuilier. Cives I. r& uy&OTict* hiyil Scr. Xty^.y « Euripidc rn Prolo». Bacch. 

g 2. autem. Digitized by Google $z JOANNIS MALALS - . , 

autem, Primorefq; urbis Cad- ojrr*t tfw. O* %v wftXtmiut , w 

miae Dionyfium regem fuum mK ~-m rn< K*<$>'*< to>W, 

habere noluerunc ; dicentea ^^^^«m 
cum, qui, pnvatus dum eflct> . , %/ 

patruelem neci dediflet, fi ad Ai>oftw o» 

regni faftigia fuerit provectus, * %*JWor S<p£r<£jf «/ 

ipiam Bceotiam funditus ever- fittmK&e Ifo Ca.rtK£<ry , 1 

iurum. Lycurgum itaque, ve- A « «n^ Bo/am/*?. K*i 

rum fapientcm, cui, rem to- n ^^^vtk rir A»ftS P >«, 

tam apenunt, m auxilium fu- - . " 3 * / • • i 
um vocant: qui contra Dio- 

nyfium arma iumens, ex urbe ww^ *, 2 «^i^to <*i/ T k, xj 

iUum, atque etiam ex Bceoto- i~£cih\i ottJToV t* Ket#V/«tf $10- 

rum finibusexterminat. Qupd j^,*} T ^ BoMtnfa, 3 

ubi Dionyfius inteJlexiflet , ^ ^ yf ^ ^ . 

fuga rebus iuis confuluit, & A • ^ - * A ~ > 

Ddphos profedus, diem illic * torJ7 ,®> ^ * Av ^ ? 
fupremum obiit : ubi etiam dmhdtr , i*« 7*4* 

reliquiae ejus in loculo pofitas t<£. Ket/ i7i3» to A.r/ \[ewop tk t«/T« 

funt, in fano, ubi ipfe arma a/ojw* hS h t* o*A<* 

fua fufpenderat ; ficuc memo- # ^ h £ & j h lf 
nx prodidnfapientifJimusDe- m A / 
marchus, de hoc noftro Dio- ' ^'^W 

nyfio fcribens. Eademetiam ™& nwtw^n riu 7* *vt* 

habentur apud fapentiffimum A/oytV*. Ciou.tfm< 0 19 0 o»^t«- 

Philochorum ^ qui in fcriptis t®» SihkyotQf th' otuT* nwi^i- 
fuis teftatur, Dionyfii fepul- ? tlm <kl roZ 

chrum , fuis etiam temporibus, * ^ ^ 

Deiphis extitifie, juxta ApoJ- , * , « . , - » v 

linem Aureum : pro JocuJo ^ ^ 7 * ^ 

autem foveam quandam habu- aWaxw« * flo^w <A 7». 

iiTe, in qua iftiufmodi fcri- 1?) xgowoHrtu » crspo? , « 

ptum Jegereerat Epitaphium. Er5*A ^701 k«i A/Wer, fet 

Wi nyfiHS,SemelesFmus,kic ja- 2 ^ AJI , # Q ^ r ^ ^ j 
cet fepitltus. Htec autem mfa, \ \ »» r»f 

tradidic etiam in fcriptis f uis ^» «•^7« **» » 
fapientiffimus Cephalion. l&ton. 

r. ' V > ^ r ^ 
* ! r-; — p-^ 

I. $ot#ma* 3 Scr. ifta tranfpofita,Iocoquenon fuo apparcnc. 

Icaquclcgendum ccnfco : K *i y,*< r*- 

- • ' 

1 

IkfSTtt Digitized by Google CHRONO 

M*7it tv 7&uj TiKtvrlu) t KaT- 
fj.x > @&<n\Mf 4 BotaTticLc., iCttoi- 
KdLtriyo NvjcIcoV. 1 o!t@' t^<J 3v- 
?<xT?ptt /epcWety r yct» HM« , oyo- 

/Utt77 AVTJOTUM' «77* isOe/tt^^f T^ 

HhtotKlw diyljj , H7o/ /aufa^>»- 
et>» t// Aiqvvoi*ku>v BctH.y^fju&Tav' 
HaK&Siv IhkykTo Bdup(». O Ji ttu~ 
T*{ wttT^p o Nt/XTfyf •'X* 11 
0o> , hvdfjutv Aokov , @cto7\Ett twI 

ouhhvmKjov, hvifjutv OioCoov, 1 i}ov 
^o^oy BpojToyoV 77^0* , §Jtt^A- 
^ot/ t* A/p^«>-, lx T* r n»-, 

xcu A/oV J&T&you^*. O oujToi" 3 
<Bil£>oQf o <njf*\MiKQ< 9 Kp TO$fJ& GRAPHIA. J3 Cadmo autem Boeotorum 
regc defun&o , regnavit Ny- 
dteus. trat ci filia > nominc 
Antiopa,; folis in templo fa- 
cerdos, cujus etiam edocta 
preculas, Myfticos nempe il- 
Jos Bacchandi ritus, exinde 
Baccha dicla cft. Pater autem 
ejus Nycteus fratrem habuit, 
Lycum nominc Argivorum 
regem. Habuit hic in rcgno 
fuo virum Nobilem , nomine 
Theoboum Brontonis cujuf- 
dam Dirces patruelis, ex ge- 
nere Pici Jovis oriundi, ti- 
Jium. Theobous autem ifte , 
ex voto vcniens ab Argis in 
tempJum foJis ut ibi recu- 
baret, Antiopam facerdotem 
iJJic confpeclam depcribat ; 2. ulw y^fifOp^f BgirTOrCi TirQ* 3 

BgccTorx, habet Cedrenus. 

3. h rri «ifldl HA»'* &ktpH9ian' 
hlua«4. 1 Veteribas de re quapTam Nu- 
mina confulturis , auc aliquid ab eif- 
«Jem petituris in more pofuum erat » 
Templa Oeorum, locaque facra intrare » 
ibique decubantibuj , per quietem Ora- 
culi refponlum expe&are. Moris hujus 
anCiqui apud Lycophronem Mentio : 

Aogcus eS pqhur TO[/tor tft($if/>af' 

fopott 

X{»i<r4 jgfcS-' uTtof mt<n v^fti^rfu» 
(p*Tir. 

Ad quem locum Ix. Tzetzes Scolia- 
ftes ceftatur apud Daunos. five Calabros 
morem invaluifle, Podalirii fepulchrum, 
pro morborum fuorum medela , invi- 
Jendi % ibique pellibus Ovinis , (1*1*9- 
AdvraS? ) incumbendj , ^ f^B-' ^Vy»? 

*e*(jt,£a9 J r %g*<rpitS 1% etuTv. v »rgi- 
Jius etiam, -^neid.lib. 7. Latinum R«- 
gem Fauni oracula confulentem intro- 
aucit , yerbii bifce. Huc dona facerdos 
Cum tulit, & cxfarum ovium fub no£lc 
filenti 

Pellibias incubuit Eratis> fomnofqae pe- 
tivic : 

Muita modis fimulachra videt volitan- 
tia miris » 

Et varias audic voces fruiturque Deo» 
rum 

Colloquio. 

Ubi quod nofter , z&Myoi&iS-lZcU) 
Virgilius, incubart , 'dixit; quod, Servio 
tefte, proprie dicitur de his qui dormi- 
unt ad accipienda Refponfj. Unde eft, 
ille incubat fovi t id eft,dormit in Capi- 
tolio, uc Refponfa poflit accipere. Con- 
fuetudo aucem hxc ufque ad Conftan- 
Cin. M. vtguiiTc teftatur au&or Nofter, 
qui lib. }. p. 46. Imperatorem hunc 
Softhenium ab Argonautis conditum vi« 
fitantem, deque ftatuse ibidem pofux fi- 
gura Angelica lcilcitandi caufa , tJtt»- 
** 0%JWf**fr+ #1 ' in »°ducic. Sed & 
Julianus etiam 0 "■? r < > fufcepU 

in Perfas expedicionc , facrifque ad Da- 
phnem, Antiochenfe fuburbiurn, Apol- 
Irfti peraftif, z^f-ns^j^U , per qui- 
etem vidit puerulucn flavum, qui morci» 
locam ei prasnunciabat ; lib. 13. p. 312.. 

g3 Digitized by Google S4> JOANNIS MALALiE 

ut quac virgo effct forma, fta- hm* <£&mu*%i;<u- £ \m**£* 

^raque pulcherrima. Com- * y 

moratus vero templo , tan- » r ^ . , * , T 

quam fub fpecie religio- *™ * • ,,f 

nis, ut qui virgini etiam &*tTnt&mwh tJ #>£,; 

fanguine eflet conjun&us $ in <bo$&<th toZ iny^Qr *? 

amorem fuum ille&am eam & d/i™, >WoS4W 

vitiavit gravidamque fecit. u**** «M,A tf vli r* 1«*:»*** 

Metuens *deinde fifci a Ny- T ? " Tf°: ™ T*\ M ™ 

<2eo , Bceotorum rege, in pa- * ^ 6 ** r ^* 71 *' /We* f 

triam fuam reverfus eft. Ny- Bo/»7ti**, c\tix<»?*™ ut iiw 1J1- 
cteus autem , virginis pater x^P**- M«ed»V o Nujc- 

de his certior factus , hliam tW* UahAt , o nuim mT# p , 

f * no 5 xtradam exam u ini oTi i^ P „, t^Ctr «Jifit 1 ix 70U 
iubjecit; & compertum ha- * 5 j*. < ». i - . 

bcns, vitiatam fuifle eam a <f ,*»**> ***** 

Theoboo, qui Lyci fratris ex f*P r <=>*°6>"> ot? 

Primoribus erat, uxorique fuae ^ tv^vnat &i r ctMpJ 
fanguine conjun&us: filiam <wt5 AiJxk , ^ <h>t* >aucw- 
fuam, nefcius tameneamiam wV A>ko£v A 3 N.kUV, 

tum praegnantem efle, ad Ly- « , - « vr , „ 9 

cumfratrem, Argivorum re- ! ?™\ oW x 

gem, mifit; ut ipfe etiam , *"Hu, us rot kAw m* 

examine fa&o de ftupro , in- ™ dJihoh v Aukov, /3*ot*w r 
quireret nempe an Author e- Ap?»f , iwc !;f7*<™ 19 <u>toV 70 
jus efTet ex Argivis fuis ali- tJV ^p^ «JtS^ £ii 

quis : quod ita efle fi compe- ••.^,' ^ ^ T« » 
riHet j ut Annopa J1 pcenas da- « , \> _ \(_, * 

ret vioJata; pudicitias , quod ®" \ ******** 
hoc facerdos commififlet; in , 9*&$£i 

illum vero gravius ut decer- Sw K & Untot <N *pupm*A M 
neretur, qui tale aliquid in to/?toV ti Tohfjulwm x? 1 fu 
perfonam facram auius fuerit. w5 o U*h#}s 

Rex autem Lycus cum de An r A , ^ . i , » » 4 n 
tiopa Queftionem habere fta- • ito *«(u> A,% 

tuiflet, obfervata ejus forma^ 69r ^ ,,f * >9 «»C«Jc»r eu>- 

& edodtus etiam gravidam t5jf ibi tu*tivH«o s ^ oti ^ auxilior, kf^wxmjcu ulci/cor, vel pce- «eJfl^<^>e») / (r»^TW$• kiijwm* '\ ro Qotfyiv. 

nas ib aliquo exigo, proprie fijnificant. Ad eundem fenfum Mofchopulns : 

Hefychiu*: «7mA»^a«f , 71- i^ta;*, t« |So»)^- k^o^eu ft, T a 

^fJiawf. Ammonius dc verb. fimil. & wfy&W* Digitized by Google CHRONOGRAPHIA* fy 

VxjjU SJir, Hfcewir cu)t&u, teytr* eam efle, mifericordia mo- 

•t/,<A? «fe<^rFa/, *ve/r S tskh, tus ' m anere eam jufTit ufque 

> . , / * »_r ■ L oum partum edidiifet , Dcenas 

> .1/ - ' aeinde laturam rcmerari ia- 

i^r/^r ,Cez^ W O C erdotii. Interim rex Lycug 

cwjto* At/*@» Ctta-tkiut ux* y-uxu- Antiopam , cujus etiam erat 

tUju AickI/jj' kj <3^5ti"»r auJth avunculus , Dirci uxori cu- 

* A>T/o<xku, g/TTiv ouiT^ pt/ArtT- ftodiendam tradidit , ufquc 

dum partum ederet. Partu 
riens autem Antiopa gemel- 
los enixa eft; quibus nomini 

Ambmf m e/V <wt» AFTI6W» i-flu- dedit, Amphionem , & Ze- 

rwrt fidbfjA' vstvd* c^tA^ffiF A//- thum. Infantes autem in Ju- 

<p'tw*. w 1 Zh^cv. Ko/ \z(i<p»<r<tv cem editos exponi rex juflit, 

•#*^'vt* wCo£>ji, x? k!U- in vi ^o Rafthea dido, non 

181 a ! ~ / procuJ a Cithxrone monte. 

- n * ; ^ Csecerum mifertus eorum Or- 

t» Ktyo^ Prt^tf, T^uatoy t*J dio quidam agricoJa, pueru- 

KtZiceww iptfr. «57»«r -mtJks, oik- Jos accepit ab eis, quibus eos 

^'p'^ ^ r 2 ^77?or- exponendi curacommiflTaerat: 

Tar t* to Cp*> OpcOw wV 3 cum( l u . e P roIe careret ipfe, at- 

' ^ i ^ * > r-* » que etiam fciret, eos matrem 

i 1 : / rn nabere Antiopam.quam facer- 

r Aft/W [ * JV, dotcm effc CO g no V erar> fuppe . 

y) cwiiu,, a>( /fp«co- J x, &rttyf. ditavitipfeinfantibusaJimoni- 

■v|^To cJ/Tct. M'<7» cTfe* ^W, TTO^g- am. Poftea temporisgraflante 

/w* 4 *Zu»»S*Vl@' th Ap>«W x<j?(f, bell ° P er Argivorum regio- 

Igfed» o aJx^ 'Gw/Aifc ti,' ^ nem , rex Lvcus in militiam 

m - * «jpp w Aj P rotec t u « e ^ : cumque beUo 

^ %9 r/« H cAj fongiufcule detentus fuifTet 

A/p^H, 7B<) Ac/xk &*<rtktvf yjjm uxor ejus Dirce exiftimansl 

ha)t<r*ij&pn , ot/ ct/ ^J, 1 r 70- Antiopam , cum puerperii do- 

x«toV iT/^pHcrstTo r oujt!o/ Arl;- |° ri b u s jam foJuta, pcenasad- 

fcrta., dwC Jiwr «raV^r if£r W;»?™ hiffe^ cwijuri fuo 

• ^ v * / a ^ v c uij 00 rormam f?ratiflimam 

S ^ Wr^ r^ ^eeamfufpicabam^ 

tt^THf, ^imsaw ActC«jrct deftinos refervatam concubi- 

ojjtIi» $ Ihtyav tyctTtcorgf y a>f tus : paucis ftipata militibus, 

yju r r *v y i^TA^r &7 7e K/df:aT- eam fumit comitem, tan- 

y ,or h th KcJfj.ii ot» oJ tu*jV qUam in rus rece ^eret • & ver- 2. S)^)y Twr pW?o»rw f ] Scr. 4. ^»)>t(^ ] Lep. KWn^iM®-. 

fus uiyuiz J by Google S6 JOANNI5 

ius Cithaeronem tendensmon- 
tem , in vicum, ubi Antiopae 
filii enutriti erant,devenit. Ve- 
rum Dirce, cum hoc ignoraret, 
Taurom iylveftrem ex regio- 
ne illaadduci juflit; cujuscor- 
nibus facem adaptans, collo 
ejus tiine circumligato, Antio- 
pam ei alligari juflit, ut z 
Tauro fic diftra&a periret. 
Audientes vero , qui in vico 
illo habitabant, deftinatum 
Antiopae fupplicium , ejufque 
ejulatus j egreflaeft numerofa 
rufticorum turba , ( quos plu- 
rimos Rafthea vicus habebatj 
intcr quos etiam erant Antio- 
pae filii ambo, & qui eos enu- 
triverat, Ordio agricola. Cum- 
que una omnes Dircem roga- 
rent, uti Antiopa tali faltem 
fato non periret ; inftabat illa, 
Antiopam , cum folis facer- 
dos eflet, caftitatem fuam vio- 
lafle , & ex illicito doncubitu 
filios duos peperifle,- atquea- 
deo fuppiicii hujus dignam 
efle. Amphion autem , & Ze- 
thus , ubi ab altore fuo Ordi- 
one didiciflent, matremfuam 
efle Antiopam, quxfuppliciO 
tradenda eflet : colle&is in u- 
num rufticis in circuitu omni- 
bus, egrefli funt cum eis : Qc 

hocloco, «ti etiam infra.p. 2.3. provico, 
livc villa fumitur: undc apud Grsco* 
recentiores, x)*'™?, paganus, auteti- 
am vici, vel urbis alicujus incola. Ex- 
cmpla hujus generis apud hunc noftrum 
frequcnter occurrunt; qu* omnia fuo 
loco videbimus. Idem vidcrc cft apud 
Chr. Alex. p. pl+. cl jo x B&iXTf&ioK ; MALALiE 

q «V »<r«r *v*^*qkvr\f. TIt* 
*y,<o*o-* » A/p**», Jf^ %*}ay*<r& i* 
r ouuth yjmei* t*Zoov *^tov , Xj 
ml!;*?* fra.Jht, h 7i7{ hjjt* Kif*<Tt> 
tLuj fiivnovtuj tK%hcvn JiSlwcu , 

Jfj $ %>IV0V «V T Tfflt^MAOr T T*uf ¥ 

HKiyuJtau, x} iTwc ovfxZat $ Ar- 
wottIw 'dai r* Tou/p», J/j Ji7TuXt&$. 
K*i *K*o*vTif *mnT\f 1 w t5 aut* 
$'*fjMQr r (Mfoovr* ylvi&u* t»* 

Av77cW ^*V*T9V 9 )fj TKf *vT*f 

Xvy[J.<sf, igiXd* a r Aspctr 0«otf, 
p^o#pi« 3m* M>o$uV M<ro:r j Ir 7JAw(ty 

710*^0/ Ir cWTrJ Ct^O/XO'* »T0UJ7&>r 3 

jrj o# «A/o tfo/ kvrio-mt *<TCLV fA* 
eeur^, otftrt Tri dvtt^i*fj^a *v- 
rif Opjy«r/ >4»p>«. Jtj 9mp?^V«r 

# ^tfxZtftV T0l«TW£Wp« 0U'?A.«I' 

oi^cti* » A e^my djJ7vtf y oTi a* 
\h* % <H H\/k, k} ipyp», Jtj I^'- 

FJtTe eA/o OTiAf TOpmc^ W 

G*9T\f ol T»f kvrto-mf tiohZvbo* 
K)AfjL<pt»v, r*\*^lafj^ou 
*vT*f Q?fieiv&, oTi i (AM7lfp cuJ- 
ffl %&r x^pU>j\x<r* TttMA^t^ n 
ArT^cro- «w*fyo't<rdvTtf ™{ tUj) 

*XQl)tUjJ X4^> *f XA dUTolf *7Ti\- 

*>*r . 

• - — — — ~ "~~ ~ * 

Atque ! sec me movcnt, ut non affentiar 
Jo. Leunclaio, qui in Notis luisadCon- 
ftantini PorphyrogennetxNovel. i.pro, 
el iclwpi; , oinirpif. reponi vult. 

1. cJk 3? Aipc^ ©£«f 1 f«prt ToC- 
&tsc , vocata cft : forte legcndum , i K Digitized by Goc TV CHRONOGRAPHIA. f7 

SovTtf, i<plv&<£ t*V ^fltTi«7«f4 iW occifis militibus , comprehcn ■ 

AaComr 7^a> A/pxfo/, *<pt'iKovn * ^" am Dircem rcgalibus fuisor- 

e<p>« /W;/^ KocrutifM.Tu . x} namen[ is fpoliarunt , AnrJo- 

Sa* w * Amfe R ^c«jis folvunc. 5o- 

jv^ ' A / » / r Jura ,,,a > nius/uis, Amphioni 

<*T ^ ^AvT/o^e^ &Zetho,im P erar;utibirc Cm 

-rs/f ij/o,j ^jTMf ttwoik, A//?/- c medio roliercnt: ilii vero 

ovt t) Zx3&, QtvcCmu t!w Aip/Juj' correptam iliam Tauro illife- 

19 **CoVtk r Aipxloi, tM iif r *Uiflant , a quo raprara, 

«uWr *;</» ra^or £ cW.* -foi £f r 7". Taul " usa utcm,ex cur- 

~ r A / r y . r , lu * "tivit,- & rcpcrro fonre 

«. A, r bibiturus attitic. I o..tig?t au- 

•we/p®» £x * iitiffidtjJl-fyn, ksh tem, uc rupto fune, E)irces 

«x7pap ™>&a , €<ra «77« y x} xottc/V* cadaver prope fonteih iftum 

« ^oT^, «e«* ^wCTcy 7* 70 re ^ um jacuem : undc ab 

x«^vov 7*< aifw k) inito 8 ,nd, g eni * fons ilre, Dirce, 
..r«J » it, i ' « » ~ uique aclhuc vocarus ^ft P^a 

/ - / « , \ nasc ^ctnus & Amphion ma- 

» tj, ■ *f*. trem Antiopam fibi fumTn- 

/o/7roif 0 Z»3^ xj 0 Au?f»r ia*- res , 111 Bceotiam patriam fu- 

£oy 760 Iou/t^/ ^tMTspa t&J Ay773- am fagerunt : ubi deinde Bcc- 

vrl/jjf iL) ifuyov &i tLuJ }iia,y<&- otls ^notuerunt. Nycleusau- 

p«r «f#\ r fc BoW-r *J * V P US e0rUm ' ?* 0ti3B 

* ^ ' * r - rex > ^stare jam grandior rv 

To/r. O *A a^rF wot@* b Nt/- obitum , Bceoti omnes Am- 

k]^V, 0 CamxXt ta< oZtt!* Bo/&j- phionem & Zethum ro^a- 

77'^ ^afp^ , }t>*|>«xf- voo-g) banr ' U V Nydteo rcgi , a quo 

CX«.3«V tia^t«. W^irf ^" U J du cebant, ipfi in rc- 

^ ' > ~v ' i gno fuccederent. ItaqueRe- 

t^ nte»F ^ ges falurari Mufici h? Am- 

^r«)r, o< t^ Kc/«7icu 57wT5f Phion & Zerhus, Br^otisim- 

«7»^ d^r^ G*<ni\tZoTu ajjrff t perabanr. Amphion . aurem 

Au<piw*% t tS&y, Z t h L >' r r icus urbcm itatim am- 

CmmkZ ^ X ovms rZ NvWar. P ,,,hmam condidit , duodc- 

Ka^r^op^ fo^r,^ Ifa- POnaS habcntem > quar 

0 Appiuv w 5 tjr Bo/^t/W .o/ e u^xo/. K«2 !• AuQUiy 4 De Amphi- bus 1/ra occinifle sfTeric •. & pnftra AJex- 

one Japides ad Thebas Condendas canru ander, Thebarum moenia erfodiens , | u - 

rrahcnre, nota Fabula. [n. TzetT.. Chil. g^oriSus cantilenh in hoc operc ufuseft: 

x. eum iapidicidis Japidcs compingenti- te ^ c Callifthene apud eundem Tzerzein. Digitized by Google j8 JOANNIS MALALiE 

antca vicus crat, Enchilia, r &£?bjj p? %owt Koifxlw hryofApiuo 

di&us. Urbem hanc matris EryiXioty h wyucLw o/ <u>ns 

cx juflii, * Theoboi patris ^ ; . e > c |}r & 

nomine, Thebas vocarunt 5 fV 7 * T 

fratres: ubi etiam per mul- *^™«"?ST?Z£ 

ks annos regnarunt. lota *»iff p»j>o* t Air7?6w Kct/ et*- 

deinde in circuitu regio * ab (rthdjw \m fro^ 0*£«r 

Urbe, Thebx, appciJata eft. ^ ^ om ' K ^fo, ; ^ , 

Rex intcrim Lycus, Dirces Q ^ aU& CaoWr, o 

conjux, & eorum avunculus, , ~ ^ 

in bello mortuus eft: ficuti ™ ^T/ % *\ _ 

ifta fecundum veritatem pro- ^ > itV^t* cr tu> *oAip? 

didit Cephalion. Sapientiifi- &m* futAytMam KfrtfM* 

mus enim Euripidcs, Poeta- £A«d»W* 5 y> o^^tAqt Efym- 

rum more fcribit in Fabula , ^ *uwmt£* eJeS*™ Sfi^ y vs 

vitiatam fuilTe Antiopam a , ^ - # 

Tove, in Satyrum verto; at, 0 , f , «v^ 1« * \~ 

que inde natos Zethum & A,^ , t#*te» 0 Z»- 

Amphionem, Muficos. Jo- ^ , ^ 0 A,«?ianf, ti pvrwf. 

vem vero, in Satyrum con- K«Ttt e/V {U7zt<&<riv (Mnp-^xta- 

verlum Antiopam vitiaffe 1 di- ^ * mtWp* **- 

cujus juxta Tranfmigratio- *■ € „^c*.W< 

nem, Theobous, gemellorum • Zovs ^f*'**' 

parens , ex Jove Pico oriun- us ouwfof , 0 6b , t ko/- 

dus fuit : Satyrus enim , Bceo- crrff yhvasztv , 1*7 «t*Xo ffw^utx 

torum diale&o, corpus ali- t^d»ps Ay7?6- 

quod vilius defignat. ^ 

Amphionem vcro , & Ze- Mmi H 9 U****> t* Aw. 

thum ex.eperunt, in regno <pim& x} f > Ktrh&fi 0/ 

r 7 -n Cedrenus hunc locum ex Noftro , uu 

^«V*»' conjefiari in promptu eft, deftribens , 

Qpi/juaifom ajuh+ t L{ci.T,i K.M)&t&t' yerborum tamen fenJum , re £»pii<re«r 

»>»<; pfct<^«. interferendo, pervertlt : adeo ut ottwpos 

O la-idjjioti nvXi <w ©«Cam non amplius corpus aliquod vilius,uti 

t 0% nofter vult j fed potius , muutionem , 

?np7°twT' g yc tranfmtgrationem in corpus aliquod 

I. 0 hs ffu-rv^v tQbipt] vilius ugnificer. Apud Hefychium , «ncs - 

pnJMtfs* <V** »1« fupplcn- 7vp«i, font ftfg<K 

b Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 59 

i* tS i£*t <wr\V &T e»CZr y i<*f Thebano , poftcri eorum ; uf- 

r*t C*riK**t n OM>W#,q5 1™ ad Oedipuni, Laii &Jo- 

A x v f . f ~ A /' caftae hlium Laius enun, 

A<A 4 r Opf Act/^ Thebanorum rex . tilium ha- 

CtrtKAt GmC* i& ifw I«x&r, buir> nomine joccam, cum 

(MTuMn&yTu r mj7v? <Br&tyH(uvov nempe, qui poftea vocatus 

0/</>Vo*V 19 ^«^Jot^/V , o7i eftOepidus. La.us autem ora- 

t? M« «irtf /tW fopry »f*- culomonitus. eum cumpro- 

/ . i 0 i pria matre rem habiturum 

^Tl lM T "* TT' v5 r cfle, militibus adirantibus im- 

«rnr v*m>ifut hafa9 tqv peratj uti Oedipum filium in 

ett/ror OiJ/Vot/k tir Tctr wActr, w fylvas deportarentj pedcfque 

Ckh^ou tU toA^ etCT» ev ^lhtfi ejus in ioramina iigni perfo- 

yw'iyr,,iiiyorn i w V, £ W ™ci immittcntes, clavis mu- 

dimW^ %<Arihtk»* nimm redderent. Hincautem 

, « / fl < ~ habemus tormenu lllius in- 

ytrai, o *»>o^@< ^ tm< 9». ventum , quo d a militibus uf- 

rwTtat , iwmtw>, f K«<ro^" n Ue adhuc, C///£*/, vocatur. 

Ka/ Toi»7xr7it , a>t iKtKcvdvfc, ot Milites autem regis dicto au- 

^riffw, # O/Z/VoA f?c dientes, Oedipum infylvisex- 

t*V 'oW £mf/^T^*V Pofuerunt, a fens devoran- 

. »,o-' « -JZ xi ^um. in fylvam autem veni- 

7« ^ «fe, t/. *^<*f, «, - eng Ruftic J s quidam nomine 

fjjLTt MtMCoiQr 9 gbVvhlwnd- Melibseus , ut ligna cxderet; 

-4&* tlotv otvTOf 0ic'o{jfyov puellum invenic in terra vo- 

Stf ¥ ylw , t^ *xti*t * S T « lutantem , pedibufque tumefa- 

iWw. 2 Kai A*«r, « f i£*£- # um ' IUe vero fecuri,quam 

>* » >•' ' ? « m manu habebat, lignum il- 

[ b , ' . , ^ Jud, quo pueri pedes lmpediti 

to-^hijjjTo o/ *ut« «»VW, ^Act- eranc , confringens; puerum T. jcSfo-T®- ] De hoc videjo. Me- 2 . K^AatA», er « \td?u^ 

urfii Cloflar. & Fabroti in Cedr/en. 'U\x<rt 3 Nova, hac loquendi formula; 

Glo/Tar. Iftius vero ^jW-^c , intcr n ifi forte particula, c; redundet. 

Jji« meminit Jo. Tiew. Cfcil. 13. ? a;rtf ic-^xA^ 0*« «/r2 

Kk^o, ^,k, ^««^f, KOT-sp <^*- hoc Barbarifmi portcntum 1 a nne 

W* "1 fcriptum fuerit, ^^«A^» , tanquam 

K*i ocw A l ^»»0? r»; 99- ab *r^«AofM6/ ? 10t , ilo-^A/cWr, 

Ubi vocaoulum, Trthw** , D^t)c tb legitimum: certe autor nofter hoc loco 

Ttr? ^roVtt? K&Ktvjir , deduftum efle , rcipexiffe videtur ad illud Aftor. cap. 

fnnuere videtur. Heiychiua tamen di* i^» v.>4- »cj sw^i outran *i0~$# m 

^um vult , Trvht&Kr) pet fyncopeo > A*0»t» «; to |«'A»f. 
quafi 7rvhftyToyvi* 

h 2 deduxir, Digitized by Google 6o JOANNIS MALAL£ 

deduxit, domique fecum enu- Ceof ceJwr tf&pi^a-n, &\i<rd{ *&" 

trivit; Oedipum, a pedura ^oiJi^M^ oi^W 

tumorc appellans : qui poltea , ~ x , „, „ 

adolclcentior fadus, egregiam m ?" <* w^m^mmQrt 

prx fe ferebat indolem. £rat .«fep*"*- Er t? X% ^ 61 '? 

autem in regione illa mulier ititpdv» yuvh ns x»pot > IAuatj 

qucedam agreftis, nomine 2p<}£> «/boWV*, j^t*>*<&@* , 

Sphinx- derormi^ illaquidem, fc,, ^Coa^ 

oc Mammofa vidua : quae , - , ~ . 

poft mariti obitum , muTtitu! T ! ,cf " * u ™ "J*" ■ TT~ 

dinem coegerat latronum a- *«*»r o^. 

greftium, fuique flmilium, ex fyomt ctZT* , er t« /</>'* ctoziV 

vico fuo, Moabe, difto, qui th MyofM* M««Cn , xa- 

medius jacebat inter duos ^„5 Ao uj^ lyfoy 

montes, inter quos unicuserat » ' » , » e *i . • 

anguftus aditus. IJIaverooc- N ft ft , . „ Z « j 

cupato alcero montis vertice, £ *' t? w xop^ r 

cum prsedonibus fuis, nego- o?W «X K<7 * *t** 

tiatores, & viatores quofcun- ^tKttv X"?***) *trwT*e -m*tof- 

que, illac prxtereuntes intcr- w IJhtidm. w ^ffMnliuf 

fecit , quxque habuerunt om- . , . . .^. ;v . .. 

xna dinpuit: unde famailhus 1 « 1 ^ ™, ^ , , 

per Thcbas totas percrebuit. ^Comtw ^tTo u s -m, 

Itaque rex Laius duces fuos noK.at i£fA&{fW $/* 

primarios, cum copiis magnis sf&Tnyaf, 1 19 p«r ccur^/' cj.et7o>- •zo- 

contra Sphingem emittit fed ? Afl£ ;* Crt^^- ^ Tttiwr 

fruftra fuerunt omnes, tum * Mf M J 

propter lncxpugnabiles mon- , v m , , » 

tium anguftias, cum propter fv *"™y*#*i* 

latronum agreftium multitu- r k^oijuw h»s&t^ ^ ^jat ctvTne 

dinem, quos civium , adve- avuu%eJ^O(j^im 7* rSt ■mot^TUf 

narumque fpoliorum partici ^ «to^/t?;. 0 jj 0/J>W, Tf 1 . 

pes ipfa fibi adjmixit. Oedi- A<@ , ^«fc^, e^t^r, '077 W r 

pus autem iam adultior factus, , > * -~ . , 

ubi inaudifTet muiierem quan- r?" f 'f^T 

dam pnedatricem , nom nc 0 77 77/, o-/o//a £ 77 

Sphingem , i nfeft iflimam efie a»^'V, IhuuaAVeTo -mvv^ T»r <&7 

omnibus i hebas euntibus; r e^Cctf ep^oo^»*- , 3 ^ 
adeoque urbem ipf m , unde 
*- 

, 1 

I. »ej fjuir cuitei* fpetftf ?r©Ac>?1 2. Sl*ct vhu «jn>Atv ] ForiC »^ 51- 
locus muiiJui vidctyr. Scribc itaque vel, vm riJ yro^t' «iam urbem in angu- 
aut fMpplc, Si aut verbi ftias redigens. Ccdrcn. « ; ^ffr^ Digitized by Google CHRONOGR APHIA. 
v t r ,j ' i. n» iDfe fe oriundum intellexerat> 
*t™ ^^^/^f ia anguftias redigere ; vafrum 
ii -rlw S^..^, quod | am protinus iniit confi- 

C*? k tdJ xlM^etT®- Wow iru j lum 5 u nde Sphingem e rae- 
Tfct^» dymKDV $t*fat , dio tolleret. Comparatis ita- 

jLf, Mbp ip* t? ff« qta ^ «LJ*?^ ftiUrum 

rj v > * ~,cv* «rf^ educatus fuerat, ruiticorum 

K*U***3t *«^> generou0 ribus, initurut, uc 

al-nZv avrtw mfito*#>V f «*™ % f pfe pr3e le f ere bat, cum Sphin- 

Stk SttrtttApn toJ »t»7ifK 760 ge j atro cinandi focietatem ; 

3* a*, ^ w jiot co*t5, e/*5«- Sphingem adit, in latrocinu 

to aWr t«< «5^ , w fodalitium admitti petens. Il!a 

» « i ' Bla r vero confpedto juvenis deco- 

tTmoxtTo w r re & fociorum ejus; iplum, 

m. A wor, oti wc lbc ' iorqueexcipit)Un de&ipfc 

i%fiX K " m Afl£ " Viatores etiam aggreflus eft. 

C«r fc&Jvif* ^" Aw ^ 7 ^» «tf Scd oblata occafione , abfente 

iriKtnwltT*ii*Mt>9**i**U latronum turba , arrepta ha- 

™ *M<> **t. K« * fta ipfam confodit : plunbus 

' « * ' L». „,'„cv i. tm etiam cx latronibus una in- 

to ^4«f0f «n»r it tm terfediS) boriae orum omnia 

<ffiG»Gw *M> u* ****** abripuit. Sphingis deindeca- 
fitwzt to7? «JtS, ^watu daver Thebas adduxit; prae- 
X*> r Untiaf A«iv. Ka/ mium facti a rege Laio,fibi, 

■ • ' » » „ N » dem Thebani . admirationc 

w , «FvUFoim wmiyaj «tpce^or duft . ce i e brabant cum, re- 

tdk C«wiA«e 7o7i GoCoJif ^«efi^. K«4 grioqu ' e Thebanorumdignum 

h)*v&K7)i<nv o Gctrtxovt *?' r TMf prxdicabant. Hoc autem a 

7n>V?«f , ^ st^u-v^ ^tcV ^t* civibus Rex indigne ferens , 

*ZW* i/^Xin ToAg- exercitum contra eos ernifit. 

.v?J^. a^-X a 0 U^ Graflante autem belio civili, 

^cu, o A*>QT ^au : bs ut . purgati- 

&uj auTWf. K<«/ pipHanf &t Qne a]iqua civcs dcmulceret : 

avr* <m]4HctT,ipov&Sn o KkiQr* cum interim contorto in eum 

jyi honsif *» I«^5i/> f«» StWce fpiculo vulneratus intcriit. Jo- 

UChj£mt*x * Ourihe!**, ot^dfW ot- cafta vero, nec regno dejice- 

^feie * OWVoJk, iToiW ou5- retur in curis habens 5 jnfop» 
; . V. . o eri^m nf <jnnH Pnmores, popu- TOF StpaWaiiv T&r t 1 7zoA{»f , J9 t>i< fcierat, conjugem fibi accipi- 
gvWw x) lCcteiUn iQf S»C£p ens, regcm dchgnavit. Theba- 

OM** irn JT. $ t^ W« " orum «aque i^ouia t*mM 

? Oepidus , pcr annos xix, ne- 

t 3 ; fcientibus Digitized by Google ** JOANNIS M A L A L £ 

fcientib Us interimJocafta,Oc- kynim, * ri oi^& , ht 
aipoque, illam huius efle ma- _> • •?.<•.. »T 
trem 4 Habuic autem ex ea Wf««*~*w' W •* 
duos filios> Eteoclem, &Po- *** ^™» To " E-noxAe*. » 
Jynicemj totidemque filias, * U^wiW 3v>«7i'p^ /t/'o , 
lfmenen, & Antigonam. Poft Irdtlw , *J Awy^lw. M*tw 
vero tempus aiiquod interje ^or vpd im^tnv * Io,- 
ctum/quaeilvit ab Ocdipo [o- 3L jl n 

cafta, unde effet.? Et k quo T T ?*"?*• ^ * > W 
ortus parente? refpondic ille T, < f T « «^Pi •* f *«n* 1 
de Enutritore fuo, Melib^o. Mi^iCwoi r dyu^ioi^v <u>™. 
Hunc i^itur accerfendum cu- Kau iuwiha^ r Mf/J£o/oj', r 
rat regina, difcitque ab ilio , 3 *r3pe>|*F7« ^toV , e>3* W 
nequaquam ejus effe fiiium jrf fa fc, JT ^ 
Oedipum ; fed in fyJvis expo- - * , L ' * 

fitum, ab eo repemim. IJla ve- «v™**" ™ • Keu «™- 
ro de tempore fcifcitata eum, 1*rma*9* r ^o o», 07? qor 
Oedipum effe filium mum 19 ctvnJ. Kcu 

cognovit. Hxc ubi a Jocafta tmt l OiVW fotfo »W a £ W- 

clavis, eos ocuhs fuis impun- xJ ,\ 

gens, mortem oppetiit re- **** 9 , 19 ™' t 

gnumquc filiis duobus alternis ^* 9 ** T * H** * Ivicwtcv mtf 

annisadminiftrandum reiiquit. i"<W*b CctnhcJOH* x*Kw<r*r oin- 

Sed fratribus , diu inter fe tu tU lySp» IaSgVtk, A* T£ui 

permiht. ltaque mvicem bel- : x « x *\ 
Jigerantes , finguJari ex certa- K ™ 5 * e ^ Ttf f ^ 0 ^* 
mine mutuis vulnehbus occu- X*™ f ™< 5 TkNwlm* UC\*- ' * * T ccdrenu* habet B«af#MW«fi» ^ant eyiV f«- 

n^v«^, reAius:& no ft, r etiam Ta ,^ & vuTt^. 

pauJo infra, n**vmc»r fcriberem IIo- Atque hinc, adeo frequens in Cod. MS 

Xv>ix.i) , ut a tH*.&> rix* contcntio j horutn charaaerum permutatio. 
con ytxny vidoria deducatur. 3. ovtyfyavju'] Str. elwjps- 

/cribit ubique Cedrenus : nimirum 0| 4. i«7«? tb &* 7 l*<(6t') /3*j?5A«oy 

dipthongi, & • vocalis, idem fonus pro- frequenter apud hunc noftrum fumicur, 

nunriantibusj ficut & § ccf diprhongi, P ro %x<n\ \et regnum fignificante. Ita 

& * vocalis. Notandum enim A^ X io- ,ib ' ' 8 P* 43°- Auxumitarum rex, Ho- 

W*>*i non ex ipfo, fed "^?"^ iBi " riWID u libi il,itafUm 

m«Ls*« m »s« a i u i- "j r • r/r poftulans, Romanorum Mercatorum ca:- 

ex recitantis ore libros olim defcnpfifle: Jj em a h\ic\t his verbis • ~~Z- 
quod ex verbis hifce ^ * L,o;, " S J / ^ ^ 

in MS.Cod. quandoqnc occurrentibu. , ^vf^ ? 

2,h Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 

SfjV &i ^ 0*oW«e , *} Duerunt - Polynices enim ab 

9i2rW ^^«r • W t« Etw- ^teocle fratre , regno pulius , 

» - ~ . ~ , ~ * . 2 oc ab lplis eciam Thebis eje- 

xxut, «Aw «„t«, *™A*^/r aus . ArgQS profcduSj A 

70 StyQr* >w »)*y-n yjMtutj, V orum regis, Adrath filiam , 
•rftu .^u>*7fp* A<fyotr« > t» Can- in uxorem duxit. Quoctiam, 
Ae»f t« Ap>»ff. Ka/ <2rrf*£t4*- unaque aliis regibus , in auxi- 

r A<A«sw C*^iAw, i 2tA- hum £ lum adfcitis: magno 

/• ~ rr» X-™~ inftructus exercitu, in fracrem, 

' * ~ ^ I jpp Thebaique arma movic. Re 

r /J>« *Aa?«, »a^ x-P T ^ ges aucem? quorumauxiliisin 

o Z3&7?*7j\v7*t, (Mt h oc bello ufus cl\ , fuerunc 

ewTv &fa'%&TcAj<rtir7is iauv ax>-nt , Adraftus , Capaneus, Amphi- 

ASptsQr £ a vTRtrfa. &wi*fQr 9 arus ' Parthcnopcus, & Hippo- 

n^o^coV, lOToptar £ mcdon Fratribusautcm,utifu. 

- « v , pradiaum 3 pereuncibus,-Reees 

A>* tiUt*. C umexercitibusfuis,quifquein 

miw, **X6>F*$ ** Cao-ihnt & regioncm iuarn , recetfcrunt. 

r/v" Miw spttTdjyjolTZiir Zti T*f TaJes habuic exicus I hebanum, 

ajjT&r yutat % ^ \kL$* » £<t<ri\ti* five Bocotorum regnum j cum 

^ Jrti Bo/*t£V, ^7«. ^««flec annos ccclxix. Ifta 

^ -v ^ aucem omnia fuperius tradita. 

A 0 , r * , , /i J uxta rei vcntatem, litens 
t^a jTWTtt Tmvirt^ o^<npvTal& mandavic fapientiflimus Palae- 
n*Aflw>ctT@' aa»3* t~3*7c. b y) phacus. Qiix enim Euripides, 
<r9?roTtt\Qr EveWc/W <7rot»vit6>f in Dramatc fuo de Oedipo, 
fc;^To/^,^? OiJW®-, J°cafta, & Sphinge icripfic, 
^ - , ' n 9 — . r / . ; Poetice intclligenda funt De 
~ J i 4 « « Thebanorum Dynaftns mc- 

>D Tbn toCm^Urihb Apet&n* » moriam habes ctiam , apud 
^oi'&p^@' i^3i7v. Africanum Chronographum. 

c/V 5 7^/"/ ivoTifw <&&}*}(;* w- Teriiporibus autem quse fu- 
^o.r, ix # ^Am t£ Ic^fd P erius dj<aa runc ^xcitic Seru- 

» •» ,vf - iJr V dus - Invcxit hic culcum !do- 

7& to t BMfwirpi ^Wtbi <A« lolacncum, dogmatifque, Hel- 

7Hf uJh\o**7ft*f 9 [ ^adBrV Euct- Jenifmi. didi, auclor fuit; uci 

o Tiau^iAov (fhuui^dylxTo, fcripcis tradidit liuiebius Fam- &»9 Ett/w*A »?] Mallenii linl Supnle, « Cedreno, qui nar- 

T«'J E. rarionis fequentis plurima, ^ i^gt At|«, 

2. »xki46*1 ^cr. K*mt»/J<. ex noftro dercripfit j ni0 uterque cx alU 

phili. Digitized by Google f + JOANNIS MALALS 

phili. Majoribus enim fuis, Jte ii ths -mKtu ^ou^ms toa** 

qui imperatores , autduces in ^5*7, fyujv&s, S (cst^ajfTus 77 

bello fuirtent;quiquemagnum ^«ov, % \ y ^ Ci» y £ 

aliquod five virtutis, feu artis ^ ^ ^„ ' W 

fpectmen, memoratu dignum t£/ «» » f- 

edidirTent ; maxime autem eis, ™ trowitrw j^f^ 

qui viquadam occulta, myfti fjuuriet*, orm* aaro»' ©e?*»™- 

cum aliquod operati fuiflent j p tf f ^ AySftai-jt viKm irifAM^ , ^e) 
ftatuashonoriscaufaercxerunt. ©J«p>tW 3*w 

Quin & ab omnibus fumma ^ ^ . y 
m veneratione habitos, tan- t * , 

quamdeDiisipfisoptimeme- tg**$ °V^' " P ""T'" 

ritos ; in Deorum numerum cDct 7txr»f, » x/ij^*t©', » Jia. 

retulerunt , adorantes eos , & atQt&f, « 1 a|$?Xeey!V oiwe* c/V»Vo7i 
facra facientes ; ut qui boni fomf 
alicujus, vei ab arte lua aut ^ v p ~ fl<r , ^j^ or 
fabrica aliqua, &>e denique ^ w 

fapientia, aut fingulan ahqua /yxy*™ ™* ^ ^ 

virtute eorum comparati mor- t*. ot <f\ $ tcwt* AvZfmwi^ 

talibus authores fuerunt iicuti ayvoxvTtf tUjj t£v <n&ylv<av yvcJ- 

fcripfit Rheginus, apud quem ^ J Wj & a&m790*f $ % 1 £y* 

etiam Deorum Indigctum ha- ^ ^ w c , 

bentur nomina. Pofteri vero, ~ , ; y ill. 

eorum confilium ignorantes j S W Wf «< *f 

( nempe, ut eos, tanquam ge- ww mpatwy *j i3u*i<er «utdk, 
neris iui au<5tores, 6c bonorum «5/ *$fioJ$p*f * AvfyaTxf 
inventores, nec aiiam ob cau- ^ Sao/OTrctStJV. IW a>t h 

fam, honoribus iftiufmodi pro- ^ w ^^ f tf j T ; A ^ £ 0 Ai- 

fecuti fuerintO lftos, non ut , « r , « ~ - 
homines mortales, & iifdem • ^ 7 "'" t ^ t 77 > 

paffionibus obnoxios venerati *rd P «*oi j*>6»««r o# dco/ , «57- 

funtj fed vittmas immolantes, mf 0/ 2tv3pa>To/ yo^i^ovTif $\ 

divinum illis cultum praeftite- ^ykoieuf a^otTKS' «r^oTi>opd6oy 

runt. Atque huc referendum v ^ f jv J9 hvofnimi m&meyqkg 
eft, quod in fcriptis fuis habet 
fapientiflimus Diodorus, ubi 

dicit: Homines ab Hominibus fafti funt Dii , exifiimantibus 
illos pro ter bona epera, immortalitatem eonfecutos, ltaque eorum 
nonnuliis nomina deden nt j & regionibus fuis Tutelares Deos de- 2. ccpx%i fOTJ»6»7wV] Cedrcn. «f- rjis. 

v Digitized by Goc 1 • CHRONOGRAPHI A. 

tyiuvtu , KSM Kfxfnl ouvtw; yjl- fignarunt. Hoc autem ah lomi- 

pet*. T«to ii \<xo'ioujj o# ^Smv- >gnorantia plen s, fa^i- 

<*oi, «yvoif **& m f JV W 'f ; Ritusautemhomi- 

* » / > ~ - - nesin Deos rcterendi, lHe fuic. 
SiiSimw t«w. . hv mt SxMXm poft mortem , refere- 

hfionmt auffi fc*<nh*iotf tvl oko- bantur in facros Commenta- 

(M£-m cwffi §Ttt'o^To , 1 077 E7f- rios Defundfcorum nomina: 

kXtji{. x£ wf cuuToV wpfr, 9 uo temporeetiam fcftum ei s 

fopifa 1 , Wa, *W *W- ceJebrabant,facrinciaperagen. 

% . ? „ , , tesad fepulchra, quibus recon- 

Ao«* er w ^ f*^, dcbantur: dicen?es animas il- 

>ovt?* , 3 eie Tttf (*Ay&tM r»- lorum in heatorum Injulas mi- 

^Kf 13) toV owr^/ -v^A^f* w graflej judicio, aut flammis de- 

7W77 x^w&t , » ltsJf^ inde non obnoxias. Duravic 

KoJ «WHw i*< W y^ivm e«7- autem mos ift . e u [<l ue _ ad Th *- 

• w » - . / « o ra tempora, qui Abrahami pa- 
£•* ^ACjuau. m * ter fu £ £ra 4 c en im Thara i?a- 
e«3« (t^TW/w, riitfmp- tuarius; qui ex Japidibus, & 
^yy A/Sa/r, ^ fvAay , Jignis Deos efrormavir,& ve- 

TtoiZiVy ity mmyifw j£ itkivlu naies habuit^ quique ex fabri- 

• 

— — 

-.IVci rotc HQmtyi curcfo Qttn- /W*) pifcatores babitant , quJtm 

Afia^ ] rcpone ex Ccdreno, g, Fr4»f// mbutum vtro illts non- ptxdtmet> 

U&tiwTs auuTu* Z&X«tc. t0 ^ tran f mittant rnortuorum antmat , ut 

, •' > % >' t c« . •/ amHU " lt tHtm ** ^edmtes domt ctrca vrf- 

2. s * irjA^-n,^ J Forte, flTf ^ m . W| ^ ^ 

?. «J m; t f&Vpfin wxt wou] quofdam in jaflua /entutnt , <&• x/o«w 4«- 

Beacorum infuhrum meminic Lyco. » <»</ «^mj vocantem. Surgentei 

phron , his verbi* ; A d Uttus acctdunt, tgrurantet aug. tilot du- 

Nu<r»<j (4&>ncf.om iftyToiKKr&c c * 1 «fcefttat 5 vidtntqut navts pr^aratas, 

utyxg. f td " on f™> '& vacuat homtntbu, : qttM 

ad qucm Iocum Scholiafte» ' remo% c j"™* ' & P' ndm 
Poetam adulac.oni» infimulac , quod 

Thebis Beatorum tnfulas aflignaveric ; ntmntm . Vl ff nt > tm P e '« *»• w £fr«- 

atque in mah profundo, gurg/c„ ha- '/«^ wx 

bente, eas fuas eflTe , autores p^urimos , f & dtti 

Hefiodum , Homcrum, Eurip.dem, Plu- ^ttlluc ptrvtmant ^uum vno m 

rarchum, Dionem , Procopium , Philo- l* 1 /™ 1 €rvtntrunt > nemtntm vtdenr, 

ftratum, &c. ceftes appellac. Deinde J aud ' Mnt * rtctptentium illos cjuiin 

vero BritaRni* noftrat eas alTerere,' Lepi- n * v » m I ltm » ""fl** «vmeranttum ex gt* 

diffimum medius fidius Commentum , ntrt J atrts pr*ttrea fecundum 

Gracculoque quam dienifllmum , pluri- dl & nttattm > Arttm > & *omen> ftnguUs vocan- 

bus nititur. Quod quidcm pluiquam Uum ' UttT T tUt txmtratA nave ^ut 

anile figmentum, eo quod Leftori fortc * no ' m P ctu ^mrtvcrtuntur. hincmulti 

frnntem exporrigac, ex Taetze ipfo hic txt "' marunt > tH e Jf e Beatorum Injulas, & 

proferre non gTavabor. In Oceano cfi mortu rf amma J tlluc mt grare. Eadem > 

Brettania in/kla, tnter ocadentalem Brttti- i™***'*?'?* ^"P*"». Goth.c. lib. 

niam^Jbu^mortumC^antem. lUuc + ^^^^T^ITV 

am*t animas mortwum tnrifportari: nam *5%"£* ' i ?V^T- 

in ittort Octttni ( tn tsl BmtanU %n- S<rd de Nu « l$ hujulmodt plus fatis. 

i . factione Digitized by Google 66 JOANNIS MALALiE 

fa&ione imaginum, inMajo- ky^ ^i-mu h tlto*** 1 **** «W- 
rummemoriam, (iUorum prac- - «Spdfew , *-*hm(r- 

ansursait «*• ^ 

mulachrorum, cultufqj Idolo- * «*pjM»7»r t* , m 

latrici fuperititionibus homi- lit liyHirik twjfyx»* 

nes implicavit. Horum vefti- 0 i Alyinltoi, 39 o< BaCvk&m £ 

giis infiftebant A"gyptii, Baby- ^ ^ E >A*'«/of # 

JftfS **** H ~' *« 

hifce dediti,fabricatores ima- 

ginum fuerunt; Initiatores i- ei«K It^yvmx , % friM-mr d<p m 

tem, & Myfteriorum Inierpre- pAhts* ut E>*Lw*r 8x3» " * u7 » 

tes. Ab illis in Graeciam di- fy nTM i* , m&, o*o- 

manavit error, promwcnce ^ ^ nkg Al ; 
Hellene quodam, Helladisin- 

cola; q uiMy^fuit,atqueJo- ™ ««or, * «■> 

vis Pici filius, ex genere Ja- Bha^ ^TWJtiutfW , t* * 

pheti, Nox filii tertii, oriun- tf f ^q, t« I*>*3,.m'oJ N£* th 

dus. Jones autcm, quorum ge- i \ m } 9 ol U r»t \Z' r*- 

neris princeps fuit Jo, eorum « . > ^ Imr ^ 

duceserant: edo&i verofunt ™ ^J p *;> «^U^Jj 

a <W Gygante, qui unus <A^X*mr •»/ Wa " 7*? 

eratex Turris Babylonicae rao- t@s r oiw^wt©» to/* 

limina tentantibus : quorum &Ao/r * wvpyof Srnm x} y*w 

etiam difpertitae funt linguae; m ^^^auv, 3 M /«>mf 
unde & Meropes di&i funt ho 
mines, quod fermo eorum ic 
diverfos loquerfdi modos, at- 

que idiotifmos divifus fuerit. *UyMa*s * <>»mt> w«t t*t*~ 

Plutarchus autem Cherrone- tftuvQr l 4 X$*Wi™*™lX* f 9 

fius, ubi diflerit, de Veteri 5 * ptonfk -m? Etowtw 

■ — r. 1«,: #1 Cedten. Mft deduaom volunt^ , 

uti babet etiimCbr. Alex. , f ^H»'"®" 1 X«fP"««<^ hibet 

H„«c i^.voc.Cht.A.e. iftCSS 

Kpiphanius. urhe< 

3. Ai W f*r;^7l 5. « «^^#«^«1 forte, 

Hefychiui. .M^J « |, y v- ^ <Xwt ^ Libri cu- 

^eAT&b* t Z {t rfa ottu, *ptw ]Mim Titulus cflfc videtur; Hcft {Q 

rAj 4>*»4*. Mem alibi s «-4/, o^c , pi utar chi librorum Catalcgo, i Larapria, 

r^KAj»tff,4 04»»>j- quando vero 0 ^ ftii 0 f uo defcripto, nil taje occurrat. 
▼octm figniHcat , ab inuutaco Digitized by Go< • • • t ••%-r- - CHRONOGRAPHIA. - 67 

W 0tfpC«po/r, igifcw, & Graecorum, Barbarorumque 

ytoi Jyaud** vvif unyovonv Philofophia, iJlos quidem re- 

. 1 » v T 7 T prehenditj urpotequi fimula- 

ccctd; A , #M , w j»t oupa- ^ hrorum (uperfticiones intro- 

vov Qanotif SinTow idh^t , tc» duxerunc. Ipfc aucem Lumi- 

yiKiov w viw ff\\nvhw 7ittoeitm- naria illa coeleftia, folem, ac- 

& » klyudim queLunamjuxcai£gypciorum 

Ao;/« !W, tfefc to> oVp*»- l heologiam pro Uiis pouus 

, r x habenda ceniec , ab llhs enim 

^f 8 ^^") ****** $ univerfum mundum admini- 

K^«yoy7cw T* OTtrTtf , ff 7»™ ftrari dixic ; eadem eciam nu- 

)uv»on $f i* -rihdMtiffl , trimencum rebus omnibus, ac- 

XonrSf ocqcodioutr, ^dt^y que augmencum praebere jcri- 

.t-ipcc. To, A nA«7«pvoK r P lici iJJo q^inque Planetarum 
v , / ~ mocu, cacccriiqucaltrorLim po- 

»P^m n^^r cv tfl^. fit . on ? bu8> f e C 4 U ndum generati- 
tafcfti a.Toc ftovoyoxVHt Wb- one m, acq; aerem. Pl carchum 

aucem hunc Cherronefium 
Porphyrius in Philofophica fua 
Chronographia cclebravic. !• T J T e/7i» x*y»jV^ ] Forte legeni. eandem perduxHTe teftatur: uti ab Ho«- 
T ? T &P*t* *• »ti habct Cedrenos. ft enio citatur , qucm confulas v<Mm. Ib. lTr| 4.4- » verrendafunt, FMi 

Xoc<»U. 1 Annc hsec Porphyrii Philo- onem ^ U1US ef? » five » «;*/&»» ^*" 

fophica Chronographia, eadem cum Hi- 2*f &/«fb™ > * c - . h <* 

ftoria illa Philolophica 'quwi «fcrt do- frequcnter tpud 

diffimua Lucas Holftenius , in Diflerta- noft ! um "furpatur : uti infralib. 6.p n*. 
tione Xua, de Vita, & lcriptii Porpbyrii. "Yf& 7m.^Hanya.^ E^jjjt;, 
Verum ne hoc credam , Eunapius mihi itmf^rm «f^»? ; Opinwnem 

impedimento cft, qui Porphyrium qua- illam, de rrincmis incorporeii, in Grtciam 

tuor tantum libros Hiftoriaf iftius Philo- .«"^«v 
fophic* perfeciffe, nec ultra Platonem aotos > ^ Digitized by Google <8 AOrOS TPITOS LIBER TERTIUS 

- : . . 

De Ahrahamo, ad Dei notttiam 

perveniente. ' . < > ABrahamusvcro,cum 
ad Dei notitiam 
jam pervenifTet, fe- 
cumque reputaffet, 
lmagines, a ha- 
ra patre fabricatas, hominum 
effe defunttorum ; ideoque nec 
eos, pulvis cum fint, cinifque, 
pro Diis cceleftibus efle co- 
lendos; taJibus ipfum verbis 
increpare aufus eft : Vt /juid 
( inquiens ) turpis lucri eaufa , 
mortales in errorem Ducis ? Unus 
<juippe Deus eft Cceleftis,*ui ifta 
formavit qu* vid mus omnia, 
Di&oque citius Imagines con- 
fregit omne$ : patreque dere- 
li&o, Mefopotamiam verfus 
ducit iter: uti Eufebius Pam- 
phili, fapiens Chronographus 
fcriptis tradidit. 
yvcdfjidM Zhyvx > *i 
Knjiov.$iJQ( . 071 7» 
ccyaKfsUfm» 

* * « • r * ? ' % ^ 

l>»t7Wf OUU» TW IdlCd 7rVL7fl 0flt^*> 

eOet *ip^°< > > ^57 ;,<> &*Xo>- Stor, 
*/ pii o tr .twV «pctFo/r, o <hyu*fyl- 

OUf 7« IfJtfct 7ZW-Ht 7&V7*' Kcu 

ttHk^v fff t&o Mmiro-mLu&v* K3>- 
$&>V Ew«'C/W o IIcf//<p/Ai/, o trcjpW 
^ojro^potV 0 ^ *$$*to. * ■ Digitized by Goog JO. MALALiE GHRON. 69 

Er Ji -mt ^imit t ACp««V Abrahami temporibus floruit 
5, % 0 MttvwAV, iv>! ? SwtOr, Mekhifedecm , inter gentc» 
. / « „ > •*> 0' iJei cultor , ex ftirpe bidi , 

^r^^^ * *" fiIii ^yP" Liby« «gii, * 
2/<>«, q* Aijowfe, C*oiau* tjk ^ uo ^gyptii nomcn fortiti 

AtConc x®?**' *S ! Ai>wi3«i iunc > oriundus. Sidus enim 
kxIujw. Osk S/cT@* ck tJV Ai- 'ifte ^Sgyptius , Cananaeorum 

btt&ir, ****** 9 ' e S ioneni > qux nunc Pal*- 

^spp o' v ' ftma vocatur, bello aggrei- 

fus>in poteftatem iuam re- 

t«t 6*7, t&> fu^ htyoim» n<*- degitj Urbetque, quaminno- 

Kau&ylw. Kai vzzrcTa£etf awiw , mcn iUum , Sidoncm appel- 

#>£ffw bcfS cr eti/r?* «y* k)i'£m. *»- lavitj ( quae tcmporjbus hifce 

*/f, fc« |^V«t* :s'/<A>W, d# oVo^ Phcenici* eft diuonis, ) ex- 

Umtr* »& K»*miT&i*mi. truda, ibidem fcdcs Pofuit. 

t N . «i n / -kx poftens autem Sidi nu- 

Klai %w pctN Kat Kotmv > ex r #w JUS erat Mekhi ? Vedeci pa _ 

2/<T* j^vIx^ d^- ter: qui Rex cum effet , & 

t* 2h/Vx, 2 ^^uV^* itfw* xj Sacerdos j Melchifedecus co- 

QttviKd}* im*AjfSw Mf^%i«J<*, gnomi atus eft, ut fuprafcri- 

* mwJypnl*. Zt& 5f v^* P - P"«n cft. Cananxis igitur , 

« jy \ - % , ~ quorum Rex, ldemque lacer- 

X * <tfAtp Cwh»* ?* f ?T dos erat, urbcm , quam 2*- 

yoc/w, 39 cjciffft wpa/f cf <rri ep« j em ^ id e fl. ? p tfn/ * r £e*f, V o- 

tJ m>ooi^9 hft/f* c^Mtrc cavit , in monte Sion condi- 

ZApp, 3 'oTTip clplui^ ttoW. dic i ubi , cum annos cxin 

IC^iWjf Ik fliT? Jt» P />', rcgnaflec., juftus, cSc cacicbf, 

> «y ^ > .cu-^., diem fuum obnt t hcuti Jo- 

TfA^rjt , 5 **rW fephus in Antiquitatibus; Jo- 

at^< 1« w®» iy tm ip^a/oxo- efi k & Cyhllus, 
veric Glycfsj q «od noftcr dixiflcc, 5 afferc inccrprccmoncm . ««. 

Muhum auccm inccr fc diffcrunt, n \&< m^n^ ' ^.^v. 

j i 3 {an&iffimi § 7o JOANNIS 

fandiffimi Epifcopi tradide- 
runc. 

A Diluvio itaque, a«i Abra- 
Jiamurn , anni numerantur 
odingenti nonaginta tres : a 
Turris autem Conftru&ione, 
anni dxxiii. Ab Abrahamo 
deniqucj & Ifaaco filio & 
Jacobo nepote, femineque il- 
lorum, ( ex quo Circumcifio- 
nis characterem fufccpit Abra- 
hamus,) Ebrasorum gensori- 
ginem iuam du&ura eflv Ab 
Adamo autem , ad Abraha- 
mura , anni cfHuxerunc mmm- 
cccxlv. 

Abrahamus vero , centum 
annos natus , genuit liaacum; 
Iiaa^us vero Jacobum ; qui 
& Ifrael di&us eft. Judaei 
autem ajuda, ex xn Jaco- 
bi filiis quarto. cujus tan- 
dem tribum penes erat Ebrse- 
orum regnum, nomen habue- 
runt. 

Hifce temporibus Ifiodus 
quidam ex Japheti ftirpe ori- 
«ndus, Graecas literas inve- 
nitj atque in ordinem redi- 
gens, Graecos eas docuit pri- 
mus. . MALALiE 

ACpaa/u, %rn uaiv aty'* &o «/tf r* 
TrupyowtethtTJt ti<rt $Ky\ 1 Kj i^Jofero 
/H*7fT#7* ^5f» AGcaxu, Kj l<ma.K 
T« tfSf, Kj IaouyC rS iKyZp* ewiS, 
W T« wr^fmrQr <w%f \\ ' S, 
timv Eo.-fl/o/ , xW 7»r Xflyuv r 
ACpflto ( u r ^pceXTjTpflt 7r£ j&vife 

t/)ct *2ZJ.TD[AMf ilhtlp 071 f. 2 ES7|/ ?f 

&ro Ae/ct^, §*r tJ ASpeutjK, «7* 

t^rwi T leu&K* k) Icaetx r I*ka>C, 
r teycfjfrfjot Wcafih. E>t*fe*<£ «/V 

0/ I«c/k7o/ W I»e/o5, TK T«7«p7DU 

M» 70? Ictxafc- )8 tf*c 

H tfi t« Ic-c/k h?drH 
W UJklav, >9 e/)cJK«' e3tr W 

Bv A' to/>;£oW T»7o/r, k 
qMf r Iei>5 AvtQeumv m, ovo- 
AdA7i Icn'o/or 3 o57f l££pf 7« E^Xvimv 

l^i^t 70 70/i EMWOJ /S^cJt^. T. ^ J^/,^ ufrix^l aliquid hic 
dcefTc vidctur, ad quod w « ^ fT# 
rcfcratur : forte fcribcndum, % 

utI hab «t Chr. Alcx. p. i ;0 . I«Aur^c 

Pro noftri itaque «Ao^Tif, 
leg. ft'A>j<pflT©-. 

AC^^, |<r ^^f] Fortc fcrib. ^y^a.». Cedrenu$enumeratann. ) v^iC , . 
MMMCCCXII. Chron. Alexdr. ' y„£'. 
MMMCCCCVII. LXX. Interpr. uti 
cakulum inftituit Eufebius, MMMC- 
LXXXIV. Hebrati tamcn numerant tan- 
tum annos 2^4.8. 

p&Tu. ] Ergo nec Cadmus , nec Pala» 
medes; quse conftans Graecorum cft tra- 
ditto. Et quidesn Grzcis , antc hos , 
fuhTe literas, multis probare nititurjo. 
Twtzes, Chil. \x. quem cpnfule. IK 

1 Digitized by Google I CHRONOGRAPHIA. 7i 

Ev toi* ^oVo/r ACfflw/ut Abrahami vero tempori- 

iCaaj^jfftv Awejlvv b U <?>vh»f bus > AfTyriis imperavit , pri- 

% j- , ~ ~ i « - nus > fcndelechus, ex pofteris 

A^mr^rv^nr.^Tw Semi No* filH: Imperium- 

-v/au 7» r ilifoiaK. K«/ que ad AlTyrios tandem re- 

mhiy to @aLffib&ov ut t*c Ajwettf. uiit. 

KiyjTdia» JV iCoL<rk<iffi <*&nt ^gyptiorum autem regnum 

,WWr**A»>VS XcfoqSNft, ^«it primus ex pDfteris Cha- 

. *- \ « > M V ^;, ' mi, Noae fUii, Pharaoh, qui 

°%K*?«X*> & Narachodi&useft. Anti- 

* Tct «jrwjo t*t« 7rHKeuA QdLfiKH* quas vero iEgyptiorum Dyna- 

Aiymlm «|s3t7o Mctifdw 5 #o^&>- ftias ante hunc Narachonem , 

7*7w , wr m&iprm. tm «/V ^ra- «icfcripfit Manetho fapientifli- 

A SM«. vr \ x , - L ^ itcriores vero , ab hoc fcih- 

A , ^ r N «Wc* cet Narachone , & deinceps, 

*r &o>m& 5 m- a Theophilo fapientiflimo 

fyfTulQr %ovoyf<L<PQr. . . Chronographo memorise tra- 

£r e/V 7»/> xpdW t* Afp*tffe, funt « 

3 iC*<r'iUr* Aojvexm i h 4 <p»K» f L #A ^ahami igitur tempori- 

tk NttrW- Mp» jtf L ?"_ s ^gyP ciis .imperavit, ex 

, P ^', , Ch ami pofteris , Naracho: 

^t**lM»nmtw, 5 *p X /- Petephrcs autem, Regis Pha- 

p&yeifQr t« co»78 ^oycc» C*7i>!u»t raonis coquorum princeps , 

t- Icvcnt0,tfo> t? Icc^iiC* oWectjT»'- Jofcphum , Jacobi filium , a 

hnouv ol ctw Aftopoi w 2«**- Saracenis , quibus fratrcs ejus , 

xluwr, J)*^,^ ot «faStkZ. ^idiamoti quod patri cha- 

o . • , ' , 9 rus eflet, venum dederant , 

A^or van> tm Hr (erat enim forma pukherri : 

t Icotyhp up&tof t* ^tot' o<nt I«- mus , ) emit- Jofephus vero 

ni<p »?fiUv!dL<T2 70 o?&(jut <rdCaji- cum Pharaonis de feptcnni I. ^ae^af^ « Jsffcga^ ] Hunc, nebum.a Mancthone defcriptse funt ; uc 
N*^»e> v °catChr.~Alex. auftor. Cedrc- Eufebio videre licet , Chron. 1. i. 
nusy N*e£/:*'t qui etiam abhoc, f£gy- iC«<nAj^ri» Aory^K, i t 5 

ptiorum Reges Fkaraones, deinceps vo- QvXns ry Znu , Nfle^*^fli* 3 Me nchjra 

manifeftum .• lego itaquc ; &*<ri\<&' 

«T6P A«>rfft"» i ^ t« <P«^« Te5 

Tfk] Scr.«« <pt\wtfy*. Citos, aflenc. 

A«« Atyuvfltvt iPiJ&Y }4ct*-%* ] 
Fa«d fttis mirari poflum, quid Audori 
noftro vencrit in mentem.cum h*c /cri 
beret : v£gypttorum enim Dynaftias 
omnes ufque ad Regem ultimum Nc&a- fame, Digitized by Google 7« .. TOANNIS MALALjE 

* m 

fame, jEgyptum , omnem- *«p*<y, faf* *7c/ir crmr toJ 
que penitus regionem inva- ^ ovTOf «V d^A?- 

Rcx admiratus, libertateprius •* K «' 6 C«*Mr f 

donatum fummo habuicinho- # t« IaWp ftlimmr, 1 bJ,Ziimrtt 

norcj filiamque Pontificis He- «JWr, £ ecfojar *u**f *£/«r ,u*J« A*r, 

liopoleos , iEgypti urbis , in 2] > ¥ £ <w /fffi , r T A/B7nj '. 

uxorem dedk; conceua etiam % . /_j 

ei poteftate, /Egyptum totam 9 « , ' * ~ v v 
per feptennium pro libituad- **Uou< mmj Jium* 9 A<- 

miniftrandi. Extru&is itaque yjdov **>{ W £ e?*, £ S^* 

horreis , Jofephus feptem an- da?, Cka.t*/, *sr£*7?«r. Osr* I«- 

norum proventum iiidem con- ^ ^ £ Wfcwi rJrt* 

didit ; curamque totius em- • » - ~ <n \ • v « > » / 
ptionis, venditionifque, lpie , , „ ,~ r - 

in ferecepit. Fameautem per. T* ^ 71 ^ 

terram univerfam graflante, p*"«r, Xj r igoJfcr * *&&rmf , ?o/- 

Joiephi fratres £ terra Cha- wras* «<• w£kAm3« «utoV. k«/ - A///S 

naan in JEgyptum , frumenti ^o^w *?f * 5\3or ol 
coemendi caufa, defcende- • *• *»» j *• > * 

runt : quos ubi vidit Jofe- - J n , , %i „ > *n 

phus, tratris ufus fiducia, ipfos A'^' 0 '* 4>»f^« K *'**- 

comprehendi juflit ; miflbfque W* ( «»™ lconfr. IxaK<1<ti nfanh 

tandem faciens, uti Benja- SUjcu auTaf, ^ IdJ^av ajhoif, 

minum fratrem fuum natu %•„ kS^pityw^ \b-oipv4' Kcti 
minorem , & Jacobum pa- * h £ ^ 

trem, totumque denique fa- N , , , *. « 

militium eorum fibi adduce- 1"' * * 

rent , mandavit. Uliquc abe- PJ*yo7ipor, r B?r/a^r, 19 r twts^ 

ontes, jufTa ejus exccuti funt; <wt* lawG, »9 ¥ evifiteictv <wt* 

patremque fuum , & Benja- ^^ c , O/ Vtf kSi\<poi «ir^ ctm^- 

minum fratrem , omnemque Q' 9W ftffa ^ T r ^t- 

W p« ow^k/', J9 r «A^or ou^r^ 

, . ,. . - — ■ 

■ 

ftf< w,t * ' UUlt difta eft Hebraice ftf On, Pcolo- 

2. W rLu fyf* f * r* i DfB oi , M .r. D.Athanafius.nitionOEgy. 

lAiiriroAfOif] Pcr. HA«ow.A»«ff. ptius> « A<fl , cain yoot . m j cuh|1 

Jofephus antiquit. Judaicarum lib. x. fic diaam f uiflre afl f crit Rircherus, 

*yt'j yh Pm<pgf ^P^^e» r 1» H>t- Prodr & Lcx Copt . ( upp | crn . q U i etiam 

tir+XciU^e» : Heliopolis vero, jEgypti Hebrscis '^DV H'3 Bethfemas, eam 

vrbs , ita etiam vocatur a. 70. interpret. quandoque rocari teftatur. 
Stephanus de urb. H^«7n>A*5 , TrvX* 

Bir/tf^/rj Digitized by Go ohronographia; ?i 

Htrtttfjuti >9 7* evfyjHctv ewrff adeo utriufque fcxus co^nari- 

ovi^A-w ©?', «cpr#**r 7i itj o°em > numero lxxv lecum 

x*V 'Ket# l»«Wfr «jrfe W<p <.? ccmc £> a Jo'epho habitan- 

* \ i «/i - v perunr. unde cum poft mul- 

Jgp tyifh a*«3& *T*por gg C oi annos in immenfam cre- 

ew^rE^pee#WfixWe6 irA#>W^, viiTent mulcitudinem ,• a Mo. 

«*<■ M#wt«r, r« Kkxdj&ifin wo fe randem , Dei jufTu, edo- 

Q£ rtKU^j* tei? r hCfiatw U f ^i. f"nt : ficuti in Hcbraicis 

>;# MyM*. Wf^ W« fc«PJ««ftaveri(Baictradumur 

fK7i7aX7tw eexe<C«$- er 70#c BCpet#« 

ov[yocc.ixtutoiv, 

Er «/V tok .;&6W #f fa<nKi»f Temporibus auten\Regum 

ffi ttoyiXoLiJLfjSij&r, Avipdvn ii< tr Tupradidtorum , extitit in Ca- , , , JT • .Ti roion - L unam is precibusqui- 

Ag;#yjr ?/ , r #ixft»2o# s «THtfWw, bufdam Myfticis, nomen uri 

(uaS&v -mtf amn t »' bumrwfjutt, Divinum iibi per vifionem 

h opc/^77. K«i ir tJ euJTor &Svf- a periret , folJicitavit : inrer. 

h**.thS*m' 9 wkm ii 1 UC Precandum fopitus, Di- 

• . / * . vinum nomen per fomnum 

i ' * » r , . audivi t> nec tamen amph- 

f7# etrcsT», a^X Js» to Ae< vfaror eu>- us experredtus eft. Cseterum 

t* tw rwS tU T&a Kete/etr, cadaver ejus etiamnum in 

* H-mrorT* nxfor Arvtfpb* *j Caria habetur > ubi quotan- 

Sww St®- elro#>o7 t&» #WtS *• nis fepulchrum ejus aperien- 

v • ■ ~ / « i > t ^ tes. corpus eius uti fama eir 

por, er m ywa. CK«r«, ru otaxn rt X- J 1 iaiI,a eir ' 

L« > M ' ' ~ il-> \ v motl l a S ltatu m tuentur: C- 

To hiilawwrw Anrftxt nxfir, cut Auleas fapientiffimus, fcri- 

vs At>«oir* et77'ct ew^ct^ro AtJ- ptis rradidit Atque hinc, 

h&ds; b ovpuTJ.Qr «sfei '» p»oV, t -Endymi' nis amore captam 

rvJjjJlw piKHt * ErJifiuSm #^#0- £ ui , flc Lunam, urta cft fa- 

bula. 

?W«#nr. t, jc} ixylitirtt oajt^ Iev<n,> 4 . £ r »? 5^««^^ hvvfSpct ] Scr. 

durum hoc locutionie genus, id eft, eos * r6li } r Ve rum verba h*c non haben- 

fecum ret.nuit Joleph. wr apud G< . dr e„ U m, qai fibulam hanc 

*' *\W*\\«««r»'- ex Noftro ^ A^p defcripue , , k , 8 

hic ruriuf habfm^ non Grarcumi a orem r f„ Uf S, Au leam, nominati m l, u - 

c*b*>.*> itaque reponcndum cenlco. dac j Cedrefius non itenY 

k AbrahamA Digitized by G H JOANNIS MALAI/fi 

AbAbrahamoitaqjadpopuli Esw 3r &» ACpai^.W rJr 

Ifraelitici, duceMofe, ex jE- jg^„ #/> H *5, irf«»\ >^.M«n« 

gypto egreflum, generationes ^ A j ^ f - tw 
quinque; anni veronumeran- . ^ - ^ 
tur ccccxlui. AUiluvioau- ,V - 

tem,adMofennatura,anniha- W Man»t, «<nr er» **t<> . 

bentur mccccxxciv. AbAda- A A^>, W w 

rao vero, ad eundem natum, m«^^, «Wr ttv ^at'. 

annifunt MviMMXXXVi. Mofes Mw y f \ n px ' t ^ Jtymu/ r*y 
autem vicefimo fupra centefi- • . , mMw* Ixowit * 

mum vic* fux anno mortuus Ir P** , ^ M«rlup , i** J 
eft : poft cujus obitum Refpu- Niw, w «W. A» • 

blica Ifraelitica a Jefu, Nave otw KJbp , w 7nt ^Arnt 

F. & Phinee,adminiftrata eft. Htmms , ^ A*pa>r , «*»r ex» 
Al? Adamo igitur, ad Mofis, & 

Aaronis obitum , anni efRuxe- ' £f # ^ , f u ^ ? Nfi ^ 

Tf- -ate V in Attica re- l* * ***^^^* 

gnavit, ex ftirpe Japeti> Ogy- Afl«tii^x«p* wr, o^nr^* 
ges quidam indigena, annoi «prix&ir , aC. 19 j^V^ 

xxx 1 1 : quo tempore in- ^-m^yff^f h t£ aJt* Cot- 

gens in ca regione accidit mK9 j 1 dmihf79 ^ ± ^ 

diluvium; quo Ugyges .pfe, . ^ > ~ ^ v Io/W 

omnifque adeo anima , per " * 

totam Atticam, folamque, flu- * fc#f* * % ^ 

ctibus obruti, perierunt. Ex- r»r. Kcutpeivtf i§ tp»p@', 

inde vero, per annos cclxx ^ «oiiuiTw, « ctiTy W tw 

deferta prorfufque inhabitabi- ^ fc ^ App/^w g^- 

lis remanfit Attica : ficut Af„- tt J^ w 

canus fcnptum reliquit. r ' r ■ • ^ ^ - 
Quo tem-orevero Ifraelitae Er A 7«Ef tkk 1% A§m 

ex i£gypto cum Mofe egref^ y b&* ftekfm yr«S$ #f 
furi erant, Moloffis impera- ^ MmW KtmAouvf 

vit Aides quidam , indigena : ^ ' 

cui ex uxore Mehndia, fiha T A r ^ 

; ,. Mf» M^«l Scr.Mowwi imS Arli»», r.A«ri enim olim 

2. ct^at-n rvvay**'] ®>Y*/lt» vocau cft ,) f*i&g « Kf 

hunc aj>p«ll« Cedreniis ; qui eciam At- Pcr annos CC defeitacn jacuitTe yulc 

uci hujus Diluvii meminic : uti & ouv*yu>yn t^^iciv Eufebio Scaligenano 

Eufebius cx Africano, Chron. 1. i. qui annexa. Vcrum quomodo Ogyges Jofu» 

Atticarp exindc pcr CLXXXIX. cantum temporibus fuifle dicitur , cum diluVi- 

annos defertam jacuiffc ceftatur. Aliw um Ogygiura CCXLV. annis Popult 

Si Clylw ^ ™ Ifraclitici Exodum prajccflctic , ut Eu, 

uh ob&tkZarMr+ilri- ftb,u. P ucac? Digitized by Google I CHRONOGRAPHIA. 7 y 

i»V «0^71 A?Ar or ey<u*rtT* pulcherrima nata eft, quam 

M?0i#» MfMrtffltr, 15 M Profcrpinam vocavit. Mo- 

' , , * a . / « loffi vero muhcres formafpe- 

^^iri^n^ ci0|Mj proprio idiomat K e> 

rtpoW 7«; A M^ppvt yu«f&r K « 5 « vocitabant. Pucllae hu 

0/ MoAdaroJo/ rjt iJ>'ct yhJojtt a xc- jus amore captus Perithous " 

pa< Tcuirko A e</o£i ex Aidse regni Primoribu» 

A«r 6P*7> i n^r, AmA quidam, juvenis opulentus, 

~ • - ^ Jp»am nec lnviram, nocxu iur- 

* x - x 1 * ripere rn animo habuit. Quo 

«y, «j , cftinpcr. w xj 1 oy*-mSir cognito Rex indignarus, in 

tJV xo'p>tr, »C*a»iSi» Ft/xToV ctpTnTfftt/ animo fuofecum volvit, quo 

tto-dw. Kou yuf t*to 0 &lr*f -m» nam pa&o Perirhoum , jp c 

ri)p, A?«/W Ctahdif, ISvitfa* tamen,ut fadfci infcius vi- 

riUUi&& Hrnf *a*9<* ? mfl * bu «> u ^ f ^ 

7t / * f . ■ L. ^ « tur. Canem ltaque paitoralem 

4*^*^^ IBeft^iF* quem nabuic feroccm, & ob 

2t>ro/e{r <a&(f>*iri<nrm *Sot inlrms' corporis, capirjfque, trium 

or fiyj > i&AtiKif atwct A%tov inilarcanum, magnitudincm, 

pfcr» th J9 TpixipCscof ay^. Tricerbcnim nominatum, pu- 

t>,«te livrihnmm iyit x*- ^ 1 * P ro fbribus cbujutuit. 

I.i 1 * / 1 n , / Matre iraque ejus dudum 

^^^^M©']^; mortua, pueila rei totius pe- 

x>«<rtr egoi, otk » xo?» «%*. MfT» nitus ignara , in Perithoum 

%f rlm r^eitrui t 5 ctuTnr ^t»i7?or , noctu virginis raptum aggre- 

kyto*<r*f rZn t* xc^nf 3 j£ t flf- clientem irruit canis, ipium- 

tfeij n/KToV, xj «VV ^ ue ioterfecit. Proferpinam 

Li «' / »^ ' « , quoque ipfam , ad tumultum 

• \ » m >t, excurrentcm, dilaniavit, inde 

<rfy 8 wrn^ amm exjnt. AxiW nala fabula , Piuronem Pro- 

cu, (totit l x*'pjf TKpflt^>»r , ferpinam rapuiiTe; uri fapien- 

t|>iA5r j^ Ipitdm >9 tfjJ7^' 0 xx/»r* tiffimus Palsephatus ifta tra- 

/Bfei ?r, ^jit/, A£>«<nj», 077 nAbTay oi«it« 
Hio-mrt rlm Koftw* ctma YluAou$sii$f . 0 ovp<S-nt\of lau/^a^fotTo. 1. o^^ot-n A*J)i; eum vocat Ce- 
drcnos; Jo. TMtl^ vero a/jj? Chil. 2'. 
hiftor. jx. qui idcm eft cum Plutone. 
Czterum fabula Profcrpinac orr.nino ali- 
tcr fe habcc quam heic a Noftro rradi - 
Inr. Profcrpinam cnim Piuconif , non 
filiam fed uxorcm faciunc Mythologi. 

X. vqqou; \ng.Xctw 1 eadem habes a- 
pud Jo. Tzctz?m, loco cicatoj ^ U TrJ A|^u9ot] id cft, AtAjj^aV^*. 
latencer ; ica ut nemo animadvercac. 

4 . %w<utj ico.\ -nS co' rei 17i^3"a)>~] 
it'h U j')*o°K hoc Ioco,'uIcifci, fignificatj 
icaquc fcnben Jum , r h aJitv UteJi- 
Jtuv. 

k 2 Mofi 8 Digitized by Google 76 JOANNIS MALALf 

AnJS i m a n tCm • ten T/ ibus * *& Tgj-tt 3 ¥ MmiVt, Jfo- 

^gyptius Sero Pet.nronius! T^V * 

qm & Comcedus Pharaoh. * A « ?•"»»»' tC<t<nh<itri <Tlvnajuti»t 

Magos fecum ilte habuit pne- • t, Ot»w /u*'- 

«llentes, Jannem & Jam- yu n*5' 'kwtZ AwnTit, rberiu.' 

ilTi S5 ftSRS 5r? ^* 1 " 

que in JEgyptum ad Jofe- ^ ww ^ A (> 4> 7W ^. 

phum F, defcenfu , ad eorum * f 7 " ? i^oW^ h A?» 

edu&um per Mofem , fra- y&Se/i 

tremque Aaronem. Uxorem MowtW , £ A ^r 

ptiam, Jothons Graxorum ~ A , \ , 

Pontificis filiam, viri apud F^^A^A», 3v^t7?pot 

Pharaonem, jEgyptiofqueom- ,0 ^P> 1 7 *P/C ^ E^ww, 

nes fummo in honore habiti. dffyos wuau&ov Q&ptcaCaurt- 

iVlofes autem omni >Egypti- x^r, ju *^ AiWIiV O $ 

orum fcientia inftitutus erat : ^mJI^S ? r> v »' 
/cgyptn vero Judaeos, nu- , - »o « ;/ , , 

merofiores jamjam fadtos, for- w Al >^ f 01 * Ai>*r- 

midare coeperunt. Qupd ubi mt l<F&*vmif UJklv* , »/ 
Pharaoni no ura feciffent ; Ju- txoxx**, j£ tJjri^ov W **- 

dx s iEgjfptiis operarios fe /ct^ <&i itfttowi f*- 

?If^ C JU It^"*?^ - " C '" >«* ™«> 7 "< ***** 

cere Rex juflit. Si quis - A » , , ^ . 

tur ^Egyptiorum aut domum ™f A W'< Couxfr 

extruere, aut pnediolum ador- *.i*\*m. * ei vr e*Ftf«- 

nare in anirao habuit, a Ju- Kiyum\Up *\7<nu> « 71 

O/^oi', h 7» «^O^, etwT«r WOtJ^c^f 

1. nt77oT^» 4 <^» 0 it<ww**^<r3 f dian Fero minor, ultra mare Erythrseum , 
fx.*}* appelUcionem omiltit Cedrenus, haud procul -tfgypto, «> v £©fljo-uX<rt 
uri etiam. <rujj%yayq ^iw, a Scali- •p*y ^i^P^ M»<rf«?. Quod au- 
gero cum Eufebio ediu : t j Aervp** ***** Jorhor, qui & Raguel , quandoque 
i£«rixSvri* Eptxbdf Alywlwft "^<»iliquando vero fi*mXA§ hic ap- 

m^i^i • ^ (P^, P* 1 . 1 ""'» « Heb«i vocabuli fenfu am- 

t — ^ — 4 h phibolico exoritur. fH3 «nim tum 

/Mf 1«*Kok, lmi*.pf. „ facerdotcm, tum PrWfeaum aut Prafi- 

2. -nu «*x»e^^ T *" E»^"] dem ftgnificat. Iu Pptiphartes Rrafc- 
•^uare nofter Jothonem, Grarcorumpon- dus Civitatis Qn, fp^) C^c» 0» 
filicern , facit, cum Z.onaras, Cedrenus, appel ] aiur Oett.^t!^. 1 

Chron Alex. alnque, Textufq^ Ipft , ^ „#„1 

« M«^«*t eum sppellant. Ma- "TJ. S77 - . T J 

dian v-ro, frcunH V m Chr. Alex. auto- legit. CtdreniM. % 

rem , duac funt, Major, & minor : qua- t 4- h tj? «v «fcj<>»r J ttsc- 

^uni illa, ciimare ruhxum pofita cft, Ma- fi^x«: ni& forre, *r legendum fit. 

% - * t yctfi\ vctftr 

r Digitized by Google "Tr 

I CHRONO 

VA^OV KO^UV7lf Ot hJoLlOi TTAVTlf . 

Kct/ *&n%i ut t MevriV. *)o t«tk 
ttJikpU Aeef«r, tov eoewetJ^y 
t^/ 1 i/w IcrpctwA , m^avt* r 0r6V 
Ket/ iK&oVTi M«*"«* jo>£/^ 0 

0?CY «Bpof 4»c(/?atw Cat^/- 

AiyeJrl», ? jt} fm» cumf- AW- 

AUCW <f ACtOK T IjpfltilA, A«T?CO<7EU 

«utJ. Kcti ActC&y McvcrJV r ///or 
ctuT* ct AA0or Actfav, fiowAvi ntof 
Titvosojvtov Qap&o) , QtfftKi* Atyv 

vlm [ux< Y> & *™ 

Ti *UT« ™3tpS Io^Op , TOU* f fpfo' 

IvJhuav J jl} ctynfyeiKty ctuT&f r* 
TK ©f» Kihovoly, vgj 077 , Afc}« 0 
GfoVyo nrotiiTtiLf r ioavov, ^ tCuj 
yLZ, 39 tlmj -SrtAetaja,", ^ttavtu tcc 
IK CWTOtfy lyel tenhuvttf T hctov au- 
tcJ ActTfcujiu ctvTj' O e/V Qdfctto 
diKxoztf, Ktyu AtmS^ h AK&zHtif, GRAPHIA. 7/ 077 0 ©*oV CT« €&f AcVUfft OT>/ tt7r€?H 
*U0/ TttOTZt , eioir r\\yis7r\tQi 

fitT* i(X6 y rr ci xy 71 f ^LfjutTU. ikv 

VIMTHf <W7*f , CU7K(AfJ@* T ©*0r 

' ovu , 7jetpg^« <7D/ , ct^ lyJhdjvi 
nt , *r A£>f/f. Kai' ^<7iK Irei/'- 
77'or «t/AwA/yr . Tor lewrku *w Tor 

Ictu^pj/V , 3tj TOr MeWet W Ast- 
f<w. Kea €^ct3»fT0 Qctfcttv , HSM °* 

/Xtyjtt^e c/JDTB' W tTOlH^ttV Ot 

«fei lctf^r lauCftu! <Td >on- daeis lateres, operamque fi- 
mul eorum exigebat. Cum- 
quc fub oneribus fuis inge- 
muifle totam Judaeorum gen- 
tem animativertilTent Mofes , 
& frater ejus Aaron , Deum 
fupplices adorabant. Prxce- 
pit autcm Mofi Dominus, uti 
ad Pharaonem regem iEgypti 
introiret, fuoquc nomineman- 
daret , ut PopuJum Ifracliti. 
tum , ut eum coJat 3 dimit- 
teret. Mofcs igitur, cum fra- 
tre Aarone, ad PetiiTonium 
Pharaonem , i^gypti regcm, 
ingreflTus, ( iftam enim li- 
bertatem 6c ut Jothoris Grx- 
corum Pontificis gcner , & 
Judaeorum etiam dux, fibi 
vendicavit : ) Dei mandaturn 
ei his verbis expofuit. Deus, 
qui coelum , terram , mare- 
que, & quaecunquc funt in 
illis formavit omnia, jubet, 
uti populum fuum, ut illum 
colat , demittas. Refpondic 
Pharaoh : fi vere Deus tuus 
ifta mihi dicenda mandavit; 
ecce funt mihi ^gyptii mi- 
rifici , quos tu, fi Dei tui ope 
viceris, mandata ejus execu- 
turtis fum. Ex adverfo ita- 
oue conftitutis, hinc Janne 
oc Jambre, ilJinc Moife & 
Aarone , Pharaoh, nobilibus 
fuis ftipatus , confedit. Jan- 
nes vero 6c Jambres , virgam 
fuam in Serpentem , Frxfti- 
giis fuis , converterunt : qui, opfrariujj inde Audor nofter \py»i% '%ouv 
fgrmat, ad torurq^hominurn opcram ex- primendam l Gratcis proprie 

dicitur. 

curm Digitized by GooqIc 7t JOANNIS MALAL/E 

cura Mofcm invafurus eflet, t&I \&CJhf a£ty ty» 9 $ 
Deum precatus , & ipfe ba- tafem <nS mm. tl*1 
>fifqi 

pfitpenitus, commutavit: vi- pkyxjs mlw, a} -^Tg^f <f b>/* •> 

&oriaque, (tupente Rege, fa- I«w * I_uCpm- £ 

telhtioque omni, penes Mo- ~ jr . ' ?>_ 

fem erat. Jannes deinde, & ~» *^T?!^ 

Jambres, fluminum Jimpldif. ^a* 5 ™' °^ Wf!j % *»" 

fimorum aquas, coram Rege, uJkiuv ^tw^raf eVo/n^ 

omnibufque, in fanguinem b iwwV Lt/uCp-f fyidtu al^u*, 

verterunt : Mofes vero , ru- r? /3«.oia__v »9 mVt&f. 

fis in Deum precibus , pri- S^Tt BWSf f £ Waii t>'t7, 

lhnum nitorem eiidem refh- _> » r *i 

tttit. Sed&alia quaedam ad ^ 7 * ™ *W« 

invicem operati iunc mira- «^^u-vm » " r E*o»£ 

cula , quibus tamen Mofes 3 il) wm tyriwn iMJam* 

vicit omnibus. Pharaoncm ^ tnWi «uirir M«_-»f. K«- 

mqMit, Potentiam Dei lfra- / , \ . ~ - __ ~ 9 ' 

eiis cum videris, mitTos nos ^ M J* eu fcfffe 

facito, ut ipfum colamus. ^ 

Pharaoh itaque rldem fuam O */V <&ap*_* niA/7*ojoV^ 

datam, cum tamen non prsc- aunS, aviCd^n' j_, &S£oj7o Mtwnr 

lUterit; Mofes a Deo pra> rJr efJr ^4*4 *4 **> 

cibus contendit, ut calami- 1 > ~ a ■» ' 1 s ' » r 

tatibus inipfum, iEgyptiof. ™ A«>«jti*«i »* 

que immiflis. Regem ad po- ? frunAour «/«^ 

pulum Ifraeliticum dimitten- r I^a. K«< Swiu^ 0 e^, 

dum adigat. Immifit igitur Io-^k x i*\ii&»yQv ifylu} 9 ak* r, 

Deus ^gyptiis feptemphcem $ m kU n&natearu * M*W« , 

iramj adeo ut a Mofe petiit . * * _ • » e/ r _ ~ 

Pharaoh, uti tantorum^ma- ^^fj. 7 *T 7 & ? 

lorum Jiberationem aDeoim- n >, ,rec *** » X« : * ^ 

pctrarctj ita vivic, inquiens, WfT W t. «^«f • r« rrvmua* IMrin ^ocuy^rm'] q»os deinde, pro viribus, fecuti funt 

i_rtc vht-m. verom hic notandum, Au« ^g*- ( 

torcm noftrum Miraculorum editorum , ' l ' rea » u « Ce- 

modum & ordinem penitui pervertcre: drenus » fon&irMyt 6?ylw' deccm cnim 

Mofes enim & Aaron in Certaminibut -*gypti p! a g*« 

bifce Mif ificis primas fempcr habutrunc: 3. t§*7xn eto rtf. ] i<Wv. Digitized by Google - - V CHRONOGRAPHIA. 79 

®i'ot <r*> « Kah-JM* ffi a*C«» tok Dominus Deus tuus , ut cgo 
a«oh <m, » Wa, u< W a*. no » impediam, quo minus 
< ~ , f T ~ .a . tu popuiulque iuus IfraeJiti- 

TdcAJ (TOU VOUtf CWVW. IOJJTXL j 19 r * * „ , v 

™ : • 1 , v ~ cus, L<eo veftro cultum prae- 

nur ECfAiwt itApkffm X*p*4(. ftetis# His ^i^is , Mofes e- 

O Jt Mftfffrs olKiout TtwTu 7nt£* grelTus, Dcum Ifraelis preca- 
t» (ZonnKivs, 2£SX$* cc^tf^ «J tus eft . Judaeifque dein an- 

Icr^A- £ ™ hcAuW/ S Undat 1 ha ^ Cre e ° S ° mnes 3 
- / « * * « r<~„yj', ** e ge conceflam , ad cultum 

* ^ * r _ I _ .« Deo praeftandum, excundi Ji- 
t^if Ace^oDm i*J ©><y. O A cemiam< Ifta autem jn He- 

Rtmtdvm ^ofctoj (mmWf &5\af braicis fcriptis traduntur. Pe- 

hmi a&p ' iv 7$ MtfUfN, i ijt to fjuLv» tiiTonius autem Pharaoh rex 

TildJJ 70 flfeiC^w £ To/^r 3u- Memphim itatim, celeberri- 

' _f * n c_' mum illud Craculum confu- 

ffloW fc77WCO;7tt 7&U Ilt/CTIctJ'. Aj^F* . * . r ,7 " 

_ J , 7 • vn - Jendicaufa, profectus: facrif- 

^t"'™ Wf queperadtis, Pythiam in h*c 

vjuf) *; (JAyit ©?of ¥ l(7-p«NA; verbainterrogat. "Erlaremi- 

Kcu fJb$» ojvtJ %£»fff<tot vtQt. c hi, quis inter vos primus 

" 2 £-v ^t' «ptfwo ^Aoio -CfeCir- " eft magnufque Deus JfraeJis? 

«**V?ao >0 , htyov, tuhtque hoc refponfum. «A 

u ./ ' , ~ * / "corlo defcendet, flammam 

lUMinf ^vp. t w« cc^^n, fuperanSj peren . 

7M9 9 *t*iM, ynk 7i, >i, ^tAtfojit, c< niSj immomJis Ignis. Hunc 

<c 3 7ttp7ttfc<4i' 74 £t£/o* Jklpuu ip/- <f tremunt omnia 5 cceJum , 

u y*£. oZtQt o 0?of ttLTo^fltTup, fC terra, mareque, Daemonef- 

mTypMor ^VfouuToJ ^ ^ ue *nferni. Deus ille fui 

\>o^ » v ' ^ Cr pater, & Iine patre; nliui'. 

tC 4 Aiythmt wtif. M*$*y, S « nius. QuantUli autem Nos 

<f n^v. tc ex Angclis ? cdodus vero 

r i ^ / . \/ n«c cum ab OracuJo au- 

^ ^ ^ ^ diflct rex Pharaoh , tabuJa&Ja.- 

^aj^ MSttfw yhupncu, -m m»e* pideae infcribi juujt 5 extatque 

^»3-//¥ JbStv-m ojjtzS ^ 4 o<t7tt eidem infcuJptum hoc refpon Ii i» r»i Mi^c^nl 5xr- MlvitPj. _ 4. itfjiXin Hf^ttel Odren. 

2. tfny '^r'^] Cedren. {«. mtndore. 

3. mgm^i 7* 0&oi ] Scr. j- ° er ; ^ . , 
tk^Io», ^ftM t, f m . habct ccdrenus : aut 

Ib. l e «^i>if. 3 Scr. W i,»f. fuppl _ § 4i ' fum Digitized by Google go • JOANNIS MALAL^ 

fum , in Templo Memphi- anv*. %»t f r«i# f^tpperati h in 

tico, qua Nilusfluvius per- ^ >M ^ W i, m %9 ^ « J fp ? 

fluit,m hunc ufque diem vi- , . ~ , 

fendum. Inde aurem digref- mr ^" , > ^ 

fus Pharaoh, populum Ifraeii- ^f^w. O j * ap «a>fcTD 

ticum,'cum Mole & Aaro- r ^aifnu K&nKSwr, c^^tas km- 

ne , ftatim dimifitj qui or- ^ ytn frpaaA, j£ M«<re'* 19 Aapc/r. 

natum ab iEgypdis, argen- £ J^^r 0 ^or r I«AiW Ai- 

nimquemultum mutuati, um- 7,« * „> « x if-^w 

verfiex Agypto dilccflcrunt. 1 - "„ ^T* 

Pharaoh autem Rex , ubi t- r Ai>v*W ><««*»f, % *r- 

brxos, ab j£gyptiis ornamen- ^&>W, xoV^/tf, 19 £tpy/for &iriw. 

ta, argentum, divitiafquemu- jtal $ m ijf^rr aju7«r, 0171^«- 

tuatos, effugiiTe intellexixTet, A ^ cw^, S ^/W, A/V^, 

fadti eum pcenituit, acceptif- j>*^;w^— 
que curnbus fuis, militiaquc y *' • 

omni eos infecutus, juxta mare ** XP 1 ^* 7 * *> 

tandem aflecutus eft. JfraelitJe Ka/ ^ncA^r aoTir ^ r £ P /x*- 

itaque refpicientes, cum <e, 7w*£t£, ^tivm r* «0*3*.« JW*- 
k fronte , mari , a tergo, Pha- £ W7t<p5*<nf a J T *f * 

dos vidiflfent j fublato clamore « , * - , r ~ 
magno, Dei opem implora- wj*f«»7w r *«- 
runt. Moies vero eorumdu- p*«> w ♦ $7*7«» *ut« ow£«r ip- 
clor, virgafua marepercuflit; ^«S^or, ^ # &tte&rdr tyL<®ty&** 
flatimque aquae ejus exarue- xpcwy» 
runt: expedtanfque dum po- ^,*^. ^ j aoiy»^ 
pulus univerius per iiccum m tt v * ~ «= 
tranfiflet; retrormm tandem * f»> T » 
converfus, virga fua terram dtt^etomw vJkrt* w lyfifm 
avidam percuflit iterura ; quo £* P * , IZdJi^w. K«/ ^anwtivni 
fadio, in iocum fuum redierunt M«^r c^i^w *aS woitcV, ^ 
maris fludus^ & Petiflbnium ^ f fe W oW™ ^t?, 
Pharaonem, Regem Agvptio- , i Jv 
rum,cumomnibusfuis,exerci- 7 ^ 
tiaque toto penitus obruerunt. T^' w vVaciai* xxy^o- 
Populum vero Judaeorum , ^». Kot/ ^a-nirov-n^ 0 n?77ar«- 
k/@* ""♦fltfflt» , 0 (ZarthdJt tiiywnliov j h ry SaK&ojh, ksh t« «tp- 
^ct7K etu7», *sH itiotu ctt JtwA^at eevrS, w 710V7K w/^etTit ey^u- 
. 

1. UpcS M*)*0»jc] Scr. MiftQity*. 3, ] Scr. rtft^i. 

«&g , »<^ j Scr. » tgW. Digitized by Google CHRONOGRAPHf A. 81 

-^v ttoivv, »w r*f (mt «Jt*. To> cum Mofe & Aarone, ex JEgyi 
0 **ov 9 hSbuvv, $ Maaiat £ Pto %ientem , per maris flu- 

Accp* M t C*tfror- ceu P c f terram ™d«n, 

„ L v . » v #: ' c/ . tranfire mcolumem fecit Do- 

^ <m ,w , tn 3> i 1a minus - £rtnt autem numero 
**j %*fi^9*ywm*f$ fexcenties tricies miileni i*fi- 
XtkiJjbv y\'. xtfdvr ^ o *vwV pit Mofes ipfe, in fapien- 
Ma^< «*u?#*\f*To h tm ^«th- tiflima fua Chronographia , 
sr ? «vtv xporoppp/a. ' confcripfit. -I. f*t& %*tet3l>v fcV. ] numerus non convenit cum fcriptura, Num i 
v. 46. numcuncur Idd^ CCJ3D CI 3 CI^ d3 DL. id cE 6o 3 jjo. i * • ■ 

l . - Aoros 8* AOrOS TETAPTOS. 

\ 

m LIBER QUARTUS 

De Argivorum Regni temporibus. Rgivorum regnum, f ■ an A Apj*iW, ^ 

poft Inachum, Pho- 8 j u ^aoo- 

roncus obtinuit;& H ♦ • *T * * 

poft eum plures a- I *** 0 ♦•F"^; ^ 

lii, ad Lynceum ^ ?M f 

ufque-, qui Hypermneftram , C*<nA«W Aufylar, t» iyayotAv* 

Danai fiiiam , in uxorem du- i -jim ptfa** yjjucu >& , 

xit: Lynceus enim Danao Aj|wt ; ^7i>K. A*Wr 

bellum mfcrens, ipfum & , , . ' . ~ ^,-* *• t~ 

vita, & regno, filiaqie fpolia- V *W ***** > 

vit: ficuti fcriptis tradidit fa- **Cf nfito Ccwi- 

pientiflimus Archilochus.Lyn- Ktl*v 9 fy * ^>»^'p rf «fj^j •^jW 

ceo fuccelfit Trioppas,* qui HfX* ha X < & r • < **v6i*&Qf - 

cum quinque tantum annos ^ *c*m«'*y AcJ^V, 

Argi vorum rcgnum tenuiflet, a ^ ^ , b T? Ap ^ 

folutum tandem eft, atque ad , " r . r - j r. M inq w ] ]cg. wW i, tZ<t>nXdj<rt T&mTtus'] Cedren. 
Cedren, habet *?>v7Uj- Mi^U/mf tabct « 
pwfpcw, mcndofe. ? Digitized by Go< JO. MALAL£ CHRON, 8j iT« t 5 C**>A*'« «Lt«, i&7%kI&i » Sicyonios ddatum ; poftquam 

t«* t %tt* jpp A fl , 4f '/,» y/fTT^. dxlix duraflet annos ; utt 

f*o far*M»«P# 01 ' ' re[iquil Sicyoriiis tu . 

Kaj*^ *p » U<ti\h* 3 »7n/ To^p- tem - qui nunc Helladici vo- 

yU <%f Acy&av tnKppS'. i&tVc cantur, jEgialeus primus im- 

$ &iUb>fQf o ffvpa-m-nt ffiwtxd- peravit, annos Lir. Poft 

W Taiy Si Ztiumim, *tW hunc alii Regesfueruntxxv,, 

>«.«8' C n r ~ %j ufque ad 'ZeuXippum; qui 

*W*m * tUmKdm irr 7p e rium tenu.t annos m,i. 

®w>7Qr o AtytfyjLt tvf rC. w Deinde vero Rcipublica eo.- 

AoiWr Sttoo, Cew/**5V ?<w rum a facerdotibus admini- 

ffi&Wir ¥ C*ri\«S**{lQr twrff ftrata eft. Duravit hoc Re- 

£ feiWf oHtofiV «LfW £ num ?" nos dccccxxc v uti 

3 _/ ' e * ' , iapientiiTimus Afncanus lite- 

i oAoixotw rfw x*P**- »9 ri * pr odidit. H t/V ^iW, ssSiW»^ t ?* rtcs auter 
i^x^- * ' j\ Itahaquc , tun 

17**/*?, w tots a^cnA^I^ , c/)- nullum Partes autem Occidentales, 
ic temporis re- 
gcm nulium habuerunt ; fed 
ctKvuk» A ^ q«v n»x« tcJ ^ Jovis Pici filiis, pofteri,- 
^ A/or, t» ^jJar «ur5/\ 6 Er cT<r/ qiie eorum adminiftrabantur j 
%ow< \iihXnTt Muoilf, ^ A*- quo tempore Mofes & Aaron, 
fft, i» tm if^' £ *U>ofct« * in deferto fatis ceflerunt ?P o- 
T^a* i ~J i Lr x? * « puloque lfraehtico praefuit Je- 

Icrp^A I^iwN^.or^ fas, Nave F. uc fupra di- 
<w ^oa^ miftteCi aum eft> Hic Jerichuntem 1. ?,vx.vtan6t ] ScT. ZtKVMtei, fieunXivcn vr\ Ckv' ) j($c7Tw«&Ju 

2. t«5» >M</i E^k*A*5#] &C. ^/«Tj, ^ioJt» «»- 
Licet E»ac; apud Autores Gracciam uni- t3» ci UpnS $ ^vhu in, Ay'. 0/u5 
verfam ut plurimum fignificet, nofter m 7ra'ir7a 2ixt/*>»i,A»» tTij. 

taroen voce hac Peloponefum ranrum e. J ' f ^ f ^ l9n 4 ^ rW« r "1 

intelligi vuk : ideoqu« Sicyonios, Hel- Iwlia ublque apud Au aorem hunc pro 

ladicos interpretatur , Sicyone, qu* cft part ib u s Occtdentalibus uiurparur : uti 

m Peloponefo Stcphan. dc u/b. Zikvo», f U p ra monuimus. Ita lib. 8. p. 418. 

3- Edlclif^fttU ] Scr. «<A- $p^rft»Ta>> P« ^iV'» O*»' I&A#» , ^E- 

fW 'pt&pon : «bi Hifpaniam fub 

4. «w ^«r«3 annos 980. tantum itaUa, id eft, fub Occidentc , comple- 

numcrat Ccdren. Eufebius ex Caftore clitur. y 

annos numerat ^93. ^«j TJ ^ r8 £ <J£t /- t» ot(n ^wf] Scr. oiy. i 2 belio Digitized by Google 84 JOANNIS MALAL£ 

bello cepit, urbemque Jeru- ifjui Ue*X»» W v&i Awtvov n- 
falem ante didam,- quam & ^flfo ^Mr Imnttiu , W« 
Jebum vocavit: totaque cir- \ _ * \j 

cum rcgione in potcftitcm fu- JW^J T?' J""'-' H Jf 

am reda&a, urbem Sychem N<M "i IiCou " J Ay ™ D *^*&°f 

ipfe incoluitj Neapolim jam * «^W* * teytafylw W- 

nominans. Poft mortem Jefu, */* iH-mKiteoxt Nf- 

Nave F. qui , Deo jubente, dC^oMf. ^ 9i*4itf'IWS' 

populum Ilraeliticum, per Tor- r« •'• «• / ^*- « 

danem fluvium . in'£al£fti- *\™%? 7 ?' tT* * 

nam tranfire, tubaque myftica ******* uJktm * Ufjkfa to- 

Jerechuntis mcenia corruere ■wfii», npxihAnp 0f5, a bdtip 

VV>rir • ifra^Jific r»ra»fiiih Dk: £U £ TT-i *.-L~. — " ^ . . ^ . 3i>'. x/?/7ta, Zh\i$/J7if h r Kdbs. 

Temponhushifcetnter Grae- * ly -v / • . # M « » 

cos lnnocuerunt, Irometheus, . _ ..i^x . c r 

Epimetheus, Atlas, Argufque E ^»™« Il^Wr, ^ o Ey^. 

perfpicaciftimus i ( quem , ob « Ata#, & mvlmP 

oculorum , ingeniique acumi~ Ap>oe, [o* i*ec7w7&03«tyw gj&t- 

ne, vocaruntCentumoculum:) Klsy> j£ ^ &ICm*I<» Tt) f &r- 

Deucahon item Heleni F. ^ ^ /-.i ^ 

Pici nepos. Argus autem oc- « 4/ w a> « 
cidentalibus Tedinicam pri- 

mus monftravit : Atlas Aftro- * * ^X"*^ ^ t* </V 

nomicam tractavit fcientiam; 77^! ^'pr o JV AtAoc* *ftmvd,9% 

undequod in Cceleftium con- 76J <t5?ovo^/<v' c/>* t«7o hiyt^rtr^ 

templatione verfatus eflet, cce- g TI C rf ca£«, Mn t* 

fe •p^c^o.Sm^ r Kap/,v ^ 

cam invenit: hunc homines npjmfcfc ^ ywpamh» 
erEnxijQTefabulantur, eoquod, tZft' ^ihonpiap* meJ « ^>«<tik , t. «W« r/.il Afng.-V^ T^At» Xy thonieU Aodus, Semfgar, Debora, Gr 

^u3'unde h«?Jofu* enim hbro deon. Abimelechus, Thola, Jair, Jepthe, 

fmnia aliter. Eflcbon ^ Ai l on > I-abdon 8c S.m«on. 

1. k/. ^tUl fcii.ceru^que^ad fint tam iran« . muh.p hcefquc, cujuf- 

^,.5* x f J ^ r njm hjc Argut Occtdentahbusautor pu- 

Sh racerdotem qu» pr.mus, ex farer- tandul ? fortcan legendum, r /J 
Hotibus, poft judices, remo. admimftra- , ' w ^ 

/it. Judices vero ht tredecim a Chr. 
/iit;:j.i. autore enumcranxur ifti. Gq- 

. .» r Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 8f 

%v «rtMftW t7**T% o W>- rudes cum fuerint, Philofo- 

*m \rm Mmt thyv&wi phi* opc ad even uum futu- 

^ , > c ' f i rorum prxfcicntiam eos ad- 

J>£ PihpnfW, »9 ©e»^ jgo- duxerir> r Epimetheum Mufi- 

vv etfivdx tx <rvu.£a,vm. O <As ces autorem fuifle perhibent: 
&mpM&cftf % fjLH<nKbji \l&pr o o Deucalion vero Diluvii parti- 
&*u*4,k'uw t« t» >&7xx*»<ri& vS cularis hiftoriam contexit: uti 

tuexzZ Vfam , eMCiq- S jf. u / cbius Pam P hili literis tr *~ 

L_ , « , * /i didit. 

™ > jv< Z3 fiZwr. »i extindos Ifraehtarum 

, ' T _ , , ^ ~ r ~ jucuces, eis prxtuit baracnus, 
7«f #T !«<&/»?, «yctro 79u httou Abinoami F. quo.tempore eti- 

Bcepi^ 1 o Afw^. HrJVwf am inter Judaeos*floruit Pro- 

^ujuJ» <sp<pwf , oi'o7<*7f A«C£<wp*, phetifla qusedam, nomine De- 

gw hm »7* J«Atioi; Tdrm -d bora ; qux ipfis futura omnia 

' praedixit. 

„ „ , . . > Temporibus etiam illis a- 

Ef A tok ^oi^ atw/* » ^ pud Q^co, innotuit Sibylla, 

57ap* ek\>»07 2 (JtA^Tji "ZtCufr*' Jtj 1k vaticinatrix ; eodcm etiam 

cwto/> To/7 ;goro/* Alpgifa* iC*- tempore itgyptiis imperavit 

mUn , o g N«|*W • * Pharaoh , qui & Naracho. 

, „ , /o r "T? ticuradiluvium iedes erat Ke- 

77< j0S 7f € ; Ai>^ Krt7»^7o gia> primus Cecrops quidam, 

S 3 Tfttvfa^f, 4 //o g Jtyt/n «u>- ab ^gyp t o oriundus regnavit". 

■nf lyjhowj. Out& JV <sre*T& hunc, ob corporis magnitudi- 

0«wi*<AV StfJwo A3iu/«i«f ^ * nem,Duplicem,vocarunt. Is, 

m-mWiiif * ArWf $ «fl q«a«i primum regnare ccepjt. 

f ! Ji aJUS* ^ legemtuht, uti muheres, qux- 

hSUw%* >jAp< To £*<rtKHov. H f ubdiMB erant,fin?ulxfingulis 

fxoKoy (Te «CtoV lCet<n\din Ktxf*\> nuberent viris. Nymphas au- 

AMujcuctv> \xihdj?\ t*ttt&m<nu tem, in fandiione fua, virgines 

7«V ywtuw tJ* **i t U*i- hafcevocavit; eo quod, Ton- 

^ tium indar , per meatus corpo- 

; 

t . h £ KpmSkm^ Scr. :A$«»«> Prochorus apud Eufcbium Chron. 1. i. 

duomodo tamen Barackus ab Audore K«f^ J» Ai^vw titi A**w«*, 

noftro, poft extinaos Judices,populo If- A AtI»*«; , i?tfrf»4«'ff HJ J • 

raelitico prafuifle dicitur, quum poft ^k^- cvyjfi®* *t» ^W^j^ 

ipfius tcmpora IX alii Judices nume- 0 0tA«Mp$»* S A/y/V1*(^ 

rCntUt? » f* 1 1 c ' w.V AV V^^^fwT. ^amhuju. 

• z. ^TVi S»Gu»*6j bcr. f&rnt, appcl | atiomS C aufam profcrt Autor paf- 
l.-mfpty*^ 1 Scr.Tra^t^ff, i 0 infra ^ quarn ft at im vidcbimu»- 

£ 3 r:S Digitized by Google 8* JOANNIS MALALiE 

ris occultos, a partu lac emic- «Jrf j wf lf ^ 
tunt. Antehuncenimregem, i.) s jv'. - i \ 

mulieres Atcic^ concermime- T , *f* >^ 

queomnes, belluinomoremif- *>VP*UJ 9 *! «*tk, «JH 

cebantur, pro Jibitu iuo, cum 7 * ^n***' lonUvcu-mf ■mp&vxt ko- 

quibjfcunq;cupiencibus. Sub- w> «/ tj*w«, j£ JMkw m- 

lnde vero vitiacae mulieres , pw rjp* £ ™ C*- 

nullo proprio viro deftinatae, w * » ~ ~ « ~ v „ 

ad omnes aeque ventitantes > A o ~ v v «. . ^ f > C 

cuilibec proftituerunc fefe. Ajli) f v > *4 *fr A3ky*w, 19 
Cuique etiam licitum erat, /«V» « 

ut amafiam Quotquot fibi vi- ywx»™, f&V? cufyr/lfjfoeu ttJ <tp?- 

fum eflec diebus, domi fecm j^u^td-mu ih k£*W9 Mnnr 

retineret: pro arbnno deinde j i^x^ n * i 0 ^r fl jq ' ' * »jv 

fuo, auibufcunque volencibus * "^<*5*" ^ 

eam dimitteret. Cxterum At- ***f ™f ™" «Wtpxora, 

ticis deinceps prohibitus fuic «^**** to«7**tif wo^eiaM. 
mos ifte, mulieres, curh quo- nV jy*7»<m< tw-nif iiutf&f, 

piam volence, confucfcere co- VT " <?tw -mU^ov twid <wplf*- 

gendi. Exmde enim fadhim m . £ • Wx/^™'> u «.v' 
ett,ut nemo lbi hommum fci- - , ?~ - 

ret, quis fuus filius, aut quae ™ ™ /«Mw. T«* fcrc # 

filia fueric. Natum enim in- hw*** ™ dvafxJZ'^ 

fantem, five mafculum, five riiuf wmym hJ]>t> vrtof h C*\w- 

fceminam, mater, pro libitu , w Wf h *H, t?V h ifr ** 3v- 

cuicunquedeferebatex amafiis ^ £ —,*ip fktfl* 

iuis: donumqueis laetabundus *, ^ 0 > » ~ «' „**• 
accepic Cecrops vero ifte ca>7j, «71 ^fr» 

^Egyptius, legem fupradidam H71 ^ e^/po^ A^a- 

fancivic; innuens ob hoc ip- o e/V Kpyo^ l>c ^ Slyi^ 

fum Atticam aquisolim obru- ^-myQfj^Qt » i&Vwnvt r yofxov 

tam fuifle. Exinde itaque ca- T J W> H >»Wr, '077 8 AtI/^ v<fc 

Ititacem c:luerunt mulieres Jii ,j,™ Iwx«* ir ' ^ i 1 
omnesj virgmibus vins pro- , c - ^ . 

priis fe jungentibus : quaeve- f p0K ^ *j*vty*w tQdLywov 

roante vitiatse fuerant, virum, Wt** *t a,yauot Trao&tor A <N 

quem vellent, fibi elegerunc. mpJLbum iykuttT* h) Z fcihii* 

Hoc regis Edidum demirati ^JW- ^ 0? AdWo/ $■ 

funt Athenienfes ; qui> uc non- # t , • \ • ■ 

1 Digitized by Go< CHRONOGRAPHf A. % 7 

•#3#ro , 077 i fi& t 5to cevTor o/ am ilJum A.$vt , five Dupli- 
A&uf«foj tlmpAp,*, oxrigou^Ji- cem > vocarunt^ co quoJ pro- 
« 7« nww, 7-g «Aroe. rif eoeyr^ i em ei j. n <> bi horem reddidif- 

»/»__*'* /v V^V rentum fuum utrumque die- 
f f/^T « - «ofceret. Cccrop. T2tc«n I- 

m iQtoh&a KpetMor _7*3. ek ihenis rccnavit annosL. hunc 
exfrro/r «Te to/t ;goW See^, excepit Cranaus,& imperavit 
"«CjSt* pw*» 1 i>wei'$To. Ktfi «* nn o s, x-Hifceautemtcmpo- 

^ v . - „ « r _ > notuit. roft Cranaum reonavir 

?, • rjf^ • Phoroneus, aliiquc uge a 

^T; 7 ®" r^'J:, Xee - Codru «"i qui regnumrenuit, 

ir « Ccfmfia «j^ tw ^C. per annos xxr. Duravit itaque 

e„ „ « / • , regnum eorum annosccccxci- 

. *t°" ^ ^*"" A ^hontumautemtem P ori- 

w» m^TH A3tu«_.r ^t®- bus, Draco Athenienfibus Je- 

ovlfMV tyina,- r^iMT alny XL- gesprimus dedit; quas Solon, 

_ "»»n rit ApawvlQr 'ucceflbr ejus, abrogavit. Alias 

S<aw. K«i WAir b.^srfw, ©_.>.- ^einde cpndidit Thales Mile- 

U„ ^ T@ . 3 A; % V annuS CnuT: s" ~- * 

™. «to* ] _-_«««. Hb. , 3 . c« I0 . .\7J7 e „, * 

pem, quia primusmarem f-eminac ma- t\ ' . « , 

irimonio junxit A_$t« vocatum teftatur. £f j^> »'*rwn<> •< 
E» j Abluiufs <st&t&> Kfkpo^ uia# oC v I 1 I «v ,_ ! r 

OiTn rJ, hh W ^>»tm.p P cIUt Cedrcnu,: * m $ 

3®- f mit^: Nominis hujus ratio^ j^"' * ^ Mi<7& ' » 

nctn cxponic Ifac. Txetze» ad Lyco- * v ^ 

r\si cuTiits etMrm T»t yfaiirw,, $U cutn rancum regni annum ei tribuit. 

xe°+c^Au>,«f r Pr ^hok* «JW?- *'» »5 «*^«r ] qui etiam, poft /tkhy- 
Ita ctiam Jo. Tzetx. Chil. c dcCecrope a" 1 A,c,r, i*^fn ponir, quem autor No- 
verba habcns. tier Acmseontem vocat. Eufeb. Chron- 

N W 5i w , £ y_W; rir WurJrr t*_ ^ 8 "' Alcm * onCem A Tuccefloreni 
W 7T 6 Tutwss vocat j poft quem, Ablw^ f Z x ^ 

pofl Digitized by Google 88 JOANNIS MALAXjE 

poft iEfchylum, regnavit Ac- ir& x*' • w $ A}f$*»'K**l* 
mxon per biennium : de quo h £ 7lv ^j^ff p^fjudm , *tm 
fapientiirimus Euripides tra- , J tffflflW | 
gcediam condidit. Poft Ac- , K , r , J A , ' 
mxontem regnarunt o&ode- r** ^* T0 - W A^oym 
cim aliij ufque ad Arexi- iC*<rth<l™t tu>ffl totoi /«. 1 «•* 
onem , qui regnavit annos ApfywQr , W iCowixcAjtft twffi 
xu, & diflblutum eft Re- ^ £ y&TthlSn »Ca<ri\t!* W 
gnum Athenienfium, cum du- A3lattt ; w> - fW 
raflet annos dccccvii, juxta \ . ^'n^ ^ n 

traditionem Africani fapientif- • W 

fimi Chronographi. nypipQt i&ttlo. 

Paulb poft tempore Ifraeli M*7* e/V £f*x* h}* 9 * 79 
dux fuit Gedeon : huic con- nAw* b ««V *^ 

temporaneus erat fapientiffi- , % ; ep ^ J i*e«,V 

mus Orpheus Lyricus Odryf- & • , r ; , o < . 
fius ex Ihracia , celebratiffi- 0*t»°"<"> • * 
mus Poeta. Hic Deorum C*»t& mtmr *** fgs3tW N 0fo- 
Origines, mundi etiam ho- ye»«tr> «J xivp* tuiott» 39 ktfythnn 
minumque creationem expo- *t* &i»xdf lt t? dpxyV 

feit: prxfatus in principio ^4 ^ ^ 8n 1« * M>'« 
Operis fui , ie nihil , ex pro- , „ , ' / . «' 
prio inftindu, de De 0 ; aut «"« «^™' «* ^ 70 » «* 
Mundi opificio, protulifle; me* Ou, * * xa*fu**f ******* 
verura fe precibus fuis obti- ilmt 07? hTyem^Lu i Ji& 
nuifle ^ I hcebo Apoliine, uti afoZ <m-/}< ^.^mv tw& tk *oiC« 
haec fibi aperiret ; nempe Zfc# TlT »' r ^ *«m'« * Qnyoria*, x} t£u) 
oecniam, iive Deorum Nata- «, • , n, v » • 
les, Univerfi etiam opificium: r ,\ , f * g . * , - . , 
in quo ejus opere extant eti- *wW*7*itfi ir t? «utm fK3f- 

amhaec carmina fequentia. J)ci wmtmxS» six™ K7ttf • 

JR<?x Pbcehe^arcipotens Latona o ctmf, AjfT«f q« «^7^4ai,-*o7- 

maxima prolts. id eft: ^ 2 yanLimi 

O Domine, proles Diei qui fl ^ . - fl » ^ 

omniae longinquo radns tuis , ,» r / Z , ~ » 

perftringis, Immaculate & «'f* ^C^r wir «m fon 

Prxpotens. 75$'^, kidmtTi> xj Jiluati, I. 'f*>? Ap«i^»^l Iftc apud Eu- '^t/ffof , f>,®- 0pSx«. Jo.^Tzetz e « 

febium, Ep^i»? , diaus eft qui re- Chiliad. 1. Hiftor. 11.' Otfi&s h 

•navit annos decem tanrummodo. ^ oJ^worJ» Tiwrt»^^ &*K*Tttec. 

° 1. 0^<</« 9 • . gi»C9$ Cedrenus interim corrigendus, ubi legi- 

0^yo3-i6»;]Scr.0^u<no,-. Stepk dc urb. tur , 0 Bpyaxn®-. 1 

■ Digitized by Google CHRONOGRAPHIA 

ildMtyxjti, Svnmoi ^ <L5ttv&7tt- Qmnia qut luftras , hominefque 
oiv dvdcjav. Deofque gubernas, iu eir : 

O t»' TtavTJt ZhChtTruv, Sv»fff O tu, cui omnia vifibilia 
hsm ifrtATw Uo-iKiwr. fontj & cui Mortales, & Im- 

morraJes obrcmpcranr. 
HA/f ftyojotrip ctfpo^f T^.pJ- ^y^A *r#r// qui d/vidis aera pennis. jd e ft : HA/f, ftt r dioct «J-J,*- 9 Sol, qui pcnnis honoran- 

ifta ^flrpv^/. * disin iubiimc aeris eveheris. 

AuAhJtIw A' ^bd' ct£o duodenum a u e ferit koc 

\t*»ov l^fiv. ?r*cordia verbum. id eft: 

^^ycLiiuj Tnsrriw c* Duodecies jam a Te exau- 

i%*<m Stiojp Qum. divi divinam voccm. 

oito 0*uV«> oi A' ahrct iKt&lh* Diftique, Arcitenens y ipfumTe 

fjul^a^in. nuncupo teftem. id eft: 

2« «>» W W (jm, m ttZtiv Tuorum verborum te qui- 

r &•* f^Kf^v a^tovt* 773*0/. dem €m . ,nus irradiantem in 

ic„l AxJ^ ~„v^ ' * teihmonium pono. Plures e- 

, « , , ^ , tiam alios, hac de re, ver/us 

Wi57> v «f o «t«^ Op^ y > ; Ur*<ri compo'uit Orpheus: loquitur 

t/V^ «f 1* <B&tib»,j$t,w ^tyai aureru codem modo ac m re- 

<roi»7i>i£v iZiSfn' k} «*. h'tti-£fn> citacis verfibus : verfus au- 

h^cu -ri ^TtK^Qr W stv*!/ tv tem e J us reliquos, propter 

tt^JL^, DUs hoC noftrum congcrere, 

^^ToOp^ 7*Jt*. OT/^ctp- non licuic . fenfus ve ° Q 

X»f MJiiyJ* w * *'3»p, rum iftiufmodi eft. DicitOr- 

& r ©2? A^kp^^hV* em£- pheus j a principio Deum /E- 

^^W^r^p®- & theracondidilTe; jfctheremau- 

i i. Z • '«.j % %1/ ^ obicuram etiam cahginem o- 

** ^ T " *'*P*' rth mnia, quse fub Athereerant, 

fiMvw . -riw pt/KTw ^7?u#<k- ii- cooperuifTe : hinc innuens, 

pnxa»V r» awV» Ik$4o& 9 «t^- Nodem eiTepriorem. Infuper 

mvgdfc 77^, >9 WK7av ^TtiTvv addit in Expofitione iila, 

% «C^^J w^ 8 p. Q«endam cfle pneccrea In- 

i 2 * - v - ', 1- con prchcnfib lem, omnibufq; 

>.i ^ rrji, ^ 7« «Stc©. «ut«, ^pe^orcm, ac priorcm , U 

J9 ™ rux/oir, TO< rjff r *n * niumque conditorem , om- 
tam r > I. rti> vuktu <afjT<6eir~\ Scr. <nf*rd<Hu 

m iEtheris Digitized by G 90 ] O A N N I S 

jfctheris ipfius, quam No&is , 
totiulque fabricx illius , qnx 
fub /tuhere fepulta jacebat. 
Terram autem dicitj iub te- 
nebris invilibilem jacuiire; 
Lucem vero , iEthere perru- 
pto, terram.omnemque lllam 
fabricam illuminafle. Lucem 
autem eam /£thera perrum- 
pentem,IUum efle, quem fu 
perius diximus omnibus fupe- 
riorem efle cujus nomen Or- 
pheus, ex Oraculo edoctus, MALAL£ 

<rW rlw <Tg yUn itmt 
7©J rxor** *fy*7i>r epfet- 
, Sli W ffr , Tor 
etiOtpec, ipaSvn iiw ylw , ^ 

t7) 79 <p&( 79 \*$<tt Tor CtlSfpflt, 
T <S£««gM.uty<0f , 70 •V^7«T0J» 7IVLY- 

Tuf k hopA o axi79( 0?4>ti/f at- 

K*OUf U T»C /LUtmfet**, 1 6^776 > 

^uf 77yot f civeu , 7« ep/x*7rc® • ] lego, ♦«"V. h * c etiam a P ud 

Cedrenua^ licct mutila,habcmur: legit 
cnim, b • Opf&s ukh 

i^iotTw, /S^An.&c. prima fcilicct 
Ophici refponfi voce prolata, reiiquts 
omims. Quin vero T « t/>*x***iy iibi 
vuk aut unde petitum hoc vocabulum, 
non adeo di^u facile : quum tamen ni- 
hil nobis adhuc probabilius occurrat , 
Gregorii noftri doaUTimi conje£iurain , 
in Not. & Obfervat. mis Anglice fcri- 
ptis , in quxdam S.Scripturx loca pro. 
pofitam, hic proponam. Hebr.cs (mquic) 
inter ^idtbmettcas fuas Tradttiones , euam 
hane nomtnis Jehovah numeralem babent 
notat,vncm\ I^P Kcpo/iveKepeo, quam 
boc mudo dtductatt. 

;no>oyfl n Wfi * 
: msp nn > ro 

:scp nn 'V? 1 twj» * 
:iBp nn -.hd «n ffoys n 

i4 cjr 10. 

ln fefe multiplicatis , provenium 100. 5, 
1'« /e multipltcjtis , ejcfitV a. €cce ixf. 
6. ia /i mnittplkaeisi fiunt 36. £«* 161. 
^ /« multiplicatis , pr&dttcuntur ar. Hare, /it-e, Hcri, mn ^Qp Kepo, li^/r, 
iS6.rf;<A Divini nsminis Hamphorash , 
/;v« numeralis eft Notam % adeoaue vcabuU 
bujus i^Ktmt) , <ib oraculo edttiy fignifi- 
catio. H»cille. Fruftra icaque funt cum 
Autore uoliro. Suidas in Orpheo. & Cc- 
drenus, qui horum vcrboTum interpre- 
tationem ex Grxco fonte petcrefatagunt: 
MS *i quidem confilium ionati & i>J" ? , 
cum verbo (pscvctf, afHnitacem quandam 
haberc videtur verum ubinam tandem 
invenietur m iji».*!*, quod Autorcs 
dic^i , quod non intelligerenc, omifc- 
runt ? Certe Orphcum Hebriicarum Scri- 
pturarum haud ignarum fuiffe apparet 
cx Hymno ejus, de Deo, ubi iftter mulA 
Numinis recfolentia, h*c habentur. 

•n-Xocy& Jicfisy. 

ubi, Tt^ yJ)»o5?o«, Mofem cum innucrc, 
Ad nominis cjus originem refpeciu ba- 
bito , perfpicuum ett. Quod enim ex 
aquis extrafius fuerat , ideo Moyfes vo- 
vatua eft: uti teftantur S. Scrtptura* , 
Exod. a. v. 10. Nominis autem hujus 
rationem ex Jofepho, Antiq. Jud. 1. 1. 
profert Gljicas, Annal. part. a. his ver- 
bjs Nomen ( inquiens ) ff fuife datum ab 
eo auod acctdtm : nam «£&pttos aquam , 

Moy Digitized by Google CHRONOGRA PHI A. 91 

S-mp ipfxlwcJjTiu TjT jcwfJ yx«V- edixit, Neminem efari: Eri- 

<r„, B*i, *6r , &wS»7»' P . ce P eo r quod vulgar, idio- 

, ' ■ ~ ♦ ~ . » * 1 mate fignat nobis , coniilium, 

w T ? ^** h*im,-j*< wri* Lumcn * V it*-datorem. Di- 

S&v hopuL-mv </W- C it autem in eadem £xpofiti- 

, fjtlttf 77) Jktiafxtv w x-pct- o e, tres iilas dmnas horum 

tQj t» ^uoVov «JWY opoT, nominum Potentias , unam 

S*r& JUjjii**»* iAl* jUrai efle vim, & virtutem Dei u- 

»»1 * A / » K » - nius inviubihs; cuius roten- 

t,A«, . *»«,• Ig ^ nemQ unqua ' m pQ _ 

3 7»* Jhjj&fJtae 7« «ar7« )*- tint aut ideam , aut naturam : 

tW^S» ^P-t*^ iwiUSTtfi >t, ex illa autem omnia proflu- 

fo/o» w «jtAwku, i&oiat , w xifle, Principia nempe incor 

&?**<£rT*, £ yW, £ s*W- porea, Soieni i, Lunam Pote- 

^,- li «« < 0.^ 1 • ~ ^ ftates, oc Aftraomnia, tcrram 

cm,, t* gfa y «™**f : icem ; & mare , x > in illis 

7*, w 7**6^*7*. ■ To A to, vifibiiia funt, ac invifibilia 

Atfyarot «i^TtK v£sr «wtt? 7« omnia. 1 e Homine autem 

ifr*&ivm h -^w/Ijj 2y ^* eodem modo, ac Mofes ipfe 

*&t* hdtmrm kty*br &bl< M#- lapientiffimus , pronunciavit j 

**r 2 mWo^ «3*70 7«3t*. dicens ' bu °£ ip(lus Dei 0pera ' 

o A«5tiV Op*fir lv ri «It* e l terraefTormatum,animam 

kj o% aujof yjFp&t M9 Tn «uTB at) eo a ccepifle, Ranone prse- 

QiZKq mwi-t*%v > 07/ cta »V *</- ditam.Idem ( <rpheus i n eodem 

ffi tzjZv lvof.iA7ut , fx/iV |J Sto- libro fcripfit, a tribus ift s No- 

niTQf 9 tk TctVr* 6^170- jaetCToV niinibus, una vero natura Di- 

S£i t* w&TTt vina, omniafa&a fuifle; De- 

^ xx c ^ -wAcuTrwp* 7v/«y t/w Mifenas autera generisHu- 

ttvSpcSxw ttvnfOwAfjstdm mani defcripfit idem Orpheus 

iroivmxjSSs verfibusquamplurimisi exqui- 

Hoit Sror. bus hi funt. 

e«pfr Tf , ftfi^ol Tl, ^07&y Tet- Br*/<i vo/atiU atque hominum 

hHT* oT* ^Att. neauiftma turta. 

Efft^oific. ^fo; 7i r otV- Interpretatio Bruta, & vola- 

W v-mTihtrxitjk* tSv». tilia vocat mortuos. £7^/*/ h 5 CS Jfc ' ^'f W.»q«» frigidam fonatJUOTCCHC 

jint exlraiti Itberavque. tadcm etiam httxn*. a 1. a . j.- 3 , 

ar m* Pbihm A Et quidcai lingua JSh^toS Go^IT^ 

Copu niATtOT, p«»^, aquam figni. , . ^ J f ^jn,] Ccdren. habet, 

ficai: «bi Hl, ^i, fignum eft nominig t» /i* to» iJfrii7i*>tfn&. «f^, gcc. 92 JOANN IS M ALALiE 

Jdola efficla y & teUuris inutile Av3tt fit 9 iiStok* TmfttU uJi 

Interpret. Terrae onus , fi- K ff du** 9 tifQf r«# yHt , 
muJacnra quxdam effida,quse _ . „ 0 » A i 

naicendi ac monendi leges, ,7. f c P w /w 

ac racionem prorius igno- 77 > ^ • w 

rant. rKHriir, %iJ$7%t. 

Qujque m*la haud norunt fibi 0^7t ^JCdfo eo<no^ou^9t$ 

frafntire futura. jwrfrttW; 

7»^£>r r^/. Quibus malorum * /. #• . fl / 

lmpendentium nulius eit fen- • Tl, - , . r * ^ 

Nec y longe amota auafunt, ef- *f<*^ l* ** «™ 

noxas j id cft. *f ^yj>T^Qf. 

Neque fciunt avertere in. A*w*&>> uaKffa, 

fortUnia,procul adhuc e iften- ^ u f 

Prafntifve Boniftudiis atten- Otii <i>3* wfftrlo* ih^t^tf^ 

dereyynari. id eil. ru %\%<u % 

Neque uti bona obveniunt, • a ~ • - o' £ 

quae mala funt decJinare ,• &, , . - V~ e 

quod puJchrum elr ampiecU ^ 6 * w ^**'** *f*TO™«*<>* 

Irrstafed cuncJos ag tant cona. lS f n< ' 

minxi d <zs&ylnnt, 

Interpret. Sed temerario im- E P <uW*. ofttf <* Jwvff , 
petu,fuiquedequeferuntur,ni. 
hil omnino pr«fentientes. , 0 Yr 

Plunmos item ahos verfus KflW » T0 ^ r rf 

edid t fapientiJfljmus ifte Or- . , , , , _ "1 . 
pheus^ Haec autem omnia ha- S ^«T^Of^' 

bemus , e< 1 imotheo, fapien- ^ 7 * ^ ^ 1 ' 711 ^^tb o o-o^- 

tifTimo Chronographo j qui tuIm T/f-wdsof ^wop^^or, ^g^p» 

pbfervavit, Crpheum, tot retro r ixStbV O Tvo-KTsr 
feculis pronunciafle, Trinita ' t » « / . a - 

tem Con'ub(ranuaIem omnia * m »*3?+ ' 
fprmafTe -m «K-m. 

PoftGedeonem Ifraeli prae- »Mt*j A' rfAi, «^rro *a h*m itf n*' 7 **" ^™ 0 ™] ^gO, litico prcfuit filtoi ejus Abimelcchus 
• '! . r w. poft^eum vcro Tholas , ut ex textu 

Poft Gedeonem, populo |frae- ~" ' < V "..\ Digitized by Google CHR.ONOGRAPHIA. P} 

l*f*ihG5w iv<N To7fx<vm<T fuirTholas: cujustemporibua 
©*a*, h b th fyji* yu * Mcy- florjiit in Phrygia Marfyaa 
- r ' * r 7> rhiJofophus Hic Muficxgna- 

^ MAo^, ^ /u rus> fi( f u|arum fabncam ex 

H*riK*f^(wtif m v^ha^r w calamis excogitavit Indeela 

1 imvoHTo W 5t«y t<u#T»r ,9 Ag- tior factus , ei nomen fibi 

yn % tvfov vftQtjj} kv§p(Smn<> ©0* arrogavir : Alimeutu^ inquiens* 

ffiitot rV^tnnfKZ^. W ****** ^rmonicuFiJluiarum 

jij • *j ~ » v • i* modulationt tnvei/t. HiC vitam 

rfl 0 CLU7Bf hlctpTJd/ ilf TKf tJ/Ht .- j ■ 1 • r, • 

^ , /uam totam m praediolis luis 

r*mn* #6 ov ow Mcv- tranfegir: Cseterum Deo tan- 

^o^oAo^dwV, t Mf«u dem infenfus cum efTet, men- 

waf, 7mz2.<poovY\av.f e^/^ffi» s«u>- te captus elr. ; infaniaque per- 

nv«fT -noTuuiv, h£ et/TzuAf 7©* citus in flavium .ie projc- 

f «T,,^ L f 1~ * ~ / cit, ibique penit. rluvium 

— m ~ <• « - ■« autem hunc inc6Iae, Mar- 
p« Mcyro<u>jpx»*f> tjk wm, f am ^ ad nunc u f que diem 

n^ei y /^futnF o/ to/»7wj • 071 vociranr. Marfyam hunccum 

*?or «e<r t AW^avt^ t?ti Apolline' certafle fabulantur 

tiyta, fnoi 9i %v It& /W?»- Foese; eo quod , ob blaf- 

umamm vti ~ » iv * * phemiam m Deum , ve'ania 

Z Jl ' tn J\' A . W pcrdtL*. inreriorit : uti fcri- 

N/»@- ww^75. Ko/ 0 o-opJ- ]^i nus . r-.iftorise etiam hujus 

T*\or j Attuavof iuy»uovdLcn t* meminit fapientiflimus Lucia- 

troeiaf TwuTuf faf «JW , cuWr nus j qu i, a Chalcide eum fu- 

1 fc» ^ux^lJht T£. iflTe, aiTerit. 

Er /t' tw* ^poIV ts 0«a« ^ Temporibus autem Tholx, 

- « « v « , - innotuerunr Hcrcules Meros, 

HeattZnf 0 mpat % m ot doyo ewTa/* U " L * r rt r „ 

« , -# ' * " '* ? & Argonautac ; nempe Jalon 

0/ ^p/ kwrtr^ 0f«wA», w xheiTalus,C:a!ror, & Pollux, 

KatVopcc >9 noAwcToJx^ , >c) TA^, Hylas, & Telamon, aliique-' 

19 Tthtt/jutf tt , wT«t hotirvt.ot- q ui, Hcllefponto trajedo, a I. kmvt&n ^TrifyZf tcwtjn^ leffO, dientcm , fXrtrtt ^5ra>«»*< A^ei*»5 • 

f«a/-r». utfcnfu» verborara fiti Grxca lua frtrum confld«ntia , » ntro ^J": 

eoquc audacix, five impudemix , de- cr, n.8 '. E;d lib. vcrurn 

venit.utfeDeumpradicaret. ,* ex-mph hjc ^qucnrer tib > 

... * /1 u - M^rly* fabulam. intcr alios, latc proic 

emir» apud Autorem noilrum ubique , "** 7 * <-hil t wift if. 

pr • confidentia, five Audacia , ufurpa 4 uuur J r -1 r-dren. 

tur : unde infra, l,b. j. p. 7 1 habemu,, ^ J dajt. UUnem ctiam ad Circcn ingre- m 5 Cyzico, » Digitized by Google *4 JOANNIS MALAL£ 

Cyzico , Hellcfponti rege , mtf , ^Amr * *»«momf, 
beloftatimimpetitifunr, Na- -M > 

vah itaque pugna commifla; T^/ , Tflw r 

Cyzicum regem interfcce W^*W*mwrm. *«fi* 
runtj no&uaue egrelfi, pri- *f*™r™ vtwu*x'<t 9 k>M>{ rh 
mariam Hellefpontiacx d.ti- K^wr &*oik%** nnf^tnH 
onis urbem, Cyzicum, ce- pjtWft **pe>v«tCor t^u) k<£. **r , 
pcmnt. Edodi vero a Civi- T ^ ijmp . 

bus,urbifouePrimoribiis,Cy- , K ^^ w w ^ 
Zicum lllum cffe, quem m- * * N ^ 7 T 
tcrfecerant, fumrao affe&i ^/^, *j wJx*»77**r, I» 
fant dolore j eo auod fibi ge- Ku£'xoV S^tr hoptyeis -mt? atv$y, 
ncrc propinquus tuiflet , & a \mt$*% JV «Wr, 01? «rvf^W ctv- 
regione fqa oriuadus. t rro^ ^ £ ijt ^ 

ris itaque mutui poftulata ve- * , J, * ^ y V£ 
nia, culpata deprecati funt: , p Z 7 E . 'T /^T 
fanum denique in urbe Cy- ^ T * 7*' «r**»**f<" 19 
Kl co condiderunt. Argonautae *^o;*<rt^uW' «fo/ r*7uf, €X7f<£ 
vero Oraculum , ad Pythias ir t? ow? Kt/£ix$> 
Thermasfitum, Drofecji^ fa- Mmhfi^ 4 *mMnu titfy* 
cnfque nte peradhs, Apolli- • « ~ »5^*'" 

nem intcrrogarunt , *centcs. '"™<ZZTF? 9 
«Dic nobis Vates, Titan, * "^* 3 **"*' * 
** Phcebe , Apollo, cui dican- * AV » *wip»ww A6>or7w twiw. 
" d.um eft hoc Fanum; & quale npop»7d&<ror ifjut ta&tptTu, Tt 7wV, 
erit. Hujufmodiautera a Py- «WCt Arofaor, irto tc«, 

"quidem, quae ad virtutem , » 7 ~ r _ 

"& decorcm incitant, profe- ™ ***** 

"quiraini Egoitaquetrinum o<7k <nf>h *p*t£o\ 19 xVcr^or 

,c unum Deum, folumin alto f< opwp*, fo/«Tt. 4 E^y 3 W%bv&9 % 

Cc regnantem illura vobis de- «« *tk %f*> |umr, ^^^t» ©«w, 

"nuncio. Cujus immortale £ 5 ir a^? I. «^o^c E>^ j>ajro»T« » ] ;E«v^ f»« n»^«. Oraculum vero ibi oliai 

ar99T&>> M«fe, t SA«*t>7<^ rfc- faittt, unde fbrte locu* nomen habuerit, 

gio,fic di&a. Stephan, de urb. E^»»- tt/in ex Noftro > tum ex ipfa vocis no- 

i. i>V Al>n6 Wn;V. >r^1 ^k- ^ > * 1 - irBjttf 

Proeopms de Juftinimi ^dific. rw , 4 ' ^ ^. e ?^^^ T« »*3 CedfCn ' 

Ji^ ^ * B . UW m '^r* .TH ,N ;-« v • , w ; 1 Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 9f 

u IfwfAQT W oXt0», Anrip W- c < verbura paritura eft virgo 
f <£or Tn/p/^for, fifVar "incacH: quod , ceu fagitta 'V^mn^.i^W "flammifcra, medium pcne^ 

u ju.m l> 7 tivumootinena, Patn dono 

« A**, M«,* «dabit: Virginihuicfacranda 

T„r. Krt/ >p*N{*KTtr * }g»*td*9*i **eft domus j Maria vero no- 

»p»fr Ir Ai^, fm *n*f(jdw 9 jfU* "menejus. Refponfum hoc 

xt«f ?*iptm*tf % n$»wmnty- Xreis marmore exara- 

sitVdypa» ? «S, r oTxor * in f «periore port* Fa-' 

n' ^ ^ * ^ ni Iiminepoluerunt; Domum- 

X* *» *** que ipftm F ,Rh«,m,tri«DS. 

Xpfor «jrott** €#>*/o <xz*»*« T»r rum vocarunt. Quse quidem 
iyVr £ 3*oto'x* M*p*t,<iai Domus, longo pofir cempore, 

yor jkWiM**. Zenone im f erance, in Ec ie- 

fiam ; s< Vir g>nis Deiparse, Ma- 
•*««T^ - i ~ Cvk riae, fa£ca efl: 

O, ! A****» <x r.r EWun Argonaut* vero ex Helief- 
«rwTK e^op^cmyTKi ^Tfi^^r ponto folventes, ad Princi- 
&n tscV npivtumxf xaxtt- cipes Infulas iter direxerunt: 

3<r +*VS*d« r x^»WbW , nin ^ vero abeuntes, &Chall 
^P*m /2^o«Voi St cedonenlem Pontici maris 

rr ~ <^ 1 ' * ♦ * ' lrajectum tranfire volenres . 

<, c » . » ~ A « 7 ab Am ycOj ipfos armis pe- 
n, w ^ ^ « Ajwar w*o- tcnte , prohibiti func. Cujus 
C/f^'rTtr t« i^or -Un* jWctfur, quidem formidantes porcn- 
n$7iqxr)o> h yJ\t* t?yi i ^t**™, tiam , in finum quendam , 
Aoi/Tetr<y imt» w «yfar x} tet- defcrtum «atis , atque incul- 

. ~ , ~ T c s fubduxeruuc fefe. £cce autem 

Sx™ «p*r*, «er*rtt«*{ «*or fpearumquoddamccelitusde* 

«ojar , atr^ov ^Ctpv , ftporr^ Japfum, vifu terribilc humerif- 

7B?r tv^uo/r 5T?tpt/>=tr »r «tvTtf, o57r que pennas gerens aquiiinas , 

i^i^W^tcTV f t? Au.l- «bl appropinquare confpicati 

«n placfw. 0?7i ?r a«Kt W 7fr f «nt. Abhcx: autemdivinitai 

adm, niti de viclona, quam ab I. tyw&H*] Scr. fyfffims. tot prarpofitio hujufmodi aluhlcdceflc 
a. fi&pfAvp* ] iK^fit^Cf* vidctur.^ 

Cedren. habet , W W »«2 ur^^ fctf*m<] Dc Anaplo Ponttco, vide P. 
9^4". Gylliuza, dc Bofporo Thracio, i.a. 

Amyco Digitized by 9 6 JOANNIS MALALI 

Amyco reportaturi erant, vires ew/'iCtt>ov iri A^k^ 19 Fixw*a** 

refumcbant : prae.ioque cura ^ ^ Ka j ^eirSrTw tw? 

eocommiflb An.ycum devi- ^.jj^ 'WiifijW 

ctum lnterfeccrunt. Grata de- T , . • » . - 

inde folventes, tempium con f« «"f***"' , itpor *i**vt.* £*« 

diderunt., loco eodem , quo t»V twfif 

fpe&rum ipfis iefe exhibucrati Jtw<t(**»f> n$,*kwn< r kvtop 

ftatuam etiam erigentes quse 7,'^; W jtpor 

foeciemviixafepotettatisre* ^ ^ fo . w g 

ferebat. Fanum autem ipfum, , „ , 

ab faluteibi parta.Sollhenium «™ 

notninarunt quo nomineeti- ww. #tpov 70 C*<nhivm 

am ad huncuique diem Jocus Be£ct. 77«? , • 1 5tot<?a7B ct^Suir et* 

ifte vocatur. Templum hoc r ^ i(m ^u al-nS nvwniQr • 

deinde,cumBy7^nriumimpe : , * 

rii fedes fieri ccepit, inftauravit v > r , # 

Conftantinus M Imperator > ^ , * 

2ui Chriftianus fadus, ftatuae r»f t*kn* -4 

guram ibi pout_e, ubi, iti- 71 ex« , irtrtr j 077 etfjAot/ erw- 

nere illac lacto, forte obfer- ^»^7, $ ttz^. t* 

bitu Monachi Chnftiani fta- . ' * mj • « p 

tim agnovit. Attonirus vero * 

ad loci, ftni&urseque reveren- ktjV^t?* ^ c*&fr& yv«>* 

tiam j precibus icire petiit, r_« , 7r_i'<# Jtwoimat o_V- 

qualifnam effet Angelicx Vir- * 0tf TO l Utvt&jmi , *_tp?;ce/^SH 

tutis Effigies. Difcumbens ve- ^ w K «' ir o P <£-, 

ro m eo loco, per iomnium • ,, „ . j>, tt L 

edodus elVAngeli nomen ; ^ " «T - ™ ^*',* 

cxperredus itaquejocum fta- 43t^ ii^W r to- u 

timadornavit^fuf. queadOri- «ror , to/W \? -tr*7_*_te 

entemverfus precibus, locum ^ iirc*vo(Aa<n -ri cuWp/or, 

■ ' ■ 

■ w 

- -* * 

I, a*_f T_i/' fuAxfAt* i vJ "t-n* *) ibi enim Michaeli Archaogelo aE^em o- 

*...!____*., pro fpearo, /piritu/D«mo- Hm extruxi_Te a Soion-.eno Perhihetur 

0 ^ ' / . ««.^' _„.,j k nn , Conftanrmus M.de quo paulo inlra Au- 

ne, leu apparitione quadam, apud nunc nofter 

Autoretn frequenter ufarpatur. / ' * 

X. 5)a.<_ i lu> 1 Stf^u • Locnm \ • <>^a ^ AVf**^ * X^^^v^ 

hunc Softhenium corr.ipte vocari aflent If CU * mutilus: fc}, aut quid tale i«p- 

P.Gyllius, de Bofp. Thrac. li b. i. can plendum Videtur. 

14. qui etlam Leofthenium , eum ap ~ H kvtfoxiti dC%luj~\ 

pellandum contendit. Fx c}ufdem t_- pro his, Cedrcnus habet, ^ T _ 4^9»- 

men locorum Hefcriprione S* -h'm m i- . JTf, 

dem potius efle vd.rur cum v co M>- "»9*V «wHK 

cfcue/i., quem ejufd. lib. c. 10. defcribit : ww^ J»70l Digitized by Go CHRONOGRAPHIA. 9? 

rm t tIkm t« kyi* d?%tfyhu illum in Oracorium fecic, San- 

M/^ewA. &° Michaeli ArchangeJo la- 

, „ , , crum. 

07 A Afy*ta»#t, & jUm n- Argonaut* ve.o,poft Amy- 

*lu» t A,u«x» , {g.pfui. cum vicium , iuinc difceden- 

«»Wi 1 &j ¥ nvvxbj] dvi^. Jj- tes, in marePonticum advecti 
<rar, J)a. fo XP«nw A'(d(. oimu «ndeque ad Colchidem, 

W Koa x /^ X 4«r 3to regis filit. Hinc orra func, 

/^pHrai Ttt xj 1 IcurDF«, a TAcwi- quae de Jafone, & GJauca* 

xkt/, £ r Kpeor7& dv^mV Greoncis TheflaJorum regis 

«xj»t rj efM«A/cc 0 ifci W fiu- * > trad «ntur, quae cafu quo- 

— <w~« • p "iL- » a dam > cum P atre iuo, inter ipfa /»"1^ * « uaiI1 3 cum patreiuo, mter iofa 

U «yfefe f ^ Nuptiarum?oiennia, igne con! 

trf aftofj, b mr vufyctw XjT*. fumpta periit : quasquc aiia 

&aa« t* isfee/W, flL77Kot 8 wv?ea7it' huc faciunt nonnuJJa 4 quse 

t@* Atoaa»',</oc o hootKof ewA- fcript* nobis reiiquic ApolJo- 

Wi-fan. niUs ' ^P ie ntiflimusHilcorio- 

s Mst*' 3 Spiro ? fcrpdfe gr ¥i"t mnr „ t/ .. 

v e , - ^ i • • inoiamortuo, Iiraeli prae- 
Ai>Aa^ oZ*C<a^,t** ir mi- • fuic jEgloro ZabuIonites.il- 
yo/^ . </V toic yjtmt h tj*o' £a- Jis autem temporibus apud 
A**? fxAWf 2/Cttaee 8 Epv- Graecos floruic SibylJa alia, 

Erythraea dida: quo tempore t* p iai., w «vr hic vero duas condidit ur- 

«xwtrt ttoaw c/bo, Ttw Tpoidr> Hf bes j Troiam , ^nominefuo 

oVofttt IcOok , «5 to Ta/of, fi^ oko- & liium , ab Uo, filio natu 

fjut Ia/« t« M«'CoFOf «Jt» qoJ. ma J ore vocatum. Ubi vero 

0>7, ^fofiw T** Tt/ X H %f ^ UrD,Um m0Bn,a ad eXitUm PCr- fu PPie> 9»A*<*y«* , ex Cedrcno. 

1 h©c loco 7ntriX*.i : Glauca 
cnim ipfa Creontis fuic filia. Fabulam 
habes apud Apollonium Rhod. & apud 
Ifac. Ttetzem in Lycophron. 

/*I7K etf 4 ©JAae^ j»>«jto 5 I(r- 
^i»A A/yAif* i ZwCgA^iTi,?] p 0 ft Tholam auidem, interjc^is tamen Jairo, 
Jcptha, & EHebonc, populum Ifraelt- 
ricuro judicavic Elon Zabulonites, pec 
ann«sdecem: uc.videre eft Jud. cap. 
iz. v. ii. Verum hxc omnia fubfultoric 
ab Audore rradica func. 

4- «$/fcTo mx.r*tp IA|»] C Cr. iAy. 
Scrib. criam Tf #i uBiquc, non T^mo^ 
uti nofter hajxc. 

. ■ 

n duxiffefc Digitized by Google p8 JOANNIS MALAL/E 

duxiflet, RegesEuropaeosom- awv , t«/ TOTrop^ou^W, Xtoi 6*- 

nes, praeter Tantalum, My- wAe j orTO ^ E j p< ; w 

cenarum regem , ad fe voca- , » , ^ £r ' 

vit: quodlgre ferens Tan- ^^^K^rTct, 

talus, Troem deinceps infen- Qtatoms.Tnf MvtUwm x«- 

fiflimum habuit.. Tros autem, p«*. Kai *for tSto ftosrodi» o TcU- 

ante jada urbium fundamina, tba®-, w e#y W**lui 

Jovis Europxi Tcmplo vifti- ^ fc ^ 7*5**©' * 

mas, oc doiu miflurum fevo- ~ ~ . a ~ „ 1 

verat. Bicnnio itaque poft T^, >^ « d<« «r 

mcenia abfoluta, filium fuum 

minorem.Ganymedem^quem, ^ i«p? ? Aio> t* w # EufdirLu 

quod formofus eflct, 6c mi- ^oJpatv ock ^acmf t* tiix», 

norennis , valde charuin fibi Siy impM 3 * «Sr5 <t</U- tris, facra perageret. Illc igi- #i*^7ifoy, ) «* to aswsW W 

tur, mari traje&o ad Tem- «#p* nr.Totyor tk AioV, ^^np«. 

plum Jovis iter mftituit. Quod ^ ^ ¥ -myu^Qt' JUk~ 

ubi lnaudiiTet Tantalus, fuf- o 1 «Ji » / > , _ / 

picatus eum Jburopac explora- , ^ , • e J 

torem fupcrvenifle, plurimos #1 to /tpo* 

ftatim armatos emifit, quiGa * Aik. Mafrit <ti 0 TotrTaAor, rl- 

nymedem, fociofque rapue- #_>«r on Hg.T*<rxj»mi<nu bdt # Eu- 

runt, antcquam Jovis Fanum ^viui Wpar.ema^ *rotf*f *i- 

attigifTent. Ganymedes au- > . > . 

tem metu correptus , m mor- [ T R 7 ™ f 7 V ! 

bum incidit: interrogatus au- T * to /ip«r, «, wr fw 

tem a Tantalo, qua tan w.O^r^U^w, 

dem fpe frecus aliena reg- M&vVifw' \m^ma\ <Te ol-rof 0 

na exploratum venire auius TktT#*Qt r >iym> Er*>Ao7?iV Ca- 

fit? refpondit , fufcepti iti- oihUot tt&s hkumwm Ia^ 

nens caufam fibi , focnfque, / _ „ .>\ » f ^ 

foJam eiTe, ut Jovi iacra fa- ^ ' ^ 

3uo7*r ^aeir t* Aior bdlT 1. TTwr^? <a&titfyxTo ] adftvo- ria lapfus eft librarius: Scr v «<a». Catte: 
vavit , fc «5 r ifw^r^r , ut habet rum de Tantalo , vide Eufeb. Chron. I. 
Cedrenus. poft p. 84. & Scaliger. in locura : item 

2. «B&r* aeytrcu xlifrt] Scr. Gedren. Jo. Tieti. p. 87. Nat.Comit. p. 
" ^j* ^ 33/. Hclvicp. 31. Digitized by Go< *A7 CHRONOGRAPHI A: 99 

o! (jutr tyfi, K* t yv«f T87T» 5 cerent. Quo audito, Tanta- 
Tm-ntKQf 9 \xjik(A)<ni ojjttS <&*uu- lus manerc iHum juflit , nior- MU, | «^£uT« «0„ * r 'Ur. O 5 bic l ueiui curam habere^ At 

, ^ _ , . ~ « , vero Ganymedes, ubi triduum 

«not to^r ^p*, , e - infirmitare fua laWafTet,an?- 

e«^<r* f , TiAaC/Trt- ^ ex*Aow., o mam efflavic. Tantalus au- 

T*Vt*ao$- ^JbblJttu eLwfx* JoTftt, tem dona quse attulerant, vi- 

19 # Svoiuvy ut Tohfa tS A16V &imafque 3 ad Jovis fanumdc- 

$ To Xf/xjjflWOr* i5 tS olotv TdLfVLUH- portanda curavit : Ganymedis 

j\ „ ~ * , r -w ~ etiam reliquns m eodem fo- 

K^"""^™**** vis templo, honoris caufa, in- 

«fo. ti/*Zw. oi 3 vvt cwt* Jwrosw- humatis. Qui autem focii e- 

>irnt % *oi*owmt ttorut oopo?, eSm- rant itinerisTlVlonumentum ei 

owtoV, Zhw^* » ^ extruxerunt, hoc infcriptura 

TpSo* U^t AotW. mi rS Su- EP» ta P nio . " Tros Rex Afix, 

' * ~. „ / - _ , A "Ganymedem fiJium, heic 

m* 9 \l^K*ifr«r«ui*fo 9 «j aC entem, cum vi £ imis 

H*V WT4 9 ttfl$tT0 Atl. <r J ov J f acravit . 

TSto d>i trWWti o TayTSAo?, Hocvero a Tantalofadtum dtp*xei<tv tS -nti^s oM 4 ut officiis hifce Patrem ejus 
J* 3r>8 E >A*ot, fcJW conciliaret. alias enim . rj * » _ / Lrraecis nominibus receptum 

r , i 3 -•_, TT~ non fuit, ut Mortahs cujufvis 

w, </>-l to *oiK«<fc« <m Sti*. reliquise intra iacrum _*dem 

T<wt* $i oitt*W>ftt7o b aoytdT*- reconderentur ; ne fic Divina w Ai'_V*> o feopixof Xf^ 0 ^*'* P ollueren tur. £t ifta quidem 

<pot. Atytciv Zv -nv\t r Tavufjuil- meru oriae mandavit Didymus 

faipvtfTm m-M^ttik^ rapientilTimusHiftoricustJhro^ 

7> . r , C i f _ nographus. Hmc nonnulli f a . 

«jy£<iv ojjtt) o^thtot toJ 3«. bulantur, Ganymedem abA- 

f** 7 ^* quila raptum fuiiTe, eo quod 

morte obierit repentina 

Mt-m cTg Tpwov, iCtoihArt #f Poft Troem , ad Phrygiam 

*pt/^ o Iaios- cjurtS «Tg «J* regnavit IIus.* quo tempore 

WP$ eA_CA«T9 5 v/k» tS celebrabatur Triumphus iflc 

IWk tS A^-,^ 0^ tS A ««n^u6 Pelopis Lydii, 

' foii i ~ T , contraOenomaumPifxum,in 

UHm*,aatK*u,* en r? lA/a> Fefto folis agitatus - ficuti hxc 

*» copTy-«77y«ou^^os>|_<lo X*pcc§ nobis tradidit Charax Hifto- 

o hofitoif. riographus. 

MfTtt i^g T*f x?v** T * T «< Poft ha_c Ifraeli Dux fiiit , I. t»j Uj*k£ s«£rji ] Scr. HAiflOtf. 

- 

n 2 ' 6c Digitized by Google xoo JOAMNIS- MALALjE 

& Judex, Sampfon ; vfr ftre- ^tvV iyitfou ri jbpfc Zetfz* 
nuus * Myfticus miranda- «Vif $ . g 

que faciens; uti habetur 10 J ( T 6 t , ~ ' ^ 

fiebraicis Scriptis : Quotem- ^« ~ r^ECp*/- 
pore etiam iEgyptils lmpera- W w nfy***. B * ejf ^6- 
vit Lapathus. Luos fiic ha- w« 1 lCaoihdjtn <? htyiith x&oat 
buit fiiios; Achaeum, & La- h hi-m^Qy t% A q«r * <f 
conem : moriturus itaque juk A ^ ofi £ A ^ ytf Mt»*» Jtf 
iit, regnum fuum, regionem- ml , /, . ~ « 

nuc, SliosduosinterTcdivi. ™ U(n ™ iMJT ? 

dere. Achaeus igitur, patre *j /W«or 

demortuo, regionem totam in «a'™, ^ 7&« x&>p<«>j ^ 0 ' • S7 *' 
duas partes diftribuens, fratri &%<th f $ tLo Tthdiiuu tk &It* 
fuo Laconi alteram tradidit. w ^,&i« p / w * W>*, ^ w 
Is ycro rcgionis partcm^ouas f<v ^ ^ ^ ^ ~ 

fibi obtigerat, a nomine fuo, , % rt \ , , J 
Laconiam vocavit : ubi & ur- W«> * x»W ™ ™ 

bem maritimam condidit, wifttXt ain£v Camxeias. Kai u 
quam Githiliiam appelJavit-' ^tWf t yfo' ovt* (saa-ih&OfjMtu, 
£c regnavit ibi per annos Wp<r* * A**wfr 
xxxni. Poft.hunc ad Laco- 3 iCflfa / Adt „ Aa ^ v g A r 
mam regnarunt plurimi alu , v «.? , 0 ,, m * i **v» 
ufque ad Theftium, Laconum % 3 • I ^, 7J r f*»<^ 

regemj qui, juxta ripam flu- f< * ™>t*.h f ». K*l t**r nniot iCa- 
minis Lurotae, urbem cxtru- rftetf^ Aaaavtvt aWoi -mrxoi^tve 
xitj quam ex nomine fuo , * fcrAtrcer ? , Q&Q&mi 
Iheftiamvocayit. Habuitau- ktnsrs W**, "drttta 

tem Theftitis ifte filias , ad- » ^ • «il « % , * 

mirandx formae,tres; Ledam w, ^ ei ^ *&* **Ti»f * 
fcilicet, Clytiam, & Mela- Etya/w. K*4t%vb«d. 

nippen , quas & , pulcfrerrimce lit &igof Svyetrio&f Tfetf, 4eA)^i%% 
L,acontaes y appellabantur. E* mit -vuf xsspCohtw, $ A«Ay, £ 
his Ledam pater Jocavit cui- * iW«,£'* Mti^l^' «I. 
dam, noraineTyndaro ; qui, ~*, e i^xZ^ - ^ a 'a. * 
poft mortcm Thcftii^LaV ^ ~ 
nir^us imperavit. 1 indarus au • ? ^f" 0 ^ 7 * f I. iC*afad,T$ <t Aiy54\* ~&'t*9 • 3. rtj.JSuWj Cedrenus 

j\flt7RtS-®- ] Scriben^. cujn Ccdreno^ r<e9-tv^<«f vocat, 

1 t Apt.* ] Ita etiam infra. Ce- pratpofitio hic excidit 5 fupple «V , uti- 

drenu» tamen eum A ^uc vocat. habet Cedren. dC^fiw «ViWt^oA^. 1 TwjJa.fii(j>* Digitized by Go< CHRONOGRAPHIA. ioi 

rTiiWkpfy*oW> ^J? # 7i*<£7&o tem ex Leda filiam habuit» 
etW*, to*dk&ri f rff Aotxa- nomineCIytemneftramjquam 
mzfa,ix9 9 *i*i{mkti poft temporis adultiorem fa- 
A - * « » ) i-p , '~ \ , dtam, m uxorem duxit My- 
A»Ar 0,^77 cenarum rex , Agamemnon. 

KAt/Tttt^^^ SrTTTrt, ^pW At vero Leda, inlcio mari- 
tf«£«dtf£, yi)4tyiTo yuxKtiy^ A)a- tOj vitiata cft a* nobili quo 
^w,o fy&iKtiit r»f moXhhuw dam juvene, nomineCygno, 
H S iT^tffe», ^/v^- fiiio ^derionis, Achaeorura 
r ' . , 7 7 r egis, a Jove Pico onundi. 

rra " t *r° Vitiabatur autem Lcda, ln 

*», o;6^77 Ki/jw», q» E<JVe*w&, xdibus fuis fuburbanis , ad 
Bcknktuf f A%xSat, <r» ^tsvo- Eurotam fluvium fitis , ubi 
(Ap* *k tk I1mx8 Afor, TtwJkpiv, oble&ationis caufa tunc tem- 
*™AiJk,hS P h 3 dyyoM& * poris morabatur. Gravida au- 
u u \'f i tem ra«a, a Cygno, Ldc- 

? , , ri/ nonis regis F. uno partu tres 

fWmftt&w tt v&mty Uiv, indc edidit infantcs; Cafto- 
x««V«^>^t ^ &p6t*i Tn-mtjiv rem , Pollucem , & Hcle- 
£ «Jia/^ -jt/JoiAjm \zso kUvx 70J nam , mirandae formae virgi- 

WX* y EApiW nem: <l uam Poftea T y nua « 

!«*t i, W t.«W C^. *'«' rUS Menclao, Argivorum rc- 

x „ K J v 6 % *. gi, Agamemnonis connutn- 

^,wn^,«,EAi- f,o, in uxorem dedit: uti 

yko. H77r Ehtyn ux l P&fl* K**~ memoriae prodidit fapientifli- 

*f i%<h»u $ ToZ-m p ojj- mus Palsephatus : illud etiam 

iif TtwJbbpiQr iis yluov Mwhda teftatus, fruftra fe Poetas ha- 

^ Ca«Kh 4ft hfyim, Iwu^bL , bu f iflrc ' in fabula illa, deLeda, 

» A^f,:»„.A. ^ rr , ' a ovc mCygnum verlOjCom- 
t- A)*tM[AYoyQr m t&5tof n*Kcu<p<t- p re o; a 

770* l 9*Prf , n3& UWJi^k-^OLTO. 071 
(MLTiw 01 VOlHTXjl i&p*<ri T0/M77- 

K*f , teyovlif, o77 o ZcoV ;*>o/s 

1. Ttwha^oe"] c cr- Tu/j^u^. rcim an hxc etiam Palxphati, quem no. 

2. Jvy*7t£X$'] $cr. JvfctTTgp. ftercitat, mens rueric, pcnitus nefcimus . 

5 . or«/Tf § «jtfptuMrtffi SW. ex ,ibris enirn «"fe* q uint i u f, 

^o^oy Agamemnonis. Menelaum ap- ^ Uot Su,da tcfte confcripGt, unicus tan- 

pcllat, eo quod, ut ipfe putavit, non tUm nunc e I cat ' qUi KJT fc^ifT 

fratres erant fed , apud Atreum , A»- T ra tame " & ^ amemnon » & Mene - 
memaonis patrem .Wlau Pl ftffi ,aUS Pl,ft , hcnis ^£LSS2T 

F. una cum Agameirfnone enulrifui fue- V™ 5 adecc J ue ,,on C 00 ™ 1 ™ 11 uncom » 

rit; uc infra expreflc dicit hb. j. C*te- fe * fr atre «l ermani - n 3 Sampfonis Digitized by Google io* JOANNIS MALAL£ 

Sampfonis autem tempori- Tw Ji W Qpytt X^"*'* & 

bu», in Phrygia regnartt Dar- fff „{ ><w T g zytty, 1 

danusj IIi fihus. , , . _. «\ " 

Eodem etiam tempore ad ^ zWf^, Mjjr IX... 

Grseciam regnavic Abas qui- t E ' A ™ s & 6yo j', 

dam, per annos xxjrn- poft vihda% 1 ffi Etonrw, rZr \st > 

eum, Proetus, annos xvii. jSr Etoat<&*, «V ord>*7i AGxr 

Hujus uxor Stheneboea, qux j w K y. £ ^Wr l&uiA^f 

& Antia didta efT, Bellero- / n JJ, fc, , r t&tou A 

phontem depenbat, mittitigi- \ . L-jL i \ t 

tur qui eum lollicitarent ; fed 1** 1 S^riCow, » Arw*, 

Belierophon, votis cjus an- fyiton tov Btm^vrlw* ksh 

nuere nolens refpondic, Proe ta&nmpfa tturJ vv*r , ksm «* 

tus , inquiens, antequam Rex WA». , on &p£fnif fa 

^n,^ e r e T fitUm reperk ' «V * ti P° 7t ®- ^fl* 

& apud fe domi cnutnvit: _ r , , „ v / , % 

necminus charum habuitcon- <wt*, y cmty^To , W 

vi&orem, quam fi filius cjus J^wwir m» , <au/*<dy«r 

fuilTem, Egone igitur, ut in ewrtS' <usf$fy* ^ ToiBTor j^t 
hunc virum tale aiiquid com- ; 5* \& vfaQr Ettw/. 

mitterem ? Abfit hoc ab ho- ^ 7ej7 __ 4m ^ S 
mine Grseco. Hxc ubi au- ^ / .# . * « t 
diflet Sthenebcea (metuens, (^^nj^mrt, * t- 

ne forte libertate , quam apud X av M * ^ 70 ' * 

Prcetum , tanquam fiiius ha- «<t« cllW o7# «^pttftfW* ««W 
buit, ufus, fe ab uxore ejus W€tf , ^toJ- ) **- 

ad amplexusiuos follicittium ^ j ,7^^,, foltf 
elle aperiret: J clam apud vi- ^ ' ' % ' { v i 'Z- 

rum criminatur eum ; Belle- ^ ° B ^*T' ^ T PX 
rophon, inquiens, perdite me w, # f« ^p^or ^oi 

amans , involat in amplexus : , ^ , <puhi^a4. «t»i 
timeoque , ne ab cjus vcne- ^potru^u , <yf avtyot ep««j« , 
licio , brevi peritura fim; dum * £ ^cW, K«' ^ «5t» q 
tui amans, caftitatem meam v • 

i. tZetffi*d><r* AfsSUiofiVtU IAioI particulari Grawi* regione fumitur , uti 
• c Cr. U», ut fuprt monuimus Cxte- fupra monuimus : licet eum parum fibi 
rum Dardanus 11« proavus erar , filius conftanrem obfervare poffimus ; ,bi enicn 
vero cjus, qui eum in regno fucceffit, S.cyomos VO:at E«v*JVit* y , hic Arg.vo- 
Laomedon diclus eft. rum regnum rlui Efaoia)» appellat. 

3. tui E«U5»A>»» tht ifi, t* E^«- Abasenii», & Prcetuf, Argivorum rcges 
£<^3 Cedrenus habet, r E*&*f, »^ fuerunt. 

w Eak«^ , haud re*e : E«,i ? 3- ^+^W] «dundat. 
enim apud Autorem hunc ftriae , pro 

n F o?T^, Digitized by Googl CHRONOGRAPHIA. IO? 

npo/r®-,^®- «y, Ew^,, tibi incolumem prsefto. P rce . 
•»w«» x&xat izJ nu/s^W iWk* tus vero rcfpondens; Injuri- 
* ■ni\LTra ) al-ny mflt * 7^ am , inquit illis, qulbulcum 
m-rif* Is^a'^, fwS' '£ itimm ">mederint, in ^rre, Grxcis 

^ 9 ^; ™ ^ 7 *'. O «/V tzw- Iiteras eum ro^ans, uti hunc 
«oar Jw, tJhw (wtJ xttfjt.. e medio roJlar; ut qui tibi 
f*tT*\ vfwim *Itu C&triMK» r 5 §' ? que meo tf™xit infidias.' 

VWJt^Tim w «Ct^^ma- obfignaras; quas ilie nihil doli 

d« os- r laCttiiw CaurtMct, fufpicatus , Jobati defert. In- 

ttyy oeutok b «>V». Ktufjua.- ciditau fcm in Jobatem, forte 

^il^W^to,, Infa. "™ prandentem 5 qui, aU - 

t« 17,™, ^C,*, rfrS, * fiHi Joco charum habuif " 

qof, * iKihdjtn ouui&tiv aurzS. ium in menfas confortiurn ad- 

k*/ «A$ct'^@. xJtAfvin , Wbuit. Deinde Jiteris acce- 

»9 etw>w 7a>p<c9»7a «vnf, pCls > P erJe &ifque , Jobares , 

^ 5 *" * S3ta eumtcater iX 

? r, bie (inquit apud^/ l^Z 

wy°?ei™*TQr- u ; b «rW^ lfte inique infimuJatur: fi e - De hofpitibus non violandis, r|de Ifac d£ dX£$£\£ deCimo rcro »°- 

Tietzem.in LycophrOH. oui M^ndro «cc"de« ^ potuifle u!^ f^" 

exprobm, quo d pro bencficiis in illum erat menfc P otu,fle > ?■ qui focius fu- 

illatis, Menelaum , contra jus fafque, iAL • ,%/ n , 

injurits affccerit. Ubi etiam veteri.ho- . 3 w ft«>e<p rjj <JV- 

Jpiribus falem apponendi confuetudmis ^ 7 ?» 

^neminit r ^ kv%uv 0 . ^ TWf r fc J ^ ^ _ 

^W,/ ^ ei s noc locutionis genus s Cnim 

myiweu Q zttras & uAttm iuL^M^ nifi >c^*J^e STO f » Poti"» legendum fic! 

79 tfaftm Vfrn cn^cm mnHr» nf„ -jmyiweu G ryr*f«$ fjuicw i^oicw. ai [ l ^^etrttf t potius legendum fic. 

2. lapxa ctoT6v~\ forte, jir'^^^. 78 K9>>&<>9 vcro eodem modo ufurpatum 

2. rxiA^o-g <ru,jtcMe4 ¥ ctlrijf' ] ^ 0 "" 1 ^ in fra, lib. 10. p. 2,3. «i/^^ > 

J0.Tzet2.es Chil. 7. hift. i 4j >. Jobaten Atf^^'"» «Oyirtrf t?j tytfiai* 

eum per novem dies continuos convi- *nx&%t> &c. nim Google I04 f JOANNIS MALAL£ 

^iim alicujus in eo mali con- xctx£ , h n $tn Itoin&ii 

fcia ruiffet,communi utimen- a iri, Q*y£ f y^r lm' ot# »6-» 

fa Juftitia ipfa non fiviflet. & ^ &hn , h *d wutSAmlt pt 

Apud Gnecos enirr b ^ K*'^ ^ i>(«- 

ei, quicum comectennt, lmer- » , - „ N , _ , • 
xl netas habetur, Juxta h*c 

igiturgenero fuo refcripfitjo- ng£*< ow«>p*n|^to Et/p/^e/W, o 

bates , & qux fequuntur apud ^ayt/Jf fro/»7*V , atapfrttf to 

Euripidem,qui hac dereTra- jy^, 

goediam fcripfit. . ., 

Proetoautem fucceffitinre- Mm 1 A * CamKeidp r Hpo/- 

gno Acrifius fecundus peran- iC*<rihAnr o ^Tip®» Axe/- 

nos xxxi. & deinde Pelops, ^ cth *j xoimV, $ iOi 

poft vittoriam contra Oeno- ^ ^ ^ olntUu&uiUm 

mau > Llfof ™i q k qto inlw4S<. R 

gnavit annoS xxxn. a quo t -» ^ t 

Grxci poftea^, Peloponefii , it»mU ixa*»^, 01 ntodiM. ek- 

di&i funt : qui & urbem quo- y<n fi *j itihtv, huSmct Uiho- 

aue condidit, quam Pelopone- irjKovr UroTt *} n*Ao- 

(umvocavinundepofteaGrx- ^,^, ^ g^,, ea.- 

corum regnum , Peioponelia- , . 

cum, vocabatur. \ ~ a* - * t«a 

Eodem tempore floruit De- , * * ™ J 0 

mocritus Philofophus: qui e- ^eiTor , <pixooo<p*(Av* ^f»r . 

etiam in fcriptis fuis Philo- fof I» t» phoeroQu <ujt« #w- 

fophicis docuit debere eum , S^&td tbCt*' 077, A? tdV 

qui Phiiofophus evadere cu- ^ Ki7y . 

omniaetiamrecleintelligere, wi*«A( oj^r ro«K, tj «e*r/jr, 

ac facere : ubi autem huc per- t&) oti «W <pi*oovq>»<m , tot§ 

venerit,edocebiturNomen il- ^^Wtoi 1 t» miyWP» oyo* * 

lud novemliteris fcribendum; ^ £ 0 6o £ 

& vjdebit «ium Dcivcrbum , # i^roV^o- 

illud lmpaffibile, ohm eti- % , ? ^ , , T 

am Paffibile futurum. Ex- W«« ^ w« 70 

« 

« b^JlJ 1 Stephan. de urh. tripli- • ► • 

;l h,±;L m p h,b Ui( r e ^ptunio. r 

nertl teftatur ; ^tfi» emm, Pboromi F. bendum. exCcdreno tM*X*i* f 

ttmpttribus^ vocata e&i PeUfgi vcre Pe- 3. ^»>t« ptfotQau,* ] Cedrenos 

/4^'4.- 1«. *^ WW HlAoW&f, ntAo- hj|bec pfofM. Digitized by Google CH RONOGRAPH lAm 10 r 

ypWlHL (BiopihM t* npa>7*T* taot autcm hxc apud Theo- 

fmif*: ' philum,fapientiffimura Chro- 

• - . ii / , nographura. 

EtA to*y Mm$pmt 1 Eifdem temporibus etiam 

hotiQH Iwirtxf&w , ttfiXU* ^/ao- floruit Hippocrates Ph iloib- 

OT^/tfr Uvdt(fy*t. phus,qui Medicinam docuit. 

M*t* JV* t£o) fanhw nko- Poft Peiopcm, in regno fuc- 

i i » . o c » « , no8 xx « nunc cxcepit Thv- 

39 «mr l , i m ir ; efles, qui regnavic annos xvi. 

fwr €oi78F 0 kyatUnwr tvt t» . poft hunc regnavit Agamem- 

x} ftiT' «CtoV lC«o7A<j/*ir 0 AV non ja n noaxvn i.huicfuccef- 

£f& h»P- & ■ rW fitit g ifthus 2& re gnumtenuit, 

EWviW,Sfii ItooTorr»- *?™ S X! 1 ' Duravit "aquere- 

' - w P num Graecorun * nempe Pe- 

*?a>r, €7» f»5* ^ loponnefiacum, annos clxiv. 

Er tw* «e^«p»M^o/r Supradi&is autem tempori- 

9i f p« pglfoit > 7*t Kpm^ £ CaoV- dus , ad Cretam primus reg- 

Aewt 3©e*7©» JM/W, iifr na T ft Mino *> ^uropae BHu S: 

'j . ' i * eiiet, Atnenienfibusbei um in- 

ro>r t7?$>r flfei *, pan, riAet- Hujus verofapientiflimusPJa- 

*7»r 0 ff9$(&7ulof , £y 7c?r *afei rf« to nieminit, in Libris ejus 

ju*r ^jnre^^oiy IfjLvtifjioveAjnt. Er <*e ^egibus. Circa eadem 

oTs: vbur Jw 0 Ao^or, W .ceJebres fueru 1 nt Dse- 

«t s *~*'o *- - dalus,& Icarus, obPafiphaen 

0 I «pr , ' ««» m Minois regis uxorem 

n*07p*»r, >«*<uKor r» Mrrw rumque, fcribam cjus - q U0 . 1. tQiXtnQH \vmx.&>mt. ] Hip- e» hJWo Afeftfffr, E*«<ft,6>i»-*- 

pocntes duos ipedica arce celebresfuifle A<a5 

tradidit Jo. Tzetz. Chil. 8. mi\. trf. T f 'x*zlt 'r *± « , 

Gnofidici filium , pnorem j alcerum re- ' N A f m W«? Ura^» , 

ro , qui & Cous diaus eft , nujus ne- *b ni^«*««. 

pocem. Hippocrates vero ifte Cous,Li- Verum PeJopia aevo Hippocrates.ejuf- 

brorum cuftos in Coo defignacus, anti- ^ ue nfafor& Oemocritus , bene mul- 

quorum Mcdicorum omnium exuftie tif annorum centuriis poftcrjores funt. 

libros; nti idem Txetzes teftatur. z 6 0t/f^$ t7i> #«-.) Ccdrcn. }«| 

Er KJ PiZ*i9<pt>A*i ft.ftixfyif a haht^ y reftius: vide Eufcbium. 

lumKopTns , ^ ^ 5- »Q^*^ i M*'»*©-] Scr. Mj- 

^ 4. i^*^03-ex^V«] Scr. i9»A*0-- 

K«< t^o b|CA/«^t;A«»ie]r. ^/ 9 (fvyut gzK^rti 

ix«Jf)', r. Jpv?ut{dpct~] Scr. 5pvM»^t;c<. 

o cum Digitized by Google ic6 JONNIS MALAL£ 

cum rcm habuit Pafiphac , fa<riuat > ^ t» TdjJpa > « ? 

filiumque cx eo , Minotau- tfJ j T - r ^ 5 * m%l ^iyjL- 

rum , pcpcrit ; adulterii con- - « . Mlf(htw _ 

fcns, atque lllud etiam pro- • \ \ «1 - ' ^ 

moventibus , Doedalo. & f ca- P or * f*»«>Jw t* pMV«* 

ro. Re . vero Minos uxo- ^oprei^ toJ AeuJbth* *J tk l&f ot/. 

rcm fuam in cubiculo , una o Ji Mtrotf CtwthJit 9 Ua<ri<p&- 

cum duabus ancilli», vidhi ^ shwxWwr' 3 tJ K*Cvrt4» iu? 

«ecelTario adhibito mcludi ^ ^,^, - ^ 

juilit; nec poft lllud tempo- s * » » ~ ' 

Vis unquar/in confpedum ' • T", ??' ff? 

viri vcnit. Cseterum , quod i*?<*.to>f <wtCw. Keu ikw» mZo- 

regia dignitate exuta eltet, (j^ln » if hubnm * t!t CarihiyJif 

excrucians fe, in morbum in- ggfa* r j^, Cah5w IniJjT*' • 

cidit, & fic vitam finivit. W £ 1 1^*, i*.erf- 

Daedalus autcm, & Icarus, ' • 

deindeperierunt; hicquidem, l^i^PTITl 

rupto carcere , inter navigan- p**"* •* nrovTf&H' 0 3 Acu- 

dum, mari demerfus eft ; Dx- «AiAor hr$«j*' *** ^ 7 *' 

dalus vero gladio occifus. De gnpfa ^3*70 <tyfls i u* 0 EtytWJfef 

Pafiphae vero fabulam con- « ^ 0in7n ' ft 
fcripfit Euripides Poeta- 

lifdem temporibus Hercu- Ey twTUf f£ to7* xpfro/r H]p«- 

les ille, arumnis fuis clarus, ^ > f fwpxlf,^ 

Initiator , & Mvfcj^ Libya» . , , T? : 

profedtus, cum Antcone , qui . r . > 

ipfemyfta fuit, Terrcftrefque ****** ' 

quafdam artes exercuit, con- w om fwsnty , to/- 

greflus eft. Quem cum vicif- oa«7i Ji jirW w*. K«" r/x-M- 

ietHcrcuies,occidit: poft vi- M 0 < HpocxAMf , tyrdm 

aoriam vero , morbo corre S$J# H v ^ ^ ^ r /. 

ptus, feipfum ln lgnem con- . , » ■ c - 

jecic' ubi abfumptus periit. k1w taJJ7t ' * m f 

Hsec autem a Didymo fapi- 9» ,7W » 7 "' «*• * 

» 

1. t5 voTKgiif ai/VJif | Notarii, five j.iV tJ KvGvtXeia 1 exLatino, Cu- 
fcrib* ; diaio latina, ap«d GNccot re- biculum, Vocabulttni faaum. 
centiores frequenter ufurpata. Euiebiut 4 . Q&yut t*Sk Qfx&f J lCgO, 0>#t 
tamcn Taurum 5 Mt**& q***pt • t?; ^pcfg^. 

Minois M^i-M Pr*fe8Mmf»ife vitltfibrM. ^ Arrt *>n 1 hic Anteus aliis e(t 

/i*. jfcjlfr. <x Tkilccbaro. 5. ^rv^ t«*Ai ] Ita eti- 

2. /Lti?wj7z»»7(^-] pro pt<nW<mf\t>i t am Eufebius Chron. I. i. H^xAm; f«- 
feu iMmrAmfor, utrifquc enim Aeifc-v^ , sn?^ iow- 
4iaum. ^ j/^g -rXtfCT*. 

•A/fcoc Digitized by Google CHRO NOGRA PHI A. , 107 

/jjw » npdi*rot nu/iyfci-^t-n. entillimo confcripta funt. Re- 
TS Ji Udn t.'t» \U«U<k, /A'%navit ad llium tunc tempo- 

1 iv . ^ w '*», jus JLaomedon. 
MaT* t^4Ar, ^it» r Icrp^ ifraeiem vero, poft Sampfo- 
H>\/ 0 /fpotnv nem,judicavit £li facerdos. 

Er A l m imii?» x*»* 1 ' ™" Temporibus autem fupradi&is 

K&m 0 Arfybynof , o i/oV f IX*- mortuus eft Androgeus, Mi- 

vi$dLM t(SH 7* Mirwr 1 CariKevf nois Cretae regis ex Pafiphae 

7 nf KpjJw foeLius cwrit filius - Mortuus eftetiam Mi- 

M/Wi7iUVf, £ faiWi. ^il** s 3«! monturus, fuc- 

^ci/t^v, C*T/*ci><mi^ thc ftituic Minotaurum. Foft Mi- 

Kpww* to> M/wwpoK. Ktfi nocm itaque mortuuro , Crc- 

i{w T*TK iih<Liiw ii Mtwot , tx regnum tenuit Minotau- 

\Ud>JL<T% iX< Kfiinc 0 Mfw« rus > Pafiphaesex Tauro, No- 

0' n**&Hfo ^r^ < ario fuo - fi, i us ' h Vcr ^; hT 

* r ^ / . t • gni primores probro tibi du- 

f ov , r ro7«p/* ^r.r. Koa vCe» * cnt £ fi eJr * Adu \ m io na- 

^t^oy^oi of MlKtoiwKet 4 Kf>*- tum regem haberent ; incum 

ths , 7d CcwthdLSLueu 'C&o toS confpirarunt : The{cum<jucj 

Mtpanlo*,, a> f ^/70^**7«, oi/- ^g ci Theflalise re 0 is tilium, 

oW£o,™*^, ^«^oy- ? irurn ftrenuum, adhortati 

iT / ' . ^ 0 ^£ , funt promittentes fe Mino- 

*** Tor , t*f yjfOAOf , T»r taurum $ rcgionemque totam 

Mh r Atyiafj C&vtteaf tmV ®fo~- prodituros; & Ariadnam, fo- 

<rotA/df , «V to «tom/xmoiu eu/rJ. rorem ejus , Minois rcgis cx 

9wt/7u£*fj$tJQi 49&JJ}hv tok m/- Pafiphae* filiam in uxorem 

^Tw/poK, £ t^; X Jo* v **JJ <i-*turos # S fceperat e- 

tfvT^ >ot«/^ t£u> AptetfvUjj, Statimitaque Thefeusin Crc- 

Tfut iic nottiQ&tif tyti tk Mtyu@r tam , adverfus Minoraurum , 

BttfftKiotf. Elx* W 7»f n«- proficifcitur. Proceres aurem, 

^ « MiW 4 * AfA<- ^ um exejcitu toto , firoulata 

* > , t V *l Gortynam deferuerunt. 

«t« 0 0»Tci)r 5/^ 7^1 Kp»T^ i§- Minotaurus vcro proditio- 

*/^*»f, )9 WyTif lc^OTtm f 5* M/^iJ- nem fentiens, 6c ipfe fugic 

7cu/?or 0/ ovfanvxtt, jy o 5?<t7oV , in Labyrimhum rcgionem : 

Keu >yir 0 M/^TttypQ* * *styJbff!*r 9 iQvyt twTtf i t£J ArtCcJ- 

• .. ■ ubi €edr. habet, ^ r^' A*&e^»*oW i^. Btymologici Magni Digitized by Google 108 JOANNIS MALALiE 

ubi cum ad montem perve- ejtvSn xttpp 19 4**d»V h op« , 

niflTet, Ipeluncam quandai^,-^, iff ^> KeUQ , 

fubintrans delituit. Thefeus v » * /c , , T « % 

autem eum infecutus, & k ^"T' ^ 7 " ! «Wr, 

quodam edodus ubi lati- "^j wQr , t« x*jepv?r- 

tavitj e Jatebris extradtum tcu* ornva. IkC^v/ hpM&aiv <£- 

ftatim interfecit. Vi&or ita- Kct/ wW3a>/ iV t* 

que in urbem Gortynam re- r , pTm ; H i^Cewi t&> ; # t5? 

verfus, triumpnumde Mino- ' , . « A - 

tauro egit , magnamque apud , / . ... , 

Proceres, fubditofque omnes ^ ^JxAaT/*^ ^ X*. tto- 

comparavic fibi gloriam. Pro- oTf* tiiV p^pot*. Kct/ M7»£rf7 et£- 

ceres ctiam rogavit, uti ad tm *mKbuv <mf>l< r Alyt* , toV 

patrem /Egeum fecum pro- tf ; T ~ ^ $ f m ^ 

ledh , tnumphum etiam llhc . * > < « , , „ v c 

celebrarent Thefeum vero, f° n [° ™> 

autequam patriam verfus vela ™ f" 7 "^ w**fc<*«« t tyo* to»> 

dcdiftet, anrevertit nautaqui- mtTzp* ctvr» , oi7reA$wy 7?r vctju- 

dam; qui J-Egeo, i hefei pa- m wviffHM tJ £*<7/;.m A/j*7, 

tri nunciavit, Minotaurum ex T ~ e ^W, Sn Igf». 

urbe auiugifle. Sufpicatus ita- 0 ' . ~ > « w , 

que pater, dolofe cum eo egif- * h 7' T'** ° * u ™ raUm 

feCretenfes, ( quorum fraudes **i ■ J 07? *Mtw 

etiam in proverbia abierantj itntncntv ol KfHTsr^ 

Cretenfes femper mendaces: j tfci ttZffi* Kpwrsf <£h* 

feipfum in mare projccit, & «Jtf^l £ Sp,%J«r ki,7ir «V -rfu? 

periit. 1 heleus itaque rever- ' J j / I: A « 

lus, patrem extinctum mve- ,\ 1? » ■ »• # n 

nic & confiliariis fuis ita 7iU««rl«- 

fuadentibus , Cretenfium rc- t*T i^ct avfa^Tep^ ^sfez- 

gno , ctim Ariadna, fpreto, s^por^« 7»f C&a-ihvct; f KpMW, 

f cumPatredefundo,inThef- ^ ^ Ap/dtiW, 

{zhx regno jam fucceflfurus ^ }jSh M p g ^ G^Ur ) 

eiiet,) uxorem fibi accepit n . - • * # i < 

Iliam, qux & Phxdra dida * , ^ ?T 

eft. Ariadna vero, in Jovis Hy*fM*> toifyaM. n A?ta.h» 

templum fe recipiens, ibi ad tlwtoXe* h t&J hf$ no A/or aor Labyrinthum Crcticuip Montotn fu- ^ * 0 Mtfa&v£®* \^%Xn^!tZaf. 

ifle aic , in quo antrum erat defcenfu *' , <— f ' i^;^ 

aicenfuquc moleftum. A-.J^ » K locus mendofus . fu r picor , e . 

?a^»> »^ b%*eU cre»' r^o «»o^v s. 2. 'i&rtyv iccurh '\ Str. tpp ^^ Digitized by Googl CHRONOGRAPHIA. xop 

Wmlkm mfiirWt W 5 W mortem ufque virgo facrisva- 

E* « Idptw k W« temponbus increbu.t 

^ ^ *>rr i kJ*i fama mendax, dc amonbuj 
xtfTD frr V etoj*** o 4d0^ p hjedrSE & Hippolytipnvig- 

mfc vtf mjjmt 9 9 IvTn- ni Theici ex pcJiice filii l 

*\vw f i & <ofLyow alTv! s , m'of </V de quibus poftea fapientif* 

e*oiw h xWmiulr styi »f o fimus Euripides Drama con- 

wwtr*™ EtyWc/W ^ TatwTflt fcnpfic. Awidcruntajrorow, 

/< ~ aux de Phacdra traduntur . 

^**jp»m*nm t . m». q u * ^ poft mo Pa . 

t* ouw vC . itw th 7i^^«nu <f fiphacn: ficuti a fapientiffimo 

U*<ri<pi»9 y Vt# -rfu) Domnino Chronographo me- 

ty*¥ , jfcSwV o mpoirATQf Ao- moriac proditum «ft. EraC 

W • xwwtaP tew*i4A. auterri Phxdra, formam quod 

5 * * i 

tix«*, c***®*, /4*.yW«^ *»• ne(tjg . Hippolytus vero fta- 
ppav. t O 5 Iwo>7®» t? Vot tura C tiam jufta , robuftus, 
w TiKnQf y Udtptft colore nigro. capiJlo brevi, 

vo^, tt^>S r tMtfMi^i At« mbfimus, <acie iata> dentibus 

v , « » ^ ! » tiom deditus , anirao tapienti, 

^ ^Wr, ^p«r &fedata R CX ihcfeusvcro, 

j, 8"X©\ O «/V e*p*c<># o Ctf» yjjj audidet qu« de uxore 

oia<j6V, otjt«(wf t« 5pu^»/xW tf fli$ Ph»dra difleminabantur 

t* frie/ jhotvrS yj#*jyJs in popuium , molefte hsec in 

Ibl « N jL**U™<r vti 2 UiW ,n fiImm fuum Hippojymm, 
* ^ . . * Hlis quidem rem non apent^ 

M« IttoAc/t*, v* tf&v *vi9tr csete r Um f un ipto fibi tauro 

AtfC^r Tcwpor x&kdv , f^xfr a ]bo Neptuno iJJum immola- 

«vtoV Wof n/ noeTw^, * j^t*- vitj filiumque Hippoiytum . . ■ l. f xvTrtlnPop.d dicuntur, bes apud Jo. Txetxem, Chil. 6. 

filii, ex nuptiis ptioribus nati. Mofcho- T* «Ihw'^^, lwsrtAuT«« ^A* tvAH 
pul. Atticjroc. ColleS. tlpipioi ^ TpTfTWJir, _ ikjri ff /aOTkf H y*$orn $/1**- ***** 2* Hfrmt»iOf®> r w«»J Eademba- 

* ' " 03 cxecra- Digitized by Iie> JOANNIS MALALiE 

etfecritus, diris dcvovit. Hip p«VV@* t* ho> «Jt* l&iritonv y 

polytus vero poft tres men- ^ T ^^^ n V^, 

ies venatum egreflus, dum „ » /> T » /~- - ~- ; 

eques aprum mfequitur, equo . %Pm . » " v r , ^ , 

forte oefpitante excuiTus , ad ™ •fSP* I»***"* «^- 

terram pronus cadit ; & ha- «P* iWox, eu*xov 9 

benis Isevse manus digitis im- ra IVtk «v-nf *a&7yj>-$tv™, e£- 

plicatis , ab equo rapiebatur : f , ^ J Tftrf W71 '. 

caput vero inde vulncratum , ~ ♦ - w n m , % 

fervi ad urbem deferente s ; **** ^ *" P ' T 

in palatium du^erunt : ubi « ,^ «a»*t@» « *»P'* 

fexro poft dic, ex capitisvul t? X"P' > ^P" "^* T * 

nere interiit, annum agens io-T«* Tfov-jU» 3 AstCew Ik tJ? 

vicefimum fecundum. Rex T ; juptK* &rnnySv <ssn ffl 

vero 1 hefeus Jugens illum; * V, ■ *„ _f _ 

dolores fuos Phsedrae aperit : v „ „ . , 

Hippolytum etiam illi in os Atf77 f *>. T ' ?* T ? w ™ 

injicit, exprobrans ea, quse de «*»;*V tSf <"> T * ju<P*am7 Tt^dj- 

confuetudine illorum populus ra' US e/V ity o «ft <=>*- 

undiquc di&itabat. Phaedra, CtfoW* mvbZv <u>Tit,%Svt 

ubi hasc audiffet, juramento ~ * ;rv-2i — «• * ' » , j jv i x 

adhibito, fibi cum eo quid ; , , , . , ~ > 1 * , 

talc unquam incerceffiffe ne- *«^*«pw»f £ ™ 3p**»- 

gavit: quin & rumores. ab Tw «»M >9 ??X*&> W ** 1 ' 

imperito vulgo de Hippolyto r l^srra^vrs »9 <W77){. H a 4Kt'tJ)><t 

jadtatos, falibs elTe, van fque ^«'^^ Wto, ^«twewT» «viil, 

omnino adjuravu. Thefeus . f}Jiuu wSwr . ^ ^ ^ 

autem hdem ei nenuaquam \. , r ^ '_/ v % « » 

adhibens^ pudefadus etiam , ^ f « UT ? ? ^ 7 ^ * ,* 0/cte<ir 

quod Pnmores fuos haec la- wt&£|-tw 9jcas«>* vjot- 

rere non potuiflent, e con- vohwmt. O 5 €>»t*u>- ^ -r^j/r 

fpedtu fuo eam amovit, vi- rt yT«, etl^v^MV©' o y$ «TxM»7©r 

fumque fuum fugere eamjuf- ^JrirrfiiW 3^ Uw, j«. 

iit 1 perpetuura. Ipfe inte- % » m , » * p«^c^.* 

rim facum filn fui , quem u- Jf N v ' J , 

nice dilexir, mifere lugebac ^ ^ ^ r , '^ 70 " T * f</> « 

Phaedra vero , innocentise <^ T » M«, «^'^« ■/> ay7t»V. H 3 

T. «7t(ri^tc^] vox hybrida, ex cx ^ctfrf, , Teu i fede excuflus eft. 

pmicula Gr*ca, i?, vcrbo vero Latino, 2. hAh^wt®- * *«^tr ] Scr. «- 

Graccomore formato , confida : a A*#»r©-. Ai ; ov, 8c A^#(^, 

«im fcu, »«, „^ 1? . w ftruST GraC9S ^'^' P, °- 

twmatur, indecompofirum,iJ i a-i^id&ij, . . Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. . m 

fye $ it mifu fizZfyar, ^KiCtfj^n fux iabi confciaj segre etiam 

ijthk, $ teTvyoficu fjtf fc rcns , (e , ob falfiim po- 

t» **i£»0K7»., g tiUt*> «<ut fcivit, annum asens trige- 

Ad'. ^Sa>V Kipttiw % (td— fimum nonum : ficut ifta li- 

9<ti7*1@ t wuj^^d^sLn 7at)T» , Ae- tcr * s prodidit fapientiflimus 

5»r K77, pcdjluj met x r* «»>pt- Cephalion - qui Poetaa etiam 

r, . j « v - , « ltmimse Fhsedrae & Hippo- 

51161 ^ lyti amojibus , vaniffime 

tu>7»r 7Aci<nt.{$t*Qi,- bulati funti 

E? aim/ir JV to7* ^goyo/r 2 £«01- Circa illa tempora Lace- 

Aewi A«juc/Wor/<w <b&t& d*moniii regnavit primus Eu- 

x ty*£<h*i*\-$toufrmhi:t 2^ heus ' per an r os XI '- & 

tlL > » , * « ~ M y c - 1 P oft cum rc g c « aln vni, per 

, «*? A ^ ^ ccxlvi anno & rum fpatium; § e . 

vf*r . l Ka4 b Ah*f*wQt t-m a£\ xj inde AJcmaenus, annos xxx- 

*&ti%i i C&oiKei* AauJhu(M>viw vn. Duravit igitur regnum La- 

T* WvTa \th Tx.f' Ape/jgwoV o cc daemoniorum per annos 

^tuIqt nwtwA*™- cccxxv, ficut fcrfptum reiiquit 

M.-ni A HA«' ♦ «efffcfe «• ^.% US \ fricanus ' 

T a / *>cwrm» vp p 0 ft gj^ Prophetam, regna- 

I«/W, <*o>r& tCtoiUai fft I*. vit primus ad Judaeam Kaulus, 

Jtuuv 2««a, e t» K/r, i* futff filius Cis ex tribu Benjamin, 

Zirtctfur, i7» K,hTaCetw ryTtoki annis xx. in urbe Gibeah. 

iSfti Kfodiw, * «$ t^ Aicki- Evcrfo Lacedaemoniorum im- 

2 O - r - rT AleteSj per annos xxxv. alu- 

V ^,^ 0 ' /ot, itv quedeinde reges xi, peran- 

ro(. *Kal S&pov iCaffiUrir* tTvt nos cclxxvII. poftea ea eti- 

K<m# JV « C*<n\H* KoiiySiav am regnavit * per annum u- 

7»' wVt* St?, t/> ; . num. Duravit igitur regnum 

Corinthiorum, annis cccxtn. 

- -Jl; J?/*^^f ] Scr - Ewp»^s rumrcgnum eodeoi anno ccepifle, fub 

^uieo. cnron. i. a . AnnJkgf&im "gibus fcilicet Alete & Huriftheo, ctfta- 

&&>T®< fbawiA^Oo-if Ep^iwj 'rm lur Bttfcblu* in Chronicis : quem Yide. 
f*5- 4- £ iC««A^rt» * fV? 

*. i§ ; AAj^,*;] Hic AA^ t&^i Supble, ex Enfebio, Abr»(3pn;. Eufeb. 

vocatur, apud Bufebium. chron - Can. K«eX^' &*<n*4*ru 
. ^im T*f; A**i<k*<M9y/flt>$*] Av rf dpn, it^- «r. & deinde «« 

Fwtefcribendum^^A^iA»^,^,: Kfi»%'«i fi**XRt%m9 ruh $ 

Corimhiorum tnim, & Uced*monio- /tciS-' ire i, 4< *'o»ci n^tj»'«<. 

Ufdem Digitized by Google tim JOANNIS MALALjE 

Iifdem Sauli temporibua, Pi- Ek *mf fchoif r* 2at* im- 

faci primum Certamen Oiym- f j ¥w Ijam 01 IWw 

picum ^P? runt » J 0 ^ 1 ^ 0*^>, «'w *J icfifc! 
lvmpio feftivitatem lllam uni- / * , - \ f a 

verfalem celebrantes. De his ™<*>™ *f *fW fjT 

vero fcriput in Chronogra- Ovf^i^ • ^wt©» 

phia fua fapientiffimus Afri- A^ty^vof \%<HtwL<P**t m 

canus. Et du/id A' *J me/p£ e$Jf7© It> 

Eodem tempore Judaeorura « ^ ^ ^ ^ ^ « 

Sacerdos erac SamuelProphe- J 7\ w 

ta; qui ex prxceptoDei, Da- W « ^««r 

videm , Jeffe fclium , Judxo- *r ©*« * Arfi* ? 

rum Regem conftituic. x« Sdw» r t/or ¥ Iwwrf. AoroS « Digitized by Googl CHRONOGRAPHIA 11, Aoros nEMriTos. , — , LIBER QUINTUS E De Trotanis temporibus. 

N 7v7f xffatit 796 Avidi* tempori- 

C*Gt 9 bflWi?; H hus regnavic ad W« s Sro rfc i I llium > ^vePhry- 

* rr ? 5 1 E^m , Priamus, 

Xf*iV*1*Qr3 Mor M^mW Laomedontis n- 

A«ot*lM&. BrArJwwC*. Hus. Eo regnante,IiiumDar- 

cri^, 7iTf ^ to 1 Imojs w danumque, Troia fimul, om- 

AipJtwor, * Tpojct, £ smmt » niique Phrygum terra,, a 

Wp* cro f ^?7tu *ri Grxcii devattata funt : Q?o- 

^ . r . « « „ ~ . rum duces celebnores rue- 

WA&tm* UA A*. ruftC) Agamemnon, & Me- 

fjt*w<»v , X) mn**&> % oi *o/- ne i aus> cum Neoptolemo Pyr- 

froly ffvw Nfo77?oAew n^y, r ho, cxterifque, qui arma 

2^5/ i7n&*7iv*tp *p tJ Ia/w , contra Ilium moverunt , ob 

^ t^ 1 <sai Tl*pv*&, m m Helenae raptum, cujusamore 

AMg^P^. axtrtif rSr Erfw, P * ris > <* ui & Akxander, ca- 

^ ptus fuer^t Erat enim He- l l«An $ « fdd. H $ E*i» f ena ftatura jufta? decora 
«/ tW*j 3 w^^, piliis formdfis, nivii i i> pa- 
inftar — i ^n» n*f»y^] Scr n*p t }<&. Helenae laudibus locum haberc nonde- 

»: ***** -Mi*»~*r ^:^,^^ 

mtum propric Vcfercnda : h«c in Digitized by Google Ii4 JOANNIS MALALfi 

alba,,pulchri6 fuperciliis, elc- U^tww ^iaV, 
ganti nafo , vultu optimo, cri- i tu^tfiuivi^, SKofyt;, 

ne crifpo & fubflavo , oculis ^ ^ ^ydhws %x wnL h< t>S**' 
grandiufculis, gratiofa, voce , , wWuW» <t>*~ 

fuavi, ftupendum denique ob \ W™tW • 

formam inter fcemini fpe- CipJr **t**^ ,oi«f«f' * A 

dtaculum: annum autem tunc lri<u>#f *r. H Ji dzx» f** 

temporis agebat vigefimum t^xSv t* &r^€<&tti 7&) Tpo/au' , 

fextum. Caufa vero, quae & ^ M iiw fyuwv yu?™** ™ 

Troise, Phrygi* regionibus, | , ^ ^ , j 
regnifquc omnibus ruinamin- * > r r- 

vexit , hujufraodi fuifle perhi- «^. • 
betur. 

Nato ex Hecuba Paride , T ; ndftJbt $jv»2nms vsro ^ 

patcr ejus Priamus oraculum ^ u i « ^ ^ ^ 
Apolhnisconfuluit, quid de r „ , ? , ff 

filio fibi nato fperandum effet " ** 9 Zn • f 

Refponfum vero vates hoc iTtujStfrm Ttpi r Tfxs* 1 '' 0 *' 

dedit. N*f»* */? jSffiw P<* tjS. k*i I<#3»f ain/ & XP*^ r * m# 

w />*er infaufius : qui, tricefi- E7 i^f, tf$e rictpic , w «A/- 
attjngens annum, exitium mmMtk M»* \& 

rernis Yhryztis allaturus efi. r > , » \, > ~ 

flgubi audiflet pater, mu- - >» ***** *P7>U K«i ja^ 

tato ftatim nomine Alexan- t» & Ilpi^of, 43t«r 

drum eum vocavit : Sc aman- «rtjHxm 1 «tWr AMS«r<rpor , ^ 

datum eum in agrum quen- | T ^\f€v avtiv iv&yw, * ovi/>wt7? 

dam, Amandram vocatam, A 'jw^^^ * >*■ 
asrricolae cuidam enutnendum \ ' > - .JrjU*»- ~, 

tradidit, ufque dum impleti *™* » > ^ W **- 

effent anni illi xxx. Oraculo ct^rra itv, 0 M** 

- i — ■ — 

de facie «ntum dia apparcbic cuilibct leu parvs ncceffario vcnenda (unt. 
Jocuro hunc cum ieqventibus confc- z. fAirmofi^a-it ewr AAf$**/*M 

lenti. lib. enim 1 1. M. Antoninus Philof. if ac , porphyrog. <z§2a ttit i^7«Ae<^S-. 

M*iwt&ws dicitur*, cura prius ^ T Jf o**n>, eum Alcxandrum prius 

^>rJij«^, curtus, J Aittij, gracilit aiaum fuifle afferit} Deinde vero Pari- 

diaus fuiflet. Verum S. Pauli CharaSe- dem , hbn ri «favtu , quod vi«ta 

rifmalib. io. p. Uf. datum, rem extra roortc> cum 4 matre expofitus fuiflet, 

controVerfiam ponit. Ibi cnim cum prius a( j huc favtito* eflet. 
tttmcorporistotius lineamenta, tumvul- W^, M«*«J>5 • 

tus «pilIitiiquecolor,defcriptafuerant, crfJS» . ^ M 
randcm add»t autor, xasra^A^-m e^-v , * , c _ i 

* X«9«r;*, Wiw» rUUundvmti * W»* Wl ] Scr. ^t^. 

tribncos, f<**&X*&*vi&i **fP*$f+ f Digitized by GoOQ GHRONOGRAPHI A: Uf 

tov *lrov A^tf^por, tof defignati. Priamus itaque, fi- 

£ Ity,*, npiVor, 8 «feS «- lio ina S ro reiido, muroma. 

~ , r , L , / ai 7 gno agrum hunc cmxit , ur- 

w P ,wid* W - «».»«rA7ii. beraque Parium vocavit. Pa- 

^of » iw oeuT^ «£>p&i m MP- T1S itaque hic cducatus eft , 

M<rtv twri -rtihiv to mfiov. Ka) aetatem fuam bonis artibus 

t^vtv UZ o n*'pw *7«*P?oV*- impendens. Ingeniofus itaque, 

ror, £ b *W <A*>, w * cruditus « vafi 5> * ° ra ~ 

* * sw \ » ■ tionem Laudatonam rn Ve- 

^ZT *Z V «erem compofuit, prxdicans 

irn&uhf tifJtTo, t*6$tn Myv cam £)eabus omnibus lupe- 

^Kuyua^iKfiv h< rlw AtyoSirlw , riorcm , ne exceptis quidem 
*iy*v 9 x l^***iMt OtolrftJ Junone, autMinerva Cupi- 
«ifa ifc> Hp*, ^'n t&) Aftm&r. ditatem enim Venerem eiTc 

?Lf £ AMtfr&0, *tf «bW«r dlxlt . ; ex Cupiditttc autem 

% ~ vT , * omnia procrean. Jndc deeo 

•«f» «5; ** nfHflwm** orta f abu i a> arbitrum illum 

Wfta 77'xT?^ tiTTtVi h Tf conftitutum fuiffe, interPal- 

t* U^taa. Aia t»to fop«o7F , Jadem , Junonem , & Venc- 

b'7T 0 ncx> fa/re fMi^v Hi^ct. rem; Veneri autem tietu- 

£ Hp^ , £ AftoJfar , $ iffe via ° riarn ? dato raa ' 

~ r/ "\ » ~ « lo aureo. Qixit enim Vene- 

th AfyoJiTM %Jh,x* 70 ji#\ov o rem , id eft , cupiditatem, on,- 

ftt , ifo, F/*£a/ , «Wr ot/ » n j a procreare , liberos , /api- 

5v[Jct , 0 8w , » AppoJ/7», Wf- entiam , temperantiam, artcs, 

T=t r/')t1fi , £ 7f KF<c , 19 <»?i'tfF, 19 aliaquc omnia , tam in brutis, 

mtymO» , mi 7i X w , £ 1 uarn ratione praeditis ; neque 

«T r , ' , - < ' ea majus effe, nec mehus 

7ittv7u , tv xoymt w quicquaR) . Sed & Hymnum 

>o/ f - u4/';«f ovu7»r, ^2A77«y et j am j n i au dem ejuscompo- 
fjui v%t5t7o |J w/XFor «V fuit Paris, quem Cefium ap- 
^t^), f ■ * Aty^oF, Wf 0 ^y- pellavit. Priamus itaque, ex- 

tpV H^if. M8t« !J tV Aa^f *a° tandem » n «° P° ft . tri - 
, v : * # a . „ / cefimtim fecundo, praehnitum 
„ AC ero, 4 n?'- QraCulo tempus pmt0 . 

tty ot 077 mo»\vtv o ffievof t» e/i- 

• ^?** . • • • - iv*] Vicus, muro cinaus, Urbii fta- apud Homer. acu piaum lcjrum: figni." 

tim ncenubique apud Autorem hunc fica^ «iam, Cingulum Kupt,» e Hefych; 

fibi fumit: cxempla hujus rci fre- Jtwi^n», r titixi ia« , » 

fluentia. ^ ^tS»« ^/xi'A«?, »» T A^g,^ 

p a/ ■ liift ii<* JOANNIS MALAL£ 

riifle ratusj mitcit qui filium tivlot XP^« * } ** n*>iJW 

Alexandrum, qucm apprime & *' «fiwi* 1 - *t'H«r 

dilexit, cx agro ilio honori- v i - . - / - . JT^ 

fke educerent. Quin & rcx ^\ ^ ' 

ipfe Priamus, Proccribus, fra- f n ff , ^ 6 / » $ J 7 *™" 

tribus, & civibus fuis omni- sp'A« $ aZiiv. Kal i^A^tj/ o <uJ- 

bus ftipatus, ad eum rccipi- toV IlpiV^ »w Aimmtif au-nS, 

endum exivit. Pari« irijnn^ * « x » * ■ ~ 

Iroiarq lngrcflus eft , anno * i « » ~ • * 

setacis fu* tricefimo teruo , C/ , a< ^' , <WIT * 

menfe Xanthico, five Aprili. mrTl * °[ ™ r ^A^ar. k.*/ woua- 

Quem cum vidit Priamus " T ? Tpoi* o mirit Tlctpir 

tam afpeftu , robore , &c fa- tJ a>' mjt* eT« , ^/ 

cundia ornatum, juffic eum *J £ K«i i«pe*««V 

dona -accipere, uc in Grse- : \ \ n r - »_J * % 

ciam proficifcens , Daphnxo r ' r . > 

Apollini lacra faccrec: di- T ; , w 

cens j Deus fcneclutis mezc te* T $»j *fc|A©utfH a«£hV Jv- 

mifertus mala denunciata a- , *m dinh&iv Sv<nSi<nu iv ea- 

vertit : tempus enim Ora- ^J}, AmW /iw. 

culi jam praeterlanlum cfi-. * ~ n # ' r 

rnamus igitur Pandem dc- , » .V* « ~Ar « r , «. 

inifit, datis fflf muneribus « wJ^rtp^o^Wr 

pro omnibus Europ^e re^ibus ,• /t£ M *Y**' ^ 5 " w» 57 '*^ w M- 

quos etiam per literas horta- ciJ) Wvto^ T»r @<t<nk£f 9 tiToi 

tus cfi- , uti filium Paridem , ^njmo^tt^ Evoamt ycdm y^i^- 

n exan ^ rum » 0racul « m ^in,V^V,ftiA'- 

ApoiJmis adeuntem, ut ia- - v *~ ^ „/ ' M 

cra ex voco facerec, pro di- ^ T0V * v ™ L j« T , w 

gnitate exciperent. Paris ita* AA6g*rJ>cr, a^t* «r ct^/, 

que poft l v i i dics , quibus tJ aWaawi, otWA^ir» *r 

Troiae coramoratus efi:, de- «UtoV n^p/A, Tn^t jt, to/j- ^<n- 

cimo oc]avo Defii , five Ju- ^ // ^ K «i igj^ 

nii menfis dic difcedit, ac- iv. ' f *t ' # * ? ^ i 

ceptiique fibi donis regis v v/ * ; , ' , 

quampJurimis, & afcitis, ex ^ 9 \ w ^ * , 7? ' Tw ^P H< "^ 
flore iuventutis Phrygiac, c.« ^^i'' ^ ^n^^/w $ no^Zv J^- 

comitibus i inde folvens na- pw Ceta-tKtxav, i%w \n$ tcwT* ctv- 

vigavic. Pervenit vero ad Sfa^ *?fat nwiwt p'. T. ol lihxtfci oiirtf Trurrr:} etvrv , Europam, pro Grscia, &: Fellajem, pro 
hoc loco ad Paridem referendum yi- Peloponnefo , apud hunc noftrum fre- 
dccur. quenter poni fupra monuimus. 

rfu>Ti}G\V Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 117^ 

nhLnm b t?*4a« t? m>o«V» urbem quandam Grarcix, no- 
• j r*\'A 1' - / mine Spartam , ubi rcgnabat 
. V „ J , , McnelausjPlifthenishlius. Qui 

aAoutyuji , hto/ nTnqyjn&M \sm qui( ] crn Menelausapud Aftre- 

MtrsAe&tf, m» riA/c^Vtff* o?7'- M^- um Argivorum •rcgerq, una ' 

dviif<t<pti h( Tcc Cdfima. r cum Agamemnone , regis fi- 

ATfgw, C^/^f TAp^w,*Aot lio, enutritus fueray > unde A- 

. « ' *■ » ~~ » / rridae ambo vocati funt. Q 

« \ ' ipfo cnim Pandis advcntu m 

^, fl ^o At?«^, o <A M t- Spartam urbem, cxpeditionem 

v£A«®> sto///^ w &n7fr'tiv agitabat Mcnelaus , una cum 

h t» Kp«T», &{jux. 7i7f <svfyji£<riv confanguineis fuis propcdiem 

clZtZ , o<peihav Zvrt&cvu rd A//, foluturus, in Cretam infulam ; 

.> ~~. r* > • ~ ¥- . ' j ut ibi lacra lovi , 8c huropac 

«< «'cJ«rr' - faceret, in urbcGortyna. Po- 

r Kpi.w,o7i ^«n a f/f 2 £ , r* fitum nempe hic in more f lbi 

Stoptm noKi *tit ojjthv. E-kyi habuit, anniverfai ium uti Fe- 
?T^?y 0 Mm*a& foieiy top-mf, ftum,& facrificia , circa illud 

x, ' . i.. _P t ~ » «r fomniir nMAtinnic infl-irnerrr^ cepuis, quic rriaiijud h-a j. iii / 
\ gise miierat; Alexandrum five 
Ctx.riKi(0f UfictixjDu <? $:v)ldu; &tj Paridem , amplexus eft : nec 
Arictf 9 19 Ttt £d.o-iki)& «AkTpa t« minus honorihce cum exccpic, 
«eo 1 ouJtS ^Vw, 4oW?c£*to # quam fi filius fuus fuiffct. Con- 3 B^cnA^ . Pe* vocem, r- 
7irtp^ft[» , ferc rcponic AuCor nofler >t 
qtiia jam olim , ante Scripcoris bujus 
aecatem, ; J /3x<r./*v; appellacio, impe- 
ratori Komano appropriata fuerat 5 Re- 
gesautem alii, Principefque omnes, ex- 
cepto, uc apparet ex eodem Luitprando, 
Legac. ad Nicepb. Bulgaro , ftyt; y 

Keges vocabuto Lacino, & fmttxcu , 
dicebantur. Imperatorcs etiat» Roma- 
dos hujus nominis honorem aliis invidiffe 
apparet ex Luitprando, qui Legation. 
ad Nicephorum Phocam pro Ochone M. 
obiic •> ubi Imperacoris fratrcm habes 
hac de re cum Luicprando litigantem , 
verbis hifcC Offavo autem, id eft , S&b- 
bato prmo dierum Pentecoftet , *me frgtris 
ejus Lecnis CwpdfiU , &• Lo$eiket* pr*r fenuam fum dcdnclw ; vbi de Imperisli ve- 
ftro nomine mAgnti fumui conttntiont fati- 
gati. Jpfe enim voi t non Impcratorem , id eft , 
(ietmXt*, f"* 1*%^ fei ob indignationem , 
fitce , *d e!i t Regem> noftra vocabat. Cui 
cum dicerem , tjuod pgnificatur idem ejje , 
ejuamvis tjuod fignificat tUvcrfum ; Me % ait % 
nen paas, fed conttntionis caufA venife 1 
ficque iratns furgent , veftrat Lueras 9 vere 
indignans, non fir fe , fed per inmprcttm 
fufiepit. _ . . 

2. r« Wpra, ^ ] Cedren. 
S WfT» • Sparu vero tum urbem La- 
conic* principem . tum Laconicam i iP- 
fam figbificare aff.ric Stcphan. deUrb. 
ex T.lrTagora , qui de S r art,s loquens, 

/ttjlattj* 

p 3 ftituit 4 Digitized by Google n8 JOANNIS MALALiE 

ftituit itaque exfuis,qui mini- n<*'p/JV AKtfyarffw ksh 

ftrarenc ei, fociifque ; & para- A&^Qr fluJw, jVW iffej ir 

rent rnenfam , aliaque omnia . ? , , ^ . ^ 

neceffana, feorfim m Pala- „ r , 1 r7> , *T; 

tio fuo. Quinetiam licenti- f** 71 * § 

am ei concelfit , in urbe illa *YcLKa(Mt7u, Xj to/Y £wtS, *) t<* ^ 

diebus quotquot vellet, com- ty*Tnl<*.r eiftwf ajmS , ty.it r*\cu . 

morandn ufque dum vires b 7 f «»7? flriM, W ttkwm 

fuas, navigatione exhauftas, . \^ ^ ^ lv(tV7U dyt . 

reiumere potuent: deindeve- ( T~ „ x v v , 

ro& abiret, ad deftinatum ^«.^*****»^* 

Sacrificium ApolJinis templo W * 7 »e «mx^y , Tfrntvow t» 

ex voto peragcndum. Pari- luyfjui'? SvaW fi^ to Jipor toJ 

demitaque cum rebus itaom- Av&tawQ'. 19 o M^Mof 

nibus inftru&iflimum inPala- - „«, . >_j M * _ r>> - 

tio iuo curaflet Menelaus, na- , , » . a J « / 

vi confcenfa,in Cretam pro- ™* • dm^Aov, *** r Kfmim, 

fe&Us eft. f*£7a* duuTo^ to icOoy itclKclvov. 

Interim vero , dum Cretac EvvtSo Ady&vlr Mfpftotw 
comraoraretur Menelaus, Jovi ^ KpjfT^y, 1 ^en^GyT^ A/< a<te- 
Afterio , & Europa facra pe- < > T? E * > ir T ~ r * 

ragens in urbe Gortyna ; quo- ^^uACn iUi &i,U» WiV&b 

dam die contigit , Helenam TO i ^ b "W£a. w y v~ 
in hortum Palatii fui defcen- ™ tto&JU™ rv'it*K*Tni ofl»f, 
dere, cum i£thra # , Menelai to i&y&UZca, $ f Kispct; , •? 

cognata ex Pelope*, & Cly- wfftifa SMtwA*'»,** nfrwi* 4 

temneftra, ab Europa genus a^^k^a^'- 
ducente, ut feie ibi oblefta- n A/ J»^ A# 

ret. Pans autem in hortum w ' , , 

forte defpiciens, Helenam vi- f*H««XjJ9 mpot^t «I ^»4 

dit$ & oblervata formaejus, tmV EXewr, a ty t&J ri^Tce, Cam- 

juventutis flore, amore ejus d«V e)*7? «r dM-o, £ cfti t^ 1 . ^i/<n« &»t* A<i AsTpt» . ] Jovi Crct4 fovis magni mediojactt infula pom^ 

Afterio, id eft, Cretenfii Hcfych/ Aftfif, Mmjdtus *h, & gtntiscmMa r». 

n Kffa, *} j A5a®- »'t«* oVMfAvn». ln c«ta vero fepuhum fuiflTe tefUn- 

Jovero enim in Creta natum atque edu- tut Gc( j r . chr- Alex. Autor, Chron©gra- 

otom foi^ teftatnr* Ucfonm, dt (aoific. phu$ quem Autori huic 

**i "•^^"^^r*» prxfUirous ; qui omnes Pici Jovis Epi- 

»ij 7ic<plu>*4 fwov T Aioi AiVKtmr, ta>biumproferunt,htfceverbisfcriptum. 

«,v^ *} 7«'^« *«Jtk hitu6vn u Dio- e n0 ,\aE KElTAl ©ANQN nH- 

nyf. Perleget.de fuu.orbis.: tfQS O K AI ZETS ON KaI AIA 

^jf^ Ai« ^«^«^io *» KAAOYSI. 

Sjc Virgil. cdam lib. ifneid. ' 5 • '••-! - * ? Digitized by Googl CBROtfOGRAPHI A. u> 

A'/5y«* f ffvf-^iJif MtittAv, •flfc- captuseft: atque Mihrx, Me- 

m«'A( £ r KKv-mfMlv*!, U i<k f n e' ai cognatae prsedid* , ope 

. , ,^ . r.. uius, Helenam corrupit : & 

Tp«Mf, ^ijuliuv Kivfvv T&a- dens; ipfam,cum ccc. pccu- 

«miW, £ arjtf» ttdW^, niarum iibris, ornatuqtie mul- 

> j ' 2" a aV*-.-. 2„ to pretiofo, atque argento , 

xjipyjjP-, lAty*™.» com F iunte eam^thra, Pe- 

Ifexjwr®- *> kac/tw- lopis & Clytemneftne cog- 

[MH^ttf , tmj- €k ECfaW, nata, ab Europa oriunda,cum 

* JW<k>r x.*CtK*\cte!e»v oxsnit. quinque ancillis cubicuJarijs, 

irWfaov ** *2/«tfV* a avexit. SacrificioqueinGrx- 

wAiyc/*/»- ^w*^9wjj^ veriamSidonemnavigavitjin- 

to hpo/ t» Aot^w^,^ 7^/^$- deque folvens, in iEgyptum 

rtal Svcnew ir EK\a'J). Mi/u*5tiK»- venit , ad regem Proteum. 

71* A' o/ c j»k*fym 79 sw/fe- Milites vero, Menelai regis 

mwa** ct*™™ Eaj P alatii cuftodes, ubi de he- 

0C4ft^.9^MMr igl- animis con ft e rnati, fme mo- 

srsu^y ^avuttu t?«V Ik 7* s 7ii- ra t res militos, ab urbeSpar- Leg0 4 ^** T <w» vc * potius ^1« gl » cwry ^ q A^* J*r} Tpnow. 

&C 5» •'• I^KAmBm xjfSixaAoipicw» T, 

&$h*t 1 fuic K**txxXct&i<& , uti ex hoc loco appa- 

Pithei filia , Thefei vero marer: qax i "t , tam pro ^Mn&vi^ qaaai pro G*. 

Diolcuris, ob fororem Helenam a The- fca»Air« , iumitur. 

feo raptam , capriva abdufta eft ; uti a. KtfuVi «'^«i airVr» 

teftatur Ifac. Tzeii. in Lycophron. his Phceoiciam verfus irer d irfexit Paris , 

vetbis. n«gi3-#£ *J QwdCg , o verum adverfis ventis jaSatus , ^gy- 

At<* i», • 5 ncc^J^»^-, ^iA««* pcum tandern appulit. Conftanciaus Ma- 

~ A >« -rrOJ Q d. I Et P IUl ° ,nfr * 1 

a A»tWAv, •«« EA#- MiAt4 l, ^ T 5 sisV, T^J « e «xy^ t? ? EAif^, k*™^, o% W ari, (■ ^tvt t»7c rt Digitized by G 120 } O A N N 15 MALAU 

ta, in Gortinam Cretae mit- xf«r 2*a'pTK W t Ettj^ftr, i> tw 

tunt, qui regi Menelaonun- T/opltu/»» th* Kpw , 
ciarent, raptam cffc a Pari- ^ MmW» C«^« # 

de Helcnam; unaque abdu- ' , , „ * , - i « .» n > 
clam iEthrtm, regis & Cly- «? f ^™?'- 

tcmneftrx cognatam. Hxc e*Qr* *> ov v*t cwt*< w 

ubi audivit Menelaus, furore qiui AYtfW , ibi ovfyvtf* «at« , 

quafi quodam correptus eft : ^ T ^ f vLKumxyLy*sf*f . Kai dotpi- 

ira etiam in TEthram vehe- ft9 ^ w $ M?r6A*gr , ! w S&ftW 
menti commgtus eft; ut qui v „ , . x > A >~^ 

de illios caftitate fpem.fane J*" > ^™*» '*? f° A f^> 

optimara fibi conceperat. Sta- & W ^o^^> ^ «*- 

tim itaque navem confcen- 7^ ^Vpw©* *arv. Kcu vu^n^ 

dens, in Graeciam reverti- ^^;^ yjari^U* 7 ? 

»11 1- • Sn^rfijm veniens^ in /* • f . , ,_ Helenam,cum ranae , caete ^ * m , - 

rifque requirant, fed nufquam ** w n*P^<> 9 * ^ «■ 

in venerunt. ™, £ «x 1 J/ P 01 '* 

Poft aliquod vero temporis *m?t* ttf ^pwov Ijc t^ 

fpatium, Pari/ex iEgypto re- Al ^^ 0 n<t w ^ * f T&i EAf- 
diensHelenam cum pecunns, W»v*>m,*> * ^ 

divitiifque ejus omnibus, fe- rw >* *7 • <- n,;^, 

cumadvexit. Priamusautem ™ ^ r «PW* O A Ue/apoe 

&Hecuba. ubi Helermm cum w " E^Cn e*p**>7ir tJw EAg- tatifunt; refponditHelena, fe • ™ 7™^* 
.Alexandri, five Paridis, cog- #* ™* 
natam eflfe; magifque ad Pri- »V <rvf^, 2^ (^kKw f©e?<m. T. *> ; 3 Infra etiam de Orefte nus in dida Oriftis hiftoria , haber , 
logico nugno ««« .«c. ™ hab.rsquenT.a.. 

itaque aut a&m.K», 

wvov ti ilnx<&>, ifmmjjfa* Cedrc- fcriben<Ium,iuc pr*cedcncia ita legenda 

viden- Digitized by Go< *v H 

rcLou CHRONOG R APHI A. 121 

khv Tl^iAt/Q tjt E^'-» f amum & Hecubam, quam ad 

rzS llA«i*W itf ' MfrffWa' _**> Menclaum , PJiithenis filium, 
4 o » A r / _ jp» fe pertinere. Quippe a Ua- 

• f* W * & AgenoV Sidoniis, 

2i_W, Jt, f* $__* r np/tf^, ac p riamum , ^ e genus 

w aut-cu \Wp;rj«r U r $_* ducere affirmavit. Ex Piefio- 
ctvT». £x> n\nndy»< >_ f Ad*<ti na cnim, Danai filia, nati funt 

Su^tSSr , tyt_r&* 0 AtAc^ , »9 & Atl *s , & fcle&ra : Elcdrae 
Ul / S_ ; - « . . / - ' r . autcm hlius fuic rex Darda- 
H T,^ * nus; _ quo Tros , & Toiani 

fnteuiy _* «0 Tp«@*, 4 01 tbu rC ges.Addiditpra!Ccrea,rcgcm, 
Iai'_ /_„a.A«V_ ____' eOat *oi'yix^ , r Dynam, Hecubae patrem . ge- 
AybUoQf tfor, «77^ e^JJsro &jc- nus fuum repetcre a Phceni- 
yof& AoJa. UntoU, h E«i_.r ce , />genoris F. a Dyna au- 

b ? *_r 3 r5 _W« * ce ™> Ledam «iam fuumtra- 
. t // « v o - ~ r xHIe onginem. His ltaque 
«i AmA, #3). T^r« «A «- yerbis |, ria1hum & Hccubam 

„-___ h EAerw to. np/«t>w _ J9 th a |l 0 q Uu t a Hclena , juramento 

ILyJ.G»y nDtffiv *Itm ooKcSntcra, {/m ab eis confirmari petiit, fe ab 

<3&Jb%j7ou- w AgynTet, ^uhAV ilHj proditam non iri; jura- 

mW_ «A^r*_, d*k 7- mcnt0 eciam tefrata eis,feni- 

vi 1 »» n » . * » . hil ommno a Menclao lurri- 

rj^# fCf* Mtfu t X if, Kat M- puif r Cj bona verQ fua folurn 

E«twi «kAXa&rtt *Ct(w cum tulifle. Tum vero He- 
TKptKH, 7frtia Wrrar alntfat- cuba amplexa : eam , ofculata 
7irvf7» # cft, aliiique omnibus deinde 

chariorem habuit. 

' Vtotnf A 0? ™ P i AiatUntm* /dodti vero Agamemnon & 
^ __ , , , r. _ / vv- Mcneiaus, Helenam cum Pari- 

w MircActor, t£» xft LXfmr fli deadTroiam pervenide ; Le- 

TiwTpotlw $ n«.ot?o< jwpi_oi_#, gatos mittunt, qui reddi Hele- 

tTrtp^v &nJo3ki>eu <rhtj nam poftularent. Et quidem fo« 

EA.r_ju # «/A<i y) ^ i «IAa^ eew- ror ejus Clytemneftra maxime 

Tiwf Ktowwv* <rA Ut* dtfft h °c urgebat viro fuo Agi- 

i r „__.__.-._ a„ memnoni , Argivorum regi ; 

AjaUtfJLfOtl . 7W \idLQ-tktt r» Ap- o i- • *_ ? 

/v 1 v , / # v q um & Ijterasetiam MeneJao 

>«. , «0» to fX3«r f EAer^ f j editj H elena_ tradcndas, qui- 

auTfr a\Jix<p\w »77. ^ itomoi dus rcditum ejus fuadere nite- * • • • 

-identur : H JV EAi'f« »^>J AAiJ^k, I- n Atf» ttotfo ] leg. 
t_ I_-_-^®* , «»«f <rvf$»>is a^«m» »Ai>r» «»««J aut» i AjiJWj 
Cstteraro mutila funt etiaoi fequentiai Hh 
quorum tamen fenfum utcunquc e_- 
preffiaius. •■■ - Google 122 JOANNIS MAtALfi 

batur. Antc bellum itaquc mt\s al-ntv x*p(jut7*, w 

fufceptum, MeneJaus ad Rria- Mfr j^ t$4torm viuoju * E^- 

rnurn comcndic; uxorcra Hc- ^ 5A*r 0 « MfriA^ «C« 

lcnam libi reddi poitulans. , y v , v r / • i « 

Priamid* autcm cum cara iW^, f ^ ^ 

reddere renuerent omnino, tw ^toieu^, «?«t« 7roA«f*«. Kou 

in Troianos arma protinug £* lirtittoioxu 01 Xlftau7Jkt Knu 

iumpfcrunt Atridae; regulis £ ^ 0/7re V tm^ir^ 

etiam vicinis in belli focic- ? ^ Q . ^ mhSf 

tatem condudhs. bollicitatis , „ , . > 

itaque Peleo , & uxore ejus W<* ™ ™ ? £ J*?*?Z 

Thetide, Chironcm ctiam , vto»i. >KkiUi*»*9% r n»Aw, %f 

Rcgem & Philofophum/i he- «^tk ymCtr^ $ ®tw 9 19 r *Jt»V 

tidis patrem exoratum habue- x*'par*> ♦ <pt\dav?ov (tctm~ 

Thetidis F. fibi daretur fo- <v ' /fjV - *? n -x^ 

cius. Eum itaquc Chiron ac- ^ 0 ' * 067 ^< *" T * "^f * 

cerfit, ex Infala, ubi apud «>ow A X«p«F<^. Osrf X«pa>r 

regem Lycomedem , focerum m^^s $ 

iuum,Deidamiaepatrem,com- AiWftMifW ^tfffiAcaf, r m^p» r 

morabatur Achilles itaquc A%lM ^ j T 

comitem fefe Atndis adjun- , C ~ / „ > > ~.<w t» 

Xit; fecum habens in exer- <> T > K«<*™**^ 

citu fuo M viM Myfmidonum : J A^««foro ewnx Ayj>***<> *X W 

( ita olim didti, qui nuncBuI 'fc/W spalor r hrtyo^m *Wbypfotim % 

gari j inter quos Neftor fuit, 737?, yiw \ >J Kiynpfc&p B«A>xpw , 

& Patroclus , caftrorum pras- ^ y tKl ^ v J-^ n*7?oxAy 

iedus : impetrantibus hoc ab , Nfcoer Amr 

his,Chirone, nleo, Sc 1 ne- r~ ♦ » ^ n *' 

tide, ut Achillem comitaren- Xfcjwor, ^ n*Afarr, 

tur. Exivic igitur AchiUes, x} 0*77^@* , «waIvcu «I Ax#>Af/. 

Argivis , Myrmidonibufque a-m>k$% Ji V Ax^&t p*<& 

fuis folisftipatus, adverfus Ili- * $y IXi0Mj Ap . 

um. Scd & Atrid* quofquc v ^ £/> ^iOhm. 

etiam undique per Europam . . w . L ». e . • » 1. Mv{toth!f*>' T»Tf] Myrmidonas pthii vero Theflalix pars, teflc Stcphano 

primo A ginetas diftos, Trotani vero de urb. ^ MS*?f ^iortc- 

belli temporibus Pthiotas alTerit Eufta- j n quatuor enim partes eam di- 

thius ia Hom. 1A. «. Mv£p<^»>f; ti vidit Strabo, apud eundem. Zifaow» 

tJ Ay«^H \in>TT7»y$«< 4>3iirief ^ ttoj*^. t%» 0sorflsAi'«r» 

iAi^rrt. KXvS-ltoOi h <P*<n M* e xn> <pStJ<nt t E««#«w, ©ir]*A/«7!>, nt- Digitized by Googl CHRONOGRAPHIA. 123 

ATfi7cAti Q>dL<Tt\ut y w Tvf ^oiTHf Duces, acque reges foliciran- 

UoiKuf^m 7oJ ? M,&vwf^- tes > hortaci func ' uti dailibus 

^ i * s^r c» ,u ' s * & exerciru inftrudfci , in 

0 Z 1 /i, r ~ > focietatem bclii hujus vcm- 

zum.wsoftf. ri^» ^tey, x, rent- Congregari iraquefunc 

r^/* nmw. Kotj cim7&d,<£ «rctj/Tif , omnes in Aulide regionc, in- 

eacuac^^KTSf ey AlhiJ), «7» decjuejam foluturi ; cum,tcm- 

A*>ouW 3 £ peltatc oborra, Calchas va- 

t [uAvTtm KdK^ctfjQr v ? »yjT&. t« cdixit. oporrcrcAgamcm- 

ft 7 , , v , nonem hham fuam Joci ilh- 

^MWWfMiAwuiittM usNu mini, Dianx , immo- 

ApTi^cT), t« 0?* tm* ^pa* eju/- lare. Ulifles igirur, fimula- 

w , r&o ecu/r« ^u^tTEpot* l 5 </V tis ab Agamemnonc Jiccris, 

OJbojcvg i*tKtoiv J)*Ji\*,uf A rgos proredhis eft; acque 

>i.>^wf A)«Wfw&>u< ,nJe ^ 11 ? 171 . e J us > Iphigeni- 

, ? r « , L . , am , abduxic. Quam parer 

to Ap>0-, »nJ« r «««^Tip* Agamcmnon ubiVid c, accr- 

ipt^tiw,. KAtjaptiutf omtIwJ be flevic: mcrucns aurcm fibi 

\}a.LLtuvut iKhaxKJi mKpar ab exercitu , rc ibufque , rra- 

<poo«^/V J r ?«Ter, <ctj T»r tc- dic illam Dianac Vi&imam. 

Wp^ar, «i^fu; » W- ^um aurem ducerecur virgo 

a ' v s y f . ' ac * Dianie cemplum, uc im- 

. i ,V », a * * molarerur; cccc , omnium m 

tuirUujt* 7o j<p Cr . AiTifuf& w confpedhi, regum, & facerdo- 

oTpayLuau , eAeta®' ixW* r* 6c/ok tis, exercitus , virginifque, 

y^JjattuZoxt iu<a&ihv t l v uto-a> cerva viam fcindcbac medi- 

4fT UiiKxw, w?9«T? f w ¥ am , percurrens. Quam ubi 
T / > * . 0 ,/ vidic facerdos; hanc f in- 

j. , . 1 \ » ^ 111 ^) compreheniam, loco vir- 

K<ui»^M»tmrr{ut*\*i«.ft4jAAf- giniS) dare Dianx vi^timam. 

Tif tUa €K*?of mctTavTif , cc|«Tf Cervam itaque captam , ho- 

Hf %v<ri(w> eW T»f TOf^iv\s , t^T fliam fcccrunr ; cx Iphigcn - 

A=TeW. KcJ ^^oa ^ tA«- a ™ pacri fuo Agamemnoni 

e^T^ApW^- t&J A ^ddiderunt - q am tamen pa- 

0' X rv ; iv f »a' rer e J us rcll «am , faccrao- 

I^«^toAA»tf t<?m J n D:anse rcmplo ^ >n . 

t?2 A)auiuvovr wm» 0 *,yLLdu V ut fri tu it. fxindc itaquc,liex 

«ccray ixw iy /fpS AtTBLufQr ibi omnium , ab excrcicu &- 

Jepwcti. K<w' ao/tidf dyii>o|>oo'3if /3«- c>us eft agamemnon illinc 
j„.7 >o» ' « a ' vero exindc abeuntes, in Troi- 

OlK&if iKU 6-fa 7Kt¥7Z*V 0 AyLLVcU* r o < 

~ ,w. r , r am profeai lunt. 

vcov , ex tk i^mJiTH* K^Ku^iv op- * r 

{JAHTcLtTif MASBV £^7 ^ TpO/Ctf. q a 6rr?ec Digitized by Google 
Caeterum Grxc nihiJ ceden- ' \ » \ . * / 
te S> fed oramTrT* 2*. fT^' « " B**?! 
mam tandem occupantes, na- 0/ ^* r<ew > * ^oW^ k*' 
ves fuas funibus alligarunt : n&7tGȣ ffi ^ ytw 
no&e vero ingruente, Troi- TfwV, *) J****** 
ani urbem repetiverunr , por E*r^« M 0,»$*^ > uaikto *2 
tas fuas obflrmantes. Node h ^ Lj j,^;,*,™ 

vero media Cygnus quidam , f , W ^'f*'™ 

Priami cognatus, nec Jonge , * 00w * ^*?/^ 
ab urbe habitans, audito Gne- m% Mfuen» i*v$w fpdpxp* T 
corum ad Troiam adventu • Tle/ApVitK r ^noiot vSrcip^ar, 
egreffus ipfe ex urbe Nean- <U«V« * r e**W «V * Tpok* 
dro cum copns magnis, Grae- B^) Nicv Av<fc« 

cos adontur: commiiToaue / L* „ C 

per notfem p«Iio , Sl T^I?" ^ f ^<*«> 
le occifus eft, profligatufque «^&^ •^iwc *j *vp- 
eft exercitus ejus, antequam ^autr, q>onl r c-m vsi Apt'*- 

dies illuxerat. Confiiium ita- 3 *mt £ «m^ •! 

Troiaeque m proximo cir- ^ * a*, z, a ~ 

cumiacentes urbes praeoccu- ™ ^ ™ 
pandi^ ut quse Priami par- , ^ i** ^Mwioy toO 

tes fufcepiflent. Juramentis IA| '*> iji»rTpW|*^^fc 

ltaque ieinvicem obftringen- <r*f j£ «rwStfw T5* WWO- 

tes fpolia quxcunque in me- ^W, fo «&» ^ «J*» 
dium coram Rejnbus. exer- n. - > dium coram Regibus, exer- ^y.uC^L^ i^.X ^JZ 

cituque univerfo fe produdu- ^S^f^ * 7 ™' 1" * , 

ros j Jecernebantur in hoc ®* mK *™ > w ^yw, w 

Achilles, Ajax TeJamonius, T * *>P*e*%v* $ Ax tKm 

& Diomedes. Derepente igi- Ae« t Tor Tt**[MiQf Awt* , 

tur Diomedes Neandro C> «) ai.^'^. tihdMm ns urbe occupata, reglonem " ^w^r^ 

■ ' *»■ 

' ' I '. T 

■ 

' - 1. cit *f N £ '«» «v^l Nf«r^«0 A*« T 'i,- r «y E^jjri»»^, «5 X*'- 
tetur, apnd Cedrcnum. Stephan. de Et dcinde , Xtytrw\ Nicev<^*«» 1 < -.-'••.-•«■ -Digitized by Google * » • f • CHRONOGRAPHI A. x*f 

in\iy t5 *_«. KtJxr* «_W«;c« - e J US de P ra ^ alur > e j u$ 

^< cho > fiIiaque Glauca ' (XI 

7». *e*"J\6<f egjtfct» 5 39 T*r annorum V i r gi n e, egrcgias 

cAJo tfir? if»V, 1 KdCLw, 19 Ki^pwK, f orrn « , ) cap.ivis abdu&is , 

tUi 5wj«7lf« etoT« , oy^juucn Regis, regionifque ejus bona 

Tk<wh!jjj. Sw ir_<u/#/' «'w <£- omnia abripuit, inque medi- 

^ * . . • _ . ..___. n./1/jiivir A _ 

T»< 

SfCtT* l 7IZU70ft _ iKi0 ? ___,__. Lil , -^- 

dt'«f *jr§9»> ^J) Ap>«»f *j ditur, rcgionemque totam cir- 

«#/ MvftuJiw, rir t Mr f « cumjaccntcm , quae Phorbanti 

mTS, •wpyitw t? AerCy «b'a« , P aruit > cognatis Priami , 

\ ~ ; A * - - L-__f Graecis pariter lnfenfiffimo. 

•j , T * XJ*f * y ™> T J! o f M ^ Occupatis* autem urbe . regio- 

t<A* ptpW.tr, 0»l$x*t Ujh nequc> Achilles Phorbantem 

Wjtffc*- tgjt ksm ^X 3 ^ "X 1 ipfum interfccitj regnoque 

ju$ JfT m*w. Il*?*haCM 3 * ejus fpoliato , filiam Diome- 

*> *b» *b* * AvtTAik ^ m captivam abduxit. Erat 

<r 7J v ' \ . _»j autcm virgo candida , vuJtu 

■mr-m-Mf fanMatMT*, «.t tura j ufia> capdlis fubflavis , 

oLi* &t9L<#Jkv <*>«• Sr fubfima, annos vero xxii 

«/V i xap j» k&k», tpfyaSetyu y**»- n ^ta. Redu. vero Achilles, 

xi, Wa, ^g«rd&,.M*fi&, reportatam a Lesbo pracdam 2«„,iJ_/' _C ____W«_^< _a<* acf Graccorum exercitura de- 

m / r T f C ^7 ? • facbat Rurfiii ctiam cgrcf- 

HoLuavf T* \% AetrC. ^ntiitt «. fug < a(J p omum Euxinu», 

v*rh jft E^«/. K«i xo/t^ regionem illam devaftat, pr«- 

ofLLtieuf TrtiKtf €£»»a3*p &n t Btf^tm damqueabigit. Quin Sc Ler- — jY~-r~-w ra w— >r ~ _ - " - ■»» » 3" —.__«. -«j — .jj - -*_. 

W wkmt i «>cer/{. # X***» * nefum Urbem CCpit 5 Eetione 
1. K.^oio' W Ko^e^» J Cobim & AyfjpWr «•Ai^j Awftnar»» 
Corianum , vocat DiOys Cretcnfi». fcribit , cum duplici <r. Stephanus de 

2. ____ <D.p^»t<_>- ] F or g«" a ™- urb - Avg»i»o-of , w»Ai< Tpttouii pi* 
catur, apud Di&. Ctet. _. _» j.^ t » Tpa»*J-. 

^ J q 3 rcptas Digitized by Google I2<* JOANNIS MALALiE 

reptas etiam regjs ipfius, & h?imc A9 fa im &, h^ulw % iti 
regionis opes ad naves re- r % „*~|i Jl a« \T . - 

portavit. Erat autem Afty- ^I^Mtw. 
riome , quac & Chryfeis, fta- * ^P**' S 

tura curta, gracilis, candida, rcwV *> ctf » ai/tm Artui6>», 5 ^ 

flavicoma , nafo eieganti, ma- XpmAt, i «**AftArV , ttfffti, A<j6W 

cum, quem libi afciverat, * m *^'***T™* *> • 

J rojanorum in auxiHum,£e- «^W" ^» 7 "' fl Hww, «V 

tion, Achillesprofligavit. Ex- te>o«fc*»r Kixix/»r, t Ik^rw ut 

inde vero difccdens, Lego- ^y^yjaj, «fe» £ ? TpoW. K*> 
pohmpetiit ragebant hicBrif. ^ jg^W, ipvfT» **r T&r 
iaidae, Briffi, Pnami patrue- ~* \L „/V iC jv',^ 

Jis, filii, Vaftata vero undi- ^*' ' f ** A ^* 

que regione illa , urbi ipfl im- np/*M«> 1 » ^rWpri Aiyomhi' 

minebat, obfidione eam cin- 19 ^<U'»< ^X®?** 

gens. PJurimis autem occi- m , flrofcioju»* # toW 

hs & occupata urbe, Hip- ^i/rt «r*Xif g <^*«t** 

podamiam , quae & Br feis - » v -v'- V 

vocata eft/ Brlffi filiam, Mc- C« W * «A«r, % r ^71^ 

netis Legopolitani regis uxo- *iXM**»-m 9 * IvrvoJkfAew, t&o 

rem, captivam abduxit; fra- ^7wxa*3»£ Bp/*irf<&, * f «r 
trefque ejus, Andrum, & Thy- tS Mmn, fAi&f 1 
antem e medio fuftulit. Me- T fc ^ ^f, 

netes aucem lpfe tunc tem- A * » ^ 1 

ponsLegopoU quidem aberat, . / T \ / - > « - * • 

in auxiliis ex : Lycia , & °* l™&-mat% *>< 19 X?mtJbt 9 

Lycaonia, pro bello irojano *»*P & if cwth «rfoe, ai^oj* 
comparandis, occupatus. Sta- % i^Wr «o*f" 

f/f ffupfitax™ *fy»'* ^f* 

> ' • i+; y : • • • . • ...... . . • . • - . 

*• whijkis ] Tocab.ulum Mixobar- ApvJ>T\s Habet Ccdrcnus. M?neti , «Ive 

baram: W£ ?> five ^tt»;, C«rt«/. vide Amynti hu,u$ , uti nrc Andri & Thy- 

Meorf. Gloffar. annis, Hippodamix fratrum, nulla api^d 
2 tv rji Aij9«4«»i Aty>TTO>*i ] Crerenfem, qui hodie omniurn 

BrifTi, feu Brlfis urbeml Pedafum, vo- eft in ««anibus, occurrit mentio. Unde 

cit Diftys Cretcnf Pedafus vero Idx con .I^"« Hcet, aut alinm D.ayn Au- 

! -J' iW ^ »"C» " , - ^ um nor » Difty, quatcunque pro- 

™ w fertde Bello Troiano, defumpfiiTcj ut| 

t paulo infra de fe tcftatui. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 127 

tu$ £o»&f/«r r Ae/*/«F At/^ tim vero a captis ab Achillc 
*stoW, ^ 70 ^^Kn^hZau r tw- re gione, urbe, & uxorc Hip- 
rZyJ^ ^ ? Av^,^ r P odam j a > Menetes cumcop, is 
L^jft ♦ ~ ~ , luis a Lycns, & Lycaonibus 

.prwyuHuv W*- redu ,. ^hil^tincri^edens 
f*fcr, Bp/oTf/A. « mpu Jaboriofo Jicet, Achillem cum 
X«P»^Wj ^a' WTbw copiis ipfe defeflus aggrcdi- 

6^«,*^ 7v7ffMT y oJjt* ' <n///C«- tUr ? praeJioque comroifib for- 
*b Zf tuiy*M $ AvittU 517. titercum codimicavit, ufquc 

lmmfLl%*ji» - inj ' dum Jancca pcrcufTus ab tu- 

Y ^ 77 " r y tione °- uodam e * duci; ^ 

wK itfQt^ * ovrar ^ A^/^w Achillei exercitus, imerfedtus 

f§ctp^an r 2 ^pSporlof «SnJ spcSSi, eft.ipfe* cum toto excrcitu. 

J9 *.7iuKwn> 0/ ^t' *Jt« t Mfrs- ^ rat aUte m Hippodamia, quae 

T***mt. H JiWiroJbiuti*'* & Br jj eis > procera, candida, 

v r,»„J," 2 a * » mamiJJis pulchris, decora 

? * 'v ^ f ' f junctis iupercilus, nafo pul- 

Xifm%& cuj,o<p ? vc, * ti . chro? ocu J is grandioribu Si paI- 

vQr, ut&KopSKKuof, 3^0^. pcbris aJhserentibus , crilpa, 

fAp*e%*em Ctiffp*, iKtepii;, *7tt- crinibus a tergo flexis, jo- 

Sl»uuQr, (pixoytKcof Zm. btauvfP cunda > ann0s n ata xxi. Hu- 

**. »w* 5 AvittefrV, J U / m amore . ca P tus AchiJJcs, 

^ 1 • - • f am tentori ° luo fccreto fibi 

m^P Hf .p*7* habuit, nec ad cxcrcitumad- 

jnf, A«oo>y + bicxptjQei turrlw hnS duxit. Cseterum opes, Afty- 

i</fy v*7rvKcMt, (juh ^ct^f ajj- nomenque, quse & Chry feis 

riw uf To >riK*%Qr f^* EM»r/yr e **> aiiaque omnia. quse beUo 

Wl^ ^ r^' Ar/U^ ec P erat > coram regibus, ex- 
v .t7 " / v v excityque toto in medium 

Xp,£ „ TcLYTIt « ^« protu ^ t . Ubi vcro ^!"» 

ttysnryj ^i^ut^afv, yju T v*?*, innotuiflet, Achiliem Bnfli fi. 
ti^ cOi T&; Bp/fl» Su>«t*f * , 3 r Mi/tn , hmn^ 

ctetQtpvt hic, novo plane fenfu, ufor- cl " W*** 

patur ; uti etiam infra, Hb. 8. p. 16^. 3. «fTo^aiir^ Ca*<4«/» n 

7w AmQipaifa, pro BonU alicujus , forte fcribcndum, jtu^^aiVX^ 

aut quacunque ad aliqacm pertinenc : 4 . ^wxf^ *xJt^'] Scr. l^,- 

Iiain Digitized by Google 12* JOANNIS MALALiE 

liam , Menetis vcro regis ux- *vtIou o &xOtei* $ 1 
orem, cum ornatu ejusomni, KC7 ui^ IhvmStt^ *tot *um. >9 
apud fe celafle; aegre hoc in cOot? £b$p- 

eo tulerunt ; iraquc in eum v . ? x ^ w - 

commoti funt , quod ob amo- ™> * £ 

rem, quam erga eam habuit, w*m vwmphw «w, 

perjurus fa&us fuiflct: quin Stj hmxfu^f «vrlm* $ <w*X~ 
& conviciis eum exccperunt, SfVnf xop&vq, bcci*v£ ♦ ««- 
celatam amafiam ei expro- ^ Avai&t r ftigifffa, vt* **- 
brames. Sed & a congrega- Uf<¥ T ^ #V J ^«ftf* 
tis in Conciho ducibus, in- r« £ , ' . ~ 
SUSt»m eft Achilli, neam- x*«r. "T^T 
plius eflet in urbibus vel.oc- WTK, f X*>*ffi* T fiJlhfrrAt* 
cupandis , vel invadendis j «riT Ttttf^i'*, 39 # Iafyu^ae. 
neve regiones praedatum uc Q j mf «pfcafo * Kuwe^, ^ # 
exiret fuffe&is in locum e- , * ? w ^rf*'. 
ius , Teucro, Aiacis Telamo- ^ , , r • - ^ 

J „ U H fJtrc, & Iaomeneo : qui T2 «L 

Cyprum, lfauriam, Lyciam- li\*tit*it*<Sw<>>p»e*ty* ™ Gp* 
quc, captas, & vaftatas. prae- xif t« irXtgowp imM<>$m,.tw 
dati funt. Ajax vero Telamo- ^ n«Xv/4*»*>f*, <?• 
nius egreffus , 1 hraces in Q ^ noA * ? *V- 

lymeftor autem Ajacis vires «1 "™ «',?»*■ 

reformidans, magnum auri ^ t A^o/xk <?<«v «m «m»tw 

pondus ei obtulit; tantum- # fo, « ne/et/u» * f"x^Tf> 

que frumenti, quantum A- nxrrur,Tle*lJbfi» ltifta.it, mt- 

chaico exercitui m annum > ^ n*au~ chaico exerctui m annum ^ ^ , rf n A 

fufficeret, fuppeditavit- Sed r a«««'w «fc. 

& Polydorum quoque, Pr.a- VJg!g*» 1 f?*'7 

mi filium natu minimum , w ( »)aira , -y> r lloxu^n, •< 

quem pater ejus Polymeftori, ^«jyo7»por crow7«M', i UpafiQr, 

cum ingenti pecuniarum pon- &s 60 -^^. j)^ £ T g„ j^w,, 
Jere, enutriendum eommifc- tf , , ^ », 

mopere fibi charum habuit; «wt«r i «Jw s*f 

fuperiui, de Paride Helenam abdu- 3. t«J <»Ax<«*. J -Cr. 

«ente, & ¥ «# ^i3-*t«^T» «^«<i*> : iAxiw. 
pro noa-ftti* vero, lege ^Vfi». Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. iz 9 

wwjSriw $ ? ifxtyvf, ut qui formofus eiTet, natu- 

/jm ffvfAfjut^ity nptxpa, Kcu U <l uc niinimus: itaque in aJi- 

&tm*ifufr« b AW, toto cna wgtone enutritum voluir/ 

r T&s*t,-m imJ £ e wnellus erat, armorura 

!! J' m T r > grcpitu territaretur. Scd etiam 

eut&thw *vrJ ^Kffiof , ctr- PoJymeftor Ajaci fcedus fcri- 

a/pft co^tdV* WTop3>jVfl(f </V # T¥T» ptum pepigit, fe Priamo opem 
?roV/r, |»i «{Jrec tcuto to&r, n ? n Jaturum. Inde difcedens 

**} tuJ *vi*itm auTH TtKfAMow A J a ?'i n Rc S em 1 euthrantem 
Sta« £ p j protectuseft: quocum commif- 

r ce t« fo pr *!i 0 , gladio eum fuftulit; 

pwntOI r* E^; > H, urbV c Jus fpoJiata , ™us 
0 * Tix^uKu» T V Khimif, tt^oh®' , direptis omnibus, filiam eius 
^AaT^go®', <£&<p$xh(Uf, torHfi. Tecmeflam , divitiafque om- 
»©•, pwc',S)M?, k^iWimA , nc £> P« nodrem ad Graecorum. 

*«p^@- w «r. Tiv A ^V' 1, Erat autcm 

n«>'jv ' » Tecmefla, formam quod fpe- 

totoMff, tm* « n r «f« : , « aat,beneornata,coloremgro, 

As»c«c/ wcretm*' w«m t« 711- oculis pulchris, nafo tenuiori 

X*<, iJ^Kaf tJ Ilp/aV^, mf*4ai capillo nigro, facie tenui, & 

■Ao l&Uu, Kfl A«£eT» f n^lJh- virgo,xvii annos nata. Polv- 

A W „ * * * * * 3 p5 , reddka } & p olydoro v . cmm 

ik 7H( *uy»oieit <%f 177?« riavnffl* accepto,pax mutua fieret : fin 
fio/p/xjir tTfl^orT&r tciV mi uus PoJydorum fe neci da- 

«iVoir ;p F £r J&tf »fr i Ur »°* * bnucmibus autem * * 

gf+f, tem P.anet 1 a n r V u e m! t u e nd D eTa^ 

S Ak^Aw ww, * fubiude ac dolores, juxta For- 

*n*r «piSfwr 7s .fi' -^oCoao^ tuna; fortem, Mortalibus indu- 

/r > ^ cuntur. Inftituitetlam.utTa- 

bula ciTet, Mundus terreftris ; Cafus vero du^decim, Zojiaci f. «v/V TiXfVCJjcr» rji ^iKiuio^- mero, fuppleri poffic. 

^3*>A<>ti« proprie de ftatura, hoc loco 3- * p«» e« twj jti»u'<»»^] de Pa- 

de foriaa corporis unimfalicer dicicur: Ian J e *-e Ipquicur, Tabulaque laforia ab 

interimobfervandum,vocabulam j m invcn « : quibus, vide Sui- 

hicad corporisornacum, feu vefticum ' Cedrcnum i I r ac. Porphyrogennc 

commode refcrrinon polTe ' cani > 9 ui Cx Aucorenoftro ifta oefcrip- 

« C^drlno, aliqua ex P ,:e . & Ifac. Jff^ & ^ G °" in 

Porphyrogcnncta, dc prxtcrroiffis ab Ho- nnnotaca ' numerus Digitized by Googl 130 JOANNIS MALAL/E 

numcrus;Pfcphobolum vero,& W t> tfSnJ *>xk/V 

qux ineo fuerunt tefler» fep- * . * M ^ y ^ T0 J 

lem,feptem ftellae: Turns vero, . ~ , s V 9 «r A 

Ccelialtitudoi undebonaora- ^*,* *, ~* 

nibusj & mala fua rependuntur. **** •W* 

Meriones crat curtus, latus, M»p'oV** mAnMt , f^AiOf * 

candidus, barbatus, oculis ma- *<Wr, ulrm^v, 1 ft*7*Ao>$*Aftfr, 

gms, pupillis nigris, crifpus, ^fxopor, **6>£ *K*t*>, 

vultu Jato, nafo obunco, acer, JTTLi ^ 

magnanimus, beJJator. C^i^W^^Wi 

Idomeneus erat ftatura medi- rf ^ 2 ^ ~„ ^ 
ocrem f uperante, colore nigro, >, , , 

oculis pukhris, membris bene ^*™, 

compofitis,vattdus,nafo elegan- p", ^p/y^, J*cum*y>v % 

# ti, barba hirfuta, capite decoro, hQf^ «A^pi§, &wwo»ptyo* tom- 
crine crifpo, audax bellator. # 

Philoaetes, procerus, mem- * /AwW ^ w ^ T0 , 
bns bene compofitis, colore , r , J ~ * 

nigro, fuperciliis jundis, ftre- t*"W» **»«f > ^ 

nuusjpculis venuftis,nafoele- 6>$**^r, KfW f f«*et>fyS f 

ganti, capillo nigro, multoque, Ac)3p/£, ^t^Qr^ ticjm* u>9>x Qf $ 

iapiens, jaculandi peritus, ma- «^cft^uvof. 
gnanimus. * 

Ajax Locrenfis, procerus, a*W o AojyoV /u*jyoV, ivdfr- 

irobuftus , flavus, ftrabus, ele- ^ tmi*** . * tf«Cir t t8t*w f 4- 

lohga,audax bellator, magna- •H*.«*f^»«»W* 
nimus, mulierofus. • X. /uuf^Ad^A^ ] lAtXttiQ- «P«^« 1»W». E£i*ip><; enim , five 

}*Au(^ habet Ifac*Porphyrog. *erum <*>«'»* > profolido fupponaturj cujue 

ex noftro corrigendus, cuxn immediacc Semiflisfic mediocris ftatura j atque in- 
ftquatur fMhdfns^, ^* 1 " 1 > •* nnel KSthnhls , & Curti. 

z % JUt/^SM <Wpt«©- infra, J«*« hunc calculum o 

fapiufcule. verum legendum cum Ifac. q«» BeiTem habcc, ftaturam mediocre/m 

Porphyrog. EtCedreo. JiMe"*®-- »* ^P"? 1 ?- Alo L ueeodem pUn f fenfa Au ~ 

SuodXylandervertit: tr«Vat<ns fl£r* quod Suetomo eft , Amw,^ 

wiiwri. Uo Allatius vocabulum hoc ^^ 41 " « w « r « = 

reddit, DupUriiu: Ego A^«f»^®- , 3 «F*»^ ] P ro noc If * c - Porphy- 

/)<in»r« Mediocrem fnvcramc , exctdeme , ro g' ^ 0 *^ a i<jT f«^^*A^^- t inTiberio, 

reddidi, ad Beflca, Affiique pajrtee Tic. 6*. ^e ac Digitized by Google CHRONOGRAPHIA 131 

n^of , S Nio77?oA{^o/ *t5*Ai£, Pyrrhus, qui & Neoptole- 
tu3w>*£, khHit, U)cof y fSpwr, mus,corpore magno , pe<2ore 
X'*'*or, vofyjKtyf* wniit , que , flavis fuperciliis , barbae 

TBA^tupof, 1 ivjxjjK-nty wixpiV ^roAt- Janugine rufa, facie rotunda, 

fcisrfr. oSw 3 &£px<? qor toJ praeceps,audax, impatiens, bel- 

A % /^r e* ^kfiAr, Wfe lator acerrimus. Filiuserat hic 

* #. » ■ Achillis, ex Deidamia, Lyco- 

^<gp **> rf-*»™^ m edisrllia,quipatrispoftmor- 

ifco t« /</>« ,»T?or, e;j7Tt^3»j wn t em, Graecis id efflagitantibus» 

0e77^ or, >9 n*Aga>>- , «r taiVt» ob Achillem fraudc fublatum, 

•tur», <ti7h$Hf rff A^xtav , P«erni ianguinis in vindi&am 

& t5 A v /AAe^ </o'a v forev3fVwr, E r ° fc & u s cft ' * Thetide, atque 

ilwJ^jrl. ^,» t~„„ ^ ^ reJeo avo, miflus. Navibus 

> IXtfWCifOSl TO zrctoaoy ettutt Kett \ . 

^ »*jj9i r A « lta q ue xxllj exercituque mdcl 

oTA/^or fai?«r4*v aj 70 Myrmidonum, aPeleo inftru- 

Ia/o.', «W vtwoif xC, Ix tk IIn- dhis, adverfus Ilium arma mo- 

hiaf KetCav v tJ)ov ^etrov MvputJb'- vit : folvens autem ; atque li- 

vw, r cSp/^V aW. W tus Trojanum appulfus , pa- 

^W^m^^Tpo^, ^ ol n T^ ium P r Ctivi p' i Ubi 
r . , . v J. , Hippodamiam, five Brilei- 

trvpi, nf m, rKhjj*f r $Jh **- dem rerum omnium f qusc 

r?o>- hx^iotf lw7rof<LtJ.etdjv r x) Achillis fuerant, cuftodera in- 

Bpi(nj/</it, * ^MAocy^ t« Av^ia- venit. Hanc itaque araple- 

Aea»r Wvw «vT/y* SroA^^or, xus * fummo habuit in hono- 

thtv h wdaah 77/xH, «S. re > «amque , uti fuis etiam 

_r • ^f, ' j»p « - • ln tentono paterno profpice- 

*&o ***** 15 w fltf e*,T« er ret ? obccfta £ s eft . ft on W 

tv yn^aei ctkIja» . KttifUT Ihiyov g 0 autem poft temporis Bri- 

Kpwpo» 7iActiTc£ A Bpi<r«ir ioj6» ieis, in morbum incidens, in- 

iSAH^wcra. teriit. lcgit Porphyrog. atque hoc modo ft»Vx»x10 » vf. 

Ib. ymfn 3 s cr- |«»V^^i. xmr, five «4 ^««/, «m^r„n/, fi, 

2. iu^*i/a7^] vox lltaapud Lexi- gnificabic. Occurrit etiam infra, lib. ix. 

eographoa nullibt occurrit : Leo allatiut Aureliani Imp. Charafterifmate. ho- 

reddit feropportune adoriens , tanquam i minis truc i$ , ac Barbari, atque ad ocr> 

c-kvXuo) ortum : ego vero , cum a per- dendos hominea nati : ut de eo teitatur» 

feao palTtvo alicujua verbi neceflario de- Fla ^ Vopifcus, 8c Eutropiui. ^ 

duci videtur , 1 <r» y '»* W eam dedu- 3- c^W*f ] Scr. c^t^x^. 

aam puto,cojui perfeaum, SirxPAfA^» 4« ^ nAiM»» J Scn 

X % Chalchas 13* JOANNlS MALALjE 

Chalchas erat curta ftatura, n<k%u xuAtiMt , hJLnit » 

candidus , capite , mentoque 5 AoOT ' A /@- "9 » *W, 

canus, comatus, vates, atque . > . ' "w 

augur optimus. «> •«■»*»•©• *fW. 

' Trojanorum vero primarii Tfr A Tpmw c/ «prsw Swefrf* 

cra D m . hL . n ln. 

rriamus , qui ltatura erat rr r - • » » 

procerus, corpore magno,for- , ****** T? 

mofus, rubicundus, oculis fub- s^&^» w* 

csefiis, nafutus, fuperciJiis jun- , p*Afiftm , ouJoppt/r > 

&is, ocuJis venuftis, canus, ani- tui$$&pn % toa/o; , 1 wn<&(il- 

mo fedato. 

™£ e<a ° r erat i coIore nigro 9 +m mihtH*, 

procerus, moJe corpons m- , - r ^T! » r v 

gens, prseftans viribus, nafo i*"™™* Aumkh 

eJeganti, crine crifpo, barba- ^®* > ®&*$ £-mlym % **p*Co*, *v|«A- 

tus, ftrabus, blxlus, generofus, kh^tdfpk^ VoftpoV mktptaj*» 39 

voce graviori, in beJJo tre- fittfifwto. 

raendus. , .> . 

Deiphobus, ftatura medio- 3 AaipeCor , J)fw?ta7<st, tjk*+ 

crem fuperante, petforofus, p *$, ^ ■fctV. 

oculis venuftis, fubfimus, co o x4f^ nne „ x „' \ tm 0 - ? !• 

xe nigro, facie lata, vir ftre- 9 ***^*> 

duus, barbatus. imjw. 

Helenus, procerus, membris EAffo* /utxpoY , tSSt}*, A<£xeV, 

compofitis, candidus vaJidus, ,> P oV,$e»3oV , o,W«V *lt o*k 

navuSjOcuJis vini coJorem re- £1 * * / * 

ferentibus, nafutus, Januginem , ^ 

primam emittens, fubcurvus, ' ^«MK*fw f ffof/^r, *o* 

iapiens, beJJator. teyJfiu 

fo pulchro, capiJJitio molJi & .f * * 

porredo^cutefiav^oculis ve- t ^ 9 »b**[f 9 i»- 

nuftis,capiJlo nigro, barba hi- A< * J fy'£> <k.cv7rh>yoy , ^oor , to- 

fpida, robuftus belJator & cur- £ Sfifjut^. 
/u veJox. inttf pnngendui , juarn 11041« eqitur 1 m ml fc pw «0*0111.140. 
enim Kguttf <poo.£j< *oA*l"ftf , co Digitized by Google chronographia: i-j 

M* it , * ^ A*i'<w<ft@- dfiU Paris^qui & A!«ander, fhttr 

i2r»e>, *5r « Procera, ^buftu», ^ndidii^ 

- V /r* *r t. na *° cleganti, venuftis ocuhs, 

6?&kap0% fcfluifopS', ^«J^» pupiHis nigricantibus, capilli- 

*PX'$' f ' t *'> f«iKp«4»/ a ndjty** tionigro,lanugineprima,facie 

lityiKQ&pjos , iv%2?»{ , fAXoVfw, oblonga, demiilis fuperciliis, 

f^<W. ti&t»* «foftor, JWor, <> r e patulo , lepidus,facundut, 

^ agilis, jaculandi peritus, meti- 

• • ' - v * cuJofus, voluptatis amans. 

, Aiw* ttMwA^^» W? jEneas, curtus, cralTus, pe- 

, ifttfpo* » wi/&lx*f, ta*- ftorofus, robuftus, rufus,vul- 

iB^/r, tt/p/ror, Ad&xeV, \ <b*<p&Ka.f $ tu lato, nafo eleganti, candidus* 

<£7r»'yan recalvaftcr, barbatus. 

. rAowWfc^r, ftfajitr, 4> .Glaucus, robuftus, prudens, 

pL pius. 

*?* , ~ Antenor,procerus, gracilis, 

Awr*p joupor, A*7r/or, A<6- candidus, crine flavo, oculif 

, §oySiv, fAiMffy&frpof, kU exiguis, nafo adunco, verfu- 

xjuKofnofy <#aw, ftttif , d<r<pct' tus, timidus, cautus, multifci- 

A^r, <r#A*jW, i*l>p«. us,facundus. 

Hecuba erat crine flavo, o- 
ufr miTff* , ^*-** , cuJis venuftis? jufta , c 'l c - 

TiAwce, n?/ror, <vp«/*, f iAo77^>r , gami nafo, formofa,ambitiofa, 

%v&(u*of, imyof. affabilis, quicta. 

AfJpofuix* ^••• ,fl " et , Ai73>), Andromache, ftatura erat 

ftJroAor , 2 tvp/pH, , tSo>- ?A4!? cre ™ fll P era,ue > gracilis, 

^xA^o/ , fv(xp?uf , vA*) , 
£o? , oif &oxe ftof , 1 /btttJ 
xrpor, *Zit&y»\of, 
t. i»*p*'A«*]*ocabulum inufitatum, Porphyrog. habet, f&*£«a& % vw7rrf ; 

pro, (pxAXK^^. Hefych. i,*^*;**,- quod rocif hujui interpretationem no- 

idem fignificat, apud feptuag. Levit. c. 4. >«A*air*ff fXtteac c* T»$ ffRr 

13. & icix^pxXowvccf , apud Lucian. {fafr J forte legendum , pAafWw. Ff 

«»ad^*>^»7j'»in; etiamapud Ariftotelem Xttntot difti funt rug* five furculi 

Hift. animal. I. J. C 1.1. calvitiem figni- Uli, qui ridentium in ore fiunL 9uid. 

ficat, fed proprie qux in fbpercillis, 6t ^A«<n»«i$. x x l* Uo "'> 

fronteeft. Suidai: A^tn*»*, flvtBpous. Martial. Jib. y. 

utytrpBS rlu xi<p*klua* <px- 'Htc cibus ipft ]*v*t , i-wr/ii frauiam 

A* J»Vr»H 1»«^ XeTlCrmia e/l /-erir/, «» gelafinue 

m^N ] Scr. . «. r ^ 

Her habet ubioue ; pro qa«, Ifac. fof- Iftc. porphyrogen. habet, ^Wxw 

phyrog. .^,, mfgii Gwece. ._ _ZT1 

|« ^*eo#*^xT7j/>i$] P w a °c, I»c. * Digitized by Google 134 JQANNIS MALALfi 

Ei 5 0 "? v T ft % vultu, :i di - x«« * ™ ™*™<> ^ir, 

bundo, kpida, & mgenn a- ~. ' ^ r 

cuti. 7op> *' f 1 

Caflandra, curta, ore rotun- K(xWr«ty*, \ $-fot 

do, candida, ftru&ura corporis ^a^/^ , kJLk» , ir<tyo«^ 

virili,nafodecoro,oculis ve- ^ciy , tfr^ i«f**fn», pt- 

nuftis, pupilhs nigncanubus, ,/r < ' C * • 

fubflava, crifpa, collo venu- W» 

fto , mammofa , pedibus par- > •V»P***< > f"*p6w f 

vis;quieta, ingenua, facerdos, > , #*p*77*», ^uar- 

vates infignis, omniumque nV , 'Anpififc , w Wr-m o^ac- 

prxfcia,& virgo facra. i^W, mpdtW. 

capillo nigro, & retrorfum W«*to3**//or , f«*<£J>ig, 

detorto, nafo pulchrOlpulchris fa&fa yw r , *up*ror, £nte*t 9 (UXfA- 

genis, fubfima, labiis rofeis , <niM>t 7 d,vto?ix< K °< WoV*<> Trap- 

pedibus parvis, virgo fuavis, «S&fr, ttd^ , S«* 

& formofa admodum : qus , * d 9 ^ . ^ 

x v 1 1 1 annos nata , occifa eft; « ; , n H 1 7 , ^ 

ficuti fapientiflimus Di&is ™" * «* *r>"*< 

Cretenfis qux fuperius di&a $ ^»%*>M t* ig&yixaf*- 

funt, quacque di&uri fumus f#*> )9 ni Ao<»* Wr-w ^^r» t» 

omnia de rebus Graccorum ad Vk^lainm E^W. Hr >& 

hum geftis, fidehcer defcnp- ^ , ? ' ? 

ta memorias mandavit. Erat - ~ , 

enim Didis ifte Idomenei , "f* ™ «* * mMp* 

(qui cum Graecis in bel- itU * wl * -#tr£p*4V 

lum hoc defcenderat,J ama- $*i/r« t I</W^o* iwfxaw h tufc 

cuenfis ; atque, ftmul cum eo, «V Aikw,.^ w«^V <txprf67r W 

bello interfuit: quarum ita- ^ ^ »6H^r*0- , & 

que teftis oculatus ipfe ruerat, C fj% " \ > 

res geftas diligenter in hifto- ^ ^ 7 » * w 

riam retulit. Qui vero ab $ Oftt i&to™ w w 

Agamemnone, & Menelao re- aoWTdvmt vot K)AtdiiwQr i£ 
I. ><<;jc^ Wrw,] ifta »pud Iftc. Chara&erifmata quaedam Cnecorum, 

Terphyrog. malt interpundione labo- Trojanorum, noftris licet parum afHnia, 

nnt legcnda funt itaque hoc modo , «pud Daretem Phrygium habentur : ae 

A<U>) mifv , kihlih* tlto TA*<nr. fcJSLPS! 5 ^A- 9 

, % a-' • ^/ *' nuj«"mo<ii mvenitur. Diftt ergo alio Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. i, f 

Xm td Imojt , i^$-or ix* ¥TOt ^ 0¥ nicmorantur hunc in 

sjecnir ^ rctSr. Os7r *?o Wmy modum. Primus omnium c- 
t^P^riA>cc^v«y,qof ^Agamemnon, Atrci filius, 

^ fttfiAt* , *»' rWr f*. ^rcemum n?^? 
% » , ' v« j ous cenrura > praeter ahas xxx 

)9 &s hbyov *n<rt<>9*f ^cctottc- onerarias. Menclaus, Leiftus, 

Jojv>v»d; h'. * Mwacc^, j^ej Ah/- Archefilaus, Prothoenor, & 

r®*, ApK?oi\*@», jtj l7po3o>»y»p, Cionius, curn navibus L. El- 

39 k^, <raJ rWr r\ &M* P cnor c \f ub ?*> cum na vi. 

JL a Ut nv ' « ' » t' DUS LX> Menelaus, PJifthenn 

% C r>™ v * u ": V ^usexSpart^cumnavibuslx 

MffiAmr $ nuitoy, 3 t>* Diomedis cx Argis , cum na- 

ZWpT* faffiKtuf , tf-uii rWr 5'. vibu* xxc. Afcalaphus, cVJal- 

&ie(jtM<h< t£ Ap>*r , rwflV t'. menus > cum navibut x x x. 

Kif^mpot. ru 1<x*uW> <rtw rw Schedius, & ^piftrophus, cura 

x' «n i n ' • navibus xl Meges cx DolL- 

„ > J~r> • . > - HelJ adica, cum navibus 

nwi Mj;»r, « AoM X w TyrA. Ajax TeJamonius ex Sala- 

E?A<^r, mwwct u'. Am Tsa*- Ifinccura navibus xl. Neftor, 

gm$tir 9 U rStXtktfdn, trw) v»u- aiimnavibus xc. Thoas, cum 

* /*'. N*W, oxu; rnboiV L\ ei«, navibusx L. Agcnor & Tcuthi- 

. t l y /™ r ' y . ocMagnitor, cum navibus xl 

• / w ' '"7 5\ , g EumeSui, wvibu, « Ne. 

M«>n7bf , ou/ nftfn u . EvuVof , reus , ex Mycene , cum navi- 

<rwJ wvoiv i*'. N»p«o<, U Mv- bus ni. Chalias cx Tricca, 
Mirt^r, §g A^«r , ^t/cn' r'. hus J. Idomeneus, & Meri- 
iJyuVuV, x} M»p/W, U Kp«7»f, ones ' ex Creta , cum navi- 

euu moif <*'. OJuojiif. h * KMt- ?i ls U X ^ C " • UJiffe «» ex Ithaca 

Cepnaleniae, cum navibus xn. 

TJepo- Iir«m ,S ?2 ram - onu,mu *- Q"0d «11«. Ilii vere nomine vocata, wrbc, 
ftZ fi !3 T'^ Au ?°« m «H qai»q»e enumerat Scephanu, de Urb 

t m , 2? ^ . .. _ Theflali., quintam Thracia, efle^teftatuT 

Jeum illum rocat Diftis. Sed nec in ^njungnntur ilU InfuJ» ac fi una efle nt 
KiYLum nurnero «um noftro conveoit. • 

Uliflet 13*5 JOANNIS MALALiE 

Tlepolemus, cum navibus ix. hkuicLs Ldc&rr, *im rw«V i C'j Tait 

Ajax Locrenfis, cum navibus ^ yw <rit 8'. aW o Ao* 

%£$&i, ? St;& «■*. - ^ 

I. Protcfilaus, & Podarces, « Apy* tw EwutJbr, w n*- 

cum navibus xL Palamedes, t^xa^, <ru* nv<ri v . np«7irjAitor , 

cum navibus xii. Philo&etes, ^ rioJhlcyjif , juu vw<ri p m n«Aet- 

cxMothone, cum navibusxn. ^/W, *W rW tC\ *iaox1«w, 

Nereus,exPerrhebis,cumna- u Mfl3 , ^ wr ; r »f. SJ P - 

vibus xx*i. Sorthes, Phihp- . ' « r % 

pus, atque Antiphus, cum na- *"\ » J™«* 

vibus Jxxv/u. Sunt autem w oiL 3 A»rojwmf»f/EA- 

omnes Graecorura naves nu- aww aa7 , e/ a.7n7&<&,oxtv , xj* 

mero mccI. Graeci verojuxta ^ «cOcc «s^tof ri* 

acinter fe decretum fuerat, ^ ' ^W*, 

navibus confceniis, rn Auh- .~ , ~ 

dem . regionem primum de- y , ' ^ r ; r / ' 
lati funt: mde vcro Phryd| \.K%-m^mt ewtff 0cwia«* , 

am aggretfi, vaftatifque Ph™ ns&iiwni** , <3&K<tQ'wTif 9 

gum regionibus , uti fuperius ue/*fAw C*<riM* , 19 (pcvtiwrte 

didhim, Priamum regem, He- , «j EH&tw t*m*Uk> ™ 

cubamque reginam neci de- ~ « • 

derunt: liberifque eorum ab- , * 

dudtis, opibufque Phrygumdi- • ^ ™™ 

reptis omnibus, reverli funt 3>\&***o*i8{iQt , vfcres^-vja* t»c 

quilque in regionem fuam. i<tf# ^ap^- KeeW^y «> * £*- 

Duravit itaqueregnum Ephc fei** tw Acr/W Ww. 

linum, quod TroiaePhrygianae > ~ / - . » • _ 

fuit,atque Afiae totius, rn uni- ? r , 
verfum annos ccmxix. Uliflea enim ex Ithaca, infula Cephale- Phryg. Ctiara Achinem-eat,Pthia ( Pitbis 
item Cephaleniam juxta Ithacam ponit. JJjEg 

**~« ees' r ^ o w ^ ( ^ 'ix-u^, 

A«e^®- ] Achillei non e* Argo Hel- n 

hdica , fivc Peloponceaca , fed ThefTa- n i: ?JSF m < * 1 

lica o/iundu,. Stephanu/dt »rb. un- ^LST^ ^ "fT' 552? 

decim urbes hoc nomine appallatas enu- V 40 ' ™ M ia * L y co P hro r D « 

merans, tertiam Theffalist Mcit. Didii r xi86 ' ne ^ a <l«m cum noftro, nec fc- 

Cretenf. Gnecorum ClaiTem coliigens , Cum * *>™*™™'' 
«x ttkfjfr ^um^inta, inquit: Parcs 

MfTW Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. «3? CmAo^oc/ 6^ «jaV Wotf irttffiJkf , 
twV fcftyf itwrtf iTM/MtauvTtfj hiai 

ret? , AtctflQT Ta TfA*/uay/* , aj*} 

y\ut IhSovntr* O •<> T*Xtf/tu»*7@* 

A^d* I^HTtt Aflt£«V 70 C?iT*tS> t# 

A«7l?07. To 5 eu>7D JlcOXttJioy 

#€ ttJ TfflW CctfftKH^ (J.i>hom rft- 

£«v t&u Ttixtv, Ao7oV 7ir, cptKocn- Troja capta, Argivi prac- 
da omni, pecuniikjue inter 
fe divifis clalTem adornabant, 
in patriam quifque fuam re- 
verfuri. Solventibus igitur 
nonnullis, remanferunt tamen 
plurimi, ob contentionem in- 
ter Ajacem Telamoniunii Uiif- 
fcm j ac Diomedem , obortam. 
Ajax enim Telamonius Palla- 
dium quxrebac fibi; nempe# 
parva illa Palladis llatua lig- 
nea, quae ritu (ut aiunt ) my- 
ilico parabatur* in vidtoriam 
fcilicet, & ut urbem in qua 
fervabatur , inexpugnabilem 
prseftaret. Palladium iflud Afi- 
us quidam , PhiJofophus , ac 
Myfta , Troi regi obtulerat , 
urbis fundamenta jadfcuro : cu- ubi quc, apud A titorem noftruffl pro no- 
mine multitudinis ufurpatur> idemque 
foaat, quod yn>istl five «dfcflst*,' 
Jnrr» lib. 7. pag. 15^ ^ <p C i*ipu -nLi 

mariis plurimi* item 1 i b- 18. p. 4>?6. de 
TrulU magna? EccJefi x Conftantinopoli- 
tanc loquena. hxc babc t : fifaf y> », 
tis <pet#tpkc tixns , pluribusin locis ptr- 
rupta fuerat. Ccterum hujuffflodj cxem- 
pla pamm occurrunr. ; 

1. £aW>»f rnt Od^tthil ita cti- 
am Cedrcnus : Verum Xylander 
ibi leeendunx fufpicaturj haud refte. 
Hefychius. A*c*-ni&x, w ^ 

loco idem lonat T quod u^H^ntr ^ » 
frve ly*\p& : Phereddeiapud If.Ttet- 
Lcai } Palladia vocac, rcl *%tya7n)lrrm 

fj&6<P*>K&™ > ^ "^» ** % *€f 
ylw vnLtfsoiSjJcv , non. tndnn fittat 

ftatuM , fed quicqnid ccrlitns in ttrram vi- 
Uratur. Apollodorus etiam apud eundem, 
tndit , llwn y foflcjHitm llium condidifict , vaccam fttpwum : ornjft m vidtret fanum, 
tuncqut Palladtum decidift. Cxtcrum Pal- 
ladium hoc , lixta-f^ quoddam fuiflc 
purat doAifttnuc Jac. GafTarellus, Cmio- 
Jitatnm Inauditarum , Gallice fcripraruoa, 
part.x. caf. 6. cui ipfe etiam libentiiTi- 
rhe accedo , Autoris noftri fretus tcfli- 
monio , qui siTcrit Palladium fuifte 
rfnXto-fBftet u «5 titcltu , cpvXeirlot 

Imagunculam , ritu Myfttco praparatam, im 
ViRoriam fcilicti, & ut urbtm , in ctua fcr- 
vabatw , intxpugnabiltm frsftartt: ubi 
habemus & Teleimatum prscparandorum 
modum eorumque ufum. De hisvcro 
Confulat Le&or laudatum Gaffarellum s 
libroiupra citato. Libroetiam 16. Alche- 
miftam quendam Joannem Ifthmeum no- 

mine, inrroducit ^€^t*> lma " 

gynculaa obryzas populo veoditantem. 
Zodiaci vero (igna pcculiariter Zvdi* 
apud Athenxum , Ariftotelem aliof^ue 
vocantur. 

QvXtirloU . . JtlS 
Digitized by Google *3& JOANNIS MALALjE 

jus in gratiam rex Tros, uni- ^ 7iAff>/r. 19 \$ ity*exsi*< 

verfam ditionem fuara , Epi- < Tp £@. C««A*r, eir pyftp&u 

tropum ante vocatam , Afi- - , , , , . ff ♦ _ > ~ 

am, Afu Pnilofophi m me- » . , .'i 

moriam, denominavit. Pal- m > ^ W* 1 E fr; 

Jadium hoc Uli-Tes, ac Dio- nw, 1 P*W A<riccr. T«to 'j 

medcs, no&urno tempore td £c.7ttf o^aTtyf A/0|U<rje/W 

Trojam ingreffi , Palladis ad ^J*, ^y^yj^il 2 AvtW 

fanum obdormientes, interim _ » vp-r.,'_ / r -r*. 

dum a Grascis, Phrygibufque r , , ;*> „ r 7*5 «, 

Fefta Anathematum celebra- "J> m ' H ; ^ 71 ®^ v \ J 1 *** 

rentur , clam abftulerunt : *w Yl**K*f&, W« t» cwto Cpe- 

hoc autem ex confilio Ante- to* *\mwn,) «W3oy7ir v-ktdV 

noris , qui ex Trojanorum 0 ? * o«/W.ct 39 ^io^jjj It 

fcrvicbat, ubi Palladium hoc ,f P or ™«^S 8 • ti T«f 

reponebatur. Nimirum Grae- Arafyu-tT&y *x of °' 

ci ex Oraculo edocti fue- Qfvytf , 0? E^Aiurtc. Etto/»^ 5 

rant, Troiam non aiitcr oc- T £.-, 0 ' t Aamo/, br*K iJHSn <w- 

cupari polTe, nifi Palladium OT& . . 

lllud mde furnperetur. De- \ r ~ u * t 1 

pofcebat autem hoc fibi Tc- t^ Tpoi^, 4 « /*» t* 

Jamonius Ajax, uti in patri- n*>**J>*v aty-A.d«j. K«- <»t« 

am fuam deporcaret. Qujppe AceC«V _wto 0 TtK&fjuaviQr AW «V 

mihi (inquit,) merito debe- ^ ;~r/* *ut* 7i*rt'tJk , A*y,y* 

tur , qui pro Achivis toc fufti- € 5E ^; i^^.j^^ £ A#«- 

nui. _>atis equidem mmi eflct, , ~ ' ~ > w « „ > c 

cui Heclor iin K ulari cercimi- ' A ? w f"' 3^ " ^ E«*. T. jU/iTf^Aicn» Ao-iW ] «» qu« filentium ^ «k^^Sb, donaria 

xedundat. . Diis facrata. Poll. 1. 1. rti h *t*}nngfo 

Jb. 

Ccdrenus. Orbis vcrotenra in part«ge- «^, W^t^", w trriAf», 

ueralcs, Afiam , Europam , Africam, di- . •75»...— Sunt 

ftriburioncm non effe adeo antiquam *^ lu^SSSCfl 

»pparet ex Stephano de Urb. qui Afiam « ,am ornamenta al.a qu.Jibe , auc ur- 

Homero , Europamque incognitas fuifle ut templa, Porticus BaGlrc* , teftc 

teftaeur: uynli '/o* n $ rbi Ar,- ^^^^«J;^ 

1. AfrUuf&l Scr. AtTWop<&\ • 

CTt TKJ «flfftt^ T Aixjvwr*" C » . r T J 

rive»] Cedrenus habet, i, v»*! t bCr< , 

i fle T5» folummodo. Dc hoc fefto r S» ^ W*»^f3 Scr. xf^for* 

Aiotyif&rM apud Au(orer alcum abi- ^ 17 ^» Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 13? ?& mt lui 'jvtftiiTm&i™*, ne congrefTurus, cedebat im- 
1 1« ™ ii/S **ke P ar ' ^ ec * ctiam P r °pulfatis 

f ***X*£ K f f l ^> l »^ t viam folus aperui, veftmmque 

c/br <*3i 7^mi 7rv?Jw tk Iaik, f<o- omnium navibus conferva- 

* v& <fta~<t4 Tttf TfaMts, w <x*axLc tis, complures Trojanorum 
c vSTtff Wyiwr ojuSSS E^f«r' x} Heroas, necdum fauciatus ipfc 

c /2 • / ~ r hi eftin glonam, quodAchil- 

fltuajr, Ap«H Afiff, lis corp Thymbrsei Apol- 

' »9 y ^ linis fano extra&um, ad ca- 

c JLydyeu T9 c£fjtA t« A^'^^ ftra dcduxi. 

* 7»V cnluukt Ik t« ?*p* 1 r ©pwftCfir 
c AttoaAw®-. 

O «AJ OJWooV fV^WTi cuJtJ, Cxterum Ulifles contra lo- 

**W *4w h* 1 otW tepCfW «f cutus: Quin potius hocmihi 

cJ/,.j : / » <s dcbetur, quod ln urbcm mc- 

T B7i * J*T am derWtarem. Laboribus 

«m« MKfmtf m**,. e£ tLty*t cnim Mcis non Tu ma j ori . 

* y>, $ tUu rh Ehtvnt \ai n<£- bus Argivos demeruifti. Ab 
€ uSqt j&QTrlul, lit to Iaiof f$«p- ipfis enim beJIi primordiis 
c fjmo*., <rwS n*h*uit 9j £ Mw- Poft r a pt a m a Paride Hele- 

, J~ > * * ,™ Palamede, & Menelao rege, 

mhetf, x, wfm vpwu-m- arma movi . Regcs cg0 ^ ft e _ 

r X 0 ^' 'Wtm&Mcm.fJ^ nawTut roafque undique acccrfitos , 

« 3 j£ t* S*Wtok t* U&otJbf lyu in partes vocavi : fed Sc Pa- 

* t$fy}a.ei(dw. Su/xCo*»* >& , w ridi necis au&or ipfe fui. Cum 
• v tsi, TpAw £ emAov *o^/, enim, (uti noftis) pralio 
- v • ' ' » r A* mter Irojanos Grxcofquc 

* %m^*u**w, tPffr* r commiflb , plurimi utrinquc 
c t» ^t« ^fporw t«<- Tpc/V , ceciderunt, inftantibus intc- 

* >9 «J/^/ *yttJivw Efoyiw, w rim , Sc urgentibus invicem AotA*?^ OvtASpglxM , ^ Scr. ©ffVr 
Euftathius fluvium hunc ]Scr.#o- A^,C 

2. tS QpwGtU Avnl?&6»®< 1 Scr- ©«>efi«r vocac, 0 y A^»»«f 

bra, Troadif urbe, ad Thymbriuro, vcl Aw?. Stcphano '©Jf/oCgio; dicicur. 0 w y- 
Hefych. 

ntftvm lulivs ttn&> i>»y ^<te?»» 

9 % utriuf- Digitized by G 140 JOANNIS 

utriufquc aciei Ducibus , ut 
bellum decerneretur j Hero- 
em Philocletem ego hortatus 
fum,uti Paridem ad fingulare 
certamen fagittis tentandum 
provocaret. £ veftigio igitur 
Regum per medium egrefTus 
Philocler.es, ad pugnam fagit- 
tariam Paridem provocat ; 
quo Paris audito , egrefTus & 
ipfe eft, una cum fratre Dei- 
phobo fagittarius. Tum ego 
ftationis intervallum illis di- 
menfus fum. Paris itaque, 
cui fortito obvenerat , uti pri- 
or hoc faceret , fagittam emi- 
fit led a fcopo aberravit. 
Philocletes autem, me inte- 
rim adhortante, bono utelTet 
animo, fagitta viciffim, Pari- 
dem impetens, manum ejus 
finiftram tranfadigit : ftatim- 
que alteram emittens fagit- 
tam » dextro eum oculo vul- 
neraviti Ejulavit interimPa- 
ris, jam terga daturus, cum 
Philocletes, tertia fagitta emii 
fa, pedes ejus juxta malleolos 
transfixit : ccciditque tandem 
Paris. Rapto igitur ejus cor- 
porc» fugam capeflunt T ro ~ 
jani; in urbem vero delatus 
filios fuos rres , quos ex He- 
lena fufceperat , Bunimum > 
Corythaeum , & Ideum, ad fe MAL AL£ 

*tof e£^A«A«f %hY.ti$iW , itptvou 
Tot 7mtefiov* iyca <Q&\tt't\6.tdui 
r »po* $iAoK7jnnfeu xj 1 Ilfltet'^®* 

<tt&7VgteOU.*JOJ. Tt^Hituj (JL0V9UXL- 

$elp t ^j-^HTBi r TLdptJk ut 
yLOvoyus.yjdM to£ixW. Ay~xout jj • 

VCLVTt flWTtf Totynit, l£ AflA A»t- 

QoCa, dAApS flurr». H%fy5at 3 
J/ti/i7?»azt oliToit S^aipmH rf- 
ttov, t5 £^£*y ewTvt hsu.vaj. Kai 
K&C'<iV7Z6f ajjtff xAwpor, tAct^t TtX 

UetplJ) Gf&sTOI TxfyStJW Vf^Xt 'j 

0 llet'p/r, ^roTvf^tv^ 1 dttpnif <F* 
*/aoktmt», Jtpcef^eer etfTfTo%ctatt 
0 */Ao*7»7#<, vl^ c/Wwp^ r Iletp/- 

^VjTspetr A*or7ioa.ty r Afyot 
tk o$S*j\Ltlt lWp«fir o/^^oyToc* 
e/V cu>tkj ^TOsyeccpairTor, mfz-vjA* 

x 0/£ao?&i tc« aQupa* Jtj 0 
nct'p/f. Kcei QcAjyxoi -mtTit^ etp- 
7ra<ntvTit to efitut UctpiJbf ir 
tm 7roA« «cnAdrJj» , in&Kioi r*t 
1%Hf tjStf etuT« , 
EhWt 9 5 r BwZ/xor, )t) Kopt/Sttro?, 1. Qccfffu* 3 4 ) '* 0,tT * T ! 1 
locutio «ejvi7K»7^* mallem, i^S 

1. ^<Ca«7 fir/ t»c o-$>v(yi 3 It* ctiani 
Di£tis Cretenf. 1. 4. £t j/jm fitgtenttm 
inftcutus, tertio vuluere per Htrumque pe- 
dtm trajicii. 0i£Ao'a> ycro, f ibulo , 8f ^cCxce, Fihck. Hefych. ^»0 A»5, Trtp»"!», 

lJV«f] Scr. l%Tflr Bunimas, Cor 
rinchus , atque Iclus hi vocantur , apud 
Didiai. 1. $. If. Txet^ci quatuor cnu- 
merat Byyi^y , Ki^vjbf , Ayeci , >^ 
ih&icr, ad LycofhroD. p 1 1 aj. Digitized by Google 
CHRONOGRAPHIA. 141 

l»r**vf >MXf*f, vocavic: quos ubi adftare fibi 

■ l*f*& ifHf*, & Jii fi™ P arvalos S****' cwnimis 
> 77 „ %« - remanhc ;fub no&em verome 
« *y* ^****. tKdtof*^ diarn)i - pirltum efHavi c Quem 

' a»Tor » ^ori^tyuMH ttxrrv a O<- videns uxor cjus, quam prio- 

€ ri» y llainn kmy^^oTLTn aSyjn». rem habuitj Oenoc, mortcm 

€ Kat fr*Gt ? Ehwtw yjwaJyj. A»7- fibi laquco confcivit. Hele- 

■fsOf, Sfrtoifr-rS iW/k», nam v «o jn uxorem fibi ac- 

- & . 'o. . v » T / cepic Dcjphobus,alcer Pnami 

«or 4 »9*7*«* varo ^ qu | excremis membris 

* CtaKtat, Trumt 6h<*tto, Kcu a Menelao rege mutilatus eft: 
1 Ilo^t/^yltju €>w tfvfxC«^<7ttf uci facis hoc vobis omnibus 

* S5«i d«W wV?ef A/ itosar ^ot- nocum. Confilium & id meum 
'*d»bfck<3»i tS Jfowof n<$*. fui ^uciPyrrhus Heros Poljrx- 

» -1 ^fc . cnam ad Acnillis tumulum ju- 

«Keu dmx^eer OA»4r gu ] arec . T um vero Uliflcs, eia- 
c W f 4W ¥j ^tctx^. ca VQce . Q^ i8 mjhi , inqui[ j 

€ £.ozl{ IhuhtA TlaetJk, frfot h<tf- sequiparandus eft, qui Paridi 
9 khoiv Mw*Jx s x) AjtftobH , 39 cxiJium adftruxi, inMenelai, 

* jjJEf EjasW Wrw " AchiJJis, & Graecorum omni- 

* um vindidtam ? 

Koi cJpifuav aunp 0 A)cl- Huic igicur Agamemnon* 
^V^vt W wsttw toJ" sjptfToJ. excrcicufque pars magnaaccla- 

«K«* *tW OJbmoV O^ mavit - Tum vero Uliffes ' 

led neque recicendum (lnquit) 
« jt|S«An^>/^* 57r?f «f IaiV 2^7?/- encibus: quomodo ( inquam ) 

# Cohtk fiu! to/~/ B*&tW, £ 7« T^J 32 cum Barbaris agcntee 

, - / • - * quaecunque eis accideranr, de 

c v » s / a ^ / « nis ommbus, caftra per no- 

yor Hf td vmmJot igffx<v*«i ftem rcpecemes, vos Duces 

f ci7nf}*iKiLLL%j uu4v to/V flct<n\c£ai , certiores fecenmus 5 qux nunc 1« MSH *a>£pK»ffz» C4tii» *) €9&7i0* cx moerore nortuam hifce tcftatur ver- 

YIWH 1 Scr. %»!«xvtx. bil ' Se * fi™ Oenoncm , vifo *Altx*ndrt 

2. Obin) OM* 9 uti Cedreno 22S2i2S* ^"•J^S^^jr^STS 

T^etx., alnlque d.da eft. deficunV concideret t Mtqm to, uno 

tflo/Tjf «ot^ozct» J ita eidemque funerc cum ^Alexandto eontegitur, 

etitna Cedrenus, & Ifac. T*et*es , qui 4. tf K aqrnQ*uo^fi 1 ^cr. 4*g«T*e/t<*- 
Diaim etiam autorem citac ; 5 ^ iwy c »>. A xf i^^$, m «x^» 

t* , ^ojCoHf ecmtfzbtioi*. tin-npoi*. 

Di&\$ tatnen quem hodic habeaui, etm 

s 3 etiam Digitized by Google f 142 JOANNIS 

etiam rcpetere libet. Trojanis 
protempore Fefta Anathema- 
tum celebrantibus, interim 
dum facra iii urbe perageren- 
tur, Apollinis ad aram porten- 
tum accidithujufmodi. Ignem 
altari, facrificio immolando, 
rite admovebant: illud vero 
non comburitur. Saepiufcule- 

2ue repetitus ignis, nonevar- 
t tamen : quin 6c ea, quae al- 
tari imponcbantur , omnia in 
terram deciderunt. AccefTerc 
his etiam alia prodigia quse 
Yrojani animadvertentes, ad- 
verlum fibi aliquid denunciari 
dixerunt. Antenor itaquc, Pri- 
amo rege, ducibus , exercitu- 
quc Trojano id ab eo flagi- 
tantibus, ad vosReges miffus 
eft legatus j.nempe Danaosex- 
oratum, uti pacem ipfis pretio 
conftituto reddatis. Quorum 
omnium nos notitiam afle- 
guuti, caftra repetentes vobis 
indicavimus. Antenor autem, 
Legatione fufcepta , Trojano- 
rum, & Priami nomine, orati- 
onemhabuithujufmodi. Gras- 
corum qui reges eftis, non 
amplius qux hoftiumjed ami- 
corum quse funt, facite. Deli* 
dtorum noftrorum, quas debu- 
lmus, pccnas dedimus. Pro in- 
juria enim a Paridc Menelao 
facta, Juit Ilium . quod cacfo- 
rum in bello fepulchra fatis 
tcftantur. Ex vobts pretium, 
quo nos bello refidui liberos MALALiE 

ch»y vfjfyoi knvct >yviw H71&. 1 0t/- 

ffl»V y6 7071 £hTt?\XV7T*V t rfJ t 

Tfctav x? 1 r k&?*v T AvotSvutt 7»r, 
ovuCauiet trhutiov $/s£f$ 7W«7*r 
iif ruo inKiv, £H r Cauiv r* 

kmM49&m BcthXKOl 7TVf Ht r 

gtitLtQv, e/)ot T* Suoittv 9 7« 3 itt 
ixjj*?™. Ktu mKKoixjf *Bt&*$i- 
po/ufy* 7» 7wo\t y 19 fjuii ksuo^ 9 
tmdti W Iv rJ Qauto nrdtnm « f 

70 iJktpQf. ytvo$>wv 'j &>Xa>v 

(mu*i<k>v 9 0/ Tp«:*f ti&Ttt Ktyvctv, 

«JC CL)#.3qV tWTOtf *tt) T Gtwiy. 

Keti civvSxJZ^Tt r x AvtLuvc-*. t>t 
tZttfX 01 W Tpawf, ^ 0 UeiotfjtJOf, 
y&i 0 spktiir, corz i&K5itv «rfor 

VfJULt TKf CcLrtt\Hf m Xj Jjl T* }Jim 

ttf fSftffCd&f Ttitout Tw Actvefvf 
vuctt /XctCny , ^t) ^Kvout 

r Ttihiuttv. Kttt TOJOT* nrivi*. /s*- 
pncmvTtt vtuut , l&KSlvTif clvnT- 
j%i*\ttykt iretctv vfiv. O A' kvri- 
i*ft>p <^7f f -5ct(7iy, e£*A$&»V «V <oj«er- 

CfHatV* \$n TtWTX cof 3 tK Flpltf- 
uov t k] r Koi7r£y. BcuriKetf E>A«- 

&i fyw}} TOtouiw. Ilct F7* It*- 

iifjuL^TnyjTctc. Av3* A^ifctr- 
//j^j 0 nefc'p/5*, MiffXetaK 

UaflvfifTtV Ol Ttlptl r ItV TUt (JUt- — T^/i-A»] ^wcnW Scribi Syntaxcos r^tio 
Poftulat. 

AitLJ»»? ] ?cr. AtTiulc&. 3. ci» Ttvs f&tf"f Xnlfffynvl 
Scr. is5r»A8^°'a#». 

4. 4< ¥f -sfeeAi»^5f»7f$ 3 ScK «fee- 

1 3f fTlf Digitized by Google CHRONOGRA PHI A. 143 

div7*c hlit^tt (ptyQfj^p ufHt , noftros, patriam, Ceofquere- 

\$ S*Zv, TjviTtUtf , <ahf dempturifumus. Quinigitur, 

imlAm miwirnc r*< Gracacum ficis,fuppliccs nunc 

* - iu * ' ' vcitros, olim qui contumaces, 

7» 71 ,um A Jxtw, «- preciQ libcm & Nobis vero 

XP"A«*w tv**$>w. 1 n«- omnibus Antenori annuenti- 

&ims Ji »{Mtf mlrru r Avtm- bus, mifli fumus ad Priamum, 

nf^, «^771^71^, w «J C S°> ac ^iomedes, ut depe- 

iuot t Aiou&JYujy Gtplf Tleiccucvy cuniarum pondere ftatuere- 

_V, < y^» mus - Trojam vero ad Pria- 

"T ^ 2^7 mum in e reffi > muIrif( i uc in - 

^tw. Ei^ornrj »^ cy t» vicem agitatis, decrevimus 

Tpo/w Tielauof, ^ Tofatvt tandem uti auri talenta duo , 

juwSiv7uy s iTVTusuulkj JbMJJcu totidemque practerea argenti , 

liUP*W<n* •m*#'mC\**rlc v °bisdarentur. Deinde vero 

/ , v , r v 1 x . ad caltra reverfi, de padtis 

N r / L , r , vos certiorcs fecimus, dedg- 

&e.«fr .<qpo< amtlyjtKaM™ nato fimul pecuniarum pon- 

Ttt e/c^fiVTw. Kcu iKofjuouf/A^rt Tt* derc vobis contradito. Quin 

7U7na%ivTa.> 7mv7u$ ifjutt hotw- etiam facrificia vobis peragen- 

oxLf h mf Zvoicufy fx» tibus, juramento obftrinxi uni- 

ic # % / . _\ * / verfos , pnus ab Ilio ne fol- 

<roi er Ia/k 3 *ttv av <run<mv7\f m . • 5 v n " • 

. * kT » * . r . yt vcntis, quam Equo Duno , 

■+ro\eio, ivTw^oAoir^oir, aptiffimis Jignorum juntfuris, 

19 xoj-^ffarTif ojJtzv t&o~» 2tp*- & artificio omni, affabre com- 

tm, Jc/b^o^ ^TzXfwr AyvKpif eif pa&o , T encdum verfus, infu- 

t^ TwJhv, wov7%f Ttif o-KlujAf ' am a PPofuara navigare vide- 

4 vouiwTif oj B*pC* f oi, !? mur > tentori i s noftrisincen- 

»%T / • .1 . ' dio datis: ut Barban lntenm 

07 i gfrvtif umm exiftimantcsdifccfIi(Tenos,fe- T. n«<&jm< A*>«<] Scr.V^w* ito^a%4,: nifi quis Ja5wA ?er 

«tdeinde ? AfrUaf^ , oimrino le- fyncopen' formatum , ab $>jf&fr t 

gendum, tJ AfM*e*- PerfeSo Med. ab inuQtato Ia^9» 

i. XgvCi* ntXtcm $ • ] Cedrenui retinere malit. 

numerac duo millia talentorum , ^ 4% T (^i EqU um Ll- 

i<n/w»<r«# xfuritt 7kA«»7k ^iA<«: gneam Hefych. ^p-^ ^w,, jc^wxk, 

Diais etiam eundem habet Talentorum $ J^imte/^ & fe^iw apud 

numcrum lib. <w poftremwn btnts mtl~ e undem t'\ 

iibut taUntorum a*rt atcjue argtnti rem t£ l'* 5 '» ^ e 

#m6mt. C. itaquc numerale, hoc ioco g 5« fco>rAie«>] 5cr. <li^- 

Autoris noftri, yirgulam fublcriptam ha- A* m 

beredebuit, hoc modo, Q' m ac [ aW^iH tf# «lopfUtfw/fy 3 Scr. ij^- 

sotanda. ftljm^v. 
3- iwwr^^t^ rr^j O^tft] Scr. 

cure Digitized by Google iW JOANNIS 

cure agerent, Genio indulgen- 
tes: Nos vero, no&e ingruen- 
te, a T enedo reverfi, i rojarn 
ingrederemur,urbeque in flam- 
mas verfa , ^riamoque rege 
fublato, Helenam , receptam 
in Plifthenis regna,tandem de- 
duceremus. Confilio itaque 
meo ubique obtinente, Lii 
vi&oriam nobis in Barbaros 
dederunt. Proinde vos Reges, 
atque Heroes, rerum a nobis 
geftarum appeJJo Judices. 

Agamemnon itaque, & Dio- 
medes, horumque exercitus, 
ab Uiiifis parte (teterunt : Pyr- 
rljusautem Neoptolcmus,cum 
fuis, ab /^jacis Telamoniii 
utpote qui genere ei propin- 
quus eflet. Cseterum multis 
aliis inter duces ad vefperam 
ufque agitatis , tandem vifum 
eft, uti Palladium Diomedes 
apud fe depofitum fervaret, 
jn mane proximum ; uterquc 
interim ut quiefcerct, donec 
mane proximo decerneretur , 
cui pro meritis Paljadium da- 
retur. Ajax ijaque Uliffi f 
Agamemnoni, ac Diomedi 
offenfus, in tentorium fuura 
ubi per no&em dio occifus eft ; invento ibi 
:e proxima cadavere. Aja- & 

cis itaque Py/rhyque exerci- 
tus adverfus Uiiflem infurge- 
fcant, eum interreduri. Ve 
rum is, didu&is navibus fuis, 
fugaque fibi confulens , in 
mare Ponticum curfum dirigit: 
ubi per aliquod temput com- ili: — — — I. ti»3&»A> %ti EAir^l Scr. Xnhiwfr M ALAL£ 

©tt*^«f4(wor k) wk7vs 
t\s >!n f TaW», x} .tmh$lmf$ 
Trve/i&yw rh* itihtv cro^WTff , 
^TLdapwkrthhTis* 1 %P>$titn>t&J 
tOjj Eh»\jJJ Hf t* C**th*ii tq5 

ol Stos 

vUlw tff KttfCcL}*v. ¥8& ** 
ot QounkHf, ?9 »f*Hf> xftr*l 
£e iff i/uSff ^w. 

Z ' ' * -*- ^w-* 

Keu dLYTSTOixvi» f oSvastuf h 
Awt*><w, J9 0 A/o^VW, £ 0 ri- 
ruv fptirlf rZ 3 Ttldfwrt* aWIo^ 
«tm/^70 0 N*ctt!oXs/!/@' Tfifjpf, »f 
U $*f aurS vWp^w, iij i r*r* 
sptrif, Ilo^Xwr j athasv xjwSiVM 
wmfy dJjffi a-Xfif lariftii, rihof 
UbtlY, htdttV h t W 

70 Uot,h\ij)oy 9 Tkto <puhd%di, K3H 
%K4>W cwr)V irtSbjJtu, h& xj* rti* 
i£*f rivQf Xo9f 3 77F/ 
Xj>a lo^ctt ftaXtf^ov. O Ji 

£ AyUfJJifJifOV&^ AtOfJMfuf, irt* 
Hf T <a^0y CUUTtf HXL7TU9 

teSvoi* >9 J)fii vuKrif, tnJVftp iopi* 

airof^hojv OJJTov <pov't3tmi t Ket/Xet* 
Ctty 7* l!</)a ^oiot « QtfutffJlf, U*K Digitized by Google CflRONO 

ftf T ISotxlw 7reA/r r iJiom ojjt* 

fw, hiyofjivhjj MapaviJky dvdisaoiv 

c*f ivtKttffiv twjhy TnfoatY p^p»- 
udlW xjuetof IfyiTo. K*/ •WWAccCaf, 
•77 otajrMiroTi yjJ*tur wmy- 

• TmvTUf 077 Xj TKfi C«W^ 

^&petc y/x.ct, Xj r n**7W lyj.wt 
oJjrfyf ydous A7iuvTtiayts Koui^iim' 
x&nttpSrcouf t£uj AaTofeiyov Myo- 
1&iJjjj ydouv, owuiCty u%t ttjjr$f 

t 7lih't^V. KtU ijPfXjrf tWTOY oi Tns 
OJilis Xaf&S, (JUXfV JllV OKZCIU VTUV- 

Twsf KuxtiSfY Qvyev, {tv»y$ti yjr 

Kiyofj&pw ^iKihajr rnovY, T vwi to- 
youfylw ^iKAhtajy, H </V rM^®* <tZ- 

T*r, x} 7« d^XMAoir QoovwTws* tiya 
$>), ek KurJvTrz, Xj AvTKp&yTiut, Xj 
UoXlpnfjjOYs 4 l/ttf $MufyxS Tx 2/- 
J££?k, Qetffibivs Tns tUJTHf vfo*. 

JJk* %Zte7T0l, Jgft/ (JMJ^T07l ^iVMS J R A P H I A. i 4 y 

• 

moratus, in patriam deinde 
fuam.urbemque Ithacam,curj| 
clafle & exercitu redire, in 
animo habuit. Per Maroni- 
dem vero regionem iter fa- 
cienti , reftiterunt incolx : 
quos viciflim impetens UJif- 
les, devicit, atque opum mul- 
tarum dominus evaht: fpem- 
que concipiens, quamcumque 
regionem appulerit, obvios 
quofque fe debeJlaturum , di- 
vitiafque ipforum deportatu- 
rum, cum Lotophagis quo- 
que, inquorum regtonem in- 
cidit, prcelia commifit* Scd 
ab iis devictus, cum non mul- 
tum aberat, quin copix ejus 
ad unumomnes exciderentur, 
fugam capeflit : & Jqnga de- 
mum navigationefradhis Sici- 
Jam infulam quae nunc, Sici- 
Jia vocatur, appulit. Amplif- 
fima erac haec infuJa, quam in- 
ter fe divifam tres fratres 
occuparunt, Cyclops, Anti- 
phantes, &Polyphemusj qui 
Sicani , infulas iftius regis 3 fi- 
lii, potentes fuerunt, & ma- 
gni nominis viri, quique res 
fuas curarunt mfftuo. Eranc 
autcm tres hi moribus effe- Ait,] aucquidtalc fupplen- «^g, tIw topfylu, M*&fc u 

dum videtur. Cgterum Ithaca,non urbs> &c. Stephan. de urb. 'j- * 

fcd Infula erat, unde oriundus UltfTes- v.>„ - i • ~ / € ,* . 

Stephan.deurb.lVx, mrWUrn «21*1 T" W™ 9 * 

v * « f K , , 5S "r? *Z J H r « cm Tero ^ uam T "txes Ilmaruro, 

KifxxbJict,**» l}*xv, *<f r,s Odltr. DiaysZimarum vocat lib. 6. Quofacll 

cdjf- appnlpts Zimarum , multa indt per btUum 

Z.tHS Xu t *j ffylut Motzwifa. ] l"'f lt * F*** navigaverit.^ 

M<x,p»ii*i vocatlfac. Tzctz. adLyc»- 3 Mt*$fa t£«{ j Scr. ch^n- 

Piron. & t!m ^ ^ Q ^ Q 

ctbi ii*<frit ebt/Asts, wwit*t »»«*W»OScr.^s^ 5 . 

t ris i4« JOANNIS M ALA4L.fi 

ris y nec peregrinis excipi- -CmAx^* 1 * £ tw^SwW 

cndis, quin ipfis potius oc- Ka J j&wrn<ne wt vauait 
Cidcndis deditiffimi Ulifles ^ « oW< itf 

autem « cum clafle & exer- » .13. i ~ » / 
citu appropinquans , m eam r r r L - J ; 

Infulae partem incidit, quae wa4C«Ar**^Wi ^ t« ArTifir- 

Antiphanti paruit; quocum , tk, xj tS s?<*t« eu)r», 1 1 ffl htyo- 

& Leftrigonibus ejus prcelio p&fap Afsjfw>oW. nal Amttm 

commiflb, cum complures ? ^ u T - ^jjoWi 
ex fuis excifos vidiflet Uiil- » « .Tr.^a- » S 

fes, navibus conicenlis mde , , ' , ~ 

fugara capeflit, aliam infuise «^* ix«©f^«r Bto Wf&r** 

partem adorturus ; eam fcili- yk-*, to <fict$'i?op Kuxxvm, tr-te 

cet, quae Cyclopi fubje&a, t* Kc/jaamct h*y\m ©p*. Keti >r** 

monteshabetCyclopiosdi&os. T - OT 0 k^xa^, 
Hoc ubi « di f«.£yclops, , Tj? ^ J, 

copns collectis ln lilum pro rv m , „ . , , 

fe&us eft: ( Erat autem cor- m^.^Wrjw 

poris mole praegrandi, & vul- tm*5w tf?r» ?w oJWgi, 

tu deformi : ) Uliflem vcro Catxiru t&J e/>«#par*r awtJ 

ditionibus fuis incubantem , ^7 ^ y^ri^-^t 
cximprovifo aggreflus, exer- Of«*k, <n # wwr 

citum ejus late proiternit, w ^ ► ^ , , - x 

UHffemque ipfum.fc: tliosci J *t T " ^ 7 " ? ^ 4 ' < 

exercitu ejus nonnullos manu «r* r>r avroA »wf3f rrtor , 

cepit. interquos, Miccalion oy o/jutn Mtiuy.*tw* 9 cWjf* ^oretior, 

erat quidam, generofi vir ani- ^ icrdGowm h t? Tp«h, J9 Sr1« 

xni; quique ftrenuum fefedu- tyij^ ^«OWw, 

cem ad Troum praeftiterat. „ ^ » * 
Hunc Cyclops, capiiiitio ar- ^ T wi rrvj^ ' 
reptum, Urtlfis, omniumque ^,^^^' 

foeiorum in confpectu, gladio WrT&r wt cu)t», « tt&su?t 

fuo exenteravit , ut qui aufus gj^j avtmpHnvj uf ^y*orkyhiW 
cft in Cyciopem arma movc- T ^ ^ Ae/cr ^ k m ' xPl «in , re Reliquos autem cuftodiae ^ . 
mandavit, quos fingillatim ~ rZt±n,l \ 
conficere in animo habuit. f*m**'.Q MOtoanf* T»f nravms 

Ulifles vero procidens ei ad <n»r omtxS» twrot <fia, p^pn- I. 1U9 XsyofSfi&ti Atffvpvui^ Scr. 2. [Aty*s wf <ru/np<n ] pro 

A«f 57»u^v<yy. Sicphan. de uib. A^tpv- vuf^-n , inuGuw numcri c#xx>*' 

tyrts , «Ti^sr* f<? KvxA*»7»wr *x>jr*F V»f. 
2««§Aiifr. fjxc?tir Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 14? 

wxtuv *o*S* £ hptm , Wow pedcs rogavit fupplex , uti fe* 
«JtdV iu ri< ZfM^irm «5iJ 'efiduumque fibi exercitum , 
5*? ** JW^*7 prctio magno, munenbufque 
g.iJ^. m#Hf * PWt Ku- fnterpofiti^miflbsfaceret. Sed 
*>fi>4 Jl*$ <%f yjyipATW Jo'nat 9 vix e o ita addudtus Cyclops , 
iwfiyelhtfn nfci ia-mfttf fcpAw# dimiflionem promittebat, ubi 

cwtof- w *M$ Cti&ykQf b 7$ advefperafceret : fidemque fu- 

1» » ~ * s '«* am libcravit; animo tamen 

, , ; v » » \ » egrediendi per noctem mtem- 

<wtov, m ™ ^T¥, m p ^ ftam ^ ut Tjiifle 5 fociifque 

wetfM ov Zhptptttu it&m, >9 7w>* occifis, opum quodcunque at- 
ytf£>>- «wJt« , 'sfei i&ifttv tt7ii)\ud\v tulerat cum navibus diriperct. 
<wtov,k\ TtUtMT gLjJ. 'H «Auw Ulifles autem quamprimum 

iJecW^ OW* , » [ iberatus cft / ktamtruculenro 

♦ ' , , / .... , 1 homine milere fibi metuens, 

7« cxindc folvens, ab oris ejus 

mKdj7iv h ffi [MfSv ctix». E^g- ftatim difceflit Cyclops vero 

\t-iaf Ji wKTof 0 mUf^a^j tyt™ per noctem adorturus eos, 

JCfwiutf 7» **o7«- 2k /W*r, ubi evafifle naves percepifler, 

* 3*A**tj in fUr ° rem adadU ^ faX r ^ 

, , , , /. • «. . mare praccipitari juiiit,ne ror- 

^ «^w^ffi* te intcrius alicubi ftationem 
9#H**t> NuKTOf 0 C*$*ttt «<ojf , a i CC ram occupafient. Noxau- 
w ffK07*e x^f\!^\oy]Qt iiuo ytw , tem erat intcmpefta, terra- 
^cf 7lw dHhttcMLV ttyvtrtF-ns <N que tenebris involuta erat , 
twTlf tcW, mfity» «V cum Ulifles, fociique , loco- 

v % f / n / _ rum imperiti, in alteram il- 

. ' , , _ J Jv; Jam lnfulse partem , quas Po- 
• n ° h f^ 3 ™ W**- Jvphemi erac , Cyclopis , & 

«r@% jcj r A'v<p&vtx. Osk no- Antiphantis fratns , incide- 
*u<p»(j.& /uaSuv 5 077 77^? ^71- runt. PoJyphemus , audito 
vfrJLf w*To y f, li mtfiUKQf ttt r ad terram fuara nonnullos 
i\ J* * 9 . . ^n^i,- per nodtem appulifle; col- 

J^PMW^W f cftis yiribus ^ Jj.^ 

ht&WTlwMT* Con&ittf , iK$»v aggreflus eft, prxlioque in- 

7» OJbozias , w&tfw cujt&) ter eos p er totam nodem 

ipitewiy. *j 7i*<rttv tOju vIktxl ino- commiflb , ex Uliflcis ceci- 

KiuQtw, w imtrov w OW derunt quamplurimi. Manc 

cu* <*o*oi. ti autem fafto, Uliffes etiam 

> « - ^ts \ n r Polyphemodona obtuht ;pro- 

p» f *&*>*1t> • OX^Wf Kf cid ^ nf ue ci ad pedes, Ego, 

no\w?nfxw §er/«c , w «wnminf j n q U it, Trojanis ab oris, ul- ' I. S (fyf j 3 npjnt* 2» Scr. *4*&. 

| 3 tima Digitized by Google 14» JOANNIS MALALiE 

tima maris difcrimina. ex- aurtS 9 %n $ai jff TpolxAp 

pertus, huc in partes veftras ^ ™**v* t «^ 
errabundus adveni : iimulque * » #r ■ 

cnumeratis qux fuftinuerat "^" T??' ***** **** 
periculis, Polyphemum ita de- w cvfj.C(t<rctf «<% 

iinibat, ut mifertusejus Ulif- ^ ^tfiAtfAntr ot/^o- 
fem , fociofque hofpitio exce- paV. (toe IIoAi^H^Qr evyL-mSii- 
pit; ufque dum navigandi ^ + Ukm tf&r, £ 
tempeftas ldonea lnftaret. At a's « \ » , ~ « r 
vero Polyphemi filia, Elpe fj^t^V* t«, «vt«, g« I 
dida, Lionem quendam ex ° *K*t. H Ji 

UlilTis fociis, virum formo- ^w^^P r riohvp^^ i Wq{jm.tj E\- 
fum, a3amavit. Secundos ita- m y ifmim* JitTibn *ffe 77?« ',3- 
quena&i ventos, abreptaea, ^ «J? wOJWiw, 

inde ex Sicilia folverunt: uti » / _ ..<. . > •* * , , , 
haec fapientiflimus Silyphus V ' r • / 

Cous fcripta reliquit. Sapi- ^f**™' ^fWwww, 
ens enim Euripides , in Dra- m $ 'Ztxthidt vnr** cim* 

mate fuo de Cyclope, fabu- o <n$dt*\Qr XievQQr o k£q* eg- 
latur , tres eum oculos habu- o $ E^/wrVW Jpkfxa. 

iffe : nempe fic innuens no- JS'.*^. * e _ ~ 

bis tresfratresillosjqui fuicu , . N , % *> 

ram invicem habentes, fingu- ^«^^'w^^ 
li quae? omhium eflet in Infijla *^ A P*'> ov^7nAhim 6tW>Ao/c, 
profpexerint, fingulorum om- >9 1 A<*&KWi&j>w ri< dtoiikm ii- 
nes vel in fuppetias, vel vin- ™ r yfo», ^ n/ m ;^, ^ 
dtAain paratiffimi. Fabula- MxS^ «V*W £2»."»» <«- 
turidem, Uhflem, mebnato / t ~ • * 

Cyclope,fic emanibus ejus ^^^«^^Wv^h^. 
evafifle : nempe inebriavit ^ M ^ w ***m 9 w M» lc 
cum Ulifles fngenti pecunia- t.^^w r atJ7o'y Kt/K^«Trt 0 oJvt- 
rum pondere donifque ; ne ^V, W ^ v y^rs^ ris (iH' 
fe, fociofque abfumeret. Idem aZr*. KaJ %v **Cw OJuatfr 
autor eft, Uhffem ftipiteprae- '« v * >^ m » 
ufto oculum unicumCycIopi ™^™J«> ™^'< * 
cruiffe: nempe quod fratris rft/Ttf r m im • Mqtj^ r $v)*7io* -rfo 
Polyphemi filiam virginem, t eLJtty* «utk no^«//K, 

guam unxara habuit, Cupi- EXTio;, m?%tw , hwmJk, T. «»i4<^^i Hanc Polyphcmi 

filiam, Arenfn, & arna&um ejus , Elpe- 
norem vocac Didlvf ; e* quo licct Ai»- 
flor nofter, de Bdlo Trojanos interGrat- 
Cofque> ha:c omok dffcripfifle fupra afTera t, autorem tamen hlc alium, Si/y- 
phum Coum profert. Digitized by Google CHRONOGR APHI A. J45> 

wflt 2fM»cS »*a»£ , fcw dineis . accenfam fltmmjt, ab- 

r . . r » «. .„.£. . _„,r ripuent: ob hanc caufam, u- 

t.t k», m*r-«**tf num cydopi (Polyphemo 

KicAaKT®- IpKtjm* n*H4»(mi> f c iii C etJ cx ocuJis extinxifle 

76« «It5 Svjaitf* &&*-<>ti!kQr. Hf- dicitur, uti hsec enarravit Sa- 

SM lp<_tew 0 mpdvtlQ^ *«<A'« pientifliraus Phidias Corin- 

Skc^& ,^7.,« P »x-f SflS thius= qui femper etiam »d- 

v , « ■» J dit, Eunpidem hsec omnia 

V 7 * PoVcice tradidOTe, nec eadem 

pi78>p ct t* , ^ npQm*™** •*» de uiiffis erroribus, ac fa- 

^«7ttT&) d^pw, ftfttauX*» t&j pientiilimus Homerus, perhi- 

Oc/W?a>e nhctrlutj* builTe. 

O Jtf OAostdr -4n? "S/x*- Ulifles* vero , a Sicilia fol- 

Kftd !fc*r ih *i$ Ai*f«fW vens, ad £^1"™°^ 

> A w. fulas: quarum Rex, A-olus, 

um ffi v»<n>v* Ow t*A&ov 71- vero roor iturus, infulas illas 

hJLr&y Mrauz iA( «A/'o r»o-ot- duas filiabus fuis diftrjbuit, 

1 7a/r S^ifaoir civtS- £ 3r«r £*- quse Reginae illis imperita- 

«fc'o rfiwr. H A kiV bant. Erat autem Circefo is 

. * «_ ... / facerdos; quam pater /liolus 

*■ ^PX» «P«* i tcneris annis £>eo facrave- 

rcaro t* iJ)k T<£7?of ww»»» rat, in templo ejus , ad Eeam 

&vct7tei<p*vcu ih to fyor Ir t? n UO d erat infulam , enutrien- 

2 t« teyo^nEeot* 8»f *8|»- dam; ubi adolefcentior fatta, 

£rf*«, Mfai xuW w Myfticam Hierophantam pro- 

•v **L,£, il xj fecit, egregiae formae vugo. 

iA^KdAt^» aUpSDrtpfe» rto- f Pn ri(Tim a ^rar. odioaue fum- rf ^ «x^ 1 ' ^ 7 ^, mo eam profecuta eft : Quare, 

^aJ^ui* hiyvru , ^»07 , c/)i 77' £p- ( inquiens ^ Atlantem patrem 1 TOi? fyy*it*<nt *vrvl Hsecnul- ica infulam hanc vocat Apollonius Rhod. 

lo niodo congrucre vidcntur ; idcoquc Argona«t. 1. 4. ; 

locum mutilum exiftimo. Infr* enim A W ox»t« «*tk? TpgrM#tes 

eas Atlantis facit filias: .Eolum qm- m7t f 

dem duodenaprole gaudentem P r ««pt ^.^^ «AvraV, cVt ^ 

Quintus Smyrnaus, k«sm» llb * hu „,} ? 

nrbis. n««r^r i^* «M« JpAfJ" A'Aof 

^i» iafS». ^ . . ^anam hanc yocat Txetzes in Lyco- 

2t<tf t 9 u*o%* » »$ ^fr^ 1 w°K&l- phron. xainqf ft #Xuvni «5 

TJJ Af^f^oi 3 Scr. Ai*U, J^^owrtH t^ i»3|p*jr¥f, 

* t 3 fgum Digitized by Google ijro JOANNIS MALAL/E enim ei praefto . _ 

fua virorum ftrenuorum mui- ) ^thjti in&Jfr imx- 

titudo, ) lmpetita, oeflime ha- * « > ~ t 

beretur. Itaque cavens fibi A ' • « J/ « * * 

Circe,cum non aliter auxi- Ai / Wr " ^ ■ ™ ^*" 

liarios fibi, cuftodefque ad- ww Wp4'4*&*«*f «p- 

fcifcerepotuifret^extradisher- t**yto 9 hsh pftiuU Uftif< 

barum quarundam viribus, rfir, wmrwfa** Cot*- 

li< iSSL^ P° tentiffimum r5r TirS, ^*r , rit **?th- 

vi veneficaparavit; cujusma- A » , r , 

gifterium eflet , ut hauftu fu- ?f 5 , &W 6 ^'°^? £ 

mentibus, patrise fuae oblivi- wr****» « -visn>7*>£x> p/A- 

onem, & commorandi iilic ^ 0 " JWoJ, ^ s^^kSV, w 

defideriumunaincuteret.Phar- w#xu$& M>o*, T*V «/» 

macum iftud ubi eo con- , om , gj w ^ ^jv 

venientibus, quos plunmos \ > * «s I u 

hofpitio excepi^, advenis pro- *" T J , * ^**» 

pinandumdediflet; patnxfuse **W*»W *** *"t&> wwr," 

quifque oblitus, in infula hac M3-^eifc5*w t5V iaju#/ *r*7a.. 

exinde commorati funt.: Hoc *Qr , w w*)* <ro**V. M«- 

igitur ufa artificio, mulier Ji g K ,>^ W ^ 0 7« t* 

quam multos ad fe pellexit. t • « / 

Ubfvcro inaudiflet , Ulfffii T* T 

naves ad Infulam iuam appu- WTH<nw » w tm 

lifle ; in mandata fuis dedit, tmwJkiw to> OJbr- 

uti ipfura, exercitumque ejus * > w Tor tvnv ^arlr 

honorifice tra&arent. Uiif- «y«r **t*V, ^ „fe 

fem emm, focofoue, ut aui s » v , 

Viri effent beJlicc^fi , h ifoS ^ ^ «f 

Licere cupi- 
ro , ubi pri- 
infulam ap- 

pu!it,muItos ibi vidit.diver- *&t? ydr» W 

iarum gentium, homines pe- j^ F . tjk^ &>jW 

regnnos: quorum nonnullos, ■ W 9 

* 

***"*"—" ^ Digitized by Googl CHRONO 

h. T* \%€tlK* QtTXf SfCCT* , 'tffOf 

avToy IahAvSoto* , iirnpotwty etw- 
T«r , Kvyuy* livQt %*ftv h rfi 
yimry Tumn oltuuTi > o/ </V wtoi 
et^T&f* 077, i* 7» A>et/K« ^D-eip- 
p^o^ spetT** j£ 3txA*Ti<a>y kulul- 
tuv $l<t (zs&a-tmkdj-ctfjfrfj t*T rwiroa 

Ttti/T/t , Xj W^ttt Aflt£o?Tff (JjL}4Koy 

f CetoiA/J^ Ktpzne , epo>7i 
<Tefr« fih»5%y7%f tif clvtUjo , TauJ- 

Tf r ctAAet T/rot. Kcu ttwtv. etK»- 
xo«f o O<fuojtuf 9 cwvoi^ctf T*F7a^ 

T«V |c/)«r fltvT* , ilU^dtTfy <WT*f 

wxfevQf Uira^iy t%iJ)Jb(j$iioDV 
etvTolf T*f K/fxirr, «71 £f*- 

/Mt 7Z»Vy f/Tf TTQfJJLTOiV y J)tX> TO fJUoS' 

javHet* ma, ix m *vt&* *AAfli ix 

T*V 77Zt£&%i!Su<rnr CtVTfS IK TtZ 

A/Va« @ct<n\t»f o-itnoyjctf} kj ffi 
ntfrrfjjj qvtuv &ro$f T&y iy tc/V 7ifrotoif 

CoQtfJ.aTUV Tf Itj TOJUUtTUV, \% «w- 

^S/ ft*Tu**[AC*yny. Th* JV Kip- 

XWf CT^d7fy:'fx»(fWf AlnS s i(SH Tti 

tycfnt et Jtk, Jtj To/ir vajjTtuf Tfo^otr 

C}C*lMtTtoV Kj TOLttt 7UV *K \Si^,ttMT0 
W«p' dvTMf 70 f 2p^L7IZtV. Kcu fJJL- 
7*70 A KjpX» , X&lKltCiV *|- 

<<AW Tor Ot/Vanet 77r^r fw$ji&f 
[AAyttdLfy ksm r ff£ylr6r7« otvT»* t* 

C*KcA) fJCtTA* Kj TlifA-^aott LWn<pt'l- 
Kazo ttvToy iy TfJ /fpS, ^tf >TA$f 

^of otuT&J , $ oirhiKnf £o»dw- 
•tr, ^rjsyoictf ^^xhJHfy &yty*v 
«v7? cAwpe* Tp»/<gp. H «/V Upat- 

X<7* CtuTOr, J(j TKf (LiT* CLVT*, »7»- 

rfy fltvTor <^o-Lutvctt t? rwer^» , JRAPHIA iyi 

qui ex Grsecorum exercitufu- 
erunt , recognoftens fibi ap- 
propinquantes j Quid finquit^ 
vobis in caufa elTec, uc fe- 
des veftras in hac infula po* 
neretis? Tum illi: Nos , in- 
quiunt, ex Grsecorum iumus 
exercitu : verum tumultuofis 
undarum procellis jadtati, in- 
fulam hanc appulimus,- ubi 
ex hauftu quodam Magico, 
quem Regina Circe nobis 
propinandum dedit, incre- 
dibili ejus amore correpti , 
infulam hanc nunc habemus 
patriam. Haec, atquealiare- 
tulcrunt: quibusauditis, Ulif- 
fes, convocatis ad fe fuis 
omnibus, in mandata illisde- 
dit j ut de eo quod fupererat 
annonae, quam Rex ^EoIus 
illi» fuppeditaverat* comme- 
atuque . quem navigiis olim 
repofuerant, quifque fibi, ubi 
opus fuerit, fumeret in vi- 
<5him : de iis autem, qux, 
veneficiis incantata> come- 
denda iilis, vel bibenda Cir- 
ce traderet, pmnino nihil de- 
fumerent. Circe vero ubi 
haec iniellexiflet, rata Uli{- 
fem , artis Magicsc non ig- 
narum , conftiia fua prasfen- 
liftej ad Fanum eum accer- 
fendum curavit. Acccrfitus illc, 
exercitu iuo ftipatus, Grx- 
caque fua fretus confidentia, 
accedit, munera Trojana Re- 
ginac adferens. Circe vero> 
ubi UlifTem , fociofque con- 
fpexitj rogavit cum , uci in- 
uilam hofpes teneret, uique 
dum tempus hibtfrnum prae- 
ftiterit; interpofito ctiam ibi- 
dcm juramento, inviolatum 

fc Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. If3 

V&ybor^ dto*. a>Ui*$jq, t*V fed humanam exuti fpeciem> 

tu?<pd< , £ »J <7»^t W ue bttfdw- corpora, formas, & mores 

fo< ^oyTai t* ™ tf etiam belluinos pras fc ferunt, 

^r/l^fUM «ft i m d P Tciam1 e ^ 

W' . # * ****** ut Rivales belluino ^impetu in' 

«c 3, p ^ £ «^3, fe invicem ferantur , ad exi- 

*»A«r impxopWHf tf,*. i Oi liuru ufque fe inviccm impe- 

e/)rt^ p8f tkWtw- £ enccs - V#rum cupiditatibus 

«ait ikSupiat 0 ; * w » nifce non un <> ™odo fe ha- 

iuiZ*< fclLl benc ' J afcivientes : aJii,enim, 

***** mtxmm r 9 , canum more. frequentius co^ 

?ro>A* cvpiuyruffar 0/ « «/V, a*. eunt alii, Jeones quod foJent, 

omr, 7&J ^ 72^ 1 £b- ipfum praefentis pruritus im- 

^iu/co' £»T?<r/r. *a\ 0 / j»'., <*p- Ef Cum folummodo explere 

*7ti, fiH^ t* «k*,. 9«*«"*: aJii denique,- 

iMjjlrxi*. v *•$ 2 - acut ur "> turpiter coeunt» 

^af^ ~?*C»*f a 2 <* confpurcantes fefe: uti hsc 

-A^Tipor^ip^^fc^;^ p l ur ibus enarravit, juxta rei 

. . veritarem, Au&or ifte,infcri- 

Am 'o f /*<rn t*c K,W 4 f£- ^rf^ ^ ~. . . 

mudm» ftO*Wr, «,* V 3» 1 Uliflcf voro a Circ smAiIa 

J'**t V . , folvens, adverfo mari ia<fra- 

Jbtim riW, iW ccVl^r Ir- tus, in inOiJam iJJam aitmm 

tf#77«r ey/^f 0 'n7r« IA|«7* *} delatus eft: ubi a CaJypfone, 

n Kuhu^v, » *Jih$f K/pw £ forore, honorirlce ex- 

ctoaXh* dff tfWtf* ig/Wfr oririr ce P tus > confuetudinem etiam 

*m»Y*«* w «rk W^/ Cttmca habitit* DeJatus inde, 

xv, Ai//r» \>- pompum vocatum, prope m a - 

>»PX 2 ^>«Ajf, «fcawor SxoJLoMif, re mum , pervenit. Huius 

s Af>s^»«NttcfjTo^orO»*itjo#«f- incoJ», qui vaticiniis prse- IW' Oet. rem narrans, de loci nornine filet. 

^ 2. *A»?3i»07Tg9y J Scr. «eA^^J- 1*4* UberdiHs, pervenerit ad eumbcum % in' 
VVTiggf <xbibitis qnbufdam fa<rts futurA de- 3. tku&Jbtm 1 Scr. 4 if MAm. f ** Btrum ** im » *&f«"*ur. skmvu, 

l{*Ui*«*4 oOhcrln Scr. ^ m ^/«^» tcae Hefychio. 

<mt. ■ Mercurius etiam, Ntxp 1 nf*w&', »d eft, 

f . Ai-jftJU. ; w aJ-^A* 1 Mantum duttor , luciano didus: quia 

Xacumhu^r kt ' ^ Manibus ad infcros ducendis pr«ft. 

xacum au nc> Nwy< , w> vocat C edrenus- At q ue ifte uliffil cum magis hifce * 

**tu ea Mptluj rlw f&toffylw Nsjew- greflui, ejus ad Infcrosdefcenfus eft apud 

•m>, l aW pmtnr&Ti» h** Mythologos. 

u ce!leban% Digitized by if4 JOANNIS MALALiE 

cellebant , omnia quae ei KouZnt it ee&T? ejty%t y (MyTHt. 

acciderant, quaeque eventura $ mff l^h-ot eevnf mn* W «//u- 

erant aperuerunt. Inde fol- c&m ^ - ^ ^oyw. Kcd 

vens , fxviori mans lmpetu % . ' w y& _ t _ , 
agitatus, ad Serenidas quas 

vocant rupes ferebatur • qu* W ^<W« 3tcA<i*nff, twrit-nu 

flu&uum ex allifione , forti- 1 tlt ius %t?tt'iJkt «7» j&hx^&e 

tum quendam pecuiiarem ef- ^'^ctf* etf Sk %f>*rjjut7wt $IT 

ficiunt. Has cum#evafiiTet , ' w xWmStr/r *JW. 

ad Charybdin quem vocant V~ 7 AajKL e •?« jvJ 

linum delatus, incidit ibi in * *! M ? t l f> TV' f f 

loca prxrupta, & fcopulis af- ^h^tw^a^C^ *t *- 

pera : ubi refiduis navibus , y(m >t} iamip-nr %<f.m *m<m.t 

exercituque in mari demerfis, ^mKn^^ti^ttc oxn^ vctZf 9 v&j 

folus ipie navis tabulx infi- ^ » r ^iit Ji h 

dens, pelago flu&uabat, mor- QJ ^j ^ & h wW ? ^ 

tera miferam nunquam non. tli J V 

expe&ans. Verum praeterna- *V «W*™ , *ra^«r 

vigantes illac Phcenices » vi- Tar ^ 0fo 3*rtf7or. ToJotk 

dentes illum marinis undis JV e«peexoTif wrif &roafc6or7w 

flucluantem, mifericordia mo- ^ r»vMw h ww 

ti«, fluftibus cripucrunt: &in ^ ^ r7W ^«r , #j 

Cretam mfulam addu&um , , ,r » ■7. „ r , , , w 

Idomeneo, Grxcorum exdu- »W 6 > stv7or tt p Kon» tmr? , 

cibus, tradiderunt. Idomene- «for ror tgqpx* E**- 

us ubi Uliflem confpexit, nu- y«y. Kc« £a>p<*Wf tW 0«/Wut 0 

dum . atque indignum fum- Uo^^f yufAtw, *w <koy^ov , 

mopere mifertus ejus, mune- jft* ^ 

ribus abunde donatum, Duce • » I * 

etiam exercituque, 6c navi- ^ 5 * \ ^ 

bus duabus, & fatellitibusqui- ^w>? > p > 2 W 

bufdam inftruc^um, Ithacam ^ati^orm w*^ i|f7nfx-s/«r 

■ — 
cibu», lut ftipacoribus fatellitibus cu- a^JW? ttu» cwtv*, rtoenofKf &c. 

flodibus, ufurpatur: ita etiam infira, ia Diafoftes etiam 2 Ladnis rccentioribui f 

Joviano Imp. p. 3it« f**S-' «cw- pro Idneris ducc frequenter occurrtt. 

t5 • fi*<n\A< loZimU hm vu* **■ Luitprand. Lcgat. ad Nicephor. ad fi- 

*t*Jh 8cc. ikmmm ****** nem: ***** * & ^ 9 *" 
Conftantin. Porphyrogcn. de Admini- ■j Digltized by Googl CHRONOGRAPHiA. ijj 

13ttxtm, «nm 19 i 0»4fe demifit: uti hxc fapiens Di- . 

AiitW ? OJl«rf«f A»t«ir, fty«> ab UUffc ipfo cdodlus, 

«u*^*"». memon* mandavit. 

Oa^iW A' £ J Ait^VW, x«. . Confimilitcr etiam Diome- 

C* iTlfaN^to, £AuMf # i es > . acc 5L t0 < ecum Pallad . 10 > 

, Tvfri! Trojam<*eliquit, m patnam 

Tpow, h* iiw tAy mtTfiJk. ^ f uam reV erfurus. 

O Jti Awtip9W , ^ Agaroeronon vero Caflandra, 

KtfAJitWjw w indtt, tm^etat to quam amabat, potitus, trajedro 

«f Po^a mW®-, 0«^®- *H Khodiorum pelago, Mycenas 

M tyrf... ^ fua8 "P e »vit. 

AoitjiV & HJ$0> uppceiwV «An Pyrrhus autem , ubi caete- 

vti XttoirK&wmt > 7%fy&r*f t«> ros omnes difceffifle animad- 

T**u*w Afark £ %cC* b «W- vertit > *P fc A J acis Telaraonii 

1 * - * cinercs m arnam repofuos, 

^ r , T^SE ad Si * rin *» m voc * nt > 

ciov r wpC* ** AxMuk t\&- pe tumulum Achillis, Pyrrhi 

JVa^» cjut», Trt^or JV t« , patris, Ajacis autem patruelis, 

2 w TcVor ^>o^oy honorifice recondidit. 

: O liZxfQr 0 ? At Teucrus autem , Ajacis Te- 

wtTQr r 7t\*pwU , ng.ri<p$*<r'<!9 lamonii frater, qui ejus in 

<£$«'«r, e/^wV ^n* riV 2***f£- auxiliura ex Salamine , Cypri 

V Qr, *dW t!< Kci^, mfa a dvenerat;in Pyrrhum in- 

Zmt~ „ * - , » . ~ M u «acciderant jcertior etiam 

n^fiojr. Kai fCff/lct9«M*| «tf **T« f a £ us , quanco ilJe cum honor ^ ' 

T* evLiGan* x *XK<rcu J $ 3 t&u. Ajacis reliauias terrae manda- 

^uAfjMw Vfduu $f tetiivw th verat , laudavit Pyrrhum ; & 
AVtar, 67«rK«i, ^lrJbx^ot' F^., 61 . omnia precatus, 

* . 7 ' ? . ? m , * num fecifti; qui divinae ll- 

wr iKHffi W w A»»^ cc Jius Achillis ^lentis hares 

^>.yor \fcrapx«* ^^^ Ah / <f es. Nempe Heroum Reli- 

-\cl*l $ *fS d)aSa>v ttvtyup «V <f quias «vum abfumit: aft 

^cup«7«i 0 » f« «W <c f p!endet poft funera Virtus.-' . 

$ toiM xa^. ^vMi Tum vero Pyrrhus Teucrum > r 

— - .1. * W*3 Sc, u^^^ 

*: 'Wi fhfj Aiy'*.» Si^l 3-.,^ Scr. 
Kfceteunt vocat banclocum DiftysCret. W 6 ?*^ 

y 2 rogavifc Digitized by Google 
4 iftf JCXANNIS -MALALjE 

rogavit , uti fecum ccenaret. % TlZViQr r Tdvov <u]rJ 
Inter ccenandum vero eum ^,.^ ]> Kai 
rogavit Pyrrhus, (cui genere V . T ! ? T \ ~ 
etiam conjundhis erat, ) uti fW****; ** °>™ ™ 

altius ab originc rem repe- W« * TfZyor « Ile^ jrr< 
tens, quae patri fu^ accide- ti»yi&u alrrS -mvr* \% dpx»; -nf 
rant enarraret qmnia; nihil ^CctVx* nS *tr* wtn), &ms 
adhuc certi de his accepiffe iy¥0 #, W Q A T6 j 

fe afTerens: His itaque Teu- „£ % , i^Y^r 
crus exorfus eft. tfi*™ 

Vi&oriam illam , quam A- ° «* ig«*f»4« rlui 

chilles de He&ore reportavit, A^itfJa* *$e.T* E*T«p@» rfattV #5 
nuJJa aetas oblivioni datura bktoo* vwTof fatiykv &• 

eft: qui ubi audiffet , Hedto- n-7 rT-o- * ' 

rem de no&e PentheGlea; Re- 1 F „ r 3* 

ginx obviam iturum , pr*- ^™«/ **** *mj* 
occupato .ejus itinere, fe fuof- ^ tf ^> *i ^ 75 »' &ra*pc5- 
quein infidiis collocavit ; He- tot*w Ji*C*lvov7* ro\ 

Aoremque, cum fuis omnibus, extop* k1«V £ 2wm rh <wrrS 

necioni dedit ; umcodempto, . ,, ^ , 

quem ftragi fupereffe voluit! S"'™ °'T X«t°**™°«<> ne/. 
manibus abfcitfis , Priamo re- *PP **V*w ^>iAo^m rh Ex- 
mittendum,cui He&oris mor- 7op^ d*Wor. Ka/ 7* avu^Cdvn 
tem annunciaret. Paterautem p*feror jfT yjife fj* 

!l M * lB ^ Grascisin- ^ ^ t5 E I ^ 

tenm quae acciderant omnia * v r v Tw 
nefcientibus, Hedoris jnter- 771 T **° ? f 

inortuum corpus, currui al- "C 77 *™* odtov , rw iW^ ihtui- 
ligatum, &abequis,quosipfe y&Qr Au-nfuJhvTVf sw) tum$ , 
cum Automedonte agitavit, futvyfauiQ* cu>n ro <£(xa % 
circumtraaum, quam potuit ^ ^ m wft ^ 
maxime adterram alhfit. Pn- A 10 n ' _ v w 

amusautem audito «edoris A *^/* U f Tf T °' T , EK " 
fato, ejulare, cum fuisomni- w *p r W 0,f > •WApgi, Jt} WrTir 
bus : tantufque eft iri Trojano ^ £ 7*0**7» Co» I^J?t# 

populd clamor editus ,'Gras- H tS nhiiSvt W Tp«W, wyt ^ 
cis interim triumphum fuum ^ t*t«,£ ? £mbt? Trtpeev^^. 
clamonbus reciprocis ceie- A « -^f.^ . / _ , 
brantibus, ut VoiUcres etiam K * 0/ ^ ^ 0 ^ 

Cceli confternarentur. Tum hsh KKnovrtu al 

vero ftadm obferatas funt Jlii ^ AflU 7 * O ovt tyAw 
portae. P^ter autem tuus, in- riteoiv dyStvQr ioorhi , rols Cot- 

is f^^» Digitized by Google 1» ,-» JV CH RONOGRAPHI A/ ifr 

oit&gr. T? j^aSILj- exercitumque totum muneri- 

'..o,,,^ - ~. „ - ' bus plurimis donavif. Pria- 

etuot 7^fc^ , ^77U0^ , Qopa? tyn ua , etTctr r ,. r 

, ^ r J, A , , mus autem die fequente , ve-. 

'T* n °^;^' ^ fte indutus iugubri,& aflTum- 

7ipae cccJtk, -mobim , 19 AF^po- pta iecum filia PoJyxena, vir- 

pAyl»* tuo ektzcos yuKttyj, , »9 gine innupta, & He&OTis 

Awtb, j£ AaoJbtfjutrm, iffe Ui ' ore Andromache , cum fi- 
„ M ' , „ . c _ liolis eius duobus, Aftyana&e, 

/ _, , , & Laodamante, Graecos adiit, 

EXUu,« 1 clj«y_j, ^ tcwr* m ad f erens < ecum . pneter vc . 

ico^f 7roAtuJ, j£ jgJtity J9 *p- ftes. & Ornamenta, auriquo- 
^poj», 19 t-Sjrre. __Tjr 5 <r/^f £f que, & argenti plurimum. 
7»7f »W<00f jffEto&m, wjWop Priamo autem appropinquan- 
tJ diiV» ^o^», l&ti^ei Wr- tc > «entium dcrepcnte Gr«- 
• i / J , m „ / corum Ducibus obonebatur . 

™ t_ Ilc/ct- p riami fiduciam adrn i ra nti- 

19 ct^w7»<njr __vt&), /W.utyo/ bus. Tum vero obviam ci 
fUL^uf tIw curicur rnf a<pifyat. procedebant, adventifs caufam 
£a>:*}cut j ain*< b Tlelautfy 1 W -cifcitaturi : quos Priamus ubi 

«* Hf ii iJk<t>or tiU y xjiut con, P exir 7 terram P roci - 

* __,*_.-~ • - > % «./ dens, pulveremque in capitc 

rfKP mfff , wmm<m it**** fecum precatores Achillem 
*?of toj» A^/*A€* ¥ oufjua- interpelJarent, de Hectoris 
TQr rEJCTop^». O/xti/s» A 60- corpore reddendo. Cujusmi- 
rif Ne<*>p , J9 I_VWf_ «faf ferti Ncftor , 6c Idomeneus , 

precibus cjus annuerunt j A- 
preci 

t nptdfxv, Kat IrdxiAjmt ahnt bus motus, Priamum in ten- 

Hnh&tv HtTiwo-Kkuw *wt«' 0 j torium acccrfit: inffrePTus au- 

neiVv«^V 3 imriirTfe ^ P"» 1 »»^ Ac1&1,li ^P" 

' j. , « , , plcx ad pedes , una cum An- 

«oJk, «ojtm ^r, aromache, filiifquc ejus, pro- 

vaavTut 0 w hvfyotAA^ 3 owj cidebat. Polyxena vero pa- 

Tott <7nu<rir n U noKufyn, <afei- tris tui pedes amplexa, ul- 1. taviii hj «T» %ht<#& pi-v}'^] nifi quis, «j-^wf, reponendum cen- 
mallem, lcac : quod & Gregorio noftro vifum eft. 

2. «^kti» «; T»? 7r»Aef oJt» «o^&k Cedrenus habec, 71»'^ **£t<jOj «wt^- 
tsV ] ad pedts ejm cecidit fronus , id eft, xvPnt^i^^* ad pedCI eoium pro?©- 
niembni natantium more explicatij; ^ROk 
4uriu/cuia Jiccc vocabuii tranftacitne : *t 1 * y 3 "° Digitized by Google if8 JOANNIS M ALALjE 

tro fpondebat , fe, modo fra» «yXewceJVos twt nrw t» ^Ard 

petuumeifubfervituram. Tum * : , . r % 7F % r .. 

qui aderant Duces , Priami ^* 6 **" • W 

lene&utis miferti, pro eo £- W * * Of 

uat fupplices. Parens autem Ji ro rfpm &»t» oijcle/. 

tuus j " Oportuerat , inquit, ? aM7if y mpid*m> <s$ notkpou. 

cc tunus coercuifTe, neque , v ^ c • ' s* • 

«fe fceleris eorum dedifle 

" participera. Verum tene- - X»< % W ™&>*,*> i» *w 
#< bat eum rerum alienarum tc ijfowpWiwr* «v^ 
<c Cupido: nectam Helenam "ipo* «ftet*i»r %z»f**™'' 

Atrei diviuas appetebat jc.A.A^. IvTi jrr A / * 

"fibi. Maleigituravobisfa- ' «*• # Affwr , 

<c <2orura pcenasdate; veftro- £ n^o<xor ^/^tof TorW^ 

"que exemplo habeant haec <C *'X*- ^ 71 *VS' & «r* 

"fibi Graeci, Barbarique in «CWtt »wft>wf£&»w Sr, fi 

"documentum. • «i&u*^ 

Duces autem fuadebant, uti q Jt m&um «M,, ^ 

accepto redemptionis pretio, . * m- « ~ « 

cadaver iUis concederet. Hic ^ 7 *', ™ IT ^*TT 1 

vero vitae jucunda fecum re- ^ » t* t* 0/* Tfp^* imna*f 9 

putans, Priamum, Polyxenam, * neirt^ dr/^*r , ^ rioAt#rtu>, 

& Andromachen in pedes eri- 19 Ar^o^oa';^' x«Ae*« tJiI«- m — « « BW .« MV 'i • — ■ * w /\, 

tem , inter fpem metumque yhQf 3 ^ IWJl ^ /t«*xoV7&r, 

ruturi fufpenfus ; a Polyxena TtMw v&jJvrm, -M no^€- 

eibum & potum cum patre ^ JrT>C # 

tuocapturus Ubi multb in- ^^^*! 7 ^' ^ 
vicem fermone agitatis, iur- % Ac«ui^r»F, 

gebant tandem^ redemptio- ?9 7t3fr7»r t^/* aJt?^ 
nifque pretium in medio po- ^Tr, /*^V o € Axiwua/V W ^ 

fitum eil. Videns autem A- ^ Mfm 9 * £ : — ■ - i Digitized by Google CHROl^OGRAPHIA. i$9 

5- ip>t>poi .A'x,«7tti, *j ifJUL- chilles donorum multitudi* 
TJ^SfUp^- m 1 5 Aoiarf noAu^rii nem, acceptis fibi auro, & > Jr rj , ^ " , (■ *a» aavere reaaiaic. Koganti au- 

At*, n*e«Ma «op W **-m- tem Priamo, uti Pojyxcnam 

Aivf&V o J"i «97if ceunX «V t» quoquefibi fervareti Achillcs 

Ia/o* cuJtt^ ttja^p, nV «Uw jcpu- i^Jam in urbem fecum dedu- 

P ir tW 0*7*0' imC-wi^tr. * cere J uffi ' h »c de rc 

n * n.: • » » cum eoahas acturus. 

O i npi^or c^*p «r 70 Priamusitaquecurrum con . 

W"* r Bit-wpw, fcendcns, Hcaorifque cada- 

Sft* 70?? ou* cu»TOf «rT&J n&Jf ver fecumferens, urbemcum 

iiotiA3*« £ 7i?j*oWm W eaft« ? fuis repetit ; ubi in cineres, 

Erapor , &M«*r «fa'p &, W converfum corpus . juxta llii 

y *~ ' ~ w%s -/ . muros extra urbem magno 

7o n*x« to iM^snpdvo.pTir *»- cum ludhl> recondideruntr ' 
7op <wixp«r. 

Kok 4 ip ttJ fnm^ im&yin-nx » Intcrim vero, ex oppofito 

IhSuitoi*, h 1 r*< arnmw Xs- Cherfonero aderat Penthefilea, 

Af ,y/ . / v virorum exercitu numerofo 

Af^W.^VT^oapp^oiojp. ftipata , Certior. autcm fada 
M«W 3 ektoo* drflupw^, -vjbd- de Hedoris morte, in redi- 
q*$Hf M >t.7o- IlcCp/r $ tSto iue«- tum orotinus fe parat : ve- 
S»V, Svfeir e^r£cJ <uV*k, rum ™ ris > hoc audito > auro 

cwt? wkwl. A p*3* o* 3 mJ? ^ 0 eara d « i?ftiw» fuo 
— r ?JV« • "» ^ •V> dimovebat. Jlla lgitur, cum 

yt< ovmoh^ otu/ tJ <vX*$u , fedfleti copiis tandem fuis 

l$ep^57ou 7» JbimJbr* A/oupf- inftru&a , in campum pro* 

Ji T*?*T*oi>Ti< «V<A?e grefla eft. Piviio autem in 

^Ww o? m 7v£qt7u 79 cf^- partes duas exercitu, fagittarii 

Siir ^vTtr A«'por, oj M<«a( M ad d extram . fteterunt : pedites 

r i ! i» « r v autem gravis armaturae, quos 

w<»i f -sta«» oF /*r*wop «pnr , E quit ib us pl ur cs habuit, ad 

3 7o ^oop s^ornr to^top* A J IIjp- laevum collocavit i equitibus 

H . l i H .1 H >l .1 1 1 ■ HHfT l » ■ ... I i ■ I I, , M ■ 

1. rnf kiivmitw Xi&>nr*] Scr. Artfo» rcponendum ccnfeo, oti habet Cc- 
Xippoviio-ir. dreous : Siw $ t c^f A5tw 5p«. 

2. yr' «vo^£p $>v*i*v. ] Scr. 7»i»> ^ *" T « T ^ T0 ^' 

3. n» fbffftt tyrts Tomv ] ?cr. T **£**t *AWf< iw» iWoif o»w# c*- 
/o»t <n»i» V^ovTf < i7 7tb f : fed locum iftom tzti*<m, n T\*fyaxi* p6<n>* r ivmv* 
lliur mendofum fufpicor, & pro, tttovt, lu> oV jrf <riy*&. 

in l6o JOANNIS MALALiE 

in medio pofitis: inter quos 3»<nA.«* tumt tff wmw 

ipfa, cum figno, conftitit. nut tiJ oiyvy. Keu Kotmr ot 

Acies veroGrxcorum ita or- ^atTic Uvrif , ^&W- 

dinata eft, ut fagittarns hofti- 7 . M5 ,^ tf _ 

um Ego TeucFus Mcnelaus, ™</ o M^«or , 

Merionoi, UliOes; gravisau- H7* * Mifrtwr, w 

autem armaturse peditibus, ofuostU' ntf 5 farAfTtfi? Aio/^h- 
Diomedes, Agamemnon, Tle- #e /Vi^ ? A^fii^vaf. iKnmKi^t^ xj 

polemus, Jalmenus, & Afca- ifafaH £ Ap&tofar nts ?i 

laphus opponeremur: Equiti- f . , avixac*, 4 / 

bus vero pater tuus Acmlles, ^ff^ 0 

Ajaxuterque,Idomeneus,Phi- «j •< A«rw oi </bo, x, o t*>pc* 

locletes, caeterique Ducescura rt*V <Ti , £ o ^tKf^-njvit , j£ o? 

fuispugnam dedcrunt. Etqui- *o/to2 »;*ftoW ct^ot 7wr «ii^ 

dem Ego Teucrus plurimos Kal - x 1 w ' rfir TtJitpoi? 

interfeci , adeo ut ^jnxxvtm ^ ^ fa iMrl3U - ^ 

mc virum omnes perhibue- p , , 7 s . /j r 

rint. Gravis autem armaturse owjtvww #i o-xaitb* 

milites Ajaces , medii in eos &<P*yi(*<n9 ol A/*F7ts* , tV 

irrumpentcs,profligarunt. Pa- ahrff uoiK&oms. o £i cis 7&~ 

ter autetn tuus , medius inter ^ p Av /tf^&V ^t»^ \2sr£p- 

cos, Regin* ipfi invigilans, fcriCfcforwD ifc) n.yWx** 

occafionem venabatur, quo- * \ q „ , » 

modo eam , acriter fane pug- 0# *™«'? 

nantem , e medio tolleret. xojA&/# mp»**. Ko* -yAaoior i-zr** 

Itaque propius ei accedens, twTvit e/o'petzr Kointr 

hafta eam impetebat; & ex ^ f & T g ^TttCA^- $ 

equo deturbatam, dumincafu fa ^ r ^ ^ ^ ijc 

crat, coma arreptam diltrane- „ V , „ » « , , . % 

bat Cadentem vero eam vi- ™*k>*> fr*»« f ^ 

dentes reliqui ex exercitu ejus, ^rtr» w 01 aoitoi w ^tfru <w- 

fugam omnes capeffebant. ri7r , «r ^t/>tVy tcflcWltit* fW 

Cumque urbis portae a Troja- xp«»r thV xMowrratf 

nis obferata fuiiTent, utiorn- ^ ^ ^ >0lW 0 j jU 

nem aufugiendi fpem fuisadi- , dbM^U ^^ccr- 

merent - 7 nos, hoftmm reliquias ^ ™ was^ft^ 

infecuti, fub ipfis urbis rhce- wr , 70 twxQ^ H«*A>* 

aibus trucidavimus ; ab Ama- $f yu**x»*- Aft 
* > ■* 

: ▼!det#, Tftf j rmrfrt < Eqnittbus enim f lepolentHSj & c1tm y a imeno ^lfcatapbus 
Ajice» oppofoit. Diftyt taraen i onde ^ ptrnrrf « wr : de bej. Tro. 1. 4. • » » 1 Digitized by Google CftRO NOGR APH I A f « t 

r*r* TtftU o 9*79'* etjwt* JirpJJm fconibus interim abftinentcsj 

«Kf , tpfeiWn. T»f «ft 1 rifr3«o7- <l uas > in vincula conje&as, ex- 

»' * " i / c .« ■ / crcitus omnis intcr fe divifir 

« r ~c » * » .T, M 1 De Fcntneiilea autem ipia an- 

*V ^ 07 *^' v t * he,ante adhuc * decretum a no- 

xvfftt ut fyaffi» TmyfJb5LZ<u' b 3 bis erat, uti velin flumen proji- 

A%/Mdl/V mt^ A^uaV 7*p*ieu cereturj vel diJanianda canibus 

1 £ >ra?r7* 7* a*»3*,t>*W nV objiceretur : C*terurn poirula- 

♦ to7«^^W ctfeu* bacAch .i ]I « 3 niortuarnienuiru- 

• . >a V» ,/ « . ~ r3e tradi: quo aud*ro, m fluclus 

W *oJbr, fir ror X&(w?\of Diomedes itaque pedibus arre- 

W07ce/Ko> Cflt^w «cjtf ^r«o-x« «a^t- ptam, inScamandrum praccipi- 

%$fM. tavit;ubi ftatim fuffbcata periic. 

Mztoi </V ohi}at ufjdocLf * o T/3tJr / auci5 aucem .PO^ diebus, 

.7« „ / advenir in fuppetias, a Priamo 

m rr n ' ^ r Df '*^ rr vocatus » q^*™ 

7m&ymu> ct^y cumque co Jndi, pedites, e- 

f>iW*r, x} mQt, <p*mwt (ja- quiteique j Phoenices etiam 

Xifiwmrvt uun m>W y x} r Ca- beliicofiflimi , cum rege co- 

ehW IUkMluvth. koI rum ^olydamante. Tanta au- 

<~ _*<-a.^ " *in« tem eraC muititudo eorum,ut 

t* * i ^ iv' « n ec Jlium; necrotus undique 

to iAjor, «7i Tj^^r etTw campus eam caperc potuerit. 

i<Te^7o # Ktfi </><£ vewmv &h* Sed & navium quoque appa- 

*a£o? toaaoi Woi , g o< fluJT^/* C«- ra tu fupervenerunt Indorum 

i cVSrTo H m*9iifai q uam P ,u rimi cum Regibus. 

t * * - > — bl t iotus autem exercitus, reeef- 

m - „i?_w que ' Memn onis Indorum re- 

w > T l ^ 7 "* M ^@- > gis iub aufpiciis miJitabat, viri 

CctffiKiat hJ£v. E/x g o Mi/*- potcniiifimi, quique pJurimis 

r«vr fouyT« <_?tf T*\«Tor ^oAtw divitiis naves fuas onuftas ha- 

nV twV rouJr. Koti lt*iwi**mt huir - Hi,ubi paululum fere- 

- SZT1~2 > n_ ue runtj enfes quifque Barba- 

^^rcc^rTir,^^. ri cos, fundas, cV quadrata 

CoA«, aamJkt 7iitciyovvt. Kou f cu ta geftantes : quibus etiam 

ruw twTolf fu^iTit 4 •/ t« iAiotv fe adjunxerunt commiJirones 

«M^X 01 » ^ e/neiot^» -tfio\/W , TrojanijPriamiquefiiii.Mem- I* ^ yimm 7U nXvfyi ] Scr. filium : iia etiam infira .Au&or nofter. 

' 2. 4 T&mt inf&if] Hunc Mem- r QuAiM^&fjW. 
nonem vocat Didyi Ticbooi 8t Auro« 4* rjr&#Mr. 3 Scr. 1A>V. 

X non ... - • * • ♦ < - - Djgitized by Google i6z ■ JOANNIS MALALi 

non autem ipfe curru vedtus, j£ o Miprw haSw, lv ttf^uTJ Wo* 
in campum procedebat. Nos yj^^Qf tU -n> niJiov. Otta/^V- 
etiam Gracci arma fumentes, _ ^ x ^ 0 - E ^ gf> 
malainterim omnia nobiimet , . ^ ~ * 

omiqantes,e g redimurtamen; xfefc- 

ad hoftium enim confpcdum iMn Y> " »>*fw, *, 

ipfum , nofque Duccs, cxer- l s?<xtdV, cdtt^^.w^. Kct/ 
citulque, confternati fumus. ^ xfcfjj^f o/ Tf«*r, a/^ac 
Clamore ifaquc fublato, Tro- j^mi. £ nif Ao/TroiV, rajtvcwr 
iani , cum Memnonc, rehquii- , ~ < . , . , i . , i 
que nos aggreiii iunt quorum v ^ ^ // 

vim primam fufcepimus; mul- , *J «xoAAo/ tf*u^7j£oFw. 

tis hinc indc vulncratis. Ubi n/rSovw c/V <Toh\av oyj^ay i% «- 
vero quamplurimi ex noftris ^Jjy^ »^7* 0/ «^^o'r<r eaawkw ct- 
cecidifient, nec arapHus Kar- rfva , p g^ -toofams <d>A 
barorum impetui fubltinendo ~ c . * „, „ N _J- 

etfemus ad navcs reccilimus. „ „ „ « „ / /» 
Sed& illas etiam, nifi nox lu- »7* J»e/tro 01 BapCcyo/, */ 
pervcniens inhibuiflet, Bar- /ah yyj e^A^t. T«* «/V yt/KTc* $00- 
bari cremaflent. Noctc autcm y ajMih^QVTav EaAww, */a* 

.ingruentc, exercitum recolli- ^ /V> ^ 9{t J } ^ aw ^ f ^ 
eemes , occiforum cadavera ', _' - . . r ~ A i - 
combulfimus. Confihum quo- • ,> «T » Vn /9 

quc eadem no&e initum.quis *** -ns W ^ 

interReges noftros parMem- hiw Sujja.-nu kvmtwai, % ofpuoTu 
noni congrcderetur j casteris y ri T « M^/io^, ^y/ flE^w ilf 
interim copias ejus impigre Sl^s^w, y (juiy^w. 

adorientibus. Sortibus autcm ^ w ^ ^ ^ 
mter Duces omnes ductis , , " 'J , ~ , 

AjaciTelamonio, fratri meo, ^ft^ 

hoc ( atis ita volentibus) for- y\tu> 0 TtAawtw/®' , 0 e//.o<* 
tito obtigit. Ante igitur folis kAAf^. ^ir « «A/oy «tvJA^r, 
ortum,Graeci inacicm armati &rA^L%H 0/ e^jj cTA/oa^o/ 
omnes progredimur 5 ficut & . ^ ^ ^ c] T ^ ^ 

Troiani, cum Indorum rege , , « % 1 f r ~ • 

Memnone, exercituque omni. 0 ^ W 

Prxlio autem commillo, mul- ^tyTtt tAji^ otur//. Kcu avp- 
tifquc cadcntibus, fratcr meus CoA^ fyodpM , ^ to/A«w mcrli» 
AjaXj figno Grac corum duci- 5 g/y.o$- dAA^of aW, juW- 

bus dato, uti Trojanos, In- mt '^ $„^1 W EAA?rw 
dofque reliquos propulfarent ; , v , r-r T 
ipfe Memnonem , Indorum , « ' ~ / * 

regcm, adortus eft ? Heroe in- Tpajctf , op^ t* M^or®*, Cct- 
terim Achillc, patre tuo, clam <rihta( IvJtiv, <r* «c«or Ax,'^»r , 
?um a tergo corroborante. ^ a g ^{7«, im&ty iwA-myoofa Digitized by Google T CHRONOGRAPHIA. t*$ 

tJ Ai^TJj 'JWr ^pxo^. O Mcmnon vero > ubi Ajacem 

ie Me/>w <v&otwk»< tJ AW ^ 1 " appropinquantem animad- ' 

> . ~ , vertit , e curru ftatim deicen- 

-t^t« op^r77, &mUt*n dcns> J propius acceffit< Tum 

«f^/or^r^ ^<noy i^Mt ver0 haftis fe invicem pete- 
A , t <L*>Jiht( Tvif ctfpaw* *r«pfl^«<r/f, -bant : primufque Ajax pera- 
«^Tor s criter eum aggreflus, fcurum 

«1*077* tJ </V P «ti <*i4*r', *J US > hafta impulfum, obli- 
*w 6 ^ -rz jtf ^ quavir*. Derepente lgitur qui 

fan»,*J Cafii*. T" 9 * »- Jtlemnoni proximi erant, Aja- 
7»r cJ>wf t* M6//Ko»'@ , j^a^ok- ccm ^ cum ur g e ntem , adorti 
Tti aWt? tJ to> func : quod ubi vidit pater 

Mi/^xowc, i</ct»V o ote swtTwp A^/x- tuus Achilles , denudatum 
AooV, to' A'p tfir? CicAa* ii* f o> -Memnonis jugulum hafta tra- 
»x«y ? «£tS Miw«e'. * J ecit * ip^^que, ommum pr*- 
r «, T V5 1 n / . ter fpem, occidit Memnone 
f -tiwf/®* ^ fic proftrato , tumultus in- 

tok ctVWsBtf. Kcw irioivTQt *ut* 9 gens in Barbaris ortus eft, 
cti^/J/W jrfiliw d(ptiC&, *} ^t/^J fugam fine mora capefTenti- 
'Wlto&m* olEftb* bus: nos contra, revocatis 

*4 ^mr *£p«r, ^*™' ^tt" T^vero 
' v» - '"aj n ' o omnes excidimus. i um vero 

rttvTotf t«* A/3iom* */«ro^. Polydamantem , Ajacem ado- 

H<>hu<tiLlAdLv\Qr <N &i toj» aJjckw rientem , Ajax viciflim pete- 

6faC£v7tf , op/tii/cJtt* o TfAtficw j8< bat : juxtaque inguina corifof- 

Aw *2>tZ 6 </b'p«7i thS&s # fum, de medio iuftuUt. Oc- 

C*C&* *Zt* 9 **<u& &dn 0*- c if ,svero co,plurimifqueahis, 

• 

i fWi ] Scr. ris T^o»t^ vocat.? ^«^f^itf 

jtgt/VlflVT^. ^«TfTtf^atf vsw^f T*»y» ^ieS-ftw» 

Di&ys Cretwl. 4. T«m 4ux »fl/Jer ^anrlj Tif? •me» , S t < , «cn^»» ^rjuiV? 

Umbontm fcuti ejus tth alitjuantum qgafaix?)** Sibyllina Orac. lib. ad fin. 
ptrforatum viribus intfuens, impulit, vtr- a^^/^^J, ^J^ <0 tc»«^- ^Ao, Diaisetiamj d" 0 »»tf*?«»w. Hippocrates tamea 

4ttap»faito hotoijugulum btfU tranfou ™* ^ «ufcnloram n- 

T»«ft «vim, pro cervice ufurpatur, a- appcu» c • 

Fd Lucian. imGataplo ; $ r ^r» ««, q«M ^^C^W^^J^ - 

T W W ^^«r. Hefych. Ti'^ tomici. Ttndm, , Utia« difti funt. 
» v* Suidasttiam ?2 runt Digitized by Google 1*4 JOANNIS M ALALiE 

runt, fiquitibus eos procul- kZy, ol ArdrW fy&yvrnt 

cantibus : totufque campus ca- ftA , t ;r~, i—J^ w _ 

daveribus plenus eft. We ttLtZZZZTZ ET 
vero mgruente , Trojani no* K *' P 

bifqum , de Mortuis fepelien- f(K t"» > *i JWp-r »73^ 

dis cgerunt : nobis autem il- eax %v ©# TpiW w* 1 >f jegoV 

lis annuentibus, rogos utrin^ hJbw. K«^^e^^ 

cremavimus, Trojam autem x , , J a N ^ * • 
Uii portis obferatis, ducum & 67f ff^^ Tw ; f ^ 

fuorum, Memnonifquefatum K *f *><r<P** l <xtufy*t « Tp»** *mV 

deflerunt. Paucis itaque die- Tivk&c, tpefrd* TitSwiM </>* r*r 

bus interje&is, patre tuo A- *tjff uQpix*'* § </>* Mf>w*. 

janos ad prxhum provocanti jauus aa prxnum provocanti- V/ A ■ , " f . 

bu S ; egreffi funt, Paridis, De- ? A ?J**<»' , 

iphobiquefub aufpiciis : cum- A ^ "P" m * A%*Mt, r*f Tpawfc. 
que his Lycaon , Troilufque , h^fJ^Qf ffi XafUpw 5 

& ipfi Priami fifii , in aciem ILfy/r, g AafyoC^, cLfalof- W 

devenerunt.. Pater itaque tuus j} ow .|J afctetiA*. 

Achilles, cumnobisomnibus, A Tft ^ _ 7JV . j> ^ 
defcend 
avit , qu 

— jgienduu , „ - 

mandrum fluvium delapfUn- r E*xW Wrw, wtuAukh tS# 

rerierunt 5 plurimi etiara vivi B<V Cc£ P «r £ <pc*Vo>7* *W & 

Wttftnt. AtveroPriamifi- A*fc^\™dr «n^L <*} K 

ln, Troilus, & Lycaon, AchiJ- ; ' ^! 7 *^ , 

Ji^mana ceciderunt: reliqui ^ 0 ' 70 ' « $*arspo?, fAn^ 

anobis interfedti. Ingensau- **t* Aw/p« Ji 1 Ax/todfcV r*r npiip 

tem Trojanis , Troili ob ca- 4t** TpWXor, ^ Au&w** 

fum, ludus inceffit; ut qui T *r MnrW ^ oJ A**/o# 

juvenis admodum, magni^ Ktfi < ^ {r ^ w . ? 

que animi fuit, & formse exi- ± , c. . , ™ . Poft aliquot vero dies bel- MtW M w« Ws««. i 
lum intermiiTum eftutrmque; ¥»,- S ,„ it '™i M » l ,'>,i M vJ,;- 
ob Anathematum, quod itn' r 
mmebat, feltum : 1 
pariter , ac Trojan 
qui prope aberat a ^ 1. •f»zn 7 ip» $ ^ff»»] P<. 2. tsJ *iriit*iefi orn J Scr. ' Digitized by Goagle CHRONOG RAPHIA. id*f 

mhfat,) t btwaar, 19 ffi Tfafcw. pollini Thymbrio ftcra faci- 

Kal SsoJHnf n*»$nt 1$ E<*'- eban t« Poiyxenam ibi , tem- 

- > 1 « > . ,, 1 <_, plum unacum Hecubaingre- 

C« *; to /tpor, Axi^r ^ entcm ? confpicatus A * hii _ 

ttov^utfcrtr «ftfftdfr. npitfpQ- S J eS) formam ejus obftupuit, 

loocncut or A^/toece, ^ 7iiwroni Videns autem Priamus Achil- 

77Ktf UkToi QpifjMv, *tot «m/toV, Jem, qui per Jucum folum 

jiyw ipt><itt rti T^noAugW, obambuJabati Idxum qtien- 

. r . "> A .v*' s * r aam mmt, qui cum AchilJe 

y • -! , A ft , , ; de Polyxena fermones habe- 

tfA<7W 7« ATre^p- ^ok. Ktf/ ce- ret AchiJIes autem , Idsei 

Kvonf o A%j>&<£t r <ski alnff nuncium ubi audiflet, Poly- 
*oyor> fanflbr \<o$<tXATi{ j *»//e<V xenae amore accenfus eft : 
o/ ZMtujtf r lJktov iM£ovt* rrS Nos autem Idoeum obfervan. 

AV h tes cum AchlJ,e fecreco ?& en : 

£ / r : / A ; tem, concurbati animis, a 

futo i *s ** Jt*r* Kw*i*k p arcn te tuo nobis metuere 

foes<^Jo , n& tt/xAf. K*} i7nfj.ylcc- ccepimus; ne forte proditio- 

(Ap ntof twTov Wxp/oir eOct t» nem agitaret Miffi funt igi- 

aMf* fjat Kiafi&y J9 A/^JV tur, cum fratre meo , Diome- 

* 0«rW«r, iVtf «uW iiapftf- des > * UJiflcs ' 9" 1 innue - 

^ ; ~ ' rent ei , ne ita ndenter fe 

uurir Tr/rBcy- Barbaris commicter et folum. 

Capo/r fjJ>¥or. oj A otwi^rTif , Jjjj aute m abeuntes , adven- 

<x&zij.Hvctj/ tfuTor e|« toJ ctAw , tum ejus ex luco praeftola- 

irtf ojjTtl *m>m tuo &B*p/<r/r. b bantur, nuncium illud ei al- 

JV *»V**7*> Av/^V nutttW. '$5* Interin ? Pater-tuusA- 
p T * / ^ * t „ , chiJles promilTum'dederat, de . 
w *J Lfci* , K^Umf IloAu- p olyxer {; ducenda: cui paulo ^ 

fyvbjj *tot TctfjJiU. Ktfl (liT oA/- etiam poft) p ari , 5 cum f ra , 

^or rTtfp/r Tm&yviTtii <ofos r tre Deiphobo, clam interve- 

A^/>Xetf jtp^tf, *} o* A^oC^», o c nit^ ncmpe de nuptiis eum 

dto&t «atS, ™&n*&rnt Mv jnterpellaturus: quos & feor- 

-x - / . - rr , v/ \ iim excepit Achilles, doh lg- 

JV^Ttfi ^T«f o Ax^' tus, eo quod Apollinis ellent 

iJiat dytekat , {wJiv \zr07fldi- in luco. Et quidem Paris ad 

cxLf qxwKoy , c/>* to h rd toZ Aram conftitit, tanquam quas 

Am»*»& tfAon 7t). Ktf/ o ^ inter fe padta fuewnt, jura- I. wV^wSt,' 7»»tf ] Scr. **f**i. *i ic\<r$i, 8cc. ftf 
C«drcnuj : E*{etx*i $ i n{i*p<& r *. txJ itAo-^ ? Aare^*»®- J 

f\#Mb*0 » ytifixi r \h£oi €63« Scr. 

mcnto 

■ Digitized by Google t66 JOANNIS MALALfi 

mento firmaturus. Interim Ilttptt, »<" opk v dC<tim 7» f** T 

vero dum fe mutuo tene- ^ ^ Ax^eAfr f}p* ( u,VV, 

bant amplexu Deiphobus, & Jk<^Cmnh kbwi. n*pi*Wr- 

Achilies, Paris a latere ve- f . ^ ^ A ~ ^ 

mens, fchillem gladio quem ™ * ™ , 7 • f* * \ "E 

ferebat tranfadigit. Se 1 Sc 0 n* r i^ ^ #f ^P»'» 

repetito vulnere confoflus, wmQi&mt twrov , \C*mtvvr • 

dum a Deiphobo diftinereturi \ m qkpi* fypot. ToJ A»/poC< 

Achilles, concidit exanimis. ^g( rwf * A£iN&t, Mrijw 
Paris autem & Deiphobus , ^ , ^ ^ 

per diverticulum luci viam r M v ~ , . 0 / 
fibi invenientes , clam omni- *X<**> "d m™> vtov*. tfrm, 
bus evaferunt: pauluiumque >tj €to<t*. Kcc/ I^/ovtii 0? <&i 
progreffi , citato curfu iter in n*pi</k. ^ A«/po£ov dvumniat </>* 
urbem accelerabant. Quos cum £7^* ? »*■ 
confpexit Uliffes, Ajacem,ac h ^ TflW ~ 
Dioraedem allocutus j Cf Non r 0 *\1 ».71/ »" \ rrv» 
"eft (inquit) boni aliquod , f*«, «^^Miir ^ wxiy. I.flur 
quo occupati funt ifti : qnin $ * *»r*t 0 OJbdj&t, t<p* ^ct Ai- 
igitur Achilli profpiciamus. «K7tt, 19 aio^mV&u, 077, *j$ iyo&vt 
4Lucum itaque ingrcffi, patrem 7, i % y 9 ?; p W^oi «7*r ^8»^ 
tuum videm cruentatum , hu- * A ^ ^bUru ?r 
mi juxtaaitare poftratum , & , , V. -J* < ~ . « j « ^ 
extremos jam ipintus anhe- ^^^'^^^ 
lantem. < c Dixit autera ei frater A&<tf&e x«^ov r Qa^n< 
,r meus Ajax 9 Quifquamne igi- to k&po< 3 ^l^Wop , 19 €7? t^- 
"tur teVmortalium fqrtiffime, Trviwm. Ce E/W«r «/ ^o^ duuTif • 
r ^intcrficere poterat ? , Quin «.^, A W & iprf^n- 

<V pmio* taa tibi tementas e x - c< Jv . ^^v^JiJV^W^*/. 
< c itiofuit. Immo, inquitA. ^f^T ^«.«f- 

^cbiUes-, Paris rae, Deipho- * *** f^? ^P"^ f»^ 
€t bufque, Polyxenam prse- cc 7»yj « >^ f 5 *w «^TnVk «7nJ- 
''texentes, doio circurave- <n. o i« A^ito*)* «W 

pere. Nec plura locutus, ex- s^^Vkftd' ^ nd^ir,^ An^ 

. . .fe. - - ; I. ««V Hpytnlfdfi^ k^] ^Kae- patumtradiiMdfchopuTus, voc. Attfca». 

ctlfSfiot. Collea» ippifrpctj <n t&w * 

.^'rr j v ?w b . um €t . am quandoque> loco Accufa- 

■** 0V A. > , , •;-«•- . tivi altcrius, codem tefte ponitur: 

jJccer^'fortrrcribend«i«;^ ^ ^ 0-4 ^f, 

^t, cum duplici accurativo, tp t^^tu o-f ^*<. 
^ qtio pafto hyx^^ frecme B |er ufur- Digitized by Googl< C HRO NOGRAPHIA. xc 7 

, Sii Tl^hbjj. w §Tt- pirayic Mortuum itaque, 

Ac/dW*. Kwpey A *o^or, hu mcris fuis iropoiitum , ad 

s»V»W oiutS » l - o»«* r Su£ c * ftra defe febat frater meus 

TV ^^" / Ajax: vifo ^ erum 

«.cftAft» far 0*4*; pp«- continuo Trojani, AchiJli* 

r/rtiV Tufrxti>d{. iJilrw Jt 01 corpus, uti in id facvircnt , 

Tpatf, IfyyvtiniyU*. kf7iuf(tv7if abrepcuri. Caeterum nos,cafu 

*£t£ t» ftix/aww/. Hfx£* J?oc, fummis in anguftiispo- 

£f rt^^yicd^TTD^^ t^/jofu^tt* >csfj taciti mandamus, 

T?<pp»f^U ftvT« 70 <Xti/Mt y v^l) /SftAoV- 

Tff fV vJW, ^'t3ow^ eri>>T. . n , - . . 

~ ft/vr'" » / • ' e Adhuc Pyrrhusprofunde in- 

O An^r ft^, gemuitMedlaudaviteumTeu- 

mfonf* ^^o^x** o Ttvxpor, grus: infentifquein eum ocu- 

ivwjivm ctwToV, t<pn' TiV JkwJiU « lis : Quifnam (inquic) par 

*2tt*V w«pf7ttVl$«T«^ Exm- <c tuis vinutibus prxdicandis 

«fct n^ Cfto-/A^, ^IW^S&^P^ PeIei > 

L'w o\k. * - ' "Pthiae Theflalorum regis ; 

X ftr r ftc j erfftAiA- c amatre vero,Lycomedis; 

s* ftiw^o*-^ «J^t^pw Auxop*- «Scyri regis> fanguinem o- 

fvf , Cofrthiaf r ^xvexeov. nlf «t- "{tentas? quique , Patris in 

'Jwnripfi ^Tfor, <*W to Ia/ou, <c vindidam, Trojam , totum- 
# Tpow «Waww. K«4 l , Uiura exitio dedifti? 

Surgens demdeleucrus, Pyr- TiJ&jj, t W ThujKnty f nsoTifttf Glauca , priore Ajacis uxore^ 

ymuyJt ti*f*>t\ w t fiW & Euryfacem , ex Tccmcflaj* 

I*»' «# T^W, £ ouW .rtt, Tccmeffamque fibiac- 

• < L • p * tt ' " cipcret. Eos ltaque a Pyrrho 

jiimmf- W mf*frmaj* tttf*. f lbi traditos, in Salaminem 

K«<AftCwgo TsSxpor , ft W- infulam , ftatira folvens, Teu. 

*Xcv<nv fai ¥ Xahctpuva. crus devexit. 

O^iW £$ k£ i n^or, XftCoV ' Pyrrhus itidem , omnifoue 

t v ftft w rfAOF, «^'^^ ^ » Gnecorum exercitus, & ttc 

» » % x i roes,cum claffe quifque fua, 

\ ^icor ^ftTM , W or >pM paCriaJn fuam repetier 2 nc . Ifta 

««iA3»r fif Tar ic/>** v&TaJkf. vero fcriptis tradidit Sifyphus 

To^Ttt Xttvtpof o KSof cwa- Cous, qui,cum lcucro,beIio I. TH( Tf*^W] Scr. TuCftW^. 

inter- ' Digitized by Google 1*8 JOANNIS MALALiE 

inrerfuit : cujus in Hiftoriam #gL\J*7o , b rJ 

rus Poeta poft tempo- ^ ^ tJ1k ?v . *tw* cvU 

^cidens, Iliadem fuam • p & « 

cuuuidit; ficuti & fuam quo- * * Y*Tt £ >vL 

que poftea Virgilius iEnei- ***** /^ 78 »^ 

dem. Hacceadem Di&yseti- w » 

am Cretenfis memoriae prodi- *m7f t« AfxW l/xpep8TEM «Jx*- 

dit: cujus Scripta, longe ab pffu Odp mnvA $ a-ott^ 67» 

ribus , in arcula reperta 5- N «>'®' > b 

duntur. jwCowoj. . 

Clytemneftra autem , Aga- H Ji Kwmipvfc*, i y*m r 
memnonis uxor , audito Con- Ky*v&\**i*Qr % «*&>kv iK*r*<r* Ji& 
jugis fui erga Caflandram a- j^, fcjw g„ * k*^*, 
more j occafione oblata, & lpfa - % '/,v * ff jv'JL- 
etiam cum iEgiftho, virono- ^s*«*W*« JKV3? 
KMi , Thyeftis F. cbnfuetudi- *" f^XP* *P 

i habuit. Certior autem ^ cvftxnvKS, iff tS 0>ir« ; K«/ 
.„a,jam inftare Agamem- &kxou**$t Aj*iuuvov& 
_jonis in Mycenas reducisad. m.kJokiw tt*c*'- 
ventura j confihura cumjEgi- ^ ? ? rf ^ 
ftho habuit,quonam paftoad- ^ A, ~ il\ T 7TL 
Veniens, ab iEgiftho h medio, kxk*»* • A ^ 

dolo toleretur. Agamemnon ^ T Aott*. Kefcl ^ 7 »; 

itaque ad Mycenas reverfus, p3*V«w t« Kyaidywt b t*T 
* civibus fuis, Primoribusjpfo. M t/*w«w w ^ 
que iEgifthoacceptuseftjpa- ^ ^ , ^ T ; 

latium vero iuum lngrefius, , , V.Vo* ^xvV^ • 
occifuseft. Uxor itaque ejus Ai^.fi^» if rnJfci «- 
regem ftatim falutat jEgi-> w«w *r 

fthum j cui juxta leges nupta, *yum *5tJ /ScwiKia* Ai>/*9cr, w 
iliam ei peperit, quam Eri- 1,«^ *Z*S vtpo. w % 
gonem vocavit» qux, patns ? ^ ^ , h > W 
flii & matns poft mortem , f< \1 /7* Z v n % _ 
ab Orefte metuens fibi. la- ^ & ^ 

fibi mortem confcivit. «f^» -fCndn °* r Opi$7tr, f«wTJM» 
is vero, omnifque adeo *S*iinhtu}H. HJtf <itx**™>w I. ijwpij»» KAow^8 N^»(^] uti habec paulo infetius. 
Iftattmen infra refcrumur, nonad Ne- n* u&XW9t Enpilto] «ego, e^i- 

ronii.fed adClaudii Neroni» decefforU jjj» ita eaim cam rocat Diaya Cre- 
annum XIII. tenfia , unde ifta defumpca magna ex 

z. tTnrl^MvKlwctimym^mXhi parte vidcatur. 

n nfair -■ *• DigitizedtDjfCoogle CHRONOGRAPHI A; 169 

i <dm 9 % h v*™ ipioei r Au cum exercitu populus vEgy- 

d»t*W fi i 0&*< , 0 t5 fthum odio habucrunc Cacte- 

A , jtto . rum Orcttcs, Agamemnonis 

A^roy^qer^r iJ>m **- filius , ubi inaU( £fl ct patrem 

Tfn&nTiw MuKhjj&w vtKtt -ntt- { uum Mycenas reverfum efTe; 

tw<u , *a3w 1 &ri Ttf S^^w > Schyneo rclidto, (cui pater, in 

%wt t&>Kif «utoV , ftftotvr r beilum profecturus j cnutricn- 

rfafm MSr,i kp&pm* «W ^um eum,& inftituendum tra- 

~ , . , ~ n tw*/~, dideratJMycenas repetnt. Re- 

lfH0MCU \i2T Ctt/T«i )L» fnUd dUdWJCLt. r \ -r • J- 

^7 ^ 1 ,*y ^ verfoclam eiforor ejus mdica- 

**/ at,7o> «t/T« vit,paratasvitseejusabi*:giftho 

xpJ^ot, efyJmr ctvxef, 07* C«\cv<t*/ fuifle inlidias. Crefti autem 
0 Afy^©* «tr^fSV atvToV. Ka/ C«- volventi fecum quomodo ab 
UoX« rZ Oper« 7/ «fcT ct^V fnfidiis iftis pnecaveret fibi , 

p .„ °ts^ ' intervenit>trophjus,Agamem- 
•r^v > V ?i , , noni cognatus; qui Mycenas 
-mt 0 STfo^ 2ir ^ advcnerat cum Pylade , fllio 

h vSaretp^tfK t« AytfMpvovc;, l'uo,qui cum Oreite cnutritus 
et^uA tJmS tft/T? ni/A«t(TH tzJ 2 ex«/- fimui , literifque imbutus fue- 
artWwi Kfitfutoit 0 2r?6>/or rat. Strophius autem ccrtior 

• a . „j. tmmM fadtus de eis qute Agamemno- 

7« 0T/Ubetf7W, TU jM&f&ttfWs CW/i- 1 p 

. .; . / / ni acciderant j coniihum cum 

C*/i4t7» *?T Operi», ^oM^y <ro** o re f te habuit, de armisadver- 

tfjw flfor r Afy&or. Kct/ **6»r f us ^gifthum fumendis, 'Una 

Operlou, *PX ?7ai */r to 1 A^oMew©* igitur Apollinis oraculum ade- 

uavTiToy, /aaSihv *5pi r« Ofk*. untes, quid de Oreftc futurum 

K*t A*pC&« ^fiir, 'ott, Jtf r eiret^fcifcitantur.Vatesreipon. 

/ « ni ,> i n ». dif. Oportere Oreitcm matrem 

Op^ kW/ t^, pmp«,^r fuam / & ^gifthum de medio 

AV^ 0 "* 'E' 7 ? ^ Tff ^^ 1 ' ^,° F /" tollerc. Prseterca interrogan- 

« ifeiodlfyrttt Klitv&f ctvrxf tc Oreftc, an Parricidiis luis 

^ «J^dw ttwT^- 071, Kfc*7#jej *ff fupcrvidurus efTet ? Immo , 

«4 * n«ioTw«w rcJponditOraculum; Patcrnas 

, ' etiam ditiones^ Peloponne- fumquc totam occupabjt Ore 

. \ m ft es * 

Kcu TizLpydMo*^ t* 2^/or Strophium itaque rogavit, 

vcro^g^ ?<V rio» Wetr c<Ct« tcc- uti Pylade filio fccum relicto, vocac Cedrcnus. ^ ,wr ^ imbutus efl j & dcinde : viwx^yi 

2» <nwu»i[i»n9ii t 3 Eodem fenfa y«£f» «».(^ »f«7r^^* , 

ufurpacum habes hoc vocabulum infra, rww fxiumbAbuit juvinem alium, frc. 
lib. 14- in Thcodoiio jun. <tn^;^tr«iy 

y ipf« Digitized by Google i 70 JOANNIS MALALiE 

ipfe in patriam fuam rediret. J ?&Jk 3 Mwm cuJtJ t tfoa oLtI 

Annuente vero Strophio, Ore- $ Xluh&Jfor ksh • 2*?6- 

ftes, poft Oraculum acceptum, & j Wi K ai huwiw 

una cum Pylade , Mycenas * , . , M»*lwa*w mhn 5 

reverlus eft. Ad fororem vero fl \ ^ , 
ElXm clam ingrelTus, 

ea pecivit , uti Clytemne- <r^a- w Wjp* tantAd» <t*<* w 

flram matrem in gratiam fe- HMx^jW, *</W^ *j 

cum redire fuaderet. Hoc ^£ 

ei effe&ura dedic foror : quin s ^^/^ ^ctaSt «CwV 

& Ciytemneftra, precibus e- ** ™**V?> !f^rf 

jus ad id addudra , ^gyfthum *** H^f» ^ /f" ^ 

cciam , ut Oreftem exciperet. wfw, 19 tAi;*7» # Uptr^. K*i 

obnixe rogavit. Ab i£giftho *?^**a3<jOTt « KhJLmu[M»sp* , k/W 

autem, receptus Oreftes, iurore £ A ^^- ^ Ap^V ?npk 

tamen correptus eft , Paterni « . ; ja • rw-, . ^Uli^» 

languinis vindiOam totus agi- ~ ??™ £*fSZ 

tans 5 regnumque , iliud fuum Mf^ IhJ) **™ r 

elTe, omnibus oftcntans Tem- *JVa wtw*-* w ctifc*' fciyw m<*»* 

pus vero nadtus opportunum, 077 9 \yw %h fbt<ji*tiop. Ka* ctf- 

macrem fuam , ifcgifthumque ^fi,, }Ji<w ya^ 

de medio fuftulit : quo faclo, , * ^ } ^ 

in infaniam prolaplus eit. ?_,/*._: / <?.<__. v * i 

C*terum cum fWor ejuaquan^ ^ ^ 

doque reraitter<?t , per vice3 * ^ 

yero vehementius eum vexa^ *?po*#*, ^ # A#4 

ret; facerdotes fenatui , po- ^.pj luapm* * nfoe 5t?*mt** puloque, ( qui magni Oreftem ^ ^ ^ v ^ ^f u ^ Tllj |j| 
Babuerunt, regemque fibi fum-. ^ . , 

mopere expetebanc, ) rem gra- ^ lAOt ^ r «\ . 
t^m faduri , purgarunt eum ; tommmHi****?* **** * 
HA?fp] fenfus loci tb alienatione , 1*^0, h\c poni Cxifti- 
iftias, ex Hiftoria ipfa , fatis notus: un- mo : adeo uthorum verborum eis 15<- 
de vero hoc monlhofum vocabuluxn», ^A^.» -^" £ f&"** irup *ourtif nonhabco dicere. Supraeriam. fenfut ad verbum fitj m 

quid tale occurric , de Menclao Helena; ^ff dl Unationmdtvtnit proptr fwrmm, 

raptae nuncium accipiente : ^ k-mpi- p txifhns. ' - 

CcJrcnus , de Oreftis infania loquens » ] 0 cus ifte haud ufquequaque famit ap- 

hsec habet_ ^ ynm jfy ov kttri A5» paret: ego legendum cenfeo, «sr^V 

^« , 7jW tu iw*TiA« : ubi ^mitti w T>r» wiUt^^ 5 uti fenfui 

thw* noftram, per, ^ w i(t>t • fit connexia ' 

cxr^rimerc videtur. Ego veto pro, mtn* 3. •< *H"* «Y'«**9nt r Ot*r&*2 Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. i 7 i 

w * OpcY^, Aj&w^Wwtk, & expiato Parricidii crimine, 
2£,xt/«».i» -Iit^ 1 ? "«W* Aiv K Deos ei propitios reddide- 

t* Mifaty w a**)*ybtTif v/ Minervxtemplum,juxtaquod 

mS Uf$ 7»* ASlweit r Op**rv , Areopagus fitus erat > coram 

3 §p 9 $ 6 Ap«@* ndyQr &**tx % 9 judice Meneftheo caufa agi- 

5 rZt </>W ^immf (ut*& T«- fata eft j intcr Hyacem , qui 

»V, tcJ t« TWkpi'» r?r Tyndani, & Clytemneftr* 

„ , s „ . r partes egit, & Oreftem. Me- 

Ifrnipriw,^ t« O f O«. neftheusautemfententiampro Omnlno legendum; iy»<W»!i{ r 0*tW. veneficiis, vulneribus, ctedibufque 

eadem habes apud Didyn: MntWbtus pwmediwtii: tefte Jul. Polluce, lib. 8. 

libtratum Ortslem a Parricidii crimme y pur- ca P* '•• AfvWeJ'* A&^ait , Ap«<&- 

gttumque mort fatrio cunSis rernediis qur 'mty^* f^/jyt£f 'j Qcv* j £ T^ceJ^- 

*d obUvionem bujufmcdi ftanom, adaiberi T <£-, <^ «-^„4**, £ 9TVp*#\*c s&4 

^I. t» f*wj«jf rf« ¥ tii Dc «dibyi itaque quibufcunque vo- 

tk ^j, fuperflua vidcntur, nechu- lumariis Athenienfes coram Areopagitii 

jus efle Joci : Infaniam enim nondum caufam dicebant j idque tribus die- 

fuam depoQturus erat Oreftes ; uti exfe- buscontinuii per finguloi menfcs: uti 

quentibm patet. ^ idem teftatur , ioco citato : 

A^fm^ em FornmAthenienfe, t [ . * 

,n Acropoli , feu urbis parte fUpenore ideft> XXVIL xxvni XXIX ^ 

pofitum. Hefycli. Aj>«3>- c* quc menfis dicbus. Attici enim ultirrrt g\°}itvtu<; ^^lw/eV•» , c* tji Axgqw» A«. menfis $ty*(*tpu dtcs, Latinorum morc, 

prbs enim , riu» *»<u, j£ t&* ^'tw ordine retrogrado numcribant j dicm 

gsvAtv , dividcbatur. Stephano etiam , menfis ultimum , fr^» f^ penifl- 

it*Detn&tei A$hor,oit dicitur, e* Apol- timum i <pS7 9 of\<&' ^itcow , anrepe- 

lodoro, c« J tk; x&tri? i/t- nu ^imum rf $h{ t 6?\(&' *?tv{w , & fie 

A«'tA >lrl tS? «eVe** fip*- deince P^d mcnfisdiem vicefimum prl- 

iZLr M< ^rA«.;..« • uti. licet ad ca^des mum in ^»vc t vocantei. Fori hujttf 

hdS> tamum perpm^ ^*" 1 , fub 1)10 j Q ' di «- • 

fum' tenfuram rcftringat Stephanusfad JS" 1 "?? V ^ 13 ' 0 / n . on intCfdiU ^** 1 

aliai tameri quafcunque voluntariaieam U,,c * teftitpr Luciinus; « ( /*Uf 

extendere infra videbimui. Forum hoc **< *vpiw , h tiyoiopx 

erat in Quarn urbis regione, in colle Tri- X^zoAi^ts» : ideoque Exordiis uti Ora- 

9 tonii Montisj utinos docet Hilduinus, toriis, aut affedluum commotione, non 

Dionyfii Arcopagitas vita , apud Jo. licebat, tcfte Jul. Pollucclib. 8. cap. io. 

Meurf. de Fort. Athen. his verbis. £«ar- cs^etutd^i^ i* i?/t#- ih ot**- 

t* rtgk in eadem urbt eff, ubi Idolum '/^^T , 

JKdrtis, fr fimulacbrum Htrvulis, in coU* > , *, , , * 7 fc > v » 1 
Trtomn montu t in mtdio urbit pcfui fittt- 3- ^ ^ 4 ' 6 '' 5 **itf»iJ«< T *K9?J 

r4t, 4d coUndum multis inmelationihut, & locus mutilus : judicisenim nomen ma- 

deluftonibus, JAArttm Htrculem ; tjuts nifefto deeft : legendum itaque. T «$ tfi- 

illi dtes maximosy & firtifiinw, udcrubant. xnf uKisffBC^r^ § Mm&iuc., fjoiTO^c» 

Ubi etiam txtretbanW juiick, doceban- f e i K (&> Meneftheui enira infra 

turfora^inxcnuefue emnit foUrtia &c. Co- f hanc audivifle dtciwr. 

y z Crcfte Digitized by Google 172 JOANNIS MALALiE. 

Oreftc tulit; juftiflime eum - & * 

Pacris cedcm vindicaiTe, af- ^ > ^« 

flrmans: uti exemplo hoc ab w f Upl i*' ""^ 9 * 4 * ^ 0 ' ^ 

hujufmodi facinoribus muli- **■ <Wai« ^ «/>£ wr 

cres in poftcrum abfterrean- tf^tf* yjjmi&f , osnw ^« 77_r IWp* 

tur. Ifta vero a Didy fcri- ^ ™S T « r w ^ hjanm*. 

Porro facerdotes Orcftem , Hjft ^!™' 

tribunali Areopagitico exem- * r '*P W <> **Wftk t Op*y*jr 

ptum , Delphos etiam, Apolli- i« ^ jyfew* t* Ap«* W?v_ ^ 

nis ad templum deduxerunt - y liw ^poy dmljayor h A*po/> 

tempons-infaniamaeponeret, - « i < v , „ - _/ 

regnoque fuo par redderetur. ^ «* ^ W 

Oreftes autem una cum Pyla- wiAA*?, ° A OpiW im^r 

de, Apollinis templum ingref- » fyor, *x m **** W 

fus, tumque compos fui, fa- v*f , *u* <nJ Thtffn, w to/«- 

mf?„ C K Py kT L prccatuSl **' ?t«^W« b- 

uti inlaniaemorbo hberaretur. ^ - * / s , 

Refponfum vero tuht huju£ f>" r t K " W ' 

modi, metro datum: quod , * rTt/3w 

communi oratidne fic fe ha- • tj? k*/fh j^- 

bec. 4 Oreftes, non aliunde *W. c Ofisa, 

1 ' Ut j- nfaniae r tuac m ° r " ' n *? 2 ttiwims rftV» ^kr 

c bo conva!e r cas, nifi trajedtis t*J&r j , 

'Ponti fludibus.Oras ScVrhi n«rw «f- T. T«r w A^%$3 Hujuj Mnefthei di^a : Ifac T™*- * *• « a\ * 

rro Qrefte lape fentent:* apud Didyn. ^ ■ ^ T f^f' W<A * ^ 

Jib.i. Hyacis vero ibi roentio nulla. ™ «f ,WW ^ 7 " " t» 

wti habet Cedrcnui. ' p^W' •* J Sxtfjfy. 

Zxv$i K f n yxlcw ww\ct£o ti 2 Tauri W !° S #*bU pars. 

Zcr. nv.-m.xv.Zifi, cum Cedreno. % S- ^ %frrivf Btc^u^a» ] cit ^;^»- 

4. AJaui^ 0 XtoS*'] ^«nuj, F ? J Cedrenus. 
/«JAiiV; 7T^^v-uti& ipfc infra habet. 6. 'Ev^t yxUf <rio$mi 

Tow^tKHt & ToTgo* , ali» '«gio'hjBc non habetur apu4 Cedrenum: & dcinde- Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. J7J 

, *lh5t& 'g en . s > Siloioque rriomi op- 
. « .1 v •< 'politam p amtiem, Melanti- 

<M*Mrnw t^o^u* «^o* op®-, < ubi jr anum extat Veftae ma- 

ff fV3ee S£t rctof «gnum Rabiofamibi infani- 

*Kvoj(k><ht (XAvidit &W3fr 1 3*t- c am depofiturus es: fac cito 

<Tor 55». T*Ct_ e>, * *'if- 'difcedas. Qux te manenc 
c « c Fata, diximus. 

■ , . . .5 , Orefteautem Oraculoanno- 

Koi tocJto ^h^t»^ 0 ut0i fine mora folvit inde: 

Ope^r i^y.ucaJVLTz* r&l cJdtw Aulidem Scythiae,una cum Py- 

y&TM&dj ovls cty.x ttS Tluk&fif 9 Jade, profe&urus. Ubiquam- 

&7iptom «W 7im huhiJk , P r imum appuliffcnt, pedeftri- 

F « ™ TtoZlat. Kai tortirw <l u . c itincre duocirciccr milh- 

, ♦ ~ . ' i « aria progreffi fuiffent; Oreftes 

m&n%> i fanum b conrpex it, circaquc 

O&vif fyo>, £5&f o* mortuorum hominum ofla 

tiw Alo wtf $*>J.Ti*f , *j -SaroV proje&a. Pyladem itaque Ore- 
'rnvfftv *ltHO»l op» )tj > r rum ofl p a pIane CO nfpicimus. 

€ vivT&v fyvav Kccj »©e*ffi- c Imo video, inquit Pylades; 
« y&Ktfovovt&i*. « probare licet. 

Tfw JV wpawW Ctf»'*of . Accurrentesinterimquifor- 

j^u.flO., te confpexerant illos bubulci 

Optm rfJ W ad ]phi ^ cniam ; 0 virgQj (in . 

tk dj/rn * Ay*tuj»ov& w kav- quiunt j Agamemnone & Cly- 

tmyLnq^nt yJp*, »)&oi Jvo vt*vtr~ temneftra prognata, adfunt duo 

jcot 7m& 7(w kvavUv H «A! *tof Juvenes , mari adve&i. Ua Oraculum 
ob 
tefqi 

rimos eaumerac deincepi Au&ornofter. «tiam in Oreftis hiftorii ', p. 109. 
MalJem iegere, cuaa Ccdreno, mrm ^ &iXnu 

W. " 

y 3 vcro Digitized by 174 JOANNIS M ALAL£ 

vero de nomine, qui,quaJes, t&rir ™t**o'i; iitQt fic ti 

ooJcbat cnim Iphigenia com- o > « T _, «/ v v , 

prehenfos, & ad flcrificia du- f ™7* * ?' "f*^ 

cendos hofpites, prius quam , kjm *yo$iw{ u< £_*- 

aiiquis macfcaretur , de t patria *w oW iW X"'?** > wrf 

interrogare, nempe fi*fic de tot_ rinuf i?pc_£f* Cwko^h (jl<z- 

patre fuo Agamemnone, futl- t« *-__«<* _*>t^ 

que, ut etiam de Troiano bel- ... » i » * » 

lo quid fadtum eiTet,edifceret ^W 07 ^' H 

aliquid. Interroganti autem **** T * *?; *P»}»r tj 

refpondebant bubulci j Alter MJst»' ) e. e/V C«xjhot hiywrti 

c ( dicentes, ) alterum vocavit, *Zr* % %-n?gr *?_* to> tTipoy «^n* 

| Pyladem : focii vero ejus rWA. toJ 3 to 4 J r0 . 

nomenignoramus nec cnim ^ ... » . . ajM « ^ u 

<indicavi?ipfe. Scilicet(in- f\* * 

* quic Iphigenia ) quid vobis *** * ^ *J ,ror ^a«/ 

c bubulcis cum mari negotii 3***t?»» » o/ 5 _Ttop' B_V S- 

1 interceffit ? Nos ( refponde- <_t//fy n'-v|-e- h *Kt$ Jfla-y. 

«runtjbovesillucdeduximus, Kai XxvSxf coo/U 

c uti rore marinoabluerentur. • /. * ^w,. __„ •__ 

Tum vero Scythas quofdam * P T w " ' ^ 

mittit Jphigenia,qui compre- 01 ** 0 

henfos UIos, ad facrificium vin- T @* Hto___MrVr. *_|-3_to ctyefy^ 

cSbos ducerent : uti hsec fapien- mtnvKat y St fUfQr Ihiyot Xtf 

tiffimus JEuripides in Dramate tuZt*. 
fuo poetice confcripfit : unde 

nos paucaifta defumpfimus. „ _ jk*M**Lmm _ * 

Vindtis autem ambobus, u- /*' r^** 1 " ."T' W * 

num corum Iphigenia feponi f&w&lwtu ny tv* j K * 

juffit, alterum vero ad facri- Ax^* 4 7 ° 9 ^ ^ojW. 

iicia duci. Scythaej igitur * &Qelfn£ 7m&(jd<t* o/ _?w/^_t# 

Orefte fcorfim pofito , Pyla- ^ Opgrtco- r Si TlvhkJtu, tytyot 
dem ad Dianse altare deduxe- 
c urbe Mycenenfis. Hla veroj %ty<u fibbi&t, «oWrj I. imfiinujS m&l Scr. $. $*tivpumf O^JP^iW 3 ^ 005 *" 

bulum barbarum, pro » ^ ^^• , Digitized by Googli CHRONOGRAPHIA. i 7$ 

Mwluftr, o Jbwxk mfnfu- H adregionis, urbifque, ubi pa- 

Ji inimm ihi, ZLvi mJ -duL «' fuus rcgnavit, nomen au- 

»' . , mans tamen , hsec cum a bu- 

T n? .' * » bulcw edodtum , mterrogavit 

»7» vsr» #/ &»Aa» , « porro : fi modo (dicens fUf- 

hiyet <w>W- £ ; {» mc-zhV «tj*. 1 cenarum ex urbe huc adve- 

■flfcr , «A/Jtr 19 t/s- i, wth" /3««- * > u «que non te Jatet 

5 J^. a w ^<w & Reg, s nomen. Imo ( inquit) 

H M ^ ^r 4ur e ma n0n Ag S ame r m C no° n irn fi 

« «tw Aytfuutom heiCaow,Tit < bene noveris , dic (inquit) 

w tbtb ^ j ^ ffa, |& rt ^ T ^ « u!xoris nomen j quofque ex 

tfr i 3 i »W e^hv 'ealiberos fufcepit. Refpon- 

H^, $ iHfWfai* 4. 4u7ce^ 

>«cr», :w <b&*»X*» ApTf^Me/), 'geniam; quae Dianse (utifer- 

1» l^To.et^- *J i* <tur) in vidimam deftinata, * 

l^rria» xWp;^. E^* U ir^a <De * liberata eftj nec, ubi 

Xpw3f>iir, £ AaoAclc*, toy*. ! n A nC u g L iC ? CUi( l Uarn notum 

^' 8rfr r K » v / - eft. Habuicetiam Agamem- 

Tiptf. H « ttumtm toot*, , non fi Jias aJias ChrWothe 

Ijua4?»<uM> A*- 'min,&Laodicen. Hxcubi 

/Jfr 2 y>*&s urJKk%9f, hri- audilTet Iphigenia, jufTIc euin 

Mut «uTtf, «VSo». 1«, d vinculisfolvi: literifque inte- 

rim fcriptis dixit ei: Vitanx 1 ' " ^~ 

1. Tvt A^ccpttAKfM iix&iZ»<mj 3 ochenfibus rogatut utt Telefraa crs ftce- 
Scr. rct a dvCTf « s "rrae motus , ^aif Ji- 

2. pgasjr-** ^Vffy^o* ] DSptycha tftftpi fpS*^? Sumptit ubutit 
apud Scriptores Ecclefiafticos func Ta- /«"'P./** : &c. Cedrenus eciam in hac 
bul« illjo duplices, quibus Defunac»- Orefti» hifloria, eodem ucicur vocabuUi; 
tum, vivorumque nomina infcribcban- *\n<t>»s A fi iufaQn i&fAj? W 
tunApudAuaoremeciamnoftrumqnJtn- Ufi , tg iA^» O e i^« 

doque eundcm habet fcnfum : utjnfra, . / . . . 2^9^- iL-,*- 

Mb. 17. Juftinus Imperator, 1. Imperii J7 , r ™ i«w7>^, Hjhjtja 

aoao Paulum quendam in Pacriarchacum ^ 2 " fitdidit r£u> nv%w, »tm «»wr 

Anciophcnfem promovic, T »5 rn* *^ ^ 1 - q" 011 P»'"»» Mu&r. dftterat, 

<rW« X^Axn^®- l&fi^^ *ti- P° ftea ^^ PngillansvcKac.A»^ 

i-n/rw^u-. • Z.e. _~ A^l.:^.- cciam aJiquando plurali numero, caou- 

******* ^*ftfVt| ,„ etiam\ri P coriascommunesd«norac. 

^rfxxAua;^, i^Vf TnAfarc. Aiflr/*V» uci infra lib. ©\ de Crafo , Oraculum 

vero, lingQlari numcro , apud aacorem Delphicum conlulente, habetur; waui 

wi qU f 1 f ° tUfle Ctiam •™hh»«> «™U V xnrui, 

aiios, Tamas {cnptoruu communes de- , A • <v t • /vv /^»' 

nocac: ica in hoc loco: uc fit infipa,lib. wW*' 

io. ubi ApoUooius Tyaneui, ab Anti- ecce Digitized by Google x7 6 JOANNIS MALAL/E 

i ecce tibi , per me , Dea in- £«> » dffc «i **P*# *' fa*< 

c dulfit : per eandem itaque ju- Eto ^oki j»t' etSifr , 077 td J/- 

• rabis , te litcris hifce Orefti ^ ^ ^jy^ ^ Opzr» , * 
«traditis,refponfum ab eo mi- £ , . , M > 
<hi reportaturum. llle vero, *d w ^ w jT ™. , C C 
.jurammo interpofito, Lite- f**. O 9 W~™*r on 

• ras ( inquit ) has Orefti pro- *> t*V *w *>*»H* o» 79 * 
<priasinroanustradam:ipium- ^ ^fc „ «£7» ^p». Kcu 
«que adte huc addueam. Si- ^ ^ $jfoy V igMt «fl tzZ 
mulque iliteris acceptis , egre- ^ T 1m 0 OplW 
Aitur ad locum, ubipro tem- r j . \_ - 
plofeorfima^ Ore- % Siin rfe 2»3«r, ^ 
ftes; & impctrata a Scythis <jtJ. K« «iAAhw *W to J>- 
colloquendi venia , literifque ^y^ov,- tisnSr *vrJ* thto *Sot t&> 
ei traditis , Quin ctiam ( in- ff y n^jU, Kai cp{r«r 0. 2^- 
ouit) ad fororcm tMm wgrc- ^ ^ ^ 
dere. Scythae autem fuper his , ^ . , , 
attoniti, Oreftem una cum «*»Wor ip* nT nvAct- 
Pylade introduxerunt. Tum fy, t&«. koi Ag- 
vero Pylades Iphigeniae, Ecce ^ ^7? l UuhdJ)tr iti , b Op«- 
tibi, inquit, Oreftem. lllaye- w . > 5jt «JtoV. No/ki* 
ro fratrem non agnovit; ip- , gn 5jt isJr 

< humeris hgnatam , Pelopei ™^t*o> , ttctf* ir 
«generis infigne,uti habeat, nrS a>w. II?o<n%w* <Tg 1 &7 tof 
oportet. Humeris itaque m- i^J^ 
fteais , & in dftxtra fcapula ^ njAi ^ 0 „ fc^ «fc 

Pe P nt r 0Ve h ^ * V g 

amplexus; jubenfque fimul, Ix**ew» *,wytfm<u t» ^oiac 

nautae ut appellerent,navefque «V t&o jiff, tb^ ir «ut«^ v<u>- 
in navale fubducerentur , per ^ mK ^aiLmi *v7i 9 .*pto*t 

hyemem totam eos hofpitio ^ ^ ^ '. , v . , excepit. iEftate autem ineunte, Ore- -f ; >j ^ ^ n< p^l m nQr t 
ftes , una cum Pylade . darn ^ w ^ ^ iA - 

mulachro, confcenfis natibus, C«r W oopef^, x^o l^^Arj 
& hfon J1U.P0IL Li.mi^'^ ■ • . Digitized by Google CHRONOC 

i<p'jyov Jib at 3x°9 4<ft*r nbotav* 

W*7Z\lw, I SiS 70 5&pttXiutfH6V }&• 

p*mr ksh &v**Sw fii ilm yj*o*v 
tw Tlakoutmt y fai tOA leota 

fuctv. KOU &&fft%fK07JfC 01 Ttt- 
KOlMOi 70 hfttVKOV 7*< iQfjfifraf 
itt%ctVT0 ttVTUU iv 711$* 
Kj dYiT&Gty «R« , TK Opec** Kitm 
fdiriH tKH,*} pdJVOfjkjv. Kvokv- 
TiS ii ot ToiHjUfUTWt hfiv Ap7S- 

fu^Qr uiyct , sapjQfcAt^ t£u I?/- 
$>'<{*y, ^vgioym AoriuJth iw'f[c/> 

^oooC/ ^fi/^M' wmot xop»r> ovo- 
/-ut7i NcJow, <BOan.yi.yiv7\s «utJ, 

lltoW^ ^UfficUf Ap7S,W)' X} 7T0/H- 

*uv7is 7ns apoL}t<tekt<rtis xoftts 2 stj - 
*£u> ^xakUI» luytds, tt&teff% ¥ 7io- 
9 m&Lu Zouv K&ylui , vihtv 
Ttvosrv » i^y«(« , *s ovofia, 7»e 
\jsr* olvtms ofct}4tt£u<nts Ko\nc*mi' 
ftottou avT$ t&j iStt^coV, h ? 
imy^i tsujtu. Ta* i* 
4>cA>yov70is 3 Ji^vvov $tk vritt N^- raphia: t?7 

fuga inde fuaferunt, in terrarn 
Adiabenem trajiciences. Inde 
vero Orientem verfus , ad Sa- 
racenicos fines, randemque 
in Palaeltinse regionem , ad 
Tricomiam pervenerunt. Tri- 
comitae vero Sacerdotalem 
Iphigeniae habitum ubi con- 
fpexerunt , honorificc illam 
exceperunc : (Jrefte vero in 
infaniam fuam rclapfo, per 
tempus aliquod ibi commo- 
rati funt. Tricomitx "vero 
fanum ingens Dianse extru- 
entes, Iphigeniam rogabant, 
uti virginem quam deftinave- 
rant, Dianse victimam face- 
ret; nomenque ejus* quod 
NyiTam t habuit> vico impo- 
nereu bacris itaque rite psr- 
actis y immolatse virgini fta- 
tuam acream pofuerunt $ urbis 
in Fortunam '• quique vicus 
ante fuerat, in urbem fa- 
cl:um, Iphigenia, Sacratas Vir- 
ginis in nomen, Nyjfam vo- 
cavit: Altari etiam eidem ex- 
tru&o, infcripfit ifta. Ex Sij» 
tbarum terra fugientes excepit y 
Dea Poa Nyffa. quae quidem 
ibidem inicripta adhuc vi- 
dentur. 

Orefte 1. tit 1* HiOtattluui^i Aj'f*87V)>3 
ad SaraccnicOs fines: de voce , xC&w > 
quod quandoque per t fcr ibi cur, a<u<1 or, 
pauca fupra notavimus : confule er iam 
J. Meumum » Interim Cedrenus oorri- 
gcndus, qui, ex Librariorum ofciwntia, 
Regionem ncfcio quam Saracenicam , 
£met dictam , nobis profert vocabulo 
icj/rCec ex, Xiuit» corrupto : «a>» 

49t*S *f*f*\ti*> M Tt Xtt&xfatni» EpiT 1 fcr ibendum , iiri t» XtC^^Ut- 
XS* Ktftiinf. 

2- <pi\lt* tftkxlto tv^etd fbrtifcri* 
bendum, W^j, Suc M '« 

Z' Nzntn ^jHit nut Nuotm ] Ita 
habebac Codex VI S. quo unico ui\ f u . 
mu 3 : nec loco huic obfcuri«ri enucle* 
an do lucem aliquam nobis prxftiric Ce- 
drcnus, qui Au&oris noftri vefti» ii s a li - 
oqui, per cotam b«nc Orcftis birToriam » 

2L diligencer Digitized by I>8 JOANNIS MALALE 

Oreft* vero, in fanam men- T* $ Opecn ttv*\*£hT®> t*V 
tem reverfo , Iphigeniae pcr }jf# 5 ty#^Ja« *7</W cr 

infomnium obverfabatur cer- t , * ^ , ~. 

va,qu« dicebat ei : e* *J . iA 7 w '/TrT I) 
regioneifta. Primo itaque ma- xA* ***** K f 

ne furgens , una cum Pylade *' rasoW *?J & t «a tJ Ope- 

6c Orefte , in maritima Palse- xj ttX ntAaty, ef t/-$u &j 76* 
ftinaefugam adornavit: abin- ^^ILtWfr xa*€?3*y 
de vero, morem oraculo ge- Wc/U v*mr, Jfcto, «B * W 
tentes , in Synam naviga- _ * # * » 
runt. tprwriiw. 

ScYtharum autem rex Tho- o j 2 faoihwff Sxvdifar, o?6- 
as , ubi audiflet , Iphigeniara © 0 '^ £ X «W 7« ol>*a,lu6 
fequerentur j prxterea intermi- )&TaJ)okorTcts twiUa , 

natur , in Scychiam , nifi re- u$*xx»9 ciZn7r 077, fjui \sm>gpi-4^7t 

portato fecum Dianx fimula- t } f $ ^ubiav, u fjuvt 7» 'ayaKfJut 

chro aureo, ne redirent un- ^ oh'ow<™ * A oriyuJot iytyirti 

quara. Egreffiigitur^Iphjge- <* . ^ . ^ 

niam ubique requirebant; & ^ *Ty # ~ 

Palaeftinam tandem appulfi , ^ to&wroro arttr7*x», 

ad urbem Nyflam ; Tricomi- f$>.3a£ 9 llaKawu» x^*** *4 ^ 

am antea vocatam , pervene- ^lw Kiyo^hu Tetmtjdoir mKir 

runt. Edodi vero, Iphige- NiW Kee j ^ y7K Sw ^ft, 

geniam cum Orefte , in ma- o « , * i^i*'*ir, £ > Orf^ 

ntima fugientes, abinde vela ^ vX ' ™,7 T 7 */ 

dedifle ; loci illius Dianse tem- 35 * r &7miK&- 

pli, Nyflaeque urbis amceni- **r re?<p3i 'ms 4 tdtoSWc^, ^ 

V _ ^ 

ri 

diligenter iatis infiftit. Inveftiganti ita- riTvx> adhibuifle haud prorfus incrc- 

quc mihi, quodnam vocabuli fit hoc ^ibile eft; quodquc olim, Hrim. A». 

«m, fubiit tandem fufpicari, M* % , , nunc f 

forte legcndum efTe. Certe hoc nomine P«» "J*«^« , - - _ , ^ 

vocatam fuiflc turo Latonam, tum fi- /« ^ ? J ^ T « 

lium ejus Apollintm, 61iamque Dianam, twimi : rC»i af » 

tcftatur Ifac. Tzetzcs in Lycophron. his 2. tks Sxv9-«V 3 Scr. 

verbis.* Ajj^rcV AnA« ^»»o-j, A^- s xy ^. 

^lvct c^A»j>, i^jft»? ig «Ae«- Jocum hunc roendofum ita reftiwea- 

ftif, ^ 0 Am^wv rfJS^. Iphige- dum cenfeo : t£w m&Xtv , ^ 

niam itaque, Dianx facerdotem, Numi- jftfo *7rivh<bour Ttp0%7ts rn% 

ni nuic novo a feipfa facrato, Divacfu* .rpWV, ' 
ritus peragentem» etiam noaien e}us Digitized by Google • CHRONOGRAPHIA. x 79 

kom** N<W, £ r #V * A?7i>- tate capti, prcetereaque me- 

, £ * * *W *oC*'- ?!J? nt08 r flbi • Re S e ** uo > ^des 

• * « . n . ~ - «- ibi poiuerunt ; urbemque • u 

^ » v / * v . 1 nomme iuo , Scythopohm vo- 

^7w^tAgdree»7!f r ToA/r f/* /</)or carunt. 

evofjut, 1 2jcvSwV ^A/r. 

o $ Ortw, *^ to/V «uJ 0 Oreftes vero , una cum fuis, 

i- ^t^r **& q t ,a ? g rX'? s d e e ft; s„ b s 

Swr «* « bao/k, s^wpww, 6a monte ? dequc Veftfle templo, 

to MiKavmv op0* , x} 7o tyor # incolas interrogabat. Quoin- 

EsrW j Kct/ oiTpjfxaV, «cwA&r 19 vcnto, teroplum ingrefluseft; 

fJ Jtrf- £ W« to/W, wape- *acrifque pera&is, per tempus 

lAi*. nrH»„v«,n,L, t \i>c» Ktf/ allc l uo d commoratus eft iilic 

^iin Wf^. K«/ dil ^ umbens> donec ^ morbo 

c^a^foOpg™ ruo graviflimo libcratus eft. 

t«7v* roV* , «ty^paoir 71? Tum vero egreflus, in fluenta 

IfpK* <$4 ^7tAvd»r iv 7U( l*l$potf defcendit fluminum duorum, 

4ff <tio voTrtfitap, WMpttfa (<l u *> Sv "S> MelantU difta 

li!^ *»' #T 2^r, (^ti £ n '^ u <** ^Melantiomonte 

, , v > fcatunant, ) abluturus fe. Tra- 

*KT* Wtefnuw*™nV™>) jedto autem poft Typhone 

^mAbo-flt/o. K«} <$pao-*f o tfx>7oj fluvio , nunc Orontis voca- 

OpiV»* r Tv<p£rae TroT&pivy r vtwt tur , ad montem Silpium per- 

asylfj&tw opoVrfur, Sa^ &i 70 venit , Jonitis falutem didhi- 

«wip^^^rir r us -. Ar g ivi . auten > Jl oni «> 

/ _ i > ~ Syriam mcolentes, ubi audii- 

r/W. O/ A 961 .2*/ew ijn.vnr fent ex morbo > onvaIuifle 

Ap>*w/ I/witmi, davKriTtf ov^ms eum adierunt: ut qui eadem 
yoV» ImWdLy» % o/tfnt , dtfjTASor aua illi gente oriundus efr 
*Po<*u70f, ivnJii h 79V iec ' f egioaue prognatus fan- 

«n^> ^ «5 -JiJhr i8^Ai*5 S uine - vero proce- 

; . ^ , j, , dentes ei, cum quofdam e* 

Or^,. to.awdr»^ comitibus d VeL templo 

hwt tw ™ ^ T « ,JT * * agnoviflent j ilios allocuti , 

- 

- — ■ 1 

I. Trixt* ] Cedrenus Zxfi* re 8\ am ' olim. aflcrit Xilander , jn 

▼ocat, qui eam B«». olim di- <*dreni locum cicat««T , ; quem vidc. 

a,m fWc teftatur. P. r«. Stcphan. dc -^J^r;^ 

nrb. Nyff*,priori$urbi$nominis ineqtio. toly»««» »" « Maccab«of Iib. 

nem racic, his vcrbis. Sx^ttsA*? , Uol- ca P- Jt - 5 * 0 ( 

S^vja» ttbA<$ a&vtpoi MpfjLf- » 
r*F Y>oUwt ioto vSf Bafg^p»? Ogi t ... k . / Digitized by Google tto JOANNIS MALALjE 

«Quifnam f inquiunt j hic eft? h rS hfi rSr Esrctr- it} Imp^vf' 

'reipcmdent illi: Oreftes eftj w7u . v ' f ^ St@* $ *7- 

«quem huc ad vos perduxi- mJh fr % v j opiwrRf, m 

4 mus. Jomtae vero , cum ll- ' « L , , J . * 5 

<lum fifluwffenti Dic nobis V f* 

«(inquiunt) Oreftes, ubi ve- Umm ca>5*ok wawr^cwwr , 

'faniam tuam exuifti? Ore- u^uxartf cwtJ" Opwo, tS -¥ yxt- 

'ftes vero morbi illius rabi- 9 fa * 5 Opswr, <p&{At>& 

em adhuc horrefcens, non , ^ ^ j 5jt 

convertens fefe, montem,6c , N « * r %~V \ fM » 

templum falutis monftravit: f** % *"*f* V ** m 

. fed manu dextra fuper caput » T « •P©' W^* ™/ vh ™* 

levata, loca illis ifta ita in- «ttooi # o£t* X**?* 

•digitavit j in illo (inqtriens ) i tapcfa» f mrr* yj>p*<p*< 9 Taf</k- 

«monte, in Veft* templo,ra- ^ ^ Mftg» mU 

*biem gravem dcpofui. Jo- - * v /V x % « •* a * • 

»i« ig^tur ftatuam «ream , ™ J° **\ * ? <^' P * 

Oreftis ad figuram , qua loca , » ^ °P W > 

ifta cis indicans fteterat, co- to hfiv t" Swar EsrW, * %Kht*tui 

lumnae fuperimpofuerunt j re- ^r/ctK a.*nS*pwu K*i *£3«»r o| 

gionis illius, Veftxque inhor ^tJ Ofk? 

norem , perpetuamque rei me- , ^ j . ^ ? 

rnonam. Quae ftatua aerea , "~ J*\Z ' * 

etiam ad hunc ufque diem ^ttw^p«w»*«rof«^ 

ibidem vifitur. Sed & Jonitae wi, «ir ivnplw ^ Jo'§«f ^ x^P^> ^ 

Montcm quoque Melantium ¥ J f pS, £ ep^- <nyuajMsn\* Ttir 

Jimovum, dixcre : pofteri fci- ^7«, *S 5 ope^r # a^ot^ 

depofuerat. Oreftes autem , * ^-m^M<rtcrns 01 

Jonitis faiutatis ^ in maritima Iwitwi j$ ? B M**rKv op^r 70 oko^c«, J -w— ---- -••-—♦—»— — — - — — — „/ — - I • 

Seleuciae (quas Palaeopolis olim AfMth. 0 «/V Op^r *w?Kiw*irat 
dida ) aefcendit : ubi navibus ^ * Wpeexor 

f Af^o^r l«>C5o^ HatAtfiOOT>M®r, : ' - r" " v«f i«y#7Wf. wnthw ltir 
"W" -* ▼ •'!■» ^y>'i»i > * '•r^T' ' • *ni /** • 

Lycophron. Oreftis hiftoriam recitani : babcntur tpud Stcphan. de uib. Digitized by Google CHRONOGR APHI A. ilt 

i 1 ^ uxorem Fyladiforore Llc&ra, 
«k* H^o J Mycenisipfead mortem ufque 

f M^W^^W ^, imperabat. Syriautem Orettis 

O/ A 2tJpof 1 <ae*«%fxoW 7o ^». ftatuam advertentes , caufam- 

<u* ^ wW r Opk«, f/^mf queabjonitisedodi ; Indigne 

«&* 4 ? Ww, * *tW op^V- at> co ferentes , Fugitivum , 

i « * s a. vocitabant; eo quod, quitan- 

n^^w^m;*» tum bencficium q in ter 4 ra iUo- 

t? to/«™ «f*C«rw «>*bJ tr rum a aecutusfuerat, ejufmodi 
t? fc##f«e, Sk?*0'o>% iiw rnalis ereptus , non Deo gra- 
vot*xn{w a.vnkUu\ y*<P«r>*4 <no*~ tias agens, acceptunr illud 
ittttpV, * im^r^ «rj Numini retulifiet; ne redire 
7. , « fjuA«fl!.W d fcnatus , Veft* templumjo-, 

^'^Tf*.'" ? nifis attentior commonftrk 
•wi* to /tpoF <f Ejjeef ^i^- reC: fed quam rcC olere fem- 

**rJSv*t r Ao^ftoV, fbr* f£;fca- p Cr debuit, rei memoriam" 

p/sr** , %BSf*p!>(jkQr>'ni «kKTt/A? turpiter averfatus, Montem, 

viiffc «frS tWfrgi fyor, templuraque, ubi efferatam 

J\i *>? , cW tir Mt» <H am depofuerat . 

, ' , , f . 3\ digito tantum a tergo mon- 

l**m< *mt>}*yett> u»dt. Hwr ft^fl^ Statua vero Oreftis 

rr/Aji r OpeV*, o Ap*77%7»r , ji*ah- jffc^ non procul ab urbe po- 
7tt/ «m* Aywo^oviny, tW r fita, Drapetes , five, Fugitivus, 
wtfoFT®** «*o # ftixp^ T>7r ab Antiochenis ad huncufque 
AiaPf Sft i «SrW « rJ>ii* t! Ofi- d ! em appellatur: uti hxc fc. 
- tsi « A4t ,:L piens Domninus conicnpta 

trir. T**7« Jl • c*?ot A>t»»Qr 

^•c'^70. , Secut . s yero ft T . am 

Er To/f ^oro/r ^ ™ captam tern poribus, apud Grx. 

tIw %K**(f Tpefeif , wap^ E^X»»(rfr cos fl 0 ruit Themis juidam ; 

i^^ua £f 70 (B&TQf Oiyut hl- qui de Cantilenis Tragicis , 

/tw K«6m >S 3» wj»V ^t- & Dramatibus inveniendis , 

& IHSfw ^t©- *ff- Pf imus rnagnam fibi nomimg 

A^^/ar, V \j f gloriam comparavit. Illum 

Km t«J W , Mir*< f equebatur Minos, hunc Au- 

icw ^ Mirfiwc , AvMttt vttyMf | eas . qui Tragicos quoque Fa- 

* X°P«' Sf*fjuiiwf ewxxt-btTv. bularum Choros confcripfic 

K«/ AMTiP r ^ toZt* x&»> % Pofterius demum Euripides , r. * ffrml hoc *• $cr. 

locutionii genua occurric fuprt, p. xo*. t&r*. Digitized by Google 182 JOANNIS MALALS 

ia plurima ab his fcripta inci- avffi %Z^m<ht ttdAX^c t$9~ 

dens,6c ipfe etiam Tragce- jw' w 9 cwA^i-^-n. 

diis operam dedit. v . 

Jfraelt autem imperavit Da- Kee/ ^omr %C&9iKd/0t Aatb/<r f 

vid, lefle fi lius, annos xl, 5 f Isaj*/, ftJ ♦ te&tih, *m W- 

cum 1 1 menfibus. Urbem hic onoAKovTa, £ ,uZc£*c <A/o- fo* 

qux Saiera imprimis, deinceps j ^ ^ A?>0 ^ 

vero Jebus dicta elt, lnftau- „ , N jr T -~ ' 

ratam, Hierofolymas nomi- S«MjS «, pj? IiCw fe.«wM«w 

navit. ewTdu, Iip^etAa/Lc. 

Casterum ab Adamo , ad ew h &ro A/*//, %mc ActC/<P, 

Davidem, intercefleruntanni £ w 

MMMMDCCLV. ' f , 

Poft Davidem regnavit fi- M,7 |* t A * C/<r > f&uitouat 

lius ejus Salomon , annos xl. ZoKouojv , t|oc A«C/£ , «7* fx'. 

Primus hic Judaeis templum, o&c tKVtn to hply h hyotnKluoit , 

cujufmodi aliquid necdum ha- ^ y*P*Ctu xi 2*?«p/> h 

buerant, extruxitj defixis in- ^ ^ _ Ay ~. * Ui&tn 

ibi Cherubinis, & Seraphinis ^ * o,t ~« > « /* , 

scrcis. Extruxit etiam in fi- «CJ»^ *W> "P*- ** 

nibus Jud*ae urbem , quam ^X ov & Ek77 ^ ^ ifitpfcQ 

Patmiram appellavit; nimi- 7^*/?, «Sr irjkin Htyuoip&v fia, ri 

rum quod lqcus ifte Goliatho ^ >eu ^fa, ^ 

f atalis olira fuiflet , quem pa- ^ ^ ^ , 

ter cjus lbi proftraverat. Ab * , * , „ 

Acjamo igitur, adSalomonem Bfw «r 5^ Ae/&* w 

anni funt mmmmdccxcv. Soao^t^, \m 

SaJomoni in regno fucceflir, Kct ' $ * famhA** Zo\op$) - 

poft alios, Achabus ; cujusper w> lC**t?Jl/£ h^or x h oU itWg,, Stephano,noftroqueeriam infra, T 2r vn» ^Amtki Vl S 2J- 

J,b. iS.ubihxc ipCa repetita funt, diaa „j |j E^a' nhM 

Gr«co fonte petit Audor noftcr ? Sed nec jETM T % adm9r & T hadmor t i Reg. 9 < 

Goliathum hoc in loco proftravit Da- & x ' Panill P- 8 - fcent IDH^ 

▼id, fed in Judsc partibus , ab Hie/ofo* Exechiel. 47. Qoidam hoc nomine i^r- lymis haud procul diflitis. Urbs vero bcm hanc vocatam volunt , quod eo Ioci 
unius, a Babylone fex dierom itineris Jb. c4 •*« io*«'AX^y A^*?, /3«;- 

fpatio difTita ; nomenque a Sabmone da- ufaj»* 1 Ante hoc tempus re- 

Sfi d ! fta eff«,Jofe P ho tefte Ant. % m Ifrael; jn hoc £ ero> n J on 

jud 1. 8. c. a . Tio ^A^ iji 0 salomonis fucceflor erat Acha* Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 183 

m\<l<rtv A%tkC 3 CarihXf UJbuav. imperium floruit EJias Thisbi- 
fiW Af oI/t; & 5 w tG I pr0 P heta i q ui & in ccdum 

•2 ujj**) « t^v Achabo fuccedebant regci 

, f * "P"s *•< alii , ad Ezechiam ufque\ quo 

«k o/r xf 0 ' 0 " »x^;?f 0 tTDp^ tempore cJaruit Homerus po- 

Owv,p& 0 t ffvfaa-idfjfaof era, bellorum inter Trojanos, 

# toMwjv ^ TfJw J9 AwtfSr. Graecofque confcriptor. 

E$7f kk AA^; W E£f*/*, Ab Adamo autem ad Eze- 

8*<n\ios UJkiuv, tw t<r%r\ Hv Jt chiam, anni numerantur mm- 

tSt*, M «W<P»w t1< r mmmcclxvi. Ezechia cempo- 

bJW*. tW** ' r,bus > a P ud J uu *°s propheta- 

)&7oj ith tm* gcLQiKtiOi r <wt* quarto anno regnantis Eze- 
E£fx/«, gttoihivs UJklav 9 ktiCn chiae, afcendit Senacherim , 
2fi«x»pB>, ftwieoV AescctWj rex Aflyriorum , fuper civi- 

7»V OfW tSV Io»Ai'« 7«V tatCS J udjC * & CC 

, / . \ »' , r , , pit eas. Ec mific rex AiTy- 
WPt^toCvmn**. koi cx- riorum R aofacenj de Laches, 

wir^f &cLotKdjt Axv&w P*v{a- in Hierufalem , . & regem 

kIuj, Ik Adt^«r, f/V hp«craMV> Ezechiam , cum vi magna. 

*fa ^oiAfct E^fKucr, <u£ <W- Et ftctit in aquaeduclu pifci- 

9Jmt «roW&. £ I» ir tJ WV«- na f, wperioris, in via agri 

t, ~ , v. / fuJlonis. Et egreflus eft ad 

^T;^5"3^ w eumEJiachim/filiusChelci^, 
iv 79 o*?t* *%* t» xya?e»r. ceconomus ; & Somnas, fcri- 

Kcu H;*\$t ttyot cwtvv E^/ce*«fS baj & Joas, filius Afaph, a 

0 t« XfAWtf, 0 tnmlpQr , ^ commentariis. Et dixit eis 
So^SV $ x»w«r<*V, , S abf *«!« ; dicite Ezechiae j 
. ~ A C « , 1 Haec dicit Rex AiTyriorura 

1 f* A^ , 0 ^fifn^n^ Inquo fiduciamponis? C 
W tmfM-nis Pct^ttKnr qui< i in confiJio, & fermo- 

eVtotb E^f/c/ct, 7«A xe>« 0 nibus Jabiorum prselium fit? 
«ia<j6V Aojvftav. Tivt <rnroi$tot & nunc fuper quem confi- 

wi h C»Af , S iV xi>o« aifti t nem P e fu P er vir ^ am 

J^7«5/r ^fTtu; kJ ^ndineam confradam iJJam, 

ij,^^ \ . , wjper iEgyptum : quae , fi in- 

ih Tiw i«M» t^w ««Atf^rw ^ nitatur aliquis fuper eam , in- 

7t$hti<r$Mv tvjMw W Ai>w?or' trabit in manum ejus. Sic 

«Sr l*> It* otMd ^b^e/x^H, eftPharaoh, rex ^Egypti, 8c 

ttU^jvm -tUTtw % x*f* mh& 9 omne5 ^ ui confidunc in co. 

Sin Digitized by MALAL/S 

i Qi-uti %b ^Ofcui) C&mtei* KlyZ- 
cwt,!. E/ Ji tey™? *H Kip/or 

fjuX^™ ****** V"* * , ^sf 
CetoiXH Aojyp/V W 

J^/x/'** iWa*>*i iiw*<n&* 

CotW e-x' eu57«f k« »«Er 

Sujjm'c& XnChi^ *i* 

9r?T0/3oW wr Aly^o¥,uf «V- 
^•or w avaCtivto- ^ 
«tpetf Kvp/V fySSJ* *nC»i&> * 
^ Jp«if toot&u, TriKiyiMtm ; 
Kai ?/-jr?r «f or cwtpV EM**«>i • 
W Xfytitf, £ 2ofxy& > o ^c^- 
t<£V, 19 I«otr A*1a»<w «*o* t«* 
^ucfcV S/pisr *j "* 7,1 
A«Tf *i* Tti Sitt ^ ivSpofcw 

r » tJ t«/x4 5 K * * p *+* 
» **o* ^«*V owrcWx* V* o 

xJp/p^ fXK^ ^OtXWOUt T«* xoy** t«- 

j <opoV tk* &v5pcfanif , 
™ &dn<Aitt tJ ti/x<- 1 if* 

Spoy * Zfjffi ap* ; K«i Po> 

</ki'5T\ J9 «TsW iXKOTtTfi t«* 
>«f r /u*>aA« Ccfcr/Xtttf ApnfMr. 
TitTs tiyei o C*rAc*V, M* 
« tbt&j £^u*V ®«of, 19 $ •qJ^U X 84 j O A N N 1 S 

Sin autem dicitis , fuper Do- 
minum Deum noftrum con- 
fidimus: nunc admifcemini 
Dominomeo, regi Aflyrio- 
rum i & dabit vobis duo mil- 
lia equorum , fi poceritis pra- 
bere afceniores iuper eos. Et 
quomodo poteftis afpicere in 
faciem unius Toparchae? Ser- 
vi funt, qui confiderunt m 
jEgyptiis , in equum , & af- 
cenforem. Et nunc , num 
fine Domino afcendimus fu- 
pcr regionem hanc, ad op- 
pugnandam eam? Et dixitad 
cum Eliacim , & Somnas, & 
Joas : Loquere ad fervos tuos 
Syriace ; intelligimus enim 
nos: & ne loquaris ad nos 
Judaice: & ut quid loqueris 
in aures hominum fuper mu- 
rum ? Et dixit ad eos*Rabfa- 
ces : Numquid ad Dominum 
veftrum , vel ad vos roifit me 
Dominus meus, loqui verba 
hcec ? nonne ad homines, qui 
fedent fuper murum > utfnej 
comedant ftercus,& bibanc uri- 
nam vobifcum : & ftetit Rab- 
faces, & exclamavit voce ma- 
ena Judaice , & dixit. Au- 
dite verba magni regis ' Afly- 
riorum. Non feducat vos Eze- 
chiasj quia eruet vos Ueus, 
& non tradetur civitas hxc in manus regis Aflyriorum. 
Nolite audire Ezechiam: Haec 1 c rr :. T ,, C cult non habetur in tcxtu facro. Digitized by Google QHRONOGRAPHIA 185 

* 7*JV Kiy\ 0 CflWiAcoV Aosvottor dicit rex Affyriorum : conful- 
4 « C*h£<m&*v?#^r«r hvifcth. tate, ut foelices fitis : egre- 

*&*mtl<t*,£* <plymi\mwt * dil ?. ini ad me * r & comeditc 

« « , ■ , ? ; , ~ , ~ quifque vitem fuam , & fi- 

;*W«uTm, ot. ^us iuas: & bibite ' uam de 

19 jjj^i v&>? tK t« a*x*k t/^ , cifterna veftra ; quoadufque 

* 3 W aly dt a», AaC» w^uaV iif veniam , & ducam vos in 
c ^ <k* ip£t 9 yi iir* 9 *j terram, quac eft ficut terra 

4 Au , ifr*, i Ipmh*,. Mh 5k * eftra > 5 erra frumcatil & vini. 

ff « - , ; 9 y , , oc panis, & vitium. Ne fe- 

* 0tU vtxa< tt*rm. M» igc/- cen s : Deus liberabit vos. 
! OTti>7o o/ £so/ i^5r ¥ Numquid liberaverunt Dii 
«fWr» ^«pir C**a&m gentium unufquifque regio- 

c Aowetaw ; n? ftr * dt AfotV, nem fuam > ^e manu re gis Af- 

a^. v~ *2 * «w^ fynorum? Ubi eft Dcus jE- 

w Ap^, w Qfi ; . tham ? & A had ? & ub . eft 

Sf^pdffft; ^ „<ft«^ 2oc. Deus Sepharothim ? Nunquid 

' (MfH* pSjUZa* U r«s x«por erui potuit Samaria de manu 

€ t** ; 77V ^fijf Wrft* t £3yar mea? Quis eft ex omnibus 

* Ta7ap fgv0»7» t&J *ou/t5 ^JT Diis ge^tium iftarum , qui 

c I* r^x«po, Sn *V erueru terram fuam de manu 

*<m*.r~*'-jL%** i \ * mea? QH ia dicit : hberabit 

(muA <n Kvfi & 0 e ioe irp* 1% te Dominus Dcus Ifrael de 

X«p6f f**.^ manu mea. 

Kal yi^-mfy «c/^V efcrs- Et filuerunt, & nemo re- 

KexZrtt otujtX , J)i 70 mowflx t\i fpondit ei ; quia mandave- 

Guntex , {*»Jiv* SmmSbj;** «J- rat , neminem ei refpon- 

• . . » / " - cim * filiUS CheJci^ , oecono- 
XtK**, 0 o/W^, ^ 2op*r mus> & Somnas, & Joas, 

* WPP*™*, % onAalip, fiiius Afaph, a commentariis, 
e -v^uf^tb;^^ <rc of E^f^/- ad Ezechiam , fciffis tunicis , 

rit W&w* w * nun c|?vcrunt ei verba Rab- 

fWS^»^ T»f A£Wp«if- rS?^ fadum eft * cum 

^^'0' La p , ~ n audiffet rex Ezechias, fci- 

*m. K*W*,ip ^Amm tov dit veft imcnta, & obvohl- 

C«(r/A£tfE;f^^, f^or Trf /^77flt, tus eft facco, & afcendit in 

«icwi' *fe4fCoiAf7*, htin tU templum Domini. Et mific I. /SaAiwffa&i ^o^lwa^fon^ a# ^ *>«TOf ] Scr. 0A«7i 
t*\&mn Sepcuag.lcg. ^,^»7,^ j. %tti iirJiA*] Scr. iaJW 

a * £Iia- Digitized by Tgo - JOANNIS M ALALfi 

Eliachim , ceconomum ; & tIv v*ov tS Kvp/V w immhtf 

Somnam , fcribam ; & feni- zkiakhh rh *) 2,ofx V £f 

ores facerdotum , faccis mdu- T ^ rt ^^ tf> ^ T i, 
tos,ad Efaiam , fiWum Amos dbfiC^W 

Prophetam. Et dixerunt ei : ^y™* v „ * A ' 

H^cdicitEzechias; Dies tri- ^or H-*/^ % qor A^*, 

bulationis, & vinculi, & cor- Tor ^o^tOjj , >W 

reptionis/& irx, hodierna tTafA^ E&wV i-V-paSAj- 

dies: quia venit dolor partu- ,4^ ^aS, w Ia^?, £ 

rienti; virtutem auteni 1 noo . . ■ s ^ j w ^ * 

habetpanendi. ExaudiatDo- •w > m / , r u, { ,* 

minus Deus tuus verba Rab- mW,. /*«» 5 « t- 

facis, quse mifit rex AiTyrio- -m«/r« Ei<r«x^H Kif/®* 0 0*6> 

rum, ad exprobrandum Deum < TB V AoV' Pct>J*xt, , 5* «tm- 

vivemem, & ad exprobran- , ^ CkwxdtV A^p<W iH<tf£«r 

dum fermonibus, quos audmt , ^ £ fctfffr» x^o/r, 

Dominus Deus tuus. Et ora- ~™ s *, *» . *, ' $ 

ois Dominum Deum tuum, • * . ^ 

pro derelidis his. tt vencrunt A»3»<r» «fof K^/.r * 0i6r « «« 

fervi regisad Ifaiam : & dixit t ^iaW^ff^ 0 " TKJur. 

eislfaias ; ficdicetisadDomi- ^ „• ? C««iAe»r <*«H- 

num veftrum : hxc «at D^ a « m , Htrd}tt( . ^ t lumud- lll,IV " u ~" * w i 

audifti, quibus exprobraverunt 
me legati regis Aflyriorum. 
Ecce ego immitto in eumfpi- 
ritum : & audiens nuncium , 
revertetur in regionera iuamj 
& cadet gladio in terra fua. 
fct revertit Rabfaces , & in- 
venit regem Affyriorum op- 
pugnantem regem Lomnam. 
Ft audivit rex Aflyriorum, 
quod egrcflus eft Thara , rex 
jEthiopum, ad oppugnandum 
eum. Ht audiens, mifit |0 
occurium ei Rabfacem , cum 
copiis multis: & manensipfe, Ifetn^of & Kvotov v/w&v s 7»c*\ 
hiyei Kt/p/©** Ma (poCti^f 4fT 
hlyav^ S» rtKvcaf, «$■ <w*//w (JA 
o/ vfkfOf CctaiMoit Ao-T/fW. K«ti 
i«, iy» IptdfiJ» d* «Ww -mZ- 

/Mt 9 Xj «WoW iSytklOM, &*S?«t- 
$H<miU Uf & y&OdV CtuTK, &j 71%' 

outu* (xa%tioettv Tn yyttvT*. K*t 

CatonhU Aajvp/W, TnhtODKVVT* C«t- • 
(rihta Ao/xrct. Kct/ Miwi CariKctot 

AflJVp/w, 071 I^mAS* ^ipct, Cctcr/rf 

K*)*kK*r4(> dmrtktv us otmtv- 
* tj,tiv<wtZ Awiiuae ^ohKnr x} cwwV ^cer, «W- ^A.'^^ , i>^5 &C.]««W «f*^ i$ lM/Ffo Digitized by Go< CHRONOGRAPHIA. 187 

f raxtv itythto *tor E^txiar, /i- mifit nuncios ad Ezechiam , 
SwlpcfaEgfxj*, ber*fi diccns: Sic dicetis Ezcchis 
* , .> . M rV 3-L ' s, reg 1 Judxx^ Non te decipiac 

«©tk™, ip to m<*oi$*>< u iw in eo> dicensi Non tradetur 
c ctviJ, Ae^r i fjui mt&JoS* It- Jerulafalem in manus regis 

Aflyri< 
€ r<*r*v% x«p*r, $P«fffr,«i «- ram. & Raphes, qux funt in 

* <nr tr vo/p* ©*ij«*r j u*f regione , Thxman ? Ubi func 
c ! tlsl JTs a^I^ « x rcges jEmar, & Arphad, & 

Kai «A«6r EftxiW 7D £/CAior accepit Ezechias Iibel* 

m«i , £ «viy,* M lum * ™nciis , & lcgit eum 

; «c^ ^ */* j ' ' anteDominum. EcoravicEze- 

trctiTior K*piV *j ff0wg«7» «*or chias ad Dominumj «jicens. 

K<5p lor E£t*/«* , f O ©toV q Deus Ifraei , qui (edes fu- 

« Io-ptftf* , 0 ng^ifj^Qf &j t Xt- per Cherubim : quia tu Deus 

€ p«Ci>, Stj n &<o< v»Qf *? £*- lolu * « rex orbis terrarum , 

* tS# oiit^, -o troiUr l ui ccel " m fc " cifti > «F . tOT * m « 
, „ , * > _T\ t ~ m * 1 iixaudi Domine , mlpice Do- 

^^^^^ TT ™™ verba, qux mifit Sen- 

* Kc/p/t, ^hQhi^of Kupit, 19 uft 7>r nac herim , ad exprobrandum 

€ \iy*< , Sr imwtih* Etrroj^npttV* Deum vivencem. In veri- 

* h$tji£m etor ^ynf et' *a«- tate enim defolaverunt re- 
« # 1 hi/mf CartKHe A«v- S es AfTyriorum orbem cerrx 
e ' -j « 2 0'/ «\f. totum, & regiones ejus: & 
< P i«r ^ ow&A» otlw, injeccrunt eorum in 

f rty7 »^ ^ eCctAor 7« t/^)- ignern . Non eniin erant> 

« ^ac rtw^ tir 70 ttuo' i y6 Stoi f e( j opera manuum huma- 

« mw, «^' i?)* x* 1 ?™ narum , Jigna } & lapides j & 

* guftn ju M'3w : >9 otWW tfJT^V. difperdiderunc eos. Ec nunc 
« k«; F 2r rtpu ! ©iW i^r, rf- Domine Deus nofter, falva noi 
, / « v s »vp " de manueorumj &cognofcat 
<w N »^ f t* fc«pw o*«Tj ij* omne regnum terrae , quia m 

1 >kS TjrtVat Coto-/A«ce T?r ^ir 071 e sD eus iolus. 

* 011 1/ QtSt [iov&. 1, i^«fMi ^S<«^;] Scr. »g»j>*Kwy. 

a a * Et Digitized by Google 188 JOANNIS MALALiE 

Et miflus eft Efaias, filius HraUt , ifoV A- ci. Haec dicit Dominus, Dcus 
Ifrael: Audivi quse orafti ad 
me , de Sennacherim , rege 
Aflyriorum. Sic dicit Domi- 
mis, de regc AlTyriorum. 
Non ingredietur *in urbem 
hane,neque jaciet in eam fa- 
gittam, neque fcutum eiop- 
ponet, neque eam vallo cir- 
cumdabit: fed via, qua ve- 
nit, in ea revertetur. Quia 
haec dicit Dominus*- prote- 

fam urbem hanc, ad falvan- 
am eam , propter me , & 
propter Davidem , fervum 
meum. 

Et egreflus eft Angelus Do- 
mini per no&em, & occi- 

1 •' 1 __ « A - • TdJi hiyet Kuftot c Sifo l<ro*nK' 
MKvcttj tt oaan^a tyit (i* 9 <afe_ 
Xivr*x»t*p C*Tt\ion Aorup/W 
v7U{ hkyet KuotQf ZH Ce&tKiA 
* {*m iicih^ ut ¥ irixiv 
Truniw, xJi (am @<fo» 6T* ohrlxA 
Ct\o*:, *<N (am nl<rn l W ttliLui 3v- 

0A40V, iafV fjui Kt/ttflfe»fl W gfatoi 
%*o*W *^* Tf p lf 
auTH ^mSftttpiafPU* 077 lsA Af>« 
Ki/p/0** \5sr8p«azn» $ vdtettt tau— 

Kcti ^K^ir aSychQT Kt/p/ev 
ruiTot, oiwKir 1% *f 'mtoiu.CoK^t r dit de caftris Aflyriorum Awwja / ' K_i_u_i_JW_* v«J __W 
CLXxxv raillia. Et furgentes ^ 4 "' ^ K ," 7 

mane, invenerunt omniacor- ^™" 70 ' "''P 0 ' ™ 9 ™ J* 
ppra mortuat Et Rex Afly- <n»t*tT* rixp*' $ *™ Km 
riorum reverfus,< abiit, &c Str h Ca<rt\<£t Ao^p/w, £ r*W* 
habitavit in Nineve : & cum ^ N/>d£> x. sk ttJ aunr <qp9<t- 
ipfe adorabat in domo Sarach, v „ ~ . .% „ a s ' Jg/> « 
Dei fui Patrii, Adramelech, ' ^ • 

§c Sarfar, filii ejus perculTe- W 
runt eum gladiis: ipfi autem Itow^ ^tok (m^uoa^r 

falvi evaferunt in Armeniam. *utw iJ nt Kofj^tav. Ka* 

Ht regnavit ^flyriisalter filius lCaoiUn N*vof»JkV, o t/or «CrS 
ejus, Nachordan. i^, A^ P /W. . 

Eaechiam excepit in regno M 57ct ^ CartktHar v.{i)u* , 
Judaeorum Manafles , qui reg- ic^Uat W UMm Mmmr, 
navit annos lv. Ab Adamo v ./ 
igitur, ad Manaflem ufque, ? n - U ™?T m ^ hJk ^ 
znni funt mmmmmcccxxi. * af M*r*aj» 3 iu» nxxt. 
Per id autera tempus Rho-» Er Tott tnrt 3 Tvntf ot Jti* X. iV tcCrla fycu» J Scr. Jv- ^ -mhf*W9, hzbct Chron. AlcxantJri- 
pi^- ( na«. Septaag. Niw^ Jig Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 1S9 

Au, (&t imtoi h dih/nullius inpoteftatem re- 

.SnfrTv, w l aa, ^ e V U1 f 3Ur f ,S ,'v C r a J? s n 

^ * ~ s V » _ Domini, ) tantae fcclicitatis in 

Sj^wo^WiwJ *x<?Wf*- gratiam , ftat uam in infula 

©6^0/, omc^ ir t» etuTn y»ro fua ex sere ingentcm Soli po- 

' $ii aXw v^xioT tJ jfAioi fuyxxlw fuerunt 8 quam , quod ftupen- 

mw a ww* raW KoAow^cJr eflet magnitudinis, Cf- 

0oCfpo> Si*u* 3 A hmmdwf e^r«r di * ere i e ? inde , Ctiam 

^»)^^^ feipfo, Coloflenfera denomi- 

■w* KoAo«*«r. nar ; tcs 

M'<t* 3 Mwaojtw, 3 iCcnnx&ot Poft Manaflem ; Judaeorum 

t3V Lr.fci« EA/««Sft, *} IowxfVi re S nurn re ^ uerun J r , ratreS fl 

j ^ ' ~ - !.S r / . jus, hhakim, & Joakim, per 

tAftfri *rr« ii» ^.rw«. J anr J os XU iii/Ab^damoigi- 

ou* Ac/it^t 7» 77arT« $7^ tur in totum numerantur anni 

# «T^', MMMMMCCCLXV, • I. vixlvj tfcXxltZ nt *A<»] Wajj, aufus fic. Licet enim pedes CV. neccu- 

pro ftatua, frequenccr occurric apudre- bicorum Geomecricorura (fi ttmtn Cu- 

centioret : apud noftrum vero exemplis bitus ifte locum ufpiam , prxterquam 

liujufmodi nihil ufitaciut. Inter aliot ap«d Origenem, habuerir : ) nec regio- 

vero Jo. Tzeizes, de Alexandri ftatua ™m> nec communium j Cubitorum ta- 

iLyfi PP ofaaa,verbafaciens,hacc haber. »eo Minoram , five Sefquipedahum , 

Chil. 8.Hift. 200. ( qui «iam Herodoto communis eft ) 

&~ $ * 0%M^A«t iW«t» numenim implent. Herodot. 

/«AtW »a»Mi, * »» , 4^ * 

. ~ « f f rfuwi , )?w quatuor cuhtorum : 1*«* 

t*«K^ * tem, ^uatuor palmorum-. C^' tivtro f cX \ d ' 

Clsr fcxHf tvS pMmP&i, AM%ow~ morum . Cubitum etiam SePjuipedalem 

fyfy fcf vixlw. facit Hefychius : n?^j , o Ui ifw 

CsfJO» 9s'af,«(^] KaAtforo» ftatua fbnt • tZoanX^jtrt rnc uh»loK EA<et- 

prxgrandes, atquc inufitatx , ftupen- ^ , ^ I^tia, «M^ai «/'r5 , 

dzque magmtudinlt , tefte Hefychio. ] <^ m aliena a vero Cuntifta! 

KoAo*™ , mydX K »m w W >. Mjma(n enim fuccefl[ ; t fil ejo$ Amon ( ^•0? «sj 7ni%ta» iohfit>»H9*7tt 2iiT*.dj- one Nechaone rex conftitucus eft Elia- 

*rpty'& tit HA/tr: licct de cubito- kim, qui & Joakim didus eft ; Joh* 

rum numero non convcnit inter Aufto- *«o* h ic erac «"«-«JE^^Sj! 

ret: dl quo vide Leon. Allacii in Phi- annis u. adeo ut a Manane rege atf ui 

Jon. Not. ubi obiccr notandum , injufte «nium horum annum anm ^»**™ 

ab Allatio vapulare Dalecampium, eo terceflcrint a$. Vf^JV^^^l* 

quod , Septuaiinta cubttorum , & , pedum noftr mens &*™^'*™^Z*£ 

untum, e> iuin^ idcm eflf aflcrere P'° i^A^oi Meo lcgcndum «^A^. 

* a J LIBER Digitieed by Google J9 o JOANNIS M ALAL/E 

LIBER SEXTUS 

»* ■ . * 

1> temporibus. regni ^Ajfyriorum\ 

■»,**• 

^Enea, ^Afcanu Patris. AOroS EKTOS. Oachimo autem regnan- 1 TT 1 ni Z f t»< fa<n\«u 

te, Nabuchodonofor A(- | j 1«*^ j^xl^, fc. 

fynorum rcx, cum cx- |— 1 & ^ 

ercitu veqiens contra 1 . Z , ^Sv\ T 1 

Judsos , Hierofolymam * .NAm- 

cepit, Judaeamque omnem: xo«W*ap> (t>a.<nK<ti s Asovfim* w 

juxta ac a Prophetis Ifraeli Tra/tKad ^'ifpvonA»^ 39 

praedi&um fuerat. Regem au- p ^7 f eS 

tem lpfum Joachimum, po- v~ f ^Sx^ _e T ^/. v 1 

pulumque omnem captivos f T "P^ 0 "' * *Z 

habuit, & in mancipia fecit: *™W r fruthsA tfT 

omnemque regium appara- M^putKam, £ mtyT* 7* 

tum deportavit: nec in po- Q*<nKii& <nd!», 19 Wj"m* 

fterum populus Ifraeliticus re- Tw fe^, £ fc k««'a4*i ¥ 
-s ,. £717 *y r«# lu*Kt4(A vus abduftus cfl Joakimi prioris ftliu* 

^«A^O Jotkim ifte, qui & Jecho- e»c Vide^.fccg. cap.a* 
»ias diftw eft, quiqu? Babylonrm captt* Digitized by Goc Nabuchodonoforis • uti £ufe- 
biusPamphili in Chronico fuo 
tradidit. / CHRONOGRAPHIA. j 9l 

UJhuat, **n h?*otth*fji 9 nbtt Tnt gem fibi amplius habuit, aut 

UJkUr, ivi ^a^ia, Kcu ao/ Wp Samariae , aut Hiertrfolymif 

, C^iah^ MuWfiV re g nan ^ m : Sed imperium 

x,«r«* ™ /w, ^ twidi^ai/fy/. j atum> deinceps penes eos 

Ev o <n* TnpTriy hh <t UffthH*$ remanfit. Accidit autem Ca- 

'NctC*%QJhfoffvp % maau. » al^fjut* ptivitas illa univerfalis Baby- 

Kvdtt ffiUJkiav I^jJm IrBaCu- i° n / ca ', a {* quintum annum 

i&wx*<P*™. ^ 

ti7< mymt igfm§j& At/- % * Circa h«c tempora Lydi, 

Jht i/\a£oy *mV C*0-<A&'«r, im 70. vicinis gentibus armis fub- 

Mtf^/cw, Suu&p\ % 1 a&is,dominaricceperunt. Ly- 

*W oVt*? K ^ ICoe- «jorura r€X P"mus Ardeus 

ffeta #r A«ti> 2 W M 7 » ; ap- fuic > 5 U ,! XXXV J annos re s na - 

amaif ^ \J £ Vlt - Subcgit hic ditiones un- 

*c*$*, osv Ksa \Jo-g7aga dique adjacentes, atqueregna: 

7» TfrHaiov e^fjf 5 W Cdffi'f\tt<t 9 j£ atque inde elatior raclus, in 

I? <zty»q>dMt4. . fummo faftu vitam egit. 

M«7ic $ rlw fariMtd* N«fr~ Nabuchodonoforo autem 

XoJbvotrop^ Ujixiuf Atautfw, IC*- fucceffit , in regho AtTyrio- 

fftKcAJo* BAjTzt^p, 0 u'of ewVS- rum > «liusejus, Baltafar:qui 

%m u< <ti ,«fW ffU» W I*. f^^orum vafa facra mente 

, ^ V , , „ fux m miniftenum adhibuit: 

^u4ir fe4*«^faip« 3 )9 wi* Qui bus ctiam) perludibrium, 

7nthi\ctKjfjf o»t* n< ajjTu, *) wZfft mifceri juflit vinum concubi- 

n7f owrc&vfftf dLnt , IfuCfcw nis fuis , 8c convivis omni^ 

cuJtw. Kflti lr Taf tfret^r^ea ojJtcV dus Interim vero dum Rex 

b W f , £ ^w,?,, 14« Genio fup cum omni info- 

. 2 f » / «w» lentia lndulgeret; ecce am- 

«MttiTt, €v 7d VTiwW w X y r cuIus manus humana? ex op . 

«A*W¥,f&«*w 3 l^Ttyahov yn- pofito ccenaculi pariete fubito 

1« 7»» Ta^jja wr o»t«v 3 Scr. ipud <JUOi omnes ia»*p«A(^- 

^ 1 " *»Ajjtfio» evrur. improprie fumitur > pro manus digtco^ 

t «tGpt^; Attefcl A f A<r(^, Jf tt . «"iculo : apud Anatomicos enim 

k »c Eufebio diftus eft Spma vertebram, fivc fpondylum Cgni- 

^^^> a . v« a ^ iV^l ficac- pro Taloetitm quandoque poni- 

*J» «iam exfeptuag. verfione, Cedren. A< k ' , . 

*c. chron. Alex. £ 0 W M Pollux , I.b. a. c. 4' dydytXw 

xitt ' ■ ? r Tj" ' Talosiaterioreieffeceftawr: oi ^ «a^. 

fW ^xytXHi xu&;* Conftanc . , ^iT^r? 

WinaH y»A«< , v W <^KV'f » * °- 

emer- Digitized by Google 19* JOANNIS MALALiE 

emcrgens fcribebat: Mane , pj* aidpiirX) ^i(pwm 9 m*j>», &s+ 

Thecel ,Yhares. Scripfit haec ^ K $ ^fc. ^ 

manus articulus, & evarmic. ^ hQr T fc j^fc, iyi> 

Bakafar autcm , perle&a fcri- ^^^-^V/.jTx. V- 

ptura, vocavit ad fe Incanta- "7* B f 7*** p ? 

tores, Magos, Aftrologos , & 7W*P*1* t « y ^*« *W ™ 

Somniorum interpretes , qui iaoo/^W, *j futyxf, ^ d^or^«r, 

jn Babylone fuerunt, omnes : > jy«p 0 ^iw •# x»pct* oujt», iws- 

& quaefivit ab iis: Quidnam ^ wV A Aufejto* 

fibi vellct Digitus vifus ; aut ' f ~ 2 CTtfl v Xl< . t $ t 

quale haberet ab illo f criptum ^ > J . 

interpretamentum ? Caeterum ^ yytttrn» ^ <*t« ; w 

nemo ifta interpretari potuit. ««foV «JWtei» lotdwwem *wn2* 

Rex autem certior fadtus, Da- a^mf^ 077 0 ouunT ^tWp h 7x**x» 

nielem quendam , ex captivis ~ - To , Aa - X ^ fa 

Hebr*orum, fumraainvene- £ «V*«A«rfar , fc r 

ratione apud patrem fuum fu- ™ *T7* r . f, 

ifTe^obinterpretationemSom- 1 ™ <">™ «P^"* # 

niorum, Danielem accerfit; (tm&ihttTo rh Acuaw*., k*h *f- 

6c edixit ei : Quandoquidem ^ ^«J- E<sr Wc /V %iett %i ©«« 

Dei gratia in te eft, interpre- jLj ' UuhUM, p>i 'o> 

tare mihi , quod oculis meis t Jr ~ * ~ sujwa«A v*2 

vidii notumque mihi facito W\««*P»< > <* 

fcripturae febfum. Danielvero ^ ywfnw Jiwdfm ^ 

his auditis, ubi vim Scripturse pwr/oT^ fto/. o'Ji Aot?#»x *W- 

hujus percepiffet , dixit Regi: ,7^^ laoamt 7&i Jlwautf 

e Si modo veniam mihi dabis, <qj> % x ^ dJ^' M«- 

• 0 Rex, neciratus erisi ver- . . , , ^ rf ^ 

• «borumfenfumego tibi expe- T, ™* \ « , > 

diam. Refpondens rex, jura- P» y W*f > iffMm o*t 

mento confirmavit, nihil mali tU*> ffl y^f/ATUf Jlw«/xir. O 

eventurum illi ex interpreta- S$ l7nouocm.79 fjui 7ilihv ou>7aT ^t- 

tione. Tum Regi Daniei j y j 7 9 ep^f«0F77. Kcu hkyet ojj- 

'Deus (inquitj Coeli, & ter- ^ % Q 0 ^ ToJ ^ 

<rae, mfenlus tibi, regnum * „ x ^ ^ , , 

«tuum ad exitum perduxit. P*^* ™&**>***t**& 

Hxc ubi audiffer Rex, dimit- ^tw otv , CatrtKu- 

tit illum, praedic^ionis even- cu' <r»y. ^ touto ^tXKoar, etm- 

tum expedaturus. Paucisvero ^ w f ; dh»^ 

poft diebus , Darius Medus , *. * . - • Digitized by Google . CHRONOG A.WeU' eevT«. M27» JV t&o CcLTiheiBLv Aeye/*, 
tCttoAhd,^ tTipot /Srtcr/AfJV Aoji/- 
p/w s ?<vr A^dt^K/. Kcu totiriy g 
Asvdjnr lCetcrihdtn Htfozey , «V 
ims?<tTovn xp $f AvJtvv 9 dv^- 
Stof fX$ JiwtifJHas Torinr \y $ 

Aa* 6>pet; TMf *(MpdLf, 1 <Q&*nd{\Qf 
©etA* tS Qthoritpx tvjj 

T? SAlOtf s £jf TXttS «77o7f pgQIOtf 

3 HeieispovrQf note/uffi J)t/ucLjay€i 7 
v$f AvJ£v fjai tiTlnStrmy rJ nro- 
MfJLqt , ecAXa r? Aswt>** «tf ' IdJJ- 
toJ atctx a >?»°*n&. T&Tt 4 t«to 
yv&vnf o# jwcoi 9 $d>Ti&<ty «oo- 

ivj£LQtr\sv7if rJ HA#« , 7m&Ti5i- 

(^fiOI IdUUTK* Awe/b?f | £ 5 nX Xf&TH 
«f Jujjifttat «Ct*. 

Keci hotniv iv to7< $ toZta RAPHIA. ip 3 

cum annum ageret «fexagefi- 
mum , contra regem arnu 
movic: eoque interfe&o, re- 
gnum fibi vendicavit. 

Darium autem exceperuric 
caeteri AlTyriorum reges uf- 
que atJ Aftiagem qui dein- 
ceps Perfis regnavit. Move- 
bat hic beJIum contra Ly- 
dos, ingenti veniens cum ex- 
ercitu. Accidit autem eodem 
tempore folis defcclio, qu£ 
per multas diei horas dura- 
vitj hanc vero Thales Phi- 
lofophus praedixerat. Eodem 
tcmpore Pififtratus fe belli 
ducem Lydis praebuitj qui 
cum Perfis asiquo Marce pu- 
gnantes, faltem non funt de- 
vi&i. Quin & Aftyages uU 
tro retroceffit. Quod ciim in- 
tellexiiTent Pifsei , Solemni- 
tatem illam alteram P)tbii 
certaminis , folis in honorem, 
celebrarunt; fubjicientes fefe 
Lydorum imperio, & poteftati 
ejus. 

Pofteris deinde temporibusj l. j$ fi&* nptpcts Atcpet®' &c. ] 
Imo eadem nofte occifum fuifle Balta- 
^arem , Aflyriorum regem, ccftarur facra 
Pagina Dan. cap. 5. Sed nec alias cuzn 
facro texcu concordac Au&or nofter, in 
hac Balcazaris biftoria: inter alia vero 
cum Darius, apud Danielem , LXII. 
annos nacus, regnum obcinuifTe dicacur, 
aofter fexagenarium cancum eum faeic. 

tlw ixXi^tt ] De Thalece Eclipfim 
kanc pixdiccnte , vide Herodocum lib. 
i, Cedrenus afleric Thalecem Defe&us 
folis , Lunarque,&: j£quinoclia primum 
deprendilTc : ^ (zj&>t(& tIw -tyv%lu} 

tfaif 6t%L* XT9V> C4tA«4^^ 71 ^ Wpt- 5. n{ffi«pHT% 7ntefjt,cZv hif^yuyH.^X 
Ibcum hunc fufpectum habeo : Quid e- 
nim PiGftraco cum bello Aftyagcu incet 
lydofque. 

4. THT9 yvofTff «/ Tlimfot ] Scr. 
ntoujet. Scephan. dc urb. niou, smA/f 

gic», ci m a th Ails 9*U *S^t>W» i«j 

S' vf x&Tet rtie ftumf***scu/TZ] 
cijutx , hoc Joco , ad Solem referendum 
eft ; cujus Tucelc Pif«* fe, rtfque fuas 
eommtferunr , Cercamina hac pythia c- 
"jus in hoaorctn inftitucutcs. b b iidem Digitized by Google ... iH JOANNIS MALALiEJ 

iidem Pifaci tertiam Solenni- \p£p, eopT^eJ aytiQr 7e!ri ot 

tatem indixerunt, UhmU Plu- ^rWo/, 1 n /<2^*tJ IW- 
toni celebrantes. Quartam de- * / ^ • \ i »^ » 

nique addiderunt^Iidem Pi- wi.T^S^^-; 
feij ^mi fcilicet: & hxc *« nw « 0, i % 

in Bacchi honorem. M<£ tJ Nifoi* Awl*». 

Ardeo fuccefferunt , in re- Mst* Jt ibi Urihel** ? Ap. 
gno Lydorum,regesalii vui, lUJUf AvJ£, Skt* 1 , W 
ufqueadCroefum iilumfuper- ' ~ ^JJ^. igj^ 5 

bum; qui regnavit annos xv. 7 , , . V ™T* W , v , 

Inuniverfum itaque duravit • »™ K P ol f^ KctTi^ 

Lydorum r«gnum annos cc- %v » UcrihtiA AvJfir 7* ntu-m 

xxxn. <7»^f. 

Crcefus autera imperium te- E * M m aefrtw t»* 
riens, ditiones omnes,npn vi- ab eis qui dederunt fe , exe- t*V **/uCcW, tim 

git: repuenantibus yero, & ^ ^ *W> 
regna&hBertatemademit.lta- ^ «Vs^W^, 
que reformidarunt eum om- » \ \ , \, ' , v * 5 

ries , tanquam hominem for- * w "W; 

tunatum , vi&oremque : inde **X* ** \vivy*t y ^ 

rex clatior fa&us. Hoc tem- y/WfJtj Ef o]> 

pore claruit Solon PhiJofo- gfe* 

Aftyagi, m regno Perfa- ; , " ' £ , ' , 9 

rum , fuccedebat Cyrus, Per- t*n*M* ntonr, efy™ CarOwr 
fa i qui & uxorem Darii re- i n^rfr l<piK»oi nU 

gis, AnteccfToris fui, Barda- ^vjj&ity t« <ji?o «ut* CaL<rt*iat 

nem, quam amavit, in uxo- A cyf/K, Bcy^W 19 tAtfCfy «uW. 

rem fitu accepit. Decimo- TS 5 ^«^^ ; Co> 

2uarto autem anno regnantis ' , "7 „ * ' • > % 

:yri, Crcefus, a Prirooribus 'J*"*^* KptrQri 

fuis edo&us, de hoftiii iila ir- ^ AuJ^r, J)Jk x ^it r ^IxAn- 

ruptione,quam in "Lydiam fu- wx*r owjt» * «twio/ r A^Ay^ , 

perioribus annis fecerat Afty- Un?&*f TtyvSv tft * AvJiw cro- I. W If&fHtf -rJ nA«T»»< 1 Cer- bonortm , qui Ifthmius etiam inde vo- 

tamtna Ifthmia, poft Nein«a , inftituta c«««: Stcphan. de urb. ia l&f&q- tfi 

mdunt alii ; ab Ifthmo Cormthiaco, ubi ^ i&ftfu i lc$M^« i n«- 

primum celebratt funt, fic difta : ncc jLlft! ^ 5 r 

Plutonii , ut Noftcr , led Ncpcunji in ftW **' Digitized by Google chronographia: 19f 

khjuxmv 7!ttf\iffidM f iiyaviiCwtt. »k«/ ages > Perfarum rex iraconv 

JWxoi Kwpfi> , V Qtrihst nipw , mor : us eft: atque ad Cyrum • 

*wti 9 Ujixuai. «5- Pcrfarum regem mittit qui 

5*$ 7 Zj * A '^_f« abeo poftularent, ut ve re« 

^r^, . Ag^ifa mo fuo dccedat j tut cum fe- 

9retp«fff*jF t* ft/Tty^tsaw cu/toO liciffimo rcge congreiTurus, 

gaffihHdt croA*fU<£. OJtf Kup^» belli fortunam expectaret.Cy- 

iB^AdtV Ifcpw <A^u©* ™r ™s autem , legatis exceptis , 

^irm <w<rt*iU ™ * P er >ttjs Cr«u literis, re- 

__ A > » - ~ lpondit eis. 'kcqmd lniuria* 

Z^r^^T^ ™ ;>mcC™foill^cft q5 
~ «JittiTBj mtp m e, meifque regnis tanto 

* tyv Kpo/wr, * Tvjuvrtw yhJj dp t - c terrarum fpatio disjundhis • a - £? • * a * 3T/J -cxigaf £.c quidem ^yrus, 

fKoOxw; Kcu ^^^^hi-npv. anxius animi, in Indiam fu- 

yfif ruji hfiv.\jjj x^h*** '^*- g ere * n animo habuit : uxor 

ca «/V djoToV aSvfJLoZvr* » y^w ver0 eurn tam perturbatum 

•uJtS, gtarWev», AfMdSm v # en ?> quidnam ei in caufa 
t « \/ • eiTet mquirit: & edo&arem, 

l £ £ TZF* ^ T ira dcinaccum cfFatur, Reg? 

• .** , t« «cpro nante Dario, marito meo pri- 

ft« *r<fyor, h ce»»»p Tir BCp«a0* , ore, *ates quidam erat Ebrse» 

«C^jfTHff, OT^/ecy fy<w S oyo- us , ex captivitate Ifraelitica, 

fut a*k/»a, I* rfr «frpcWctr «omine Danieh fuit hic Di- 

W </* Itrftfo hnm i„ ntfJJT vma fapienna pr^ditus, quem- 

- > « /5 ' / ~~ ' 9 ue rex DarlL »s fummo ha- 

W f Aty«er, buit in honore,nec, nificum 

^'^e cwt» , 5AV e®e^7?i? eo prius communicata re, ho. 

TaZf croAgfW/f . kcu 1 tar»p*7$/ , aw- ftile aliquid aggrefTus eft, Bel- 

toV, m>& $x\ tjdVo/, j^ti^o* lum autem furcepturus, ubi 

. 

I. ^jAeT Kt/pail id eit , Ltter» fit ew-nS hxam;. Excmpla hujufmo- 

Cyro mittit: hoc fenfu cnim ^Ai^ di paiTim occurrunc. 
paflim apud hunc noftfum ufurpatur. Ita 2. itanurlu/ yLZ it$i<piKa>$ «w* , 
infra, !ib. 14. J>- 3^-3. TheodoGus Ju- ^ ^^-^«5» ] Miror 

nlor Eudori* filia, ob Rotnarn ab ea J^ d X ilandro Teneric in mentem ut 
Vandalis prodicam f adeo wfenfui erat, iu rcdderet, apud Cedrenum : M» 

ut nullam oroaino deirrceps rationem c- j ^ Wtf W fT* atftwt. 

) us habuerit , fed ncc per liwras eam enim </i/itw , live disjtaiBus 

compellarc voiueritj ^ <w/tAV gA t hoclocofifniflcat* f Mulk VefOnnlt 

ot rji /L<f>eA*i » z " P*' fignificare potcrit. 

bb % Daniclem Digitized by Google t 

196 JOANNIS MALAL/E 

Danielcm confuluerat , hoftes r*t «W«r- for mJ? rtm 

ubique debellavit Daniel au- Mn , ^ 

tem lfte, aetate jam grandior 1 , ~- , 

fadm, & opibus abundans, '« **» ***** 

poft Darii dbitum, in Marabi- Cl71 j^ XV*' 0 3 % 

tidem regionem privatam vi- tbu>7*, eatixtft «r?oV ow7or w 

tamaaurus,receffit. Hacc ubi tuyt&w aSrS, oW ^ 

monbus fius, qui Dantdem ,,VV / v f «> f 

honorifice adducerent. Legati , K ^ 2 por ' ^**! 

interim , qui a Crcefo ad Cy- •h**™ w *W A*</£r x^P^* * 

rum miffi fuerant, Lydiam W*e/o7r, 7&o Jb$£<£ ew7v7f £w 

reverfi, Cyri refponfum regi k^, tJ iVfy /We* «W^- 

fuo retulerunt. ^ #r- 

Crcefus autem , Lydorum O Ji Kp©?^ fanKtif Av&r, 
rejf, fidos quofdam exfuis de- Hh^et^if m&s ix IJW 
legit,quos donistum vilibus, tS^&Sw £ *W «fa&r 

tum regns mftruclos, Delphos, i>~ "* y ~ j *JZL n£~ 
ad Oraculum dimifit; dicentes f*? *™ M , ' * ^ *"T 
eis: «Habitu veftro mutato, 

c iEgyptium vobis fumite- & (&rri!n u?»x~*f *»nlr ow, i** 
«Oraculum adeuntes, viliora A<*'£*7i 7a? «5^, pepe- 
«llla dona /acerdoti tradite^ W7I AiytWior *W juirf^oV 

* dicentes ei : iEgyptii fiimus , * » - ix'jvL s 
•& Oraculum cS&lnSi ve? #«™H,ftJta ««j- 

* nimus : ex itineris autem lon~ ™" ^f* ^ **>«W 
'gitudine, omnino nobis ex- ^ 77 * *h*&* > W »*3»f# 
'cidit, quod fcifcitaturi efle- l&arimu rlw YlvSia*, w Ik n 
'mus. Itaque ipfe Deam ro- rfw f Ui h^UfotAi «Oi 7/ 

tem dicat vobis, q^orfum ve- Tfatoar, M 

niftis;"tum dona etiam regia w ' «i ^ t5f«r 

iJli dabitis ; infuper eum ro- cOi 77 SASfTi , 1 ^pte § -m C*- 
gantes, ut ar> Apolline edif- ciKt^iSuc & tlnSl* *A ]*S> ua- 
cat; utrum ego Cyrum^Per- ^ .» '-a/» /' « VTI 
farum regem, fuperaturus fim. v - * * % „ < *r * 
Legati itaque, dqnis acceptis, K T V ' °\ S ^w,* 
Delphos, ad Oraculum profi- 57,1 A ^°' t,f A«A^»f Ttf /tpor, ^ 
cifcuntur : dona autem viliora ?<^W 7^ Jfff* -m ?u7saJT, ^ f Inror 
Sacerdoti ofFerentes, dicunt fe i<wi< hb*zli«?& %v bmd«p^. 
1. ^« * 7* *iwiA,irf ] Scr. >S w iB«r, Digitized by Google 
CHRONOGR APHI A; %9t 

#ttf*# /)o *K$r>t#t>. K*j *txo*f b iEgvptios efle ; itincris vcro 

MVi *&«M>* £ A&tfte* W ™* m gf excidifle. Hoc au- 

Jtfc* »J^ k».Ml dito, obftupmtSacerdosjdo- 

Jfcp* ttmA», ti^y m&n & na autem vllia acc ipien6 , fk- 

«teCf tt^ ^xc/^k Tooj^ num ingreditur: votifquecon- 

t3# TbtSidf. € olJk ^elfxfii 709 ccptis , a Pythia tulit hoc re- 

"ovi ego arenac 

maris men- 

etiam non Jo- 

, _ taccntemque intel- 

*Qt 3 C«aAs*«- | $ ei t«t« A(/- q igo# E g one uc a Ciqpfa & 

M\ KaJ c£tx3uY' b hpdjf, umv «Lydis ejus illudor dolis? 
wj-nif ix, tsi Alyvvltot , «Mcl Egreflus autem facerdos. Vos, 
Avfor £ lXM$* ?) 4<r*7i , £»4 mquit, iEgyptii non eftis , 
**ir*j£-J s.*'»»** * e d L y dl > nec oblmone ca- 
C TriT * T^ 71 ,T" Pti, « Numini iJludentes, 
w. k« 6^M«r ^/r haecdixiftis. Oraculi vero r<s 

Ttf IGfvpif h J)Mx olf > iis 71,1 fponfum, Diptychis exaratum» 
tiAYou Kpo7fl»r 78 3ttJ^.EKfl*tf , $o- Sacerdos eis tradidit ; ut Crce- 
7U Ji oj AflTf^Mv, VhMim*i £ us Miraculum inde fciret. 
^ *i a&^ c^iai^ Jffp« V Le g«i autem attoniti dona 
* ~ , » n I . „ „ ~ r * etiam pretiofiora llla facer- 
f ipf 1, umfltf *uf oTf, Kp*& I doti ootuIerunt } dic cntci : 

Q*vthJ>f jlJAf W*HfF, M/¥ Croefus rex nofter cum Cyro, 
nShipAv t%l «spoV K£poy, Iltp- Perfarum rege, bellum habi- 
CariAfci* i^tt ^uttdi, «i nx£ turuseft : nos itaquemifitcon- 

*Mf. K*l fitafeY Wmf 5 <t- £ ulcum > fu P. erior c Y afuruf 
j ^ ■ »2/ a ^ !• a Sacerdos ltaque lterum 

fcw, 19 fAnCf * ^r- ingreffus , & pre ca?u S> hoc tu- 

ftor tbtof. *Kpo/<r@* Aaiw [tjo- Jitrefponfum. c Crcefus, Hali 

• 

t V r apud Herodowm lib. «.^bverWf. J J nidn ttjiudlHis 4 . 

2.1 pJLIr^ Sjtu fimul agnina coqwtur cum etrne /o 

*o»Q* <rtwivf*h *o * Vuftvrr®* ^ bfrafirM, & firatum cui Aifrer 

vcA^i7$ ^w^. , Mc firuftra inferieor, metri-. 

jcpfwny, . • - collefta , Gc fe habc% • 

bb$ «fluvio Digitized by Google ip8 JOANNIS MALALiE 

♦fluvio traje&o, imperium 7*^] zLC&f, wihlm upx^* 

«magnum cvertit. Sac*dos Ka j r *m * 

autem refponfum etiam hoc, , , ftJ » , jv'a.«- 

tabulis infcriptum , dedit eis, K?&*f™<W<> 

regi Crcefo deferendum : cof- «J, imHkni y ^atnhH Kfiwf 

que fic dimifit. 39 imKvtnt eLvT*f, 

Daniel autem propheta in- 0 rsatfm* Aari^ iW?a> 

greflus eft ad Cyrum, Perfa- ^ , ^ fa ^ n ~, K ;_ 

rumregem iquidixitei: Scire N , , f / 

* a tc vellem, utrum ego Crce- P oy > M £* Et ™ * «■ 
«fum, Lydorum regem , de- r#5 Kpo7w Tor Cccoiaw At/cAwr. 
1 vidfcurus fum, necne. Cum- Kce/ elyiCaM-o' tb s/ttc/k 0 &&vtnK* 
que Daniel refponfum difrer- £ a^eexrW j&tT* ccutk 0 Ccw/- 
ret, iratus rex, projici eum 1 SCdUir -iirfr «V aAjw Aifo- 
juflitm foveam leonum. Edo- « % « »10"* 
<£us vero, eum nihil aLeo- ™ Y \ K< " 077 *** 9 i5f ?7 F 
'nibus perpefTumj educi eum ^an» rj^ Sm'w 9 dvivtm* &xmt i 
juflit j 5c aci pedes ejus proci- >t} <ar#<reVf j*r *vt&J, *\*2»y" J»<wcy- 
«dens, in te f inquit) pecca- -^^ n . > fa£ fifa ? w 

* vi . fed Deum tuum invo- - fW fJ ^ ^fcfa, 

* cato, & dicas mihi ; an ego ^ *"7 » , , .^, 
« vires fuftinere poffim rapacis *P ^ 57 **' T * T P 1 *? ^T^? 
< hujus , & fupcrbi Crccfi , qui K P o?o-«- ot/ *-«atr t&i >tu» vire- 

c tcrra tota occupata, necdum 7«^ > i/copgcfo, • 

c fatiatus eft. Daniel itaque vt i, K , ifer S*, 

'Deumprecatus, refponditei: ^ K - ^^itfw^ 

•EtCrcefum vinces, &ipfum , ' , V £ 7* * « • 

« captivum habebis. De Te w ? p/ **, * 

# enim Deus, qui vifibilia haec ^ 0 3 i7iwira» mtrT* w 

c omnia condidit, per Pro- opa^* ttwth , c/)c2 t» oe^^w- 

c phetam fuum Efaiam , ifta Tlf HcWiv* St»? YLvelQr 0 

Mocutuseft. Sic JicitDomi- etlf + r^y^z»* K ' m $ 

c nus undro meo Cyro, cutus ^ ' ^ ~ » ~ ^ 3 

^apprehendidexteram, uto- ^ ™ ^ «TV/- l;7tt ; 

c bediantantefaciem ejusgen- i«p»^ir «rr ¥ e3|»« m 

4 res : & robur regum diftrin- Cflc^/Agar aJsW?«- otyoi^* . Imo nec ob hanc caufam , tiec ab hoc Cedrenus, i minms vttrm : re " 

rege, fed a Dafio%fedo, Babylonia; rege, ^j u| 

in fovcam Leonuro conjeauseft DaaieU . , _ - r 

videDan.cap. y. # 4. TO^ffHf" /x»» Kfg» j bcr. 

Jt, ««v' »'^c« !P JfS <r»«^Scr. >e<r«» fiv. Digitized by Google 0 

CHRONOGRAPHI A. i 99 

SfKo&tfev cuut» 9ufdtj, ttbW c gam; apcriam antc eumpor- 
I ipi Spe&ft' 'tas^cScurbesnon cIaudentur. *OT« «pOTTOp^Vo^ , CpM 0<UA- «Ego antc illum ibo,& mon- 
c tes* complanabo, portas cereas ai», 9 tofdi «ww4*>9 c conteram„ & vectes ferreos 

pox*** **&fi* wkfria*, nsfi 'confringam : &dabo tibithe- 
«r&jaw tro/ 5«<rfltjyp*r trwTwir, 4 fauros tcnebrofos , abfcondi- 

XpUmi* «Vw ctWS» «r*' im * tos & invifibiles aperiamti- 
T ~ „ • i _ « ~ # r . c bi; ut fcias , quia Ego Do- 

rr , -^Kjw^fc. f mi > nus Deus ; ^ go fu f cito 

t^P» «vwtf? Jh&iotwn^ maiu < lum cum j u fti t i a : omnes visc 

tu tM owt* tvS&tu* AItqs olxo- «cjus re&x. Ipfe aediflcabic 

Jbfjuim tCuj mhiv /hk, liw «*- c urbera mcam , & Captivi- 

yixAK»*iMTZ /t/K tkfftl*, !? tcm P°P uli mei dimittec, 

A^«f kJV i£P Jhltvr fine P retio > autmuneribus: 

fv A ^ » fw tm «dixit Dominus Sabaoth. 

OJt (ktWr xSp* 4*»«* H*cubi ^diffetrexCyrus, 
„ * v ~ Danielis ad pedes procidit : 

ww, Mrffi *to* m to<A" w &j vivitj inquitj bominus 

«^iriNK , Zh Kvpi©» & ette Deus tuus; ego dimittam ex 
c¥, 1^6* So*!*» i» T»t ip»t fit regno meo popuJum Ifraeli- 

# I<rpotifA» ir* Aflt*?ow*<n ^ ©*? ticum > ut Deum fuum coJant 

^{,1^.^^. Hierofolymis. Tum exerci- 

£ firif tum fuum contra Crcefum 

fQT wt>&T*Zcnt Kpw^. eduxit. 

OJl Cowi^V Kgoi^, Crcefus autem , audito Ora- 

mtt t/m) t» XP H{r i tx * %nxf*m, «§- culi refponfo, in Cyrum cgrcf- 

*a3« K*5p* /<J? Jiwi(**at 7roA- fus eft, ingenti cum exercitu. 

*&• £ ««fjtot r AAtuu, *dt*^ J ra j ec ^° autem Hah , Cappa- 
I ^ r . < \ / dociae fluvio, cum Cyro con- 

^ K*™W greflus cft / muta tum ^ 

% X W ^^ oy/^i^M- w me ; ab eo vero devidtus, fu- 

r-Snbut y ndiAHOi twrit, x} ga fibi, fuifque confulere, in 

«m TzXndif flutSrS* x} 7&*p{juuf»(ntv- animo habuit: verum ab am- 

?& n *ot*i*Z U n yH/$fn> nis ex^ndatione impeditus, 

fattwfe» ^ir,i^ «Sm- nec f U gere potuit, nectraji- 

, ,7" j ^ » » cere - Ipfe ltaque vivus captus 

i Mfa *iXf**K»T& <wi*t , eft . q Ua dringenta etiam mil- 

K9U tk Tfofot ctvn , x thJ *^* v • militum ceciderunt 8 fu- 
tw £n<mrm$ ti; tiiff thctCv- perftites vero Cyrus, cum 

] Ccdrcnui habt t , ^ no ft ro fijpplcndum videtux. 

Crcefo Digitized by Google 2oo JOANNIS MALALffi 

Croefoipfo, captivos adduxit. &}%patoft*t l Kiet&^ Kpof- 

Eum vero in tripode ligneo ^ ccJtov b fytinf 

pofitum, exercitui fuo triunv • . -| Jtffcfcor, l^k^ 

phandum prsebuit : deinde m _ * , 7 t 77« LsJ: v #; 
Perfidem eum abduxit. Ifta *** a ^JT 

vero fcriptis mandarunt Tha-. toCtrtom, £ WWfcfr 

les, Caftor, & Polybius, Scri- oiX t* J7* c# i sopȣ or oipcoT*- 

ptores fapientiffimi: & poft Wl 0<£a»c j£ K*sz»p, IIoa*- 

hos, Herodotus Hiftoriogra- - tofaUifai* « £ /**t «Jtm# 
phus: ficut & fapiensTheo- TvT ^ Wlf i 
fhilus in Chronographia fua i "WW 

tradidit. • 015**0- *Xt* ,0 W £ & 9 " m 

Cyrusautem>rex Perlarum, O 5 > 0 (Urtterft U*?- 

in regnum fuum reverfus, quof- g£ 9 y hmhoaw i* f a)x(AA*wj{otf 

cunque ex populo Ifraelitico ^ *irwd£$i»t < 

captivos habuic, Iiberos efle , . « » « j 

juffit, &Zorobabeleduce,Hi- f °' ™ !L ? 2? 

eroiolymam repetere. Dintau- ftr,) »i Iiforto#i* $ ZopoC*- 
tem tribus,cum dimidia, viro- 1 o-Jc*73por c/V </bo wja- 

rum fcilicet, cum uxoribus, li- ^ atJJ^c, x} yweuxjtt , x) 

berifque quinquaginta millia, jy j d f i3^oV ^pmJW miTi, 

(quia itaipfx voluerant, nem. , , ^ , . w 

pe metuentes fibi a .circumvi- w * ' , r 7 * 

cinisgentibus:) inPerfidere- «pw»i foGtfww 7* ow «^r» 

manferunt. Reliqux autem *ep/£ 3 3 hn&*{U9v iwaifa- 
tribus novem , cum dimidia , j^SwV TtyJiStQr 0 x? m X*" 

inpatriam fuam redierunt: fi- ^ *u^«\{*7o. A^irt 5 oi- 

cuti fcripfit ■ Timochous iaro- , ^ ^ - tSw ^ ^ 
nographus.Liberati autem iunc , * 
Judaei, Daniele impetrante. . 

Everfo autem J^ydorum re- * 3 

gno,Samii, maris imperio W Av&r* d&f**' *<^™*f*; 

potiti, regionibus iftis impe- ti<r*rn< , iC*<nh<lf ffi (UfSriim* Fortc fcribendum, u$r otvrh • Hcro- Imo duac tantum tribus , Jud* fcilicet Thalcscum Thallo illo ab Afiricano ci- lib. H. ^ ^t/A*« iiV«# <rop- 

uto ; quod ractlc cicdidcrim. vid. Vofl*. G&vxi* iiri rt t?« A<nW ^ ^ Euf*- 

dc Hift. Gr*c1s. . ^ p^ #|< ^^irw ^ ^JV 

x. rxtjrlgi M ^/0 ] Scr. r*?- ^ ^ vA ^ ri*» ttf&r* i*9 

*1& ' . #^W£0 pv&dht tt*&* &C. Digitized by Googh - •» 

» chronographia: 20 i 

vw. **) &*.U*t t$ giw rf- nitarunt: quod cum poftea 

fOr i farihMtSs Utfti^t f i^rt. temporis Cyrus, Perfarum rex, 

*&7i &t aufff- cvtAtbAr intellexiflet, arma contra eoe 

*\i*u«*. j.olT * » praelio navali, vichis, m fu- 

2l%2K Ram vertitur'& in'terram 

%*f* *vru, vq*y* 5 Tuam reverfus, interemptus 
K</p« x, ^ S^iby , l <ro<po>- t Cuius inter Cyrum & 

**t@* II(/3tt>^ptff £ *zJiitQf cujjU Samios belli hiftoriara , fapi- 

Kt-bn- far .9 ibn U «fo> i^p., fiSS ****** Samius 

mW*^ a y ** * con texuit: qui & autor efh 

TidMMi ti; * «m^. T*»t« $ cvrum in ipfo bello occubu- 

-swft» >9 t *p 0 *- Afp/wor l^po. ifle. Haecautem omnia Afri- 

tox<t<pm. v canus, in Chronographia fua, 

Mf7« Ji iUi faiMlv Kipov fcr jfta reliquit. • 

i cfrS tefffr , 5 *) K *u. r S yro fuc 5f. ffic in "g«o AC 

£ * \ c lynorum films ejus Darius, 

™,* tt * 0 '™ qui & Cambyfes • & huncl 

Awaew. e*i «/Vflffc&W aliiplures.Temporibusautem 

*/*«** A*p«v, w t/S Kpp» , ip/. regis Darii, filii Cyri, fioruic 

*©*»V« mp* Ett»*7r Af*^tfx*v<hor * ntcr Graecos Anaximander 

far fiVf t!w ybJS vicrbjj ticu Phllofo Phus. Docuit is, Ter- 

> , *Z tru , m: Solcr n vero ipia terra 

Mm * »t &i f £ur afrlw Ji nihilo minorem cffc: Aerem 

*ftr wttr7»F,el«pfli« l£ ewT* autera rerum omnium efle 

kj 7» Wft« fir «uwWr *\r*hU&*A % Principium ; ex quo omnia 

W iti> hfyfa* ^uyU, eeV or fumducunt, & inquemre- 

ir N *rJ — 7.. s » ~' i°Ivuntur. Spiritum practerea 

* f ™» ™«t<? ««ff- quemcunque, ipfamque adeo 

r«7o , ^Twor Ao^o-^r Animam Humanam Aeriam 

«apw^cyw. rjw 1 7ieV fatfitffa A 1 , efle, affirmaviti futiliter fa- 

jtj 7»V t^otoV eui7oV Keei tis, & inepte philofophatuf. 

0 «c^p»/*'®* c/V Ilt/3a>W o ^quinodtia etiam, Solftitia- 

1 n jv/ / n l tnagoras Samius, Anthmeti- 
^to Jbyp* mfHnyefr Ea- cam confcripfit: Dogma cti- 
hnrty Jb%*^ , iow^w t/w am illud, de Principiis in- 

^ I< . >tj ftV ^«piw/ oti?, Hcrodot. Iib. i. Eufcb. alioi. 

f<r^*^] Alii Cyrum, illato Meffjgctis X. »n»^o* iCetoiA^ffa» Ac- 

Scythif bcll«, aTomyride, eorurn re- cveM* 1 -CT. nfp?w>. a Cyro enim 

gm» intcrfjftum. rolunt. Vide Juftin. & icgnam PcrfM twnttatum cft. 

c c corporeis Digitized by Google 2 0 2 JOANKIS MALAtjE 

corporeis > in Grseciam intro- ktf&t. T«£t* $ o *&£of T/- 

Commentariis fuis. 

Eodem regnante Dario,Cy- E , T £ ^ /Ae /* a*p««, 

ri filio, bella contra eurn mo- ^ ^ w A<3i6- 

vebant iEthiopes, lpfumque , v£ ■« ' ~ , 

graviter vexabant : quod ubi f «^«iwf^r^ 

refciviffent Judaei , Mediam «P*p*. T«i» A jfiw tr t* 

Ineolentes , f quorum quidem Mtibv wniwru UJklot , 

ingens erat multitudo , ) Me- , * 

iionunciatum efr, Holopher- K ^^f 

nera, dtfcem iuum , magno ^ir <7*7*>*k <wt« «fer *v*F , 

ctim exercitu , adverfus Hie- w4>*7i OMpipfc^ JW^j- 

rofolymam taifit ; qui & ur- *j Igf mmjl*. 1™. 

quoddamfacimis. Mulierqu*- f*P» 

dam erat Hebraea, nomine Ju- ^ zCpu*^ H***»™ 

clith, quae Hcdopherni, Per- r 1$« p%« Ht ptnffr OAo^epr», «r^€r- 

farum Duci , ftruxit rnfidias. ^ 0iW7 J % m , *i ^n, r 
lius captus eft, Judifha vero ^ ^tJ, 077 ^uWVy* *«Vp ir- 

eum monuit, ne quem fuo- ^ ^ ^ ^ %n 

rum circa fe lpfam efle per- % # * r /5 

rnitteret: caftitatis fu« ab iis *f PX 0 ™* f"'> *W«ci 
periculum caufata. Holopher > *** 

nes itaque fidem ei adhibens, *Zr»< «ftnj*. Tp& ^« «w7* ^oj-- 
folus cum ea vixit. Cumque c*VJ mw*> 

per tres dies apud eum com- $4% ^ jfe; ^fe, 
morata fuiiTet, mter dormi- JT v • - •12! 

endum cum illo, mulier atTur- ?> ** ***** ? r l tf ^ 176 ; 

gens, caputeiamputavit: me- ^wfww^^w^ t^ 

dia deinde nodte pcr pofti- < fftMW > ^ lirfi^ nV w It f w » . 

■ ■ H I I ■ - ■ I 11 I , ■ ■ ■! ■ W 1 1* • T - I t . . ■ | I. ^it* ii^T«r wxWf ] Hatcaliccrnarrantiir JuditlMclib. cap.tj. Digitized by Google ™CHRQ NOGRAPHIA aoj 

fiv/Att , 7&0 v,i<pJw otvr» £*9»£«<7«. cam egrefTa, caput ejus Hie- 

Ko< im tk KpipaSlwcu «3- rofolymas fecum deportavic. 

t^- ^tSt^W, Jiri- Propeenimipfiusurbwmoenia, 

f \ w f ~ r~ « Judithae caufa, tentonum iuum 

# m^xim f »ny o fixerac Holophernes. Judaei 

OAopifwe. A*£om< *r o< Iacftuo/ auccrn caput ab ea accipi- 

wap' et^7»r iim Keptytuj, tU kov entes , conto impadfcum , e 

tpV Imw t» T\ty*$ fcn&v muro anteluculo extulerunt, 

tfefr , ai^w^TW «Wtf oftentantcg iliud Holophernis 

p » - n - « i n D # exercitui. Auroraautem illu- 

r, W7 "' # jH*"> ceicente, Pcrf* Holophernis 

tapwm oi ngfm t& xtfJiju* C aput conto impofitum confpi- 

OAo^ffK* KQYTdr&u^ , \&rtvi»ouv cientes , effecfcumque hoc a 

•7? 1 jji Awtyuii m& tbto \y{m Numinequodam exiftimantes, 

tm, t*w?*r'u&Kbni Ff« a dederunt: atque fic dif- 

' 5 :„f « t «r ti folutum eft bellum , Judacig 

w«tj » lxjktot contra Pcrfas vidoria > p ^ oticis ; 

M¥4Rr- T^Ttt c/i j^fwVfir*- uti hoc conftat ex fcriptura 

i"<*/V i^ep^Tiu T«uu7it <Tg Hebraica. Haec etiam fapien* 

El^lwcuQr o jopo? pxa;a^A-v{^7o. Irenseus memorise mandavit. 

M?7« JV t&o CtwKHct* Aeepe/tf, Dario lucceflit in regno Af- 

3 l£ekrihtfjjiy Kowelw ApTtt£ep£»f fyriorum Artaxerxes. Nee- 

^t} N«/*# i J«p4V, o* & 1» ? mias autem Sacerdos, ex femi- 

fciC$ Jva* n ? P^vidis, qui apud regern 

> * « 7*7*1 . k plunmum potcrat, ( fumme 

6 ^™™V r AP 7 ^- 5*nim fibi charum habuit, ip- 
^ i - 

T. &x fyvxfAtai 7iv6<; tht» fyfvt- vocar, Perfij imperavit, non tamcn im- 
*».] tuUpiS pro fpirmi^uodara, ftu jncdiaic, fed interjeaif regrbus aiiis 
Oxmonc, uti aliasfapiusapudiwftrum, fc *- KV . , . „ , 
hoc loco fmnicur. 4- ig «^f» «^tp» 

ci ttD^ £"p?Tty}< W*t*m J ,w etbmcedrenaij nifi quod, 

ibi lc g«- 
tamen Enucho- 
_us eit Nehemias? 
Art-xerxis quideni oiUw®' > T,Wrt *<V 
j. .•^j^v^Oaw Aacrw^U).» A^m^- yel fortaiCs oiptfthpw&y utCedrcnu^ 
fpED?-l AorvpiM etiam fupra , pro allbi eum vocat , Trinetp Tineernarum 
Htorof ponU. Cjtterum Artaxerxes ille, erat. atquc hinc proculdubio Nehemix 
cujus Pincerna Nehemiaserat, qui & T«^ara i Gr«culls recenaonbus em- 
Mnemon co^oominatus /eft » poft,Cam^ «a c . 
by fcm quidem, qucin jftO#cr pacium,luc 

C C X & -- -r- C Digitized by Google ao4 JOANNIS MALALJE 

& pecuniis inftmdus, mitte- ^toV ^kmx^uri 

retur ad Hierofolymarum ru- J\ > # um—*£» » 

inas inftaurandas/ Eratenim „T \ X ^ T ****"f". 

haec prima urbis Hierofolymi- I**"** 

tan* captivitas ; prima etiam , ^ t* #V WW». O «Af 

Templi everfio. Neemiasita- Najxi** SreAt/3«V, WxSir *iir If- 

que dimiflus, Hierofolymas pwrtip, ju«y£)«Mr <wrlui.ru ri 

rednt; & ruinas eius excita- -j^n* mlLxm^ j> 

vitj plateas ejus amphores fe- r , . , , 1 " x 

cit, urbemque adeo totam in ™*f 

melius redegit: qux quidem ^at/w cu>t&j K&nmW m* i^yue 

deferta erat per annos LXX. *W 179 0'. Afo I/ » WWpct toS 

Tum ctiam & Templum in- foS £„0,*,^'. E*am P <&» ri 

ftauratum eft: cujus fecunda h h K w . Q * ^ A 

fabrica fpatio X L annorum V, * -^j . » 

abfoluta eft. Sed & Artaxer- ^ tt f* f f Wfl " 

xes etiam Primoribus fuis qui- T >' ovixXnrw ewroi , t** 

bufdam ad id addu&us, Ju- vwdao/Vw* IovMw kmhvtn 9 

<teos etiam rcliquos in patrr- £77, & f ftCrtfot rii% toxdft 

am fuam rcmifit. Libcrurn lJf ^ If ^ ^ 

ltaque cuique fuit, Hierofoly- _ - ~ r T n . . J v 

mas redire, cum Efdra Pro- 5f ^ ™ «W 7 *» *> /0**"? 

pheta; qucm & Ducem habu- fl*w W ffffc «rxc*'» eA^ , 

crunt:quin etiam facra redde- ksh T*f CiChwt rdt ttoamjt rit 

bantur vafa j libri etiam Sacer. ei>>f&»w i A ttrit b*J)w 

dotales, quicunque inveniri ^ * tSf&irm, $iC*lm 

poterant: eorum vero qui non , > ~ , I , . 

inventi erant , Efdras ipfe, ex PW** » ^ 

Memoriafua, delcribendi co- W 

piarafecit. * , Ifi^ 

Ilhs temponbus Macedoma ^ . ^ r 

Regi parere ccepit. Regna- . r j • 

vit illic primus Cranaus, an- '^ 7 ®' «««^^ 0 ^ 

nis XXVIH, & poft eum alii <7 » x » • ****** XfLoiKcAiou* 

XXIII, ufque ad Philippum; ct^w x>', %mr */mW». Hotxp j 

Circa idem tempus floruerunt rin rd & Q»J*» JMrvmi 

Poet*, Sophocles, Heraclides, S^jjL' * r.* ^ 

Euripides, Herodotus, Socra- »^Ar f< «W BuemrAr , w 

tes etiam , & Magnus Pytha- Hp 0 ^®*, »9 £ 0 

goras. Tcmporibus autera fu- >«r IIu3«><f«. Hr «/V H P «xa«> • 1 1 ' I I. «e^r^- J^#jAd6<Tff 0 K£*- »pn Cranauf rcgni Macedonici prino^ 

4 f»n**l$ CHRONOGRAPHI A. aoj 

*fjjv»St}f h roif *toHDnivfyoif aw- pra memoratis, natus eftHer- 

7i> ^toit h AoltZ 4 SnCaU cales 9 in Lato Tbebarum ,. ge- 

ts_^ is o / t j ~ nus ducebat is ab Hercuie , 

J^, '« ^ttottxf* <n>U f * : Pici i ovis , & A lcmen* filio. 

Kteot- thx^ Aak^w w " In Hifpania cnutritus eft ^ un- 

n*XK A/oV o$7f foittiQ* h rf de, cum virilior fa&us effet, 

Um*$ > 39 &vJ)hc< -5^00- in Italiam , cavens fibi ab 

(Mfj^ To ; n Wt* forari»* £uriftheo rege, fe recepit i 

7^ It*a/'*,, * EtySt* ubi reg ? a V iC . pC / annos A f: 

, s \ 0 V j w r uxorem habuit Augen, Alei 
C**Aar *j KwiK&w» w *». regis fiHam _ Ifaliae vero re . 

Os7* *A-.& yvjaui& 7 t Auy1ui,T gnum vendicavit fibi , ut qui 
AAg« ^v^tTgp* C&o-thtat. iCaai- ex Jove Pico oriundus effer. 
Kdjri ti § o\t Ik ri j!t*f ^t«>o- Unde & , qui eum fecuti funr, 

*tf ? rta* Aifc. o^v £ »W cx S enere ipfi"» > Ital,x f £ 
, . m \ - ,/ c ges, ltatuas ei aurcas, ©fc; 

a^ygn*** *SH**m*t Porphyreticas , & in Occi-, 

0/ l7ttAo/, w C*7-ih£f, >)7t/ Ifyf-) dejnis finibus pofuerunt: quae 
ix. r *$fj*f 0JJT6 QdPTixdlwnf h & etiamnum ftances vifun- 

7D?f l^tLIOlf T tfVPiUf (lipiO-lf cu- ^ Ur « 

rmt vihM iojf r 7«poWof ivtrnu. ^5 Adamo autem, ufque ad 
Elciv *v $ni A<fttu> tW r jyjj- hsec tempora. anni effluxerunt 

T»Tfc)S *7H ?T$C'. MMMMMCCGLXl I. 

K«i A P T«g.pgiui «fooiAot^ „ Poft Artaxerxem ycro Af- 

a -._r/_i 3 iv_ .__<_: 2_* a- fyriis imperaverunt alii plun- 

, n ' mi ulque ad Darium iecun? 

fnov Ttiano*. dum. 

T»r3 t li**i*$ KkihJ^UU Ita ii xau tem regnavit Te- 

t HpootAeoj-, 0 &9 T?f Av^, 0 lephus, Herculis ex Auge fi- 

THA^of. w djjrot iQ*rih&- lius. Telepho etiam fuccef* 

r«r o>oiW o € ot <wt*, opm* Aet- filius ejus , nomine Lati- 

im Uff**** WMhim J <Ti h t? nus - Regnum hic tenuit, ner 
y , , , v v # annos xvni; quique an- 

tea Scitini vocabantnr, Lati- 
j^ «ct VtuhifiutiHt trif 2x^77- nos e0S) >momine fuo appel- 

nt )&j\v(jj\j*fy i7Twoujt<ri Act77Vovr. lavit. 
Digitized by Google . JOANNIS MALALiE 
£odera tempore Mwns 'Tin l Al«« • AJ_«'«- > 

Iln excidium, bellumque l.ro- /, ' „ ~_- _ - r 
janum , fuga fibi profpiciens, •« " i 

LvbkmDrofecWeft, adDi- »» *~ A/C<^«,., -?«* ratus, Didone reli&a; clam _, _ j __ ______ ~ A ■ 

aufugit; nempe metuens Gbi *" ™ l *? C *> *"*■_ *' 
abjarba, rege Afririe-: ficut **** P«- 

Virgilius, fapicns Romano- (juuw *to*rh ^nwi^k^xm^ O <Ai 
rum Poeta icriptum reiiquit. cnpA-mTQr 2-p&@', o V»fju»&> 
Juxta autcm ac Servius fapien- ^ ^-g n\~x*t*V*** ■ 
ciflimus Romanus, in fenptis , , , ^ l-j. 

fuis tradidit , ita hoc modo fc ?"> ^ _™_*_ 

res habet. Longo poft TEne- A "« _* * » 

am mortuum tempore, Dtfo Ar^, > lU'****? pup«r, 
erat_ oriunda quidem cx Char- $>» f x«_ 77_<*f , Iwe tik* «^a* 
tima, exigua, & maritima ^ h<pc» r«fo* 

ssffnS^assris - * _r 

autem h*t opulentiffima; fi- ^ 7 ***' W f**^ 

cuti & fueratetiam Sicbxus, fum -Zu&toy y ot<m tj«*Wf 

maritus ejus : cui Didonis fra- *or w^jfou Tor J« *>™ 2«- 

ter,Pygmdion,iimdem,(tum ^ Y fyiUw, & t xuwjrySw, o 

ditiflhnus eflet, tum eti- . . n « A . « _,___._, r_vr__c- 
am quoa omnem in cxerciuu , , ___/ - * * < 

regionem Sfci fub^dtatn tene- *t*f»*t*>" W, * 

ret: ) eum, inter venandum . 4 *<?*■«_ xucwn **<t*t_ p^p* 

trocidivfr,- Cum enirn du* r*«V Hw $ o# i^nw( 

i(HVvenafeulisdnftrucl:i,r 
tes ariraw* _>e rfequerentur rcigy veniens, «t- _ . r t , >7*«^f /3' _ __a 

nahdum, ut, j8^«T^, 
htfC rcaa tft ; vocis fcu>asfcti- 
, ^i^ni^ f«w«.'0^i<ta^i«oentior«M«»w^ 
-ocac , dft Cartfug i n e verb* habpns, qui /cribtMlC , ex Vocabu 1 i fcilicet or igin i( 
earo ita «lictaro afisrit ^l^niv « iaw»r»ntia , atque ctiam ex Chataacrum CHRONOGRAPHIA. 207 

r* v&t* ojjt* rihifyjy chaeum , ( qui vir crat ftre- 

j£ ipoydLcnv cwtIv ( i -pveuof •) nuus > ) dorl ° nafta transfixo , 

£ rt<W* fe^or «frS, ffirtf» inttrfcckicorpuiquccjuscor. 

> / ^Ve <r * reptum, 111 praeceps dediu 

t«r kww. K«/ v**N«f, iim Reverfus aute r m k venationc, 

tw<- J)e.<ptf*fft9 tamJ, 39 t» neceffariis, & uxori ejus retu- 

r* oatx, 077, rJr y&T%Jimu r at» lit : eum , dum aprum iqfe- 

«^or, v£7izp»iJLTiofo, H£*a?to <T« 0 queretur, praecipitem atShirn 

*Ito< Uuf^y dJih- P CrlU ?* H * buit r eUam iri , ani - 

. 1 ~ s * ~ * / mo Pygmahon iororem iuam 

^ 19 MtfittfTtf xpn c medio toliere, divitiafque 

/**7« TOKTcc, H777/ Ai«T<_» «?*>» ejus omnes occupare. Sed ap- 

er opijuaTi b oiStw 3h»*p ^^ttot-y paruit per infomnium Didoni 

x} ilmv cf/lT»* <fn,yt, puS n porc*'- Sichaeus conjux ; qui monuic 

n n^Aj^ Aifarir* Carr ^ Fuge > ( in( l uiens ? ) ne 

/ - . ~ „ > v ' « » , te Pygmalion occidat : fimul- 

tottov r ^ov - mm e f vuIoeris Jocum often . 

Ait oj hritcn r iaiOm dJkhq^v <J it . Dido itaque, tempus na- 

Uu lnzKiwcty iufsou. rjupov, thd&t cta opportunum, clam ira- 

mvrtt tu 9 /j>*tAAT* 7» iajjrnf *j tre , divitias fuas omnes con- 

fUfiam ti< *tao?«, $ r Wm &vb*t- g eric l <l uibus in ? aves cun J e " 
^jtJs^^ r. j ' j / * ctis, iimul cum iuis ex Phcc- 

— . . v ? ' 2 7™ , nicia fugiens, m Lybiam , 

1^%^*^^ Africx regionem, pervenit: 

i Appiic^. Krt/X7?'^« «tj?' 7X0- ubi urbe maxima- extrudta , 

a/k fMyaiKtr/ -myj>w h&htot Xitp7«- Carthagincm appellavit : ibi- 

ywrtfF- 19 iCaaiUo-iv er c/^t? , ^ ^ ue fedem re g ni COOtoll- 

_ x ~ _ „ t_.__ y// ens, vitam pudice adtam ab- 

Of\ > A , z 1 - v lOlVIt. 

rfg AttHcts yjnruat A*£a>r, _^ . 

» >r < ~ A /. / /Eneas autem Oraculo mo- 

«m*4*tp ^o r«.A&« C*ht. nitus a Libya folvit, in Italiam 

(jj\j& fki # iTtt^i^ fKdttv. Aie- navigaturus : fed adverfis ja- 

/hk <T« hdMTtx 'fjjofAjf* , i^f^fV» dratus ventis , delatus eft cum 

$ r)V itf*v *Kolw 9 vkhoiov tm clafle fua ad Argyrippam, 

SixiA/cv 9 -tfV t^cJ x^ P w,i, Calabrjx urbcm, non procul 

<l / a biciha fitam. Conditorem 

7raAff Kiyofjfy» Ap^e/wcrj, tw x/f« habuit urb? ifta Diomedem 

attcrHy-um A/o^tr, t« Miftir. Tydei filium : Tydeus au- 

"v^zsrwp^JK Ai7&Aof teJ ^ff, tem , ^Etolia oriundus, ab 

ptfcwv liw cjfyleiM Ijc r n&, Oeneo, afeolorum rege genus 

CaoiKiax f i\\7u,x' m > tstrOtfcJi «Jucebat: qui uxorem habuit 

» /; ~ u , / • * Eribceam , 1 ydei. matrem. 

W^p^, 0,0^77 spi- Kribcea au 9 tem fatis defunc^a, 

Cow, i^r cu/tw Tor Ti/^.=e. uxorem duxit alteram , no- 

Kou InKcijWcf h Ep/f otct^ t£ - m ine Akhxam: ex qua fili- 

um 1 Digitized by Google JOANNIS MALALiE 

um fufceptt Meleagrum ; fili- faipat yjjjau^ hi(i*n A>U 

amque Deianiram. Hanc iu. ± g ^ J. Mw ^. 

venis quidam, Achelous, Po- ? _ 7 , , A .. 

fidonii 4 filius, qui Tydei ex * ^f*> «^» 

confiliariis fuit, defponiatam ****f" w, fco//*w 

fibihabens,ante nupcias dan- A^^®*, MoV HoaHJbvk, 

culum vitiavit : deinde vero wc«, r T«<$W, ipmrefr*»*», & M 

Oeneo, patri ejus, dixit, fi- A A ~ or ^ 0 T g ^ i^wt^ 

ham llhus fe non aha condi- A *i, . ^ % j^. f l\ Z.xJL 

tione du&urum , nifi & regni ^*^™?"' 

adminiftrationem etiam fibi W ****m* wrn<>n? ()<»■«• «* 

concederet. Oenoe vero re- «Ma/f H^Uum # Su;*TBp* <r* y tl 

nuente , Achclous, cum patre ^u» wi^xapwow fm ti Gtttiheib 

luo , bellum ei infert. Ne- ,« 0 ^ fix «.«'^ 

ceflitate lgitur ada&us Oe- * m m • » . taf T_..-ji . 1« 
neus, in auxilium fibi, ex 

Pthia regione, ducem ftre- P 5 ' * A Xf^ *?0<*« , ^ w 

nuum , Herculem quendam , *t(W<r ofirii. K*i »r«foto» © Oi- 

qui&Polyphemusdi&us eft, r<j6V aje*7?g%|*a$ , b 

vocavit : cui etiam in uxorem _ H f **Ai«, * 

dareDeianiram filiam promifit. *T rr , ^ . * # « 

Polyphcmus itaque, cum ex- y^f,y ^ 

ercitu veniens, in Pofidoni- r €<wr * *0**l*i 

um, filiumque ejus Achelo- * vhpo*. o&e )&7VAeSf $ # 

ura, arma movit. In ipfoau- bfate owtk s?«t«*V, cwACtyni- 

tem congreflii , Polyphemus IIo*«,k,/*, £ T S ifS ajir? 

tabulantur, Herculem Ache- 4 r n*wJW 

loi cornu avulfifle ; Paternum * **7*P* Ax«a»'«- J)* tJt» ^i I§e- 

fcilicet auxilium. Achelous au- Siito ot nwm, on to ***** tqZ 

tem, ubipatrem caefum vidit, Ay!Ao/«*™W* o e Hp*xA^,o> 

cum, Wippocentaurum, fu- „ , t , - „ ft , ^ T 

ifle fingunt. Fugientem au- *<>t* mrn ? * 

tem Acheloura dura Polyphe- ™<™t* » Jti *} 

h irJ H*T*Aoknp *v79p # iio\^MfW H?*K\i*, $*<?({( t^cajh *Mf TT legendam t}»7iv«( yftf 7?^o> 7i( Cedrenus, a^; J ^au». Digitized by Google CHRONOGRAPHIA* 209 

HJffutm*' »9 ct/^W S HprtxAnr mus infequitur, converfus A- 
dvn-n&n # A^aojof , w *m- chelous, iagitta in eum cmiiTa, 
p£ * *07*^V, 1 ofo^tj *opWr a £ i uxt * ^amillam vulnerat. Po- 

*C*«Arf, I Ax«Ao7or, W rfv3«, EpZ S K aUtC fl m * cheJ °«m> 
o > w * C , « ~ « ^ aum rnorbam fluvium trniirit 
IU r 1W, «, ™ e « V ? „. fagitM yidffiln SjHgj 

•mf« , 4 ^wAm. w Hwofe* confoflus Achelous, ex equo 

«17071 0 *int cTo-w/tw*-, Xn' ffl <f in flumen deturbatus, ibidem 

AiW/at t Ax«a«V , 2m P eriit ;. ffwjea itaque iftum 

T*f im- k^AjiW j i *' t0 Jf Acheloum, ad huncuf- 

fcrfc ¥ fwS.iMJ' phemusetiam,paucos'pofl°diI 
»/«P«r m*r tia<4.t*. es, ex vulnere in numilla ac- 

M*S«>|wJtV tJ 0?„W,r, «P^.interiit. 

j«, i™,*, «3A.r ^a*,, «, T, ter, egregium fane certamen 

KAjvJW* » WaCff ohivit, aprum horrendum pro- 

oAfh, t A-mKtumt, 4 Smja^it »en»ens , in terra Calydonia 

? X x <,n't at , Int «Jt£- jw, b ° a * m vero facinoris habuit 

*t*r« U, 7,5«,*« to, oJ« >P o,. ™~ Schanei * liam • 

( E ^> w y ! H ja ^^LT^gtS 

«rfco ^P*> «*«rlcu. J Kou $ i&t enim eam omnem vaftabac 
ivaJ^tv t Snfif , <T«pft« «v T S *" cr * ifta - Meleager autem a- 
S W iV*7i o € MtAwypo* th At*- ? n interfe #i exuvium Ata- 
*irr«, *h j*b Cto- l^doT&T* Mde 

«Stir. A*iA$»V M 0 M^« >P or vero , ad Ocneurn patrem^ I. infi^Tt Qe^ctvl Flaviumhunc, 
Evlwov, amea diftusn aflerit Cedrcnuf; 
Plutarchuf, Theftium, i Thefljo, Martif 
ic PiGdices F. Stephanui, Thoaf: Ste- 
phan. deurb. A#\* M yn^^i A^p- 

vocabulum Graecobarbarum, apud Gne- 
cos ( recentiores frequenter ufurpatum , i 

Utinu FibuJa. 
iransfix*s: <p£* 9u Z t pro transfam* fu. 
pra habuimus, in Parijif a philoclete occifi hiftoria, lib. j. p. 77 . 
ejtts juxta malleotos trantjixit. 

ux» 3 fta etiam Jo. Tietx. Chil 7. 
Hift. loi. 

n«Mi£, a-twetfytt&iircif '^evM^at/' 

nZ> *%H<rt i 
H AntXatru ta&tin p/fi «x«»«i dd verfo, Digitized by Google zio ^OANNIS MALAL* 

verfo ocdfi apri ipolia fibi #b t Ja*r* ?«Ttp* Oirt'*> «Vii- 

dari ab eo poftulabat : ubi vero r fa 
audifTer , AtaJant* iiJa filium ^ , ~ AwAi 

dediffe $ ira correptus , olivae / ^ ~ , 9 , ' > ~ 

frondem,quam uxor fua, Me- ™ ^Jtt *? ? 

Jeagri mater , apud fe ferva- w»* °> tr^t 3*>Aor iA**r, 

verat, inignem projedt. Al- AarJfyVor ftgyS r» AAStt/^rf iaw- 

thaa enimuterum fer*ns,<Mi- T ~ £ v ^«7?/ 5 ? M*t«'- 

vse frondem fummopere ex- ^ / Snw ^B^or ^ lUcr AAa* 

petivit: 6c fronde devorata , 1\ *r * r> ^ ' 
iimul cum Meleagro, fron- «itiw ftr«,*%*pii*«r« t- 

dem olivsefcveftigioenixaeft. W«. »9 * th* 

Geneus vero, infantis pater , .buttttt, zttiae rt*5V« <nwt$>/»<r§ 
ab Oracuio accepit* filium f u«Ut vvKot <nw mi Mm- 
tamdiu in vivis futururn eflb, - n W 5 IJfauT 
quam aflervatam habuent oli- _/ r \ , ~ ~ ; 

v* fromkm, eodem partu n «"£ ^ 0 ""> ™«™ XP*" 
editam. Hanc autem pater, w t MtAt«?$», f «twxpoMt 
ira in filium concitatus , in ^hmrltTo fvteot f fo*t*t r» ftS' 
ignem . conjecit : qua igtiU airt #*»3*V **Aor, o>y&#fr 
bus abfumpta , Meleager fta- Wf u ^ p * f% , $ 
tim efflavit ammam : uti in . ? 9 „ !*» . h , r ~. ; ' 
Dramate fuo, de Meleagro ^w^/^M» 9 
ifto, fcriptum tradidit Euri- P*;W"* 0 m**W 

pidcs. aVt^^^ra^A 

Oeneo fuccefllt, in *toto- Mf7 W .3 t&' /3«r/Ae/«r ?OJtg 

rum regnofilius alter, Ty- ^ iGtiiUn * Alirtfcr .« . fe£ 
deus,pater Diornedis. Dio- Jk - . . , , 
medes vero, patre defunfto, J ^ 

Argivorum regnum obtinuit^ r A/o^i^. o <Tg Ato^t 9 
uxore Argiva dudta nomine t tia<£t&o t i^» TO^jSVr Tt/^r, 
;4igialia : teterurrt infania ^er&ctijrt t* Af^r x^W, 

mr?^n/' C ^ ^ r U ****** V" 7 *» **- 

movens, propriam ditionem ^ v » » > 

fubegitt^tolicEqueregnodif. ^ *7 

foJuto, Argivorum eam, quo * ***** X«W r A««« 

•'^fe potitus fuerat, imperio ^ 9 7ttKif^o*t g 

■Gzt» rito Ap>W»r CeinkH&Y, tbt' f>7r^ Ww' 1f*Oor jy<£- 
-> — - t. 4>t;A4iTii7.3 Scr. 2. c%4 5 icoVi } Scr. 

T©* ed by Googl CHRONOGR APHI A. 

TQT w tvbtas $ tff A&tw fubjecit. Inde cum Achxis, 

tyfmrt, Zii * TpWr nAffMr. 2 bel, " m Trojanum , profe- 

7 x . ft i ^ a ' i ~ eft. Troia autem ever- 

Ka, i^ri fJf^iV 9 fa, in regnum fuum revcr- 

Tpoi^, 6^7 7d /eOorrtvra umtfor, c um } nec po puIus , ncc Pri- 

\s&v ^ wkw,» mores eum receperunt; fed 
^ (rvf^irK rtuT^- fliVx 1 imww & armis cciam eum deplile- 

«SiJ irJlu;<t ( u« TToMM^r. M*- ™ nt - ^bi au , tem didiciOcc , 
. x , 2 . A , / % uxorcm jSLgiaham virae luae 

$*,i0Tl*y<W» *>T« ■ A^OtA** jnfidias ft 6 xi(re ^ rftuprara 

^t7tt7Kd6a;« au/ttJ 3*ww J w enim ea f uerat a quodam 

Toprd63«/OTe \sai wQf cvfxXHTW* ex Nobiiibus ejus ; qui , una 

*vT*/o*r £ «u^Wo «JtJ x/>«- cum Hiace, Nauplii fllio, 

uuw. e>w 5 077 iTop- ejufdcm etiam criminis par- 

f ~ . — ~ KT ticipe,ob /Effiahx amorem, 

/ / « rv J v ,*7, fummis vinbus Diomcdi ob- 

(oivpij «/>* *>rt#«*rtu> fiftebat;) infuper etiam apud 

«p«7tt, ^ro^&J «foV^ dvnuAyovn fe recogitans, Argittprum Du 

ocvrJ' ^^&>V o or^or A/cA/jitQ- tjg- ces , totumque aft) popu- 

^ro. ) vaawiuif i 5 A/o^w'«/W lum hoftcs fe habere ; neque 

n / ^ m » intcfrrum fibi eflTe , in pa- 

r 1; ??, * c » a tnam /uam /Etoliam redire , 

X»(w ar&VLifolw *>*f\ CUJUS imperium iple diflblve- 

vif&vQr '6 ctwiASttr fumtfor A/- rat : rC gno fuo reli&o, in 

owxmr, «r i J>fi&y «^t» Cetoiteiar, Calabriam navigavitj ubi ur- 

Awrctf auTiTf 7t> CctoiAwor- bem condidit maritimam , 

7«(kr 7* M'flCF *vtS CflfW, ^ uam Argyrippams uti dixi- 

, 7 ^ j v-L> v tr mus, appellavit; Kcneventum 

rt^pmr, Vrc^cwttf ^ # IU- hxQ nunc vocatur ; f lcUc i haB c 

- . ■ | ■ ■ " '■ " W» | " W i M T* «II » 

• • • * 

I nJbt $ r**^"| CedfCnufl bunc Procopius amcn B#nrventuni i Diome- 

AiW, rtcat : de Nauplio vcro Gr«- ft «PWto» ^IWTf Gochicor. 

corum Principumuxoreiotimoecharen- *»' U «m T»- 

tur inftigantc, filii fui PaUmedii in ul- tfvf&rp: qui ctiam «pn Cflly- 

tionem , vide liac. T^tjiem in Lyco- donii dentes , trej fpi thamas in cjrcuitn 

phron habcnte» ayunculi fui Meleagri in me- 

2/ M u%TUx/\r^7oUf Bi.fotiTO «nn*»»«* Diomede ibidem refoQtoa,ad 

ita etiam Cedrenu*. Stephanus urbem fua uf 3 u « tCD JP° r « in (P^aculuro afler, 

W i Diopede, Apy^- twwm 9 ^Juific tdbwr. *5 icj itf 

didam aflerit. A*o^fl^«, f^? rU &- ™>>* *?> W ^V» 

Afla,ri^liil^^^. &E^J^l*r m 
Apy&lmtoi s 4 Diomede itaque non >/<5» c# pfociiti %W& 

ccndifa , fcd «raro cinfta tantum fuit. 

4 d x a fap i- Digitized by Google 212 JOANNIS MALALiE. 

a fepiente Didymo narrantur. BwJCwwwff. K«ei JV$*>@- 
Ad hanc ipfam urbem ventis i,.,^,^ j ,s _'w 

jaOatum jfineam Diomedes A T» 'W!*.* *» *7 

humaniter, & honorifice exco- • W "V • w *W > *j 3*P«- 

pit : cujus etiam hofpitio ufus m *<P *X Uf *) «W>?5» «»«f 

eft /Eneas per totam Hyemem. • hhnm f yn,uava. 
Diomedem autem ^.neas K4fyt<J &,tu&m t Al. 

num ralladium , Trojae oJim , « , , „ _ , „ , ft 

religiofe affervatum , & aTc ** e T' T ? T W 

exinde delatum, ex Infcripti- owa* ZhypctQ» JiJb-mi 

one mihi iEnsese deberi. Ad- «8 n*>\<tJiop ta> AWf O «/V A/o- 

haec Diomedes ; ex quo , in- «faf, %n % l t£to x# 

accepi, multas ego, exercituf- , > „ ,\ „ , 

que meus calamitates experti e W ?*nf« 

iuraus v Coadhis itaque Ura- w*\i&&tw tttti <nu t£o ne/3x- 
culum deJiac re coniulere, re- *t «fei ' 19 ie/o'3w 4x0/ 
fponfum#jli; Palladium Tro- *m£Z w tw<ni -mt Tp*or. 

janis reddendum elTe. Mihi Ktt } ^ h ASwiVJoV p» *M. 
itaque reddas: inquit ^Eneas. . , , , sJT,* a,6- 
Diomedes igitur, facns rite ™*o-ar *verw*u.o 

peraftis , PalJadium iEneas tra- P*/*'* *■ lto**Jl* Ai- 
did it. ^Eneas autem , Pai- vh*. K*t teGvp twrij AhH*f,x*- 
Jadio accepto, acftate tum in- t*05«wWI@» r 3*p5r, i&fawfr 
eunte, in Italiam , ad Lati- » ^7^*r, * A«iW 
num , profeOut eft : & focie- . , ^ ? • 

tate cum eoinita, exercitum, ' ™; "rPv" » f u /y 

quem ex Phrygis armatum ****** tr6*XK gwr« 03^*0*3» r, 
habuit, contra Kutulos duxit. fcw^wi^ tbJf P»r»x«/tf # x} w «u>- 
In hoc bello Latinus , Tele- m r nitowir 0 Actrcror, o^ t» Tj»- 
phi filius, cecidit; vidtoria- ^ |^ , ^^fer o# e P«- 
quepenesRutuloserat. ' rf A ti iir l»W 

^neas autem deinde pro- k*) «VSXdwo Air«W ^of ♦ 
fcdtus eft ad Evandrum, & ^ ^ ^ ^ ^rfn«W?«, 
fihum ejus Pallantem , viros » * ^ » » f ^- , 
bellicofos ; qui provinciam M^frfr J)»- 

Italicam tenentes, in vicb qiib- > w * Iw*f«r, •iK»mr wf</w 
dam Valentia, dido,fedes ha- ai>o^ B«^wctr f i^oflif , ^f- 
'^iw^^l' ' ->: ^w£'{ -■ - ■ <. yr:^,^ -if ilAi winifttir 
■ 1 — 1 1 jttk yr . , i ,,- 

Id eft , ^ Rut*U fotrmts tvtftTunt. Bcr ^W^if, >g i'u i Wr« 

dem rudi locutionis genere uritur , ad tffliftfr t 

. i -II ^,'^ Digitized by Google CHRONOGRA PHIA. 213 

*X}tt» (MOM. Ev ? jcafx* 19 fx77<np buerunt : ubi sedes planc ma- 

* Udttw olw (dJtyaf imwy ifiov g n i fi cas, & in ea rcgione 
** *fo t &vm& Uht* omniumjplendidi.fimasextru- 

/ » , , Fallanttum vocavit. Unde & 

W7I # fxAM ^ 714 £*-7A/** 4*701- Regiae domus deinceps,aPal- 

**7j}pta , rirtMfit^ojf , toJ Jante , Fallantia didla funt. 

^A^ailQt. Kau v,vtnt aj/rlf Aec- -^Eneas autem ab Evandro , 

MV *ap' «^y _'AiV_* _o„3«- & ^^oPallante exercitu cccc 

tf , „- T ~. ^ , '„ . » 1 virorum fortium & bellico- 

J;f « f?' * ^ 7 " -orum, inftrucTtus; impetra- 

.ut^iQauTvmnfEvwdyM^y t is etiam ab aliis Italix re- 

rcu.j Totefiu&ts&vtfya; r/. Keci Wa/v gulis , ( qui Turno omnes , 

tin^v o djjrif AhHd4*(Qt art\Ht Rutulifque inimiciiTimi fuc- 

««p^fAeeftcrc^Wdfwwi- runt . ). auxiliarium virorum 

t« _«_-_._/_' r___ 2 * ■ ' . » copiisingentibus : RutuJus lte- 

T_. iTT&db 7TUCU » y a tA iKti YH' tY~ Q rr /i -r- 

» _ , ^**™»' rum aggreflus eft : Turnoque, 

«7?«w wir PmAo«, jtj V T.pr^, rege eorum , occifo,in eos 

[leunKH aZffi t Kcu ctwiCtyv ttlntf vicloria potitus eft. _Eneas 

0 Alwttf WA.^cor, j£ hi)ul5ti£ r autem exinde Latini regnum. 

TioA-^r ol P^ao/ •feo 7* A/V_, fil iamque Albaniam uxorem 

_7_„^/ <-p/ >____•__•_» confecutus , urbem magnam 

' -n __ _ # v /, t \ condidit, quam Albaniamno- 

vWt& f MuJm * _-ewA**_w,x, minavit: ubi etiam Palladi- 

3 t du>«7f«« t5 Atf7m, AA&w«r. ura, a Diomede receptum. 

Keti xli^fi £*h wdaik 0 ect/7or Ai- repofuit. Regnavit autero _£• 

yfJflc. , ;;„7ir__ £Ta>yo^-c<-j. , neas > P°ft Latinum , annos 

AACflCy/ac.* 59 _vW_*7ta 0 AiVec* xlx# 

• -A_c_T., nflCAA_te/>OJ», iwo 7_" A/O/UlJ^-tr, IK TM c«i7H 710 Af# AACoc./rt. 

SCcCOTAd&cne 5 0 Alveictf) $ r Acc77ycr, €7» i^. H*)&etrTi*> pro ntfC^^wo» *» Ut 5^9»- «P«» ci « <J>flU/r-A_J- Itj 1x6 T» 

5^», pro ^V«>«>», Librariorum «c ^xrnytcr ii^. 

recitmtis orc fcribcntium errorc frequen- 3. rln ^yxTx^ef. $ Axtiih AA-.6- 

tiffimo. , wW] Scr. A*S.»/_e* , & hic i & in 

2. tot» _«A«}if m fi*oi*ii(9> fequentibus : Lavinia enim dida fuit 

WVtitt>TiieA*> n<» »*»T/_r .1 Eadcm ha- Latino filia j Laviniumque , urbi ab 

bct apudCedr«num,8cGlycam,part. a- -Enea - nomine cjus condita. Veruo. 

Zonaras autem , Palatiuro, Domum Im- cum noftro , m hac yEne* hiltona, Ro- 

peratoriamdiaam vult,eoquod inMon- manifque pnmordiis meptit etiam C-e-. 

tc Palattno pofit^ fuerit : « j T&r drenus. 

d 4 3 jEn$am Digitized by Google 214 fOANNIS MALALI 

JEnam excepit Afcanius Mi-n» A' r AlnUt 1/Un'kJLtw 

Uh 1 KrwtQr \HhtQr* o uw r 

Trojana, uxore pnore. Re- k • .# I 

gnavit autem Afcanius per * M**a* W». 

annos x x v , urbemque ipfc J «O"*' T «"« Air««, 

condtdit, nomine Laviniam : •*» *»'. ixlw* ¥A^6at'iccr xtKtr, 

ubi & fedem regni pofuit ; 19 7» 0mi'M« miV A«S Wo/* Isn- 

Palladiumquc, ab *lbanis de- 3,«, ^«W, ,« «^, hc^tQr 

S&nJi^ ' 4 fc con ' AaAt^ linoMlZ, 

aita,coUocavit. , . „ , ■ 

fir dirm Kit&it<i ToA/r AaColk.ccj'. 

£0 tempore Pontifex raaxi- Ei iri np^p« U W cu/nJ *p;£/c- 

mus Hierofolymis fuic, poft psl> ' f m % 4 lmn*&u y $ $ |W- 

dul™ m & • f^r m »'» * ** * & W«r 

duarum cum dimidia, Elia- rj - , a , , ~ r 

chimusjefu filius, <rK*7r1?w, r iHk»k*»h t» hp- 

liCdcm teroporibus floruit ****** 3 ° f 

HippaGus , philofophus Py- Ek 9 ™ ir owmt 2£oVo/r Jr 

thagoricus ; qui Cceleftem <no**, <t>i\t>tn$Qr Hu$*y*ttyJ<* ocie 

fphaeram prirous compofuit, * orp*7pv ? i ?eU ,Z *& T& 

Imim SZS in mari AvJtft fWW. £ &f- 

autem deinde naufragus pe- , s . f r v „ 

riic Kodcm terapore etiam ^ H' J 

claruerunt Ifocrates, Peri- % l*>xpim t>7*,% H*?'**»', w 

cles, & Thucydides, belli e*xuJi/*t 9 o avfx*&(&& * 

Accici & Peloponefiaci fcri- xt^ Th\vjrmoi*r w ASk,- 

&.c^? UalCS ^fi"?™ 111 mm. Ef S roir x(*>t< e*KJuJih„ 

rnidias ftatuanus, Steficho- * n - #/ P , % . / 

*us,& Bacchylidcs, Poetae, * * '^ 6 *' 

& Saltatorije arcis inventores. * MW S BaK^WW, •/ 

Caeterum hi,prsedidorum Phi- o^yjMUH t^fnai , 39 Totmul, 

iofophorum temporibus ali- 5 /U? n^tf/p^r 1. Arr^v»^- I*A iflf J Cedrenui ha- rem intelligendam efle puto. 

' c ^«- 4. la-Woioc <^<A^^oOFortehic 

a. fietioj Axtaneuf J Alba, efl, quem HeTychiu» Illnftr. ^ 

«JiAa eft haec urbs ab Afcanio condita: <n<bm> lzrTmnt vocat: quem ▼ide. 

^ r,n r .o, „o T rup^b.. ^xzt;!?j£z 

?. E>/* K «^, tf t;/, ? 1,0-«-] Jcfuaj primusThgcydidemuIto antiquior : nec 

Ponnf. quicum Zorobabcl Hierofylamai tamen Stefichonw alter ei contempora- 

reverfus cft,fili u s quidem crat Joacimus, neus erat ; fcd aliquanto junior; de quo 

mm Ehachimus : de hoctamen Aufto- ride Q.Seldeoi Marmor. Aruiuie]. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 21 y 

luSf*? (4 i %j>w ol e&cpdir- quanto pofteriores , do&orcs 

7K t*T e*** 1a*f WcW. deinde imcr Graecos emerfe- 
,/r» «.7— ^ a- runt - Pofthsec floruerunt eti- 

Ar^ii^ & tw. 4 amDemofthenes , acArifto- 

Aeis»p«w o iwwJbf. phancs Comicus. 

1 hlt-m </V jiua &*<n\Hctv Dario autem juniori fuccef- 

? u* iSmntt*, *C*«Wl ILp- flt in regno Perfarum Artax- 

A«tt.s « / / cries ' <J U1 & Mnemon .voca- 

w Apju^r, o M,*^ ^a«- tus cft /* & rC g na vitper annos 

W<Qr,mKZ. xxxix. 

AkCovw JV iU<ji>JLw A^Cas, AJbanis vero regnavit AI- 

o 4oV ? l7jf k*/ bas, Afcanii filius, annos 

- * Z/A*,, ^a/v ( *»' 7*71 °- ui 5 U t Cm SiIviam 

e 5 ^«>.r. • - ^ condidit: unde & reges eo- 

o/ XiAftw i«A«>7t-) rum deinceps , Silvii, vocati 

?*)«y*v tr ry <wt? 2/aC« <r<jA« j£ f unt: Paliadium vero & is 

IUjet/)oy o* dw/wV AaC*; C*o*/- quoque in SiJviam tranftulir. 

a«j6V. Krt/iCflc^/Acv^Ao/^oniJc Kegnarunt autem Ancae por 

r ifri ? A/W«, oj Af^o/ A/- fteri > °- ui & ^ nead * vocaban- 

tmd*>\ fTy ta* '! tur ' P° r anno8 CCCXXXI ' 5 m»^*, ] Ochus hie primodiau». 7*<fto* : CedVenuJ , 2<> *** appellar. 

dcinde Dariaeus, sefte Cteua: B*<„A<£4 Silvii Latinorum reges didi funt, non 

* a ahAlba nelcio quo» urbcve ao eo con- 

«A?* , f A-eV*®- aua f cd i Silvio , Ane« cx Lavinia 

cui in regno fucceflic BI.Us ejus, Arla- Mfl ^ 

cci, Artoxerxes poftea oi«ui; <6«<nA<jGf H iftoria Romana, Alba quidem urbserat, 

J A^jojf, o pww&tii A/mJ- a b Alcanio , A£ne« ex CreufaT. condtMj 

*P&i. uc fupra diximue. 

1. rU Zikm» »A»] Nu g* : u *" 5; « * ^*r*S AfrH* J Scr. 

fcem hwc ftatim , ZtiCtt, vocat , Ai\«ir. LIBEfL • ♦ Digitized by Google 216 JOANNIS MALAL/E LIBER SEPTIMUS. 

De Roma condita. 
AOrOS EBAOMOS. 

Ilgei Krwwf B#(JJt<;- F.gnavit pofthaec ~W~ T A I toinii \U<nK<L<n 
Romulus, Romae I/ v2fi& j $ ine f 
conditor, cum Re- Jfr^ „ , . _> «£„_. 
mo fratre ; unde & |\ P f > *> P . H ^ > 0 
Romaninomenac- *^ 0 ' „ <WT¥ * °* r 

ceperunt. Hi arma Herculis, **mxA»3»£ P«<uaio/. oito* £ im 
* JovePicooriundi, inventa, oW ? HpaxAeo*, tk IktS^oW 
Romx urbis, a fe conditae, T £ nfo* Ai&r, dbWw , 
(qu« prius Valentia diceba- ^ ir - . ^ 
rtir, ) ln Templo Pici Jovis, , . n , * _ r „ «# • » 
ad forum Boarium , ubi ad- *W P *«> T > **- 
huc vifuntur, repofuerunt. W Btyn»*» ir tdJ Biaeiy p6p«, 
Porro fratres ifti Palatium, re- tle & raor tJ n»>t« A10V, Skokkh- 
giam nempc domum * Pal- mr71 , ^ \ % £ Ut b f v. OJ jtf 
Jante conditam , inftaurarunt : ^ 4^ ^ c w ,^ 
Jovi etiam Templum mgens, „. , , n \ , Z 

exckantes, quod Romani lin- "f»^»- m r 
;ua, Capito/ium, vocabant, T * n^VwwoMyw ^ 
quafi diceres, Caput urkis: ) Atf ftKotrw, s&'*f£ iuWi Kown- 
limulachrumetiam^quodPal- t*aw, P»futtf?' a 0 fcrr, » xf^a 
Jadium dicebatur , ex urbe Sil- tJ? , „ ihtmf . ^ £ „< n *A- 
via, m Romam fuam tranftu- ^ W ^ w ^ ^ 

iWdtrlt Di^itized by Google CHRONOGRAPHI A. n 7 

«W^mto alrl b Tf Pap». oiW lerunt. Fratres autem com- 

etJUpoi i f W e*<nK&m, ut ev- muniter regnantes, mutuis ia- 

9^^^«»^' boraruntodijs^Rcmoqueadeo 

<u„'d-..^ ' • «•„/.., a fratre mterfc&o, Romuiug 

0*r\<4,7i (lOvQr 0 P»^@\ 

E§o7i 9 *77i*1«rf t iVW «jut* Exinde autcm poft cxdem 

«c^A^or, «WtTD h ^oA/r crStTa fratris , tota motibus agitata 

P*>, x} *>Wto *>tauoJ c^- crt urbs Roma; rcgnumque 

Zti Ji * ~ /s \ > „ i e J Us mtclrinis fedmonibus tu- 

******** multuabatur. Ad Oraculum 

d^ASttF o ^toc P^ «f to itaque profeclus, rogavit . Un- 

fAAvnlofy lz$?>e$7h<rv &ia li yinw denam (inquiens,) cum ego 

fti 7)!sl(mf fj m Qctctkudf 7uZ- nunc folus regno, fiunt ifta? 

«w; Kexi ieefdv ^tJ c* riV nt/. 'Refpondit Pythia: Nifi cu 

***** *: .J-r <^<v~ . : 'fratrem in regio iolio tibi 

m t »a. v . .r " , 'afleffbrem conihtuas, urb* 

*ovt *Aty#h *f fatnVKQ fy>- <Roma a motibus Jiberari 

« r« , « ^§ saSJ i «roA/f <r« P«V», <non poterit, neque populi 

« »71 ISoT/^ffF/ o' «/Hfwr, «Tf o' to- f tumultuum , nec belJorum 

'MIJL&. Kai miim Urhuxi- c finis erit. Statuam itaque* 

r& t~ cwnZ itotf hiinuu* ? u * fratris formarn * V £ 
M , „ y tum exprimeret, ex auro fa- 

w «wa»*-» , w**T*iQr bricari ; uffit . quam eodem f 

«wtoJ 1 ^ckx ni^te/oK c^Aku, fSw- quo fedebat ipfe, throno col- 
*ccy cr tJ <wr~,h$zt i^9»1e. Jocavit. Deinceps igitur re^ 
KaJ vmf iCaciUn r u»\o<**f gnanti illi aiiidebat fratris ex 

^fe^, <Jnr T 5 Jao- auro folido ftatua = ac 1 ue 

, , 1 o v. , ^ . conqui«verunt urbis motus* 

iKmn^ n ^t» a- & lcditiones p0 puli confo- 

JlKfrVttA** kj iTrwjnLTQ o «n^- pitae funt. Rex autem, fi quid 

pi* rnt wShimfj ^ M^ftTff n ediceret, tanquam fuo, fra- 

tiawri nf*x^ (mih f*f ~ trifque nomine id faceret^ 

Adtn , ^ & iu- hacformula utebatur, Ji^ I. ygvirxt wjzle/.c9 wxlui^MtUTr. dixit. Hefychius: U^Tfui* Hxiin 

CIolTar. S n ^9>. Ptforale, ^Armatura <n*t**t , 3" ofAQaXH § 9u>jq£\(&* 

pttloris equarum. Apud noftrum tamen, «<fe?. Hscc vcro de Romulo omniaba- 

& Chron. Alex. audnrem , pro ftatua bentur, tum apud Chr. Alcx. tum apual 

ubique ponitur. Hujufmodi Imagises Cedrenum > qui cx noftro defcripftfle 

Grzcis rcccntioribuf ctiam, 9&»^<Kvtc, ^ vidcntur , Chron. quidem Alex. au&or 

W&xJ dida funt,fciliccr umbilice tc- »P ra verba i Cedrtmii fcafum umum fe- 

nus dii&x : hat Craccia puiior <n&v>y#s cwus * ' 

t e mu$, Digitized by Google 2iS JOANNIS 

mus , & Sancivimus. Unde 
mosifte dimanavit , qui apud 
Reges etiamnum obtinuit , 
Edi&a proponendi fub hac 
formulaj Jufimus 9 &c Sanci- 
vimus. hxinde vero ad civi- 
tates Romanae ditionis fingu 
las , fui y fratrifque , ex auro 
folido, ftatuas transmilitj ut 
juxta-urbis magiftratus collo- 
carentur. 

Idem rex Romulus, urbe 
mcenibus cin&a, & ornata, 
Marti quoque i£dem ercxit: 
menfemque eum, qui antea, 
Primus, vocabatur, a Marte, 
Martium nominavit. Feftum 
etiam folenne eodem menfe 
inftituit , in quo facra Marti 
peragebantur: quod & Roma- 
iii, ritu anniverfarioufquead- 
huc celebrant j vocantesdiem 
iJIum , Tefium folennitatis in 
Campo Martio. Necdiu ab in- 
ccepto defiftens, Circum in 
urbe extruxit ; uti tumultuan- 
tis populi motus diiliparet: 
adhuc enim , ob cxfum fra- 
trem, feditiones ineum iden- 
tidem moliebantur. Primus 
itaque Romulus, in ditione 
Komana, Circenfia inftituit, 
in honorem folis, ( ut dixit, ) 
6c quatuor ilii fubjedorum 
Elementorum; Terrae nimi- 
xum, Maris, Ignis, &Aeris. 
Quippe exiftimavit, Perfarum 
regibus expeditiones bellicas 
fceliciter ideo femper ceffifle; 
quod quatuor ifta Elementa in 
Veneradone habuiffenc. Oe- 
nomaus enim , Pifarum rex , 
certamen fcuropseis in regio- 
nibus inftituit, Dyftri, five MALALiE 

UiktAouyb, K) \Zi<mo*tfo. omf 
*5ot Wii<%i t% ™* 

CetsihiSfftV , W T» tfttpoVj®', 19 
EJCT0T8 >9 Ut T*f lliheit, TAt <xri 

Vmimmy tm^ 

(T* tfvToJ tjToZ&Mtf *VTZ, 

TtSt&cu -T&nri*. <ffl Ctp^OFT&F. 

O & *vTot VafJJOf gctffihcAjf $ 
td T&yifiaw Ttt Tfl'x», *j Koo-fJMOxa 
$ nrlhiv, tmnn £ t&5 Ap»V f*6> £ 
b o,ut4 tJ it!m imintnt lofTtw 
yahlw Su«*f tJ Apw/, ^Ktoitt j£ 
# (dwtfuTOV, Mfitp770V, ( r <®e*>'wF 

Kiyiidpw Xlfitw) o^ tofjjjjjXiTtu, 
Apw. Hydp SopT&o &t t$ot 01 

VafAjuot -nirnt HmJ&ir» 1m t*V 

yuZj n&KvvTif # »(1*1*7 THf 7m**~ 
yjoiusy Mctp77of h t&tnry* Ktu 
lu&ar TiuKtv ko^itdpot , Htm to 

Wf h tm Pa>>», ***** 
Jbiow to *rt»ta t tff** %f P«- 

(JUtAOJV' 077 19*0-1*^07, 1L) fWp^OFW 

ccvtJ, J)ct $ aAa^of rtt/TK. Keti • 
\mT\Kiai &£pT0S Iwofyoijjov 19 

t* yaott tS < Pa'p**> itf **t*b& T ^ 
Hai«, pu) 9 % th vljJjjj rjf 

«Jt« TSojetparF s^/^f/arF > tkt 
857 9 ths ynf 5 i$ ivif $*}£.on\f , 
yjy toZ Trvolf , *sm TJt/ 

Aoytoufj&ijOf *&j t»to, o7l '«w- 
TO%£rf ^epoFTtfi o/ W IkooZv Cc(- 
07A«< ut ths iroht[J.vt f oit 77 fjffine 
TOl CtUTCl TfWpct 50/^7cC O $ T^V 
II, J awa)F X«pcc<" Ctt?l\d)t OhofJAtot 

fySv* ShTihu Zti tcJ E5f «otcc f^'- Digitized by Googl 0 CHRONOGRAPHIA 219 

f », 1 fduji &isw $ tJk} M^t/o», m. Mardi xxv celebrandum, folis 

» -rri Ha/VT/tSV/,** t^tf» Titanis in honorem, tanquam 

r' ^ > ~ ~ n ~ ' jam exaltati certantibus ( m- 

f/Co^^/,^^^77,^. - t) interfCj Terra , Mari , 

Aouw, 0 KSt , &»fA*fa ksh noow- q UCj i(i eItj Cybele, & Ne- 

tf£vQr>rff •Carox^ftjK wyiiw TtS ptuno , foli fubjeclis Elemen- 

HaiV- Kai iftbfcftn xA?pof /^tw^ tis, Sors vcro mittebatur in- 

t£ «ut«Oi\o^ &**i«r, t« ter Oenomaum, & alterum, a 

ipvoA'o, o/wwots v.w <i uacun q ue llJe orbls P arte ve - 

*™ vwanwr* ^Zl t niflet , qm cum eo certaturus 

3 K&T*j*vt<m^ ctoTb- g ,071 ^ e erat. £t fi forte data Oenomaus 

HA»po< fc^Mjr O/Vo/uao/ i^F/<?a^ pro Neptuno certaturus erat; 

•vj^p' tk no^^yr®', Ipkw ^jf/c-t* habitum fumebat cceruleum , 

J^tiw jo/^«K, I Rf, #■ AfV- a 9 uis refpondentem : Antago- 

w viS ^t*™#*@< «t nift k aautem ejus vindiornatu 

» - , # . , ' 1 « ~ utebatur; ut qui Terram re- 

*U7*> f^op^TD v/GeJW prsefentaret. Sin autem Cy- 

0 Rt, 7»* Ko< Wa/f fi h'A- belis habitum fumere Oeno- 

3uy o xAMpor tJ OhojMttj, (pofatu maum fors voluiflet; tum vi- 1. /txW At/'«p« , ] Chr. Alcx. cls pafllm utitur Au^tor noftcr, quorum 
SJsjp* , Mendofe. Menfibus Macedoni- »* c nomina. 

UmSuifa AirdU 

Aenpitn®* Maius 

Aiat^ Jtinius 
TlciviiA&> Julius 
Ai(^ Auguftus 
Yctmtucc Stpttmbtr 
T'0?flSpfcTw}fi$ Ocfober 
Aios Ncvtmbtr 

Atwxwos ( Pectmbtr 
AeiJW*?** Januarius 
Iitesrlios Ttbruarius. 

2. «iJHAi* Timn, itt, Ityx/fyot } eft, ^Fquinoftio verno, Certamina h«c 
^aderus ifta verric, apud Chr. Alex. m ab Oenomao, folis jam fic facis Exaltati 
/5f«» ut Titantt txctlfi, cttltum : male om- in honorem , inftituta dicantur. 

nino. v\^xflf)'& Cnim hic di&us fol, 3. wrwpHiouoft uore >j Cbr. Alex. 

id eft, Exattatus ( non Exeelfus ) eo quod x*tk^v i^scS-c^ oJrv • y^g.-^ti ^c(xuf 

ad ^quatorem proyeftus, meJiam jam hk, pro, itTUjan^cu, ponitur: 

aUitud^ nyonibtw enim propric fignificac, 
accigerit. Sol enim femper Exctlfus dki . H< , r ^Ki„. . 

poteft e?xtf/wi«i vero eo magis, Septen- ^ rt4,7,,ne ■ ! ^w^ri^ 

trionalibus, quo a Tropic» Capricorni v 7 ^» p, *T % 
longiui diceOlc Martii ittque XXV. id 

cea ridi Digitized by Google 220 JOANNIS MALAjLjE 

ridi habitu ipfe ufus eft 5 & 79 rfV fc"^, l?6>« tV 

qui contra certabat, Neptuni, £ ^ • ^ ify V 

cceruleo, juxta fpeciem Aqua- , ~ . , A , ? ~ 

rum. Vi&us autem neci da- *» n ?T ~ ™ 
batur. Ad hoc regium & an- fl «*i r to xtwor- 

niverfarium Certamen infl- 0 nTl6(jfy& i<povcuiTo. k*} 57X*3@* 

nita hominum multitudo, ex ct^fo* wp^gTo 3*»p»m * e7*Vw 
regionibus,atque urbibus om k rf V(t itf w W- 

mbus confluebat: Lt mariti- . v < \ «r c <s » ^ 4"» VUCIUlCUUJ, UVC I\C- AIKf, Jt) VCWTCU, M/JOVTO VIMCJZU T 

ptuni habitum ferebat : quod ^ 9: ; rw ^ W )| tfv* , rW 

cxilhmarent, mapnam, fi vin- •;_! ' ~ n r~ 

ceretur is , futUram pifcmm 0 5 „ ^ t - r -* X 

omnifariorum caritatem , ma- 077 w "^* 0 W T n °" 

ris naufragia, & ventorum iywiCMrt^.i t**«4<* 

adverlorum necetfitates. Con ifcSJo* >/V<t«i ^a»75ia>y , ^ rotu- 

tra,qui continentem habita- ilnumQiwlmi- 

bant , mediterranei cives, & /r ~« m T . > * — 

jagricolae, totaetiam agreftium ~ ^ *•» / l 

turba, illum vincere opta- ™ ^ % '*Xf¥ 

bant, qui viridem gerebat ha- w 0? er t? w*- 

bitum : rati , magnam anno- wnf, »v-£ov7o vivJHcnu $ pepcwu- 

nae caritatem, ac famem , vi ^ ^ ^ao^* **<u*, giwi&A*/, 

omnium mopiam, fecuturam, » Y , ' ' , V 2 
fi vinceretur is, qui pro Cy- 0 «v, v# # ^f, 

beJe, id eft, Terra decertabat. ^ 78 * % ^ «^»» 

Superior omnibus in hoc cer- xj r ct^^ ^p^y-/ p/yfloei, Kcc/ gw^if- 
tamine, per multos annos, Oe- 01 vottitt 0 0/\6>^ ee 
nomaus evafit: ut qui auri- £ « ^ j . fT f# ^ ^ A ^ 
gandi artem ab Apfyrto edo- I AJU i ,^ v « /» 

cluseflTet. Tandem vero ipfe, «f * vio^ 

a PeJope Lydo vidus^ mor- ^X^- OhifMiof »t>S»V <tai 
te muJtatus eft, II^oto^ t At/<T», t<pov<d!^t. 

Equeftris autem Certaminis Tt> iraw tf^ra t«w 
auftor pnmus ; crat Enyaliui wr Um 

quidam fiJius Neptum lllius, «x „ *~ ~ ~ • 

oui Libyam, Jovis Pici ex Jo ^ r n^i®-, th * W o r 

fiJiam, in uxorem duxit ; qui- f*"^ A/C^, Sv^ti fcc t^ I?r 
gue regiones ad meridierp ^ T «« n»x« A/o? , of y^a.ii<m,s 7* 
yergenres in poteftatem fuam ^ou^p/ri ^«p», i^Wi ¥ «t^W 
^dadas, ab uxoris nqmine, ^ ir ? ICct^ A/C^ , 

!« Digitized by Google CHRONOG RAPHIA. 2%i 

& Uua <? i*r5 yjjMu*!*. Tov fti Libyam appellavit. Equeftre 
Mf imxiWn»* . b Wxior autem hoc certamen Bigw pn- 
, ,f T, ~ 1: primum celebravit Enyahus : 

*P£«*<n ihmtoif f^pf J, ci memorias prodidit, in 

t«2>7u PLu/^dt^TO K2»>'ijudx& « A nniverfariis luis, lapiens Cal- 
eoQof, h 1 i*if E7H<riojf ojjw. Jimachus. 

Kai W» pUr atrlf l Ep/fcJ.- Hunc fccutus eft EricUo- 
f iQr hmikm * *5wV *™V**p- nius > quicenamen hoc fcque- 
f W ^ 71 , . "™ r / ftre Quadrigis peregit : unde 
jua*i w*«*B*»fr< «fto «fe*»»- magn tTm fibi nomen compa- 
TQr ityin, y&$* h wf xi?*Kof rav j t: f icut i fcriptum reliquit 
ifjipBftTtu. hoeteuf U pia/«^et'v|«7T> Charax, in Hiftoriis : Qui 
$ TTw-m, o7i, WvoSfouJ* it prxterea addit, extrudum i fu- 
aUr^ uf Tiai tZ fi*m M**«f ifle Hippodromum ad for- 
» r,. - , « w , , mam Univerii ; nempe ut ^oe- 
7 *J €S7 > 7 *t*"\>Z lum > terram, &Mare reprx- 
T»f ;«f 9 xJth* 3*Actcw Ttkf </* fentaret. Oftia enim duodena* 
Jtx&Jtio Suftts y T*f otMf ad Zodiaci domus duodecim 

isopiwi Ttf ZW>«x? , 7* *W£r- retulit , qui terras , 6c maria 
TQr <Hul -dJ . £ t/<x) -3«W , gubernat , vitamque Morta- 
> vp • L* « r\. » ~ lium tranfitoriam : Area Hip- 
^Wwap**» * *»f«A»r « p^j^i terrara; Euripus, 

C/« J)»6^or. to «/* 7nh(Mt 76 ksi- Mare , a terra media inter- 

**, # ^Trfw t!f) # r t/V fvfiTor, ceptum , referebac : flexus qui 

* ^donti, /tw*a£o- ad oftia Orientem, qui ad iun- 

pMm' * c/V «M feW&u. dam,occafumdefignavit: fep- 

Jfo jti fen*U- » A M t£u> te mdeniquefpatia, Septcntri- 

° » 7 , , ftf 9 , 7f ™ onum motus, & curfum Aftro- 

«pifJovlw, *{w Jbftf 3 «A £77/* nomicum indicarunt. i 

f i^ovofjua; >Pff \7fta, d&fav f (**)*r\tif ctp>t7tt t 

Romulus I. 0 EtvuXi®* apf&<n h-7m\6is toieorum enumeram» nec noftri Etrf«*» 
E^u C6 lChr.AAi|.*V^^«^««: nw 4lfta habet. 
mendofe. 3 . « h Mk o~x*hx 1 "a etiam «endofe. 3. rot A vx\«> o-^mJix j 

l. ci rT? E-nj^fl/? «JtS , 3 Iterum Chr. Alex. mendofe : rimSiot w im > 

forte Gorrigendum Chr. Alcx. ubi pro, pUdialunt, Ognificat: Legendum itajjue 

Et«i:«if, h*bet AWnC quod inter- Cedreno , r-mt-n* , quod vocabu- 

pres. ^A,«r, vertit. A&m quidem in. lu m P«re Latinum eft. De.^'^? 

3Lt-*i ~.ii> r . _ . r-L..i conftruaione, vide Onuphnum Panvt- 
Digitized by Google 2U2 JOANNIS MALAL£ 

Romulus porro & ipfe» ad o JV PZy.Qr CajiK<£f , 'Opk 

cultum folis, &, qux iliifub- wfAW £ ¥ HAi'«„ w *" 

jedta funt, Wemcntorura qua- ^ ^ . ' T ^ 

tuor, Certamen hoc m Ro- , „ . ~ , ~ • - 

mam primus introduxit: pri- ir tm Paw, ■C**®' ^ft 

mus etiam in Occidente , id ksh fewjriAirtr h tvx®?* * 

eft, in Italia, Quadrigis illud o~s»r, »73/ rHf [TOAfW* *pf***"' 

peregit, Terrae, Mari, Igni, ^amlhw^ t«t fo, t?>?, «rf 

atque Aeri, refpondentibus. ~ W $ ^ w £ ^ 

Indidit etiam Romulus qua- • • »«7 • «~ 1 ~ 

tuor iftis Elementis homina, if.^m ***** 0 P*p0> ro## 

a Terra, Prafinam Factio- «*w Teefcw/ evx 9 "" t* wo- 

nem appellavit» propter co- fA«T** tm^h, to npctV/yor pfpe-fj 

lorem viridem : a Mari , Ve- % gj, ^Sj^r th £*Ao:oj*, 

netam , ob aquarum colorem g r ^ w fi^ 

cceruleum : ab Igne, Rufle- _ « , , r , » 

am , ob colorem rubentem : "< *;*><» ^ A ™« ! ™ 

ab Aere vero, Albam , pro- P*" 0 » P*P©' , ipcajwf ■nsJ A 

pter colorisaibedinem. Inde ciip/, to AaSov Awp@*, 

quatuor illae in Roma Fa&i- aiiui^it IWtidi t* 1 tsWp* ttipi 

ones. Prafinam autem fa&i- g, prf ^ T > n Vw 

onem ideo vocavit, quiaterra ? 7; „ _ .. , v , ' * # 
virens, cum nemonbus fuis 

firma ftat femper. Prafinum 1 «C^iwoow^ 

enim Latinis , Permanens eft. im&HApav* eOorc >i 2 %*otf</W >* 

Venetamautem fadtionem ap- amwToe 'iwm, *ux/ td?c *A<rf*»/ a 

pcllayit , quod ex Veneta 3 T o A Bmro iw*f*fr ,i* ? 7& 

provincia, Rom« fubjeda, — ± , ^ 

cuius Metropohs eft Aquileia, . 

panni Veneti, ideft, cceruleo X«P^ ^Z*^ Ikm^i^ igtQg hoc modo: •rio/' wir>}«r t?? ««7»«^ ^ -n» /V BcHtc* c^«A«m ] Faaio- 

( fort. t&J i^Sac») TrTr t^I« iWe*"> n es hafc C coloribus difptrcs , d Romulo 

t^ i/. . *£k)v* Cedrenus habec infticutas, Circumque ipfum ab eo ex- 

tantum, f A^, tw» Mk r^a*n- tru , aum . faiffe , negant eroditi. Speftt- 

' r cula eninr» haec, Coniuaha , pnmo a Ro- 

xm ' . ^ , , mulo j deinde, Cireo a Tarquinio Vtik* 

I. mtadwTAii *$> XiytruA t» tjz*- extruao, Circenfia di^a funt. Quin & 

] Cum Noftro ctiam hic in- apertis campis a Romulo cclebrata fuifle 

eptiunt Cedrenus, 6c Chr. Alex. Au&or» teftatur Caffiodorus, qui de Oenomai Lu« 

W«»dr, a •f^niwe, derivantes- dis locutus, gws Udos (inquit) p»8e* 

T\p»wo< enim cft, Porraccus, five Co- Remutus in r a? tu SAbinarwn, necium fun- 

lofviridis , qualis porri eft. , {j? > *** • 

n %\»»fos rn.] Scr. %\*»ht. 

fgfp^fTtfl Digitized by Google ■ 

CHRONOGRAPHI A. 223 

ll^yjkita 7» MttMdt, , t*t 6S7, 7» colore tin&i, afferuntur. Pra- 

B»«r£#* C«'^« tV #W«r. finxautcmFaaionLfiveTcr- 

> ; ' 1Vu(r « ^ n ' rse Albam^five Aerem con- 

T „ Jr ~ ~ . , Y s junxit; cx eo quod Aer Ter- 

f«if«,o «f,ro?>w Ae««r,^i, rae f lt accommodatus, eam 

tjtqtt, fy%iH, 19 \5srKp- irrigans, eique iubferviens. 

j£ , ^ Ap^oYJw th >«• ^ tJ Fadtioni autem Venetac , 

BtHTcp ptpti , S &t, TiiV ftfori , £ ve a( l uis > Ruffeam, id eft, 

«er*f»Wf W «rw Ignfm affignavicj eo ouod 

„> ~ » v „ Aqua ignern,tanquamfibifub- 

^ 5 °, j*' ? IT 071 jedtum, exringuac. Cxterum 

<r»inu<Tt to *«/ty>To ^p', vsn?- Romani hoc modo in Fadti- 

•7ST»Ji«Vor ajutJ. k«z *oi7Jor ©# ones diftradti , propter itudia 

tUA VdyJm ut&mt Jtoae/Jh**» Par tium ; dum quifque eam 

«V tJ «i ? n, W77 iymhn» ™? iyit r "Pe r iorem effe, cui 

Jiv7* - ju ■ - ~ * iplemaximefavebat; nonam- 

«*0f **M 9 M TO op^K AOl- p]ius imer {e concordcs fue . 

Tror th* jj>^ ri^r , w «k77to/- run t. Quifque enim pro Fa- 
to£ Wow frfpa*, 3p». ftionefua tanquam pro Religi. 
T/yoV. Ktfi |^7o ^ one propugnavit ^ indeodia in- 

*iV< |r th P^c», motaii tcftina , «™ffi?»que diffidia 

£ «w-- * L> . S . i™ er fattioncs in urbe extite- 

**** * runt,exquotem P oreRomulus 

t» Ptff*p 7* /up», » **b71 bnro*. primum i queftris illius ccrta- 

crsr ojJTolf rZui T6 IvmKv Stdt 0 minis fpe&aculum exhibuit. 

P#5f*@\ K<u 071 oV olu^m-n Romulus etiam, fi quando ad- 

tXA> h KpQr g>t*Srm rit v e"iffet ex populo, vel fena- 

«. 7 v iv> \ „ , nuusraaionis,inparte5eorum 

* tohtomK«f 9 M ror euntes,qui odio ipfum habue- 

r«Tor to? dJi\$* ojjtv 3 % <N ^a- runt atque adverfabantur ei , 

^ *i77<a> oUv^Tnn, iJb^ei &h vel obfratriscaedem, vel aliam 

liyt&cuToS&HiwiiioHf y&ilytp obcaufam quamcunaueiftatim 

*n b#nm ^t». £g conciliavit fibi effecitque, ut 
Ijt«m xj 0/ (jat oatqv QcunbHs adverfantibus fibi & iph forenc 
TMf VvpMf ttJ «W i^voltf i^4. adverfarii. txinde, qui eum fe- 
carTo. cuti funt , reges Romani Eo- 

dem ufi funt artificio. i. m &imi &ntt ti n^nm ] Scr. imtonm* SfC Cacterum hac aiendofe 
rrJ IlW»*. . lcguntur apud Chf. Alex. Le&io itaque, 

' 2. Iwifhr» ciMt tU t* uti > interpuaftio, « noftro reftitu- 

1^*5 9i <of 0 P5fc.«. ] Scr. *<pon CDda « 

Romulo Digitized by Google 224 

Romulo autem regnante, 
crevit admodum exercitus e- 
jus, undequaque confluens; 
eratque in urbe ingens agrefti- 
um militum copia, quibus pro 
tanto numero deeranc uxores. 
Cumque Jibidinis pruritu cor- 
reptas efTent juvenum cohor- 
tes, paflim in foro mulieres 
contredtabant: inde feditio orta 
eft, & civiie bellum. Cumque 
Romulus inops confilii quid 
ageret, animi penderet j (dedi- 
gnabantur enim fceminae cum 
rureftribus & barbaris rniliti- 
bus rem habere:) edixittan- 
dem , ut miles virgines illas 
quas Brutidas vocavit, in uxo- 
rcs duceret. Nemo autem erat, 

3ui militibus filiam fuam tra- 
ere dignatus eft: quifque e- 
nim dicebat, eos in diem tan- 
tum vivere , quibufcunque 
belli cafibus obnoxios. Itaquc 
Romanis civibus filias fuaslo- 
cabant omnes Conturbatus ad 
hoc Romulus, Oraculum con- 
fuluit: refponfumque tulit, 
Equeftris Certaminis fpectacu- 
lum fceminis exhiberet j quo 
exercitus uxores fibi utcunque JOANNIS MALALiE E/ <Tg t*T (scccrtKHOL toZ ou3t? 
Vd^ov , o sptTot (JJJT6 i-ftliro w 

Kvf *7Ti'mLK7Qr , *&j %f 
iV Tj Pj^ji $f CL%tW &v5pto7TW 3 

HSM a& ^lf 7» ^>>3» rjS 

&vfyw yjMcuxAf. Kad/ imSvpw 

T*f TOV Cltf »fov»t T& T/f VeCt- 
VlcZv SfCtTcAiWXTXt' feWpp^OyTO J(£- 

t« tOjj iyoodLr tw/V ywaufy, ksh 
iitfilo Tapat^w, KSH iHQvKtQf 7n}- 
Ktftcf, Kett »%vp.i o Vaw)f> uwa- 
%tvav , tj *r?ct£f '«efoV y) wei- 
yiTo <j$T yjjjouKvv yj.TdfjJ^cu Toif 
sfcLTtd-mf , & dpf/o/r vjl &af£A- 
potf. Kfiti ifyfavnat vbw)v y wye Act^- 
Cdviv 7\tf spom&Tws tsplt ydfjuff 
77ctp^W, 2 oif It&Ktoi V>oviiJkf x} 

ttJUf UKtTO Pnyau <WT0tf T iJictt 
SvyaTifet' aKK* iKiyov , 8w hk. 
auTott i&3 ty&sbjj. iK'*if 

ZjMf y J)d THf 'TTOKi^t* cthKa, 

radvTtf Tolt t«>" mKiat H^cAyvvot 
TctV iajJTjV ^11)0.71904. Kat ct$v- 
(Jffl o Pcvft^», ctmKStt tit ri 
(JUtVTltor K£t* 3 iJb'$tt cfJJTtS 3£>W- 
wlf , a& t%t7iKifxu tttlf yjjvcufy Ita etiam Chr. Alex. fcribendum, ifo- 
pix $ ru* ytwtuxJf &c. 

2. u<, c**Ai<7f B^vti^ks] Bp&Ti&tf 
Legic Chr. Alcx. Has ego fervas fccmi- 
nas efle dixerim, a gente Brutiorum, fic 
difta, quod eorum plerique omnes fugi- 
civi fervi initio fuerint , ac bruta gens, 
hominutn colluvione circa Lucaniam 
conrluente ; uti aiTerit Diodor. Sicul. Bib. 
Hift. 1. 16. Btuttd.cs autem mulieres di- 
cunturj ur, Prophctides; tefte Suida: vtXtffUi ] ob hoc Confilium ab Oraculo 
Romulo, hifce anguftiispofito , datum, 
Confualia hsec certamina Confi, id eft , 
Confilii Deiinhonorem celebravit. Va- 
lerius 1. 2. c. 1. de Inftitut. antjq. Ctr- 
cmfc fpeSfaculum frimus Romulns , rdpth 
Virgttubui Sabiniif Confualtum nominect- 
lebravtt. Confus vero, idem qui Neptu- 
nus: haud re&e itsque ^udor nofter , 
Solis tn honorcm a Romulo inftituta fu- 
tfle haec ccrtamina, fupra arBxmat. Digitized by Google CHRONOGRAPHI A; aay 

Stoiv I^ttjx» , iVot ayaynm icwrd compararent. Romulus igitur 

• ««™V yumw. K«i uiw&fa co --to in Palatium exercitu , 

7»' toJ *«r5 b tJ **- cmaracn equeftre cdebravic : 

, r n , . , / juiiicque, foemmas folum ad 

Aitn^ fWfMnr lw»w fpeftaculum admitd itaque 

tnt pbw ywtfin&t Stofiotu 79 It- numerofa foeminarum turba, , . m Komam concurhtabati 

flMd» yukHHaf* Jt, c«^«p^ to Circumque implcbant macro- 
VirmYjzv ywxiuf v7mS}ot^ pj«ts- nae, virginefque innuptse : inter Jk__f riy ' ~ rum regio* ab urbe propius 

i P fC aberat. DederaC porro Ro- 

«tawir. KojJW oP^ ^At- mu i us c i am in rnandatis, ne 

A«3p* ytwcung. -tmtvSfov %auv Pa>- cujufquam civisRomani u or 

fjutioM TcoKiHfa (JL* tofiiKt, X4- in fpadaculo , adeffet: Mi- 

£ »/« ?«nJ, fti %W J " lc i ue itidem fiio edixic, uc 

* . t , « f «w Macronam nullam concinee- 

J)»» ytweuxat fm tc^ T renc; folas nt 

w wefSfw «jw«u, i*f neSj & quJB viris omni ^ # 

f/M iyj™? fofyctc £ ^ivQr iflA- carerenc. Solus auccm in Cir- 

S*vtv rJ fesnit? • Poptf , iWp<. cum Romulus venic, uc cer- 

Kcu h *%7i*&dw I*toM- tamina fpedtarer.' Incerimaii- 

r_?--„ c» fT - tiones, emifTus cxPalatio mi, 

hxn^vfawf ivrJhrnK», I» lcs> j n Circum erumpit, vir- 

^ ^3jeav tlnamti rat ■mtL-Stp*? ginefque , & quae viris ca- 

>oi>«?^ 5 ^ TaV tyxouf rerent fceminas, ex gradi- 

^kctCor £djwTo?r >u*«?^. busraptas, in uxores fibi du- 

t^to M mtit ImtP ittb/W I P_r. xin ^ oc autem re rael dun- 
ij 6 T93S ^ cr * WlgA/J*^*. Latinorum Scri- 

SD^^y»*. pterum nomina ifta Chr. Alcx. auAort 

2. « <rsp_7KT<^ BiA>f»<®- ] Scr. P aru mnota fuifle videntur ; idcoque pro 

Bf jyiAi(SK ' "1??° A P olI o n,um > P ro Livio , Silvium, 

• • ' hs ^ -i» ' _k o nefcio quo« fuppoJuit. f f m 

22tf JOANNIS MALALA 

que Plinim Romanus Hifto- £ n>in&, 5 Vu/mIw Uoao^<p»t 

riographus, uti & Livius e- ^,^^7,^^/«, JV *, AiCi®-. 

tiam. Caeteri vero tradide- ; fwUM i ^^^,,, 

Romulum vero,& Remum Tov 3 P<SfK>x, # P»*4» ™ 

fratres, a Lupa ladtatos fuiflc, jjiifa U ofi<nr <&i hvwlw -yt- 

fama eft : cum rex Amulius , ^&pifo,, ot* C« oiwSr o * A^- 

avus eorura , tanquam nothos, . ^ ^ hihdmp 

eos in filvas exponi juflerat. , V< w « 

Matcr enim illorum Ilia Mar- ***** ytlwtt «r ?w, 

tis facerdos, a milite quodam •Top?o^)»7«f• \*$* » I*'ot, » f*»- 

comprefla fucrat , unde eam w ' p 3fy**t S*w r Apeo*, 

k Marte gravidam tuifle fa- |^ pjfj ^cu»«aTt 77r@* 

^arn, fabulantur.^Gemelos , nW 5 ^ ^ 

autem edidit: quos, propte- r „ , r ~ 

rea ab avo in fifvis expofitos, *w*t * Aj« iW« «^* 

reperit mulier quaedam agre- xj otfTa* rfMtyttfJ xj 

ffcis, quae greges ovium paf- t «to 0 ;mW@* ojJ$jS J^nlirarf* 

cebat : haec vero miferata pue- ilf ^ ^ f * pf *; T ^ 

rulos elegantes, eos lacle fuo ^ , ft ^ 4- 

cnutrivit. In ea autem regi- * . r 1* "~ 2 

one ufque adhuc etiam rure- *f w * «^ X ri*«F«w, trf ■« 

ftres illas ovium cuftodes, Lu- v>pfifQ* 3 **C*ok idpW dfrw 7^ 

pas, vocitant : ut quae inter Uiqffd**Kv. Bir ^rffcerfcrf- 

lupcs vitam fuam tranfigunt. ..^ hv] ^ ia{ ^tnt, %mt <*p77, Wf 

ii iti t £/0*, 7&J ^-^yiw iyjoxf $ hCtcat. Tkt* h frfkff 

■ » # ■ 

T «5 Bs f JW ? 1 * n 'Bnrdonty ver- f4tem pnjlinam pertinet. Nam legimttSj pro- 

tit Rader. J fi nomen l°ci efTet. Ego fi^^w«m imbmm, ^merjii cw »/#/ 

¥ erovocabulumhocLatinumelTeputo,& antmtntibv. ^ ^ 

nutMi, Grzcis fonare , id cfti M»w l. Au^A/ec, o cwTOit Tru.-anvt, ] 

licut % Re». J 17. ubi vulgaris tranfli- ita etiam Chr. Alex. auftor, contraHifto- 

tio blbet. %foro conctde mifoi, w rixRoman* fidem : non enim Am*liu», 

e*us duorxm y«rdom<m feptuag. habet: fed Numitor avus erat Gemellorum. 

.Jlfyrcj tJ ,fl«Au» r» j9>®- {di*** *«f«* 5 A^twj,] Chr. Alex. 

fot«<fr»r. Probabile autem eft, Audorem habet h^^vtt <nu A^ta»? , mendofe, 

noftrum ad locum illum Servii in Vir- Iliam vero hancj qux & Rhea Syl- 

gil. ALneid. L S. refpexifle; ubi in haw: via di&a eft, nonMartis, fed Vcftat fa- 

verba Magnit C^cenjibus 4fl»5,ha:c habec cerdotera fuilfe tradunt Hiftorici La- 

Scholtaftei.* Magnu s quantum adpanfer- tini. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 227 Ksuor 7o 7ok wfw 

CaLffjKid, ¥ IdJJTV ffvf&ilw KAnx.f, %y Txf iv 7TCL<mf TUf iv Bnimalia autem quae dicuncur 
inftituit Romulus, hanc ob 
caufam : eo quod neceflarium 
duxit, ut hyberno tempore, 
cum bellorum inducix funt, 
Rex pro tempore, quicun- Jbv Tb Il*K*Jt* *w ytmicLf ^f que fuerit, fcnatum oranem, 

oTi 7« w**fti& Mjm tp. kcu viviis exciperec . Primos ita . 

»p$ct7o «a&TQr y&teir, itiQH* q ue ac j convivium vocavit, 

*£f W rS \y*ifQ4 70 cW qui, nomina fua ab Alphaex- 

puT >9 xoitoV otxoA«3af, W 7» ordiebanturj & fic deinceps 

7lAd67W» -^dufXCLTSf' X**Jjcntf Kj 

%rt{JtATt. K.CU ityi^OM *j CfV7D/ £ 
SpolToV &7m»TtL, t6«W]©, 2 O/ fuo quofque ordine , ufque ad 
ukimam Alphabeti literam. 
Juflit ctiam,ut Senatus popu- 
lum eodem modo invitarec. 
Itaque vocabant etiim hi exer- *v ctp/O^S Ttzu^Qt ^riicari- citum omnem, &quofcunque 
P^ l-nAmt lir fif **** *V n§r prxtercavolebant.SinguIarum KiaivTW eelT\if W detVy, Uf tiuj 
i%»f hvkotw- <*nlf 70* yvvv*t ittirw, vcro turmarum Pandufiilae , 
pridie ad vcfperam ibant ad 
convivatorum aedes, ibidemq; %v flotp' oluttS T^g^orTmi ea»p/or # Kcc/ canebant> ufque ad fcqucntem X. 7U M^iS/utt Bpif^X»* 3 Hinc 
Jlomulus appellavit , Hrumalia , feu Satur- 
nglia : vertit Raderus, haad re&e. Feftura 
«nim hoc non Saturno , fed Baccbo ce- 
lebrari folitum , bruma , five hybemo 
tempore : uti teftatur Ovidius, Faftor l.i. 

Sacra C oryrnbiferi celtbrabat Cjracia Hac- 
ebt , 

Tmia , qua folito tcmpert brwma rt- 

fert. 

Erumus etiam a Romanis Bacchus di- 
dus eft , undc Brumalia nomine acce- 
pitTe vulc Tzeties ad Hefiod. op. 8c d. 
rzS tt iLucTtaJ-n* A#o»u'<r« icoTia/riw 

?HfJ&'t*t<i ^AfiTBef. B e «- 

w$ 2& otZtoi* • Atotvtrcf. 

2. et ouLip&fif *&$t*X 7mi}if&t') 
& deinceps, uf rioo f|«« wXttw , 
ad fequentem ufqHt lucem ttbiis cambant : 
ideoque Raderus , ob hanc nominis ia- condantiam , Tntv^K^»?» Tibicincs, vcr- 
tit. Pandurana tamen inftrumentum 
Vftthv fuifle, tribus tantum Chordisin- 
ftruclum, Aflyriorum invcntum aucrit 
Jul. Poil. lib. 4. cap. o. 7fi^>g^f j 

o<r<i**} AoTu&tot Tmvfii^t* «fo^^ar. 
Verum Heiychius Iutv^ov eam racit, 
adeoque Syringem , five fiftulam dT c 
•vult, in ^.u^jytf ^uo&fytc , cJx >yt- 
X&yuw vmvbttefioc : cui etiam accinit 
Mart. Capella de Nupt. Philolog. lib.o. 
Inftrumentum hoc Hircipedi five Pani , 
Fiftularum inventori attribuens his ver- 
bis. ^ernw» ^er medium quidam agrefies ca- 
norique Semidti % qnorum bircipedem 
dura , Stlvdnum barundinis enodis fiftut* 
filvdatrix, rurefirit Faunum tshia detuerunt. 
& quidem obftreperusi quoddam u t cfier, 
ideoque arniorum ftrepitibus magiscon- 
yeniensj racio ipfa poftuUre videcu» f f z diero Digitized by Google 
JOANNIS MALAL/E diem, uti fcirent apud quem yj>7 {% ii ftw tyW**? * 

efTent poftridieepulaturi- qui T %p a fiut'iw voxmi*, f«* ^ 

quidem Brumalia in Repub. T g Tfl famm 3 w-rif PoT^r, 

Romana celebrantur ad hunc , ifcxAU, ^ icwtS uCp/r. 

ufquediem.Hocautemeoani- ^fXfr^ w ^ r 

mo fecit Romuius, ut macuJam O71 0? P«m«"><> f ™ ' 

deeret, quam Romani, qui £ prfrltf etvToV, *j ^iAfmiH 1 

Ciitt enfi erant, oderantque , f A?> , or Sw, i* 1%U2 *vm G*<rt- 

contra eum contumeliae caufa ~ fc^flj*,*^ *2 

objecftabant, mdignum faii- TV -J^ D j ^ «</U- 

cet eum efle qui ^regnaret , z, , 2^'.^ 

affirmantes; eoqu<* infamis Uf 

efletnominis: ut qui, cum ^ Ucixlfr * . , 

fratre, aliena quadra vixiflet ; T ; ^p?» > W 

& ab incunabulis , ad perfc- ^ **t5 

tfam ufque aetatem, quoad fTT « «Vwe^ »'or- 

regnare ccepiflet, ahorum vi- r|V , - n v ^or 

fiS enutritus fuiflet; nempe w, * WX**f*'- f °'" d ^ 

innuentes, eum apud Fau- $ vsr*?x* * , ?f 

ftiim^ colonum, &: Lupam ^ £f%dm swW, 70 c * 

uxorem ejus , ex alieno enu- ^ ^oTew ttfpSrai w*. 02w 

tritum fuifle : uti antea di- , , r „'' IC . tbj* tf- 

aum eft. Apud Romanos e- w ? ™ t J < * 

nim;veteres etiam omnes, W** 1 ' qixixau 9 iK£>vr t 

vitio vertebatur, fi quisalieno au^t^ou^jav tU ™ oviimtriot^ 

pane vefceretur. l/nde & in ^ 7j) oy etvT» SpSfut , 

Sy mpofiis, quae^w/V^dida $ {^; a,^*, w «l* w' 

funt, finguli ex convivis ci- v , «y 

bum potumque fuum profe- *°, , ^ v ^«^7«, 

rentes, in commune confe- .Mfc^- xpwwrH r\*tW» 

runt j raorem antiquum ufque w w , to f^» «- 

adhuc fervantes, ne forte, *£«r, *xxo7ao<P<iy*t. T«t« 

Alteniyriy audirent Ob hanc p/K l^Utn tSto 0 aurof PS//®*, 

igitur caufam,nempeadcon- v j jg^^gr SCf» 

tumeham lllam a fe amoven- ^ ^ a T. rsTg Xtp$>ot<; QiXnv* ] ^on* Q««ftionc , C«r tn nuftiis ^lurim^ ad cet- 

v?via hsec ^,;^' ab ci$ qu* av{$n>& * am v<**»™ > hac habet : kuxmio 

diftafunt.ka diftinguit Plutarchus, ut c&u fi ^8»A^ , m$ tttcwTUi i^utrjs 

illa eorum qui ejufdem funt generisi ^ ^ f0y <p t Xi>&s t $wfy(»t**S 

feu fanguinis, haec vero. eorum qui affi. * wnw&vXn iii i» 3??'<^ 
mtate tantum fibi undi funt, efle vr- 7 >, 
demur. Pluta^ch. Sympof. lib. 4. ubi m nxUvfjf^. y Google CHRONOGRAPHIA. ±2* 

i*t/T8 1 r&xi<mt to ovofjut t* dam, genus hoc conviviiRo- 

ctfiV» Po^W, BpoWaiom- xnulusinftituit; & Latinalin- 

6,« ' « - / *7 » »v _ , gua , Brumatium, vocavit * uti 

-sWf 0 <7V$C*7U Of AtXJVYtQf . 0 P * ,. r • ./y 1 • 

« / v ,>-/_. n tradiditfapientifTimus Li- 

P^/«v wwfo* fgfdtlo. ciniuSj Romanorum Chrono- 

, » « x N graphus. 

Mjt* cAb PaT^o/, ^ Pa^uw, t»V Poft Romulum & Remum 

«Vta?tf, eCcw7A<£c7ar &AA©/ e£ ^ fratresj reges vi alii Romae 

P^, £W ? Tcyw/ii 2«*»p&, regnarunt; ad injuftum ufque 

t5 E£%@* £ /3cwiW* 1,lum Tarquinium ftjpcrburc. 

_s t,* • i c,V~ ► 7 A b urbe emm condita Ro- 

* Pa»f£w , ^ to *//<2r!u>«/ c*t&>, manorum rex feptimus fuit 

I$/W k) eV*»'fdw to /3cfco7A«oy ^ttp , ifte : a quo ctiam ablatum eft 

*v7«. regium imperium. 

eW 5 t*/" C*fiteW Hujus fub regno floruit Cu- 

t», & 2/Ct/^a a Kt/^/V ^W. m«a Sibylla, vaticinatrix. 

E# ^ 5 et^ToV Tcvmitf u>> Tarquinius ifte filium ha- 

bo^n ATe^, K ok i&Aft» * buit > <i ui r Aruns di< ^ US T C .r : 

/j w/T ,. / ,5 £ r . - 1 * qui in caufa fuit, quod X ar- 

f*ffAff«-on faoifl* ito Au- J* uinius pater reg no deturba- 

^T/tf/ rt/fxMfnxW, * t(iMxwow tus fuerit ; eo quod Lucretiae, 

o n ot r Tcepjtuju/K , o Allouuf. matronse nobili vim intuleraf. 

jt&Keiyn t<npatt ¥ IojjtUjj , at illa vero, ut caftamfe arguerct, 

9l*U KaJ IppikM TnfAf- m ° rtem ? b * confcivic Inde 

V*t th* It t? PrfJ, » xU* bellum civlle in S ens fe* 

r- r-/» «r*9i^ ? cw^w coortum eft: m quo plunrni 

vt^ot *r<i*y> w . Tojjt* Ji ceciderunt. Hscc autem Ser- 

n«*X*(«7o o avfot SipCior, o P<y- vius, fapiens Romanorum fcri- 

futiw wfxcupdJt. ptor, memoriae mandavit. 

o 5 TotpKujJtot i!;tCh*5tt <? Coe- Ejecftus autem fuit c regno 

(rtKejctf } tcJ TjoT6i t&tcj XiohkyLts fuo Tarquinius , hoc modo. 

«<P»dtW b t? P»w U ? f^r«r JJjJ. R ^ a a r n u S in | ntulerU tu J 

f *y*t*h» AfiWf, tottr re x ^copiis coTdis"! refio- 

u«^/^ o TafKujjtQt Cto-tkcAjt , n em corum invafit. Tempus i. ^AhW; 5 ieir5 & contra tumvcrbi fcnfum , tum Aa- 

Vvf&Kl, *tu«&**p 8ce.] Sorisnoftn,cxquoi(Udefumpfit,men- 

Chr. Alcx.habct ^Um $ ri * § - ^ . T ^ 

; A\\.£< ] Lucretia, non ab Arunte, 

[ . fflr,^«^ T« *^o7fi«»-] ftd a Tarquinio sexto, Superbi nam 

&c. ubi vcrbailla uncisinclufa, m i n0 rc ftuprata fiit. 
ab auftorc de iuo inferw funt, inepte $ 

• f f 3 itaquc Digitized by Google 2jo JOANNIS 

itstque na*fti opporrunum, qui 
ei infenfi erant , Brutus, Lu- 
cretiae avunculus, & Colla- 
tinus ejufdem maritus, Sena- 
torii ordinis viri ; una cum 
fenatoribus reliquis, populo- 
que adeo omni , conhlium 
inierunt , quomodo Tarqui- 
nium e regno deturbarent. 
Conjurationis etiam focios 
habuerunt* Fiexumines illos, 
qui Celeriani vocabantur ; bel- 
licofos viros , Palatii , atque 
urbis cuftodcs; a quibus ob- 
tinuerunt, ne Tarquinium re- 
gem deinceps in urbem ad- 
mitterent. Tarquinius autem 
certior fa&us de his, qusc 
contra fenatus, exerci- 
tus, omnifque adeo populus, 
machinabantur : Bruti filium , 
Aruntis filii fui amicum, & 
a pueris fodalem , in partes 
fuas corrupit ; ipfumque pa- 
fcifcentem habuit, uti veni- 
enti Tarquinio. contra Ro- 
mam, urbem iple proderetj 
Brutum etiam , patrem fuum, 
neci daret. Haec vero ubi 
intellexiflet Bruti icrvus, qui 
ffldum afTe&abatur , nomine 
Vindicius; confpirationem to- 
tam, quara in eum filius MALALS 

otur. Kcu dj$lv7*c xsfjfov ot ty^ooi 
«utw o< ovtxXrnKoi y Bfinf , b 
Swor f AHxpMTiAt, kj KohKety-n * 
vot , o av»o <tu7»r> K&7t7Ktva.w 

CtVTW , CVi+TTQtvvy^fJ&V CtuTOtf Xj 
ffi OJj\0JV ffvftXnVKaV y Kj V$f 
4 TKKiOJf 'ZttrT&V , ilf 70 CtuTOf 
hChndiuJCU T CttrthHClf TTHOUV- Tif ffV[tyua.yj^i ctuTOtt , itf 70 fJM 

JV£«£^ ? hotTv t TttfKtwiov Ccc- 
a-thkct , iif twj Vu(jJjjj \5B0<%1~ 

Q0V7& , 7 0V SfCtTOV 709 VuX&TlQVT* 

70 -mt>Avov , k) twj n&htp kV- 
(jJjjj 1 ffl teyofjfyjav Kihietdbv&v $ 

AvSfaV ftst^l fJUHTfkTUV lv toAs- 
(JJOtf, Ktf/ ^yorfO? T IttfKWJl* 2 7» 

TtttdzAj^riv K&T OLUT* mL£p 7»f 
ffvfxj\»7* , JtJ T« JJKtTK , XSP ToZ 
«T)f/X¥* 7rt(J.'faf ttUTot V&iVoSdjff* 
CtvTOy 70V lfo> 70V BpBTtf , T0> 
ftkoy omt , tWJyiaTiPov r tfj 
*vT* A^Ui^. Kol/ <BH&ilf 9 OTJJAm 

7*%ctTo , ep^o^'» r «wtow To^kw- 
FlOt/ j£* Veifmf 9 €S&£wctt Hjj* 

irihtV^ X.j T le/>0K TJTCTtpflC QOV&aVi 

•f BpKToy. T»7o 3 >fhr< 3 o <T«*o* 
¥ BpBTB, Btyd^Ktof, o ffwsAityaf Xt^ptuvbf vocat , qaos plinius, £Wc- 
w, Flexkmittet, id eft, Levis armaturac 
Equices. 

2. td iqxKTtvtyt k^ct' ea/VS ] T?«- 
yjtfjauctj* Sc i i Lstmo 

TwHtf, Confilium de requapiam ineo: 
occurrit farpiufcule infraapud Auftorem 
aoftrum, ut lib. u. p. a^. ^kh^t» ^o»t(^-, &C. LT6i fcr byement 

C9mmeraut' h qutque ad beUunt fpeblabant 
pcrtraHami, five, de eis confulcanti, acct- 
dit &c. 

5» « wXtf rx fiexrx Btfjittus ] 
Non Bruti, fed Anuiliorum conjurato- 
rum fervus erat Vindicius. Vide Plu- 
tiich. in Poblicola. CHRONOGRAPHIA. 231 

l\o) etvT« , dLvtiynKi hifya rJ machinatus eft, Dominoapc- 

ictf» JW«tji B P k't« t&J f<j*«- ™ 1C - Brutus > hi f. fta- 

ml^ r i\* avt*. K«i d~ ram omnibus, examini fub- 

0 BpSW, ciu/ejp r VW jecit; totumque Tarquinii con- 

tfwT» ifoV ^ w tJ ?6>? P*V" filium detegere cogit. Fiiius 

«H Wrw i&<mV«r «Jto>, Urit itaque patriconjurationis om- 

**^. ^™7. ~J *&wJ **) nem ieriem mdicavit: pater 

, io inc * c ii«co nlium neci tra- 

«T Taj>*tuH6* O M didit. Senatus deinde Ro- 

«/uoao^ho-i tqT iJ>V OTtTfi # $/0- manus amnis in unum con- 

(j^fjj) mf etuT« cwjTu^tv t* <b&- gregatus , Tarquinium regno 

Mn Ww, YLalvd- ^ 0 *™? e J e «ione ejus in 

*i« Hhln*VmHir {£* f reIata:eurn 

» r _ « , r ^ pnus Confules duos conftitu- 

Tny MMdppfdnAt » «W©- iirent Brutum magnum, & 

Pofcae Tjucm ) tLmiuifv^i r Tey- ColJatinum , Lucretiae conju- 

xu/W &ct<n\ft'af , ef#*>A* t&) gem. His itaque communi 

uMpm *M runammr 1 confcnfu Reipublicac admini- 

dft», it <*»W,«i cto.W- ftworibus dcdgnatis| cautum 

T J «* „~ * deindc erat , ne unquam Po- 

tmmt «r*n» «Tvo, r B F «tov r teflas Regia in R oniam de . 

(u-utv, J9 r Ko^curnw, r ajff*. nuoadmitteretur. Excrcitum 

1* Amx^hti^ «/>oi&6iy # ToMTf/flW etiam , quem fecum habuit 

Pa^oir, «©aCct^o^«f iJ>'otr Tarquinius , per iitcras hor- 

tout****» iwmritvi tyroZ tati ^nt, uti regem defere- 

~ ' 7 A ' i t rent: quod & fadtum cft. Bru- 

Aif^ ^Md tPT* Pmw 7& tus ve ^ Q Conful fadtus> fcr- 

^jf< Jt^ ^ 71 ^ 7 " vum fuum Vindicium Sena- 

«yTK TapKtwU , ^anMmfV ctu7»y tus & popuii in confpeclum 

i)*7iiwl HfJwij adduxit, ob fidem cjus Do- 

SXdw i BpSrer, tiSimt mino P r *ftifam , beneficium 

4 mjWnr* ^ A'^k iv*- ei re P enf aturus. Feftivitatem 

rT A^ R T S itaque folennem 7^ in . 

y»r # tM ?*Kot r Bi^Ktot, dixit , & con fcen{o throno 

1//6J ^cnroTH» &Ai>&(m.t tooiitA mt»yj?iYJMi tX £Jk» 9 y&$ia*t 

■ &fepeetiam, ^'^? , infra apud y**rdt&tn fcribicur, in Gloll. Bafi- 
auftorcm noftrum > intrimis » deiride , licor. 

cx- Digitized by Google 232 v JOANNIS MALAL£ 

excelfo, fervum fuum Vindici- h vr$ trbthu Chu&tj ttj»)*yt tgv 

um loco eciam fublimiore fibi ^ ty sixjoy b £4« irnxps (wt*- >y 

e xegione collocavit ■ deinde ^ ^ „ — g £ 

manum dextram protendens , „ _ < /M ' 

tres ei alapas palma lmpegit * • „ r « ~ * 

fuper faciem , elata hac voce r mj* mtpt&t tmtytyw, xpw 

locutus. «Excuflb, Vindicie, fit tpn rao7tr SmM^kpkQf 9 f 

«fervitutistux jugo, fervilem ^ ^K^as iiy\w , 2 B/kJ>V<, 

• conditionem tuam exuas ,• & 5, ^ w hJh^gr fcyir, i^- 

« Romanae Jibertatis thorace _ .. - , , . » 

cde^nceps indutus s quamdiu « L***™ ^5*^**» 

« vixeris incedas. Anulum de- * aw» r <r* ^otoy. Kau 

inde aurcum fuo digito de- d$tkl$*& ex. f tfi<t* ^ 1 ^^ 

tra&um , dexterac ejus im- A|(9y ^ucriV, ImCtyv us ¥ frfyw 

pofuic: <3c concefla etiam ei tf - T ~ - JUroV *} *£w 

faculcatum fuarum portione t ffJL * * s * «• -s. ' 

ahqua, Comitem fecit. Diem v ?VV\ « r *« - 

autem Celebritatis hujus , vo- *&tr*s ■ r nito *tupj t>gt»*, 

cavit Confilia ac fi diceres , a kWa/ss, 2<a&> fcp^wXu/ofcew, Trape- 

!>/>/» Largitionis. Infuper eti- ttfAepaL. nposaSja*" Xj to7* arap* 

am Proconfulibus omnibus ^Chn^tv vfcraW ap- 

Provinciarum Praefedis im- ^ i^oyifr, T? tfr? >W- 

peravit, uti eodem die facrum * ,v 'V % ' V - 

pervigilium , & Feftum anni- P* « T <ST "P*' *> 

verfarium Juftiti* celebra- fo?T&o tm Atx« ^il^y, fir /Kfa- 

rent ; in memoriam eje&i ^itwjov 71/V xj 1 t* ^oipxxuuia viW, 

Tarquinii, & Libertatis pro £ j ^ \us%ei*< ™$ 

mericis Vmdicio conceOx.. uc M j j Tk 

hinc nimirum fer^i omnes . V,- 

documenta fibi fumerent, de- ^ 0 '^^ ™ 0l)U7 "*> 

debitam Dominis fidem prx- yv»(metv vlif Ufoif ftaxriTzut, x} 

» 

& c. 1 Vidcs Leaor, quam honorifice cum yntPQX>ns *t*>i&. ] Nova h«c vocabuli 

Vindicio agit auftor nofter : miror ta- i, u j us interpretatio , RomamTqua inco- 

men quo auaore , ifta protulerit. Li- g nita , Qttidfi 9TO(!»ovw,noni TroPff^i-, ■» U ****** panem arcendis fctlcrtbus tQ >ffi ^ f acit . - Atque in hoc ienfu . 

Tt/owiw Digitized by Google chronographia: 23) 

Tvitwtnt ihJLStel&f ee^/^j ^ 77- ftandi j libertatem , & hono- 
/uuiV. Atjkoc Konrihict ot vsr«7?**/ res tantos pro meritis repor- 

?3,^ x ~ _ _ » * v luies ubique Provinciarum , 

« Sofennitatea illas ufque adhuc 

AiC/@^ 0 ^or, 67ifo/ *o?v\o/ pompamaxima ceiebrant. Dc 

na^ct-v^T». hisautem fapiens Livius, alii- 

< r , r . , 5 Longo autem poft tempo- 

^ 0 ' r^kWi^A^ re , Gaiii in Romanos iniur- 

PapMots' w t«7» >F8<7a » <rjf- gentes , bellum eis intule- 

xXht®* Pdfjwfy <o&>xic>tTaTo y&r' runt quod ubi intcJIexifTec 

«»r$f fpdL-myh Jluj*np- 1 hifMv ^ enatus Romanus, miflus eft 

x m , Iinus, dux foruffimus. Pa- 

S ^ ?«7Z>, TGAJ^- ravit hicflb | exercitum bd . 

x&>tix.tov ^ «p^^r *ir T»r TtthhUs' licofimmum j & in Galli- 
>9 ovt&thct>f irihtflov ^ Ik^hji xj 1 am profedtus, commiffbque 
xp«t@\ Keu tins/ttfftf , £Wu- cum Gailis pradio, eos pro- 

lyjnt $p*t*> »9 Jtyr hsm <J)a fenatum, exercitum , popu- 

t»to IhuTm^n » <n/ fx>.«T@», 3^ Wr- lumque faftidire animo vi- 

7*f. *3w»3»V \xm ly- *" us e ^ : quod fenatus qui- 

3?5 ^t? , «irfxAai»;, Jrr®* i> dc , m * cacce {iq ue omnes acgrc 
jW*» * tulerunt. In eum etiam ma- 

^^,0^77^0^,3x^7«- chinatus cft Febmarius ui . 

>o^« e* #w ?F TotM^, dam , adverfarius potens, Se- 

natorii 

I. 7V£«v»>iaav7T5 91 r<«^fl/J 7v^t» fere confundit: non enim Manltus, fcd 

Hitruj apud noftrum , pro, arma. in ali- Camillus in Gallos Senones cum cxcr- 

ei%em fumert five in altiuem infnrgcre, paf. citu dux miffuseft. Qu* vero dcincepf 

fim ufurpari , hic /emel monuiiTe faiis referr > de Rc g no aftcdato , Scnatuqut 

ht : exemplum unicum hic profcram , O 51 ^ 0 » h * c Ma f n,ii func v ccvjpt&>v } TvajMiffzo&t; r u^y^-m cptid fit iftud >&Tuycfy<&' '- in quem 

wtoV //oc /«^ cammottu Imptrator , 4 camen reae animadvertit doiriffimusjac. 

«rww, vim FrafcZio fm iltatam* Goar. in Notis futs Pofterioribus ad Ce- 

ti/Pit,-r. rvitit Armn cfirn n i li i 1 -liit.l i (V piT/w/ txegit. dren. t&m^ pcu cnim nihil aliud cft 

2 . MilAitfi K*67nT«ATvcv] quam dectndo, & ^tw^'/^^ ^> 

Manli», & Camilli gefta au aor kic tni- ^J^, - genert dtfandent : quod nos An- 

g S fcli" Digitized by Google 234 JOANNIS MALAL£ 

natorii ordinis vir , 6cexGal- WjtcucLd*. ief *<jftCWtv> $ ««• 
lis oriundus. Convocato enim crtAdoylo* r MtO^iwot ng.invt*Kiv*£ 
Confilio, cum Comitium in- y ^ ^o^, 
traret Manlius Capitolmui > % , . fcC ^ ^ ttV> 
Februanus exurgens, reliquis "» . ; r ~ •* 

ienatoribus aflidentibus , ita ™ M**M«w. « T« **T« P«- 
eum allocutus eft. ' Quorfum 4 yutiw vtXAi<r*vTos 7w T<xM*f ov 77* 
*tu, Manli* tam te fuperbe s {AjQvofMX****')** 
«geris; quafi, tua fola vir- c ^ p^;^ ^ r «* rif xaA*. 
«tute, parta effet nxc in Gal- t - . , 1^«*. A » « • _~ 
«los victoria? Nos Koma- „ „ T ^ , 

*nam Fortunam ubique vi- •» « ™J» "*w°<* wwwry 
«ctricem agnofcimus. Sed ne- c ^ctp^« j£ <tv to- 
'que nos Yatet hujus tui fa- * oxmcnu 7«* V&fMu^s* o-ap i* it- 
«faftus caufa: nempe affe- < jjfrm Koe ; a H *Wfie 70*7* 
<&ati regni fpes tua. Sed . . . ^ ^ s 

'fruftraens. Haec ubi audif- , »^ f v *, 

fem : fenatus, exercitus, & po- W, «a* *al M**iW< 
pulus, infurgebant una omnes wW*v O */V «Th^ czwecsae ^ 
in Manlium Capitolinum : & ^vdyJxu r avk\nTH f lCdn^ 
populus quidem , fenatu eti- ^ V&pK r ouj- 

am affentieme, clacis voci- wV M *W»r* K**n**w- Sp* 
bus, eum ex urbe ejici poftu- e , , % . _ 

Jabat. Manlius itaque cavens r 9*7*, «j r l*fm, 

fibi ab exercitu , populoque, ir tAoJf «t*jcm, ^i- 

fcceftit in prscdia fua, non oiay 4 htyo^ns A<y«Wc« y&yw* 
procul ab Apulia fitaj ubi %{m Jj&ffiii*%i%m. Ex«y« «/V 
deinde latitavit. Fuga autem ^ >fow , WaSi , j « w PfV . 
eius Romx nota, doroum e- , . „ , ^ s , » 
jus populus invafit, bonaque ^ ** «** * 
ejus omnia diripuit. a^^ipofm ^nj ^«p^t^. 

Galli interim , ubi audiffent , °J ^P'^' 
Manlium ex urbe pulfum effe, cWm w ^roAt^,'^- glicc «iam dicimus , Dtfctnded ffom A*>«VIa t&nyw : ^tbenit regnavit Ce- 

fuch a Stocb- Hujus aucera exempU fex- crops quidam^ab v>£gjptiit origincm duccnt. 

cenca ex hoc noftro proferre licec : uci Cecropem autem A gypcium fuifle, re- 

lib. t p. «5« d€ PerJeo Jonitat vifence ftes habemus Suidam, Eufebium , ali- 

ha?c habec : yiovrts cu/t** ot ou.i*i Ap- ofcjue. 

yui l*7JT>A<TWj , otx st(^ C4t § t i(9t*Ci»7j'a» y> iioTA^wr®- ] 

^J8» Ttf»» Ac^uev» tfnvrns Kofjfyir» habet Cedrenus mend»fe. 
«iry^ota/ «.'tx!v. Ica etiam Hb. 4.. p. 3 Kwemvr, & ^; fc »7jo», Conventnt , 

de Cecrope verba habens, T S, j <We cto/?ta , apud noftrum habemu» Digitized by Google x CHRONOGRAPHIA 235; 

fjuw i*f*niAmv*T&<r*,*S$i»< ^ellum contra Romanos in- 

ZU ifciW* hnlrtmc *_ # ftaurant > Du cem conlhtuen- 

Hi * Wjik tes fibi ftrenuum, Brennum 

M*Nm*> ofrigfCMdl fcio *»- nom j ne . Hic icaque, miflis 

/t/)ff. Keci cpMo-nf 0 hfivot |*5 9 inprimis qui Janitores urbis 

l&ifrnf hwkSw b ry Veipn, ksh clanculo interficerent , portaf- 
*«peA«Cfr *lrUi * rv*lot h q u « fibi aperirent : Romam 

a / * . repente ingreflus, urbem no- 

T mmeiAw * & * tempeituofa cepit, men- 

Mtoj6r mcmw** % w fis rextilis die xv> t u ft 0 dibus 

lpejhQr7Uf qwZoxu rnf fl-opTttp'»* f autcm interfe&is, ingenscon 

*j avoT^at <wrt$ & 7ro'pT*r. Kai ri* fternatio fadta eft benatores 

7»y <po,<&oMw, j i^JtTv *} vero certiores fafli urbem 

>nVm .? * m^W 2Sff *Sf 

• • 1 v » * confuluerunt : ex urbis au- 

Y"^^' W tem primariis plurimi, cum 

^awfpoi ^ # *•'*!<* h*pa&i t uxoribus, & Jiberis . bonif- 

nw yuuai %i ri vuvott , f ?ff»A3o> sv que fuis omnibus, in tem- 

*nS Kifft^ 70 ftfftr ? AAr, plum Jovis Capitolini fe re- 

tf? t*f Uim Wful**?. n*p^fle- ceperunt. Urbe autcm a Bren- 

SI J « « - *»_ : 1 « n ' no capta, multi ex civibus , 

C*lJBp»ro< rU *»ai» P«- ex ^jg^, etiam nonnulli 

, ^Ttffir<pae(« Totottf to- gi a( jio perieruftt» captivique 

hktut } Ksfi rnttf ffi qamuty » abdu&i funt. Capitolium c- 

aix^^W W <W* tiam obfidione cingebat; ut 

Hftpxfr W KMtmW. M Senatores illic congregatos, 

Une U m)nri «,\*l*ndt v_. £k UQa CU!Tl dlVltllS Ipforum OC- 

okto^ ir twnt nhtornw, hsh CU p are t. Senatores vero qui 

tm 2£»p*t* avrjf . btwnStrrtf 0 opportunitatera habuerunt hoc 

'tl cv{kkmvko) «^tf-vjfltr, «ftowfyof faciendi , Manlium per lite- 

? MetfAiWo* KctnTtohtvv ruuct%*i r ras implorarunt, uti copiis, 1. P W }u»*-m c* -mXiMn] deinctps vocants cfi } <?U9 ntmine -Zarbari 

Regc/piinclpefque omne. minores , Vucts fuos ajptllarc foltnt. ^ 

KjJ* Imperatorem vero (olum S^,'., ^ ^ »d« ^ c 3 . W 

▼oatos fupra monuimus : fed & Duces temp?s» n?n hybernum, fed tempe- 

fuos vocafle Barbaros, tum ex hoc *«ofud» fignificaf, uti patebit t* k- 

iuo rj7»f » quentibus c«erum fuavifllmx hujusde 

auaonsloco tum ex Procopio apparet, J cbruario Narratiunculsc medullam ex- 

Goth ubi de Theudenco loouens cerpferunt etiam Suidas , & Cedreous, 

quiGothorum, Italiarque copias fibi fub- hic ; de Man i io , ille vero de Camillo; 

jccerat, fi*mX$w «mcn nomen , aut inftituta f abu la. Unde vero hauferint, 

g g x quae Digitized by Google 236 JOANNIS MALAL£ 

qu». per urbes , regionefquc ^ A/K £ ^ w Va^jutl&v ev-m 
Romanas diftnbuta erant, in , tf ^i» s?*Wr, £ Ia*o tfr fe- 
unum collecris, ln auxihum r - ^ n f * * „ / 

fibiveniret. Manlius, acceptis ****** ™ P ^> T *" <l 
fenatus literis, atqueindeRo- «W- Kc " «fc&*f*M' * 
mam captam, Capitoliumque *i>J>cAmtk yptLfjtfjLcnu o Mahhtav 
obfefliim efle a Brenno Gal- KamTuhivQr, ym ©w » 
lorum duce edocrus , animo Pa ; w * Ktf ^ ;or ^ p « p «. 

turbatuseft. Sine mora itaque , \ ~ „ / * v »/J/ 
copiis undequaque colledis, in 7114 T * ^>V>«&™' 
Brennum proficifcitur ip um- *7*f<*X>* ^ fwtjay»? e«- 

que ex improvifo aggrefius , 3*W WyToSty s^m^ s?etT« , ^ 
cxercitumque fuum no&udu- o^<m< , *K$t jc? r Bp»r* \nyl< 
cens pcr urbis plateas, Bren- fyfa^ ^^M^W «V Prf- 

num, exercitumque ejus, me- , . n ^ . j 'e ^ 

dius intereos, aJoritur. V,ai- * JT' 

li autem ignari locorum , gla- l ( m h * *-oM«r, 

dio ceciderunt : Brennoque *j ^waw r Bpwov j£ tkV 
ipli comprehenfo Manlius ca- «^tk jRtrwj £sfk*, ^a?. k*/ 
put amputavit, contoque af- «fci^^, «artAaftw * mlrir 
rixit. x xercitu ltaque , duci- R *■ ^ • A * 

bu'que etiam eju* 4 omnibus B ^°' ?T ?! ^ 
cxcifis, captivos Romanos li- hl ™ ™™* % "•S" w *■ 
beravit omnes ; bonis etiam, ou/t«. k«/ T***w3tt «As ow- 

quae diripuerant Galli, recu- t«, 2^ T «V ^»704 ctuT* h&ta* 
peratis omnibus. Senatus au- w \j*r, «^J^to ?r*W 
tem Romanus, poft vi&ori- * ' D » * , / 
am a Manlio Capitohno ad- / . T ^ , , , 
cptam, ex Capitolio defcen- Ai w> f* 1 " 71 * ™ ^ 
dens, Romanae Reipublicse W <m&tPd»$irm. k** tfahKr* 
adminiftrationem totam uni, « mhxnTQr Vvf&uw ix f K«Tf- 
Manlio conceflerunt; exer- ^ ? ^ ^ MccWj»-®- 

duo lufrragantibus. Manhus » «/ # r ; r 
igitur Capitolinqs Roma fua "^» cttxct «raJ^W, ^ *nJ 
iterum potitus, ob urbis pro- ^ «fate«p$lm *vTti> autqv ^i- 

vovJ)otK&v Ttt Vajuaiw <zs&>fyct7a* T. IjW^IT* 5?«-n>'v] Scribfndum, chius: Koa^ «f^», nyt^enf. Vcrura 
ifKxfy-ni a vsrbo K( t%uuf , fedeo : ut Comitum varia crant, diverlaque mupcra, 
fje Prapfidiariis intelligatur. • de quibus Vide Mcurfii Gloffar. Digitized by Googl CHRONOGR. APHI A. 237 

» 

™$n M * ^Arvpy ? To^«f tinus direptioncs, Romano- 

P^*r, ^ 76* Kf,£9fr?« nimque viftorum ign°mim- 

^ i \- .1 p «' / » am, mdignatione commotus 

PdWtfiar. Er 5 7^ xtyybtp fxbjn cif< Menfis vcro Sextilis no- 

Efr/Wap, 1 t etwTK /t^u/of lar rnen immutari voluic •> & ran- 

f&s iKoKoCaw, <5r Jbmavfc* -$uo- quam Rebus Romanis infau- 

^« T* toa« P«'p»' &.^tp«?« «i, dierum ejus numerum de- 

£ 7. 8r 0t u« «W, ,Wti »aiK* FT 17 * Comprchenfo de- 

? r i • mde Februano fenatore, ini- 

ror. 2 T ,r/i «ta*»* mico fuo> qu . machinatl oni- 

♦ i^jv ajjTv, r wma-K&cLmf- ^ f u j s au & or fuit, ut ex urbe 

tm <«Jt;J, ivQtMtTt QtC?*oiew , «r ejiceretur Manlius; bona ejus 

w miwm avrip ■ ht£K*%»a* omnia diripit , ipfiufque in 
Sg«*r sdW P*>»r, £ «Vw militibus fuis, qui 

1 , ~ . / . ' *«f# , 1 urbis Romse ultionem fecum 

<**«r j* advenerant, diftribuit. fcena- 

o^oir «u7tf iqtyAtfi 6A^6kw tum porr0) exercitumque his 

rptfTrJ </6t* <lvt* ttt inJiKHOif rnt affatus ; 'Fcbruarius, inquit, 

imtoof Paju»r ' a&ava>f*w rn c ifte a Gallis oriundus eft , 

«,r«Air«, A Tii c P *tJ, Sn , Znt **• v °s probe no.Us: quo- 

o' njfis wA ■ > «.«2. c rum etiam ln vindictam ilta 

a* *«r ^rr^,^ « , in me mac hinatus eft. Sed 

AsbA»' aetxawr f*J>jc** ^71- c& vitam agitignominiofam: 

cKcAjctoi fioi. Exi *w IwCote-- c eft enim Cincedus ; nec 

fdpw Cior 651 $ nbmf&t a) ** f in urbe Roma degere jure 

lyjhZ ttMf tfaSf b rf P*Vr ' POtcft. Quin potius ejicia- 

y r i UCh»$lw*t «Mr «t>- ' tur inglorius , nomenque c- 

0- , M . ^ y ~ .t c jus, ctiam vivente lpfo, ae- 

TI**,,* 1 Meatur. Vos vero ipfum Diis 

^uTa/ T9 oro^at o!ut« ; JbSUZ&t c Manibus devovete. Annu- 

etvTOf tlf 3vo7aw To?f j&itiybofiQK ente fenatu > cum exercitu, 

^o?r. ifiwmatf * luUhwrQr , Februarius ftatim infignibus 

$ h r P «Wr< omnibus exutus eft, nudufque 

~ ^ , r t/ .^, , T fadus. Tum vero ftorea in- 

^^^rftnp^ dutum, funiculoque prxcin- 

)9 ifoihnnf *um$*%*9t »39 <3:um 3 v^rnaculis cum , five 

*5fei^«W ctvToV ^o/rw fjJojttof 9 Excubitoribus tradiderunt, uti 

virgis I. tk «Mfplri* nlsipbutiis- iP«d Suidtm, ncn aatcm de Manlio, 

hoZaoti' ] hanc dierum menfis hujus narrantur. ( , w 

decurtationis caufam reperiffe fe in qui- *t <&4&**< 

bufdam Dionis Excerptis MS. refertCl. tnUfl Ojiid hoc vocabulum, «;»«».^ 

Salmafius Plinian. Exercit. in Solm. ubi fit, aon habeodicerc: ncc enim inveni- 

tamen h*c omnia dc Camillo, ficut 8c tur apud Suidam , nec Cedrenum i qm g g i Digitized by Google 238 JOANNIS MALALiE 

virgis csedentes , clamarent : ZhSur td oyoft* ? oujtk oi/fxAw 

Fihruari : quod Graecis x ; jy ns&sti%t»s cc^tS, t,X 

idemeft, ac fi diceres, ^ ^ ^ - 

«fe«*rjff. Atque hunc ln mo- ™, 7« . . , 

dum fenator ifte Februarius, * *»™ S*"™ *^W ,0 f* 

ejc&us cx urbe, periit, Diis w@* rh*tuAQr r //Mvof 

Manibus Sacrarus. Cavebat Jumt» kx f Aii^' Kthc^ouf 1 to?* 

etiam Edi&o Manlius, ut r?r^i*,4fenAw * £<t- 

Menfis Sextilia in pofterum, faW ^ . 

.rebruarius, a ocnatore lfto - „ , f , , *, „ 

diceretur: uti menfis infau- T * 

ftus nomen etiam inaufpica- Etokw/J >a»oth, Ex.£* tfarlti. Kat 

tum , & inhonorandum ha» aw UfiXnSwV ths* inMax Pu- 

beret. Sacerdotibus etiam Sa- 3 ootvV »6\»hj»V, hftetfat, 

crificia indixit Manlius u eo- „7, ^vWdw 3wir. 

dem menfe peragenda , Quin- , , . ~ « ~ e »1 
etiam urbibus Roman*diti- 

onis univcrfis-impcravit; uti, M***w ww«rdww iv ttJ ewrjf 

anniverfarioritu,fimulachrum f4u>/ ^pk^jo»' h Mp* 

quoddam, ftorea, funiculo- $-9 woM Pa^ojv to 3uv'td 3^«^ 

quc circumcindura , eodem ¥ ^p^^ ? ^ov j/it&u , 

quo Februanus modo, vir- s 1 WT , . T0 ..^ 1 ft. 

gis extra urbem ciederetur : 714 AM X ** ' /* T , $TGr f , 

nempehoc facientes, in odi- ***** rut *iCp*«p/of , Tor w 

um menfis Februarii ; in me- n*p/T?#or tdJj& y r*f T&hiat 

moriam vero Brenni , cum W?o,u^or iiw t» B?ww , xj 

Gallis fuis, profligati, Man- r «W, oW>*r f/k^ , J 

AT C rL !? er l arium vi • ^ tS »v*«r « nunJm» U- 

ctas. Durat autcm mos lfte, ~7 , „ „ „ 

fmgulis Romanorum urbibus °^ ^ fwl 6&, , f ™ fU »> 

obiervatus, in hunc ufque iUi&tfa vki* 2*ft*iw, Hrm* 

dicra. lfta autem defumpta %x3%<ni »v?ot it QUMtorUf 
funt ex codice quodam, quem 

tamen urcrque htnc Februarii narrant funt ai Xj&vpiTXvrtf 7tJ hf<&£Z" , 

hiftoriolana : Suidas. ^ r *r y*p- Trtimni Miniftri: ^ T «i liarij^f r«y7*i 

^cfetoA/^^w \^«3-ft», &c. Cedrenus, *A«». 

dus, frequenter oc- 
recentier«s j quid 
videanc doai- runt. ^Aou, ] frptK**, ifli apad suidam Scr. ^o^^N^.'. ^9 Digitized by Google » I ♦ - CHRONOGRAPHIA. 

19 dvayvlt , *Zfov ^hyi^a^lw i« urbe ThefTalonica inveni ; 

ibi jg/CAor- 1 Exfc™ Bct,y/v/« cu ^ s filit Titulus : Bm- 
, * 1 *• ntchti, Cbronographi Romani > 

FmfM* fgpvt***. Hijnria. 

4 M11W 3 r ^o/XMnei t«<- \W-* Poftea vcro quam Confules 

t« !t» *roW, »'*#> -»C«r«Adt« Romanam , Rem P, ub ^ P Iures 
m 0 v ^ * per annos adminiitraiienr, rc- 

v&tqt o»wCwof A«#yiisw. or j; ium rurfus imperium primus 

Imfu^n r Mdftjoffi Ket-oiTO- incroduxit Odtavianus Augu- 
xirp. Tri^dMit Tof i&KQiwi&f ftus ; qui Manlium Capitoli- 
«fCpvoipfoy /"^* /uoW' fKTtt- num culpa,vit, quod inaufpi- 
oft/o* 5 A^r®-, catum meufcm Februarium 

.< „ , , ~ , ** inter menfes medium pofuif- 

c/>* S** cWT« X*\*n*S , TO 0F0- fet j divino fuo ^ diao 

tk *j£p«*p/« p&aoVi*ffop OTf- cavitj uti in poftcrum Febru- 

iav ffi plwov g7ufr oW arius in ferie menfium ulti- 

owr», to "iJtov i<wT* ovoixct aZ>»- mus effet: cjus autem in loco, 

sw, t n ov iKToy * &i t» menfem a primo fextum. fuo 

v * v «i . , , , v > • ' w nomine, Auiutum vocan juf- 

x, r * 7 A , Jtf «« ; «««- fit . anteC ede„cem vero men- 

w */r to ojofxee t 3«« o*r», I«- fem t k Caiiaris avunculi no- 

Ai« Ka/Wpof. mine , Julium , vocari vo- 

MstJ JV to bCX^tfi tof ^ 1 *' _ 4 - 

, ' m , . , Poft Tarqujnium vero re- 

rofKtwiw T„f faihHV* Jiyutw gnQ c j e£kun ^ R em publicam 

t(w 0/ «e*<pHfAlo# V7M.7VI adminiftrarunt iupradi&i duo 

<tio y BfSW b tdyaU) * t)0 Kccax*- Confules, Brutus magnus , Sc 

•Bvot, 0 aiiho T»r AmyniiW- w Collatinus, Lucretiae conjux ; 

i*H Smw **M,f*t *>JP* h0s ' T al {f multij ul ^ uc 

' zu w ad Caefarcm Julium j per ipa- 

I«Ai», 0^1 67» . tium ann0 rum cccclxiv, 

>ribus aucem fupx 
Joachimum , Judaeo- Er ii Tut «a«ipH^o/f zgfooit, Tcmporibus autera fupradi- 
iplacueitA, %AfKf Q9t tyc** dis^ poft Joacr En tibi fonrem facrum, l-x quo fabulam rmU% c;x 79 pj^y^^^occ/ oJixJf F«/0F 

Banc pulchcrnmam haufit Auftor no- j«> <0y 

^5 SoW^Scr.WoW ^ VoK.^]Scr. Ko^- 

, . . . fc # r. Ajfe. Jfo^ SfJ aliquii 

5. -n» «».«0 ? Mcdeeffe videtur 5 aut t m redundat: 

caJr^ ] Cn.inti!em menfem, Julium/ab deinde f crib endum , lccU^ q^ikx. 

Antonio nominarum ideo , quod tfto tus crat Judxorum Ponrifex, & Jannx- 

menfe C. Juhus natus fuerat , afferit Qm non j oachimUro /ecutus eft , tefte 

Cedrenus : Q i»Xt®< plw isMtrni?,^ cht. Alex. Au&otc. 

" rum Digitized by Google 240 JOANNIS MALALiE 

rum Pontifcx maximus erat «r ffi IvJkim* Tav c/V e>\w&9 

"Addus. Floruit codem tesn- QtKonpQt -m^uif Xtkiw o<ne 

pore, apud Gr«cos,PJatoPhi. d h T/ ^ 6f ~ 

lofophus. Hic ad I lmxum * „ % ~~ . _ % . #* 

de Oco fcribens, ifta protu- *™' °"> " » 

<lit: nempcEflemixDivinx fj^j 9 mump*, % 3iow- 

c tria quidem eiTe Nomina j «itjwV t|) divov , 70 ct;«3ov , 79 

< Potentiam vero, & Deita q\ktuoov 7« mrm 9 «TcvrepoK au- 

<tem unam. Caufam vero w ,^ i^WwTiw 

primam dixit, Bonum : quod / ' • y 1 

ommbus eft propitium : fe- -^> vC^ *W , 

cundam vero Caufam dixit, »™ t{™>6r»« 7« w&t*. T*f 

Mentem , rerum omnium Opi- ooul «fwV ftwipif [mom \<srdf- 

fkem : 1 ertiam autem , Spiri- ynv ^tovnzt aujohoy^in. Tcwt% 

tum Vivifbmm» omnia vivifi- Kue ,'^Qr, 5 W7B1& «iVjh- 

cantem. Tres itaque roten» _ . . * * # • 7 r 

nas, unam efle Deitatem, con- 7 / f , , K 

fefiiis eft. HxcCyriJJus,fan- *f oJ „ W 

&iflimus Alexandrix Epifco- t« famMmt tzZ 

pus, in fuis protulit fcriptis j 7mect.Cd.Tw Aejajy* 077 t&J *>/- 

contra Apoftatam Julianum ^ TetdJk , tif wr. 

Imperatorem : qui etiam afle- '„ _ fl£j 7 « 

rit f Trinitatis Sandx Unita- «0«^r, 71 

tem Divinam prxdixifle om- ^ 6 ^- x „ m % m 

nes, futuri licet ignaros. Er «Ai w jgovots <n clut* Ukcl- 

Platonis autem tempore, gtovQr, aj «ttooi pohwpoi 9 

PhilofophiametiamapudGrx- e^W tmtJsmi, Snvpw il) Ai- 

co3 docucrunt, Xenophon, /r ^ A W 01W *«'- 

^Efchines, 6c Anftoteles-.qui 5 1 * 

introduxeruntinmundumEr- ^ W^X^ »fW 

rorem illum, de Tanfmlra- ™* *^<*™<'JW p 

tlone Animarum. Ferunt inde, s-ka, Su^tTgp* ? Aar^ov®*, 

Callifthus, Lycaonis filix, a- >|i/^»d«^ tU ifw * ilw j Ivm- 

nimam , in urfam , Hippoma- 9v^Wf« r m^p^?, 

nis, Megarei filix, in Leo- , # , , ? f 

nem^Jus, Inachi filix, in , . T 3 1 ' v ^^F a T 

Juvencam; Atalantx, Schce- X*utSkf4*tory t AiuKavTiw, 

nei filiam, in Pavonem , Phi- 3u^t7i'pflt r ^oir^f, ii< 7u»roc- ^ ^ I. riu/ /V Ia-TreX^t/ ] Hippome- commuutos pcrhibent Mythologi La- 
nem, Macharei, non filiam, fed filium, 

eum Atalanta in matris Deoruro tem- 2. rioi ^ iu>.k> ;'<o S(C t/f •mZfet'] 

plo rem habere aufum , in Leonem , Argum quidem in Bftvonem converfum 

smaham vero Aulantam in lesenam , legimus. Digitized by Google CHRONOG RAPHIA. 4 +r 

i *ikoi*iKd»fiv}Jlif* Vtotimy , & lomclae, Pandionis filiae, in 

vtMrfw- ¥ n P ^ s # -WW^ hiTundiaero ; Prognes vcro, 

«m»f,ff#«ii4fci fl«0o/,3v- Niobes, Tantali filiscinfax- 

>em'pa tT^tk, 3 h*- um tranfmigraiTe. Cujulmodi 

7tpA**X t ^^ eu - **** 7 " a *'~ a ^ a plurima fabulati iunt itli, 

77va 6^>A6>**r aint, W °< & 4 ui eos fecuci funu 

(*4T CWTVf. 

Mt-m j ii r HPnutiof Apt«£sp- Poft «tediaum vcro Ar- 

y D , r 1 , I; ~ taxerxem Perfarum regem de- 

^tnAect Ufpm», ™»y * mortuum, regnum fufcepit 

^iUoihdaif &xQr>itic (WT** q&* Ochus, filius ejus. /EgyptiiS 

rxoKtfjumf hlymioif) 19 xttohttC'e hic bellum intulit j regionem- 

<x&4 ? Ai^tt?», jc} dL7to>h*<rif que corum totam fubadtam , 

«Mri- r <\i>3ft» <*evaftavit. ^gyptiis eotem- 

W7i?NttWtt,5?«,U r 1orAf- P°f e im P era ^P Nedanabus: 

/ D «7^TO«f, . f . ~ 6 % q Ul > Gum ex Divinatione per 

wo^mwr.^rbfjo^/ °* p e lvim intellcxiiTct, ifcgytv 

Xooy, Q<t<n\t* Ilipfl^r, s^a«£«V tum ab Ocho, Perfarum rege^ 

# itiyjjRof. Of wsf<lou ( j$p& # occupaum iri ; ton(a coma^ 

2 Jfctr # «ff^ a*r2, jt} niutatoque veftitu Rcgio, per 

. >r • - 1 jo Jl* . . j 5 ' , Peluiium, ad Pellam , Mace- 

«t, * M« >K«™ , donix urbem } transfu > ic ubi 

t^t/}* </)<t 7w/ n»\K0itf 0 <«/to< deinde vixit. 

i JjtTfiCift — — • ■ 1 ■ !_ 

■ ■ ■ m • 

_ _ 

*U %i*.iliw 1 Imo in Lufciniam , I ta etiam Glycas, Annal part. x« .<5w;*r» 
Progne vero foror in Hirundinem mu- ftr vMicinationem^ qus pelvi fottt fieri, 

uim dicuntur. futurum cognovtfet, ut */£g/put in bofiium 

z. rlw \mZlw t JvytTio* 5 T*- fotefiattm vemrct t &c. Hujua prafftigia- 
% / t t , ^ XT '•/ '^,^ rum etiam meminerunt Eufcbius. Ce* 

£*>tk] Scr. vA. >rm& drenuS| c^Aje,. ^Sor, aliique. 

* T«^7»Ai/. 6> Xa«»,i«fi«AinHiCii»1 Scr* 

Auctoris diQiORem fecuti , de Animx \ N , , . - M .n_ n . nM j.. 
tantum Tranlmigratione t ifta reddidi- 7-*»* "^1™°^ 

M^^on dl V Nf^,^.J; 

pythagorica animarum tranfmigrationc, iU AtSioTnet* , A ••xigai , ##V 

loquuntut i^abularum iftarum auaores. Mflf>tif%Fi'flM' , jJ^V OXviA.7n*h 

4. iScunA&vTf vlec etvrv J at^if y^i* V/«r A^.f- 

/ftaxerxis filitis quidem crat Ochus, ied ^A #f 3^. 
Spurius. vide Ctetiam. 

h h fcodeni Digitized by Google 242 JOANNIS MALALiE. 

Eodem tempore increbuic 69 rJ h nf tw<nS $ h 7* 
famaNe&anabum cum Olym- ^ti ^ OAufxWA, x} r <MfNt~ 
piade, illufio.iis cujufdam ope, ^ xA< # w 

concubuiire, & ex ca gcnu- ^ ^ ^ & ^ 
ifle Alexandrum:. qucm.-fe- r >J» ^ 

runt , Jovis Ammoms cfle ri- * Ategar^ar, * M>i*jy iw 
lium. Duravit autem prima Au/umv^ wxnpSUueu. K«7t- 
Thebanorum /Egypti Dyna- %i%v * $tt?iKt',cL?$f Aiysmiw, x) 
ftia, per annos cidccccxciii. ^ 7«2- 

Hscc veio fapiens lren^us, ^ 3 4^^^. 
in Chromcis luis fcnpta rc- %J ^ 
liquit. „ w M»w. f • ■ 

lifdem temporibus Pontifex & nS <w>rd h -*px't- 
Judaeorum maximus fuit Ju- potr* wr UJkto» tiJkr 3 ^75- 

das. Sacerdotium autem Ju- ^ J F j; E ^i» ^x/Jf^ 1 ^ «• 
daicumduravitannos,ciDCCli. ^ 

Circa idem tempus , Rho- * , ? . „ , . 
dusinfula,mcnfeOdobri,no. ^T^'* 
#urno tcmpore, tota terrse ^® 1 » rn^, \av ^uIuav m<r- 
motibus conquaflata eft: quo u* i&TUmy$ti •xotoa y h ukii 
tremore Coloflus etiam ad ter- o^wCp/V tWIo* • 4 t-mw « Wm 
ram collapfus cib Eo ccm- ? Ko7vo ~ 5^ ^ - T $ti 
pore Pontifcces maximi Ju- . ^ „ ; x , 

Lorum , totaque gens, tri- * «?Mff«* * Utom^n *. 
buta Affyriis pendebant. Afly- m ito,4>Qm ibfot ^vmm. 
rii autem, cum Ocho, rege luo, Tflta&f^ 3 7075 0/ Aarifw, * x} h 
elatiores fa&i , in terram uni- xaot , farih&i$ ewffl* x} liv^im^ 
verfam imperium exercue- ^ <: ^ ^ ^ iw^SiHi 
runr- Reffnumaue traditum eir # ■» ~ . / ^ „ »» 
m manus Aflynorum , Ferla- 

rum, Medorum>& PaTthorum. w w U ^N»^ , 

Phihppus, per annos xx. qui # v r , f 

cum Theflaliam armis fube- sr» x . osir 

giffet^ vicum, Ikcrmas, an- &re7*%i ibA ®<tos*\'m y ^ *l*Zi 

, . » r- 

_ — — —mm*-^mm 

* ♦ 

c cr ffv^v^lu^i' ffi4i 11« iitv. ] fc fltetfMb te d tou w M i 

x[ i^<^^Tiw»I^W»l«JWO cx ^gypto cgreffo. 

Omnino lcgcn^om , •* lub ht» «risw 5 K«Aefis-5J Svsb 

tcmporibui entm Eoruit Jaddus, Judsco- ^ticcho Ma^no, Syri» rege , accidlffe 

xum Pontifcx fextus i capto PontiH- koc teftatur Eufebius. , 

catu, poft Captivitatemludxorum ex ' f. $ i Xa/^-,J icn fi^(^-, Ut 

Babylone reraiffam. vidc Cbt. Alex. & fupra. 
Eukbium. sd by Google* CHRONOGRAPHI A. *+3 

«,'mf iit^ M*MJ*i*;h W* « a< ^ um > inurbemYaaum, 

, , _#»''( ,. Theflalonicamnominavit. Di- 

w« e»«w^ot«i». ^ *f«U» fius autem au<aor ell f 

yoitilw , 1 xJpta) etpfMf^ A»> i heflalonicam , |»oft temporis 

fwt/©" A' »s«3**>, 07» «i« S»»M* vocatam fuifle , a reginae cu- 

CttnMajn? fo*f ? *imWo« jufdam , a Philippo ortum du- 

«J? «2« e»A»Mr(M. * K«e- centis , nomine, Regnum ve- 

*T « , „ r / ro% (ive Dynaitia Maccdo- 

rffcr h i C~«»*,™ ™*TXf« n ° m ; durav 1t annos dch, 

Mcwuc/W, tw yC, tof <t Gctcn- a( j p^ilippi regnum numera- 

Ktlat t» ewTx */ai«o-tk. ^Sa^ • tos : ficuc in Chronico fuo 

npJ>T*iQf t.vffiCt& o n&pfth* tradidit fapientiffimus«Eufc- 

vorovctfH. bius Pamphili. 

k2 S «fAmror tftfria* * PhiHppo fucceffit, in regno 

K« ^ ™"" w J™rr", Macedonico, Alexander, Phi- 

MaxtJbvitu Ah*&9JtQr l *iai*- lip j f Babyloniis autem , 

■ra. TSj» 3 Bctfr xokiV, 3 ^ 5* Xfi/oy, p Q ft Ochum , imperavit Da- rius Medus, Aflalami F. & im« 
perium mundi tenuit. 

Eo regnante, Romani po- 
tentiores fa&i, imperii fui 
fines ampliarc cceperunt: vi- 
Xcc£oj>7o ilm <&AoyUx* f*vfW )*{' ro fq UC bellicofos in Confu? 
19 QC^Sct^oM^o/ JW>otT«f vMT«e> latum promoventes, regio- 
^Jpctr 0,77^^. nes fubinde totas fibi afferue- 

runt. iQa<n\<l<n Aotp« oe +b M*Jb< 0 Aajh« 
70J CctrtKHds , «ofet^wo/^o/, ©e^*- I. xtf^ €>f£f&S 3 1« etiarn J°- 
Txetz. Chil. 10. 
H ©«oneAai**») *"' x '« • 

CvXtf A«TB. 

K<* rjAi^i raJ t» wtA*^ it' t 5 0i«r- 
- Aa/w primum diaam fniiTe teftatur •Vutf,ij'i-« *^wc*A«* A*irt,K**-- 
fwVJ^» %\Wf&* «W etiam diverfum i Noftro nominis Theflalonicae originem, 
ex Lucillo Tarrxo profert. ^ . 
a . Kocrr^tt a» « /3a«{nA«fli, »|Wi *f- 

£rr«r hic in numero : Carano enim pri- 
mo Macedonum Rege , ufque ad Phi- 
lippum hunc, CGCCLI tantum annos 
cnumerat Eufebius. 

vero excepit Arfes, Ochi F. qui regnum 
tenuit annos U- cui fucct(Gt Darius, 
Arfami F. tefte Eufebio. 

4. i M^(^-,« Aor^AaiA» 3 Scr. 
0 Apwia*, uti habent Eufebius C e dre- 
nus, Glycas : auder tamcn nofter ubique, 
0 AaraAapVi hafeet. h h 2 LIBER Digitized by Google 

N 24+ JOANNIS MALAL£ LIBER OCTAVUS. 

■ • 

D<? ifrgw/ MacedoniciTemporibus, Aoros orAoos. A N N O autem quarto /tp\ 11 A* TiWpry trn tm* 
regnantis Darii Me- 1 /3*oia«W a^u ? M»- di, Aflalami F. exci- f ' A ? Aft3ttA < ^ 

tavitDeus contra Af- , _ r^i 7 

fyrios, Perfas, Parthos, atgue , "*f w 0 060 ' w ^ 

Medos, Alexandrum, Philip- «««^ x* IlSpow, x}lUp3u/*,$ 

pi rilium, Macedonise regem. MnJbif, AAi£**tyoi>, r f MhjuA- 

Vicum hic quendam , Racu- n^ylw, Std/ r */. 

ftim plim vocatum , in ur- wW *. 0*< $ 

bem magnam condidit; quam - » v v , * 

* nomine fuo Alexandriam ^™*? 

appellavit , ma&ata virgine **A^ Pcoc«r/r* »y ojjtos 

intadta, cui nomen ipfe de- Mw «V SAw oVo,ua f hKt£*tSf>ei- 

derat, Macedoniam. Fanum «r , ^u 7 ti<nt xiffa mpdtW, M*- 

etiam Serapidi Spli ; balneum ^jy^ ^ ^ t5 ^fc^ Elt . 

ltem pubhcum, nomine, Hip- «, v € * . 

i. <bS»!uj Xiopjfyiui KUf^luj Vxkv- Sp^oc 49€97tyy QAiecXetTt : vidc cundem 

1 VxKaritv prius di£am aflerit Stc- etiam in AMl**fpi*. w ] VxKariw pnus diftam aflerit Stc- etiam in AX%\uifyi Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 24? 

. i Jbprior,. i purn ; templaque : alia non- 

* « t r. e\.-.*.r. Axi nu a extruxit. Idem Alexan- 

% *n£ «p«. Of»r £w^, der in AlTyriorum faftum fto- 

tfiiSfQf «^ifh|af^@- <>tit<? ; °w njachatus^ comparatis fibi Du- 

$jtal*t tptfnyit, •? >aww'« cibus ftrenuis, concordibuf- 

hvoveiw hwdw, <*&nt «pi- que, prirous cum Dario, Perfa- 

^«t, tJ £Wi*« UipA. rum rege, fortunam belli ten- 

v * - Zf ** ^ • ' pae veniens, btrategium linc 

sjw, ix t*« tdtiw J oyiy m- conftruxic: quem locum ldeo 

Ktvi-m 3&t*iiy** bS y£> yttui- f ic vocavit, quod,cum prius ibi 

ykw 7» t5 «Toxeft», ^ w Mfr de iis, quas ad bellum propofi- 

**t£, £ mtmdxm «Sr5, tum fpeclarent, cum exercitu, 

L'« liJL J^JjU£*«k£ & commilitonibus communi- 

t? pa r K r J '7.1 caffet; exercitum inde tranfmi- 

2*, b*K(K ut * B/3v- fltinoppofltum BithynixEm- 

itcu, Kiyii&iov, AJriut. BaAo^o* p0 rium,Difcos, vocatum. Ubii 

«tf ^Tr^caai *o fcftor sJwTerf- Guomilitesfuosadbellum red- 

/k* , moydjtrtf <tin7t *W deret paratiores , ingenti eos 

> r^J^iit. auri nondere donavit: uaque 

*T" J *r^"Cr Empwinm iftud, Chryfopo- 

■ — - — ■ — ■ 

1. «^«••lfc A wB«,fimplicicer rcficicntc , verba habent , St?*t*><» 

pofiturn apud noftrum ubique fignificat vocat: & tx*M<* T TtTra», 9*1^' » 

JrWoia» AktC*» , Balncum publicum : recentioribus fcilicet Gr«cis uGtata tctr 

atque hoc fatis apparebit ex lib. 10. P«onis corruptela. JtSf^ftllwA 
4 a 43 .ubiouod%s >. 

^ot vocaverar, deinde h^orot tan- vi / e , s t c r fychiut Milcf. in Patr.Conftan- 

tumdicit: *t<w$ cu/79 rv ktujnov tm0 p, torum vocat : jp^» ^ c* 

>*ito» «^Acio;, &C primoj habct} St^t^V » f '^* 

deindc, tj' Js' eoi/Tn bifJ&tttrnt xtV/*o*- o< « ^^yPm» ?t»Aia»« a»<tyis 

^e, , &c. ita etiam lib. 1 3. p. 30*. ^i^itp, i?ri A^'i»j? 

hfAS<not t A»t^J&' 7ntA««o^»J», ^ ^ ^STritteAso-l t» *«tp I(^wi/^t«»» 

tJ ^fn»o» (pfc^f, , ^j» Aowo». xmdmXn l DionyfiusByzantiusapud 

Cjtterum excmpla hujufmodl ubique oc- St hanum de urb . a i iain B0 *iinis ori- 

curronr, Itaque apud Chr. Alcx. aufco- ^ his v€rois . KUA w 5 

reminHadnano,Hicrofolyma»occupantCi • w , » » 

urbifque nomcn immutante , «xtkt» tm XswnwAif, »5 ^ |f *;' ?JJ" " tm 

X* h«i**> q»od Interprcs vertic, # n. e cw» i^flM , e*wJ- ^ 

cn^r Aip/rx /*r«»i , Ego potius vcr- /V^ J ^fl»<"o»l^ ^ TO * 

tendum cenfco , r.^uu.t ^ j>*- vvWT' •V5p••«"/ ^ « , ' , 04 « 

Ckr.Alcx. a^Sor de Seycrolmp. locum r 

hh 3 !im, Digitized by Google 246 JOANNIS MALAL/E 

lim , vocavit : quo nomine , jfa f vu *. Kcu l|oj>^n'. 

ctiam adhuc appellatur. Jnde ^ UuSw, h t? T P o/a lOr £ 

vero movcns, Trojam i vcmt : , . f? ^ . g g 

ubi iacra faciens ad Acnillis , 

tumulum (ex quo etiam ori- AX'*w> «* «* */t« 

undus erat, ) rogavit, utiGc- *»>Wf@', »7»« to ttvjSua */jt* 

nium ejus haberet in bellis fibi tnju.yua.yHv ctviJ h rtS ToK^a. 

auxiliarem. OJympias enim , E i $ m*o*«, tb itf Uij&» 

Alexandri Macedonis mater, % * * ' „^ « 

origincm duxk a Moloffo, * *&t»X* >^*X* > 

Pyrrhi ex Andromacha filio. Om^wcV, ■ ^t» p ^t« Axtg- 

Ale.xander autem , cum Duci- &»<fy* ? Mce«a/b'^. 19 a< 

bus fuis, tanquam pardus, WpA*/*, exw^sy o^uA*&< 1 ax$£- 

inde properans; regionesom- «i^, £^ ovJ «jJwf 

nc$ ondiquc iubegit. Quin - f ^ Ct ^ rf 

& Dano quoque, Afialami ' ,? ~ v „ * r , 

F. Perfarum rege , fupera- T " f*f*">> 

to, ipfum comprehendit, im- ntpair, r Aojaxah* , wtpi^Cty 

pcriumque ejus totum » Af- etuTor, *J tww 7 1 fanxciap cldt*, 

lyriorum, Medorum, Partho- ^ ^ Awwi ' # r, £ 

rum, Babylonidrum , Perfa- m4a * rW P 3*r,£ £ 

mm,omnefquc adeo mundi _ „ 99 s , ' 1 - , 1 

ditiones, occupavit: uti h*c n ^«|^f * 

fcripta reliquit fapientiffimus B*#/o* « awpeSTuiof #ux*- 

Bottius. Quinetiam idem Ale- >p*\|a— . E*<£3tpfi!5o-*r • eumV Aai^- 

xander ab Affyri* fervitutis ggjfa ^ ^< mHu w 

jugo liberavit omnes Roma- ^j^y^yp^, ^ ev 

norum, Grsecorum, /Egypti- - u » f7~ n* . . . • 

orumqueurbcs, regione!, ter* ^ 1 '* * ^T* 

rafque; Romanis etiam, quae- w™pw>w Uao^pju M*f</^r 

cunque amiferant, reftituens. ^n-m^t yjl ^Jro^P». 

• Ab Adamo autem , ad Ale- ^'o/* nJ 9 T* & &7n!>Ki>m.y. 

xandri Macedonis Vidoriam, rirt7tfi 5, & « A ^ x w ^ 

anni numerantur idodlvii. a . c c'a, «** w ^ * > " 

Quo tempore etiam Judxo- AA f f nK "\ « 

rum Pontifex maximus erat ,«K • Hr toti * *px«P<^< t 

Addus. UJkim 0 ANk<. 

1. itft^ Bo7n<^ i ^tfTwrt^ ] mwent I 33 DDLVII. Antias itaqoe ifte 
*ir~u&' fupradicitar.Hb. a. p. 10; Alexandri, non Via 0 rfam, fcd Nmtem 

ttm annos putat IjdDXCIII: »»i etUm « A ufebl ?? * Chlonico AIcx - 2 °nam, 
*«m XXXVI annos vixifle aflent. l »**> voC "* 
XXXVI antemex I^DXCIH dcduftis, Digitized by Google CHRONOGR APHI A. 247 

ekI&i <N rin t* Tbfotnd ^p*> Solutum fic fuit regnurn 

^ 0ccai\<*tuJ™, i^TiW- Perficum^ celfitque WUexan- 

y c « ™ iv'. a*'z /w dro Maccdoni, Commilito- 

^01 MtxtJbvtt^ AM 5 «^or, nibuf chaJdacorum, Mc- 

$rkpa, o*}^ tujAfidx m »J >*' % dorum , Pcrfarum , Partho- 

XtySbuaVy fjuiJav, j^II?pot»k, w rumque Impcrium. Devi&o 

rJetpSwr J9 uYjn<m.rn< y 39 tpovwouv- itaque , & Occifo Dario , 

iv**»Hw 9 urih!toiU-n!tk«- regnum ejus invafit Alexan- 

% . ~ ; - A * ^ i , <s ' derj & regionibus ejufc juffc 

. dedit: cu f & Perfj j E i uc- 

• w 0 ewroV KKt%**SfH f xjgw ft rem ex je re (tatuam erexe* 

ct^^p/* , Kaoihdjnv alffi 9 59 *%*r runt ; qui in Babylone adhuc 

tfjjjtS oi flepoui st/*»v 6^it7tof yj+fi*v vifitur. 
Ut B*£uKa:(t t »77* isami tat f vuw. 

O J a&iit Ahifaty* *1to)a- . Item Alexander, DariiPer- 

f * 9 -ff ne ~ farum regis nham Roxa- 

r v , ~ N , , r ' nem , virginem , captivam 

P^otrK W «x^a«w, wtf- habens , in uxorcm duxit, fed 

^WSoa^^'>ilowV>6cwflu)(gt. Ilee- & Indica etiam regna, & 

oiXaQi Jt Tinrnt t* ir</><§t p», regioncs omnes fubjugavit : 

jtj ni MM* <wW, 0 aMt AAf^- Forumque, regem eorum , 

«JpQT A-ttr £ Hipor, r /3**/** ^aptivum abduxit Gcntium 

, *~ , * ! « v , praeterea regna fubegit om- 

lv<h>v, fttx^Komv^ W 7« «t^tt nia . pr|ctcr unicum Can _ 

crctV-nt tw iSvm C*<nM* y dacis, interioris lndix regi- 

<f C*ffi\eidi <? K<tvJk r Knf , thV p^- ns , mulieris viduae : haec e- 

t*s , CtaUim fiT&Jbrify nim Alcxandrum ipfum cepu* 

_ « ^ A a ^ Alexandn mos erat, utt 

ipfe5Ve(re miUca ri indutus. 

rt? r *U***!*>*> »«P Proceribus fuis,- in Legatio- 

C<A^ «r4ir iwmit CctoiKtlt^ nibus ad reges adverfarios 

uoioX*^** w %»p*v zttvojT*, xj obeundis , fe comitem ad- 

fcar, ^r^triC^^V U«rw. jung^ret : nempe ut fic, qua- 

e , , , , Candace v^ro negina , hoc 

h» r ^Mini«r «l dM( cognito, folicite inquifmt , 

J9 77' ix< «Jcojjftfr. fg£3» mjtl» eflet forma Alexandcr, 

rf , in #t x*«t*xhof , oetfrTw? 6c quas fcafouit infigniorcs — ■ _ , " 

^uidemi nonDirtifedOiyartiiBaari- iJfc AUxandfuni, u&tur Arrianus. 

notas Digitized by Google a+8 JOANNIS MALAL^ 

notas. Edo&a vero eum de- fM^tWtf hsm ^aw^^i 

prefliori» efle ftaturae, dentes j^ 1 opSrtA^wr yhxwacv tvat , 

autcm magnos habcre, & pro- , ^ i^^rf^ 

mincntes; ocuium preterea . . ^ ^ \ } 

unum habere caefium, nign- iajJ ™ ' ™ T - 

cantem alterum : has notas ™i* *t** ™ f 

memoriae mandat. Ingrefliim mtx<ps£<n wttp' ali* <*?to-G<&7u7f 9 

itaquc ad Candacem, cum Le- y va ftaaatt %v ttovov Ik *t$f cvtr- 

^fcis fcis, Alexandrum, re- w^r «£7», w it 

gina ftatim e> ^ J rfrf. c AA ^ f C <«a.S, # 

vit, & comprehendens eum , . • , , , 

«Tu, inquit, .Rex Alexan- * »*tm *or mipfauCir y& yum 

c der, Mundum univerfum * trs ' (ju* wafkafyr. O «/V Aa«§- 

* Te vero , mulier una cepit. < ayJj>Qr «*t?« Ata 79 

«Refponditei Alexander: tgo c ^rw^ ^ «fclyww rn 

«vero IV, ob hanc ingemi i^ Wn§teMS 

c tui fagacitatem , lncolumem ri y ■ * < \ * 

-prxftabo, una cum iiberis , *** « ^ ; ™ *f 

«terraque tua omni. Sed & a&yojua* c/V <r? y^oi- 

in uxorem Te accipio. Can- » Hw khtJclkh Akhcuou, </V- 

dace , his auditis , fc ei ob- ^iur wtUu- 0 «/V toSftahQf 

tulit. Alexander itaque ,at . . j^ftp ^ WS, 

fumpta nbi Candace, mdein N », _ ■ 

iEthiopiam , terrafque alias & A * Ai3ww«r, *j *ir 
profe&us eft. 

Moriturus autem Alexan- A' TUAr^f i «StsV 

der, Ducibus fuis , & Com- A^?^^, J)?t«^7o, »c* *cn'- 

militonibus edixitj omnibus ms rve owj eturtS vsfctamsttV, 

eifdem uti imperarent regi- avixfjutx^ * CamKovut r»t ^Ttf 

onibus, cuibus ipfe eos prac- < Wk jM, 14**,, £ 

fecerat. Vixit autcm Alex- r ~ . ~ / E y J 

ander annos xxxvi ; regnavit * ^«^ 70 ^ y l 

yero, omnia in poteftatem ** * M^mlfH m k< I. Sti ? K**hlxt> «Kioutal DC «imAlex. xit. tantum annos, Nofte 

Alexandri geftis vide, Arianum, Q. Cur. xvi i.regnafle vuk: Eufeb.us eu«,,nAfa 

tinm &c. Apud Arrianum, de Candace, belligennttm regnancemque in trod odt. 

nihil omnino. an0OS v " Noft 5* annos e f. W 1 * 0 * 

' " v t ' ' fcilicet vitas ejus annis fuperadditisorta 

s i '2. i^>j(r£ i 0 «Jtb< AAiS**"^^ ditfercntia. Nicepborus Patriarcha Com* 

^Pi *r'. ] Eufebius Alexandrum annos putum ab his diverfum inftituit; Alex- 

XXXII. tantum vixifle afferit : ^eoi. andrum enim annos XXXV. vel ut 

a>c5 A/f^ " "^. » alii » XXXVI. vixiOe 5 an. XVIII. re- 

mp»«* Q*tf&*» Tt^rcc v» B*£t,- ^ tiumt X II. vero poftea , iflerit , in 

A*'>i. Caetcrum ab Eufebio inomnibushis Chronographia fua. 

numeris diHcntit auc^of Noftsr Eufebius *<Xuoa \ \ Digitized by Googl CHRONOGRAPHI A. 249 

H \sB97*%(tf 71* Wy- fuam fubigcns, annos xvn; 

t* f7» *£'. 0 t 7tiMtJL& **j£ durarunt bella ejus annos ix, 

Ubv^p t* 8' v^7«fc «tf Bi f W- fub J u gavit Barbarorum gen- 

Tt ? r \ ' , ^ > tes xxii, Graecorum nr, 

pw *t. . Btom &h*< ty .y Urbes ipfej f 0ciiquej condi ! 

fjc77ai tjoW o# ft«T ecv- deruntquamplurimas. Ab »da< 

vQhXAt. E5?r 5v W AcAt-V, W mo igitur, ad mortem Alexan- 

t»* 7ihcAJ7Hf A\%a.fSjpH tk m«xj- <*ri Macedonis anni funtiDD- 

Jbrer, rfo dxciu «^ U t fcriptura reJiquit 

,ry ^ ThcophilusChronographus. 

MtiW r* hkAtU» A**S*r- Mortuo Alexandro Mace- 

<ty* r MtKjkJivQfi we*3»i, Uf done » regiones quas ipfe , 

Tiosaw TMyfa , im f um commilitbnibusfuis,iub- 

r . ~ P ' , / * « jugaverat, m regna quatuor 

*<> « X«P«<, ** 0 divif* funt omnes, quibus 

aLto* &te&vJf&, a/jjx TQif avp- praeerant Alexandri Duces^ 

fxd^Qif ew7** >9 i£u<n\cAj<£ cwrff uti ipfe moriens ftatuerat , 

91 M*x*<tivif , 0/ cvjjtLG-mw tqZ hoc modo, Macedoniam, om* 

a»tS KK& v Sf«, w^ S Aw&tq, nem <I ue adeo Europam , oc- 

' f / % h cupavit Philippus , Alexan- 

«m* T* H w dri frater nafu majon Phi- 

E^p^ mumf xpctTtiv, w Ca- lippo iucceffit CaiTander: hunc 

ffihcAiHv 1 $\KinTm y t «cfVpoy exceperunt Alexandri filii 1 

*£t« t 'iJW r f^i^oytf. K<a poft hos regnavit Demetrius; 

iCaoiUnt l *lu<m*gr W 3 P oft Derne [num, Pyrrhus Epi. 

»/» \ j v * iv rota^ ryrrnum excepit in re- 
***** fCce^ Ka^ 5 , no J Mdeagrura 
w .^K(5twtt^, £<Wcw*> reges alii VI> ufque ^ rfi _ 
3 0? otu/W Td cuuTtf A^ct^K- jt} gnum Pyrrhi Epirotae. Du- 
ftir' atwTBr, t£tt(rihov<n A»»/>wi7»@" ravicitaque eoruoi imperium^ 
^ ^uj? AttfAMTCiov % iQctoihcvffiv 0 mm?G077}c XlZzl@» ^r» n^ec 0 ^ 
r Ht«P«tZoi , iCaaihcvrt Mihi*x& , w ^^a/ 0owia«> IC«. I. fny t^W' 3 Nicephorui annos ©ioracA^. Philippum, autem eum nun- 
ab Adamo ulque ad Alexantlri obitum , cuparunc Macedones , Philippi regis, pa- 
cnumcrac iDdCLXVII. • tris ejys in honbrcm : uti idem Dcxip- x. Qfatirimt , r ufoxQi* cwwv ] pus ceftatur, apud Euleb. ;i y . «c. 
Ph.Iippus hic, Arid^tus diaus,Phi- %t 0 i *$h; f AAft^arl 

l.ppi ex pclhce fihus erac : * fcribendutn , Kirar-e^^ Caflandrurn 

C4€ ytw**w *m* *t X$t>*$ » diCil enim in regno exceperunt Anrigonus , 

-Zonaras. Philinam vocat Dexippus, & Alcxander, ejui filii. Vide Kufe- 

gcnte Theflalam : Ag*Au©-, kh*pk$ biiua. ' 

i i poft Digitized by Google 2 jo JOANNIS MALAL/E 

poft mortem Alexandri , an- oikha alffi , $ tUA tik&tua 

nos clvii. Aa''4^"^«> P'£'. 

JEgypti autem omnis, at- *j A/><^« ^r^rf # 

que Libyae regem tonftitue- AiGm, ^Taga^p- o <v,to* 

rat Alexander Ptolomaeum \Kt%cu>S)pQr KpttTttv, ^ fcavtKiLtft 

Aftronomum , Lagi fiiium : , UnKofMAov * Aet>*,* d^oro^r 

qui regnavit iEgyptiis, jure %f MU(riv fj^i m lr ^ 

reeni Macedonico , annos , 2 - J 

xlu. Huic in regno fuccef- *\ V*™ w f C • 

fit Ptolomaeus fecundus, ejus AdLnp®- 3 /W/Ac** nwA^^, 

£!ius. * • Mo< o*t*. 

Temporibus autem Ptold- Eri ^ ^th /W/Ae/t** , t* 

maei regis , Lagi fiiii > fa- <uut« QtvM^uius t tf* Aec>K, *p- 

cras Judaeorum icripturas in jtc^W tci e/£\o/ iKe/k/ar 

Grsecam linguam tranftulc- ^ ^ ^ ^ Aferjrf- 

runt lxxu Doctores , mtra • ~ * %j 

fpatiumdierumLXXix.Lingua * 1 f ; 

enim Hebraea fcripta fuerunt JfW^ ISfdfcrJ o/oe t» c/>t* 

Biblia illa: quorum vim prse- IlToktfMrJv Q*h*Sinos dvciyvSycu, 

hendere cupiens Ptolomxus , J>' Etfvku/^e tydrtaf , ? cftullt^r 

in Graecam linguam eatrani»- uJbtfjuSr CtCkiar. 

ferri curavit. , t " . # 

Poft hujus mortem , tertius M £7l « <W CttriKnd» ojjtZ, 

regnavit Ptolomaeus Philadel- \C0\7iKthri 3 TeirQt th9hifrr~&^ S 

phus, annos xxxvn: hunc QtKttAtyot,*-* ti£\ & &t twrir 

excepit quartus Ptolomseus Ma7 > iU * t4wt& Tlii>*u*& 

Evergetes, & regnavn an- , . ,, „ r , v 

nos xxv i poft hunc.quintus • w«. * *tr 

Ptolomaeus Philopator, annos * nroM^or 5 */xo- 

xvii. Excepic ilium fextus mtT&>p, I73 /{'. £ (ht cwrir 

m 

m $ : •- ' . 

* ^ . 
. ■ ii *- 

1. nT»Ai«$6i*» tt? A«y*» 75» Nicephor. Pacriar. Hiftor. Synag. Scalt- 
«tpoiofw ] Dc hu ) us in Aftronomicis 8 er - «liique prxter noftrum omncs. . ^ 
pcritia apud alios mentio nulla : Htfto- J« 1 eS T ®' n<nKtKpt<& > 0 <p*<z- 
ricum quidem fuifle eum , videtur ex fc\<P& ] Imo Secundus hic erat Pro- 
Arriani Pr*fat. Hittor. Alex. qui eum lomxus , idemque cum Auaoris noftr» 
Alexandri M. res geftas fcripfifle tefta- Ptolomxo fecundo, Ptolomari Lagi filio ; 
tur ; ex cujus prxcipue & Ariftobuli cujus etiam ju/Tu fiiblia lacra Hebraica 
Scriptic, ipfe fuam fc compilafTe hiftori- in iinguam Grsecam a LXXII. Inter- 
am, profVifijs eft. Ptolomcus i lle Aftro- pretibus tranflata fuerunt. Huic autem 
nomus infignis tempore Marci Aurelii regnanti annbs tribuunc XXXVIII. Eu- 
Imp. floruit; urt aiserit Suidas. Necta- febius, aliique j quos videfis: Nofter 
men ^Egypti rex erat; ied Philofophus. enim regni annos tn plurimis praecer- 

2. i7» Ltte'. ] Quadraginta cantum miccic, quos vero baber, numeri anno- 
annot eum regnafie tcflancur Eufebius, rum, utpluricjaum conwpti funt. rtkiycfp Digitized by Google CHRONO 

tihdLfflf TlToMfjuuQr > o EmpeL- 
rhe (mt au-nr Itttrthdjjt £' 

XlTQXtfJUthf, h QiXQpimo^ 67» /«'. 
Kctt 6T6fw UToXifjutlot C*<rt\Hf 
TiivTt i£aLT;\<A,if tvi Lf! . Jhtii&- 
Tof $ riTotofjutiof iGeto~t\<djo-iv gko- 
(jut-n Aiovirtor %t* k3'. ot t% Sv- 

)*74q&) llQfJUtft KMOPTKTf^, Jt} 

lioy, hhfjutn XiToKifjutiov Kou \ot< 

TQV 1 T&VK3jhvj*m &<H<TlKl03tL fjtf 
XlTOXtfJUtlav KKiQTTtt^tf iZdJi^cLji 
«/V n au>7» KA«OTee'^fl£, » 3v>x7»p 
r cwt! A/ort/oi'*, £7» k£' # i£ow7- 
Sy oi />' UTcMfMttot, ol M*- 
M$Jbftf 9 £ K}yj^tayJii ^tJfctfk^A- 
CHt % &p' r I\tgK:[mlU tI Act^I/eW 
KAfQcrctff* j 1* Atovutri* SvjVt^of , 

1 67» t', fiW ? «' 6TKf 0? CcLO-tK&dS 

hvy&v Ket/OTtpor, r >9 OjtT*C/fleiI, 
2<£a«"I , I^776pflt70por, r r/jtMJTar- 
To* r AvTay/or , ^ 7&t) ojjtOjj 
KhiOTretTfety, h t? e%i }(Vp£ ycay - 
(Jictyjet eV 70V A&y&Tlw To'mv t »9 

(pOyoUffCLvlof CWTXt,*) \XffO 7U%ttVT0f % 

Ai-yjTpiOV i&SrJf EloiQiQt 0 

IIctftpiKK, UtUTuvm , Jptj ^OJO- 
IfctQot aWLfi-^Ct-^CtVTO. 

Tlr $ Aoietf J>?T«5fltT0 XfCtTttV 

jtj gctoi\z*>av Avriyovov, A*>o*- 
/uW rioMof kmt^, eW r" KihtKtds, GRAPHIA. 2yi 

Ptolomseus Epiphanes; poft 
quem Ptolomseus feptimus , 
cognomine Philometor, reg- 
navic annos x 1, Poil hunc 
Ptolomsei alii v. regnarunc, 
per annos xcu. Ptoiomaeus 
autem duodecimus, Dionyfius 
vocatus, regnavit annos xxix. 
Habuic hic filium, nomine 
Ptolomasum; filiamque, CJe* 
opatram. di&am : Hsec, deci- 
matertia in ferie Ptolomseo- 
rum , regnavic annos xxir. 
Tredecim iraque Ptolomaei 
Macedones iEgypti univerfse 
imperium tenuerunt, a Pto- 
lomaeo fciHcet, iagi F. uf- 
ue ad Cleopatram , Dionyfii 
liam , per fpatium annorum 
ccc : nempe ad annum de- 
cimum quintum Imperatoris 
Augufti Caefaris Oclaviani ; 
qui Antonium , atque ipfam 
etiam Cleopatram , navali 
prxlio vicit , ad locum, Leu- 
cadem , dic~tum , 6c occi- 
fis eis iEgyptum omnem fub- 
jugavic : uci fcripcum relique- 
runj in Chronicis. fuis , Eu- 
febius Pamphili, & Paufa- 1 mas. 

1 Afias vero Tominum con- 
/lituerac Alexander Ancigo- 
num , Pol orcetem dicturn ; 
ufque ad Ciliciara , 6c Dra- I. ffirwA^pV* $* T iXiosct rup 
TlToXtjt&iuv] Cleopatra in feriePtoIo-. 
mseorum duodecima eft, (ecuudum Eu- 
febium , & Nicephor. Patriarch. Chr. 
Alezandr. 

a. ttn t\ ] Numerus hic Africanl 
computum duobus tantum annis lupe- rat ; a Maccdonici fcilicet Imperii. La. 
gidarumque, origtoe numerando, ad 
XV. Augufti annum: fn-ky^ ?nh 
et Actyieut x$ ovfAirecg 0 MeCKihitKni crZv Kjf,JxiQt<ft*tf htcif hc. vk, Af;ica« 
nus apud Eufeb. %$ov % Aoy, 

i i 2 conera Digitized by Google 
*J2 JOANNIS MALALiE 

conem fluvium , qui Syriam ^ tk bqiwns iroi*y-*> r swi 

a Cilicia dirimens, Oronces ntyqjfa op^r», r J)o^ovrof iixA 

hodie 5 olim vero lyphon, & * ✓ ^ ^ ^ 

Ophices, dictus eft. fl _ ^ r N * . •TJ 

oeicucum ria^eVrw j} ?T a'£ a To vj*t£v> £<a> 

i\icanorem: qui , Anugono ,/ , / % 

occifo , Afi* eciam regnum 1 * N/^roo* •** 

©ccupavic. . Bellum cnim ci ^ t Adtajj i£ct<r'iK<l>n, porJj<At * 

intulic, eo quod prope fta- Kfdymr. Yloteyw y> touAGtyt (**!' 

gnum, & fluvium " Draco- Mtj hnn m*» vhwoy <? 

nem, urbem extruxerat, quam ^ ^ £ ? j ? ^WJ», 

Ancigoniam nominavit De- „ r , \ A r * > » ! 

yi&oautem Ancigono, cocam ^^AwW#,ft^ 

invafit Afiam Seleucus, & 0 ZiAeAttfrr, Wt i&rArw 

bona Antigoni omnia diri- TdtyTec t» S^gpoyT* t« 

puir. Prxfetfros autem tocius ai7j>oVk. Ossr SsAc^Jwr em- 

Afise confticuit Seleucus Ni- ^ > ^ * fpwI/Jk W- 

comedem , & Nicanorem , • . » * , xt , j * > w, 

confanguineos fuos, fororis r* A ^*^t^ > ?! 

fuae Didymete filios. Seleu- WTM^r^^J^ 

cus aucem Nicacor uxorem Jhuw^ aMp*tr ouvrS 2*a^'k». O 

fibi acceperat in bello virgi- tfJt / Tfijr SeAfy***- 0 Niy^Tap eAaCf 
gni nominis incer Parchos *fM»*<i>* mTiiwaww, II/.3*- 

duce, fecum abduxit. Ex ea $i*r$\* spftnyo* n* p&w ^« Ap* 

j , 

f. Xf \&>Wy T Nif^Yop* } In Sc- num Alexandrin. de bel. Syr. ubt de 

leuci hujus cognomine fcribendo magna Seleuco verba faciens , hscc habee. jfoo- 

eft inter Au£ores varieras,aliis Ni;<«T<yfl, H coutzS iu U ttz?A#*kj irnv- 

a lii* Ni^ifjyp, fcribentibus. N^osrwp, ^?™' 7 '»», N#**r*jl \-rm>vvfj$* yi»iraf. 

cleinceps Auctori noflro ubique difius Atque hanc rcclam cfle nominis hujus 

eft ; quam fcriptionem e/fe veriorem fa- fcripturam clariflime apparec ex Numif- 

cillime crediderim , utpote Gr/rcoldio- mate hoc, Seleuci NiC3toris nominein-f 

.mati magis confonam . ex vi&oriis enim fcripto, "apud J. Triftan. ad fin. Tom. t. 

fuis hoc cognomen adeprus eftS^leucus, 2%\dC>cil Bx<n\t.vs HtfMTVP^ Eth- 

tefte Dexfppo, apud Eufebium : SzAJO- o«»Zs. N E I S 1. quem videj& Sca- 

x©- H k\u,Zoe.^ fAt%ei Bx$v\*>t<&'i hger. in Eufeb. p. ito. 

k&7V*X4 tjJv B«^C«f <yy , ficcttxdti z - $ ***{*irify iim Qoovrioa. ] Scr. 

ttv X7. oYo ig KtKx,»* imdXty,. mr^TrH^.^x^uTnj^^feaiis.-Duxt 

fcribendum u iK d ta , f : ita^enim ubiquc vox Perficaeft, tcfte Helychio. S*^- 

antea eum vocaverac Hujus enim te- *wj, xpWpl» ^a-^Xatv^. 

Aem luculcntilftmum habemus Appia;- d by Go CHRONOGRAPHIA. ay 5 

»< Am/Mf t%r i «a-ris ^tMvxQr Seleucus duas habuit filias* 
Si^mW <A.'o, At«>», w A*»- Apamam , & Laodicen. Apa- 

, , , , rartnis tulit, fatis defuncca, 

yjjJUKof A<** t**f> r UUaf&*> alterius ftatim puellx amore 

io^tf.Kaf i$i\vmi aMJjuj, 'S.Tfttmi" correptus eft , nomine Stra- 

nluu Ivb/uetTj, xJowf G**fKrl ir*fv, tonices , elegantis formae vir- 

Bi^TtM bnuMTf*, m'5 Amylm gtoi* Filia crat haec Deme- 

flMyoti» UoA/op*^, f tril > Antigom Poliorcctis, 

i« , , , - „ <T , quem Seleucus mterfecerat , 

™ l & * ttt,T «' wwcc **P" 0 fllii. Virginem hanc inve- 

SfAJvjc©* «r P«(T^, Kpv^fj^n/ {/$ nerat Seleucus in urbc Rho- 

Ah^t?/V ¥ WjSor au7»f t&> $ lo, ( quam condidit Cilix, 

Vu*>v mhtv Uvtrt KiA/g, e Agenoris filius ) cum patrc 

A>^W. O *' Su. Demctrio ktitantem. Habuit 

/ T , ~ ~ / autem ex ea nham Seleucus, 

>*Ttf* 15 cci/i»< ?»f Swtwijeii^, nom i ne Philam. Cxterum 

^iAfley. K*/ Ao/^Jy «Ctfji- Seleucus Syriae imperavit , 

xivtrtv 0 ttwTk 2tA«/wr Tnr 2f- Afiaeque omni , Babyloni , & 

P iW, ^fA^wW.w^ Pateftinae, annos XLIIL 

BftCtfwor,* n*hais!v*f 9 ' 671/ /u>' . 

o 3Nw siA»«r, «totW A Seleucus autem Nicator, 

. , j , I , W rT ftatim poft: vi&um Antigo- 

tfito.fitm Avvyb* r IIo*/op- n um Poliorcetem, urbes.non- 

k^t* , |3«\^or xl/oiu «7rMf •ft*- nullas condere in animo ha- 

popi/f, Mp^etTO xli'£«r <bc^t6k t\f bens , initium condendifum- 

76* tw Supiov. K«/ *>- P^ ab oris Syriae maritimis. 

TtK&f 4« , £*, Itac l uc P cr ™ arc defcendens , 

» py ■ .r. t x urbem confpexit exiguam * 

v,m} Jpmfrto x*h» t»K?*v> ]n montc g tami k Syr0f 

6K77CT8 2Jp@^, 0 qor A>ko'o- Agenoris F. olim conditam. 
fW* T?(Jk7* TKA^^^or Apriiis itaque XXIII die f 
.^o7i«« , > ii^ to op^ W Cafium montem confcendic , 

Kifitv >; A(» K«nV £ ^ Cafl ° Sacra . fa ^ urus: 

V (L , x 1 quibus rite perachs, oc car- 

fa, r W, % aco^r ^ *ft* ^ ibus in fru( f uIa conciflSj pre . 

jk/^to, W/otumA/?. K«i ciDUs r og a vit, ubinam loci 

l$*'0r«* Hp^c(7ir ct27oV t^ ^u* condenda effet urbs. Derc- 1 Eufebius Seleucum habicavit , Cafiumque ab infula und€ 
anno» *x*u. (iiKwn regnafle , affirmac/ exierat, appcllavit, uti alTerit Stephanus 

•.<nof\Ku<n>funzea de Urb. K«o-^, ^1« to» KyxXuti»* 2. tU rv 0(>6S ii Ketfflov j i.v 

ex Cycladibtts inftilis: *x hinc vero de- Et poftea, kvviuw h r wr* »c, «n» 
duiU Colonia Montem hunc Syriac in- 2t/^« K*o?ori 

i 4 j* pentc Digitized by JOANNIS MALAL£ 

pente vero Aquila, ex facri- ciett , x} x&iilytfy &n rtw 

ficio carnis ofFuIam furripi- ^ouav mhi^ xj ^n^i^* h-rio» 

ens, dettilic eam Palaeopo- ^J, m £ 0 J /ur' airZ i ? »oro- 
lim : quam infecuti Seleucus, ^ > on / «-» _» 

quique cum eo erant , Au- ™ 7 ^ 1 , « «- - 
ipices, projedtam invenerunt * mh**t* ™- 

ofFuJam, ad Emporium, Pie- h *f iixwafi^ 1 M>o</fy/»r 

rix vocatce, prope mare, in- IlifpfW. *cei «Glb«^aect^f 7* 71/- 

fraPalxopolim. Defignato ita- ^ K Staf 3t^M'«r, 
cjue m ur o , urbis ftatim jecit ^ ^ , «fc 

rundamenta; quam, ex no- , „ , 

mine fuo, Seleuciam voca- iJ)oy m ^ K<u , *»^- 

vit. Inde Deo gratiis a&is , th I&W/k, x} ^ t?** w*j 

Jopolim contendit, urbem in \mii\ r ta\v \^tUx> exe7 tbJ fopauaia 

monte Silpio fitam : ubi Fa- A/ ; ^ §„ j fp y hI/^Vtt -usnJ 
num erat, a Perfeo, Pici rf nfc. ^ir, 

ex Danae fiho extrudtum. r „ » 1 w _ ««j 

Hic, poft tres dies, feftum W om w Sixw o f Gr, «A* 

Jovi Ceraunio celebravit ; »7iwt i fcwrofc/f" <xm*<m.s rUaSv 

facrificium faciens, Menfis oia» rf <»e$°™ ? Ap7tyxio-i'« ^fr. 

Maii I. Antigoniam deinde K *; ir t» 1x3»» Af*?«'i? , 

profeaus urbem ab Anti- r? ^ Kv19y l„ rf n<- 

gono Pohorcete conditam, . / - /\« t <t _ - ,_5 

(qu* inter paludem , Arceu- *^* > * ™ 

thamque fluvium (qui &Japh- Wj*« *"WfA*, Apx««*4 

tha dictus,) ex ea eraanan- 7« 19 lifdtf, ituott&ro » wo'a/* 

tem, media interjacens, ficu AntyorM »9 ck dW>*a«V 1^'- 
^ J " " ' " kt? V 
& excifis orTulis, una cum torw, t« xfe« 

facercjote Amphione , Nu- »^«70, *(jul *S /jp« Apphft » 

men exoravit, uti figno ali- fjut&iv Jia o*t**U, % f 

quo dato edifceret, utrum rftfj lpt f KH „' oKiy Arn. 

nominc, fedem poneret, nec- { , ' , , , ™\ ^ v 

nej an potius alio in loco wxiMw, 4»^ 

nova urbis fundamina jace- ^oa/k • ly S^Aoi totoj. Keti 

ret. Repente igitur ex aere IJa/>^ h qS #f& f$iM» *a- 

defcendens Aquila ingens, & W V kj ^> Ix- «ff Cd»ftZ I. •# tepfifn n ( «^'«] dc Stleuci» c« Iltteix, videTtiftan. Tom. i, p. 4»/. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA 2y y 

5 7w/pof <? o*«gH<7&fft<w Kfw, 19 arreptis ex ara igne/centibus 
.WaS» iWij Sf®" liZihmw. y }.& 1 ™* carnibusi inde per 

K-J»w>««« .^„r f «;,J, *- u a m fer L u 9 r ' n ™"i em c 

, , . « 1 > „ pium. Jrianc naque Seleu- 

«v f t to xpc^ 7* <fp «™>r, 19 r cus , & qui cum ifJo fuerunt, 

m \w» Is&t*. TS </V />£»r, infecuti, facratam ofFulam in 

w opyo^W, i^t} r ccJt» mome invenerunt, aquilam- 

2*a<j£xk, t»P«xoW 70 ^x^, «- 9 ue e * incubantem. Sacer- 

«ror S77, £,7*5$« J11 ^ro^ autem atque Aufpiees, 

* ~ 10 - / • *~ J P fe et iam Seleucus, porten- 

f":*',? A^vy 0 "* * tum hoc videntes, dixerunt 

it^tf o/x»<m<, «7« ctuT&j omnes: c Hic fedes hobis 

GroA/*, o7i * QxKwtwl Tti a«ce. * ponendse funt: Antigoniam 

hoiwh i£\s\d!m a(4a <wmt , <ver ° nec incoli, nec in ur- 

k u 1 *r± » m , ~ / - 1 c bem hcri , fas eft: ouinne 

m*« ¥ cf lc Numini vifum. ^Conu! 

*»< * lium itaque cum eis inibat 

op«f, w w ^-npv^uW Seleucus, quo tandem in loco 

i$ *vt* £<(f4«4Qr** sk t» tjiJi&A urbis fundamenta tuto pone- 

¥ auKwQf K&riwn r lp«rj a*»- ren tur. Cavens autem libi ab 

ri# f ^roTttug ¥ im- Effluviis montis Siipii, & ab 

W>„ S ■ „/ , 3£! \> aa * uis «yberno tempore inde 

»*m 9 t ^ mimnAifo Opo,T«, ex\indantibus;fundamentaur- 

osr» w « «a^*, M i^vf^j» BoJl- bismolitur inplanitie conval- 

77 ee, etv77xpvf Twf \er7rLhiut, ix« lis, ex oppofito montis, juxta 

Jj^^clv 7* SffwA/ct t« 71*yv/, Draconem fluvium magnum, 

Si^/ctW « A^or0s ipv/i P e*r ( P? ft | a 9 ror L tes vo <*' us 

«j 7»*i h xfam&m UL ^'>^ &vlcus / ul t,nomine 

a » / L* / i / Bottia,eregioneJopohs.Rem 

/u*77 A//^3^, tpjifat w mb- vero divinam fecit, via inter 

Af»r r morafjLH , fibjj] A?T5- utbem 6c flumen media; vi- 

tM7t'as , nt f&f Mttic* xC, ofit <^imam immolante Amphione, 

W«'<WAo,Ter Sacerdote & Myfta,virginem, 
_ / , » a / , 7 nomine -^.mathen , Menfis 
2£t«i m^hvi X ^ m ovo. Maii die XXII h0 / a di »f 

^jt.r icft* cet/T» q», 7» Af>ofiW ma, fub ortum folis : urbem 

^rno^K Z6JT»f&\Kltoxc ivSioe vero, ab Antiocho Sotere,filio 

tj} hfav 9 0 ij&ten BoijU Ailr ^ uo ' Antiochiam vocavit. Fa- 

i impm «0» tb* ti/v» «rtfcAaW num deinde e xtruxit, Jovi Bot- 
, , ^ , ^ tio facrum : Mceniaque urbis 

■ : 

1. anp TtTt cw-TzS] Scr. cto'<nV* 3. 5 ^ lcttLnh^r^ ] Scr. 
lot fupplcndam # m«< 7TA^c»t(^. 

2. r**-» «0-^ ] Scr. i<r$*A«. 4 . kmjSi* 3 Scr. ^i>«,' F ^. 

excitavit Digitized by Google 2f6 JOANNIS MALALiE 

excitavit, fpeciofa illa qui- «pofrp* M 5mi* $ d?x i7 **loM* 

dem , & ftupenda , Xenario d v< htdv7vf aiti» 

uius Architedro. Statuam pras- - _ T, , • . m 

terea immolat* virginis *re- * ****^< ***** *X*?7» 

am, urbis inFortunam, ere- *°*«» v**»'«T« tot^», tt/3f*f 

xit: cui, juxta fluvium col- Toi*^ *utm rf W^Sva-iW. K*2 

locatse, facra ftatim peregit. ^ Ar7?>o. 

Antigoniam deinde repetens , rf* fc* Mpu, 

eam. funditus evertit, utilem- _ r . » » i^l^ 

que ruinarum matenem nu- m „ N f „ , 

mine inde deportavit. Anti- T * 4 T ? Tw - 

goniae autem urbis Fortunas Arwyoyiee. i*4pjd*m 

llatuam aeream erexit, Amal- Ap**d&'<« uipt 

thaeae cornu manu tenentem. l^^, rftf^ Ka } i 1^7 

Qum & in fubhmi pofuit For- h ^ ^ w ^ f 

tunam lllam, quatuor fupra "i»^»*»' ^ ^ 

columnas collocatam ; ara eti- ** T f 

am excelfa coram ilJa extru- £o>^> W«*oV nnw «a^ * w* 

da. Hanc Fortunx urbisfta- £»r, ^ Tih&iUu Ximqk* , A»- 

tuam , poft Seleuci mortem , ^'^^, 5 Arwyfo r IIoA/or 

Demctrius , Antigoni Polior- ^ • . ^ iy Pflf fc tkotM 

cetis hlms, devexit m Rho- . r • »1 j» 1 # 

fum, CiliciJe urbem a Ciiice, * **>n 

Agenoris F. conditam. r iff A;*ropor. 

Seleucus vero , poft Anti- ° * ^ 7 ^*"/ $ «4 

goniam everfam, Athenien- "w* foirywar* iwiwi v*r 

ies, qui eam incoluerunt, re- rotKn jzu t*s A3iouo/W «V 'h «tw* 

li&os ibi ab Antigono , cum <r S r fo lf Avnfa"*» tLuS u*yLKw , 

Demecrio filio , praeterea eti- rh oh; ^ M Anyvfa- w** 

am & Macedonas > ( quorum , , TVT A /*7*yw«r *w« 

omnium numerusfuit iddccc m " fy f f$ 

virorum) in Antiochiam ma- M« eaJra-x} 5 ciW)>** 

gnam , a fe conditam , tran- McuuJtfras, 7*f mtviKt aytytts tT' 

Itulit: ubi ftatuam etiam 32- «roiW S «uwV 2^^, 1k Ayw- 

ream plane ftupendam Mi- ' T ~ ' ^ M ^ 

nervae pofuit^ propter Athe- H ' ' v C 

nienfes, qui eam coluerunt. Xtf " *fP"^ W rSr 

Cretenfes etiam deduxit Se- A3taau«f, <5f «v-jrfw <rsCoy^jvf m 

leucus , quos arcem , fummaf- Mnl^ k) Kp«7a^ T ^ e<» pro ^e^», &c. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 257 

i*peT<M»r, 1 *t t*w oKotV®*,5 que urbis partcs habicarefecit 
qo> Ir^x*, 1 oiiww oJin * Cafus Inachi filius: & 

vniimrm «V t&; «Mcd Am(- 2*51 hi * Cyprios etiam in 
m . v v „ _ - , . eanaem Antiochiam craduxic* 

g», * jj «r Cafus enim rex uxore r m u h ^ 

«fi* • KctrQ' PcwiKAe »;«;*to buic Amycen, quse & Citcia 
AfMrxJc» 1 , 760 j£ K$$mr 9 I 2no«7lp« vocata eit, Salalaraini, Cy* 
2<%*aA*/Jr«, t£ K'j<9f>i<»t fytmhim • Pfiorum regis, filiam-; cum hac 

g ZXd^ fttT «trfc Kfofo* w Cyprii v « nic f n »» urbisfura- 

c v , / n j » 1 mitaces lncoluerunt. Arovce 

* \ T . . «/ ' - aeinde mortua , centura ab 

Apvjt», x, iw^K Ws*»«f TMf ur be ftadiis fepulta eft; aqua 

p'. »v kKhfa m x w V> fegio ea Amycadi&aeft. Ar- 

Af/wx.. npositf^To JV 0 ct.7oV givos etiam Jonitas hortacus 

S^Xtt. £ tW A^ir Wt^, cft. utijopolirdiat.in^n. 

- ' «tiJL^ hLt1« I* ™ 1« tlochiam migrarent: Quos, 

w ^Ti^t^ «*™, *x ™ i*- cum nata i ibus cJari? rac >r qu * 

«oKtvf , iv Tf twTi Amxftf eirent inftituti, in urbis Ad- 

o/xiir* utiva;, &t hfttmlf, ^tj ou- miniftrationem defignavit. I* 

$/e7r, *4toT$#tAfaf iroiwip. Estj- dem Seleucus lapideum fimu- 

r* 0 «Mr SfAiuxor *? 0 ™ kchrnm Aquil* , ante urbem 

«■oW otw^ A,'3rror tJ P 0,ult - J^* fes itcm S Y r °- 

r . > : 1 T ,~ rum, Macedonum raenfium 

ExiAiud-t A & cwTor wj#f**m nominibus vocari juflit. ^y- 

tS* Svpret*, xj 1 M«Xf/oW oroju*'- ros aucem Antiochenfes in ter- 

^s^oi , Aion '«tJptr fK t» ouJt? Gigancum habitarc , ma- 

y&t* llyn-m oiWww >W # «iteftum inde eft; quod,duo- 

^o 'fioJm, ™ »6W Afnoxfi» ^,.^ Antiochiae pafluum 
V_ v . A / millibus Jocus eft, ubi hu- 
Zh tyj» ™>iaat* cLvZ?»- corpora j nve niuntur : 

vtzov iiuJadm&*rm»t ffl kyav ira Dei in Japides converfa^ 

*K7)triv 0«i* tat T»f viw quos, in huncufque diem, Gi« 

j^A^fl-/ ftWm 3 xs« ^ antcs v «cant. Sed & Pa- 

, » , , . J S loci llhus mcolam , igne cce- ■ .. . • 0 • 

1. iff «acffif * Kot<r(^] Scr. fi*m. dum : forte legenduro i-^xi uttrti» 

Mi vero Cafii montis, urbifque in eo po- jct<nf, 

btx incoU-, cenfendi funt : quo$ tamen , cl,^^^ v ^ . » -i V/ , Mkt 

Stephanus a Cafo, unaex Cycladibus , , ^ >^^^A^.,« ] Voabu- 

huc deveniile inquit : uti iupra monui- »»» fufp«aum : forte legendum , Scfl- 

mu s . hctpuns. 

i. tinfts uunrnKn^f-n^ ] aliquid 4« c4 tJ «JtJ oix?f 71 y »i ] % Scr. 

Wc dcciTe videtur ad fenfum explen- ei*»»7w t 

k k leA> JOANNIS MALALiE 

lefti confumptum , ibi peri- *C<m Twfit* at <Jit\or, ov o* Ar- 

ifleferunt. Ante urbem vero, V0 ^Hf rtif XupUt -brfyf ©i- 
ad ripam fluminis ulterio- tff ^mr. e™V* ^ % • 
rem , Seleucus ahud etiam . j T& v<w 

cofuit fimulachrum, <^apitis M ^ - „ 

fcilicetEquini^uxtaque, caf- «f-rw^, «Mi 

fidem deauratam ; quibus haec xtfcttif ivint, 4 itj J^«i</k x*xP^" 

infcripra funt. 4 Huic (infi- tn»^\w Tfrmciw , 6h^i-]ctt h au* 

«densj Seleucus, Antigonum ^ < E?) » 5 ^ r j %Uk& 
•fugiens, evafit: & «inde Am ' >0 , 0 , , | «W^r £ 
c reverfus, eum e mediofultu- ' , \ , - 9 » r 

lit Amphioni eciam facer- « ^ «f* 

doti, quicum aufpicia lpfe A^ps A 0 <wnt XiMkQt w 

captaverat, Seleucus colum- «pj a^w/ WaIoi imfiMfitlw , 
nam pofuit rnarmoream , in ^ *f>o^V<,, P»p«#»0f'tff 
tra portam, Romancfiam di- , 3 > « 
&am. Sc eucus etiam Nica- / . » t • • \./, 

tor urbem etiam condicnt m . • % 

Syria Maritimam , quam a 0 N/*#7ap ^cttfw Tm&kw 

filia iua Laodiceam nomina- i» t»T ^uft^ltifiali Aitocffxfcrj», 4 «V 
vit : ( Vicus hic antea fuit T fr s^^oV, 

Mazabda vocatus ) facqs Sw Ma £ tfC <fcV , 

autem Jovi , pro more per- ^^^^J^ 

a&is, Numineque rogato ubi ™^»T, ' T « v 

urbs condenda efiet, advolans 5 ^ ™ * 

Aquila, ut antea, offulam ex ctfwV Wa/i», ^ «patwii» W 

ara furripit: quam dum rex r *t Svatv j£ tv n/ *07tte/>«*4F «w- 
infcquitur, eccc ei in occur- l. cWn yn •'*»« v£*M*9rml Galea, apud Graecos Recentioret 

Procopius ctiam Catfarienfci Damafcum, ufurpanmr. Vide Ncc Riqulc. & Jo. 

Syriae urbcm , Jovis adverfus Gigances Meurf. GIolTar. m 

Trophaeum fuiflTe , aflcric, apudlfac. J. «pnejt/jj** 7ntH97BC J Scr. 7ni m 

Tzetzem in Lycophr. i Ka*ffw^c<)f cs^n. 

ngoj^TTi®-, tjW Aflj^o-jfj» ^»<n Ai«? 4. '«?•#»* 7iT? <w/t5 ^v^t?^] 

fljraf K^n* ^'ir^r.. Czterum ofla Stephan. de urb. Laodiceam nomen ac~ 

prodigiofas magnitudinis in ipfis cerrse cepifle dicic i Laodice , Seleuci Nica- 

vifceribus, naturalicer quandoque pro- loris non filia , fed matrc. Agytrttt J)j 

dua*, fc vidiflc ceftatur Goropiui i Be- ^ Amtitxnt, t 8 w*'os StAdO'** $ 

canus: atque exhinc G.gantum fabu- , ^ jUMjtfrm vero priroo, de- 

Inoxyet paru x. S* HSH mvmifijf^* *i xliri] Digitized by Google CHRONOG RAPHIA. ayp 

Wi4 «t Tov y \j9-Ilut*7*v aMTxi cvct^of fum , ex arundineto , aper in- 

**» ^a*l$/@- , 8 C ™ : hunc Seleucus hafta , 

Srnr* d,«M,SnH ^ uam fercba ?' & 

» * ' , > • » occifi apn circumtrahens ca- 

*)fwd>o*t r 0v*wr, 19 wp« td daver ^ mi flbque aquilaeaugu- 

a« faor <wt* 9 U tS cuu&l& *Jt« rio, fanguine ejus defignatis 

Jii%zptt£t 7« 711^1», idtiwf r rft7cV maenibus fundamenta urtns in 

* «7»r ¥ *hn Wiiv Imrm ilio poluit: parata in vi&i- 

vt£p*m V cvdw> W«r mam vir S ine intada > nominc 

9 k 1 a f '• ' Agave; cui etiam ftatuam 

p»r fWk», or6ftet// Ajaviw votrAw sereara erexit, in Fortunam 

djrrfvihvM ptoitw, Ht Tt^Jai # U rbis« Idem Seleucus Nica- 

twvif iri\ie»t. 1x7701 Jj 0 «u»7dV tor incidens in vicum quen- 

2iUn.& * tht»imp £ *A\ku 91D- dam Syriae, Pharnacen di- 

A/r, t,V * St/eiVr, W *'aZu,, • tlr aum ' mcenibus. eum 1 ingit , 

* ~ , - ^ \ A f urbemque fecit magnam ; a 
mp* w *uT4 Av*iA*, fiIia5 f USB Apamae nomine, 

Awxxif mykM ®c^»r teyo$j*r , Apamiam vocans. Quam eti* 

QaftttKnr x) TnyiwLt ahibA l *v- am Seleucus deinde , mutato 

Tor 2fA/x@», eTwifCtfoi -a-oA/r, nomine, Pellam , ab urbis 

«**eo*r ct^ Kmx\i.$i<uf , W« Fortunae nomine , jffic dicte, 

, * , * _ '! , / eo quod a Pella Macedonias 

*«»r« « «ctd* a^Ti^r.rS- urb £ j fc oriundus eratjap- 

/x*ti rifAAar, Jid ro yfr itm ro- pdlavit. In facrificium porro 

rnt owT/ft A7rzttutctt *oAt«r 70 nabuit Taurum , & Hircum : 

oropct tIto* *r y* 0 aZiot 2eAn/*of & Arquila rurfus advolans , 

W n^, 4 virMr» MtuJbvkt. T ^ ri Hirciquc capita abri- 

A» w'-, * N mU P ult ; q uorum ex ftngume , 

BT T, , TT^ mceniaurbis defignavit, Sed 

>or- »9 eAdwr ^tA/r 0 2m r^iV^ & qua mplurimas Seleu- 

7bV Jtf^ct^ 7« 7tur>K, 19 Ttf 1?*'- cus urbes condidit , in aliis 

>«• >9 rtkAi^zpo^tr h r aiucijr.c regionibus, & in PerGdeeti- 

Tij E^o-f ^ &>**t am > n^mero LXXV , uti fa- 

Zkp&pxe nliK&f ut &K\*t ImL^yittt y w ut 7* llioair& pip* 9 0 
gjJrit 2fA*t/Kor , TO^Xttr, ( Sr AtSfjif ftir ot', i#9»V 0 <rcpor Ilrf^ Attuuous ] Hanc etiaai urbcm abApa- Ita etiam Stephan. in Awaftw*. c^- # 

ma, Seleuci matre, nomcn accepifle vulc K>Vy rCj XipU*n<r&'» ^ ^ ^€^0- 

Stephaiius. Quot interim matreshabe- ^5 t5f &Afri»r* n«»f«» rns 

bic Seleucus? Csrerum de iftis, vide > w-- 4 x ' 
eciam Scaliger. in Eufeb. p. 1*0. ubi «™W«ft 
a noftro longe diflcntic. k k 2 pienf Digitized by 26o JOANNIS M A L A L /E 

piens Paufanias 5 in Chroni- pat.vtac l Kporo^ap^ muf^d^lxn* 

cis fuis, memoriae prodidic : S vW „ f ^Ktm^^m or6>ctT» 

quasomnes, vel nomine fuo, ^ > & y> ^ 

velfiliorumruorumjproJibitu, , m ' , . « 2 , f « 

Seleucus infienivit. Sapiens *" T * ^*'*» ■* ^ > • ocicutu» itifignivit. dapiens 

aurem Paufanias tradidit , Se- Siaiux®^ o JV o^or Utu*wk# 

leucum Antiochiae magnae no- !|efoTo , %U oropee r ktwrZ ^tt^or 

mendedifle,kpatre fuoAntio- ^ u 70 oro/ao: t«<- t**y&K*t Ar- 
cho. VerumnemourbisCon- # w ^ * ^ SfowKfr» Mp 

ditor, eam in demortui no- ,^ , . , 2 » A»1i'ovcy 

men vocare folet.- abfurdum * <* 0 f*? W 

enim hoc elTet « fed viventis (WW /1 */,£«r <sroA#r, 

tlicujus , & fuperftitis nomen Uf ovo^* TtdraxoTar ©uJt&i ^ah* 

ci indit. Itaque & urbem ;$? $ A»pw us oro/xot £«r- 

hanc Seleucus, Antiochi filii m> ^fctfw wr/r* «roA/r 

fui nomine, Antiochiam vo- ; ^ ? yy, 

cavit: utnnprioribus didum. t f ; n^Yxi 

Cseterum multa etiam alia, W,»^». noA\* 

Poetice fcripta nobis reliquit *j «AAeeo c eu>7oV o*<p»T*\Qr n<wtr** 

fapientiflimus Paufanias. r/o* trotiHtitac wm-^d-^x.-n. 

Idem Seleucus Cupreflbs o «Te ouStoV 2s*ew*oe 19 «is* t£o 

plantavit, ad urbem Hera- H^tfifc 96» «n w*A#r,w*i « 

clidem ohm vocatam, quae " . lM t ^ i_ 

Daphne nunc appefktur, W** "*±*T?„~1 

juxta Fanum ^pollinis; ubi 9 ** \*p •** 

ante eura cupreflbs etiam ATotfuwoe , /u£ t«? pt/TfvSwo-ote 

pJantaverat Hercules Myfta; Kumteionf van» ? HpoutAw r 

qui Daphnem iftam olim con- tS R 1; WTar 7^ A *W 

didit & a nomine fuo, He- |? , ^ ^Uvr®- . 

rachdem vocavit. Urbs au- . , , „ T « 

tem h«c extra lucum condita H^mWiA lw *' r ^ 7 * ,7 

fuit, juxta Minervx templum: r * w juxwf*b, «1 r I. «^-"J» « SfA<j0x^1 unicumfit, quod hoc ftcit ; reliquit 

0 VtXA*& , «dundat. omnibus a fimplici s iocipimribwu.oi 

, t# ZKlHvat , occido, fJfcTOW habemus, a 

Z. tiv «ntTcr^ J Scr. wtw^ii. occi d 0 inufitato , ' t *7*/*«/ , regulis fuisde formatione prxteriti per- c^«nri(r^(^, * *J^«, conoo, panic. 

feai, verba i incipientia pnmam paf. exTrr^J^, proquo poetss dicunt, 

literam thematis repetere affetens, verbi x r j i 'flp&> : * x\i\oa> , cicuro, tKltXu- 
xlxwcu jcixtjj^ , exemplo hoc con- . & fi qul fi nt a l ia hujufmodi , 

£rm»rc nititur : cum vexbum» »l<«o^«/ , eandem ^equuntur fotmara. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 2*1 

wf T*e hbtuhf to y> n ArrcA- Apollinis enim fanum , quod 

^o, AW^tA^Tt «u«- Daphnaeumdicebacurj medi- 
**0 #f!»w iwpnm fAi)tw, am ^ ]ud em occupavit . 

w br-m t« H?***»f> Hercules autem is fuit , qui 

*) ibJy thV wBthw iZfan Tix^ Palaeftr» arces primus do- 

cuic 

^uj ^ i _~ Liv-^^,. #" M leucus in Helieiponto annos 
***** * V^u ll? nacusLxxu, & fepultus eft in 

jcft 2t/e/ ct* . . 

Mf 7» A # a^«!w, Seleuco fucceffic m regno 

ICWaA*. & «firrfrS Afh'^, * lius A "tiochus, cognomine 
€ r J ; 1 M Soterj regnavic annos xx. 

IimA»*fr*«i»r, ^ w Hic novercam f uam , quam 

Srrtox** h't**** ^ <f "*" deperibat, fctraronicen , De- 
fyir 2Tf*TWK^, t&J dio«7ip« metrii filiam , in uxorem fibi 
A»u*t?/V £ fcucftr *M) accepit : ex qua filios duos xor Htf h tly» At Jfc Sextv. fiifcepits beleucum, qui par- 

' *! f x ; T\ , *J > vulusimeriitj &c Antiochum, 

*oy, o*t fuXftt i7**©Wt, w cognomenco^heoidem. Mor* 

AmV) 3 ^ ^x>H5trTtt0W». tuo autem Antiocho, Se- 

K«i ittAffaiW AfT/o^of o 2t- Ieuci F, in regno fucceffit 

Ao«KH , *j K«*&fvrt fHT oeuTor Antiochus Theoides j regna- 

Arr/W 5 ©fo«V#, Si» Keei vitqueannos xv Hunc exce- 

, A • « f< pic fil us ejus ex Bernice, Se- 

*T r € ^ <X ir ° J°f ieucus CafoiiUCUS & regna- 
t*,o e*B*pfi*»r,26M«/*o* +o KAj- yit annos x IV . deinde Ale _ 

jJr/Kor , in x} hM&Sfot o* xa nder Nicacor, qui regnavit 

N/^'t©p, f7» xj 2eMfxo* o annos xxxvi. poft huncSe- 

*/Ao^*7& P , iif». x} Af1i%i# lcocu8 Philopator , annos x : 

o' E^cerlr in /C. deinde Antiochus Ep.phancs, 

■ »«.«-•'■. , • annos xn. 

EW A T» tt«T« PttU« ™- HuJUS fub 

imperio, pefte 

piif*tti*$ x} /itf?>^er- graffante 3 plurimifqueex urbe 

tm T*f iroKtof , AiV/6V T/f, TtM- pereuntibus, Leius quidam* 2 "im Wci} Eu(ebium,8c f^fit habet Eufcbius: qui ctiam inter Selcu- 

ozwxy. oMngcriBu» , » torem $ duo$ ^ scleucum Ce- 

annos enumerant Antiocbi Soteris. , raunum, 6? Antiochum Magnum ; cum 

r t-THK^t^ Nofter Alexandrum Nicatorem tancum 

bic non -.^V , ^ufcbio * fconar* , habeat. Sed nec in numcxo anaorum 

?Iiifquc diclus eft. . . conveniunt inter lu 

kk} qui Digitized JOANNIS MALALiE 

qui Myfteriorum peritus fuit, Wr, hfam m^y U rSftw ? 
iapidem ex monte urbi im- .WmJ-* / le „ . k > ~ 

tn nenre eYriilni iiimr . innnn ^ - /w^ww , capiti quaedara infcribens, pe- ™«, S^,,, Ao/ ^ $#np^ 

item repreffit. Caput autcm „^«„™7 A „ a 

hoc Antiocheni , Cb*r*mium, °* T!* - ™ 

ufque adhuc vocant. Idem °' Ay7,0 *" r X*P*'*. O <tf 

*ex Antiochus, cognomine * une toxi^ Wo^w, o m>{« 

Epiphanes, Scnaculum pri- Eaifterv, «C7?« « 

mus Antiochenfibus extra ur- Akt/o^«V th uutyd^ t* 

SveSfvirf 8135 Tut ^SLl^' r 

Magiftratus , Priraorefque ur- 79 m T*** **"** 7 * 

bis omnes ; atqui ibi de Rei- *"T« 7 ^ #T ^/tsuo- 

f ublicas neceflitatibus confu- tffim* *j t5V *Vpt*» #f 

ientes, ad fe tandem refer- jtWp», % 77 AlytnSL 

rent. Qu*dam etiam alia ex- ^ ^ WrfW *} t»'ti 

tra urbem aedificia erexit;lo- „ , , ! v , 

cumque deinde, a cogno- * « "Wporm. 

mine fuo Epiphaniam vo- ^*'"" 2 " **** T "« «5« * flroA*»c, 

cavit: quam tamen incolis, ^iwwW W ito- 

mcenibus nullis cin&am , reli- w^v oJtJ , Em<t>m*v *lxir (jui 

3 U1C * ftliW fltwT? ti i^oe, ctto' vtw ?r J 

OHCjfO/f *VT*{ til Toofor. 1 «OuFyvm fwi t^c) ttoA*»] Scr. fu tertio, pro Aiu*. legendum, Aaif**. 

•fiWttfo.^ w & verfa ultimo, i{«^««'i«r. X*p<Mi* 

2. *&»>£<rn> c«>? r«5 »» Atna^h etiam, five X«£r£* , funt fpecus p«- 

X*^»i«». ] Charonis hane facicm fuiflc ftiferum halitum evomentes : Eft & 

afFeric Jo. T*etfc.Chil.a. H.ft. co. X<*e *»«<»» , apud Polluc. lib. Vns 

A«fK« nt Qihioztpas ci xd 10it Al ~ C* retr " » ^«flm *4 warfw» ^*- 

De quoetiam Hefych. Xxp*- 

Ktd tiAw, >§ fe«j<n^, ^ tt^tb- 'J"> $ *ms<p»><*xt* < H 

•04*19* ^ n*nih* u riu) ^ Mn C Scr. 

i\f^5 xfo? kw»xi*$ K*tu- 3 S&iyw». 

e^^TB?, • Slrabo lib - ~ 6 - Antiochiam 7?^«. 

Zifftis ci *ir& <a6<ru7-i» ™>X» fuifle fcribit, & Jn modum 4. 

%s 7t TnXi urbiuii» diftinaarum ejttruftam : quarum 

^*t. lt*.*lj~»*t lt Nicatoris "«.II. multitudinis habi- 

rmi 1^^«*" r^ 6 ^ Awi- tatorum.III. Sclcuci Cailinici. IV. Anti- 

^^ 1 *". ochi Epiphanis. Harum vero fingula 

Narratiunculam hanc ex noftro d«- fuo , 8c omncs communi muro circun- 

fumpfifle vidctur T*ctzes i imerim ver- datse erant, 

0 Digitized by Googl CHRONOGRA PHI A. 263 

O fi ttv-rif kftUx** ■ E ^ tf - Idem Antiochus Epiphancs 

x ...... * / daeis, regno luo iubjedtis, 

79*1 w ex var «vTor orro* x.»" tributa exigeret. Graffance e- 

po? lK<Aawr. Tw y&aZffi Udkim nim per Palaeftinam fame ma- 

I* ™ IXfltAdip:^ I^oyr&F b Ar- xima , Judaei ex jfcgypco fru- 

tiov«* , y^f tLmoinw r «vTor mentum emere coadi funr; 

Afrfcxor y*t4* nnMpJq, , Antiochiam itaque profedrJ, 

^ a» , v , xl- l Antiochum regem exoratum 

™ Ai>W« TDvcepxji <pv 0«oi*fi, habuerunt, uti Ptolomxum, 

ot^wTi/r atvTW Tihofy jWTaxo- jEgypti regem , per liceras 

pi^oYTut (rtntfiU $?nito<pk< dw#/, horraretur, uti vediigalia aju- 

ftt^Wo/^ TOTi ir tJ dxis non exigeret, qui non 

tVi**h$. ih AW«- f nifl in * i& 2 m neceflarium 

~ , v # y - «. frumenca ^Egypto exporta- 

x»r x«p« ^Tixo^or "™ J* bant. Pcolomseus autem, ac- 
dVtTor) *oW nToAfwof Ji!;a$jQf. ceptis Antiochi literis, tri- 

7« yPitfjLuA-m Av1/^¥, ^io/ aeuTw buca a Judseis eo ftridfcius exi- 

lieiAfuTfyclmTii&S. Ktfi aoito> Ar- g e *>at. ltaque adverfus cum 

7/Wa' E^^W ? rma movit Antiochus : p«- 

„ ^ , *1 # , ; X hoquc commilio, mgcns ex 

Tt*Ktf4*i* , Mri «x 701* Andochipartibusceciditmul- 

>pa^(nvctuTH'JC9tf(7vf*CoAj?f #>o- t itudo ; rex autem ipfe fuga 

fj&jj»f *vrff. tm?* ?hn$of tS in fines fuos evafit. Judaei 

ou/t« ArTi^« 4roAv , 1 p^ar interim Hierofolymitani his 

^A3tF«To'Ai^r.T?To5>^- auditis, Antiochuni in prx- 

. . * f r » tn ' 1 "° cecidiffe rati, Ptolomaco 

wo» f ^Mut/, fefe dederunt,- pyrafqie , illi 

kromj, , ^or t* nToMpcu», congratulantc», accenderunt. 

t*[A<mim< t*$wcu r Ar77o^or , Anciochus aucem Epiphanes, 

icuilvr cJ^lidt^oi. 03 Arrioxof colledfco iterum exercitu, Pto- 

o* Bfflpirfc oiiWgctf *»«,i*ic- lom*um adoriturj eoqueoc- 

**/Tor, xo>|af 19 7« aMtfs cu/t«. tra f e f C ci£Tenc Jud«i Hiero- 

Keu >r«r -ofeJ fff UJkictr If- folymitani, cladem \ Pto- 

fHanh^ 70, 77' m<5?&%zv ew- iomaeo iJJacam graculantes, 

rf, & ovfmirrt, t? ou/tS in HierofoJymas arma mo- 

^Uto k? * hf^A^- xj 510- Vlt > wfi l uc obfidione cnxiti 1. ^i/y*» «^Ajurix» ooAijftftfor] H«c aliter omnino narrantiir j i. Mac- 
cab. f. 

> 

capcas Digitized by Google 26*4 'JoANNIS MALALJE 

captas deinde vaftavit, Ju- */op>ufOTxr ewrha twthipm, j£ wtt- 

dxis intemecioni datis om- piActftr £ ^tiV^s Wr- 

nibus. Eleazarum autem ^on- . * • « E , e ^/ WA * » M ' a 

tificem Maximum, & Mac- rL t ' ? *??^Z 

cabseos , Antiochiam abdu 1 * e '* < » J ' > W T ** , 

dtos, mortemultavit. Sacer- Avmx** *-Y*>7* 1 i xoA&b* epo- 

dotium etiam Judxorum fub- K<u ^Swas 7&J <tp^/?pa- 

vertit, Templumque Salomo- # uJhu^ «n» />o*, 1 Zo- 

nis Jovi Olympio, & Mi- % ^ j» P , « / » / 

nerv*, dicavit/Sed & Dei ^ ^,*U^,eTo, 

domum porcinis carnibuscon- m 3 *** ^ 0 ^** A^«, 

fpurcavit j Judasis etiam in- * ©'^ok Jt«»»*' Kp2*«i # w 

terdi&a religionepatria,Gras- t«< WW»* ^ vai^cSai 

corum ritus, per trcs annos, ^*^, ^ Sttkwjfir aotw iCidC- 

eos obfervare coegit. j&j * 

Mortuus deinde eft Antio- ^ * § ? 7? * % . # 

chus; poft quem regnavit fi- Kfl " 0<w ™ A***X«» 

lius ejus, Antiochus Glau- i£*<n^w 0 clvt* 14 or , ♦ AmV 

cus , Hierax vocatus , an- b ThauxAd t Ai>oVft^ 1*P*5> 

nis II. 8^ jfc. 

Hunc exccpitDemetrianus, K-| . ■ Ifa^li 5 4 

Seleuci F. qui regnavit. annos rf N < _ , , v f > 

Via J udzus verc fquidam, no- «fa 0 Sia*i«*, 6 tv » . «, 

tnine Judas, Antiochiam ve- 1*3*» W Aywo^e/^ waA» 1«. 

niens , a Demetriano preci- eAn? 71 < 0^0^0*77, I«cAw@* v»f 

bus fuisobtinuit, ut templum iAenWf Awfuweitfrop # |3*oiAi*, 

fibi iterum, & MaccabsBorum Js^^ nt «^, £ 

concederentur rehquix S quas , , £ 

Judas xn Annochia magnafe- • f 1 r( "» ^7 ^ . 

pelivit, in loco qui dicitur, MUuu&Ctumr^ «^t^^ ootm 6» 

Ceraceum : ubi etiam erat fy- Awox^^ t? f<>*^> *»f ^gw 

nagoga Judxorum. Hosenim ^o^w KteaTgaT 3/-^ tuv&y*)* 

prope ab urbe , e regione & ^o ^xpi ^ -f 1. t»? M*m*C«c !) tta etiam dati fu n t,fuifle videntur. Vid. x. Mac 
.^mf! Maceab.ua licet uni Ju- 2 « ****t*"T« «« ] Scr. ^a. Mac- 

Cedrenus 

F."co6namen'7 a e;it,;u- 3' ^ OAi>^] Scr. OA,^^. 

ftores tamen promiicue quibuUibet ex 4 * A *™%°s « rAao/>fcd? ] Hic An- 

Judacis, pro religione Patria dira paflls, tiochus Bupacor, aliis aucoribus omnb 

idem tribuere vifi funt : uti annotavit Dus di£us eft.. ^ 

dQCtiiUm. Jof. Scaligcr, in Eufeb. Quos f. e A«u«9?<«#«< o SsA^««v ] 

auiem hic Maccabacos vocat auc^or no- Demetrium alii vocanr. 

fltr, Sleaaarus, feptem^ae ilii fratres vmn, ] Anaos XII. hatc aflignaat 

qui una cum matre fua codem dieneci Eufcb Ec ^r, gcaiiger. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 

ftffcH* t\rn*xti*s Ivuu^cm.-n al> Jovis Caffii , ncci dederat An- 

t* fi>%X&- » ^ *«' xWom »°chus , in Monte fcmperla- 

- ^Jj^. ~* „ • j « / chrymanti. Judas autem re- 

Tor A vAh > &yww o *, in ft a urata, Pafcham Deo ce- 

Ttm Ifp»«Aj}ft xlim, 70 7na'^t W- lebravit. £rat 3tfec fccunda 

nS ©f«* a£t& f 3r t«* Ifpv. Judaeorum captivita*: uti in 

" im*^' * &d»7 EtWC/0- Chronicis tradidjt* Eufebius 

S lUf^Mr i;goFOHt>Jirff. Pamphih. »^ 

MfTte 3 A»pi2wcr, i-flJiT» C*> Demctriano fucceffit in re- 

^ / rv « * P os ' fillU s Laodices, Anara- 

*t i m« AccoJW, Ae«- f hi cappadocum regis fili*; 

0*nM«r KcLtTiTtJbw, 6777 Et regnavit annos xi. Anno 

3'. K«/ f7xa^T67i \m) eiofjuri&t autem o&avo imperii cjus 

Aftiox"* m - (A&ydfcfiy nS hy<&* Macedonici , terrse motum 

U« riTM, kirai- P A a{F * eft u An tjochia Magna. 

jv x li: - Accidit Jioc ad horam x diei 

&*tauAfi», to Jgytf* * xxi menfis PmmV, five Fe- 

3£u>« diAMA/er tiix^ ^ bruarii; anno poftja&a a Sfc- 

k« t* N/^Top®-, t $ 2tM* ff7n leuco Nicatore prima mce- 

ftC, ty*f »tt*e*vw #', ^ilWJ- niorum fundamentacLil,poft 

wV, «r £ <fc<W*,K*'. K«i arff- mcenia autem abfoluta, ipfam- 

, L z! \x Tum vero de integroArefti- 

^o-o^fo^ouuf^^To- tf! «fc tutaeft, Wa in mclius reda- 

t2 t&»{#Mjcu Tte 1 tWx» > 19 # dta: ticuti Domnus Chrono- 

^6W*ttw, ^ pxC' 17» gTwt^" ] graphus fcriptum reliquit. 
fchrlcd 6^70. 

# M:-m «/V AkI/oxof , ix>ofov t* Anxiocho Grypf fucceffic 

r , ? t , , ,^ . A n , 0 tes. Hic m Parthos rebcl- 

* W ^ \n*d»ftoi\m H^for, jantcs arma movit . cumquft 

l| Im^dTdffi j&t Aviff ^W, Parthorurri plurimi in bello 

K<u' ^ to -sro^Br feAe^ Uaf3«<> cecidiffent '> > in gratiam de- 1 r. Ait/^ 5 -J 'Uym ff Tft/ar»] oaavom, Eufcbius CLXlX. anno* cnu- 

^ auftor .AAffJ-r^, 0 « mccdos , E f| bi0 , & ^f. 

d.ftus cft.^ diftus cft: i qu.bus maxime dilfbmi funt. 

2. ^J? «)iv«e f-p» p»». 3 «A*» quac hlc profcrc AucWnofter. Quifnam 

omnino redundat .* ccterum locus iftc vero fic Antiochus ifte Dionicus , iiyc 

roras mendorus cfle videtur. A pri- Dionicis F. qucm proxiint prodocit au- 

noScleuci regis anno,ad faujus aanum ttOr , fateorooe nefcirc. 

1 I iodc Di gitized by Google '-. — la. m£— - 266 : JOANNIS MALAL£. 

indecum eis rediens, fiiiam us Qitoctrfadvr f **Cf ywcuj& 

Arfacis Parthi, adverfarii fui, AkIio^v» V $5 «^, 7 ^ My°t&v 

Homine Brittanen , Antiocho Kl ,r IJC)f> £ ^ dio«7ip« Ap^tW « 

Cyziceno in uxorem accepit : , - J Twp ^^i%r «W,,. fef- 

atque hic belh finis fuit. ; ' ( r s, < „u* aMtu . 

- Poft Antiochum vero Ever- Mw* c/V Ayl/o^or $ E^yLtim^ 

getera , . regnarunt ex ge- {Cew!/u££ z e*™ ffim a^ctMoi 

nere ejus reges alii i X j uf- tf ^ - w# j3«a^c# A,1/- 

que ad Antiocnum Diomcura •— , ^ ~ « 

Lprofum, CJeopatr* & An- <X« « *^*V&*7L 

tiochidis patrem. «*o* KMo**7f<t<, »9 Arl/o^/cfl*.- ^ 

Temporibu5 autem-eorum, ■ Ev 3 t*#V ^o/r -3? /Sma** r 

qui Antiochum Dionicuman- *tl Arl/o^* t« A/oj»/W> r «n^f*- 

teceiTerunt , Romanos invafit pj^V, lwfdlmff't Vouam 0. 

Epiri rex Pyrrhus; oraculo fa^fan nS%& 9 1 

fretus, futurum efle, utamu- / x*fam*ui> or/ %an 

liere periret. CongreiTus ita- **nW,^K"P»> m ™ 

que cum eo Curius! Confui y>*/xo< i^SwKf/. fcuwp&iA- 

Romanus, bello fuperior eVa- Kw ctunf a-o^^r 0 K<Jp/@*, v*cr> 

fit % . Pyrrhus autem in fugam t* Va/uoJar, h***?* 9 £ 
ycrfus,urbem quandam venit, 

«dificia extra muros haben- £ . ^ ~, . . ^ 

tem : ubi muher quaedam, te- vL _ <T 

gula in caput ejui vibrata, il- P*w« ^ V 1 * 

Jum Acidit. ffJTtJ* <fcfVXw«tfrfc. 

Poftea .temporibus Conful Mi» i»w ^^J-w 

Romanus fuit Magnusj qui m*W, 3 0 J9 n^A®-, 0 Meex*. 

& Paulus Macedonicus. Per- JbJr 4 o$k \phnvr« h vohkuy Tt> 

fem hic, Macedonix regem , c*n\i*i»t MtmMog; hifiuA 

beliomterfecit; Macedoniam- n{ ^ . ^«^, t^ Meexi? 

que ipfam Roraano fubjugavit . r r . , , , . 1 

imperio. Hujus meminit in ^^J^^J^ 

Hiitoria fua Catilinaria Salu- *Ttei ****9Qr 

' ; 

I cii 5 ^Vf ^V^r] ^«e c<Zth. donicus diftuicft. lutem Mc 

; 2.' eWT^ Sa9i rWo habcr »«^or »pro M-^^if quo 

fn>Af»5 & c - ] In hi$ diTcrcpac audor i fenfu lipe ufurpari aflent Stcphanui de 

«cepta Pyrrhi hiftoria : non ehim in ^ 0 ' m M*»iJW«. f 

ltalia, belloque i CurioJJin Pyrrhu^ 4. owj '«potAot* vt } 

fado j fed apud Argos Gracciae hoc acci- i mo Captivum abduxir, Triiirophumqu» 

difte teftantur Juftinui, & Plutarchus,- celeberrimum de eo egit : uti Jcrtbunt 

quos vidc. Hiftorici Romani omnea. m 

2. ; jtj n«wA«c, 0 Mie«f ] Hi<r, 5-. It&txuvt (AftAfVrw] 

PaulusAmilius eft,qui i Macedonibus, Nomtnat quidem, \n C. Cxfari» omi- 

Perfcqut regc torum fuperatis, Macc onej ncc aliquid amplw* 

TlU, 0 • igitized by Googl ' CHRONOGRAPHI A. 2*7 

«, Hf ntu> r«7ito/r*e/*r exd<- ftius ^ ubi concionem a Cx- 

nv,w>Yc»«r * JWoe/W ¥ fare nabitam recitar, Poft h*c 

xd~W**A t*ot* C*o-/- regioni fu« irriperavic Perfei 

idi«%Ui« v2*r 'IWV. Epir r? J ThefIa1 ^ SWfr» 

**/«T*r H/*r p^fet* mp^r • navahbus pugniscelebm. Hu- 

H-rwpJi»/ , o* rt9fMt^of 9 19 To^ap- jus etiam in Hiftoria fua , in 

j(W GtoniAfeu* omr* ntpoi* «>6- Grxcam linguam tradu&a, 

/^firt if \Si*i*xim tfj&oor, • meminit Europius, Romano- 

fi/fv**** P^air lr t» ai7«. rum Hiftoriographus. Ejuf- 

w^n^flir, ^T 1 dem cciam mentionem fecic 

*P*<*r*</T*. T«r« A x, II***/- p a i xphatus . Huncitaquebel. 

faeror (Miun-nu. Tor A *Wr rty<r«* ] 0 devidhim , neci ded.it Lu* 

tfoAiftoj *r « m Avx/or nobuAor, vV cius Paulus, Conful Roncianutf 

ev olr ^oroir Arr/C*'* T/r or*- iMs temporibus , hellurri 

t^i , ' H W Mf», i«f«Wi 011111 Roraams gefllt, per annos 

LT- n / , jSj - »! xx, .Hannibal quidam , Afro- 

ifePflyife, Zh m UMi, Kju rum - Rex . quo imporcRegi. 

«r/A^Tor «(Tttr, J)o t K*tfflw 3 varo DUS dudum eva&is, Romana 

^ff x&Sltw. Otk nt iTxX/d* mir Refp. a Confuiibus admini- 

entf ti 1 7tdav juipor 'fcnvMnr, -Gan>- ftrata eft. Hic potiorera Ita- 

Wg« T^^/r, J-i o~*£« * «0- P**^ bel j° nibadam, va- 

~* 0 1 rr v ) * . ^,. ftavit ; mterre&o etiam Paulo 

WA" n**». k*/ w . illQj d > e quo fuperiu8# Scnatus 

iCotMtTo » otJxaht®' P^jfr i/apt- itaque R omanus Confulem de- 
tw JUutrrit h mtor, ^*'\/c* Jtf «V fignavit Scipionem illum ma- 
■ T. rif^y? i Ht«^<^«, 0 noi/^g,] (Pauhis) cum ingtnti pem^a rtdiit , m 

Qjfcifnam tandcm Cc hic Perfcus ? Sl ^* 1 ^ mufiuu m*initudinisfc 

Uacedonkum illum lupradi&um vulc, traditw, adta ut XVI. otyiuwj 

( qui quidcm mazimam Epiri , ThelTa- fc***'jT e revwrum. Hii iraquc addu&ua, pro 

liacque partcm fibi fubjugaverac,; unde n^x^t 'etvnpx®* lcgo, aut force, 

nunc rcvixic ? (upra enira i P. iEmilio itie^x^ vertoque, Navalibus puptit 

occifus cradicur : aut quare hzc repecica alebnt. 
func ? Neque enim Perfem alium ullum func? Neque emm Perlem ahum ullum , -„ A . M n 4^«,-, t>- 

memorat Eutropius, quem cicac AuAor * z ' W TO " A ^f*" J A ff°ro» Rex, 

nofter. Deindecur Nt^v«>- ^s^*. " ve Dux; hoc nom > ne « nim Barbarct 

£S«r£sr sss£? ««« ^ **« 

hoc nullibiapud Scripcores, quodfciam, v . „ . 

Occurrit. Pertemquidem claftefuaRo. ?• «f 7" ^W»' 

manoscrebris decrimemU afieciflc tefta- A«, ] Imo fupradiai Pauli itmilii Ma- 

tur Zonaraa , Tora. x. ^ i nio- cedonlci pater fuit Paulus ilte , qui ab 

r& %&&m % a§ i MjrA%» ; M* Hannibaie occifus cft. Bellum enina 

^ — _ s f p Punicum fecundum, quod Hannibalc 

A/w*^, «m»^, ^ Tif rcwnxj duce cum carchagine habuic Roma, 

*v&* rve V*>x*tvt tXvxi , &c. bellum Macedonicum fecuadum , quo 

Perfei eciam navb Celeberrima; meminit cecidit Perfes , L. circiccr tnnoa pr*'- 

Eucroplus, lib. 4. hii v«rbi«: Rmam ccflic. 

• 1 I gnum , Digitized by Google 268 JOANNIS MALALiE* 

gnum; virum certe in omni- ^oXtfjLott, t A?y»i»«W S^mnW #• 

bus, maxime vero in bellis cla- jtf^ 0f7f h f h 

rum. Scipio ^mtenm^m ^ « ^ . ^ , 

in Itahamoras trahebat Han- - , % ; TT* 

nibal, magnis inftru&us copiis, <Aflt " n w 

in Atricam, Hannibalis patri- *U -dw r AmC*aA, ut t£u) 

ami maturavit iter : ubiregio- Afyinlu» , *j aimoteow wiiw, i lu- 

nibus undique vaftatis , Car- ^ ^ m 9 J 3r j 

thaginem ipfam, ubi rqraabat a „,^a, K( ^, $ «;„ 

Hanmbal,incendio decTit. & wW ^ rit 

abdu&is lncolis omnibus, ip- x,<" aAO "* w * \rz 3 9 , , " 

fum etiam Senatum Carthagi- ^t» ^rra^, ^ <* (wJxaht» «u»t^ 

rienfem captivum Roroam ab- tiariw tlt $ Voi(4w m 

duxit. ... . ' 'v v "* V - 

De his autem certiorfa&us K«i 7*73 >^ S Ayy/£oc$eA, <*- 

Hannibal , Bithyniam profe- ^\^ Y u< % B/ Zhwiom , <s*o<- to> 

<3us eft,ad Antiochum, Nico- Ay77 ' 0 v er> * nijw^w, 

•medis F, Afise regem : a quo A , ^ '!*•***! 

Sum adverfu? RomaLs A r - S7f^^?^- 

peciit. Fcedera autem amici- X»™ <£i$.- ' Er/*t a 4 *o Aas-- 

tiae cum Romanis habuerunt t MtuutJb'rot f 0/ lyfeJccJ&W 

Macedones, inde ab Alexan^ luvntucim /*J? V&wuw q>ihiai 9 

dri temporibus * eo quod ex- <•„ ^ i7py ^ A *gj,jfr 

crcitu Romano inftructus fu- _ 7 # ~ A *i/ ' v - v 

5 • »1 Ln rt n„; n m X? Acu^tf. O Arltoyot, Qjqt A^i- 

iflet Alexander , beUo Larium ~ , A A T v 

aggreflurus. Antiochus vera « ^Ad/r, t&J Amj^aa, 

rex Afiae, copiis fuis confifus, ow : c^ 9 K)&m\S* nrr duJrji 

adjungit fc Hannibali : atque P«^V, •3a^»i' *rui ^tJ, 

exercicu ex Bithynia edudlo, # B/W« ijoppi w. Kcu 

rontra Romanos cum eo pro- p ^ M)tr t?to, 

fe<auseft. Senatus autem Ro- fi , m , J 

roanus, hoc audito, Confu- * 

lem defignavit Scipionem fe. ^npor S«n*or V 3r«^ t 

.. . • JL 1. f>«f*Wf dw &c i M - ^ 0 ;*?^ p° ft IraIiam fero lindem 

Wx^AW^ Imo mimit; "'* m c ^ ub c ^ exteros arma mo- 

r «V v . '. . ' . , * Q -i beUoa f« profpera gefto, co»nominacu* 

a. M^» *, icw AAf^v^» eVc. J eA.uc teftatur Ewropim; |i£ 4. 5fipw 

lodem mndo nugatur etiam libri hujas Ronuim redtit^ ingtnti gbri* tnumphavit. 

8. initto, de Alexandro verba faciens , Nomin ipfc, ad mitAtimem frdtris, Aft- 

Homann ditiones eornm , ex Pcrfarum tf/iVi acceptt t qu* ^iftam vicerat \ ficut 

manibus extortas, redcknre: quum Ro- frattr ipftus proptcr ■• Ajheam domttam <Afrt~ 

manj, non mfi Jongd poft Alexaqdfum earntt ap^tUbarur, UlylllZtKj Dy Vj oogl CHRONOGR APHI A. 269 

1 9 s M fiJ*» JL. cundum, Scipionis priorisfra- - trcra, virum flrcnuum : qui 

. mifTusaSenatu contra duos ll- 

AtnW, £ A»FiC<iA r f>»>" loSj Anciochum Afiae.&Han- 

t" A*p/**V. Keo iminn* «wwi* nibalem Africae reges, obvi- 

**4C«*i *itotmidy» W «i- am eis proceffic : pwriioquc X < «i*iff. * A»1»X"> fugam vertitur; & veneno 

* * «TITi haufto, mortem fibi conlcncic. Antiochus autem ubi Hanni- •mi4f «*W duw-SV *** montem Taurum. Quo cum 

V, _V__, •_ ^KuidM iv vcniflec Antiochus, S.cipicnem 

^ ' Stf P er le S atos exoratum habuit, 

*«r «X»» ^J"./» 55 in | ratiamf erccipcret: ut 

2ta«<r*v£T. |tf **t« quiparte s tantum aJienas egif- 

0 ZkkWmt» icro/W tfiroywo f et _ con tra Romanos aucein 

P«p_tfvf, **ni ytfpA" ^i/W- nihil hoftile cogitaiTec. Accepic 

T¥ PA*»fi to «JtJ» igkur eum Scipio,& exSena- , _t «fW ^ onej ut quotannis, quandiu vi^ f 
tum tuific. mwipmi ver0 » a w « » 
Jib.-T* P- 77 : deinde mirime 

<P±ZHPH9' : ica Eotrop. lib. 4- 6* «w* p,ds conoVi«i<w^»«« aflirit £u,r 

trJendus eftt Rvmsnts, venenum bibit &c. tr0 pj us Iib. 4. h* fuerunt j ' Jtf -* £«r*p-» 

quod i P«olo, fiutropi» Gf«o Mcu- & r ^fi a ( Antiocbut ) rtctfr* > W** phrate, redditur, <pi e «# w , «r««? *„_ T***» f' cmt^ra . JWi «**to» 

i^„,V«f Appian.. umen, de Bel. «.«dri»— .*3*JSA 

Syr. Annibalem tk , Flaminio, lega- X. miUla qlteejW »j»?»^Lf_ b 

tione ab aliam caufam tungente , apud clio exepfl» IcriDH . qw» t-w 

«j vcret » uigi tized by Google • • • - \ 

270 JOANNIS MALALiE 

veret auritalantaIV, argenti. mk, ivi T fc ^t? 
que totidem, praeter alia quae- - v S 

dam.perfolveretScipioaucem ** . 

convivium exhibens, Antio- u * Ku ™ ^ 7 *' > **fhp 

chum vocavic : cui etiam, tan- ^ * «c^tw ToVor, 7?/^* «i- 
quam Regi fuperiorem locum , w P*<nKi*. KaJ $ Jhlfa 

conceffit. Sic honoribus au. *r^, 2 2*W*r ir r* PoW 

dlus Scipio , Romam reverfus ^^w.U ^i. * 
cft : uciW(apientiffimus FJo 0 ^P^ 

rus, ex Livii monumentts, T w " ^ A ' c '* "fcw*-" 

memorice prodidit.. , t*'**. 

Decimo guinto autem anno T? «/tf mmmAidrp ir{ r» 
Anciochi Dionici, Leprofi, Sy- Arnoy«? AiowW, C*. 

Armenix rex , Antidfho ei- 994 A^im s MJr 

dem grave bellum intulit: 6c *J <wrtS Awox^j *o'- • 

bello fuperior fadus Tigra- Ktw>y (uyv. Keu rix*W * <wri, 

nes, Arraenix rex, Antiochi- Arr/^or 0 Ti>p^»<, 6*riA<£, Ap- 

am magnam cepit , regnum- ^ ^ ^ ^ 

que cjus, bona etiamqua; ha- JT. ' » ~ * , 

buit omnia ti ademit] Anti- ^ * 

ocho ipfo in regiones Perfi- ^fW *»rZ **')cV 

cas fugiente. Pompelus antem T pjyd-nf f *jJtS Apv^ C*TtKi» f 

Magnus , Roma propter Cx- «U „' rifpri^ T/. 

7Pc«'r%. r<n^T» ^ ^ pj- 
Komani lmpeni-noftes , cum „ -t ~ > * , „ V T 

cxercitu vemens, profligatis ^ n °^«> « * M*>r«, •« r 

illis, in Tigranem, Armeni- fc*~P*,^W Kix/^r, k 

orum regem, arma movit: wicufnwrw r *o-rit rio/Mnfor, £ 

quo devi&o, Armeniam *ce- rutH wni *ZtZ A. Kiu&r, i^- 

regnis, Antiochenos vindi- Ap **^ A ^ «^» 

cavir. Antiochiam vero in- ^*" ^ * A P/*"«, * VkixIcw, 

greflus, illam Romano fub- *> * 2"e/'«- ^ Wf wwp.' 

jecit irnperio. Mulra eriam x/«<ur<(r. ^ f$.J>W* Tir A»- 

indulfit i reparato etiam . ^,, ^ ..^-^ i, T ~ ^ ^ . 

^ 1 ■"•W— : r. $>«rf@- 5 «JrS AiXo^] Jongc ante Pompeii & c*fari, difcordi- 
Scr. 0»yifl©-. aro - Vefam infinitum cflcc AuaorisR^ 

2. I K«;«^l Imo Tigranes rum Koraanafum impc/itiam obiquc 
i Pxolom«o io dcditioccm acccptm , tarc ' 

■ . - ■ ioogle CHKONOGRAPHIA » 7 r 

Tioyj w Tiihi, TKinjcLg diiUi wo quod collapfum fuerat, foro 

Vufjuutr « ^tatti^fjof <wnifiroh- judicii publico. Magnoautem 

fct, * ftr«d C***!**,, , m9 U honorc eos Fofecutus cft, ep 
7, • r , q u od ortum fuum ab Athcni- 

7* ^ w €77//^t wtw, «r ix cnflbus ducebant. 

Ji 7ir, ^7»>or <ftw& Byblus autem quidam, dux 
wV, (%, *i b rf m&Ki* -tiiMM in beJlo ftrenuus, (qui in ma- 

»lf • w ItoiWj 711- ™ imum M»<*nic» vicum in- 

r y ksh wmhwwm 719 7i» Cldens ^ moeniDU s eum cin- KT*mtm »f U&H,tBuCtor,u< aum y urbem fecit, & a no- 

©ko/*i ojjm «J 4 «7»c y> 70 i^uhfjM mine fuo Byblum appellavit:) 

r AsiuJar, 70 m^os 2*a<£'jc* $/o- hic ihquami ftatuas illas mi- 

(totr ' *#Cipfc oVt*» *fi ky*M* « ndas * <l uas olim Seleucus 

T5 Kip^ A/or, Jbdttlli 2f- fc* Cer T 10 ' , Miner - VaB 

xj ~ o / j> * • n > ^ . pofuerat, ab Antiochenis im- 

W <wro P»Ctft>; £etratas, Romam tranfmifit, 

*M*LtMzr xty v tn f Arn*x** 9 ibi in Capitolio collocandas: 

l*r*p«, ^ Ik P4/« tsi^fy ut 7o ut quae ipc&atu admirandae 

KosTTiT&W, o* uutyJihnt ovt* ^iTent, Romanarumque Vi&o- 

W v^t-^tu ft*«oW. narum Monumenta. Statu* 

f» h . \T, , ; autem iftae ufque adhuc Roma; 

(^Tjm^ctA^e^^roo^-) vifuntur , hu l c in modum a 

«t wyf»**" ^iiot Avvoytiar Byblo irifcriptaB. Rtmanis gra- 

*4 fMytthnt ivuwt P^/nr", tipcanSyftatMis hifctets ttonavtt 

^dydhfjum Wgyfpft.' ; AntitchtnMS. 

ST*^*Atf^^ Antiochus vero Dionicus, 

riAotr, olxif^ r r T<>p*r*, Ap- ubi inaudiflet Tigraneni , Ar- 

Cao-tKwt, kmih{<w 9 hsh 7&o meniorum regem, k Pompeio 

t« rioftW« Moe>y» ^tT cwtou rnagno profligatum fuifte, 1* I. %*>0A<nC'idf>®' cuTtU 7n&*] 
Eutropiuilib.6. de Pompeio M. £f 
venijfet m Sjnam, Seleueiam vicinam ^fn- 
tiocbi* civitatem Itbcrtaie danttvit , qxod 
regem Tigranem non r*ce?ifet. ^initocben- 
fibms obfides reddidit \ aliquantum agrarum 
'Dapbnenfibut dedst, quo locut ibt ftatiofor 
fieret : dele&atus amcemme hci , <$r aqua- 
ntm abtatdamia. 

t. TrttroTu. yO, l jV 1 p u ro Audorem 
fcripfiffe, wTflrr,gt' itaque repono, -nurtu 

**Pf*m : otTcc enim, pro 2, frequentiffi- ^ ^ a Vjbk ^Jfti &c. 
«chic occunit. t ,i ¥ Sr m #2 tcr itfr. 

3. eot«Aio-| Bc&Aof, ire^ wV5$?4# 5. Qofafjjt otm 3 $ C r, «V 

Pom- Byblum » intiquiHimam Phaenicix ur- 
bem, a Saturno condinm fuiflc, teftatur 
Stephanuo dc urb. Bo©A^. wJjut^t' 

ByMumque didam, YCl i Bybli, Miletl 
cretenfis Filia , aut, £ >nu'<m . 
Xtiocs fi&te 4>vX«*ti itatfU.c» ™. * 
Ti| $ti<% , 00 Ubrctomnet antiauos ibidom ' 
tutiflkie fervAtat: aut deaique, tptodlfitt 
Ofirtnt defiens, Diadema fitum tbi depofuerit\ 
riti h nt CtCxiof : bac auttm Eibtim • * ... Digitized by Google JOANNIS MALAL£ 27^ 

Pompeium adit ; & procidens 
ci ad pedes , rogavic , urj re. 
gnum fibi iuum redderec. An- 
nuic vocis ejus Pompeius : 6c 
conceflb ei iterum Syrias re- 
gno , Ciliciam eciam , fua- 
que omnia ei reftituic. Men- 
fas igitur Jnnii die xix, difce- 
dente ab Anciochia in &gy- 
pcum Pompeio, rurlus regna- 
vic Anciochus DionicusMa- 
cedo. 

Hifce temporibus floruerunt 
Cicero, & Saluftius , fapi- 
entiflimi Romanorum Po- 

ctas. m .*-». 
Moriturusautem Antiochus 

Dionicus imperium , faculta- 

tefque fuas omnes, Romanis 

legavit. Eo icaque demorcuo, 

Romano imperio ceffic An- ©e^gwwv «virJ, odviovLf tttnpr 
otVJW <wnS $ &*oir\«*r o*1t*> 
Osif ' llwxkHx mxyiiKKnSti^ ctn- 
JbXAV tdrtS Tixihir ¥ /knAfW r*f 
2t>eutt, £ t KthtJtictVi >9 7mv7* o<r* 

K«i 7? & r sW» (du*< 

no^THro^- jc, iC*ffth<Lu\ Tmhty c ou£- 
toV Ar1/oj£oc.,o Mctta JkV,o A/or/K«r, 
Ek to/V «U)7«/ir p^ovotf 5r o 
Kix*>*, £ o Soi^«W, 1 o/ *f* 
Taloi P*/W»r i •jto/htou 

O JV facihcAjf ArTtoxQr o A/o- 
r/W, /Lwtofi* 7iKcvt£v 9 r&riKim 
iizLvT* T* eWTor Paf4d.ioif, i $ 
rff yj&affcQYTur ai>rff. Mtitt Zr ¥ — . i, n«^W/«5 ©^?*^*' «"^- 

*iT <w^rJ] i Imo Aaripchus, licet ro- 
gandi habuic audaciam, repulfam tamen 
tulit: wtfAfnso-* flp^lfi «' 
«afwowf *£»toV> ** ArrrA*©i 
Xipbilin. Epit. Dion. vide & Appian. 
Alexandr. tn Syriacis.» \ t 

2 . 01 OTXPatTUTV^ fyf&ivr^*™* J 

To. Gregorius, Scripuns*. vertit } hoc fci- 
licec Auaori indulgeas: ego tamen vo- 
cabuli interpretationem genuinam reti- 
nere malui , nec enim tanti eft, ut , in 
hoc Au&oris famx confulatur , in aliis 
majoris momenti tam graviter peccan- 
tis Sahiftium a«cem Poetam, nemo un- 
. quam aixerit: de Cicerene vero hoc ei 
concedi rbrwfle poterit; Poetam enim 
*um CuiiTc, Hcet vix laurea dignum,te- 
ftem habemus Juvenalcm , Sac, io. ubi 
hunc ejus verficulum cicat. 
, O foritotatam nttam mt Confnlc Romam. 
Deinde addcns : * t 

*Amoni gltdm $otuit fontmnm, fi fc OmnU itxifftt. Ridtnda, poemaia malo, 
&c. 

Cerce Ciceronem Poccicx opcram, ju- 
niorem , impendifle, negari non potefc 
fed & etiam carmina fcripfic : ex qui- 
bus Limonem> poema cjus ftc diaum, 
citac Donatus, Poncium Giaucam aliud 
ira appcllatum , Plucarchus ; ipfe etiam, 
de fuis temporibus cres libros carmine 
fe fcripfxife ceftacur. Sed 6c mulca ex 
Grssco cranftulic , uc Araci Phccnomena: 
cujus ettam nunc pars extac , aliaque 
prxcerca. Attamen Poetc nomtne aa 
dignus cenfendus fit, dubitari potcft. 
Tacicus enim Carmna Cictroms forum rt- 
MerttVotiusauAm Caftaham, aifrrir, CalSi 
eciam Severi apud Senecaoi poeieoo Cice- 
ronianx cenfura hxc eft , vir&ilmm iHa 
ftltsitas tngemi , •ratianc {oluta, relnfmt : 
Cicerontm e!oauentia fua in carmmUmJ de- 
ftttmt. Vide Gregot. GyraWum. de poc- 
tar. hiftor. dialog. 

^cj? riv xjZTttpxotr&n cturai] 
5cr. avr*. «tq«C hic ignoti hajujAn- 
tiochi hais efto. > r Digitized by Google CHRONOGRA PHI A. a 7 j 

TtKwdvi Avv!>x* t QcwhiMi yi<* tiochia magna> omnifque Sy- 

yovtv » A»'77o^<oc » (aydhn -Cm ria > & Cilicia; infuper ctt- 

P^'«r, ^ >xa<ra A Wf* # am q u odcunque Macedoncs 

/ - iji n 4i ~ pofleeierunt. Macedones ita^ 

c ft ' J '7 c- a 4 ue Antiochiae magnaeregna- 

0/ M«xf^rfr. ECWiac^ *r Ar77- runt) Syriam, Ciliciam, aJiaf- 

•£«/**»<# t^yaihnf, \\m ^St/piW, que regiones fibi fubje&as te- 

KA/x/W, «}*>A»r c < nentes, a SeJeuco Nicatore, 

Maju-ftW , &a 2*a*/*« « N/xi- ufc l ue ad hoc tempus, quo Ro- 

- 5 ^ " ^n^c7x I e u. imPeriUm> I. fTw «r|y'.3 Syrix regnum Mace- fratrem , defeciTe , teftcs habemus Eu, 
donicum CCL. cancum annos duratfe, at- febium, & irt&ut rtw»yu>yr t $ Au&o- 
«juc poft Philippum , Anciochi Bionyfii rem. m m LIBER Digitized by Google JOANNIS MALALjE 

■ 

LIBER NONUS. 

De Temporibus Confulum 
Romanorum. AOrOS ENNATOS. 

X^W TjtoW litofjws. REIpublica Romana 
a Confulibus pri- 
mum adminiftrata 
fuit, per annos 
cccclxiv , ufque 
ad Julium Caefarem Didtaco 
rem. Hic natus non erat, fed, 
matre menfc nono mortua, dif- 
fedtaque, ex utero ejus exer- 
tus eft: unde Caefar di&us , 
quod Romanis, Viffefifay fo- 
nat. Adukus tandem, virque 
A «r VmfMtmmtf 

€<y< KcUT*p@* Ik?v/« TK A/*?* 7 ^ 

p@- or «* I^>&»,<*>X* t^t! 

cbe*«p*y ctuT^ , W %j im 
6Af>iTo* ( VLaisaf KiykT«x VafJAisty I. itti rm *?^'. 1 De Confularus 
durationc, 1 Regibus fcilicet expulfis , 
adCJ. Caefarem Di&atorem, magnaeft 
inter au&ores opinionum diverfttas. Chr. 
Alex. auftor annos enumerat tanturn 
CCCXCItl. Eudbius, CCOCLXXIII. 
Excerptionet Cbronologicsc ad Flornm , an. DLXH. quod incidit in an. aborb. 
Cond. DCCVI. vid. Scal. de Emcnd. 
Temp. 

2. K«*'<« e *" €t,a * 

Cedrenus , Chr. Alexandr. Glycas , BC 
Conftantinus Mana{fcs, qui tamen enam 
tliaa nominis wionei profcrc. ionaraf 

ftro Digitized by Googk r- CHRONOGRAPHI A. r 7% 

i hdLT9(jui. ) htwiW&t $ , £ ftrenuus faftus, cum Pompeio 

&rJ>«> «CfiCAta Magno, Craffoaue , Trium- 

Jv». Mir. vir creatus eft. Poft Craflum 

w Kpa^«; wo y> ^Tpw t«- fijmque, Cxfar Di&ator,cum 

7a»f IJitpiui™ tu VatMw. O <Ai copiis fuis, in regionibus Oc- 

K«fViy o A/zCTtiTOp, p£ to QofcA)- cidcntalibus bellum profecu- 

SUZtu* k p *W, 1 Tme^fiifim tus eft : *>oec * Seoytu, Pom- 

•Mnipo», «raiquir t*Hfr#. P«oque Magno, generofuo, 

' 7 w r< « P r . Coniulatu, five Triumviratu 

xotf tffitr* , tfAHri *W/#J $ exutus , xgre hoc ferens, in 

¥ fl*w3*r etuT» i* To?f fitpcji *SV Romanos arma fumpfit. Af- 

JiffWf. Kot/ 1 ^J^Axdii^ * vsr*- citis itaque fibi Romanorum 

7w«,S7i#7ft Tp«f*CvjW7^f«r,jdP hoftibus, Senatui , Pompeio- 

4««<«t/*r t»V ^P^. l ue Ma g no bcIIum j™ ulit: 

^rr •* 7,# ,*» . s Romaque occupata, Senato- 

7nr$tpv , o* act/Tor Kafo-eep At^Sf/V ? livpdvnn Pvpahf 

«WW&vhQr **< xj 1 VmyMm <7ro\tfju*f, \msi*.i<Jj<n $ iif 

v, T r' " ' " ponitur. Iti ctum infra frequcntius, ut 

i^AK««,, M in ylentini.no Jmp. H fij,cr ci iC*- *1° T «^n»y t- V" **** * W~"£ T ? ^ *i'A4m, ^ 

71*1«» 9w«<iff, ou/tk A *,*t^ 2* A »W. &c. In Zenone etiam 

r*wf*. DcindcacThocconfirmandum, V 0 * ° * *r A ^ Z "~' 

Matrem cum , ad virilem ufquestacem, c* f fW^ 

habuifle affirmac: reaifljme. Hujus rei *?*»*? «Tromm «iJTor <q>*rnXtt?1w *iot- 

teftem habemus Suetonium , in J. Catfa- vXtis. Atque huie interpretationi fuffri- 

res , cap. *6. Eodem temporis fpatio ma- gatur Florus, lib. 4. De fuccefiionc Cafa- 

trem prim» , dtinde filiam , aw wt«'/<» pajl r « Senatus , M rjl , Twapeius , agitabat , 

nepttm amifit. Sed & ante J. Cxfarem »rc abnuebat , y< '■4'«» /^» proximh co- 

multi etiam alii fuerunt Cacfares • quo- mitiis babtrttur. Confulatut abfenti % quem 

xura catalogum nobisexhibet Jo. Gian- rfrctf/» irifci*»* pLebisJaventt Tompeio, nuper 

dorpius,in l^etitia f&mitia- Caii fulti Ca- decrtierant, tum, difiimulantt eedem,nega- 
men habuifle, noftro tamen hoc compe- Apud Chr. Alex. vcro T&Mf&i&r** 

tere non pofle manifefturn eft. Vide If. fcribitur> T/ & T ict% 

Caufabon. in Sueton. „ Triuraviratus p. +3 8. Noftcr infrTctiam 

omniao fcdbcndum n^F : Craffui ^ M reDOnendum 

cnim bello Parthico intcriir. 3> ? ? ^ e « ] cponendum 

, ^-Av^i' t 5 iW^-rr/^ L'„ ^ 7*f**t* « fompeius enim J. Casfaris fi- 

2. ^V^JL^TfKi 1t «««» JnK«n, uxorem habiit. Sed 5c 

Te4«^.. ] Hxc vcrtit Chr. Alcx. In- C x(it iiam Pompeii filiam in matrimo- 

terpres •, ConfnUtt* , fe» Trtumvtratu do- nium pctierat. Vide Sueton. in Julio 

«^male. cnim hic paf- cap. a7 . ^ • Digitized by Google 276 JoANNIS 'MALAL/E 

res omnes e medio fuftulit. x*htw Poj//»*, $ TlofjLTmU udywl 

POmP IfiSd tU i Cin arem iVfc **' ^**^ " 

rdifta ItSk" Regio." *>f ™>™J" 

nes Orientales occupare in w f^ o / 4 n0 ^f ,^ 

animo habuit. Dictator. ita- k&t «Jtk, ksh 'v*\*ms iojj-ri 9 

que Julius Caefar , Romx ip- ^ jimtfy vroii(iXa*i *Z>rt$ % >& m 

fius , totiufque Occidentis im- wA fsnoV li JbwJ, juoW «ti ¥ * 

peno potitus ; adverius Pom- ^ ^ . 

peium arma movit : lpkim- _ , , , , %- .y 1 

que in ^Egypto comprehcn- T »"« 7 */ v7- ^P»- ° * 

fum, interfecit'. uti deeo Ka/^p a A/ktot&p kJ* tLuStrricuf 

fapientifljraus Lucanus fcri- «jifWT>V -fydtdw f P»/xwr , <c^f 

ptum reliquit. Caefar igitur ^ w toflr, bn^. 

ifte folitarium in Romanos - n ^ ^ 

exercuit impenum , fummo- „ ™ , , ~ . , , 

que omnium cum timord, ww, *r«Afr cunt» Jir 

fupremam rerum poteftatem ? A/jt^or X*?*U Hsf>^t 

fibi vindicavit. Macedones o cnpu-mlQr Ait^cr iwrtyyi-\a>'n, 

enim, qui Seleucum Nicato- oStv Sf o K*i'<mp «e» 7 "®' j* W rem fecuti funt , viribus di- 

rninuti, Babylonicas regionis r "'?^ 7T~ I 'TTr' rv 

curam neglcxerunt; rcgem fibi w ^T* «^*»^ 

cligendi copia Perfis inde con- °' $ MoixtJoW, oi ^ 2e\X*or 

yvfwftnrnt iw Ut^outf ttoihv Iojj. 

Judaeis fimiliter, a Senatu ™* ^*f ,X€ *« „ * 

Romano Tetrarchas , Rem- Ojm* J)w ™UJkt« f „™- 

publicam adminiflrantes, acci- PX»?"C **J> ovi«*&*w 

pere permiferunt. V&yms * TiTiaf^tctf CacriKHctf. 

Temporibus hifcc floruit E > w "i™ S > ^' 0 " A '- 

Livius Hiftoricus , quiresge- , o P«fi«t/W \^ap^sir T» «»i/.<wr «TTOiJt? t»« w.ltXuTjKtf? ] petiturus; ubi a rcgis miniftris Achilla, 

Imo, Senatoribus fuga elap6s, urbem Pothino, aliifque, Occifus eft. Atque in 

potius vaeuam invenit. Ita Floru*, lib.4. hoc, cum hiftoricis aliis omntbus, con- 

JXec To/npeius ab ItalU, quam Scnatus «b cordat etiam Lucanus, a noftro ciutus. 

nrh , fuvdtur pricr , etuam pcne vatuam Pharul. lib. 8. 

mttu Cx/ir ingrtffxt, Conftlcm fcipfe fjcit. 3. tcvopa&s j^j J LegO» «^as- 

rompeiusa C*fare deviclus in^gyptum 4» rfT€*p%lxc finr.s Hti] Scr. 

fugt cvaGt, auxilium a Ptolomaco rege 7tr$apx#^ - 

■ 

Lv Digitized by Googl CHRONOGRA PHI A. %7? 

t&Pixit , %( Igefc?» ^o^ci ftas Romanorum pluribus con- 

Vmtmlm. fcripGc. 

TO p, o «i, iw*W* & annos xvi i 1 imperium, fum- 

ntitmr txp*w» 9 ir 'Uft^mft *i mo cum faftu , tenuit. Bif- 

lypcnih, i&imm.Optxst* 1 W fexti hic Romanis auftor hiit: 

B^tw hpti*, xsfJi fipu PfcpwW quibus etiam & Lcges dcdit. 

Il » » f ». , » ,v ' Menfiumque appellationes no 

, ' , V 7 * , vas: Confulcs euam ipfe, pro 

^ioir »t«w libim fuo, quotannis dcfig- 

ev Ji tJ ^tJ K^upS .Bip?/af Hoc temporc Virgilius, fa- 

XiflT, o Vvualvr' miwiit , piens Romanorum Poeta , 

« - \T - i * / cise h/ftoriam , Equum jtem 

ysu T** f *Jb,rnth*m*ut><*- Ligneum , cap tamque Troiam, 

•myo^»*, xpu r <T*p/o? i^Tor k$u cecinit. 
i%t TpoiV t &Ka><Tiv. 

Keu iulws.i$n 8 mt^oict Romx itaque a Julio Cac- 

laa* *<ti<m$Qr &iKTv-n?&, S «^t, fare Di&atorc captae , Scna- 

uordn*, v* iwmt*&Qr> £ torumquc e medio fublatorum, 

pX^P^, £f*4r imperiique fibi arrepti fama 

p r _! . , r or r* w \ \ w t: ftatim percrebuit : menfis au- 

«Tttr/Q- i&i «Ww, ^ Arternifli5 /ive Maii 

uov*tyjt. Ka/ ^7i>3tt<ri to Xl!j Indi&ione, quae dcin- 

St[jut b Arm%H$ t« th iC ceps prima vocabatur , Anci- 

<r* Avrewoiou r Mct/« ochiae fa&a eft ejufdem Pro- 

t rnt fitm toStu thnpiiu*. $ ^lgatio. Die aiKem xx 

cjufdem T tintn, ij.l Ita etiam Excerpto- eft, eo quod ad XXIV. rebruani, five 

T . * . ,uu ^k. AnA i^r> ad VI. Kal. Mairii , intefpoiietilturs 

rum Latinorum ex i.-Iib. Cnronoiog. ' . r t ,t.„j,- 

L r ... j,, a»a«* frr«r,^ adeoque ouplex elLt Sextus Kalcndaa 

■^^^^TO^ Ma4, XXlV fciUcec, XXV. Fc^ 

gmmdt autem mn*s XVIII. Giycas XII. bm* r »- , % • ^ 

annos enumerat. J. Ocfar tamen V. im- ^ Twrjf ^u^riw J 

perii annooccifus eft. A primojul. C*Iatis anfio, & ^ra An- 

2 -n KnnZ™ iQwe*] Suetoaius tkKhena , & Indiaiones Anttocbwiae , 

i„ I»L cap. 4#! O»^' bine *d crdi- omnium inciqaiffim«, initium hitirn 

ZrLmJ^ftatum, faftos mm* t &c. habuerunc. Chr. Akx. Xp^ f ^« f % 

An»umqne ad curfum filis Mcommodavtt, T $ s Af7io%f*a4 , «J 7i^A^ 

wCCCLXV. ditrumtfet, & mcrcaU- ^VSf, «fac ^ /CJt>r» it®- ^ t\ 

r» , unus dtes quarto au^ae N K^.jM, hfjrfw, 

anno intercalaretur. Dies autero hic quarto ^ , ^ ~^ ^ » Jj^f- 

q^quc incercalandus , ^ifcxMi dic^us «O^» «r« r#A iarAi» KnWf^. 

m m 3 iEr» Digitized by Google 278 JOANNIS MALAL£ 

ejufdem Menfis , Antiochiam nsam^t h Arwoy » foJLSvU 

urbem cjuum Romanis fub- %7% ^ ^p^W, 

jecta eflet , Juhus Caefar, * , , A J\ , , 

miflb Edidfco fuo, Jiberam T? ,I * J> ™ Aj^f? ^or, 

efle juflit. Verba autem Edi- "W^w** * <w« K*/<roipo* 

&i fic fe habent. 7» Antiochia Uhk* To Sr *J/k]ok <sr&iTi$n % 

Metropoli, facrofanaa , invio- «feie^ Sw, Ev ArTTo^e/ce T ff*«- 

far\ &c. ^Maii autem xxxin * 

idem Julius Csefar Didfcator ^w» 1 ^^^ K«/^, % W 
Antiochiam venit: ubi Bafi- 1 ' K*/ {/ojjAStp o <wri<M*joe 
licam extruxit, quara a no- KtffVtff* i A/kL£t»i |i Ar77o;£«<*, 
minefuo Ozfarium, vocavitj tJT x>' ¥ Aonfuei* tdwlc £ Sxlftn 
e regione temph Martis, ! r- » 

Macelii poftea vocati, pofi! C ^/^«^««PW, 
tam : aereamque ibi ftatuam W n9 «™ 7 ' ? P» T W» f 9 T V*™' 
erexit , Fortunae urbis Romae. **»$iv\Qr MfiUuW h£ 
Condidit etiam ad Acropo- hku ^aXtbZ th rlyy Vafxnf, Ex- 
lim,quam vocant,in cminen- w<r * j oWW' xsm *w», w ¥ 
tiore Antiochiae magnacparte i„.,i'i lt , z * » * ^ - 
fitam. Balneum publicum, in ^*^*«f*^ «K*.™ 
ejufdcm incolarum ufum ; *»™X*# w ^A*f,/>- 

aqua , a fontibus Viae Laodi- f Wfl " /ov ****** w « «ww #Upo*«?i- 
cenaedi&is, pcr aquaedu&um t«k, bfWy to y%,Wr as>o- 
a fe extru&um, illuc perdu- ^ £<fc' m rS A«oAfo* tff, 

■ 

F5X Antiochena ' Men i» $ Maii I* »§ Ma9» * ««m'* I^A.®- K«/. 
XII. Indiaiones vero a primo Septem- „ « 2 „ i a I l rf, 

brisdie numerabantur. Chr. Alexand. Z \ A /* W **C «; A™*«« ] Chr. 
-Awitf^r* tr*5 tk T<u* 1«^* X * , Cg,t : ^ « %A/ '> • K*<- 

Affn'^ ^ m^», iy«» iC. k> «i- E , X h Jf tamen ' in nnftro fcquuntur, 
~|C ? ' ./ > a - «*|A%* retmendum videtur, icetCje- 

W tccvrm y>onv< Pharfalicam, Syrilm deinde, adveX 

<** hotKlot %g*wn?ci9 nfittvrOj ^ri Pharnacem Mithridatis F. arma movcn- 

az&Tnt; uutjis 5 r«^jnouov fx*lwo<. te m petiifTe conftet. Sucton. in Jul. 

Cedrenus harc, Biflextique inventum,ad ca P- ^ b ^xandrU in Sjriam , <5r 

H. Augufli Cxf. annum refert 5 falfo: inde r Pom H m trtnftit , urgtntibus dt Tiw- 

apud quem etiam ridieulum habes Indl- naee Se ^ " e c eum, hifce difficu]. 

^ionum nominis originem. i^a«tz# tatibus pofitum, sedificacionibus vacaffe, 

JV^i.J\.n N 1 * ' o » probabile eft. Verum , Au6rori» noftm 

3 I'***'? rc ^' " *?■ ?o,enne Cft ' neminem Antiochfarn ve„r- 

? A«W »/««. Auguftus qu.dem B,- CBtCfT> ^ nifi aIj Cxifuao indc en «^ 

fextum reformavit , non tamen invenit. mittere. 
vide Jof. Scaligeri Canon Ifagog. lib. j. Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 279 

Jix r ir*f <tl>T* nv&ms tiyty*. Condidic etiam ibidem 

J*Ti<ntU£ *h*riti»ayw 9 & Gladiatorium, & Iheatrum; 

<WV~ M < &»»Uri A' * s td n*'^J Pantheum item , ruinaeproxi- 

uatvnJintn n«r*», mum , inftauravit ; ara etiam 

» /EcfAXoW* Mi/.-m'rfw,a,ri}€i?<t( tov excitata. 
&e»pif. 

Keti eV h*£**tyx* 7? tu&ty j nde Alexandriam magnam 

ct77i^3aV, iKTto-tf Uh b ewTOf Keci- profe&us, Csefarium etiam > a 

«rcep, ut miaa r id>8 ecuT» if?, 5 nomine fui exCleopatra filii, 

Shk W KAsoTcciffl^, & «>Wfr, $[ d «n. extruxit. Cum enim 
t jt ~ * . /t < * 1 hcbaidi in Cleopatram , a 

- v//>*a r \v -c . tr ^re fuo Ptolomaeo lra rn 
tir * Gȣ*ic/k cDi^M w eam accenfo , expulfam, forte 
•eff n oLths ot/up* Iliitefjuti*, xum- incidiflet, amore ejus ( for- 
Stf]& *?of avTlul* ) tmt!w 0 k*U ma enim crat venufta) cor- 
<r*o ttoioaf, i W brotwt , ksm ' f. c P tus > compreffit ipfam , fi« 

i&nrffjWpiim&MKvio* 1 . ^ ue ex ea habuit.quem 
^ , * ' * *» > r > «• > CaeJanum appellavit. Ptolo- 
p/or. Eic oko^ »r r i-fiou m« w mxo ddnde cieopacrx fratre, 

70 KouoTtfiOf Uvtrn 0 *vTof I*ai@* regno iEgyptiorum pulfo j 

0 K«'Vap I jr AMZaffyn'*, t? fti^t- £uni*chis etiam illis duo- 

m. K« fxWjcJr * *M<plf owrZ* b **> quiPcolomaeo Cleopa- 

HtoM^o. i* * iWf/« <^ Ai- tr * Thebaidem relegandse 

jZTsa 1 /9 , f au&ores fueranc, inter.e&is: 

*\ , o , / n ; A i , ei /E.gyptiorum regnum con- 

AovTii-nw- voMauf^TifAoc*- ce fr lt . FiJius vero Csefaris, 

fHy^jT^sn^^fTitiTUToh^of & Cleopatrae, parvulus inte- 
ur S»C*fJ*, i^ofiavu ? KhiomTfav. riit^ 
O ifoV # KKio<v*fa, )t} ? cu/VSf 
KcJaafS)*, tTihcAiT* (x»Xfof m 

Er t>7 P«//>j Ia^bjV 0 cuItoV Caeterum Romam rever- 
Kce/ovp %2sto t« fJLrioy f us Caefar, a Bruto fecundo, 

BpBTK , k?> c^cvr ^t* «Crf ot/ M . alii ft uc conjuratis ex Sena- 
0' r* ~ 4 ioi ~ tonbus, occifus eft: Chry- 
^^/^AHTi^r, ♦ A7,r faurico> & AntoniQ keruni 

<zr*7ii*i XfvcmvftKv, *, Ak7&;<« to CofT. Incipit igitur iEraAn- I. ectu x$ fWettfor ] Scr. ^»o- viftorijm A&tacam , quo temporc 17. 

uartcv. rninimum annos natui Fuic , ) rccradum 

, , x , <, _ c « fupplicio atfeaum luiflc , tefb. 

Z, f/,i?&ovm avfATimcH^y-CX. (MtAcf, turj in Odavio, cap. 17. 

3. i>» i-m^Xto-i K&itrzxptof 3 Cacia- 4- «w» vW^thW X£t/aKt/£<W 

rioncm hunc alii vocant : qucm licct Au- j$ A> t <w>i'» ] Antonium quidcm, & 

6or Noftcr parvulum interiifle afferat , Ifauricum ponit Cotf*. Chr. AJcx. audor 5 

Suetoniui tamcn eumab Augufto (pofk fed ad Jul. Cajf.ap.U. 

tiocbena, Digitized by Google *8o JOANNIS MALAL/E 

• tiochena> in illuftrem urbis W^poy. Xj>n/ua.7ii^H Zv » (nydk» 

ejus memoriam, a C. Julii Cae- Arno^wec, Vfilw, \™ g&tw 

faris anno 1 Mfairi Kaiaafr tdtn Uhki 

. C. Julio Cxfare defun&o , KM * , r T .,- » / 

Senatus Romanus Auguftum M«* ' r K""*P* r *'°" 

Odavianum , Caefaris cogna- emM^olo 5 ot/ Jjca»t@' I 5 *>W t Au * 

tum , 6c Antonium , Sororis >»5©k OJCTttS/cvoK, r oT/J"$ua r Kcw- 

Augufti maritum, & Lepidum aap@*,jt} r A»w/oy, i r r A*>«r« 

delegiti qui Tnumviri creati, ^ w ^ K<p? * , AfWJW 

Remp. Romanam admmiftra. . tJuC«*(£W£ 

runt, Confulefque quotannis ^ , T r , , A ^r-«T*™P-f *j 

defignarunt. cwtoi Jmkhv t* Vwfutim <sf&)fit*» 

Anno autem Augufti Octa- 3 mvTi^fhng.T^ ith t»# 

viam Triumviratus decimo Tp/ojtx&fise* tS c^tS aS>*«-* OjcJa- 

quinto , ifcgypti rebellare cce- #Cw ~ rff AlyoMe^ 

perunt. Cleopatra etiam, Ale . /kJLa^ * & k JZ* %Z 

iandrix Pharo magna, in \\^*««> * ™* m T » 

infula quam vocant Ardentt, AAe$*»^«£ f wytkb» r <f>ym 

duobus milliaribusab. Alexan* us r r»<m 3? toyqjStfm **U<£ , j *. 1. r 5 Aiyxr* yxp&&f iV »- fccundum, M, fuperfluum effe putave- 

hk$r i '\ wpZys ix eihkQy, fbraris ric Cajterum a quo , quove tempore, 

m&ritus \k : Antonius enim oaaviam , Pharos infula continenti Ifthmo, ex in- 

Augufti fororem in uxorcm duxerat- Ita gentibus in altum molibus terrai jaftis 

etiamcum vocat Jo. Tzetz.Chil. 9. bift- i»&o, conjun&a fueric, non convenit 

25.3. inter audores. Ammianus Marcellinus, 

-Aoyjrr©- Ok1x*Us V»m; x&jmv Chr. Alex. audor, >. Txetzcs, cum no- 

~ /■, ftro, Clcopatram hujusoperis Au&orem 

^^"V^ . ^ ' j ftatuunt, adeoquc ipfius Phari curris.ab 

hrttyiH *» K«#(r»^ T*t* lcv- infuIac nomine fic dift«, conditricem. 

Hev , Verum & Pharon turrim , lfthmumque 

Tiw dmi<nou> xhttiiUi t Alyjviw ™* Cleopatrx tempora extruda fuiflc , 

V cx J. Csefaris & Strabonis ccftimoniis 

• jv!^- - « ~ \** 1- probare nititur Joleph. ScaJiger, in Eu- 

Ew *<*U<p>, tji tflK/T* UMa» Oxiat- fcb# chron , Animadverfion. ad annum 

cvicc , Bulcbianum MDCCXXXIII. quetn vrde. 
E^» 2*(Jt&yi A>T4)»ifl», $s^« Jf^T i. -ri* Xt*j?fjbp!w KKty»» ] Fhaxos 

' AiyvxlitiK Kotlnocciont difta fuerit, a luminibus 

. » ■> t f 1 . / ibidcm nodurno tempore, navieancium 

*■ AMj^« ? 73^" ^A/U/ indircaionem,accendifolitis.Chr.Alex. 

7iu> Scr. th ^ S> «'a»i *• c °n- Tr 0 m infMtm, vocat ; etc n<nf rU 

fians cn.m hoc, apud Noftrum , urbis Aly0 J^ n.a.Tf„<. Iu etiam Ammi- 

hujus im^iTir. floAif etiam, per ex- aBUS Marccllin . llD< %% , ln f kU <j>bares> 

celientiam, di&* eft , tefte Stephano : tfj /> roWtt Ci4m Phocamm grtgtbus dtvtrfit- 

&M'/*?v cW r&T it,o%[o9 Wa<?, ;^ 7ra- tuffl Homerus fakulatur infiaims , * ciyiti- 

X»T»f <w/*7>j5. ficut Athenx etiam i;?v, >ii /ifwr* miJk vafibus dtftatata* Vidc Ho- 

& Roma, I7rt/ , vocatsc fucc : nifi quis mcr. Odyfl. • % 

W7i~ Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. a8i 

j&Tit*)v Ato%<tr<fpHm, • (xihlav dria diftante , conftrufla , in. 

Jto, w <B&%umoTi( yiiZ, yu hi9«f tercapedincm totam , opere 

th 9 3^ M tw™ Adn- De xiphanis Cnidii Mecha- 

m.~ ! f fs «l v „ ' nici, terra, Japidibufque in- 

r ,^^^p^ r,w r , geftiSj ficc ; vi P fc J in ut 

t»< <ti*<r* ajj-nit, w j p* r «, per mare jpfum (ftupendum 

•afSpdxut, ksh tttiytf* (ovSp QoCioly plane opus ! ) ceu per conti- 

iTToinow tp>oy >i etuTj KMoW^ct, nentem, hominibus, jumen- 

^A^^Kv/^^^/Kg,^ tifque, ad infulam ufque U- 

3 • ' ^ oer pateret aditus. Caeterum 

* jpi. * * '.i *" cum CJe opatram, jEgyptiol- 

3 Wfmtf& <%f hiyjrfuty w r*< quC) rebellionem moliri, Ro- 

KteoTraitctf CcL<nxian\t <wr$f yva- mani accepiffent • Antonius fius eft. y z a * jj' v ! 9i ue "eriicas , eo quod 

rr, i . * * ' tem perturbabanr, mi 

Is itaque maximis cum co- 

Tohbjj. Kcu y^^Adfy r A/^- piis in /Egyptum defcendit • 

7r?or ^ toWw AwJfUmt spcLTd,- Alexandriaque obfidione cin- 

/uatuvo Av7&r/@" £ Aa?- ^ a 1 urb]s a edi "onem a CJe- 

&>im» # ^'aIu*, «feif^T. ^P^.PottuIabat. UJa vero 

_ ~ > , r\ \ ~ Antomo antea , cum Ca.fa- 

T eft, facis nota, Jiceris aduJa. I. Xaif*iAl#r ##] Chr. Alex. habet, sothpvi w V rrrn 

&. *i ^Huf * uterque fclfo : non lzo S » T ? N " 

enim miliiarc inregrum * litcore difta- ftem hfb Wi 

bar. J 0 . Tzetze. & contrarium lapfus " l^i abernU, ? te P ha n««" Urb. ia 

«ft errorem , , fpatium * / f « ? * «^? A A i£- 

hoc Yocans. Cxterum Esr&yWA.» di- "7/**? » n i 2*?«r* g Af^- 

«um fuifl*e , apparer ex Jofepho, An- *°fY®*> ipnvupvi Aiyo^O 

tiq. Jud.l. ix. c.i. uHideLXX. Inter- <but<&. 

pr«. loquens . hac habet. fs^x^mt 3. i^n^ ^ ^ KAfaW- 

f^** ,« A)!^t?^ , ^ AkAjrJr t» ] Imo a Parthis repulftii, «figyp- 

tTelx&thcv X*t-i& r?f ^Atfoy^),- ^ej tum fe tandem recepit, ubi Cleopatrs* 

*t<* VKcrti, ngy fmZtis rit* yi$v e * 9 fe totum dedidit. Fior. lib. 4. cap. u. 

&C. /"'^ ^rz/w/ , qnnm txofns arma ijf. 

( 2. «1« Attt<peiv1tc KtiJlit ] KvJjff:'^, bene gefits itOus ^ in regiofe fintt rejictebat. 

babet Chr. Alcx. mendole. Opus tamen Nug« itaque funt, qu« deinceps de An- 

hoc, non Dexiphanis ruilTe apparet, tum wn i° & Cleopatra profert Au&or nofter. 

cx Eufebii Chron. ad an. MDCCXXXIII. 4- «t/ iiutf.tm riw *t*ToM~\ S cr , 

tam ex turris ipfiui infcriptione, apud htlo^arot. 

«trabonem. SllSTPAToS. KNl- f , jfc ^ ^rV^ J Lcgo, 

n n toriis 282 JOANNIS MALALiE 

toriis eum follicitavit ; fuique iiw m&u, $ ™ K*baf& I«- 
amore tandem captum , hbi- Zti $ Kiyu7ftw ihSvv. H Ji 

que fubditum habuix. Erat umntUlm<N*»m J <^ 

autemCleopatra ftatura curta, ^ M ^ i( ifSnt ^5. O 
forma vero praecellente , in- , , , ,* r , „ * % 

gemoque fubtili. Antonium fc W^^^^ 

ltaque, exercitumque ejus in 3«*, i<pt^cnv twdw > w \a?t7*>* 

urbem recipiens , iplurn fibi <wt?. Hr j tt*W»V " 

accepit conjugem; novique ^ f ^, /ww*. k«/ 

^«;r.^««c «om t>rir Anronius . v « # * . - • » ~ '»„ /epudiataque. 

inde, coa&is undique copiis «Jt&o >«/*w<* , eTvparriMn* 

quas potuit maximis, Perfis aj, T » VafjtaUf. Kcti ^-mpporaaar, 

quoque in belli focietatem , £ ^^'^ T ? ^tS ya«i«/, 

liberis fuis polhcitationibus ^ » . ~ «. , , n « c ~ > 

adductis; confedtis plurimis r t ^ * towOfaten,* 

navibus, claffemfibi adornat. W 

Alexandria vero , urta- cum *H*^o* A ig n*pr*r, 19 *-gaa£ 

Cleopatra, folvcns, in Ro- nMtdffaot 4 flW** 

manas ditiones impetum fe- W 

cit : urbifque ipfius P"i™dx ^faij % ^ P W % 

fve fretus, per Epirum regi- _ r , X T~ v 

onem curfum fuum ducere in- ™ *fc*«C«F * t&dwou. Hefychiust NcS^Jer 4>6tk'*», &o 

OT »oTj«S, i-«»T?, H9A*«A'«. ,3. nyp&b* «Wl Scr. f^*- 

2. /t*«57Jtie 3 ttt/^K^ hic verto , (*ttj>i- 

ingem MtUi, fcu foltrrti i pneter com- 4. 9-><»ijw$ «raAel* fyottiw iretfiJ»] 

munem vocabuli ufum • generofam vcro Dromonibus, (eu Liburnis Antonio Clal- 

ciusindolem & Jul. C*far, & Auguftus iem adornac Aufior nofter : Florus ta- 

deinde, ille,abcxilio, ftragulo involucx men navtum ejus magnitudinem prrdi- 

ad fe introdufitc; hic, Triumphi fui fpera cat lib. 4. his verbis. "3^« qmdringenu 

maximam eludentis, admirati funt. vide amplins naves j duccnta non minus boHium 1 

Zonar. Tom. z. Jo. Txetz. Chil. 9. fid numerum magnitudo penfafat. Qutppe « 

hift. 153. fiftit tn novenos remmim ordinibus t ad boc 

, . , A mj turnOus , ataue tabulatis allevata , caslelLr 

Kcu TlvMf&i* eiw«lP& ft<r7n>if* m „ & ur kium fpeeie f nan ftne S emit H ma- 

K.Aia7TOTj^, rit, & labsre vtmorum fertbantur. 

Kcti Digitized by Google CHRONOGRAPHU 283 

. KccJ >yud«W 7»t w- Auguftus autem cognito 

'tv 'a ' » ? v . - ^ Antonii , & Cleopatrae con- 

*W tvT» P»/xji, i *uto<- fororifque> ab Antouio fpre- 

0*T»&*roV o*fciV«7* ^t' ceW , tae 9 vindicandx caufa , 6c 

K«ti J)et # drihtufirris <u>tS AM- ipfe arma fumit. Dcledo ita- 

tff on de«wWfr ovItU 0 <w'~ q u « fibi Duce ex Senatori- 

toV Wr^. K*i fcufe 8 «ti- J«» ^ ^PjP* ]£Z St^ 

, , ^ . . t nuo, lororeque Octavia ei m 

™ *mw, uxorcm djU 2 f R 0 m a relida, 

e* th* tfvJ>a»Tow ZhKi$*{^ cum exercitu contra Antoni- 

M«'pjwr Awvnxv ovlyuxn. w um raovit. Cumque Lcuca- 

<wnS Tti k<w7* SJiHtful tcm, Epiri promontorium , 

Prai&r. Kcu' <5 ? ^r U t* appulilTeti cum Antonio & 

n . - ♦ * f * ; _ Cleopatra navah praeho con- 

P**, 4 greflus eft. ficuti Virgilius 

*W*i 9f*n*m*»' A"*' fapiens, in CJypei defcripti- 

cwt*. ^ <p3*W t&) H*>r one, (iEneidos ) libro o&avo 

wtftffyU* totw M>6«foor Ad<W- tradidit. Ea vero erat utri- 

7*», mtriWi «f ArmnV W t? ufquc exercitus militum miuV 

* , ^ . * Li t .,.u titudo, ut terra, mareque 

KA { o«^^r«^; eifdem operirentur. Ex An- 

>*r, B* P3 f>A/or o o^of , ir t» tonii autem & cieopatrae par- 

ALvTtf AamJbirotia. 0twi^A^Tv 9 us tibus tanta fuit ftrages , ut 

r ifJbm <wt* \o>or. To $ caeforum /anguinc ipfum mare 

ffl kwporiw wiiuJm* i*K*- cruentatum penitus videre- 

-». * * ,«*-* r' S&JflSSB BB 

ftj^ t« Arwitf * kmow f« cic : Cleopatram autern capti- 
h TfNctu^^ct, T« vam habens, & in vincula 
u<fk7UT*f ouwxsi ^m^j- conjicieris j in Triumphum 

t« xjjtitLTtoVy fti>or, ^«/r^. Ktfi 

vtyjauf 0 Av>«r0^ OxTaC/cwof, 3 l$hvdj<n t* Avruviov' ¥ j KxjoTct- 
Tfctr Tm&KtQw, J9 AVctr, t3f«'/*Mw JUhc4trdf ctuTiw (puhct^ ya u, 1. »0 sptfTwrjtS» fruvcciAtu* caJrv'] Fervtre LeucaStn , dUioqut effulgtre fiu- 

Scr. -?««*^G*< ^^W- ^ &pa ff uTopoft, . 

2. tw yJW^t tffi 9*-*K03-qs tu- Stupcs fiamms manu , tclifyut volatile 
u&ai t*vi$»TU ] Scr. p^Miju. h*C /crrwm 

vero ex iEncx Clypei , Vulcani opecis, Smhmri arvA nm* Neptunta cade r*~ 

defcriptione, iEn. lib. 8. defumpfic : , i T m 1« 

5, tQoi&ct t Avrmte* \ Xmo An- i» wf^o c/d/ej <Mt«, tAtttibeUa, toni „ f ab Au g u fto nava ii prx i io devi . 

Cernere trat , >..:.>. ■; r*c inflrrih Ham &us, in gptuaa fug4 CTafu i ubi fcip- 
w</crei fum interfecit. 

n n 2 fuum Digitized by Google a84 JOANNIS MALALiE 

fuum, Romae celebrandum, ut ri lttrtln.*iv h t? Vdp* «t#^- 
affervari jufilt. Cseterum iJIa, ^*™, £ ^ml^ Hm km- 
dum Militum efTet fub cufto- , / « v » * • 

dia, cavens fibi ne viva Ro- , * j5 ■ 5 • 
mam deportaretur ; afpidi ^ 5 "* N e ™ , ' ~" 

(horum enim , aliorumque id $ AamJk^ xj ato* gpmTee , 
genus ferpentum copiam , in 7« ?a.o/<* , mM^M* «<■ 

bellum profettnra fibi cora- <pu K< l^Zt<^ ^vc^ 9 xp^ 
paraverat) occulte fefe mor- . ^ ^ ^ 
dendam praebens, fpontane- * , ,;>~ ^ ^ ' 

am fibi confcivit mortem. *• 79 •*» * m<w 
Attamen corpus eius mortu- T ? P »V^ M*t« 3 r tiao£t&J 
um, unguentis conditum, laefae *vt£V, «tTkue^Sif 1* Aw-vjeejor ecw- 
O&aviae placandas caufa, Ro- T g, »i, T ? p^pr/uiyraj&wm, 
rnara delatum eft : uti Theo- ^ T *, ? 

philus fapiens Chronographus A .^ 0m ^, 0j ^, Afltf 
literis mandavit. Verum Ale- c Av >* r * OxT*C/a™ oi^m*, 
xandrinarum rerum fcriptorcs • ;g«*X»r** «^^«^7». 
Cleopatram in jEgypto reli- O/ t/^g^o/ 7» witTp/* Aaj£- 
&ara fuifle , nonnulla item *»J)>«W th-t utydkvif, * Ka*o*V- 
alia,a Romanis Hiftoricisab Tp ,„ f?3W A „^v 

fona. tradiderunt. y . ^ # w ^ ; ^ „^5, * 

Poft partam hanc viflori- ^ f • 
am, Auguftus O&avianus, Ac/>*s"o< o^7»C/a^ 

una cum Duce Agrippa , fuo A#«W* tJ sfttmy% % * 

_ - ■ - — - - ■ ' 

•v 

" * ..." • * - 

T. &n *am$& Kf x&um* ~) Locus drinis de Cleopatras cadaverc hac in re 

mutilos: autquidMlefupplendum difcrepantes, htc Auaor nofter intelli- 

viderur 8at ' non video Statuam quidern ejus, 

-» ^i. JS »i * ' - ^P»^ e brachio inhxrente, ledo tradu- 

2. w r?J P*ptJ ■ rpv,n*a t ,vu. 3 dam fuiffe ab Augufto triumphantcaiTc- 

Scr o-^nai^f y. Auaorisnoftri 07«^. ritZonaras: .'^«v etiam «reo/^^f 

To.Tzerxesper Tw^dO'*» rcd auftor, in Auguftoj £ ^^m^Tn 

dif. Chii^.htft. . ^ 7TB (6711) y Cl 5 ^ i KWTf i*i 

. , , 0 imptK9tAt&n, 7n>fx**UK ipfam ta- 

Ti» *ftA0-4 t ? tflic/T» wt*y*W j men eodemcum Antonio Sepulchro con- 

ti< Vttytw. ditam fuifle, tcftem habemus Suetonium, 

» ♦ » 1 r - ^rv^ -1 * a Oc>avio, cap. 17. ^imbobus communtm 

XiQfyiow. iffis ineboaium J^rfici jujiit. 

4. u» ev(AQ*>Zv7u &C ] Quofnam ^ T^^f? «wnrj Supra Agrip- 

tandem /criptorts Komanos, ab Alcxan- pam oaaviani «tt* Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 
«C™, Sto i tuqu* H^«p» igop- genero, Epiro folvens , iEgy- 

f»W, £ to» *»Wg«r tAo A,- F um Pf rrexic ' * ua ™^"?? 

-TLa t > ^ /• » » in- poteftatem fuam redegii- 

yutim x*1**> * V** f et , vidoriam 1 riumpho ce- 

f^T« ttKlw. ■ ^ lebravic. 

Kflti jg&r/oy ^ r afcfSac cuut«, Inde vero cum exercitu 

\fcre7«5t t«V i>AflK x^?*' > ^tb- movens , aliis itidem regio- 

hlaty * rowpvi 'mt «W. H, j) ni 'bus fubadis, principatus ea- 

, "> 071 *J* temagens decimum o&avum. 

*». i Expaim «Ai o ntAr/JTii* Triumvir defignatus eft* bel- 

itoM[A@f t7it Tx^Xet'. Jum vero Agyptiacum per 

O </V Auy*e*t OK-mCi&rof wtt- multos duravit annos. 

t**lp iti Ev?mrlw wSf 9 imptw r Auguftus Odavianus inde , 

&1 tw Ri^W- fe/ vJUx*. Eur opara totam prxtervedtus, 

*. « ^ ^ «V* Byzantium venit « atque inde 

<ftr«, ^Mk t** Aow. K4U e*oi- in ' Afiam tra j ic iens , «^halce- 

W vSbiut Stpv^oFTtf, o^w^a^, donem appulit: ubi Dienaro, 

b th B/.W*, + fa $f Wm cwVJ quem Cxlar avunculus Bithy- 

htp&tm, hlfvtTj A&mr J>* A|- ni* praefecerat, fummotoj 

r tSujjoiTa, tti mM y& to ' e Ducbus fuis, 

JT\' * T!' - • Laufum quendam fucceOb- 

p«r , ^w^or, * o^fA^T* varo ren) con ft itu j t . Bichynia e- 

r KcucTapgr^ £ $tt* cujtx' h y> n j m jampridem Romanae e- 

»<h « B/3«ju<cc §vj«nt c(pv ¥ orTflt• rat dicionis; ex quo Nico- 

cwt?, o UtyirwUt M*T- medes rex, ex Macedonurn 

>^ teMr * *mbi B/ W«r , ftir P e oriundus , ipfam mori- 

„ / o KT •* ' turus Romanis Jegavit: quo 

fcrm^N^^ ^p. demortuo, Pompeio mag^o 

%^-nt tmriuj T » otik 6x t i?*t ce {Tj C ea Provincia. 

T MctKiJtivar oS7t TihJLffi^ UetffiY Awi/ mtritum , vocavit : fororem enim 1. f-rm^m a*rut ] Scr. 
ejus oaaviam uxorem r^abuit. Quiara- <TV7mp%ia<s. 
»cn Augufti yctu-.pqs hoc loco voca- 2 /i«jJ«t wi», reliaa tandem uxore Oftavia, Au- taria fafta eft. 

gufti ibrore, Juliam,ejus filiaminuxo- * tzSt i$*t «ir* hJfrlrxvt] 

nm habuit, Augufto ipfo eum in hoc pro Militikus, apud noftrum 

0 nte * frcquentcf ufurpatur. Ita lib. 16. 

j ' .^, * Ht^«] fcrtf ^ xi^^tomkmf, 

n n 3 Porro Digitized by Google att JOANNIS MALAL£ 

Porro Auguftus C&avianus, Galaciam quoquc , devi&o 
Deiotaro ejus regulo , in po- 
teftatem fuam redegit : Vi- 
cumque Arfinem dic"tum moe- 
nibus cingens, urbem fecit : 
quam quod duobus maribus, 
Pontico , atque Afiano , in- 
tcrjaceret , Ancyram nomi- 
navit : pue;laque Virgine, no- 
mine Gregoria , in loci lu- 
ftrationem immolata, & re- 
gione in Provincix formam 
redada, Milites ibi GalJos , 
regionis urbifque in praefidi- 
um , collocat : 6c a nomine 
illorum , Provinciam ipfam , 
( Gahftiam,) fluviumque Gal- 
lum appellavit. Lydiam item, 
Pamphiliamque, Deiota ro fub- 
jedtas^, Curionc duce, cum 
exercitu magno in eas miflb, 
in Roman rum redegit po- 
teftatem. Quin &r Phrygiam hic, pro fianisx , ponit j Hefychius: 
TtTSxp^a , ti (ittatXM : fcribcndum 
rt<T?«(>XU. TtTSu?x«4 t2 . mcn Pfoprie 
func, regni vrtt*ht<; , fc u partcm quar- 
tam adminiftrantes. 

Z. *ifnvx ing Asot» A.^y^vl Stepha* 
nu*> ex Apollonio in Caricis, Ancyram 
a Mithridate & Ariobarzane extru&am 
xuifle tradit. Alii a Mida conditam vo- 
lurit/ verumhoc, de alterarlla Phrygije 
Ancyra, fortc intellieendtim. Jo. Taet- 
*es Chil. i. cum noftro, Auguftum An- 
cyrae Galat* ftatuit conditWem. 

Jtrtattf r OxntyUf Keucuoa, rcf ■ • \ ». TLu> Ji Tahavav x&i-mtiv • ow- 
rot Avyx&f, • On-mCteivof , vtKn- 
aat AnUiufoVy \ Ti^ct^Uu ainnr k) 
Tiiyjaat xafduj, t Myofj&f Ap- 
m vlw> Woinffi 7roA/r, x nvma i^tA?- 
afv ASkjjfav' c/)jfc 70 (ttrfjju <wriw 
1/) J)jo d*\aojav 9 f rt YloyTtKnt, 
k) int Aoiavnt $a<\aomt. Ovtnaaxt 
•T» Kofiv 7m,?5tvov, hdfAct-n rp.»>o- 
pict.v, Uf &n>ig.&etet7fjW]> 9 ^rotnam 
auibZ t7tzt^/Jctv , toiaat bt& Toi»Mf 
Sfcvnumi, 70 Quh&Tjctf # %ra- 
fav, k) $ mhtv, v&htj&t iU ivopci 
*v*ff , k) t lmto^jav 7 lt)r mix- 
(jvw, Tah\ov. OfMtaf <N k) T Avfi- 
*Vy k) X\*ix<puhiav 7U f tTtaoyjas alnl 

4 r fltwT» A/»r/07rtp« lTty^«/^#W, 
-mQtketC^ k) iirotnrif \zri P»(JLou%f • 

Tli^t K«p/W 0^*77, S^StTJT- 

yov «wTtf, $ flonSttat iriKXnt. 

5 Qfvyav 0 UaMj.vavtut! f vsro 7> 

J t 

MuJ», yjms, 

l*tC7) xeiriti 
A<ncw*<, Tlbir.Kn; T&Tr WaccrAF 

Ancyra tamcn ha:c , alterutro mari, 
ngo fatis diftat interv^lo. 

»^ t TtvTt&v&v, rU?&oi. 1 Gali- 
fia provincia , Gallufque fluvius, five i 
Gallo quodam , five i Gallis Celticis , 
qui relifta patria fedes ibi. fixerum, uti 
vult Stephaous de urb. fic d»a« fuerint; 
longe ante Augufti tempora fic appellata 
fuiflc manifeftum eft. 

4- $ *«*tS ktUtitUt* ] Scr. A«i- 
ernpy, uti fupra habuit. 

5". <I>£»>«'<i* <^ Ux^net^U 3 Phry- 
;ia Major in Salutarcm,& Pacatianam. 
iiftribuu qft. Conftantin. Porphyr. de 

Tkemat. 1 CHRON0GR APHIA. 287 

feqpXf** tI owtI S<7«f, vare Pa>- Pacatianam , eidcm fubditam, 

f«ti» e^Wr ^V-^r ^&jfttttf* Pacatiani ducis illuc cum ex- 

^w^a7f7«rouT«. a«w jecitimpcrio. Lycaoniam eti- 

Av&w*r A ^AaC*, Tompx«- am, regemque ejus Lycaonem, 

/A)»r wo Au&orof, 1 v « r Kotsfvcf , Capnis filium , in deditione 

opr «ojiOT^ teJ 1 oiimf a£>bs-&>. acccpit: Querir* cum virum 

K«i *&ittj&(jk& aJnif 0 AS>». ft renuu m eiTe percepiflet Au- 

r@<, * tfwfr, «Mr M * ' c " m . flbi comjtcm: ad- 

.v o ' * > , junxit. Syna vero, & Cili- 

A '*^' cia jam olim, Julii Cxfaris 

•Cfr^j « K«i*ap@- I«aj«,I>*- fub imperiOjRomanac fuerant 

r*To vsr» P&(x*t*t. ditionis. 

K*TuK*Car Ji h A'uy*?& iim Syriam vero profe&us Au- 

2uf<«y, u<riHhd%r ir Avvo^ha T» guftus, Antiochiam adit; de 

m*ty 9 fyau&Zm 9 k* An*t't* vidoria fua adverfus Anto- 

wW & KWrpt, ^fff Mfo mum ' 7 Cleopatram, cum 

» **• /" ~ a ' r\ a < genere fuo Agnppa, lbidcm 

«m W C P « Axf«»«.0*r A^- triumphaturus Agrippa vexo 

wtr n^tef rfr OTftW* tSp urbis Antiochiac fitu captus, 

«&u* ArnoxH&i, ulifyi i*w «rV cxtra urbcm , ad montcm , 

f*«f or a»t P0 > Sg« f mW, w*£* fon t e ibi rcpefto , Balneum 

*! op^, oJpjp lnf S# Publicum extruxit: quod, a 

2 \ % JT w r r* nomine fuo > Aenppianum , 

.«a»» ■» 0,0^ WW, to A>eMr- ipfe nuncupavit: &jf c vero ; 

fmcrof, to w^/ At>6*fror ApmKtw Amplmum Balneum vocatur 

hilfa K7i'f*A' » 4 Jfaw oijm,- CcMidit etiam xdificiorura 

/ftfm,* s/W P /r, «*i«tt t&J fcpn. ac falneumi vicum Themat. Anatol. Qpvylot* KtC7mTicw*i; » cur%\ * |»A<r«« xianj *j<7zt» n»Ki 

vocat, litcrarutn tranfpofition*: ^ /fc cvfohffy-A ^vtrf, Ec paulo poft: 

rum h>nc Phrygi* difl.riffutionem Au- «i^ 7hjAu n yjftftp «g^tip* i»"ia; , 

gufto losgc pofteriorcna eflenon eft du- g( C , 

TTi ^ K-tVv^, fortc legcnd. f 2*SSff5b£? « 

^ , * v „„ m u-j. k- c > r/«^*>» , hic fcnbi, nullus dubito. Sed 

2. 5 A«r«».uw^, ] Ma red- , dum ^Upw, Balncarium ; quod 

do, adificufrum femr» , n>c Vicum j mrra tamen vix a i ibi intfir GrzCQS occurrit. 

cnirn, ytiTnx». vocat. Ai^tbm vero pro NuHo^n, autcrn quam Balneorum pub- 

tixtu&Tu y frcquentms ufurpatum oc- licorum acdificatorum apud noftrum , 

currit : Menandri Proceftor. Edog. Le- mentio frcqucnrior. 
gacion. rS *5w w tffi 0 *? 

Agrip- Digitized by Google a88 JOANNIS MALALiE 

Agrippinum vocans. Sed & y^Tvittt Ayotnm^f. Uooai^nKt <N 

ob populi • Antiochcni fre- b rJ buirfm Avnoy*** 

quentiam , Theatn pnori cir- t * %% y \ \ . ** ' jv^ 

co. fecundum fuperaddidit. % » _ . * , * 

T TroKtw JbfjLOv o Ay fivntat* 

Inde vero difcedens Augu- E k«3v A i&Ado» & A^*>@- f 

> ftus , Laodiceam , Syrix ur- # Atofmw mMv ™ 

bem , contendit : ubi Ihea- r % v , » ~ ~ 

tro magnifico extrudo, fta- * * »«™ * 

tuam Marmoream fibi ere- 

xit. Tetrapylum etiam in l*»T<p 5*\»r a«*PwW. Ex- 

cadem urbe, parvulum quod vat «/V er cu>t$I t? Wa* 19 td* ^'^c 

crat, ubi ampium effeciiTet, TMfctWor, 4 orr* uiutV ju *xt- 

ffSBST-SSTpii f« *! * -"»>.«'• 

in eodem senea ftatua, cum * f*»« rar 9 »>- 

quatuor equis , ibidcm quo- *pCd#tr «r ewrol <r(w 1<wt* riw 

que de victoria fua triumphum tiiraf %i tJ <wtJ nittsruty Wa»f 

Inde Luculio , & Pontio Kcu # Qoivtiutv Ji y^i-w^v j£ 

ducibus , adverfus Tigranem , /3o*S«'e« , 

Phoenicia regem , cum exer a6u ^ nW 3 o','™, hbu f 

citu miifis; lpfum profliga- # ~ . ~ x 

vit, regionemque ejus PFo- T '>? ttm > w 

vinciam fecit Arabiam eti- iVoMTfr cmit^ i^xfar. K«J t£w 

am , quse Arabi , Barbaro- Kiyofj^wv A A?aZi*v Zq> Itwrov , 

rum Saracenorum regi pajmt, -vW Po^/k* tToiVf , rj&T*. 

fibi, id eft, Rornano ilipe- ^ A o*&, /We«/Bctp£*- 

rio fubjugavit. Vicum eciam -^-^ - ^]^^ ' M . 

quendam muro cingens, Bo- ^f****™ ' ***** 

ftram yovavit, in nomen * e ** Vi<r * ^BSsrctr, « t< ovojA* Bo^, 

Boftri ducis , in Arabes a fe t» tjiu^vt^ v^' awJt» ^ceTw^ 

miffi. Similiter etiam & in g TetV Ao/Tctr |J Tonraoyj&i $ 

- I. ««v^ £#4J LegO deviftat, fe ei dedidit, ac diadema fuo» 

fnt« r . ad gcnua Pompcii procidens, inmanui 

a. «w fJHxyt] Scr. flK. e J us tra d«dic: o^i ei Pomptius repofuii t 

$ «rwrtj c^iiojcr», TiW^ , i». 5j°fl C Eu ^opius, lib. 6. ) Wi/rce^ 

M,thridatem & Tigranem, Csf. Augufto illi i Lucullo adcmpta fuiflc Icribit. 

▼ix adhuc nato , gefta funt. Tigrancs Tom. x » wn, P" wmc ktm*, 
vcro, Armeni» r«, i Pompeio detndc 

««Ajt/c^, by Google • • • 

CrtRONOGRAPHlA. _gj> 

*o&x!*t, * fft w-^,^ reliquis fccit Principatibus ' 

AfX***' <f>& f -nnarx'* M- Cappadocia Archelai, & Ju- 

t -mtafxirm f UJki^ W- daea Herodis tegno , exceptis : 

O 3 HfrfA* IW, * UM. Herodes autem, T_d_Ke rer. 

nptu.' dArf i**** «j iJlius etiam in honorenfvkm # Vfa f ™W Arlio- Jroblicam excra Antiochiatn 

%*M*i*ytlK1fr {h$> Ji&tw) JJftein tranfitu difficilem , al- 

'stfoxf tffffa) UxjtiV ° ,s ^^^us ftravit, Uter- 

5fS? ^**!VV* S -hS , SaS notnlfe"! ___*7,W___. '«i» _____ / » » - \ u ^ Dem > ^«ians nominc. 

W**^ $ 4*»&«t* } Augufti in honorem . nomi- 

tw orv*t w Ket/mtpof I ^ Hf>* navit. Herodes rex Stratonis 

t**tK<£f, ToWp^v, f^trt Turrim, antea didam , Cse- 

3 Kou*^ m&t&tto , * «fe_» faream p al«ftin«: Archelaus 

4 * *?«*W f.->o^*ir M_e£aw. 5 H* >S i K«/<^p^<fc ?<^r* ASysVt. $ 

____ ________ i - * ' »- — . j Locu.ifte mamfefto mcmiofui : poft temporil impeGcorn fu.rTe prodi- 
»ttque fufp^ Iege_ifl_*m •, £^ unc - Eucra P- **• 7- & Tiberio bU 

five iWiS *. HK^/_£_!_^* j^**^'^^^ 

civ*- 
rmnc 

VOCO- 

4 • " 7 \ o., „ ^ u rjigK 

4. Myefrtu, Mufr- U ti poHea etiam habet ScepltinTs i 

V^PP^oc.bus Cxfaream did.m R w ^>«, 
'uifle fcnbit : Cappadocrs quoqut Cub £pa- - t _^ *. _ r__-__. * 

Romauorumamiciiito petitrmv. dlbinc 1 Augufti avBneuhw itiaiw 

tXrtobar-aTit rerc JmtceJtenie, & Mkbri- * r,t J c *^ f - Sucton. P»?frtf r. 

™ **Wfo , uttra ft RmM** firvtt» »+- & ***** ^gncnitn nfumpfu 

"derunt, mainsmqut crvitaum fu*m Ma- *l" r >'»* » reff«*7eir» mapra antncult : 

z*f«» , in bonsrcm G*(*ris t C*f*>eam np- ^- f cncetenim habnit Oaaviam Bt At iam , 

P f Uaverunt. Butropius tameo. & ex eo M - Alio Biibo, «c Julta, forore C C«fa- 

«tum poftca Joraandetipfe, Soidafque, n, > fi em "m : eodem Sueconio refte. 

o o que uigm ed by Google 2 ?o JOANNIS MALALiE. 

que Principatum fuum du- wqtqmlne «tlnlt tx<' f tst?*p- 

rante eorum vita, conccflcrat, yj^ t(w (Z&rthejctr, Zh t$j t»* 

Caefar avunculus fuit. ^ ^ Tgfr** 

A Palxftina, m /Egyptum * J " . ;<ft n . > ^ ' 

progreflus, eam fubjugavit : "^\^7. A ^\^T 

cumque in Romanam fervi- jfr owr&a um^df/ At\tz*v<*}&* 

tutem redegiflet, Alcxandri- t» f«>«t>, ^ W ity*t*C<l<rt Jr 

am ingreflus, de vi&oria fua ;/ )fl6r r j or . ^o/W ^t&o aV^ 0 ' 

triumphavit. Civitati autem ^ p^,'»,. R «W jfcw cVx* 

huic primus P«fcft ™ J x -j, ? Al>ffidpr h A ^«,J>«* jS 

fuis dedit, nomine Corneli- , , » « » ~ 

um Gallum. quem & er «*v>™« ^X"™ «* * 

y?tf//r dignitate, nominis fui tAot ain* Mt0*m t kip*m Koprn- 

infigni, cohoneftavit. mok rcttoor* St/m ««fo**r a^et? Au- 

i Auguftus deinde Agypto K«i t* tm* Atywd* <nf<xcm.t o 

folvens, Romam rcverfus eft j ^jnV a£>ks-@s etrH*d*r &i t P*- 

fumma fretus , ob orbem do , ^l^, £ ^ro»^or, ifc 

mitum, & fiducia, &_ fecu- £^ # , ^ 

ritate. Senatum vero fibi ha- vww^ t » ^ w r* 

bens in omnibusobedientcm, *«< wJxa»w, tC*"^™ 4? 

pro arbitratu fuo omnia dtf- i<uj7Z y hx&f>*9**&& oV w 

pofuit. Brutum etiam, Caefo- £Fp«Tov, # #ofo«Vilfi*Ti» Kai- 

ris avunculi percuffbrem, qui ^ ^ s,7 or< 0 rT/r* Bp«- 

Theflaliam armis fumptis oc- ' - a'^>7* M ^ 

C upaverat,comprehenfum,ca- £ * 

pite multavit, Calvifiano, & ^*"**' mt™** «™«^ * * 

Pollione C o(T. uti Lucanus , 3 ftl ™ vkr«Tt/«r K*AC/*iotr», ^ 

fapiens Romanorum Pocta> rio?&far@" Atf-^ro^ o <wpor 

memorix prodidit. Pupttut <xo/»7j/$y owx/r^^TOi 

Hac tempeftate Sofibius h# «/V Toiir rtf-mr 

ouidam , Senator Antiochen- r . ji r . t v 

2" Romam cum Auguftove- , Arr« x ^ .vW.»., 

nicns. diem fuum obiit: Te- *W^f»r ? a;>«« .» tm P»- Eutropiut, in Augufto. v£.gj)\%% per 0i<vt*A»«*'. 

oaaviAnum ^uftum Jmperio Ro. odje- ; i»,' ^ iW^ttw K^A^^^k 

rj» t prttfuHfque Cn. Cernelmi GaUus. jj^^^ ] Confules hi nufquim ap- 

//««rpiw^ ^&P!»'*™^^ J>*™*> P« r <> tom Al, g- imptrium, 

.m habmt.- Avy*^®* autcm Agy- ^ > d ^ ufcbium> nec % ftos siculoi< 

pti Prjcfcftui pcculiiriter appellatur. Digitized by Google CHRONOGRAPHI A 2 P i 

W H£M TihdsTa, y&7*\t7r»r liw ftamento vero facultates om- 

^inJhf t* iJict *&« uf ncs urb j addixerat; uti 

iS th-nxv&u iv oJjtZ x? ™t*- £ n » uhs mcnfe Ofto. 

. . ; . bri, per d*cstotos xxx Ludi 

w'rT^ omnifarii, ThymcUcij Sce- 

ftpmi* , eitfMtpdmh nicj, Achletici, & tqueftres, 

Svutktwv inminSf -mnz*v> j£ populo exhiberentur. * 

i$ 'twmyJv aylv*.. 

Kcei y&Tit>$«™ iv Arr/o^ce , Agrippa vero , Augufti ge- 

i» r? <Wp* ** P «<n* owYJ, S ncr > Antiochiam fecundo vi- 

r , V ~ /, / « icns, Circum veterem, a ru- 

^p,r ;r , Aw ^ ; deribus ruinarum prioriius 

mr Kji$f^75i r Tnthcu* tvmK* tenx motibus fa&arum, re* 

t» fySfjtal*, asS? uy\v *** * *CP*9 purgari curavit • ubi cum Lu- 

<po£wt) idfrfSpjfa I mKuTfo-mt Sia* ^os hofce varios* fummacum 

5 £ s*vju*o* f , i$>£tv ijt- adrniratione fpedaftet, exinde 

r©- ro i » • diiceflit. Circum autem hunc 

, v j N , veterem oJim condidit Quin- 

Xcuw tonw, J9 to ^xoc/ok tus fclarcianus , Dux RorW 

vofyhr Wm 9 3 Kdfr1& J Moep- nus, cum Antiochiam Sy- 

xwW Propetta^ ^fcTfAdryr > vectigal Romanis pen- 

KrnojH* r Zv?id( ntfor tthtinrov £ cndurn .Philippo Barypo , 

* (U ? t*kr,<* MaxMJtta, r 0««- ^J^-n/ A nti °ch«m 
« ' » . , 9 m t regnanti mdicendi caufa ad- 
Kchovt* iv AvT/o^f/cr, -wmomphm veniflet. 

pKf* </)c/bVa/ cWToy PajMttotf. 

E*fyjiTo geioikcbf VeafjLcttm ©e£- Jdem divinifllmus Auguftus, 7^-, /^r®', J9 hytoQ&mt \ R°mauorum imperator, & 
«toV d»iT»V AS>ir®" w ^onarcha pnmus, Sacrorum. 
. r , , A ^ que Antiftes erat: Coffno- 

*W(**<» «™* A*y*~ rnenta autem ifta fibi arroga- 

r®-, Ktf/^p, Ox7tt^/ct,flr, TTo^u- vit. Auguftus cafar Ottavia- ftrum corrigenduni eft Cbr. Alex. ubi ^*'*;». Locus m «ndofu«: i mihioninino 

pro uBr € f ,»ftTH/« , ^tt» hdbemus. ^^«i* videtur. Quinam vero fint' 

Vides autem nunc Lettor, undeChron. quos hfc mem orac, Quintus Marcianus, 

illius compilator, Auftons fui nomen & P hilipp 0S BarypusT doaioribus in- 

Jieet ubique fupprimat , narrationem hanc qu>rendum pcrm itco. Forte ? U u»i^ 

dejofibio , pti & P lunmaal,a,defum- redundat> & . ^ Cf)gnomcn eft.^ 

2. cie tt:» .afvlu, (botut 1 d>«S^. Marcium *flf*» "abernus Cof. in Faftii 

pro 'ter^ motu^alarnft^eve 1 alTa tS, SicuUs ' ad finem Olympudh CLXX VI. 
fie^ucnter apud noftrum /umitur. 

O O 3 JT^ Digitized by Google 252 JGANNIS M ALALiE. 

nu$j vi&or tuguftus invittus , otCcrp j Kprnult , JfCW* 

^perator, quod (Gr_eci S ; d J# ^ ^p^p. K*i 

fonat, wriKeprvp. Imperavit £ f i . ; . A - * % 

autem Auguftqs in univerfum » t* 

annos lvi. Erat vero ftatura . ^ ^ ^.xSrnp* 

curta, gracilis , capillitio len- x l » Kr3it % isfctejpij, 

to, acporre&o, pulchris ocu- pSfa&ipt itwos. 

lis, nafo eleganti. ' 

£o imperante Jovis Fa- Er <A* <wt_ Cmx«V ™ 

num extru&um cft, Capito- h h T ~ lr T j P . 

humque mftauratum : utrum- / , , \ / ' * 

quc *dificfum planc ftupen- 70 K*m*W *«»<** 

Anno autem regni xxxix, " aT?J< *a' St«, k) tJ 

mto CofT. edicto juffit, ut _~jr , , r 1 

regiones omneslmperio Ro- <^*, «si 

mano fubditae , tam ese quas $™W>Pl~o*t tow r w cwtdp 

ipfe iubjugaverat , quam quas fytf&ib» ytw * i_ w <»e*>»r f CC W 

antea tenuerunt Romani,*en- 0 ? P^io/ , &i t~s vmt-nm 

fcrentur. FaftM cft autem A>p<Wtt ^ JVi>W * A^tv. 

ifte Cenfus, per totum lm- v l * , ~ . ' 

periura Romanum, ab Eu- K * ******* 1*** * ?4N 
mene, & Attalo, Senatorii >», ** A*«- 

ordinis hominibus. Magnam ^ wJjajfTWtSy Pq/wum. Br%i 

enim apud omnes habuit re- $crox_-u p££or o^/xor $ & *a'yt/. 

verentiam^ut^uiadirampro, Mi7 J ^ •_»' JhAdHr W ,**'_ 
ni-fimus erat. * >,._„_• _, - , 

Exado autcm regni ejus 
anno xl*, menfcque v r, ™ T * * A^" x »> «r» 

Martii xxv, hora diei 11, »<**p/ytfr iJLrtfM , A^ctp^c Kt/p/ea?!, 
die Dpminico , Beata virgo, <W>vuV*7* If Na^«pgT th 7nk« 

ac Deipara , Maria , ab Arch- . h Ap^V^ r ^P'»^ * ftfa «p- 

angeio Gabnele, m urbe > l. * « 

Ntttreeh, tetum nuncium ^«Af^^lii^ 

acepit; Quinto , & Longino ^ K *' A "*> % ^ 0, f *' 4 />«^ 

Coff Vitellio autem Syriae rsrfw7w ^ Si/eiW OtyTj^/V, r 

Praefeclfo, ab Agufto Coefare rW| -v^ni Au>«r« 

reeens conftitutd.' Kct/Vocpo*. 

_ . ' 

I. D< -' AuguAi les nominat, nufquam apparcc 

^4tura, vide Kueton- ifl Ofil^wio TU.79. 3 ci \kr<«7iifle K_,v t _ »^ Aef?<V_f_| 
a. tJ ^ x J»£r'. tr« 7 Attb^^ Noyos ufquc & inaoditot Coafuk» no- 

hrc &aa cft XLIf, A»gufti Pmo. »nm>, bl$ e * hl ^ c Au _T 0 J?' ~ « \ 

Augufto XIII. & M. Phutio CofT teftc 4« np«3*4»m? h rn% 
lufcbift Quos ycro hic Auaoi Cpnfu- Q{%AA/« 3 Scr, OifTfAJ». 

a o r o § Digitized by Google . CHRONOG RAPHIA. 

L I B E R X. 

De Temporibus t^Augufti Intperato- 
ris, & Dei Inearnatione. A o r O 2 I. 

- . .1 

<Jift>5 0s». 

• * • « 

N Jtf-nlfrflTii, A NNO autcm xlii; 

nS V f C*mk*« t! «tf Zl P enfc * v > Aueufti 
»' -, y , o #m lmpcrantis, vm, Kaz. 

Ayku, i*fA »Mp X X Januarias,becembris 

> % 0,flr j Iww 3 x f"~ xxv , hora diei vii , 

stfyT? jpi n j&\a*J£v 1 kmrdp i», natus eft Dominus Deus no- 
fxluui A'<>upCt'i» Kt 9 5ptf# i^tftdju fter, Jefus Chriftus,in civi- 
b * U*m 9 biium tate Judxae, nomine Bethleem, 
*teito***Jwtmr* Hierofolymis vicina: (era<; 
< 

i ■ ' T. ^«f&f Ufnr^Vl S^ 1 *- ^W*?"^^' 1 Anuu, Au ffs&i«»- ^ ■ l^i,.** num XLVII: ab anno enim primo J. 

• *Awfcf *ow» ruf I«fiflwWf* J cUrit^ qui V. ann*f rcgnavit , incipit 
:r;&> . jEra» b*c 5 utf ctia» Auftor nofter fo- 

9P4 • * *P4 JOANNIS MALALiE- 

is annus ^Eras Antiochense ttAtrrQr ™ 2up/^ Ku?m*, f ^ri 

xlii , ) Cyrenio , viro Con- • 1*ltM& 3 ? *J>tZ 

Julari, Synae tunc temporis n ««t?f^C ^ S/ak^ «««rw^. 

Pnefedo, Ofcaviano ipfo, & OK7aC '^» * "^X-" 

SilvanoCoflT. Herode vcroju- T ^ K™-J****fQt * 

daese regnum tenente. «/Wo^HfaJ* r £ctoiAea*. 

Numerantur ergo ab Ada- 'Etwd^-m 5? A&Vf» cW 

rno, ad Phalecum ufque, * beri ? q 'J E ty, £7» CpKy . **} 

F. anni MMWcmii i; * Pha- t5 h*t ' iSt 

Jeco vero, ad Augufti Cxlaris fi » A • / ' 

regni annum xlii, anni funt * uy ™ K ""T ' V* 

mmdccccIxvh: adeo ut ab >*%C • w <" «W>^ A^^ 

Adamo, primo homine, ad In t« <®e°>73^as-K, W t*V xj 1 <retf<£ 

carnationcm D. N. JefuChri- t« k^/k I»r£ x P /- 

fti , id eft, ad Agufti Cxlaris r g, £ T ; ^ | rw # Qw^* ¥ 

Jmperantis annum xJu, anni < 

effluxerint mmmmmd. " vT * A ">* r * K«fW _ 

Converfationem fuam de- Kcu Ao/7raV nwavtty&p* &n T*t 

niquc habuitin terra cumho- ^ TO 7r <t>V*" o Kootot 

minibus per annos xxm i y fi- * ^ ^ ~, 

cut teftantur S. Scnprurse. Ab ^ « a* 

Adamo igitur,adD N. Jefum P* 7 * 1 ',? 7 » ■ A<fo,t/, 

Chriftum in carne Crucifix- ™ pP 1 * X P'" 

um, anni habentur mmmmm- roZ oio>& *$w<ji<*t 9 x} wp«- 

dxxxiii Phalecus enim,fe- nm t hn m>' O yk *A)f*, 

cundum Mofis Prophetiam , ^ ^TiuM pmhi Mt*i*t\ ii 

dimidium dicitur temporis «, , ~ - , ; ■/ 

Chriftifuturiadventus-Qbem- " » w ™ 

admodum enim hominem w r ^«^wlv.^ff 

Deus die fexto formavit, uti Stfyarjnf tm £*th »uepe& enfcatw, uominum, lcuicet , unum ~< . » .« # „ , < r 

diem idem efle , ac Millean- rar ; fn^.^^j 
nos: dic vero fexto, ut an- 67 »' T ^ 6 ^ * 

tea diximusex fcriptura, Deus <3o£mv A c^eersr o 0*o* 

. ' - 

• 1 : — r 1 — ■ *~ 

i. w7ntT<*G'c»r®- j J£ ttorH Ok^l- hymno ejus , inter Ffalmos Davtdicos 

Giewv £ TtXovctveZ 1 Eufebius «iam numero XC. qux etilm repetuntur, Pe-* 

boc anno Coff. habet^Aguftum XIH & tri Epift.II. cap. III. ver. VIII. £» 

M. Plautium: Hunc M. Plautiuro M- r ^.^ Xxt^nv ^tyxmjrcL 

yanum vocant Fafti Capitolini. •> > ' ' _,„j ' . 

H«c Mofi, v«ba hibrntur i«- % i« « f»»- W». 

• • . . - • • • T Uigitized by Google CHRONOGRAPHl A. i 9 f 

♦ • 3r Spfiwor, K) ummtn t» hominem formavitj qui de- 
77* & itSpwror ) »f «aof 15, inpcccatum lapfus cft:) 

oTi Sm<g rjT ifUf* rnt X i- "ri? r neUm omni ! 10 jjfff" 

*_< - - • r . A / tur > uc fexto etiam die M 1- 

™ ?" lenario i» terris appareret D. 

T^r M ^ Iww flXpwr^ ajfowi N. Jefus Chriftus, Paflione, 

r ctr3p»Tor, J)& t swupK , >9 r*t & refurrcdtione fua hominem 

i&esarW Awr* iwwtj^+iTa Ka»- ^lvaturus. H*c vero a fapi- 

©eo>/Ao,, £ Tijitew, «I ^iffimw pronographis Cle- 
901 ^ofo^.o/, op^inrTtr u , theo> mtcr f e confentientibus, 

A 3*op*Am™ ;jgwt>f:**tt E*rf. accepimus. Eufebius auteni 

Ctot b JlaifAipiKVi 0 ^owVor &no->a>- Pamphili , Caefareae Palcftinae 

TOf KttaufeUt n*A*/c7jw, th Spifcopus, & ipfe omnium 

£ y,Ai*'e/> sriow#r ai> Pominum & Salvatoremje- 

V » » * ■ «i % - ium Cnnitum, fexto annorum 

*.«.»r «™P«. Millcnario, fecundum numS 

xj Kof/oi Xp/scr, tof rum diei, quo faclus cft Ada- 

otptS^dr $f e£«fwp«r t«? nAfltVj»r mus, apparuifle fatetur*. <an- 

t_ Ac&V' ^o r </V fcAHpw&Jeu r te implecum, inquiens, fex- 
W t^vWr tnttlmp, 3n Milienarium annorum 

J\ , T J v v r *, \L , 'JefusChrilhjs; uti genushu- 

e ! or L , p,s "°^ % ^?^ *! c manum liberaret. Natum 

^oc r &v$f>t*7ntir 19 i^r/te*, 1 x} aucem efle , & incarnatum 

hlLuSf&mri , <p»o7, tgJ €t«» anno Mundi mmmmmd , efle 

.< _ <_ _ _ 1 _ r _n _> _ __ _i ■ «- M d _ _ i I . - O _ / • /^T" 
r K«/p/or. 1» «r 55^£i>r, x«r cAet^- numero annorum adventug 

™V*<V toV erof tTroer^rcc/, ^oniini, aliis plures, pauciorcf 

Hp£ <k#*n*M pmfa* $ ains numerancibus, in hocta- 

. * f * 0 2 _^» nien * unc onines, llium serate 

cip/^r fl^/ er/Aw^- 6r^ c^t-o/^ Propheticum, apparuifle. .Ol- 

ttupo/ir ' ty*r» , &r » 3t/cc vpce^x timis enim temporibus venifle^ 

<ntfwrH. : . - teflacur S. Scripxura. . x -.-, 7 v% 

^ • 

T- icj ci«e*9?6»-7jcrT <pn<A-n$ t&lri'] ' uu,n inftitucret, abi fuerit inter illum 

Ubimm ta ndem hoc dicit Bifebius cer- & Thcophllum aliofque riaemorates dif- 

te in Chrbnicis fui* ad Adam. ad Cbri- crepantia ? 

ftum natum annos putat tantum f 199. *• ;«fe< 7U> «&6fls>J Scr. T*. 
Si autem ici uc Au&or rulc calculum 

; ^ Augufti Digitized by Google 2»6 JOANNIS MALALiE 

Augufti Cslaris fub impe- e*i' Ji <? /3*«*«'« 

rio, iram divinam experta A5>tf« W^p©- aftirS, ti«air 
eft Salamine, Palscftinae urbs. , * r , * IT ' , 

Hanc Auguftus refecit. & Di- ^ 0 *™ m9 ? * ^**»". 
pfpolim vocavit. ***** *fy*!»>». «w« tom* S>«- 

Sub hoc tempus Herodes, f»*^ - • 
Judasorum rex> Magos quof- Hpak/W j o mrdf^nt, im Ccc- 
dam, Judaeam explorandi cau- <riK*jis r*< 1«/»/«, it aini ™f 

fa adveniOe edoc^s, eos com- ^ fcWk' x *»i *» ******** 
prehendi juffit. Magi enim Jv^, vV j £ \ , ~ . . 
hi , Myfteriorum haud igna- ^, 0 ' to , nf P<^< ™ f 

ri, cum ex ftelia in orient; ***k<a*m <wr*f 

vifa, Chriftum in carne ve- cv%t&w*t. HkSw *Sn t& Ilfp- 
niffc inccllexiflent > dona fe- viJht Mdyv , yvlrnt, w (jlvtjko), 
cum ferentes, eum, tanquam j& ? <p*tifl& aHp& f uUuU 
regem magnurn^ ,& vidorem, mmf tlf ^ het ^\ v> # 2a> . 
veneratun advenerant. Ori- ~ „ „ f * 

encem itaque verfus curfum ***** «kp* 
fuum dirigentes, ubi natus ef- P«pwTtr a*mJ> *5r CariAtt f«>xAo#, 
fct Judaeorura Rex, fcifcitati ^ >/;cjit?, oimt* z ut tOju d*m7#h} 
funt. Fama autem eorum in- y&ims, Imtfiut- n* Vbt i tu 
ter Judaeos paffim rerebatur; <^ v ~ UJki . , 

donec noti tandem, compre- c* - , „ / * * ^ T 
htttfique, ad Herodem regem n, < ******* M*7« 

perducerentur. £i vero,quam- V*&*rnf 9 9wn%te*$ 9 £ u&Um* 
ebrem Judaeam explorandi cau- X^i *t Hf^Tit ttmttw. Kmi lm* 
ia advenerant, interroganti , paW*r ou/tkV A/a ¥ Io«/- 
rtfponderant; fe, ftella mira. jy* ^ ^ 
bili rn Onente viia momtos, v - ,l t , , * 

Regem Magnum mundo na- ~rf ****** *# 

tum effe, dona ei, cenRegi Wp* «f Wtf 
Magno obiaturo^ , illumque «^»3" ^ %rr 

nt Deum veneratnros , advcs htfxJrnf, wap^oVs* oW Cay/A^ 

*dmirabundus obftnpdit. fe- ^ ^ . f j 5n/<r«»5j Scr. o,a#%»*>i<nf. aJvcoiffe Magos toitscui S. ScHpcara. 

a. ^^iiioroA^iAjpW^hno M "« Digitized by Google CHRONOGRA PHI A. i 97 

#fcp«t, *ow fti Jbjjttpnvf o -fiuv»- cum reputans, focundum Cse- 
S»V G**i\dt. Ho«r «r Mimf hrem quantae poteftatis eirc 
tiMtyotifhntotiuti,, l lp&*- P otuerit * cx ™ e - Magi au- 

o^, ^ h,, rt^^S^i^VS 

Cvmnvvy I RrMi I C oiT. Herodes vero tempus , 

^W?^<rtr7^ i9Ep@»« */77ir quo ftella apparuit, a Magis 

tffiTw Ti/jf Mdt>o/r, 077 &r c*p»7» diligenter exquirens , dimific 

lw»V, tojr*f dxafoWAecTf uor «>*>dicens,- fiinveniatiseum, 

Sfey* ^ ' ' ^ 11 " 1 renuncietis veJlem . ut 

mI rl> i « w • e S° adiens, lllum venerer, 

m kmhMm* 01 Mtf>«, Magi itaquc abeuntes, 6c ij> 

•^b^o/ -vW ¥ Mp0* # i fwpd. fam, quam in Oriente vide- 

h ecrotToM, »Ipor £ Imw, f ant , ftellam viac ducem ha- 

$*fwif* ou/t», U B»$Mt>T? bentes * Jefum&matrem ejus, 

T ~ ~ _ ' c , - ~ runt « In ter fe vero dicen- 
T* fW*^ ^ S^ f i tes . c ftclla iftaj quam ms 

*P's-«- f^>or>b h taumr ov, * ( pro Deo habemus , Deum 

^oyce ou/tb 0fo> \sssr>&mUi ifjuv 'cercefe majorem nobis ex- 

®f & imp, or S^/V ti^^ ' \ hlbec : in ^rram proni. ca^ 

«r. K^o^UrW% dentes, donaque, qu« actule- 

tdJrL sTsLr ^ ' rant > ei > ceu Deo ' offeren- 

tZ l 1- ^ tes > Cnri * urn Talvatorem ve- 

'l'» A f*"' neraci funt. Divinitus vero 

T«, ccr«^3or «<V -m U^oiw u.'tp» , admoniti, Herode Regc infu- 

Wm<pfoyiMuy7it *t» Hpa/J^ /3**7- P er habito , ad limites diver- 

tiaf, tentes, per avia tandem ad"Per- 

k~1 \s <f^i . » » * fidem evaferunt. 

«« - ™ X *«* ij»»* H P .. Hcrodcs ubi fe * Magis de- 

fimnUf Mf£j» , lufum efle fenf.fTet. ira com~ 

i t3u(«ai3jc 19 tSutfjam^f &j t motus eft: curiofius itaque a 

ifX'«P«*>' UJkiav,** l xpi- Pontificibus Judseorum inqui- 

rtr 4w£7w t • /M dt.. w 3 Tnu^L,, ubi Lhriflua nafcereturj 

•ri,. — — ' is / . oc beth eem Judaex . locum 

^otfr Bn^AfifCTf *k*t4UJki± Jitibus, infantes omnes neci 
•^* t»d»V A ^<i« Af>« >p«t^». K«i dedit s ilcuti facrae teflaritui* 
^hfV W 0 Hp^^ ^cripturae. Herodes vero mor*. 
?. ci tJ^Vtfoc OvtvJixiv '& Obx- Augufti XLII. qao aono nofter fupra 
h&l* 3 Chr. Alex. ho« vocat, 1 
* Viiiuui. rerum CoIT, hof c, Indicium, Auguftum XIII. &3ilvanum Cofl, fccit. 
ponitadtn. 2. i>^m>3 SctI'iWi>, i. P P feo 

,» •»■ *• > • Digitized by Google 2?* JoANNIS MALAL/E 

bo incurabili ftatim corre- aviir^ <riu^»)ciCfo7& itym, £ 

ptus a a vermibus exefus in* frnid*»*' e$tf7* »w 

teriit. Hunc in regnojudae- Wjm ^ tf «s Ib a/)cS S3w, Aju 
orumexcepit Archelaus, ejus ; J£ . « , ~ - 1, , . 

filius, Lamia, & Serelliano ^ X^«S' 

CofT. regnavitque annos IX, \*-*7*i* A«f«* , jpt *.t?Mtur* 

ficuti Clemens, fapientiflimus j^SwV o KA»^ o Xp«- 

Chronographus fcriptum re- f0 ^kp& I$e3«w. 
liquit 0«tf Av>»f0* KeJaap OJtJatfir* 

Auguftus vero Cxfar Ofta- . . , ^ f 

vianus , lmpern fui anno lv, «• » • ■ j&^-J* 

menfe Hyperberetseo , five 0*»Q*¥. «P *d 

Odobri, Oraculum adit: fa- kw^ «if ™ fwwv* W 

&aque Hecatombe , Pythiam g^f 'm^ii^Qlw Swttut , *m$(hwi 

rogavir, dicendo. < Qujs, poft T ^ fayfiJlm i P*p*i* 

« Me,Romana tenebit fceptra? - ^ K ^ ^jj 

Vate vero nihil refpondente , *f ' . ,7 

facra iterum peregit, & fe- fa_fir#r ** * n^«. fc. «*» 

cunda vice fcifcitatus eft: kttwi? *Nw Sww, % fe»p#9rj 

«Quare, inquiens, Oraculum Plludjap 70,//* 77' ix 6*& r 3» <ju> 

'"fffet, nec mihi dat rcfpon- -J ^W/r, etJAa <r/>£ 7* /z«r 

fum ? Tum demum k Pythia ^ KtfJ jgjj, ^ ^ , n*. 

accepit haec. ^ Me puer Hthseus.fummimo^ n*Sr E^7@* *<W 0fk 
z/f rtf/w oljmpi , fMD&piojtv *k*W, 

Migrare hinc mandat, Stygiaf Tor<A JSimmf*i*w> 7 
que revertere ad umbras. avbit iKtfy. 

Vade igitur y noftrumnrueul **] ***** *** b 

tra altare fatiges. < wm\en. 1 . h vsrvni* Amiiim * Zt <i*i**5] 4 Jo. Opfopceo cdiu, ubi hoc mouo le- 

Ltraiam, & SerVitium CoflT. habcnt Eu- guur. 

Jebius, & Chr. Alex. AuSorj ut hic, Udff Ety*7& xiMru* f*t «f* 

jbbo AuguftiXLIV". iUc, anuoejufdem ^l^tcstt ktatxrott, f 

XLVI. uterquetamcn annuro intcgrum T ^ ^ ^ f»- 

ponit. inter hoa Coff. & Hcrodi. obi- ^ 

Cedrenus habet, ^ ctu^ 5 &C. . ' : . ,, M j»« f . 

& verlu fcquente, hpmt vuntpm* f lefiendum «ManMfff 

uti habet etiaro Eufebius. Haoes vero fgrw ,t » WUi " B ff^npatn, 
hoc Oracuium inttr Oracula Tetera, . CHRONOGRAPHIA. 25^: 

v Kci IgfrvawV Ik 9 f^TiiK oAS- Auguftus itaque inde ex 
K«'«P» 3 <" »' k*" praculo difccdcns. in Capi- 
' , * 1 ~e \ 1 tolium venit; ubi altan cx- 

VK7&KI0P, tKTJW «K« Cfi^r t»7*9> ce | fo ^ c j | iteris L aC j_ 

^ir, *r l imypb fvpdhtHt nis infcribi juffit: Hatc ef 

yp£[X/uariy. O fiafMt 5t»V Zh r Ara Primoeniti Dti Quae 

a&niyln Ow 1mpk&r$t Ara adhuc ufque Yifitur > in 

70 KmnWrVior W rS< ru£- «9nV Capitolio : uti faprens Timo- 

_ ,^ « x 11 theus memoriae prodidit. - 

1>0*.* 0 «1^*^70. Cjefar - tutem 5 davianus 

O Ji ewTif k<uo*p OKTuCtvof morbum incidens, Romaemo- 

ro.rp CA«3tiV, 1 ir t» P«fiM 17»^'- ritur, fenexi annorum lxxv» 

Wt^jw, Sr W oi', * fine prole, & ab omni labe 

gvtpwfor ^ iHfMPNSf i W - corporis liber; ut qui non 

, „ o » » j» \ Rex folum,fed& Ponti ex 

77«. Hr£ fOW« «ft***** Maximus ff j it myfte riorum- 

queperitus. 

MfT* 5 rito UrtKti** Myw Foft Caefarem Auguftum • 
K*^, CU ifetW ♦2*6«, Imperator faduseft Tibmu* 
SliWiWtT^iJ ^to, & Sexticiano CoflT & 
x, ^wum^* ™T* regnavit annos xxn: Erat 
K*i**p, l7v jtC . « Hr j J>ftf/p/*/@', vcro ft atura mediocrcm fupe- 

3*'p*r, 7 M^tfx/ror, Alp&thpMr, tw rantc, aetate vergente, graciiis, 

. ^ — 

I. ci rf r*^*J w A^tito» ] Hie- 4 . Zigr» >$ Sf*ti*t«#5 ] Eufebius 

ronymui in verfiotie fua Bufebiana Au- ad ultimum Augufti annum habet Sext. 

' guftum Arellc in Campania mortuum Pompeium, & Sext Apuleium , Cofl. Chr. 

aiterit: uterque falfo. Nolat enifn diem vero Alex. ad annum Augufti antepe- 

fuuny>btft. Vide Suctonium, alioa. nultimum, id eft, LIV. ( annos enim 

ir*TO<f,] An de prole mafcula Lvi. tantum eum imperare hciti) 

Intelligcndus cft Audor? Fiiiam enim Sextum 6c Sextum Cofl. habet ; anno 

Tuliam ex uxore Scribonia fufcepuTe cum, vero fequenti . five penultirno, Pompei- 

iemini non notum. % um & Apuleium ponit, ac fi duerfi ef- 

^mmU-i itanevero?Audiaroustamen 5- M*hAn T&teA®* K»i m ^ 

STm 3 inOaavio f Tit.6o. ^ 1«, ,M 1« etiam Chr Alex. Eufebiu. 

ria iiuidem exercuife, ne amici quidem ne- tamen annos Impeni XXIII. ei tribuit. 
vxnt &e. Et paulo poft. L. ^ntonius 6. «» ] Iw etiam 

fuycr fcftinatas Ltvi* nupim objtat ; e> Suetonius in Tiberio,Tit. 68. C^re 

fcemmam Confdarem e tridinh viri ceram f^ x amplo atque robuflo; fiatura, quxjn* 

in cubiculum aiduffam^ rnrfu* in eonvivium |f 4 , n txctderet. Reliquo tamen ejus Cha- 

r«*e>irf*»ii /tiiTfCttii* , incmptiore capilU re- raderifmoparum cum Suctonio congruif 

duBam. Quem Parap-aphum etiam pe- Auftor nofter. 

tulanufllma ejufdem Kpiftola claudit Sa- 7 .^,r^«f , «« ] vocabulum hoc nuf* 

etonius: quam videfis. Sed & uxorem quam m ihi occurrit: fottofcribendura 

. ttiam fuaui fiWhabuit lenam , eodem J t#Wl ^ $ . cui tamen f c riptioni ad- iuetonio tefte Tit. 71. eirr^ verfatur Suetona Charaftwilmut Tt- 

(itz poftea quoquc, ut ferunt , <frf vtttandM virginct prompttor /Uu undiqut ctiam 

ab uxorc conqmtrtntw^ P P oculis Digitized by Google 3?o JOANNIS MALALiE 

. ociltis pulchris, niger, capilli- ^foor, i*J,, ^Vr 

- contra Perfas arma movebat ; T ? ?P T ' w 

res vero ad pugnam non deve- «*#f 

neruntjverum Caefar oblatas ab Wkt* * ipkuV iTo/Wf. 

eis pacis conditiones accepit. % , v . . „ ! 

. Inde Romam reverfurus , . ^ « * ?»^> *** 

Antiochiam magnam venit ; ArwfcwV rjT ftijaAjr ^ 1x77- 

ubi extra urhem juxta mon- T m<- toW, ipCoW <A>V 

extruxit magniricas, defuper • * - 4 ■ • .» ' 1 • 
contignatas, % fplendide orna- ^ ^ * 
tas, quatuor Milliarium inter- ^ w 1 > W 
Valio diftantes inter fe. Te- \v(itwi!}im.f n^&TrvXtt 

trapyla etiam contignata vi- M tihMfiui-mp, <p(k*r&tiJimt rirA 
catim extmxit, qu* & marr jtWw - £>Wpoff* £ * 
more, & mufivo adornavit: ~r^. A * 7, » ' * • • 
ipfam vero urbis plateam fta. ™* * 1 ft 
tuis, & columnis jpreis fplen- w 
didam fecit. Infuper etiam *" T * r «^«r, £ 7* op@- Xwxa?/-* " 
rpcenibus urbis olim a Seleuco iw3«r, *0to«0»Xwi 3 ttJ «utJ 

las d'uas claufit, fed &mon- ES^l? *^,. 
tem etiam ipfum , Acropo- ^**" 7 *^ ^ *A* to- 
Jim quoque, & Jopolim. Se- /C flt "» w A^W/r , ^ 
natus itaque, populufque An- I^VoA/r. 4^*01 iJ 

tiochenus, Tiberio Caefari fta- rW Ti&piv K*iVo:p/ * fc** 'r 
tuam seream pofuit, fupra co- -«s J K/yr^' »f '* J. c ' 5fc 
lumnam magnam Thebanam, "^* ?V 
in pjatea, inter porticus iilas * ^?'' ^** *°r 

duas ab ipfo extru&as medi- 9 ® e " C *'* > h T ?' vtomU, xp^ 
am: qui cjuidem locus , U m - P**» W ttfihfr , v^-* 
bihcus urbis vocatur: ubi & ^r^, ^^^| 
farte error fii numero. QuW fcp* ft at u* $ ' ^ & D ^ 

2. ^A^^ ^ «^A^ W&C.J forfe fcribend. JmZj 
Jrj<r^*j9w< j v*Axiff <w» t6a7«J PQn t, pro , J r ' lwn0, 78 Digitized by Google CHRONOGR A^HIA 301 

•nu,o ipt)%tr t rtteox, fym ajj oculi effigiem, lapidi infculp. 

71/Vor iT^^or Ir ai^o^Aj- Um >.£ ld .t r * Staruaau- 
~<„ u « * V ~ tem llla lbi adhuc vifitur. 

otiuWr T/6«p/@* Kuio-ap Tiberius autem Csefar, ubi 
juaSwr , on 0 XiKcAjKof 0 Cao-t- intellexiflet, Seleucum regem, 
h£ f> <poCn*ri< ittf tlmt W M- caventcm fibi k torrentibus 

* v , r , A w tempus e monte exundantes 

W^rtfCoFTcr, fe^ar •rcop®', reftagnabant , monte rcJi&o, 

fr t*T 77*c/)otc/> t^o T6A/r fx77©v in pJanicie urbem condidiffe; 

9&j*$*x* t? cwtk wah xiCojTio* & ipfe, opera ufus Ablacco- 

a/W, ir S rW«ri Wmct^ <T; nis cujufdam, facerdotis, & 

AO&xmif* WtrS, J^, M ™ gf? > WJ, ^«J. fuan ? - 

. «/ ~ „ »/ /k capiulam Japideam collocavit, 

i*t t*m t» ritwbiv myftice prjeparatam : nempe 

To-mpvtwtff &7tfX*(Ap*9 ut Parmenii torrentis eJuvio- 

*&>r ex t? op»r, 4rf or tc ^ &dtT- nes, & aquarum e Montc ca- 

ti£w to aj^To ^p^» taradas , hoc fafcino propcl- 

i TopSrfaj Tir x3» *ut« x1/^'r- i cret > ne P ars iJ,a urbis l *~ 

#.» .%, % , . deretur, auc Porticus a fe ex- 

7*, «/U ^«r ^cW^^ trudbe ' avertere ntur. Capfu- 

Ca»T/or M-3/V07 ^E^cr/y 71) ol Ar- J a m vero hanc Japideam An- 

TfX* s ^o^Teu , •» 0j*tV& t*V tiocheni dlcunt efle Jtedempto- 
iroKiat *t<r$f , \%*yio<uu to urbis fuae : nimirum , 

pip& ^to 1 rSt M rfr V>od tec murura, * Tibe- 

t • j ^»/. „ » ^ reddens , eam urbis partem 
•rtiX^, ex ^ o^ Boip^ptvr 2ap«- quafi re demit ab incurfioni- 

xJuztw', ^ n?p3cvr Zhtyotmt , bus, & rapinis BarbarorunS 

ttW«r*tv$\ 6)xj/to y) </>'^ot Ti/^»r Saracenorum , & Perfarum. 

®C5»W 7» Aa to' fAfW^ OIim , enim ca P a " urbis, 

^^T«^o7A 6 cvr^ 0 77 w to eftj (Senaculum nempe pu- 

C«Acj£,7wp/or *x77<r«, 19 ct^os blicum , aliaque Joca facra,) 

aoxuhmt c/V x} ArTio^©* I Cotr/- nequaquam mcenibus cinda 

KcAir 7mhir y * o M^uof Wc/U- habiubatur. SimiUtcr etiara I. 137» Ay7ia'£* 5 iw»t^a#ii5wVflW 2. otx t» GttX&niptei ] forte Ie- 

fixaiMas ] Antiocbam Epiphanem di- gendum, ott aut o^;. 
cit, qui rdificia qnjcdaifa^a fe extra ur- o AfVd^^ <I>A*tIVA^(^ ] 

bem extrut5a, a ntmine fuo, Epipha- Antiochi hujui PhxladcJphi ipud aJios 

main T ocayit i uti Au£or fupra iib. 8. memio nuli>. c 

P P 3 . 3 o2 JOANNIS MALALE 

Antiochus Philadelphus e«n <pot, «k77«ik t$«» ne mKu»t 

urbem multa extruxit : qui & jj,, £ |, ^p,» tx.vv», h «f *x- 

adDaphnen, in Luco, Fana MtUt j,jt tt atwW®-, aj Apri- 

duo condidit, Apollini unum, ^ fc ^ ^v** 

Tuas aureas S ^ ' ~ 

locavit, Afylorum cis jura j^Tctpc* >«.<r/r **« , W .2J 

concedens ; ut nc quis noxius, »> 

ad ea confugiens, inde extra- « fp ^ TawT* /8 Urnrttt , 07» 

heretur H*c vero «Uug , MtfKe JW Ckrim OrSf- 
funt, fub Regibus Macedo- 

•^* • 

Extruxit ctiara Tibcrius O Ji TiCifi& **V*p &Tiri# 

Cxfar, in cadem Antiochia, i„ T f «wtm Arr#ox«V vb* 

templum ingens Jovi Capko- ^ KamTaA.*. 0^1'«* 

lino: Balneum quoque pub- ^ . ^ farft*fc £ 

Sft STfeJX & *r ^ ^ 2 ?S 

didit Alexander Macedo.no- *>«'. "» d^wva» 

menque ei dedit , a Matre AM^itSf» r MouJW, w o»o/*« 
fua, Olympiadem. Alexander T ^ f ^tZ (ttnfie *«* yo U ? *«ri 

enim eo veniens. & aquas vfe*J)»t 9 

de rcaturigine illabibens; yu ? „ . ^ T& , «, 
deor (inqutt) miht lac ma- » ^ ' , « T . 

?ernum hlufifle. Fonsautem J™*.**? * * 
ifte juxta montem fitus eft; if«' inw« <umr -nCtewf to» 
quem & intra urbis ambitum «: nhyU imxXHf*t. txrtm A 
meenibus fuis Tiberius inclu- > . h ^ Aiw ^ ¥t ^ ^ i ftl , 
ferat. Idem «iam Baccho J ' ^ „ V « 
num extruxit juxta montem , , r 2{: A , 

pofitis etiam exterius ad tem- * « 

plum ftatuit duabus, Amphi- Mf .tfwdfrw A/o<r**pfl«s t 
onis & Zethi, Diofcurorum «V ny«U «i^, A^w^ 
ex Antiopa prognatorum in w ^ /j^g. o «.'wV TiCgp^ k) 
- honoretn. Fluvium etiam,ur- ^ ^ ^ ^W, * ^ 
bem ailuentem, qui Draco ^ , »^ 

Olim vocabatur , ^Orontem , A r ^ ! » ISftZ 

quaft Orientalem, Romana Qftwfa ^ P*^^? ^ 9*v'y*<nt'] Hcfych. tlpjfopn*.** $ ] *ta ethtti fiaftathiu*, ad Dio- 

• w< twf a^tSi JipiA» 3 Scr. »«$3f. 

1 M Google CHRONOGRAPHIA. 30$ 

iffilwcAitw, AttriWr. EHTxrt JV lingua vocavir, 1 heatrum quo- 

£ 70 «efMr Ittfc* qUC emu ? ir ' "'cumque ali- 

% s m * \ - 1 ' um priori, prope montcm; 
rb, *or V tp >% dvMMf »- adjcc ^ t . jmn f 0 i a ^ a eciam vjf * 

pfou aapStror, Arnybm gine,nomine Antigone : quod 

1 oSir StctTfoy £x eTA»p»^»y tir n- quidem opus ad exkum non 
*«or. mvt fi Imm ™ Awwt- pcrduxit. Portas etiam Ori- 

UfSt wkm> It *Mt trnm, ttf. entall > * f e extrudt* , W 

% * a ni fupenmpoiuic lapideam 

A» »%r« ry »wp , Lupa >/ & fccmi nutrids» 

*t * P»rW np*nm % P«- nempe fic n ova illa urbismoe- 

fcaiir *3) i$rfM tt? aerftd/mf nia Romanum 6pus fuiflc, 

7if%*r Vf «jut? Ar7T<^« wihl Ex- fignificans. Praeterea ctiam 

7*rt A £ ^«Str tS W«i , Jt- Pani tcmplum extruxit, The- 

\ " wr ^- 4 Hsec veroDommnus, fapiens 

r®-, 3 cr^o^ X?"°X*<P& * Chronographus , liceris pro- 

didic. 

Ext/om & aiiit TiCeei^ t In Judaea ctiam Tiberius 

It-rZUJki* v«V, W¥ hlfim, nrbern P r °PS Lacum, extru- 
mJlx'.. z~r-»Ji -r,&n,-'jw quam l lbenadem voca- 

<*pitx»' ii Y ro^ «/^7« Stp^- invenienS4 Balneum etiam pu- 
wfwtf 7reAfi Xj /w^ooior A«7for, blicum extruxit, quod natura 
f*n -&sn>Jt5u^or, «l^* 1$ cy!$f fua Thcrmarum ufum urbi 
Stp/uffi % ■mttiXovm t0» xfimt t* fuppedkavic. Archclao autem 

fatis ubi Scholteftes poft aliam A^vxnf m&tt y W otvtiu» uh^ 

»oininii rationemafligQaum,h«caddic. ^ Am^«*r &c. Polybiua ? cro 

A»o, 4>«<nr, K«fTOg T*cf&«s dicm fuum obiit, ante Tiberium Imp* 

c^c A^»^»"? O&rdw ftiT*»- anno circiter CXXXVI. anno nempe 

fif&otr, % ot)f&iri Fo/t&w XVII. ante natuin Ciceronem. Vidt 

T»A*ifir. ^71 d&Arftogft»» dodilTim.J. Voffium deHiftor.Cr.Jcn. 

IX— i - jv 57 tluvium hunc ab Oronte quodam, qui 

^L^ 1 ^' 2 pontcm ei indoxit, QOmen acccpirfc V 

m.%*r. Cauerum meras ineptiw cife ^ tun vid> 11 * 

has, apparet ,ex Polybio, lib. , M |a ^„ ^ i rA j e<iri ,] 

Scleucum , & Antiochtam defcribeoj, q o/ n *• J 

Orontis etiam mentionem ftcit. O M le S 0> ^ ?*7 , . « n „ 

VcrumurbsbxcTnoniTibt. 

^f whnf nmTUi »(Mt^i; rio * fcd ab Herode Tetrarcha, Tiberii 

yfcf « p^^r^- A*^njr*(i Imp. inhonorem extrufta eft. AudiEu- 

iebium : Uic]kizc(j by 3 o 4 JOANNIS MALALA 

fatisdefundo, Tiberius Cap- vIkh. E*«Vi Ji # Kcc^cWo- 

padociam , ejus regnum, Ro- jfa Pcv^/V /UJ?.# n^&riw 

mano adjecic imperio. Agfci*cfr, rS nmfx* riiif. "' 

Tiberii hujus temporibus e/V mr XP 0 ' 0 '' ' *" T * Ti " 

anno urbis fui juris fa&x & p| ' H i^njytis i-jjlm h Aft/- 
lxxn, incendium accidit An- ^ , . ^ }th rh 

tiochi* Synae, quodper.fi- , 7 «j ,«< 

lentium no&is majorem Fori ^m^mrr^h wM,„iJ*f 

partera, & Senaculum con- w**' to Ttoor ^p@* t« et>op*r» 

iumfit. Conflagrarunc etiam £ to ^hdr^tof, w to <?po> 

eo temporc Mufarum aedes , jvWv,to »Wi wo 

quas extruxerat Antiochus Phi- Aq , , fa ? ^ ^ 
lopator, ex pecunns quas in ' • , M *Wi» Aitia." 

hoc teftamento fuo legaverat M«^A>™ 

Maro quidam Antiochenus : X"*, m*****F*f t** ™ 

qui , mutatis fedibus , Athenas w , yi#\ei!mlM tot* , ck 

commigrans, ex facultatibus a s T $ dt&lwcu to t^/* MbotJV 

fuis Mufarura templum , & « * » Ekt/« 

Bibliothecam extrui juflerac jj ; ^ / . - 

Tiberiusautemurbernquoque * * ^ I ?1 
aliam in Thracia condidit, &>**v , ** %nfr**t T/Cf- 

quam Tiberiam appellavit. ti« _ 

Anno autem xv imperan- * T? A « W # v»«7tw 

tis Tiberii , Albano & Nerva £m , tr \fcr*7Si* A*«*r£ , «pj 

ColT. S. Joannes Prascurfor Nfp ^ ig m i im&f* i 

Baptifmum Refipifcentixpras- ^yw^ ^p^, ^gftr^ f«- 
dicare ccepit , & baptizare : f J, r - * - 

acaProph^pr^didumfue. ™**'> tftfS^JSl 

rat. Exibat autem ad cum mtw fmfr £ kwASl *t*r fcbium : Chron. L I. ^ »«rl Ncrvim, apud Chr Alcx^ Eufcbius ibi 

^ „ ,.v . ./ T V 4/ ,? v „} ponit A. Pifonem, & M. Craflixm j anne 

TftW«Jk , ut aof& T ***g* Kai- J utem Jc cc> salanum & s.lium. In- 

WU i<&\ Stcphanus ctiam de Urb. Tt- f ra urn cn Auclor Chriftum baptiia- 

CiAt*« tJjj lx&titcs , «»©5 ti» cum aflcrit , Kufo & RubeMione ColT. 

* Tiberii XV. & Chr. Alex. & Eufebius. 

H C* . , p 9 j\ f - f i * Numerus itaque hlc aflignatui , atque 

I. T6Tr Utfli ^ij^otTavJ iti e . u8 loCQ> ^ ^ ^ 'jr^ , legendum : 

habet Cod. MS. verum Librariu», men- quo ^n^jc j 0 anne« Baptifmam fuum t 

tem habens in aliis occupatam , voca- ^ pndi etit ctiam fub Coff. foree incepif- 

bulum hoc uititna fyllaba mutilavit : fe £ Vcrum Faftorum in Cofl". dcfignan- 

fcribe w^tw», das errores ubique perfequi, labor eflcc 

i. tJ ^ st« t^ xjzrotTtlett *»- & in&nicus inutilis: manum iuquo 

T g-j tVi /3«(nA«W. Ad annum vero dc cabula. 
Tiberii XIU. Cofl*. invcaio Silanum 8c CHRONOGRAPHIA. 5 oy 

** att » UJkt* yuoct. K*t hoiTMv omnis Judaea regio : tum de- 

*PXw tOTi»^tf7o r oumtU e kJ- mum primordia ialucis Hu- 

f/@» SjtfT brb xerir, faftdtir man «ftatuit E).NJefusChri- 

£s-J «^r i ' «* fw^ lrus ' aD eodem Joanne Prse- 

o'o^ i y . - • y \ CurJore oaptifatus, cum an. 

* > num agerec xxx, aut eo cir- 

ht»tAA\*r)w. hCdrfiJh JV h tJ citer, miracula tum primum 

Iopc/k'r» % to7Wua> xiV ntAcupmf| ^aciens. Baptizatus autemfuit 

tdwi AlJiuAt». tJ vi lamvl* Jordane, Pateftinx %ri 0> 

t><* *n*++iL m i ! > V1 > ad norarn nodhs x, Rufo 6c 

Pto,* P^>Ws-. 7.7« Rubellione CoflT Ex eo tem- 

h Barftwf Iv&fm Jithos Vftlm pore innotefcere horainibus 

ivtf u.!Spa7ntf i^mrtftn ojjtvv ccepit Joannes Baptifta j cui 

■ HpJ</W b &<tffi\cA)f,Q *ia/W«, o rex Herodes, frater Philippi, 

tomttXW™ M tu T)«- S M J f rach ° nit i dis 5 "P uc 

/ a , amputavit , in urbe Sebafte- 

X mintetfw y b*C*t f <r*A*, vllI Kaj/junias, Flaccone 

T9 *t* » &w<ht Uno», b & Rufino CoflT. propteruxo- 

OTtttTeiA $K&mvQr f*> Ajk rem Herodiadem. Dixerat 

Hp«</)<x«/*, tLul yuMcung. alrl* on cnim Herodi Joarines; Non 

dumf i I*aW U thj c*t ! 1C 5 C tlbi f ratris tui u *orem 
« 71 / m ~\ * ~ habere: uti hsec in facris Lu 
• x «f t£u> w t« Mft*. „. teris cnarrantur . Herodesau- 

y -mtf Svcut ipffpsifti x«- tem rcx , ejus nominis fe- 

<pcu f tujjtu, Ktti huT^Qr cundus, Philippi frater , ob 

ImAvvlu l <w7tf C&oiXvJf HpaVW o J°annem contriftatus, Sebafte 

J^V*po*, l «ftfartfj Mtih» & f rel, # a jP an eadem , Judacae ur- 

2. riw . 'j\ jj DCrr,J ic re cepit. Acceflit au- 

w . / v % ~ ^ * . , tcm ac * cum , ejufdem urbis 

UJkt«. O&^A^ W ^ incoJa, mulier qusedam opu- 

^TooaTUTjf , o/V.»c7Bt T&o fluJ7iw Jenca, nomine Veronica- Huic 

UapiiJk irihty, 3 qvq/xuti B*po>/*n, in animo erat , ftatuam eri- ~ — mpct ^ »t/*T«\-- quam tamen leaio- Herodes enim Tetrarcha Galil«ara ; Phi- 

nem Raderns rejicit, Librariiqae vicio lippus autem , frater ejus, Ituream $c 

imputat : idque merito. Nec enim Trachonitidem regionem , fibi fubjeaas 

nfiroile eft, omcium hoc Salvatori No- habuerunc \ uti apparet ex Sacris literis, 

ftro a Baptifta no&urho temporc pracfti- Luc. J. cap. i. 

tumfcifle ^ . MWi| Bfe9 , iuvl B Un . 

^ 2. "^Vf < fi*ai\4x t 1 9frt*ir* Jo. Damafceho eft. Vide Jo Owgorii d* 

• r+im»%*tt «tbi flxjihdtCut t 5 T&tft- Auftorc Prolegomena. 

»<W(>5cc.] Scr. r5 TxufxW,®', Digrtized by Google 3 o<J . JOANNIS MALALS 

gere Jefu in honorem y qui C**©^, «<• t*$£<m -uro tk Ijkt?, 
eam a morbo liberaverat. At ^j^luj cwt&1 ouwdjjta. k*i /u* tc^- 
hoc non aufafacere, nifi pri- fiz«U*iht*Z< *MU'<rt*f 9 

us impetrata regis vema h- ^ ^ T$ 

bellum fupphcem Herodi ob ; f ' „ „ , 

tulit, Chritto Salvatori ftatu- ^tJ HpJ^ *iT«<r«jtr«- 
am inea urbeerigendi licen- s*W mkIw -nf c*l»fj Xp/s-£, i? 
tiam petens. Libellus autem T » eeST* *$M. Hxr* /iW/r 
ifte#c fe habct. Sto^ 

Auguftiffimum Herodem , ^,^- H '* M ' ' 0 -, m * 
Toparcham, Judxis paricer & «"r H ^>> w 
Gentibus Legiuatorem, Tra- 3**H*> T !» w Efe»*, 

chonitidis Regem, Veronica, n+JftjemfaAt 
honorabilis urbis Paneadis Izttfkf 1 Jfcp oriW , &£/- 
incola, humillime precatur. ^ Kfas n*M&A*. 

«Juftitia, & erga hormnes ^ ^ £ ^,^'*, ^ 
benignitas , & quodcunque e > ^ \>r - 
eft virtutum omnium, divi- *' Ao/ ^ ^ "P 1 * f t{7 * y ^," 
num caput veftrum, ceu co- 5iW< * %»tHri?*v Snav ko^Iw. 
rona cingunt. Quodegoneu- o9w xtf^» 7tc£T* t*«J 
tiquam ignorans , ad te ac- tfja&Sf | A y^ ^ ^V»** 
cedo; fpem optimam con- ^ ^ ^ifyjfa. Tfo W 8 tS 
cipiens vota mea omnino , k , . 

obtinendi. Quid vero fibi **P 0 '™ «ewww «fiW 
vult hsec Prcefatiuncula , fe- « ^7®* « <ft^*£«. tamiAfe» 
quens tedocebit oratio ' Ego TctSw ae/fto^/oer, o^f-» 

quidem ab aetate puerili ^ f ; r ; rf7? ^ .&w*h»*l » 
fluxufanguinis laborans, fa- ff/ s # ^ ?7W . - ^ . 
cultatesraeas omnes, &for- ^ A « 5 ^^&^ 
tunas in medicos profudi; t w > ^*** * T k ^ *" 
rerriedium verp inveni nul- Xp/r« t* /*^t«m, of v*xp*f *§*r/- 
lum. Ubi vero ad me per- ^jt , jtj 7t/^A^ ts«\/f tiV poc@p 
veniflet Chrifti illius fama, thxuf, £ Jhlfjjovctt h Cpe7»r ee^m- 
qui in Miraculis tantus erat, ^ ^ . f 

ut mortuos reiufcitare, vuusi-— flf % , . , 
ccecisreftituere,d^monase V**™A>™> ^ ^£ 
mortalium corporibus ejice- ^ ^ 75 »' * ^ ,. ^ BtMi»«K, klwH*™* P*TWl qnj in dignitatc aliqua 

«•Af«f n-«U^3«W#fiw,- *d c^mctiti fUnr, & a plebe remott. 

Bernicen, non ad urbem rcferendam ; /^, V€ v ^ J 

uti Godefiredus Tilmannus, Jo. Damaf- Scr. v^in^ap. 
ceni interpre*, fenutfe vidctur. a^<«- igitized by Googl i CHRONO 

©tor, 1 Koti ©e^yi^xMet 

7i? «ffete^oir ct«7»V .wXjS©*, ^*A/«- 
o-ewot i£«*Te7r etuiJ irjct) T&t) 
dtrritiiif n* roWt /uV 77wr r ^ta- 
hveuAY r irctSxf ian^^^Qt y ff- 

^t' jc, ?7Awr (jwimh- 
$n i ifr»yn r" yoV«* IuavtUu 
i\oid<mfjtlw 9 ort 3 u tftiuunSt-inv &>{at- 

Kpacnr&ki ? ifjf.d77\t ctvT* , 
*ra.rn*c }c£mattx*f Xj Aet'3pot t/r 7t 

Kwrd, tIiij tartv, t « ^Xfttaxrt^ « ctu- 
T* i\f#^V 2 SttA«<mr /u*/ r* 

wx>*V t« aSfjutlQr 5 yiyw «©^- 

P^Pm^ca £?/»r. Aiw Jtf f4AK\w 3 
&f <BQyv*s Twf f/uiV n&yfidt 
70 jSaAoV/UA , elyi jpa£c* T« 
*t\|octo* Jl/jjdUAC $ iJhASw etV 
f/uo£* Byy JV ti%etSau 9 »cy 51- 
FKC7BC , »rfu> r6c?w 3jp*ox/7ipcU' vsn- 
spspw fV* i/>tf Ao^o^'» , «pfo*- 
Ttj-xatt ouotJ , tux) ^ZoJ iftAtt- 
pAi^a Jkxplm i 7£ui rbKfictf i£«- 
cthck. O /Vj «?ct3oV , cr^Xfltf- 

yftdrit lo*' I/uf* , hrtrfyijtoi 

fxot TJjj "tctfflf , ucnjtuf Gctfow 

9v;a7lp 5 » tbsk ctiv oitwxl cv 

TmpoLa 2|< u^jjjIjj, QvTuf ty} v. fide filia, fides tua te falvam GRAPHIA 307 

re, quofcunque denique mor- 
bos verbo folo fanare po- 
tuerit j ipfa quoque ad il- 
lum, tanquam Numen con- 
fugi. Turbam autem ani- 
madvertens circumftantem , 
verebar illi morbum meum 
infanabilem enarrare j ne for- 
tc fpurcitiem mali averfa- 
tusj ira in me commo- 
veretur -> &c morbus me in- 
de faevior affligeret. Me- 
cum igitur in animo re- 
putans, quod fi liceret vel 
fimbriam veftimenti attinge- 
re, ftatim convalefccrem, oc- 
culte memet turbae immif- 
cebamj &c fimbria ejus ta&a, 
medelam fufTurata fum, fub- 
fticit enim fanguinis mei flu- 
xus, & protinus fanata fui.' 
ille vero cqrdis mei confilia 
praefentifcens , elata voce , 
Quis, inquit, me tetigit? Vir- 
tus enim ex me procuit. £go 
vero pallore iufFufa , ingc- 
mifcens j reverita, ne in mc 
repetitis viribus grafTaretur 
morbus ; ad pedes qus pro- 
volura , & terram lachrymis 
complens, audaciam meam 
profitebar, At ille, pro be- 
nignitate fua mei mifertus , 
praeftitam mihi valetudinem 
corroboravit, hocdic^o: Con- 
fecit : Vade in pace. Similiter xhriv T57\if. ! >(^3 Jo. Damafccnus habcr, 

czterum hoc ipfum loquendi gcaus bar* 
barnm apud noftrum frcquenter oc- 
currit. Damafcenus haber, y»^c, ( pro fw. 

S-hotjc) haud refte. 27T^y hocloco, 
rtprimof five fifo , (ignificac : unde habe- 
mus apud Alexaadr. Aphrodif tu 

Ao»7K rlui wMc&i qu« llvum fiftunt, 
five adftringunt. q q 2 & Digitized by Google 3oS JOANNIS MALALfi 

^& vos, Auguftiflimi,uti voto yuRt 9 2tC«*2, twj Mhw 

«meo annuatis , obnixc pcto. T ~ 

Haec ubi exhbello fupphci ^ jG^^JTjC ^ 
intellexiflct Herodes, aVf fa- ° * ^ : 
mammiraculiattonitus ftetitj w « J» # ^»«ir » 
myfterium curationis horref- «M td' dc?j<«« poC»d«f 

cens,petentirefpondit: 4 Hacc 7© ^cuWp/or t£c <«£ow , *«nr* 

<in te, O Mulier, fada fana- A ^ * s f, w 2 
<tio, maximi iane digna efr . ^ ^ ^ ^ 

«monumenti. Abi lgitur, & 1T * T • , 1 

• ftatuam ei erigc qualem vis, Hop^** Tiirtw, oi«r C»Jw,4r«* 
♦honorem optatum illi exhi-^ »w etW ^oSto» ^at- 

* bens, qui te fanam reddidit. " £*<nt $• ice^o^or. 

Statim itaque Veronica , Ka j £ B?pon'*«, » 

qu* antehac ftxmorrhufa fu- ^ ^ ^ * yfc 
erat, m media urbe fua Pa- ri , • 55 " 57 r . - 
neade, Domino Deoque No- n f *^ ■ 

ftro, Jefu Chrifto, ftatuam V »/*, x, x P i- 
erexit , ex aere du&ili confla- *ihlw %t\K»v » U 
tam, aurietiamaliquantulum, nyLwl*™ C?*xi n w& 

& argcnti admifcens Qu* ; ^ 4 > H ^ ^ 

quidem ftatuaa<ihuc vihtur m . „ . - < - iLx 

2rbe Paneade,* jam olim , ab fr n ***^ W f * 3? 
co loco ubi ftetit, urbis in XV»* t*nntfm<r* tl? « 

meditullio, tranflata in fan- m-n b ' yits nixw toVov, 
6tam ^dcm Oratoriam. Mo- 

pumentum vero hoc invcni r h T ~ nWJ> 

m dicl*,urbe Paneade, apud » • „ * :> 0' 

Ba(Tun^uendam,quiajucfaif. ™» Uos «„ *¥* 

mo ad Chriftianifmum tranfi- «'swy. Er ok vSrwp- 

• crat; qui in eodem etiam li- X 19 •• Ccto-i^Ur 

bro antiquorum Judxseregum ffi UjiKdL^vTw <q&Uu *t*t I«* 

omnium res geftas confcriptas ^dSV Wpjtr, 

^^Idem RexHerodes,Philip- , 0 ^ «'^V Cwrtkbt Hp-Wtf, 

pi frater^ex repletione aegro- • W***> ifikftQf iy.i&»5vt , 

*{ans, decubuit , per fpatium 3 fjcpirf7i ^w<«r » r . io-^cc'^ 

— 

I. y»A«5 9 f £f t ' fA * r * ^ Scr. los fanos fenfus cx vcrbijhifce elici po- 

fyfiuybtzTy , utihabet Qamafcenus. tcrit. Herodem vero iftum in exilio 

«-'^1 nmufrrmn ^' cm f UUOT obiifle , ou#» tamen mortif 

j «r^ ^** ^» ] Damarcenu* g e nc rc i„ ccr tum , dubitandum non eft ; 

Ugit, k <we? TreA» nccenim eum unquam inde revocaxum 

3. l%&nv implwZs fi. 1 fulpicqjr legimur. Vide joleph. Antiquft lib. 18. 
Icgeadum , t%\ltvtf aliter eaim, nul r Digitized by Google C H R 0#N © G R A P H I A . 3 op 

h tJ K*Cix>\Ha «uT», $ T*t w' viii menfium: quibus exa- 
uhZ*<> wtitfa & t yjujajLXjSt »« cubiculo fuo, confcit 

'7 wftwv fapientiflimus Clemcns #fcri' 

*u^4*ni ^ ptis pro^iiciic. 

T? itf SxTBMfjuA^TO, f*T« T«C AnnQ amem XVI , & men . 

Ctnrixtidf t» «Ct? T<Cfp/'* K«t/- f e vn, Jmperantis Tiberii, 
o-cepof , J9 fjluii rJ -)JJwo^of Jefus Chriftus, Deus & Ser- 
Ir/<u/#/ «feiV* *>' I I*<rSr X P i. vat °r Nofter , annos circi- 
cor 5 S^, tai ter xxxiii natus , kjuda If- 

T / . / canota, difcipulo fuo , pro- 

J»4t Ioyp/0,T«, f/«^T« OloT*, 0 dkus cft . XXII1 / dic 

*v7o< Kvfw J9 eWp Lunae , feria v , hora noclur- 

Aisgtp , rJ j£ i Mapww, x>', T*r na v. Abdu&us vero fuit ad 

wv&m iv>W tftfftf» />'• JrJ Caiapham, Pontificem Maxi- 

5^ fl r/ W«^« JSm «ov^ 0 /«i «Mti mum : exinde autem Pontio 

77,?; JVT 1 !T P * la "> traditus filit. 

Kai kwtetxto <f< f MT. ProcU vero Pilati uxor, mtf- 

*9*f &?X*?t* 9 kawSiv igwdi f 0 ftatim nuncio, eum mo- 

nornV Xlix&Ttpnyiuivr jfJivStW nuit, # ne quid tentaret ad- 

» >ouj) ?«ut« IWt*, npojace, verfus juftum illum homi- 

1AW «V. M*Ar <ro/ £ tJ 'Muka enim, inquit, 

•v * • - *~ ; 'nodie per fomnium pafla 

^6.t«tj, ™^£fm3or<r»- c fum p* m eum jj daei 

-u«por ^t ^oretp ^Tor* k« >ror- vero f fi oc cogn ito , tumul- 
tk T87B o? IkA/o/, £ca<n*£or a */>4- tuantes exclamarunt s To/Zr, 
£or7Sf « por, a po/, 5tt^p«oT>r fliT^. To//e ; Crueifige eum* Cruci- 

Wi^K^ Sx#/ Im; £™ cft itaquc D. N. Jcfilf 

„ v ' s a # m 4 _ % Chnftus viii Kal. Apriles, 

J? •* ■ rt?^ Martii xxiv, die Lun£ xlv! 

*/«/, fdwi Mynv , f n- hora die vi, cum efTet Pa- 

hL»*g ix*<w itqp» *?* h Ji rafceve, five, dies Prxpara- I. M*fu* *y\ f ci\l*in< ix*m Calendaf Aprilei incidit , non in Martii 

nuiex* xY' l Cedrcnus, & Chr. Alex- XXIV. fed XXV. Quod enim Romani 

and Auftor , Sa Wrem noftrum Manii computante*, VIII. Calendas ( fubaudi, 

XXIII. «rucifixum , XXV. re-ro refur- A P rilc # s » ^unt, Gntci recentioref, 

rexiiTe,&exconfequentia,XXII.iJuda *1 " • V****» A*t» £im 9 

proditum , volunt : nofter tanoen horum efferunt. Iu etiam Auctor nofter lupfa, 

uumero, diem alium in his omnibuaad- Chrifti nativitatem affignans, rji ©es? 

dit j in lunsc tantum die cumeiscon- ^Xeui&t l*>ft*&A*> , f*b»i Aixif*- ?cniens. M \ ad VIII. Kal. Januariai , id 

2. rj <a& u'. wlewSS* A*ft >M'«nr. ] cft, Becembrii XXV. eam ponit; reae. Htc non fibi coaftat Auftor : VIII. cnim q q 3 # tioni^. Digitized by Google }io JOANNIS M^LALiE- 

tioois, Sol vcro lumine or- i/opu» mftt Uth , f «^p^ g w 

batus eft, & tenebrae fa<5tce ^^.^im^i ^ 

func fuper terram univedam. ■> £ «, # ^. tf ' . . r 

Harym autem tenebrarum in * 7 * ™ T <* , * * 

fcriptis fuis meminit fapien- , «» ■«■'Wijl» « tnQ&mQt 
tiffimus Phlegon Atffenienfis, • AStao/o*, & t&o ktfcti 

hifce verbis, c Anno regni «wtZ -vJpf-i*£uf twSt*. T? e*7a- 

«Tiberii Csefaris decimo o- ^Aw^ Stm t& Ti« 

•davo;£clipfi8foliscrat ma- c k«i W , toft„ 

'Xima, qualem pnora fecula «7 , 7T/ • I/ 

• videre nullam. Hora enim " ^ * *wW 

5 diei fexta nox erat tanta, ut ^ffnfw' % vo£ >kr»?x iv «W Wji t 

c etiam ftell_e apparerent. »fti?<tfy Sn w tw eMpcee fJBpuVtcd^. 

Dominus vero nofter Jefus 0 «A* Kipior I»w XpisuV, 6 

Chriftus filius Dei viventis, ifoV r r (ir7ir , 7» 

eirciter ejufdem Parafceves ^fut rf «w? mm*K&9 * 4* 

horam 1 x , animam efflavit. %, * % * % » 0 I 

rotinus per totum orbera j, # \ 1 \ 

terrae motus ingens exortus *J * ^***" ^**' > W 

eft , fepulchra etiam ^aperta * vit »xS Ht £» £ Sgi'- 

funt, &rupes diffilieruht,mor- <3*£, *j ^oi knm^. ir 

tuique refurrexerunt : adeo ut ?«/, j^/W ^*/, e^.pfTai *w- 

Juetei ipfi dicerent; Dei certe „ ^ j ^ ^ 

plius erat, quem cructpximus : _ £J _~ ~ *v % ~. 

uti h*c omnia in S. Scrip. ****** H* h 53, 

turis veriffimc tradita habe- * IwpfllW^ . 
rn us- K_£/ e 0 IH5-.V Xpico? ^ 6>p«y 

Hora vero x ejufdem diei fadn «W* ^**d,it W- 

fcpultus eft Jefus Chriftus, p**, 4 ir^mTffo. xrV. g 25^, 

Sulpitio & Sylla C01T. anno ? iC^^ff Mt. ?m ^tot- 

-frse Antiochenx lxxix,Sy- w ^ w7or 

nam tum procurante Caffio, _ «* f . < jr ^ ^^, , ^ 

quem Tiberius C^far regioni ^ ' ^ W W 

ei praefecerat. Krta37K » « ^ ©CMX^tw 

vot ? «<^rtf Tf^feiv Ka/<7ap@\ 

- - - - - 

j. icrwru&n 8 iA^ ] Scr. »>A*-j. «i ca » & Chronica fcripfit, koc locoin- 

«M'.r to, fyvtio-^» "^Tt- ^ 1 ^* re cum » °on quod dubitc 

fqv ] w-Aec» hoc loco reduridat. Caete- 09 ' d A ' n Q 
rum ipfa Phlegontis verba non produ- 3 V^JFJ » cr.^«i. ^ 

cit Auftor nofter 5 qux tamen habes apud r 4 * w *^7**f SvAwixn/ J 

Eulebium Chronic. lib. f. Cum tamen Scr.SyjjM». Sulpiciam Galbam, &SyI- 

alii Pblegontem hunc Trallianum ap- ' atn Co ^ habcnt & Chr. Alex. 8c Eufe- 

pellenr. unde Noftro Athenienfis dietus bius; fed ad annum XIX. Tiberii, anno 

eft ; Phlegonttm eoim iltvm, qui Ha- fcil. Chrifti paflionem fequcnte. 
«iriani libertas erat,quiquc Olympio- 

•' f_ * . ' Digitized by Google CHRONOG RAPHIA. jr/ 

A«sif <As' 5 Klei& Ifffi , w Refurre-it vero Dominus 

Qtlt, l*rit,utiit t>lw «f w P eu \, Mlter ., Jc £ us ' D y ftri > 

. .' ~ « ' . iive Martu Menus Jtxv, hora 

^n»*<w a^t^ x> illuccfccmc ejuldcm 

fhpvrtfwf tfiifat K»fw**f 7 « Martii xxvi, qui dies erat 

cujtx Mofriv (i&ujof tK7»f u&Jbf, Dominicus ; die vero Lunae 

ly&W £ 1 *[JLiotu> f^cpuA- xvi, Apoftolis etiam fuis, 

tifar £ ipdc™ to/> Avm*w, i aliifque fan&is pluribus vifus 

2>xn,, W-i^. . N mnj^ eft j cum quibus ctiam con- 

/ • * Mi # » jMtt* j verfatus eft, poft refurre&i- 

tft/TW » * ^ * oncm f Uam ^ pcr dics XL Af- 

zzotyj p . &v<Kn<p$n ut temifii vero, five Maii men- 

Txt io<me o filoiQr f/jfflty ®*or, iv, hora diei 1 1, feria 

I^Sf Xp/^f, ^ Ap7ifu<7T>, *>f v , in ccelum afTumpcus eft 

£ M*J* &m 5^ 0 /u« C Wo* *' Bominus Deus Nofter Jefus 
%M«**,w»W<>* Chriftus, S Apoftolis, turba- 

T*«p« A*»s»A»r if^;W que alia magn ^ una vidcn- 

to*a« *>A» , TTwf %isn> yt- tibus illum per nubes in Cce- 

tpi>\tov a,nh*$$n' ^ kyw otJ>*- los receptum ; Sandtia Ange- 

aof Myo/w-T/ tap^tmff t** ^is interim dicencibus : c Viri 

*P*^, r«Wo/ «rAirj SrfrRir «Galitei, quid intentos ocu- ' 

« . . r ' * 1 Jos in Ccelum habetis ? lfte 

* , • Jefus eft &c 

wfASf to' £?<o>, 59 rjaw- Menfis autem Artemifii, 

rrotoy Trviofjut Uf T«r i^ur cj</t» five-Maii xiv, die Domini- 

AtotW, (jlUm ApTifMoi r 6), # 7rX £ co , hora diei 111 , Spiritus 

M^V /<T, xcipmxSl «Pdi >' Sanaus,& vivificus, in San- ^ahSi» ip^ r 6^«$- , xs&o t c«5tj7 diflblutum a Tiberio Caefare 

TiCte/ii KotiCTxpof, t« wmhCnttlof Judasorum' regnum , ab eo- 

9QwhiUpTUJhtiw,iZ**miii- dem ' P r « fid es pro arbitratu 

'o..-^» z * « * ./o. fuo ubique conftituenre, huic 

TtTvTO^ Genti pneftdh» fuemj fub 

amr, *PX«p Aww i r p ont ifi catu vcro Annjc & Cai- 

w«( Amt Ka/afa. phac. 

Mf tW A j U TWWp* rfV 4r«- Eodem autem regnance Ti . 

r ^»7» pp- beno Caefare, quatuor pofl: 

U(T* Xp/ro , &j t* &t<rtKei*9 annis quam fal vator nofter i. «»>.^ *l»(sfihH^rn JScr. i{>^/- g^ 1 *** 1 

Jefus Digitized by Google 312 JOANNIS MALALjE 

Jefus Chriftus, furre&us a ? oZt* T/C*pi'* YJttouoQf^ ^jj to* 

Mortuis, in Coelum aflump- ig,Ad£ y £ **op [W*ov Am* 
tus fuerat, ( quo etiam tem- rf ^ - A ^ ^«,7. 

pore Paulus rn Cihciam tranf- /h. „ . , v. « , 

migraverat , relida Antiochia e ** ***** €r 7 * 

magna, ubi verbum Dei pri- t? t 17^3*», t» j^a** 

mus cum Barnaba , praedicaf- ^!» r Z/yywof, ) BafvcLG*, 

fet, prope Pantheum, in vico § rlw Kiaix/cct tgtAd&F' o llg- 

Singonio : ) co, inquam, tem- ft, ^ i^^i^, i, *jf *Zt* 

pore Petrus ab Hierofolymis 1 , fT x / w 

difcedens. Antiochiam venit : Amo*"* "Pf*"™* % * *«>«' 
ubi promulgato Evangelio, K*< ex« (ww Ip3^o- 

Epifcopi munus fulcepit. Chri rfro*' , qrn&ui roti UJklea 

ftianorum vero,qui exjudasis ^jo^otf *w I? «Srir 

fadi fuerant, pcrfuafionibus §AWfofc*W 

adductus, qui ex r.thnicis erant « »/ »J L jcso- • - 

fideles, non recepit; fed eo- * w w ~ 
rum nulla ratione habita, inde ° * n<wK ? s W w- 

difceffit. Divus autem Pau- t* Wteff & Avvo^a; tjT ja* 

lus Antiochiam magnam rc- >Ah , ^ {x&SzJt 7007« <sfec 

verfus , & dc his certior fa- £y„ njT?* , wbituvk ' 4» rteju 

aus; : fcandalum hoc ubique ^ , tW 

de medio fuftulit, omnefque , . ^ , » ^ , . 

fine difcrimine amplexus, ai b W**, f&# f7n ffa' 

falutem perducerc conatus eft. *mitv'wfot munxifa™ wi* 

uti haec Clemens, & Tatia- 01 ot^twto/, K*^i*h* ^ Tet7jaro7, 

nus, fapientiffimi Chronogra- ot ^oyo^otpo/. 
phi literis prodidcrunt , ' , 

Tiberius autcm naturse ce- * T/Cfpior /2*<n*w>* 

dcns,dicm fuum obiitin Pa- t* iJ>'y ^%vira agrrJ mKovntf^ 
latio, annos natus lxxviii. htau^f o». 

Tiberium in imperio exce. Mf7rt ' # 9 C**Ktim TtCmi 

f n" s ,dhT f a ' Hlc ^aon uuor rif&r, 

privatus adnuc, riarbaris gen- - * ^ - 

tibus tcrrori fuit maximo : ita- • * K«^>^' ^ 0 ^»' ^o* 

que & Senatus eum imperato* * Ui * *>wut* -vl BafCaootr 

rem defignavit,Gallo& Non- e^, <ofo rZ 6*oi*tcW ^ ,1. Wirr«f elmti *Kl*-n 3 Scr. " bi h *c ipfa cx noftro, corruptc licet» 

*<nwf. «cfumpta habcs. 

* ci W 7rwA*7T» » ] Im« in villa 4« &*a[A<b<rtt HA»<&- r*t^ ] 

LucuIIiana mortcm obiit, tefte Suctonio. Hel«um, five ^lium, di&um Caliguhm 

3 • if &tmrt£> c V \ ] lea etiam Su- nnim invcnio. 
etoniui. Corrigcndum itaquc Chr. Alex, 

<*rovni*s Digitized by Google CHRONOGRAPHIA." 3 i s 

7.7» '» mftXimt Ctrihi* &nylf<&~ niano Cofl*. imperavit vero 

nvctiTvr. lUviK&mSi « tii 7»t annos iv, &menfesvn. Erat 

\fc-«7w'«f r*»,, l Nwim, iu autcm P ro «rus,membrisbene 

'ty«w i iStfMbwrff iwf, ^T? £ 15 ' fa , cie tenui ' coJo " 

*«/3t7or, Af^o^paa^poe, 3**xP«'> &demiflb, oculis parvis, in- 

«PXOfr*^* ii^iSjftff, tuxfiftoK- genio acri, iracundus, & 

J*&, «fei>op>0», opyiA^. fi^*. magnanimus. Hujus Impe- e, j fJ ~Jrm \ttt 4 ran "«»ano pnmo Antio- 
a^-jL' ... - $ a_i «~ chia **-g a --t una cum parte 
^ "7" •f 9 "' ^ ^ a| iq"a fuburbii Daphn*£ di- hiiAw* » /"*>**», ^ vinam iram fccundo , poft 

Mcyify , x>', <afei tempora Macedonum , pafla 

70* «S>or- riMTif» oui™ W- $ft, menfis Dyftri, five Mar- 

3or tJto^td' irf T *r M*mJoW, Martu «"^matujino tem- 

«• „ *J >) n ' pore, /hrse Antiochense am- 

•W^<o,1.r^,^ W Ai- no Lxxxv# t *™ 

nox«r. Eto^ A x, /u«por Accp- pecuniarum Jargitiones in ur- 

r»r- jt) ttcM^ ^h^t* -m^v o bem , incolafque fuperflites 

faahcAjf Taaof tm owt» 9reA«, £ Caius Imperator crogavit. Bal- 

7o7r t>«oi K «j fewow ncuI P q^oque publicum ex- 

+ "r z. S c «-r n So?hS: 

•pn« r« K«, rop , f , *44" *»' miflb, quiopus hoc efFedtum 

P»Vf, I» «i T ir Amox"*., im daret. Saliano Praefecfto: qui, 

nvftnv <f»fti<no> tertir,2fyMh monte abliciflb, magnum ibi Tcmpl 

wtp ou/Ttt <fytWa,, E*woi cxtruxit. 

3 £ <V. . . i« <? r*'*« «g Nc- 3. ] PalliJo colore fuifle aic 

rirt^Kj Gallum & Nonianum quidcm $uctoniu$} qui etiam Charaa«rcm, i 

CoiT. invenioapud Chr. Alex. & Eufebi- noitro longe diverfum, ei cribuic. 

jm etiam : fedadannum Tiberii XXI. 4 - «rAucno» 5? of V f r*f» K«i^*««.l 

bicanio fcihccc «nce Caligulam Iinp. Prope montcm C. Cxfaris ; id eft juxu 

z. z*(>j.TK<nv * $ot(a\&tt oIth tm cam montis partem , ubi J. C*far Bal- 

}\ x« uuoclc irfu. 1 Imptravic Caius neum publicum , Gladiacorium , Thei- 

Caligula triennio, & X. menfibus, die- lrum * a, »aque Antiochcnfibus olim cx- 

bufque VIII. uci ceftacur Succonius, Wnwt j dc quibul Auftor fuprt !ib. 9. 
Tic. 5,. r r mific Digitized by Google 314 JOANNlS MALALJE. 

Mifit praterea Caius Caefar Aotswm jj 5 alrSf T<11& KaT- 

duos etiam alios Senatores mf £ Jit evlxMmus &A«r 

Romanos prxdivites , Ponto- ^ ,A«««-7«T*t-, SAtrav Ttt 

um, & Varium , qui Anuo- UtMnV&n mr** t *) ol£- 

3£l ^KS? im?era n tor t>$^* * 

Antiochenis aounde largitus dJrio!, b * p.Mn ! «9l'»*» 

eft fed ex propriis etiam ? «JtS 8tt<n\tat, owatmx J* 

fumptibus urbem inftaura- ,> - fK yfa ^ mtyySn* 

rent , inftauratamque -incole- tf , rf ^ * 0 j w » fc of . 

rent. Duo ltaque beriatores 1 % # , r 2« Jg/» 

hl quarnplurima per urbem ™ •"•^ » f 

domicilia, propriis cx fum- UlmUvt' * ™ 

ptibus, sedificarunt : infuper *>x* -jt*mf «kw^ 0/ */>7*/ oi/j- 

etiam inferius ad urbis moe- y& m m l f t» ounf Ap77^k ttoaw, 

nia, juxta fluvium, Balneum ^ 5. yfo «A/fT <M" 

quod *des etiam privatas fuas «P<«, «^J» toX"; 

extrudias habuerunt. Tnnym- «or ? «rs-w/** - «rS* £ 0 '* w - 

Antiocnenis quibufcunque , ™ v ^CJIl 

nuptialia fua celebrantibus, ut ro yu^xu^ i*< 

inferviret. Sed & alia etiam vJkt mtp^FW iraout. Koi h 

per urbem pluriraa acdificia, ? 3 <pihoV(jufc%v7zt>v dtby&ocQr *o»2 

imperatoriis ex fumpt^us , fty^ y ^t* *W hrm^ 

crtxerunt didi duo Senato- , *hSr7*% «*S 

res, urbemque lta mitaura- M , r } r % 

tam incoluemnt : Cives vero *J «*« «^ 7%« 

fuperftites, Caius Caefaretiam Ttjr *u&roM^d*FTO$ 3 w»*fW ftgPtftf 

honoribus auxit. irti^nv 0 tfjuror IV/of K«/**p« 

Favebat autem Caius Cae- 1 * ? > Tir * T „, r ^ 

&r ra&ioni Prafinae: ^t-aque , ,> , >v * 

? a /ncentiam inde fibilu- K « W ^ 

raens , primo Imperii ejus t5 n^mor ^p^ ^f^- 
v ^ . nuzque domibns preprlit eareb*nt, eo» 

Trinymphnm Mc vocat, qood poftea «■ « » ^ ^ ff ^,-^ 

natum «dificium , uc ipfc vult : Cedre- nm WF ^«iT«f 
iius urncn pawperibus foluin yirginibui, Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. jij 

tmw h 7» PeSpn, iriMrttii anno, per totum trienni- 

|l* y' ivi rnt &*nK*v <*r*' » f oraac » omnibufque 

^jr/Aff^ «rrw, txrfv tv Ar- anno Antiochi* Synas inThe- 

7Jo^«ac tm* Sve/**, 01 t* Bifiru atro , fpectante etiam tum lu- 

ui p** ^ -L07» ? 7nKeaf y ro7f <wro$i dos Pronoeo Praefecto j qui ex 

Uottorvotf IprtiSvkiv Kaipw Veneta erant Fa&ione , alca 

»>,^ w y npctV/voi^/. Pra ?™ « claraarunt: 

-f # #gi a y ^ Ttmpus exttlltt, & dtorfum 

91*1*9* T071 T n P o,oi*, ctp^OF. ^y, . p rafin2 , g 

Tir Ka/ t-ftrtro Jmliqvk/i coorta eft in populo contur- 

&t*%[<l (uycthn, i@4 oufjLtpofA tjT batio ingensj cujus eventus 

*iM twAC». O/ # Arnoyaf e*- urhi cem t in incommodurn. 

tltm, (A W «M& UJ&m ouy.- p r / ci cnim £ ntiocheni cum , 

fs*' -J a f » f » i ' Judaeis, qui lbi habitarunt,ad 

CAjom f ^vkIw f4*xb , pugnam popularem perveni- 

vd^ 7jc^»f UAuvf>KjT*t twstt* entes, ex Judaeis plurimos in- 

y*y*f twffl Kcti AKwf terfecerunt, & Synagogas eo- 

\v UaKeusivn o hfcAjf rSt ttmuf rllm incendio devaftarunt Cu- 

Ufylm , bitum twif , nwtr j" s n f{ cum in Palx- 

' -*~<^ r a i * r* " ina Judaeorum lbi Jacerdos. 

^f *,3QruAj„, „ r* nominc Phineas ifl ? c s 

hth&iav* noKtTuv oytzbv , ^ A cMe&a Judaeorum , & Gali- 

XftoiJk* iya>v w& iewrS , 5a- Jacorum copiofa multitudine, 

3<k iZcu&nf iv tm ouir» Ajwox* nern P e triginta circiter raiJli- 

*W TtfaJAf vlK&f. bu « > ab urbe Tiberiade exer- 

UhvJLf cro^ ^< * ltum hunc du cens, Ancio- 

T ,o i L T**r chiam rubi ^° adoritur: cujus 

Jhv^ ttc&Stov «afcf^w ctr- incolas inopinatos opprimens. 

£^a>y* 59 idouf , ntjLKiv eiTtnhStv quamplurimos eorum inter- 

iv Qt&otctJi 0 ewuif $tv<if 0 K«i n ecioni dedit j ftrageque fini- 

t*Zt* fut^v I fartxc^f TdiQr, ta > ^lberiadem ftatim repe- 

i^muJum^ ^ t » tit. H32C ubi audiflfet Caius 

S - . - * » » »* Jmperator, in Pontoum , & 

w orwif rimvfirnox** Varium Senatores, qui Anti- 

•roAfff, noKTo«, ^ dWr w ochias habitabant, ira commo- 

77«>4o:r ifHLititnv twTHf 3 iTnu- tus eft. Miflis itaquequi bona 

p«r ta^k t^ **Wca> d/Jr^/, eorurn publicarent, domofque 

^ » . v r , , , ( quac proinde ab Antiochen s, 

$X«* 'mmlmmpt (*tiwdi- b#A/k#, i. e. domus Regiai 

vocan- 

— — ■ . -^y. ... — — 

I. o tK 8c «7JTA«<rt, 1 id cft, Ibegio vocat Agathiai lib. eifdetn 

*o aidixit , Titulorum tabcllis, 9 uas promore affixig. Hoc mo privato ne- Digitized by Google } i6 * JoANNIS MALALiE 

vocanturj ) ipfos etiam fer- y^fjutTtt IkxaS* i* Ctta-thind K 
reis compedibus vin&os ad 
duci juffit ' y eo quod neque An« 
tiochenos tumultuantes com- 

pefcuhTent; nec Phinese fa- * 7^ A ~ ' V" 

cerdoti urbem vaftanti, obvi- vmtf; «7? 713J /gp* *#i*f*j 

am iviflent. 1 7ropS»iV7ti ? toV/* hrriwfo 

Miftt etiam Tiberiadem Pa- E?7«|tx\J« 3 $ I? Tt&exiSi vlhet 

lseftinas, quiPhineam facer- ^ n**cWr,*, <*? m P ^i Wv 

dotem compreheniura , tan- , , , « , v/. T 

quam rebellionis reum , ca- »Mf 

pite multarent. Multos etiam >9 «Wi °* Tif ar* 

J udaeos, & Galilseos, neci de- yw # ^ «xott** UJkw , w r«tx/- 

dit. Phincaeautem facerdotis ^ imihitn. Ko* tIw xjttpApt 

caput , in Orontis fluvii ripa w T g r / #/|f4 , 2 ^ T ^ r 

oppohta, extra urbem Anti- »,* • 1 % * * > - '„ M 

ochiam, conto affixum erige- <■ * *TX««> 5 

batur. Qux vcro in urbe igni- t Qim* **mp* Ta^ 

bus abfumpta fuerant, miflis Sit-m h rf *6>^ av*r.ti><ri, 7iiy-^flS 
pecuniis ipfe inftauravic 

Eodem vero anno Caius K&t h eirJ \tu i<r<piy* % 

, Imperator a Cubiculariis Eu- aZ-nt YiiQf HaWtAt, to* lf w 

nuchis , Satcllitibus fuis , Se- ^ Jfr }jf af am&tfm 

naturadtum approbante, cum ~ « * / ** m „71«^. 

annumtgerec zxxix, occifus r ^««^ TZTlf^ 

Caio fucceffit in imperio A ' ^ 

Claudius Caefar, Germanicus, K«o»P$S KiuihArt KXtwftQf 

Caflio & Solone CofT. &reg- K«raap,o Hp^/^V, + &j <$ vsro> nnini licitum, uti ex Juftiniani Novella y Tn&tmt M tvXi*"] Scr. vre^- 

XXVIJI. vidcre eft> t p JV ^A,** ^ l7J Unde vero Hiftotiolam hanc pe- 

%7n t5 n#fxK ^*p\M>*fom Qv>*\i\y tierit Aufior non habeo dicerc. 

-ra Trutinr.eui n t.t^zs 2. fj^rr^Ort» iE« sttjAi^c 1 

Iwi-n^fwt/ %mji**t% *i cixwMp** 9 ***** Ko'»t© j , & wiueA*» j Contus:inde 

'"^ 7 * T ^* rr H9vr4j*ii , €onto affigere. 

^cri» , iw» tt fi*<nXtx5r cIkuv »0, 3. inbbW ? Oge»rK 7n>&f««f.] Scr. 

t&j» tt ifitri^ 9 W ot/«teiS7»- Ogo'»Ttf. 

TUf AcJyttfTjf, E< «Vf» waff 4. f9r ? T »i? •ear^TfiV K*<r!cv 1&1 

tt;^» <9€9<^>J^c>k« tmvitks ar*7i%~ 2 0 A«»®- 3 CoflT. bi nufquam app|. 

w c, mJtbc$ oO')»'? t&Jutp*™, $\tt%icti- rent. 

* 

91^ Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 317 

-nw Ktff?«, xj XihmQr. 1 bCcwi'- navic annos xiv. & menfes 
- « V? „ ~ ix. Erachic ftatura curta, cor- 

«t* . f*lu>v 3 r . H, j «tWfefrr, f ubcanug , coJore ca ndido, fa- 

ouof>t®' , yhtwu^^u (u$ovro- cie oblonga , ingcnio mitifli- 

KtQTt *cAJKo( J fjL*xp^f,7**lu(>'nL' mo. Urbem hic condidit , 

nr. Extkti 5 irCht¥ 9 w i^Mo-eir, quam a nomine fuo Llaudio- 

tit Uiw Uu*, KAcu^aVoAir. > E*. P olira > vocavic. Brettaniam 

L ' * / t 1 L > quoque urbem condidic , non 

™ 9 S«f*rf" ^n^or J^, ab 0ceano . 

O $ cumr KKtwJiQr Umhxtit Qaudius aucem Imperacor 

j£ thtfjuixpttvdL ffi npctoiW ng.- Prafinis dominationem fuam 

TtfWiy tJhxjtf. EW <Ti 7»> ou&t» confirmavic Hujus autemfub 

C**iK«*t i**$m <mi d»fi&J** * imperio Ephefus, & Smyrna, 

s i ^nU*» f «rrtkttl c ura plurimis alas Aiiac urbi- 

" % *£* bus, iram divinam experta: 

*>\*i moKcts 79 1 Aoi*t. *wn f unt .q uiDUS inftaurandislmpe- 

I^p/<w7» wotoei ut dvttnvrit. r a t or plurima fuppeditavit Eo- 
Eaw'3» £e T071 » titydtot Ar^f- dem concufla eft eciam Anti- 
VFitf ^Air, * 0 w5r * ochia magna, templaque Dia- 

r ^ * ' pcr mcdium dirupta iuntj 

Hptfxtta*- *oi*< wt« m«f. *f cf pi urini « corrucrunt. 

O «Te suiTof Uvikwt jUeWW ex«- j ta q Ue CJaudius Imperator 

ipi<riy &z> rfS ewJtoyZif, »791 ovw« Tributum Fumarium , a So- 

^tbii r* Arlio^coy ToMatf t* 2t/- daJitiis Antiochenis fibi pcn- 

fa> tU Ht^om J h mtf«x» di folitum ' in Ponicuum con- 

tignata- 1. i£«0-/*<<*>l i o «t7w KA«J- tannia vero urbe mintima , ab eodem 

Clandium annos XIII. & mcnfes IX. 3- «"f J TnbU . 

imperaiTe ait.a vero non procul ■ Nono tura hoc «a^.^ir alni dicitur, quoc 

enim Kalendai Februarii , id eft, Janu- pro numero fumiriorum pendebatur. 

arii XXIV. Caligula occifo, CUudiiii Quo tempore vero primom populo im- 

imperare ccepit s qui etiam XIV. impe- pofitum fuit haud temcre dixero : longe 

fiianno, III. idus Odobrll , five menfe tamen poft Claudium inftitutum fuifle, 

fupra annum XIII. Ofiava , diem fuum non eft dubiundum. Tributi hujus in- 

obiit: tefte Suetonio. ventum peflimum Nicephoro Logothet« 

2. EkUm n} Zpirleui** TnXit ] tribuit Zenarai, Tom. |. t*th ^ n « 
Ubinam tandem terrarum ? Britanniam xfl^rnxS, iirifyaif , cviilHP , 
quicfcm noftram, nulli poft Jul. C*fa- > m> ,<X 9 ff ( w>U rZf wK\n<n*i , >§ T , — r- » - ifl»^ r» • •* » w»~r.,».» 

rem tentatam , ClaudiuiTi Imp. armis _ -^.^^-J-- ^ . 

fuis petiriTe, deque ea deinceps trium- ^«bj 

phum egifle maximum legimw : de Bre- V** vmpms* > Kj ^tj ^4 r r 3 Digitized by Google 3i8 JOANNIS MALALiE. 

tignatarum, k Tiberio Caefare "vj^ )@,7rv* 9 ue ivourt&ri* 

extrudtarum, inftaurationem p ^„ §^ Aw «*7»V, xliAV- 

rcmiflt ' w >M TlCtt/o* K*i**pof\ 

Sub initiis autem Imperan- Elf ^ ^ ip>«/> ^ £*rtte**e 

poft anms quam Dommus , „ M , « %p7 i 

Deus N. Jefus • Chriftus in * */* , 

Ccelum aflumptus fuit, pri- Xfiror, ^ 

mus poft Sandhim Petrum w&Znf $ r tytw n*7?oir r A*$- 
Apoftolum Antiochiae Mag- X s»omi*y <f Zhwmt 

fcopus fa&us eft Evodius : fub ^ ' v fi r \, . Q , a 
quo,qui Naz$ra?i antea, & ' * v0 *'> ■$?t*'« 

GaliUi vocitabantur , Chrifti- *e**'px»f. ^ouShaiirt fttwi 

amorttm nomen acceperunt ; avQu*£h<[ 3 r* twT* thcruv^ Evo- 

Smponente hoc illis, fimui f 9 % ^cvfjuxd <mmf ahw, £ «*- 

& inter illos Evangelium ^ ^ W * T ; w 
pracdicante, Evodio lpfo Epif- , c. XT Y ~ * \Z 

rnno *)ty»r y> Nct£a>pae/o/ e<£A«*7B, ^ 

EkA/A*/0/ e^KF71 0/ ^/97Ct?0/. 

Anno autem Claudii Catfa- T ? J\i lyJb'» hi ifr CaoW* 

que eorum difcipulos mfedari , , , , c . T )r2 m 
cceperunt: quin & rebellio- w * ^ 10 ' V 

nem adverfus Romanos me- w hnosokw , ^ ^ fxaStrftf 

ditabantur. Tum primum ita- owt^/'* wpmiJk P*jUAte» 

oue contra eos miftus eftFe- I^AgTt^. o^f^t^ ItA^ 
ftus C hiliarchus; exinde vero • ^ X iAi> X C^ , Itrf^n 
cxitium Judaew lraminere vi- \ <V . ^ ^ , 

fum eft. Prsefecerat enim il % *»~ 

iis Chrudius Imperator Feli- ^ i^tTO.Ktfi*pxoF7» £ + ^f, 

cem quendam , qui magnas x ft P ,<;ar7B * ^ 7 *' KKavJhi — *^«»t», ^im xrA^. Impcratort tamen terum Chriftianoidiaoifuiffe antc Cltu. 

boc aneiquius eflc inde manireftum eft,eo <i'um Imp. dum 8. Petrua adhuc Antic- 

quod ab Auftore noftro memoratur, chiac verfaretar, ex Aclor 1 1. manifefto 

quem Nioephornm hunc 200. ad mini- apparet. 

mumgnnii praxeflifTe, nos alibi proba- 6v*f{pn «t>?f 3 Feftuo in Ju- 

turot non dubitamus. d*am Procurator mifTuseft,non a Chu- 

r. iXctU> Ewi^] Scr. EtM®-. dio.fed i Nerone, Imperii fui anno II. 

2. oGPifUjUfrWfa flu/wr?] O/AiMsc v i<*« Jolephum, lib. cap. 7. 

hoc Joco accipio,eodemfenfu quoScrt- 4« V&iyJ&eK*!* atrU ] ^cr. 

ptores Ecclcfiaftici , pro conctone, five «^^«A<ro jo. 
wfione in ceetu fideitum habita. Cat* 

* Digitized by Google CHRONOGR APHIA jij 
jB**r*c*V, hopav, 7*f«V- Judsea tragcedias cxcita- bat. M»W A«' . Aa ™> vcro xviii poft Do- 

j - * - * , • vi» ^ rmnum ac Deum noftrum Jc- 

* iptt upmt* r Kifioy ^ fum Cnriftum in ccclos aflum- 

©for, Xp/joV , it T»T copT*T ptum , ipfo Judxorum Feftt 

T«r ntmKosS* $f fwffl UJkior, rentccoftes die, facerdotibu* 

o//*pt*V ey r? «frf *fUp$ faf ab Interiore Templi Adyto, 

Myim, tJ S? Iod f***^! * 

i ~? « - *> «' ! ctum eft, Humana vox fubito 

e^np« /* P «, r Ai^t, A?/op #f au dita eft, hifce verbis: 

1 Mf&sBptdv «r7i»ir. Tlu> ^re/w** kmt. Vox autem hacc 

A' Qmfim Tulrtw Teim \*%n&& tcrtia vice repetita, facerdo- 

fc«£, it toridtnvif, oi <w>mh- tibus audita tuit, facra fum 

pfe , ^ !>nta, tJto W nf P^apmibus : cujus rci fama 

Zs.J *-»*• ' totijudaeorum gcnti mnotuit* 

™' K«<M«w flM^r»fg«7. Hinc Fatalia Judxorumtcm- 

7«!> iovAio/f* IvoyiirQr, o pora initium habuerunt: uti 

ECporiar <pihiov<p®> TooTtt tiwsx*- fcriptis fuis teftatus eft Jofe- 

•fcn, H?t,jccSt £ TB70- o7i I^oti phus j Hebraeorum Philofo- 

» . • n r , / ,/ < Judxos nunquam a calami- 

% j^or ( u- ^ibus f uis r ^fp ira flc quidem,' 

ap« r Te/aTor, avfyuTQv c/W < e x quo Cruci Jcfiim fixerunt ; 

A£>«r, ^ 0«or) 2 «k i^^r c hominemillumboriuinjacju- 

ocW» ix T«f W«i(Xf vcuptfr. <ftum:fimodo Hominem {in- 

TaxTm SttoIV louAiWr C( l uit ) illum fas fit dicere,|c 

A*eer/r <c*rS iSdro $ *M, 31* ' non Deum potius.qm tahsfu- 

r a ' ent * Haecjofephusillejudseus 

wor lovA-o/r. in Libris iuis de Judxoram 

Antiquitatibus fcripta reliquit. 
— i — ; - . , - • ' . 

T. pi$j?u!{AijK surnufy'] fortc, ^g- fpatio templi devaftationem boc ante- 

S^uuiJ». verba apud Jofcphum , de ccflirfe. Hierofolyma autem capta eft 

bA Jud. L 7 . funt (fta. mETABAI- ^SL^^]^ 

NaMEN ENTET0EN. Corrigcndus Ea f ebiu$ Auftor eft. Scaliger boc ici- 

interim imgufi) rtwMyarfs Scalige» di0e vuk anno Chrifti LXV, /exeanio 

liaoas Au&or, qui ipfo Dominice Paffi- fcilicet ante Jerofolymas captas, triginta 

•nis die prodigiumhoc accidifreafierit : duobus vero annis p 0 ft Domini Afcen- 

deque hoc Jo/ephum appellat teftem ; fioncm. Scalig. in # Eufeb. Chron. pig. 

o,ui tamen Pentecoftes feito accidiffe hoc *7«* 

clare teftatur. Sufpicor etiam mendo- 2. vk i|»A/^£> o^W«] Scr. <{a- 

fam e(Te numerom annorum poft Afcen- ^«^i,. 

»pfum Jofephus non ponit exprefTe, ma- 
nifcftum unen eft non longo temporU 

Eodcm Digitized by Google 320 JOANNIS MALALiE 

Eodem imperante Claudio, EW </V t*s $*riKH*t tS «vt* 

Primores, & popuius Antio- KhewJiou, ol *vm Arnox*ts, Kt*'- 
chenus ad imperatorem refe- £ ^ , <* r *$>opar €****- 

rebant, ab eo petentes , uti , . i, fl « ~ 
dfvino'ejus ex fdido, facul- W 
tatemfibi haberent, Olympia fci.feftft ^th wxcn^r, 

- a Piiseis redimendi ex annuis d\yoo*SUZax t* Ohi^* 1 &n> *ft 

illis rediribus, urbi fuae, a So- llt<riw t*s E^«r@* x<*W > 

fibio quodam , Cive & Scna- ^ • w ' w ^cs^Jbv, ^ST S«3*V- 

r ~ *g 

pia redimendi conceflit eis "W"» W**rr* «i»r. k*i 

Claudius' Imperator , anno x wapg^v ^tk* tiyofim t* Okv^ 

Mxtz Antiochense xcn. Fa- >m*l ojjtos Kh*oJi& UjikXs % 

dhim nerajpe hoc ab Antio- * T¥ , ^p^T/^Ter, *p rh Aw- 
chcnis, quod aegre ferrent in ~ , c rZro 3 . / c rf 

Magiftratibus fuis ea quae de 0 * w f . , «V 

fupradiftis Sofibii reditibus «>™ Awx«<> *?* w ~ 

faditata eflent. Sofibius enim Wf *-oMTe/uo$** t#c «ot»' «0- 

uti fcriptum reliquit inChro- Kias y Ji& t*s «s&ovPhs t*s <&&i- 

nographia fua fapiens Paufa- p,,^^ 2<»<r/C/« i*$tio*s t? 

nias, Antiochiae Magnae le- ^ j>£ r 5 2«. 

gavit monens xvauri talen- y9mx tipH n«W«Y ig&k 

ta, annuatim urbi foivenda; P of £Pw°H«*w >s * * 

ficuti fuperius in AuguftiOfta- 077 3*rf 7ttWf, ^ 

viani temporibus memoratum th t kvTioyiw vayLk* itiKn, 2a- 

eft. Reditum vero hunc an- ^C/®* 77; l-moidjr ntbnJov x? u<n '* 
nuum bofibius Antiochenis, AwksVtt *w* b tw 

lesaverat* ut haberent unde % , , w A , / 

fumptus facerent in vanum * v ' 
illud fpedaculum , Scenico- <W}*ypri**< ^ «Cf- 

rum, 1 hymelicorum, Tragi- u&£n,Uf to ZvtnK£&xji tok 

corum, Athleticorum ludo- ojl-ms ou^oKiims , Kp mvTunn 
rum , Gladiatorum quoque , j w ^.i^ov 2ri*v> tll ipi m 

& Certaminum hqueftrium ; J , , T ^ fpf7-I >, ^ 

nuod quinto quoque anno, [ \ , i ' * 2 

ftypcrberctsco , five Odobri 0*»W^ «twttPfc ^ft*»'* 
menfe,perxxx dies celebrari T?*}otav, 19 aSamtF fit^ay«, 

folcbat: Et primitus quidem ^mmv, 3 iL^»*x^ m » KeeiT** fi % 

■ r . w nt^ivy ] Scr. nioW*"* wap^»^*; ^ 

fccundum Sccphanum tamen fcriberctur, «ecV^. • ' ■ 

Tl^um: a ni<7» CBim,gcntileracic* 3, ^ y&xxZr ] Scr. ^»««<^- Digitized by Google CHRONOGRAPHIA. 321 

ifX^r lm&f£ ' d <w7i»# TOA/Tdt- Ludos hofce Gjrmnafiarchse 

'Mwr ^ c/V toSt* v#r7j3mo, "tc celebrabant: deinceps ve- 

w <G&<7iJt>v< &n»uiJk!w7ir fe» f 0 » ? u celluni captantes, cele- 

/ 0 ai a * ' ^ - j* p tebantj donectandem, d vino 

o>o/ Ap™ x «*, ^ ^ Jmperatoris Editfo, Primori- 

7D P *r,i»>^ -m OAt/^ot r bufque urbispoftulantibus, ad 

n/^nV^HT»^ 0? rtvni Cot/Aat7«i coadti, Oiympia' * Pifeis 

t** 7»V B&Atcw Wrm*, («* £y redimebant. Tura vero ci~ 

^ 7 !'^ K *' "H*" 7 *' paratos efle ; quibus eos fe 

t&V wriow, £ t» «tyuot/ wwiwV, accingere hortabantur. An- 

19 rV tyw, *«W &/ nuentibus itaque urbis Pri- 

i-jrmW 01 ouJt»; «ttoAzt/UU/ monbu *> cum facerdotibus , 

V to TO A/y ,™ scenici, Athletici, Thyme- 

4«, tofu. lici , Tragici , Equeftriaq^e 

huuȴ, k& Ttayitar, w tvmxAy Certamina, ficut olim , per 

xx\ dics celebrata func: fado 

S*i <f rtotJwfa ? r^C««7«iot/ ux- J n ]5 io > Novilunio menfis 

v7» «'^. ^ « - ~» UCtobns ungulig Luftris re- 

re,, Kpmrnj^ i»t t* ^P» ? currentibus. 6 " 

_ Ktf# Wmt tveJ<rK»fi%s i<t>owU Rurfus autem variis bello 

fuhoyw 0/ ecv70# ToKndifj&w, </>- rum motibus in Oriente exci- 

*<ptow voKiftur jutptipTuy £ F T ? tatis * cum Antiochia & ipf* 

dv*7*r\r i ^LA d^d £ rnt «J- vcl ab boftibu * occupata, aut 

, , « " 2T%i crcor,s terrxmotibus, & in- 

^ ir«r7i«r A ^ ^o- cendiis Jabefadtata fuifTetl ob^ 

plwiat fyodptif, ^^«f ©w- lata inde apta occafione, ii- 

^ j »9 tyttntw, cLtiCcir\oy7i> ^ Magiftratus omnigenum 

3 t- x? 77*7**7* XP Ur WA/r ^7- llJud . f P e «aculum Quinquen* 

Wr M TtttWr dnft®. n niL: n ^ icrcbant ' nec dc ^ 

/ c v t # tnceps itatis, ut antea, tem- 

wm^ ^ pori £ us f fcj xv p^/^j 

, « 

t 

,. ei «ia^, ] ^a,- 2 . rx^K/,] Scr. ^ 

rjjoflft licet Magtjlratut gCnewim r%m 

ftgniHcet^ , hoc loco ramcn per Gjmnafi^ , 5. '«-^j « , 

^ rcddimo* ; Itogiftiatif nempeeot T » Vm ^ 0> *' 3 Sgr. 

dicentef, quibus fcudtJi hofce curare ™ ^ m r ' 
ceremittcbwur. . s I etiarr^ Digitized by Google 322 JOANNlS MALALiE 

etiam xx quoque anno , pro fove ^oJhuf ibA ctv*rfw ^fow- 

arbitrio fuo , ( idquc fexies ^^Ujj 7m»*yje*f, <Ti htojjTut n 9 

tantum , ) celebrabant ; etiam * ^ K >. , ^ a ^iJ^t 9 $ 

& tunc quoque. cam Ami- ^ ^ , ~ d l , ~ 

ochiaurbs, malis lllisdefun- 9 \ [ ' \ . .7 

£a, pace fua priftina gau- **» «****«>W, w ir «pw» 

deret. Stdyw. 

Anno autem xiii Impe- T ~ . . ^ T& 

rantis Claudn , Cretamfula, , r ^ * 

divinam iram'pafla, totater- KAaW>« Mf*-i 

rse motibus agitata eft. Eo- \a*> ^0^1^ » kpkt» >mr@r- 

dem tempore Di&jrs Creten- TjttW h olr XP^ ro/r *"P*3** ^ 1» 

fis in tumulo reperta eft, py- ^*^tj ? Aixtc/©', 2 If n*c*mei 

xide ftannea inclufa , Tro ! 3i 1 ^ 5^,, T ; Tp<v 7 x ; 

belli hiftona, ab eodem j \ , 1 ^ ,.„ cw ' . » ' . ~ 

tfy, fecundum rerum geft^ ^ **** «* T * 

rum veritatem expofita. Pyxi- ^i^pnen -mv*.. Eh«to ^ **o<r- 

dem hanc, quae ad fepulti ca- td$**a. r a«^V* ¥ ^UivQr' ksh 

put jacebat, thefaurum rati ^iAvtui%< re auto xjturiof 3»% 

qui iJlac tranfibant ; ad Im- , ^ s «f 

gtrita; Hiftoriam hancdefcri- 70 > % J**^ * 1™*** 

bendam deditj defcriptamque, 7«^«^«/ <*vt*, w if t? cfytf- 

in Bibliotheca publica repo- fiiChto^Kyi SMTtMwtt ttv-m. 

nendam curavit. - Kefc j ItWt* & kWJ)@-,toa- 

Claudiusautem Cretenfibus ^ , rf , 4 

plurima, m rumarum mftau- , , ' r ' V 7 , » 

rationem , Jargitus eft: mor- Mftor, ( B7iUflrw i-^ 

boque deinde correptus, poft k*«jjA& i<ho> S*vat6>, tv rJ 

biduum in Palatio diem fuum ^t/oj, + ot^a#flfVow ifHfe» «A/o, <w 

obiit , annum agens lxv. |, l{Ct ,$/ ^ ^ J 

Claudium Cxfarem in im- MitJ J\f t£u! Cctj/Xf/cty ka«i/- 

perio cxcepitfilius ejus Nero,- KceiVcf^of^ iCd&ih<Mri * Ntpw, i 

_, , — — - — i 1. ^ i«y «uTif J > no ^nSus eft c j au diu5 , teftc Sueto- 
pro «* **• n jo- Tit. 44. £1 v«neno quidem occifum 

2. ci nfoamt^tv xt&im\* ] & conveHit : «fc outem, & per quem dat» dif- 
infra, «i^r j Sciibendum *&«4f 9 wjj. Diem vero fuprcmum obiit, 
0 11 LXIV. *tati« in»o, eodem referenre. 

& *fi»n*r. ^ N4f<Mf ^ | ^ ^vi ] Nero filiut 

3 

Sept 

fcripfit.hoi belli Trojani 

Ncroni» anno repertoi aflcrit. * filium adoptione dcfignavtt. Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. tiof etuT*, x Hi f \jsr&Ti'tat 
tfy», w Avtw'w osif iCcHrihcv- 
r*r«w «jfdMMft ti: Hr A' 

fltV^HpO ^OOWT^^ Uji)Oj\0(p5etJ\{jLQf | 

i-TAo3jp/$, 1 oAoTQ*/or, JkouTTtoyaV, 
UiTKt^Of. H (jlovov H iCao-thd/Tt j 

j ; *7**-< TO-DfelT Ijf7« ' >t} 3 tf >r0 - 

iiTrfr 07? esw/p<k&f , ify-rwiv aItov 
(tviv^KSf^ P»V? * Qtxhontpov 
KSH S*v{Mt>T* nrotZvm, Ji>t«- 
rs *?o r (IdiTihiZjwL, «fcji ttZ- 
7« eitay imoa>Tn<nu 

wjtov Ttvct, t£»T« httyL-ytu ewrrov. 
Uv y& 0 dLuTOf Nepa»' &<to~tK<£f t» 

MfjuAor teyoyltjw ETiK«ei'«y, 

$ $f CtUTOfJXLTlWV, tW M>^ 

W, *<0&vi»7U 7?) Ttt Wl>7tt. KOt/ 
/LtttS&V 0 0U)70< £flt<T/Ad£/< N6p»v , 
077 <wto toM.* isttooaKmv tri>- 

TOK 0/ I«</Wo/, ^JtX^i ^p&aftuof, *ty) 

icLKTMin' 19 6Jt:Ad6<r«, J9 oerLu/tX^>t- 3*3 

Silvano & Antonino C01T. qui 
regnavit annos x 1 1 1 , & Men- 
fes ii. Erac hic procerus, gra- 
ciltfj decorus , nafo eleganci, 
vulru florido oculis grandio- 
ribus , capillo lento & porre- 
&o, canus, barba hiipida, mo 
ribus compoficis. Quampri- 
mum vero rcgnare ccepit, de 
Jefu percontatus eft j de quo, 
privatus adhuc, acceperat ma- 
gnum eum efTe Philofophum, 
&virum Mirificum. Nefcius 
icaque cuni jam Crucifixum 
fuiiTbj Romam adducieum vo- 
luic, de quibufdam illum in- 
terrogacurus. Nefbenim Im- 
perator Hpicureorum Dogmaci 
favebat; qui omnia fortuito 
fieri, nulla interveniente Pro- 
videncia, affirmarunt- Cenior 
autcm fadtus Imperator Nero, 
eum , inculpatum licet, a Ju- 
dseis, invidia <ola impulfis, 
cruci jampridem ruifleaffixum, 
ira commotus eft MiiTo ita- 
que in Judaeam Maximo, jul- 


I. ivn r Xsaretntccf 'ZtXtfeujH k] A>- 
vztiitv ] Silanum & Antoninum Cofl. 
inveni» apud Eufebium ; fed bicnnio 
ante Neronem Imperatorem : nempe 
ad an. VII Ciaudii Imp. 

Z. o* a "n>A<©" ] Nero fufflavo erac 
capillo, tefteSueconio : anno enim acta- 
cis fuae fecundo & rriceGmo tnorcuus 
eft. Quis vero JWox/toj?»* eum fuifle 
credideric , cum nondum moris erat bar" 
bam alere? Hadrianus enim Irop. Ro- 
manorum primui barbam aluic, uti Dio 
ceftacur. in Traiano : AfamUfi <a&- 
r<& JfaiZf x?7i <JW|«. Neque boc orna- 
tu s caufa 5 fed uc faciern macu lofatn diffi- 
mularec; referente &\. Spajrciano, in 
Adriano: Staturafuit procenu ficc. frcmifa , 
, ut vulnerai 4»* m faii ttttwalia trtnty tegtret. verum Cbarafterem Ne- 
ronis hic profert auftor a Sueconii pe- 
nicus diverfum j nifi quod atjyiy- 
vt&Tuim <um facit, uti & Saetoaiut f 

Tic. fi. vulcu pulchro magis qtiam ve- 
nufto. 

I. ayioioxts oTi imoaujvi ] inepcias: 
quomodo enim Cbriftum neci tradirum 
ignorare potueric, cum jam olim Pila- 
cus ad Tiberium , Tiberius vero ad Se- 
nacum de Chiiftianorum.dogmace, nb 
mirum uc incer cartcra facra reciperecur, 
reculiiTenc ? ^it teftatur Eufebius , *g 9 v, 
irjc». Tlt/xetry Tioi^if nt r&ru f S*»- 

Urm^ > Tt%&*i <tfk t& fif. 

S S 2 f lt Digitized by Google 3 24 JOANNIS MALAL* 

fit Romam adduci Annam , w h tS P&5jWH e/>ot S, 71 

& Caiapham ; Pontium ouo- A , mi £ K «/<*W KaJ n/Airw 

lua defundhis, m Palaeftina . ' , ~ , , „ *,V 

tum degebat. Cumque Pila- +**W* 1 

tum Annas & Caiphas mul- A^r, ItaXrf tiWr- 

torum nonre&e factorum po- 7ir «fci t« n/Aar« j&yj 0* «fej 1 

ftularent , infuper & hoc ad- \ Ayrar, w K*Ufa> , 2 i J>iW- 

diderant, fe quidem Legibus £ T ^ OWj 8(M& ^ ,< 

Tefum judicandum tradidifle. 7/* , . , JT^ 

Datis itaque ubi interfuit pe- ■*» ^efo^. K« ***** 

cuniis, Annas & Caiphas, XP»/"*** 01 * ™ 

rebus fuis profpere a&is 3 di- Arrar 39 Kctfapar, ^7»p3w«7arTsf 
mifli funt. 

Eodem imperante Nerone, Er A tTk XP°' 8 " 7 * ( ^** 1 ' 

Athenas , ^raeciae urbem, ve- Aw ' -r T « *M Nepw®* , 0 iyQf 

«it D. Paulus : ubi incidic in n ^ ^ w t> 

Philofophum Athenienfem cc- . ~. Blk x*\A,. ^ ,£0*. S*« 

leberrimum, Dionyfium Arc ^ w ^ f ? 

ppagitam, Philofophi* Do- 9*i<»fr, wlp** tomvri*, tot 

gmata ibi pandentem. Affir- hponayentui , «?■ A&wahr , w 

mavit hic Solem ex Divinx <zfaCoimr , Cpiornt tptxonpUf 

Lucis Effluvjo emanafle: alia ^^^. ^ «feiwixi*. 

item nonnulla,de Kerum fa- ^ ~ iUXZ** ™ «a*7^ « 

l,rica,philofophatuseft. Hunc •Vj* ra ™ ^ 1 "' ? 

Paulus videns, allpcutus eft: ®? w *^in*uin» t *& 

cui Dionyfius ; Qualem inquit, ra cA» /x/ x p^« txaiQf , Orwr* etfpcua* 

tu Deum praedicas, garrule. & «;yoj- n<uJAor, *foi>ydfd,at ' w 

At vero ubi D Pauli docl:ri- i^,^^ ^ a ^ or n^Aw • Awi- 

nam attentius percepiflfeti ei ^ T <„ 0f 0 , , 

ad pedes procidensj ut baptii- , -3+1 

mi Javacro immerfus , Chri- K^^rr^n^. 

ftianus ipfe fleret , rogavit. «W' 7 »^ bmvmQt JiJk.<rwTt}f twror, 

Paulus itaque eum baptizans, «s&Gimwr twrJ 3 curfS <wrof <pa- 

Chriftianum fecit: perfpedo- TtStiZcu, ifi&w xw** K«f 

qu e fidci ejus fervore, Epifco- ^ . n ^ ? T. ^lit^ >lA{/f»«i ] Ita habnie 2. I^cr^ >£ rS-r»] Scr. i^'- 

Cod. MS. forre Icgfndam, M«|mtfj <Wiy», 

uti fupra. Verom h* nugc funt : Pila- , . ^nifj^ forte icribendttM 

zus enim, Caligula adnuc imperante, nbi v»_ j . • ,f 

portem confcjycrat. Hdyip. «x Jofepho; ■ W # ."r 
Quem vidc 
Digitized by Google * CHRONO 

iniitin yetsitUfht. Keti e*pecx£>V c 

t cwth A/ovt/ai», imi»o%* twrov 6?n- 
ffKomv h th x<*>f* <W A/o- 

ilvQr, 1 • £>'AO0V0<w> 19 QtCxvt 
a^fl' JZhXnvojt l&StTt. O </V &y& 
licwhot xssr'w\*v Uf hoocihv/uet. 

Em JV 7* f $dn\tid4 r *It* 
Nepov»©*, htnhS** it T>n[A» 1'l/uoiV 
m •vofMLV , KiyvTHtQF fiutjot » 

Toiatfid. yo»Tl'id4 <pcWT*oidf Vfdf 3 
£ Kiyutttwrit %eisvv* Ax.*cmf JV 
0 ttyot Htrfot j 0 AnDSvAof flfei 
*jdtk, * £*»p;t»7* it T» Pafy/H. Ef tJ 

JV AVltVOA CtuTOt iV 7» PwfJ.fl, c/)ip- 
youSpOV 6tC/TK fl AfT/0^«3tf T»f 

pLiycLK*f ytuutCn Tihdjliitnu 1 tZoJkt 
T &n<rKO'*0f, )L) -xdTti&\y\jjj Arl/- 
*yjHdi % J9 itatS* to ^a/w* $ vk* 
trXATnit hvnoy^Hdi r »< u.t}*K*t 
\yvivQfi r kyix Iltrf* th Ato- 
SdX* yiooTovhntvTof, 'S.twiC* </V It 
roit aiiTHf yjwoif TthdjTHcnu hsH 
McipKov, r AtojdAo" , tt AXi^d»- 
Jp&a, tm u.<ty<x,Kv}y Zfoa-KOTot qvt* 
e^«, Kj TjttT? tdpylaj, Kau 7ntoehctCt 
rtw ZfarKcrljA rrdf* dvrv Avtdvot, 
/u<t^H7»V ettJT«* ng.5wf 0 ctcpot 0*6- 
QlKQr 0 yj9', o^d^Qr tnwi}$ct-4*TV* GRAPHIA. 3 i y 

pum regionis ejui conftituit 
Dionyfium. Et hic quidem 
Dionyfius, qui ex Philofo- 

phorum numero fuerat , ad- 
vcrfus Grsecos libros fcripfit. 
Paulus vero Hierofoljrmas re- 
verfus eft. 

Temporibus etiam Nero- 
nis Romam venit Magusqui- 
dam ^Egyptius , nomine Si- 
monj qui Prjcftigiis quibuf- 
dam Magicis ufus , Chriftum 
fe cffe venditavit. D. Pe- 
trus> koc audito , Romam 
conjendit dumque per An- 
tiochiam magnam iter face- 
ret , contigit Evodium mori,. 
Epifcopum , & Patriarcham 
Antiochcnfem : cujus in lo- 
cum D.Petrus Apoftolus Igna- 
tium furrogavit. hodem tem- 
pore mori etiam contigit 
Marcum Apoftolum , & Pa- 
triarcham Alexandrise Ma- 
gnae. Moriturus autem , dif- 
cipulum luum Anianum fuf- 
fecit fibi : ficut fapiens The- 
ophilus Chronographus fcri* 
ptum reliquit. fifbut fuerat : codem tnodo dicitur, 
i^iswart, apuJ reccntiores, de 
viro Confulari; & 0 
infra apud jioftrum» lib 
am libro de EuUlio 
divite pauper raftu c 
ba habens , eum ^jr 
locutir f07tt£f «f , 

^em cti- 
^ui ex 
r ver di&ui eft, in Conftantio & Conilantf 
Impp. TsTat tJ tri diht^t rts, jjfci; 

2. Tf|Piaif]SubCIan- 
dio imp. Komam veniffe Petrum affe- 
runt Eufebius, & Zonaras. 

Etlohf f i*UH9*9»V!* etiam fa ' 
im vocavit fcribendum taaien » 
t : uti f x Eufebio, & Nic^phoro cha apparec* 

s 3 Pctrui 326 JOANNIS MALAL£. 

Petrus autem ApoftoIusRo- K*i*$S>£mil& *V fS kj!* Ui» 

rnam veniens, edodufque,ubi ^ « AW*« t&J PoW nm 

oimon Magus commoraba- mMm %uu^ _~ a* «. j 

tur, ad eura profectus eft. , J _ " B , w 1 

Simon autem , ne injuflu fui X*> ********* ir3* 

Petro vel cuivis alii ad fe »9 *««wt (fWf 

pateret aditus; pro foribus w srvAiSfi vottfoiw, oth j^- 

Oanem Paftoralem praegran- 7,^1 0 ^V"» khiovn 

dem, catena vin&um habuit : Sywce , # M f 

qui, nili hgno a Simone pnus „ * n x V / v 

dato, advenientibus quibuf- "g"» % ^*"** 

cunque ingrefTum prohibebat. ^ 77 "» «Ao>u*<7ir # §#* it 

Atque hoc omnibus, Magum »»" wx (9 > T * T *' Sftwil 

adeuntibus, Miraculum ante- mk&w tJ xtu/i £ */J^»p«> r 

hachabebatur. r«tc©im Pe- ^ ^fo,, j, AC ^ m s ^ 

trus, vifo Cane lllo praegran- v ~ * „ . - - 

di, & efferato; primonitus f » TK ™ M > 

etiam ab eis , qui extra fores ****** r *vt*t Si- 

adftabant, non pofle illum fw&. O </V niifot iapakaf rh 

introire; ut pore inquem ca hujj* , «7» uiyt* jtj po&poV w 

nis, nificomrarium ciSimon Jsj jtf \mim K* ? 

ngnificaret > more fuo irru- _ * ~ . *» - » •' 

ens, pronnus dilaceraret, m- t , r * , , 

intrepide acceffit; folutaque * «dfcof* • 

catena> Cancm ingredi ad Si- ««w jm/*t w_l ariAdttr' „to' 

monem juflit, eiguc humana l^PX^l^®' * QwcaIh t 7&noi<i- 

^vocefignificarcPctrum^fer- £ 0flH gfij 9 ^cct»W %t e IU- 

* vum Dci altifHmi, introire M , ^ «k^J. _ v i„ 2. • 

velJe. Canis adnsec propere ,1 n ^ , , Z * 

accurrens-, Simoncm de prx. ^ W ' An^ ^ 

ftigiis quibufdam Magicis dif- * 4» • 

ferentem coram omnibus hu- **ir)i ^w?* IlgTfof , »5 «TaA.or t? 

mana voce alloquitur, ei di- @£ ? J^iVk, r£r^3«r O 

cens: c ^ Petrus fcrvus Dei Ai- # Mf ^ f . " 

c tiuimi te conventum vult. \ . • . ~ ^ * > 

y\udientes autcm, qui aderant, ** » ** '*«> 0 ' 

Cancm humana voce loquen- ^^uxnrt , \vi h 

tem, attoniti dixerunt: Quif- t*M* \ *»w , J9 ctr^WrM 

r?. O «A* kv.icu.rnt r xowo/ A«A«r7rr ir^wWr« ^a»r? , \bftlfjtA^ y Ag- l« *»^y os/}f*s <^*fw**] Scr. ^•^mW 

• * • • . » 

>orW V 

Digitized by Google CHRCTN OGR APH I A 327 

ytoltr Tit ^in^or, » r JW<«- nam Petrus ifte? aut qualis 

&&rtUUt* 9 l ifetr l nimt Petri hll J us > de <i u0 car » s Jo " 

«r • , « • , . 1 quitur, vis tanta, quae efficere 

*Wi * »1»« ir>^ »* J 0£uit ^ ucCanifhumanavocc 

Xmotu, 1 19 vrot**u (wrJ+du) w- Iocutus nuncium ei ferret ? 

xe/o-/r. K«u A6>« 0 Sf/M» itiir tsiy- Stupentibus autem ad id , 

©•/ w 3uv/Mt'i^cri * Iltfror wiiF quod a Petro fa&um fuerac 

Affyfrrot, tZto iu£f wi bftrr omnibus > dixit Simon, <ne 

»k\ u 1 » _# *t 1 > 'nocvos adeo rcddat attoni- 

«^j „ ; , 'tos: ecce cnim cgo quo- 

rj ^t? ^dparcir» ?wytexe*r/r c que efficiam, uc Canis hu- 

twTtf! )&7tnfx£v* koa hijet l 2i- l mana voce refponfum Petro 

fu»v nS Ktwt* xjtKzit» cot imb&Sft referac Cani deinde dixit Si- 

tLttmT* rtM#m 9 jf^nmmf mon: 'Jubeo ut egreflus Pc- 

077,, is/^, K «i ; cro vocc humana dicas ' 5* 

, I' , v, C7 5 , c monem velle cum mgredi. 

«kha^i •*« * 2/^« 0 FU*?or, Pctrus igitur i ntravic • & 

cum 

*j tWCcty r Ai>- Simone /Egyptio congrefTus » 

577/ » , to/ajV ^ tLvTot $ttv{jA<rta* miracula & ipfe edidit> mor- 

w Utmt Tof 2*>w* rof t*i- bofquffanavit, Simonem Ma- 

>ok «*& ,W. K«i Ji,V4- fminomnibusfuperans Un- 

3 t —/ , , , de retro plurimi ndem habu- 

aaw n) crunt ,& ab eo baptizaci funr. 

^ f ** x * , . * • Magnus autcm Romae erac 

Kcti fe b Tf PoJfx» 7«p«^ tumultus in populo,ob Simo- 

yeLhn , g Spotooe , trattr t» 35i- nem & Petrum intcr fe de Mi- 

pwvof,iw rS IIcTfK, 07J t&Ttmli raculiscdendiscertantes. Hoc 

i^Koff hnlom SalpAT*. Kat cognito Agrippa , urbis pne- 

. / . x , x ' / fectus , Neroni rcm detulit ; 

****** rbM rmf^tm A^mr, c Sunt ; inquienSj in urbe ha ^ 

o wtfX^' y &*<r*£ « impcratrice,quide MiracuJis 

Nfparr/, #77 t/oV ttw, h t*vth t? c faciundis inter fe certant : 

(UaihJjHcni mhety Sxlv^iat* mt*f- c quorum alcer Chriftum fe elTc 

rt^ «b7ir«vv £ c c vcnditatjalttfr vero,non Chri- 

m v . ' . • a* e ftuni , fed Magum efTc eum , 

, , „ r , , , . , r r c dicit ie cnim C hnfti difci* 

At>«, iflr ts* otvTtf , ^ 'puliim fuifTe aftbrit. Jubec 

Rff - ^y* y> t« XpirS ^«3»7»V itaque Nero Imperator, coram T. jcj 7re<?i<r2«f aJ-rJ t&a icoK^^n»") Ecclefiae primum hi , poftca vcro eriam 
^fjjcgnnc, ut plurimum, Rifinfkm, hoc privatorum , mtniftri fic diai, quibus 
ttmen loco mmoum fignificati uti & negoriorum quorumcunque traftando- 
alibi etiam apud noftium : hmc ^nK Pi - rum cura «ommifla fuit. 
aapi&* , apud recenciores , pro Legaco. 

fe Digitized by Google 3*& JOANNIS MALALjE 

fc adduci Simonem . & Pe- f< >'. K «<' IxiUnr i U«K*it N*. 
trum: Pontium eciam Pilacum frfy * 2*. 

e carcere accerfu : Hi ltaque 1 v . „> 

~>ram Imperatore fiftebantur. P—* ? tW J 1 ""' 5 * 

fero aucem Simoni , Tune , m " *£Sk«*< Kn ? JWu*w- 
inquit , es , quem Chriftum K« utrlwiy^^ «tfat * /3«- 

vocanc hpmines? Imo, re- «^*- «jfen^m * 2,V«« I 

lpondic illc. Tum Nero Pe- Nj()a , x ; . t7 Kiy ,„, 

trum interrogavir i Eftne, m- « '* ' „ „ \ . 

quiens, hic revcra Chriftus? * V *t*\i* ' ,m . 

refpondit Petrusj Non eft: «*• K *« «Wf * HMfw • 

Ego enim Chrifti ex Difci- Nep<w htjar AxfiCSt Ziit <>?t» 

pulis fui i acque oculis hifce J xpitof ; o /V Httgr Spa* i* 

in coelos alTumpcum eum vidi- l$J , E « ^ j^, W , 

Tum Nero Pilatum mterro- . ■ > «, . , . 

gans; Hiccine, inquit, eft, v« «r «r «f«» «*■ 

quem tu cruci affigendum tra- ^P^» Kcu K&tewf r IIiAawf, */- 

cidifti? Pilatus, intentis in eum wtv «"V «fei t« X/W®** 

oculis, Nequaquam, refpondit: ol-nf %tv, h %t<k>w tlt to w- 

Comatus enim hic eftjatque pMS M . K(t } «^W, «JtJ o 

obcfus. De Pctroautem eum I3L ji-^ 2 I*-f- tus : in Prxtorium enim airir TJtw Ji t"*>$uj{w twri 01- 

r ^- U ^ a CUm 9 tan ^ uam ; i M ilm, m. ihi»y*> W 

rifh afle&atorera , cum, de . • • «. ^ r » • ~ % 

cimcinterrogatus,omni. ■? , „ 

no negaret, dimifi protinus. «^w* * y7 "> 9 *** 

cro itaque utrumque, tum fjatvrf fm^ntir rW« 

monem , Chriftum fefe falfo toa* auiit. k«i ao/ttoV Ntpwr, 
i. *fwp*»i W] Scr. 2 . ^ r^T» zfifipi Scr. Digitized by Google GHRONOGRAPHIA. }ip 

Kai JKy» h t? PJ/Aif, To/Ir- Deinceps itaque Romae 
^t^7« ^iWs ittfruw j commomi funt, de Miracu- 
v o l v't/w lis edendis mvicemcercantes. 

tmr ti# to »77or Tauro migno lQ me dium ad- 

*ut* *6>or, w fW3iW o T«^pof du&o f cum ei in aurem ali- 

fWd«n, £ IdMv^A^n» o* Siftf». quid immuflicaflet, expiravit 

QJit&*H £Sim WgopW £b' £acim Taurus, admirancibus 

' . ' , * -75—.. « T ~ Simonem omnibus. Petrus 

... .7^ * * ft vero, Deum precatus, Tau- 

f or- g «*fAd« rd iJ)? Arorii % rum> in vitam revocatum> 

ciwtoV Tttop®*. Keti 5r«FTf< fVprar domino reftituit. Pecro ita- 

| Iltffor, Ae>o?Tif • o7J, to cro/o- que primas dederunt omnes , 

<mi 7i3rf»Tae (nh, f<f33f 3*5- dicences , Morcuum vitie re- 

m*. Koi iM* JV ^ tW* t c f»cuere, majus cfle miracu- 

^ ~ , .... .c, ,r lum. Scd & plunma etiara 

T**? W "J^ / alia mi ^cula ediderunt,invi- 
wr /a^??o7 t^A *?<»r Aroso^r cem cercances quae quidem 

nfyiyp&u. O j Aiti^Qr n-. fcripca funt in A&is San&o-< 
^or, r% tJvSr o*tJ t>6\dU* tok rum. Apbftolorum. Caeterum 

SiW afAUrwt*!*- Slmon Ma S us > *? coclos tf- 

. w o « f cenfurum ie venditans, Pem 

ft*tt»«l. £ o 4 ApolloH prcdbu8 oc ^ ubuitrf 

n«^v , a, o«ti*tr, oTi X>/jor o Dixerat enim Petro Simon; 
€>tU <r* i?thnp$n. Mo Kdja Tu dicis, Chriftum Deurri 
MfjLCdyo/uat. Kou th\v «vTor o ni- tuuro in Coelos affumptum fu- 

m&A** # > * ffc: £ ccc mc inCcc * 

, w . / J !L\*-« losaflumptum Petrus icaquc y 

VJtm* % ^too ntfW» w Magicisarcibusfublimcme.urd 

j&tIujIx$» &fiu» o ^of t inaerem efterri viderec,Deum 

&6por u<tUa yttSt 1 &n ttti a*#- ipfe precatus eft: & repente 

w'dr, AUo^t. k«?to' A«'^oy Simon,magno cum fonitu iri 

' 2 " %^ W«/ plaream decidens, rinteriit.J 

f ™ , J fc , r r ' , Reiiquiae aucem cjus, eodem 

fVfr* , 19 iJt* wip'g ^J«^r ^i. quo decidit JocCi3 recondeban . 

^ryor' a}ct*««l 0 toW Uwos f*- turj qui canceliis lapideis un- 
ToTt , t v o 2/^'i/or. dique feptutf, exinde Simoniunf ■ 1 . . > adhuc ufque appellatur. 4»A*» ] Adf Apoftolorrurtl d?cicea,q'iar mi hab« Ccdrenuf. 
#ub Clemcntjs xiolttine proJeunr. 5. itti t^» XsMti** 1 ScD 

a* 071 l»JH» 9 «71 X^tfff » ®i«| i-o f t * 

t c Nera Digitized by Google 330 JOANNIS M A L AL£ 

Nero autem Imperator, au- Ax&n* A' Nep<w b $*<nkXt * 

dito Simonem a Petro inter- j w i^,*v'$* -usr* tJ Utf* « 
fe&um efTe, ira commotus, iiw<x*7*7i • Uihdnt «0- 

Petrum quoque comprehen- £ ' Ka > S 

fum occidi juffit. Petrus au- ™ W W 1 , 

tem quamprimum corapre- p*« ***** • H«*e*» 

henfus effet, fuccefforem in it.<&ju to «<A/fv« t»< Vkww*** 
Epifcopatu Romano defigna- » A«y? Wfatw, §Jm 

vit Linum quendam , ex dif- _~. £ S71 tx/*- 

cipulis fuis: quem tum quo- , ni«o< 

nue , cum prehenfus ruit, le- v ^ 7 

c\atorem habuit. Erat autem ' *5eX«, 

D. Petrus setate provedior, a^^f, wJbfyt* 

ftatura quse mediocrem exce- ^ ^'p*, ^ $J«or, K<Lxif> vstb- 

deret, recalvafter, crine cur- yK&m . ^nah rt( to colore • paJlente, oculis vini • 'TEL «Ci 

colorem P referentibus , barba- > ?P*"f ■ 

tus, nafutus, ju&is fuperci- IW> afcfrtwCMnn* , ^ar, ^U- 
liis , proclivis , prudens , ad yipfas ky* , w 

iram pronus, mutabilis, me- w^r^.,, 
ticulofus,a fpirituS. loquens, 

6c miracula edens. Kca » I^J^ ^ # &^ok III- 

Linum vero poft S. Petrum, fuis fcriptum reliquit. to^A^mt. 

San&us autem Petrus Apo- o K iyot TliTtoto Atosdxoc 

ftolus Martyrium paflus eft, * «*Wf<*« f 

in crucemactus,capite adter- s 7 , r , <i _.~ 

ram verfo : Fraerectum enim ; r t t 

juramento adftrinxerat, ne eo- * 6 **PX<>', ow 0 Kueiot 

dem quo Dominus modo cru- p* savpadw. Ka/ f7fA«a&» 0 m • 

, A«v* 2»o^t» ] Scr. A<V, de belli Trojani hiftori*>in 

cx tufebio,' & Nicephoro Patriarchai rcperta, verba faciens , sxn r* j 4 

yci & AuSor ipfe infra habec. ' *t>«A* r£f «rrcf Ai^t;^- , 

2. 5»^« iW"»*^*J ld eft ' foqui*. uW ^tr*^^ pont Tiderar, gaudet Audor nofter. Ita fupra, Dia y s Digitized by^Google CHRONOGRAPHIA 331 

M*t of y 1 tH tSV timtmin A<w cingeretur. Fa&um vero hoc, 

tntA% « K*m-KM. Aproniano & Upitone Coff. 

Qpmm Ji xj *p *i HifcAw Pilato quoque iratus Impe- 

iymivnm i *Mt Ur**»t Ni- rator Nero, caput ei ampu- 

v l.j » n o tari juint: eo quod Domi- 

. v » .w 7 « num Cnriltum, vtrum in- 

tycu, Afip kiAou rf t culpatum, & mirificum, Ju- 

JWffhfi* XpisBr -mt UJkUit^ ai- daeis tradidiflet, Si enim» 

<fy* Jt^€//77ior 7 fiwJLpmt itqiwt*; mquit, difcipulus talia potue- 

1; # i *$t£ /wtWr TWduCT* &eu- ric >. quam potens tandem fue- 

fJLATtA VrQtet, OTOIQt \sB"»f%*9 tXAi- " k r 

eW WV THf <uu7« (iai<nKHdt Ejufdem fub imperio S. Pau* 

fApdkinR 4*dtW ev tm PaJftif >9 0 .lus etiam ex Judaca Romam 

iytot TUZx&, «fe «fr mittitur, ibi caufam diftu- 

» p ' / > > rus : Martyrjum vero & ipfe 

capite multatus, 

Wnfuat % *"™> t in Kal- j uIias> Nerone 6c 

aw^^Wi 3 t? 0 y n&htutJolv I*- Lentulo C01T. Corpora au- 

xj«y, Zit i 5 varaTitm NiporQs 19 tem Sanctorum ApoftoJorum 

AttT^. K« iuU^ 0 * 'nfepulta projici mandavit 

Nep*r, tW o.>t* ^ero Imperator. Paulus ve- 

At^a^ T^H^^Ad^fl., turaerat curta/calvus, fub- 

4>X ini^ ^/x*/. Twpy A • canus capite mentoque, na(p 

n<x/M@', \v nkA&i y *f nhiMA decoro , fubcaefius, fuperci- KctTnTO»^- ] Apronianum CoiT. fub 
Nerone non invenio: apud Eufebium 
^uidem ad tft. Ner-onis XIII. Capito> 
nem & Rufum CoiT. habemus • verutn 
Pcrfecutionern Chriftianorum iden> reji- 
cit in annum lequentem, id eft,. Nero- 
nis uUimum Jof. Scaliger antc quin- 
quennium accidifTe concer.-dit ; nemf e 
ad Nemnis annum IX. Memroia & 
Virginio CoiT quem vide , ad numerum 
EuJebianum MMLXXXIV. 

Ita etiad Chr. Alex. p. 580 Clycw eti- 
am, Annal. par. 3. qui tamen Pilatum 
n#n a Nerone, fed a Ttberio Imp. ca- 
picis damn*tum vulc. Cedreaus, & %o- 
naras > & ante eos Epfebius, (quietiam 
(t hoc cx Romanorum Hiftoricis acce- pi(Te afterir, ) eum multis circumfeptum 
calamitatibus manus fibi intu!i{Tc , tc- 
ftantur j jdquc fub C. Caligula I m p. 

Eodem nempe ipfo die, quo D. Pctrus 
cruci affixus cft : quae conftans ubfquo 
cft Traditio. Qyidam vero Petrum SC 
Paulum eodem die, & anno , Martyrio 
coronatos aiunt ; ex quibus etiam eft 
Eufebius, qui Dionyfium, Corinthiorum 
Epifcopam , hujus rei teftem appellac 
Eufeb. Ecdefiaft. Hift lib. z. cap. a*. 
Aiii tamen eodem quidem hoc die, annc* 
vero divcrfo, fa&um volunc : e quorum 
numero Auclor nofter efle videcur \ ubi 
diverfos cciam profert CoflT Neroncm 
& Lentulum,qui Confuiatum fcilicec una 
geiTerunt Neronis Xmp. an. 7. fccundum 
Helvicum. 

► » " \ • 
t t 2 liiS Digitized by Google $}% JOANNIS M A L A L £ 

liis jun&is, cute candida, vul- ja>>«/W&V, ^axxh , pJ£*iKi\t& 

tu florido, barbatus, afpedhi ^ £ j 

ndibundo, prudens, mon- * -r u , ' , . f -* 

bus probi., affabilis, blan- ^J^^^,;^^, 

dus, Spiritu Sanclro afflatus, ^^ft ^wwf , ttatfp*, -vksr»)*- 

rnorbofque fanandi potenrja ^7»s^«r ♦ ^a^vm^ ppor/^tw, 

donatus. «SijcoV, Ji&fuw, yhtnuit, -vW 

#ttt7of li4e7*£6itW ,^ iV<*W. 

Nero autem Imperator, ex- Emfcv/« Ji *£t ^ i*Ai«ic, ^ * 

ercitu advcrlus Judaeos & I*p_<7_A*tt 9 *trd{ $*.<n*\&{ N_p«r, 

Hierofolymam miflb, peffi- £ ^ m wNtfr *o- 

me ilios tractavitj plurimos _ j^i _«r_ _ * - «_ 

etiam neci dedit : ad hoc in- £ ^ 

Citatus, quod rebelles , ipfum T /J> €^m«^C P ict- 

opprobriis laceffilTent, ob Pi- *<S" ? N_p_»0». *_r>ow 

latum , Chrifti in vindi&ana, tLvau<pdMa% r ri/Acc^, & .iV _x- 

capite multatum : fed & pro ^ nm X p/r,> £ J\$ir tlt _*Wr * 
certo etiam acceperat, Pra,- 

feccum , Judseorum lpforum . * . , 7 « , > 

importunit*teimpuifum,Chri- "^^*' * *P'«r 4, «fl__ 

itum cruci affixifle. Hacju- thto i^_*7i- ^ 

daeorum ftrage perierijnt An- wvw s i$ la^iyn^ 7071 iWc^e7i«- 

aas & Caiphas. ^T, ir r» «p&fcf s 0, 91 Avr* *j 

Idem Imperator Nero , U^Ct _V 0* Nf.*, ir 

pnflb ex Cucibus fuis Pole- j ^ 3 , ^ fc 

mone , aliam Ponti regionem ~ „, , . 

captam, inProvincise rormam ™ ^Pj". n **f»** f* 0 

redegit , & Pontum Polemo- ™y° v * JT *' *4 *™»ev ^tOL e_mp- 

niacum appellayit. i&Matt ^t£o), 4 novmU*- 

HiimtctKor. — T. A-6i(f •_! ^ ort * fcfibend- nefcio quo Neronis Duci fubjugaw, 

; , t_f , ".j ' fs*?. «ma «^»i5« 

.idc jofeph! An/iquit. Judaic! lib. xq. forfao roc " » ^ bito ^ 

&Cor. Tacitum, Hift. j. ^t^» » VeTpafiano. in 

i-c^ & rn n a 'rr,] gJL» ^dem penim, 

IXSp::tta^ f ? noW n^v^l Sc, m- 

Pontus, ft Alpe» Cotti» : prior , conce- "#»t©* II^.i^,-*^ f7n*e^<V. 
d«nte 'Jege Polemone) non a Polemox^e r " Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 333 

O j Auiis Nspw 1 i^/p. tJbh Nero aotcm Fa&ioni Vo 
r.V« ^' P « n «* rnultum favcbat. 

E?rr* A t* C&ffihiiar Temporibus autcm Nero- 

«It* , Aiuprir 0 ^t*™ Jr nis irnperantis , floruit fapi- 
• 1 \ , / , v » enriifimusLucanus, Poeta ma- 

^ P T£' i*2 S T f r¥ * gni nominis apud Romanos. 
f^or. e*i A ™ v^y.7f/*r » Iti- Laeterum Itorico & Tolpil- 

f/x£, T.**iWu*r-, Tpo- Jj ano , five Trochelo Coff. 

flt^fltri»; {•flJm N«p»y o* C«- Ncro Imperator, t. medio 

<rt\*vf, w I-twAt*, ityhttw fublatus, interiit: Conjurati- 

E**w ^^^r^Wvmr «&- ° nem adverfus eum agiranti- 

~f J\z j„ J>U___. ~ bus > ex hauftu vencni , Grx- 

, r ' ™ T * °'!°' * corum facerdotibus. Isenim* 

_*W/o* tF E*ix«p/a>y t« g uern in re g no - f UC ceflbrera 

hplw facerdotes dengnaverant , do- 
rtcuT«^r t** e*<riM<tt , 19 i«Via- gmatis erat Epicureorumj 
Mm* ,\/VV «M„ & jgaw , J9 <l ui Palatium ingrefTos , tan- 

mr6m»7H dfriV fr tJ »A«nV qUam VlfUrUS Im P eratorcm 

w , 7 : , * grotantem , eum confodit. 

Kou tiUt^ 0 _j,to, N.,^r, ^j ero ltaque diem f upremum 

iu*w?ff $3'. obiit, annos natusLXix. 

Mt-ra <T_ 7&0 C*rtkH*v Ntfpro*, Excepit Ncronem Galba i 

lCdLTtxdjtn TAjCir A^>»fDf, /t^*r qui regnavit mcnfes vi 1 Erat 

Hr 'i fjuLKfhf, $Wor, fccW- autem procerus, generofus, 

^,^V^o<,J^Vr X or,^- coIore candido, fubftrabuf, 

£v? r J *i Is_ ungues habens aduncos, fub* 

i , 5 .1 , ~ . a ~ can'is, ad lmaniam pronut. 

CttfiKt&t tk ftor» T^C*, 0 Ta^ Hu j us autem f UD J mper i 0f 

irttp!^'$«£ ^ 7 * ^'^"ra r}^ «y<w San&orum Apoftolorum cor- r. "ixmm tsT Bt f £ta» |*r>1 Con- dofos t Anno «nim atatis Cu* XXXlL 

tnirium ex Succonio colligi poflfe Tide- * ™» exceffit Nero, tefteSuetonio. 
tur, Tit. ax. W**t*fZ&*J vocabulura n o- 

1. I^kk ToA9i^«u*Sf, ? ^ ▼ U «J forte audor fcripferic, 

Tpe»^fA.] Chr. Alex. habet , I^a^S ^®" 5 ita< * ue rcddidi, »»^k.j .oie» f 

^ tLW»i Neroe mcdiofublatuscft, ww: fi quistarocn xv?n>fy,®> leger. 
C Giltrio Trach-lo Turpiliano , & C. Suctonium fibi habebit aftipulan- 

Silio Italfco CoflC fctibcndum iunue, tem » q ui eum drftt?,f0 « M /*W r rcrlb,t> 

l^*V^T^*A^ Alias etiamidemeum_rre», W Ac*«t«» 4 

+ , m , „ fuiffe idem perhibct : atque ob hoc for- 

tut tti$#f t«» EAM»_Nf H&fr- £an noftcr eum, #0,"*«' vocat. 

*vW3 Imo nihilminui: «wpf^cn-F m *w#3» 

vide Suetonium. & c . ] Hoc ' - Vcfpafiano Itop. faftusaj 

] It» etiam Chr. vult Chr. Akx. aoaof. 

f t j por»» Digitized by Google JOANNIS MALAL^ 

pora, juffu ipfius Imperatoris Anrou» xji usdw t* «uW 

lnfommum emm , ut hoc *~ « ' _ <*/» • ' * 
faceret, monitus cft. Galba , ? "TJ* *\ A !°: 
autem, annum agens xlix, U *J***\ t^cvto, • 

cx venae fe&ione, fubito mor- f^C** 1 iJiy ^«bv^ I^Vrwr, <p*# 

tuus eft\ CortfjiMSur 2 m wtwflS 

Galbam. excepit Lucius M<7 * $ T*\CZ , 

Ochoj qui imperavit Menfes ifarh.&rt AixsQr o$w 3 futVttr 

ju. Erat hic ftatura brevi , h> J\J wJW»V vkaiCt tfwutr, 
ato corpore, fortis, crine mol- ^4*^/ , 

II oc porre&o, oculis parvis, jlA 7 \o - » ~ . 
fubfimus, balbus. Hujus fub ? ' * T * 

Impcrio D Jacobus Apofto- ^**»^ • A*v*>A@r, 

lus, Hicrofolymarum Epif i tii*ju*& IipootXu^ , tw- 

copus & Patriarcha, a B. Pe- ^yju , l* •t^W • 

tra. cum Romam abiit, fui uh^ ini UtI * *f£, 

in locum fubftitutus, mte* t>s T ' * u* 

riit: Hierofolymarum vero ^'^^1 * **>** Ce 

JEpifcopatum fufcepitSymeon, 70 ***** * ******* U^m^jmth 
qui & Siinon, ibique fcdit Pr 0< fb .Wm **- 

triarcha. 7&fyn*<* > •/ . 

! Otho vero morbo correptus, , T * 3 • Oto*^ s i*ff 
jntcriit; annosnatusLiit. i&m***- 

' Othoni fucceflit in Impe- MtW * ^ °^ 
tio Vitellius Auguftus : qui 6 Bmfaio* A»>*. 

regnavit annos ix , $c Men- £ p»w n\ H* o -jt I» i^4« 9» w *tw ifcw^li»? ^Aioo- eljiii* \tti \Ui^Iuj % qux ad Petrum rc- 

tin*^U ] Pf»Cifa fcilk*t a mU»tibm fcrenda funt, Jacobum teipicctc racit 

jugulo: audi goetonium in Galba Tit. rnaKpenitufque contra roentera auaorii. 

%o. Plttret a*umf»oduUr H nt, rttuhfc Jacobus vcro itte , lapidibus a Judscii 

tyo }ugidum % & ut koe agerent, dcfcrirent, obrutus, interiix, anno Neronis feptirao; 

quandfi ita videretur, bortatum. leptem fcilicer annis ante Othonem Imp* 

l. *i xwivMTm numerus vid. Eufeb Jofeph. 

meridQfui; Oalba periit tcnio & feptu- ty , a 

a«;eftmo xutis anno: tefte Suetonio. XXXVIH. «tatis anno. & XCV. I ra - 

VSt*nif*&> ^tXiu ] Scr, li^- E«H d|e, mortem fibi oonftmt : vide 

«^•(^» 4**»t. Sueronmm. 

4- ^i»» i« ?±ui». 3 Locus ifte, f f Bm*,<&. Ai^rC^ £ 

<|uem Chr. filex- audor e« noftro de- ****** * '1 Imo VIIL menf*. 

fcripGt, vitiijft interpunaion* tn Lati^ bus imperium tenuic: w y \^ 

ais Uborat: interpfct cnim v«#b* bzc, igicur i U aori noftw reponimus Digitized by Google CHRONOGRAPHI A. 33$ 

>u>ip/d?<tf, dntot, yhmtxie* *u\- fes VUU £rat vero ftatura 

i&t*, «fc«v**n«r, mcdiocrem fupcrantc,pcaore 

a v / c ' /v' /• , ' * rlrmo, ocuhs caefus & pul- 

em^r vare ^o^w N/xo- meticulofus. Hujus imperii 

(jwftt*, mhif imih» 9 4 BfitwUf fub initio divinam iram rur- 

(UTtoiroKtf. K*i to>*<* dintf i*if fus cxerpta eft Nicomedia, 

4bm&Sm l&eJ*™, %f urbs magna, & Bithyni* Me- 

/ , , / «• » n r tropohs: cum prius terrsemo- 

^/^r^,^^ - tibCs concnflk, fere everf* 

<r/*<4r lf a?5 w «^to/ <m3*<m f unc jitus fuiflet. Imperator au- 

wb Sto/ulwtctf , 9 iytpdjn* x) tem incolis fuperftitibus , & 

viwyeiftv <$mU£. urbi de novo inftaurandas, pe-- 

cuniam plurimam largituscft. 

EW <Tt ths* fom^ *S«?t« Vitellio autem imperante* 

BitinJ. K«'« P or, hMol Jud*i novis rebus ftudentes, 

r • - jl ^raefe&um Cyrenseum , la- 

fefeSW,% 'i*M<t Kvftw***,* pi ^ bus obrutum , necl dede- 

Ip^om «W, A/3oCox»^mf «k* runt. Imperator itaqie, an- 

Tdr. T? 5 M' 6t« $ -Hti m no XXXV poft Deum & Sal- 

«*7*W 0«S AvbtA^f , vatorem noftrum in ccelos 

Unvirln t»r *W S BmV aiTumptum , contra eos arma 

+ *j z ' 1 movit, miffis Vefpafiano, & 

c*ut«> Oumniriaw 19 Ttm,w terram Judseam , & Hiero- 

dLTtf* ^ m57i{ tj» I«<&/> x^f£> folymas hoftiliter invaden- 

5roM^vT8f iwtLuj, £ r&) I8p«^a- tcs, devaftarunt. Vitellius in- 

yjiu Kath-nS **Mp*h <wrov y terim, poft bellum faoc ca?p- 

, L 1 ~ t%j . *h*-4l%*J tum, morbo correptus , Ro- 

^: B « W m* moricur, annum agens ■■1 ■ ' ■ 1 ■ ' 1. ty^<7W» KvpVaJaO Quis Cy- a. m^af ^wm^v icurrv 

renxus ifte ? Si Cyrenium , five Quiri- mower ] Verpafianus, non a Vitellio,fed 

nium ilium iruclligir, quiad Defcripci- Nerone, in Juda-os miiTus cft. 

onem factendam in Judsam ab Augufto ?# iira> (ZAifris, a* cai**tu» ^»»'.^ 

miflus eft, toto ceelo erm namque poft Vitellius, religttii poft cerga manibus , 

knjut Romam reditum , ante belli Ju- injefto cervicibus hqueo, vefte difciffai 

Jaici initium , multi rnifli funt Prsefc- feminudoa in lorum tra&useft; tandeon 

&i , uftjue ad Geflium Florum ; cujua apu j Oemonias minutiflimis iftibuiex- 

oppreflionibus , Judxi tandem irritati, carnificacus atqneconfeclus eft , & inde 
arma in Romanos fumpferanej uti fuprt 

unco ro&ut in Tiberim ; «tatts anno 

monuimus. I,vn. vide ««ertm. m Vttdi 

# - poft • 1 Digitized by 33* JOANNIS MALALiE. 

Pofl: hunc Imperator ab K*i prt ajJrl, MyopAto C«* 

niiiimus Velpafianus; Rufo . N , N , 

& Capitiario Coffi Erat hic * ^ 0 **™> * 

ftatura curta, calvus, ventri- ^*?*'*' *> Mwmfv. Hr 

ofus, canus, colore ruf o, ocu- 5 *o*A#JW, paA*jyo*, 

lis vini colorem referentibus, *-oMor, ay&bnr , evw owto*?* 

vultupatulo,iracundus. Bcl- * 4w+ , f ^ KtfJ 

li autem Judaici cura lito i ' t * I - •*% 

filio commiffa, ipfe Romam T '™> / "*J M v f' ^ 

profeftus eft : ubi imperavit ^ f * A '* r X**a £U 

annos ix, & Menfes x. Hu- * P*>^, *} fc&wMoW iut , 19 

jus fub imperio, Chriftiani /'. ^EWJ o 5 s«vrS £<**■/- 

perfecutionem gravem per- Wc?, tyfo ^ <jy 

peffi funt , Decio & Rufti- „ - 5 h. T, , 

cioCoff Anno autem xwVVu ^™/*?™'^ 

poft Chriftum Salvatorem in x< * \ % Pw *'J r - **9*» $ 

Ccelos affumptum, Commodo ***i*h*9$h$*i& wri!?* xp/ri», 

& Rufo Coffi Imperatctis o e <T« T/W lita UJkm 7i*facth, 

Vefpauani filius Titus, Ju £ ri« h P *^Jp , 4 ffl ^*. uuu vaicavn, uroequc lpio m % ^ ' ' — 

Fefti die capta, Judacorum «w»p3»« •rfeo I^/z, ^ 

templum evertit ; undeciesau- 57« <rav ¥ TloLKausitbxj, ri hfi$ 

tem centena millia Judaeo- 4ff [*A/*r ^Ws^r, h r* *mn 

tum vero i0 P^SStLS^ * * millia juniorum 
xus haftse fubj quinquagmca » 7 / 

1 utriufque fe- ^ * ™ Ki<ri W* m 

jecic ; }ud*x ^ P 1 '* * <*7*/a>>faf. 1 , „ 1 

mtutW\ Rufum & Capitunem habemus Vnev'] Scr. r»$a : Commodum cmm, 

CoflT.apud Bulebium, fed ad annum Ne- & Rufum Confules invenio apud CafTi- 

ronis XIII. qui ad an. Vefpafiani I. Gal- odorum i fed ad V c fp a fiani aonum VI. 

bam Aug. II. 8c Vinium ponk j ofi 8c ^oa^rieimio fcilicet poft capras ^ferofo- 

Fifti Capitolini. Chr. Alex. hoc anno ha- lywas. Anno enim Vcfpafiani II. capca 

b«c Calbam & Titum Rufinum Coff. eft h«c urbsj quoanoo Eufebius ponic 

u M» < MIWMNJ Scr. SKC °* 

Jl. W ^ •uretTtiet* AiKiv % Ptf- «tlarn Cbr. Alex Verba Jofephi apud Eu- 

«]ConrbIes hi oufquam apparenc: ' cbiu «> c «r. lib. i. hacc func. ^e,' J 

PerfecucionemautemfecundamDomici- I^^Jr®-, A</^f ^ f&&ip* p*', utr- 
ani Unp. an. XIII. raaam cflfe cradunc ^ , ig ^ ^ ^ Digitized by Goog(e CHRONOGRAPHIA, 337 

ifoaf 5 (wpiottkf it 2l$mvw quoque Prajfedturas omnes 
w MXfutoiw, vmirxm , iuftuiit = uti teftatur fapien- 

WAf kfctlKSu K*i **fiim x.- £ ffi . m «? s Jofcphus Judxus, qui 

V» i , / « / oc jpfe huic beJJo mterfuit. 

F"» 7*T Sed & memori* prodidit e£ 

t*7»s ECpa/er £*»op- a m fapiens Eufebius Pam- 

19 mtpky ti/ vo\t[A(ji. Kai phili, Judseos omnes, eodem 

flrfiw 3 7*V iT&r/w f iP 10 Fefto,exitio datos fuifle, 

i TfW & A E*»- <1 uo Chriftum cruci affixe- 

* < rr ~\ 'i * . r *ntj ialvatore noftro illos 

* , .77- Tj , , , in manus noftium fuorum 
hf, If^ # •j/ji Xp/^stt*- tradente. Tertia vero haec 
po£ ol UJbuGi, >^ Iv t*T co)tm eopT» eft Hierofolymarum deva- 
mLrnf d7niKwn> % t» owTapor hA- ftatioj uti idem fapientifii- 
*xoW «*r«V *?/V 5 7001» ™. U J ^ebius memoris pro. 

o JV TiW, j*i*uC*W t^ j J itus aut ™ i triumpho de 
' i » « * >»'_r «n / / Judaeis celebrato, Komam re- 
rfjtt», int&tth rfJ PclfiMOi- i erfus eft# vefpafianus au- 

iavx.oicwot Ji luJktttu!* i&ti- tem , ex prxda Judaica , ante 
Jkf , tKvffiv h rf Awo^frV t? Aritiochiae magnae portam > 
ftfyxH 7w htyoffo* X?p«Ci/*, ^o fabricam illam , quae Cheru- 
T Sf wihitf ™ *tW. Ek« # appellatur , erexit. Ibi 
„ y x +s % m a t enim pofuit Cherubinos il- 
^«FW^*;^ los «reos, quos una cum 
T/t<^, • twTv m of , b ti4 fee^ 2o- Seraphinis, everfo Salomonis 
t\o/ut%)TQf TMmlijfrt*** 071 r Fflto? templo, Titus filius inde ave- 
lvr>l*t, tofihA-n <wri €kh^, ^ xerat, &c ad Antiochiam , de 
Ik ArnovffV ^t»' Sfffxo, oaJ To?r J udae ^ devifiis triumphum 
» Z <• f s h r il( lbi acrurus deportavefat: fed 

^jo^Iw mkm, m tv <wt« ^a- Lunaspofuit^cum Taurisqua- 
1 Uf vptw tm <n?vn/>f, $ tuor liierofolymam refpici- 

1 

n llllll 1 1 ■ 1 1 ■ ■■ ■ ■ 

)\*weS itaque apud noftrum defideratur: yeniat. Devafbtiones enim tres > quai 

deinde cum nofter it' uvcix£x< aUv,- aua ? r memorac » fttnt » f ub JSST 

^A^r W », CaptirorumCL. Miliia.ha- chodonofore. II ^ b K Antiocho ^ 0, ^ a < ; 

if^ J% V vvv _ m.h ' ae.temponbus MOecabaonim. IU. vero 

bet, Jofephus XXX. tantum MiUu nu- >t< » uc ^ m hapC ^ fub ycfpafiano , 8c 

«ne»^ • Tito «jus P. 

w^f, fubaadi ^ e 5>^«5, autaliquid dum « ^ Alc *' t 

tale, quod cum rocabulo con- ^»^*^» ^hc «Xaiuf. 

v v «Jtibuf: Digitized by Google 33% JoANNIS MALAL/E 

entibus : eo quod urbem in- nwttp»* 7m>pav 0&to%tiiuf &i 

ternodtu cepiflet, Luna illu- ^ hpoumh^' wKTof y> tLvviw 

cefcente. Daphnes etiam The- ^pj^fc **Jt*ir&w ™ <«xww, 

atrum condidit , cum ^c In- j ^ afap, 

fcnptione : £x prada Judaa. / * * — i js. k 

Quo vero loco Theatrum con- «W- ' E§*?*'«^ I«- 

didit,olim ftetit Synagogaju- H? 5 o&bV i t» <^t* 3* 
dasorum; qua everfa, Thea- di?* rovQr , nwayoy* <ffl !»• 
trum ibidem per contumeli- j^fa- £ SCw atiff, # 
am exckavit; ftatua etiam iua . , ^ ^ ^ /Wi ^ 
eodem loco ex Marmore ere- p » 

da; quxad hunc ufquediem ^ «**^ 
ibi viiitur. P" 01 ' 6 * w > °^ €<vf * fWJ l?a7,u * • 

Idem Vefpafianus in Cae- Bkw* S w & k*#**p«V w 
farsea quoque Palaeftinae Ode- ntfAousrJW, ex r" ai>7*< UJktxZf 
um piane amplum, & Theatri ^j^iJkf , o e «uvtdV OuicmoidMh 
inftar, ex Judaeorum fpoliis, ^ gr ^^, 2 W^W 

eodem ^ m a l ^^J^ »™ * «^* ¥ 

orum antea fteteratbynagoga, m , 

excruxic . mw^^ f W UAum. f- 

Macedoniam vero fecun- ; * * , ™- , 

dam, * primafeparans,inPro. *■ * «CW*»- 

vinciam fecit. t^o) £ro^e*W.' 

Ejufdem fub Imperio,divi- E ^ 3 * ofrv t**- 

mm iram pafla eft Corin- ^ oulwid( 5 K < P #r^, ^ 

thus, Heliadis Metropohs, , , r? , 

Defii, five Junii xx, node ^w^.^Iiiift 

intempefta : incolis itaque fu- nS tevtv x'i G*3tr*f. 

perftitibus, urbiqueinftauran- Ka/ X^tdon.-ro 7»?r ^Jw, J$ t* 

d«, multa Jargitus eft. Mul- ^ ektw ffgfb n*r- 

ta etiam per Pannomam & , x f ^ ^ ^ 

Comagenam Provmcias , ex- , , ^ ^ / , , , 

truxitj EuropametiamaThra- e^ PX i^,^. Kce/r 3 Ec/p^, 

cia fejungens, ex Perintho M Q f a w ^gpm, *7iW Latina Infcripiio fuiflc vidctur, Roma- Idem cx vereribus afTerit Euftachiui, in 

nis Char»acribu$ fic fe habens: EX Dionyi. Pcrieg. u< j -xuleutt Q*ni 9 

PRiEDA JUD/EA: quod apud Chr. ^ Ow*»*#if iZ»&oi M €>e«- 

Al«. ItaGwccdicitur: £* w x ^ ^ nctnpe ab Eurofa i 

^J? Utiki**' qua . gcnerali fenfu acccpta , omnes ab 

i. 9f«<??« f^»7^ ^«5^^ 3 f ° rlc Helleiponto provincfasoceidcntalef con- 

Scr. ifct* tinct. Idcm 2 y^fior, Digitized by Google CHRONOGRAPHIA 339 

Hmxmmi croM» , 1 iiw ts^y>\w m. antea vocata , Heracleam ur- 

ynito» lWpi»3or' tm* Mm b f m condiditj Prxfeftoque 

, ' • - ,• ei dato, Metropohm elle vo- 

IHrttvM, ^ o**»™. Juit . Templum etiam Anti- 

Extjct* <T 1 Arvox** ^>«- ochix Magnae , quod Fe*f<>- 

ifrnnw r Stce^», itpoy, o izri- rjw appellavit, juxta Thea- 

j@M<Ti, ffi knfjwn trum extruxit. 

No(ry Jifatoif , £ ' WpaiTO- Morbo deinde correptus. 

, itiaovt» , * diem fuuin obnt, annos natu* 

M*t* i%jr faiKHwm* 9 Hunc excepit Titus filius; 

iCesoiAcwt T/T0*, o ijcV cwt», £7* qui imperavit annos II. Erat _ ■— * 

M»(&JBl fBp f ru t&ju » C»tm*9I**§i h 10090»« 9rV{t<iv.V p*« 

dflttiSpcts ^ra E^.jfo-frairru. Eft & njjfcafff». Veram febrt eum extinctum 

pars etiam qusedam Europar. generalis, non fuiiTe, teftcm habemus SuetontumS 

totius nomine appellata, eodem Euita- q U i ex ntmia alvi folutione eum ince- 

thio tefte : ZwuaTtot h\or> & f* 1 " riiue dicit. Chr. Alex. auftoripuflimano- 

g& * eSl Aiftw ** ftri , verba habet fed corrupu , & j>ro 

Et?,W*'*JtA,v cW,„c £ ^A^. Su/p,cor .taque Au- 

^*namyerofitparshie?non docet: « quo nut.n. L.branut, * if ,„ ^ 

probahilc tamen eft, ficut Africa minor , wutatione^ rrtequentiflima , 

ea Africae pars quz Hifpaniae obverfa fecit. za . trh- autem reddo, membro- 

eft; & Afia minor, ea Afiae pars , qu« rum vi fduta. Suctonius, *Alvo re*:xie 

Europae ex oppofio fita eft , peculiari ufiut U defcRionem fduta, tmfmm&mm *u 

norninediaafunt; Gracciam etiam, Ma- R*nttm mori oporttre , dttn^M eonfurgir, ae 

cedoniam , Thraciamque , ex adverfo mtitUTt inttr Afix jacentes , Europam pecultariter di- «ft. Leftionem vero hanc coofirmatCon- 

das ruiiTe. Atque hoc confirmare vide- ftantinus Manafles , in Vefpafiano, ubi 

tur Auaor nofter, ln fuperioribus, de hssc habet: 

Augufto poft bellum Aaiacum Byzan- „ t «, % * , ^ , 

tium petento, his verbis. o H Aoy«- Wo$>* j V x&7>C& o* 

rrlw mau, v , M&w ^ » Bv^- >off Y#T*>*<m.iT&> rClO^fj 

rti yicLXy^ytc S(C K Vid. Sca- 79 *& T< & > 

lig. in Euleb. Chr.p. irtffi PotmXdjnUT®* * flrAoi*» 9»o 

VI Scr. n« e «rV. Euftachtus in Di- Tit^'»»^ ^ -^H &c. 

onyf. Perieget. .i n ^tu? * / l , - - - 

y Wn^, feo ho^,V ^^nT^' w?^^ 

%. mocMT<& jfro jty&l Q.uionoo wrt r w ^ 4ff« fcptimum. 
^moetfm fit ? Zonaras habft sw^r« 3 

% v v 2 verc Digitized by Google 34° JOANNIS M ALAL£ 

vero proccrus, gracilis, colbrc c'. H, *i m *fa % mt$>, 

venufto, cnne Jento, bre- i \ > • , , W| 
vique, & raro, ocuJis parvis. *™ 6 ^' Vxpl<p&*Kp*f 9 

Morbo autem infanabiii cor- ^*^ 1 ?- Kfl " «Wfy 
reptus, fatis conceiCt, annum i tm$*ttf _ btawrff 

agens xlu. ^tC'. 

Poft Ticum in Imperiofuc. M*tJ « t&J C*m*iw T/'™ ' 
celfit diviniffimus Domitia- f,j jV/T » 

nus j qui regnavit annos xv, fC f m ^ w # 0 ««TtTAtW 

& menfes ri. Erat hic fta- av f 5 e7 * " 5 £ Hp 
tura procera, graciiis, candn A"**^, ^at^V, gc^^Jr, 

dus, crine rufo curtoque, ocu- *»M*p% 9 ytinxif. &ixn r & , 

lis csfus , iubcurvus, fummuf- 3 w 4^. « # «fcj 

aj-_?s_a__r __ «~*5 42*?»*^ 

Perfecutio: Imperator autem 057f 8 ^ 7 " 5 ' l **»hu * # '8«o* 

Rom^m adducijuffit D.Joan- ^ 0 *', %*mfx*t b r» Papy, 4 £ 

nem Teoiogum ; uti examini i&t-mcrtv tw-riy. Kui b&fjuioaif 7* 

eum fubjiccret: miratus au- <wtZ Af^ 7&0 , 

tem Apoftoli fapientiam , E- Xt/<rff ._/*„_, . / 
phefum redeundi clam ei co- ' ***S*t «* 

piam fecit, dicendo: Ad Jo- f* faw ' 11 w ^ AǤA3f_ 

cum unde venifti in pace re- »™&w> fa» K*i Iao// 9 - 

deas. Ob hoc autem expro- f»Sw Ifwp'*" 6 ' «W» s/* n*V- 

bratus , in Parmum eum reJe- gm. tyoif M vwrir' 

Chnftianisquamplunmosfup- .ET * ^ 7, ^ 
pJiciis aflfecit: iraque f uga fibi ^»^** r now *3_S*V B*i> 

confuJentcs, in Pontum fere- > • 
ceperunt : ficut hsec i Bottio yt*M™ >&t 
f^piente.Cfironographo lireris 
tradita funt. • 
WH.n jlvi» fupra babuir, deHfp- l.bro, neglexerir. VideSuetonium jn JDo- 
F oI 7 to - miriano, Tie^ ao. 

«ipium enioi um^ojtrt. Cam eniro 7«^,. joannnem Apoflolum fub Do- ftfftttarijufit. ' Digitized by Google CHRONOGRAPHIA 341 

O A' tMt tomMit Aowtu- Imperator autem Domiti- 

■ . . » , - , , i ~ . . anus iumme charum iibi na- 
mto • f*<*« * x-rt» « buic Pandcm que ndam , Pra- 

f«'pt(r mf PajUtir, t m>o^m finx p a ai on i s Salcatorem : 

Tl&fiJk. -sfec » t/io<Jbpo7o *W cumque ob hoc a Senatu , 

t»< nfx^liTM V<Smt, fj I-Cf»e»A.rw , ipfoque etiam Juvenale Poc 

ri mirrZ ? 9»fimh , it &ip» ta probris Jaceffitus eiTet , Ju- 

7 7^7 " , - byse relegavit j baltatorem 

tvp/cre r W7!r I«Ctrar\/tr * tto**- verQ mune ribus onuftum, An- 

tfa) «•IIfM7a7n!A« > <M 7-u) A/Cc,»y tiochiam magnam adire, ibi- 
r JV op^MSTtV TiK^niartfy imni** que extra urbem habitare juf- 

■ - • *' - %7 ^ «W t ochitm profcflui eft, extra- 
W T T' ' £ ™ T<L" urbem extrufcis fibi fiib- 
Osk TLcLat ltx**l<iH*t urD icanis xdibus Balneoque, 
#jc« g£a> tm* oejutw* 7roWf, xl*- jbi habitavit. itdes autem 
#«r ««ovtJ o/jcok <txts±<&W) hte ufque adhuc vifuntur j F*- 
«h*'i# Sfe W THf nw, to' radijus & Dom*s> vocat*. lbi 

mpctf^, 4 0 o7«r- 5 tiam ia ^&EJ" J2? 

?V j f ~1 1 a tergo refpicientibus , mor- 

TiUnmr , k«t*i i> «- wus ^ aris YumuJo jacet con- oJitZii, iwmvh Uvm J dem Domitianui Antio- 
, r "i « ' chise magnas publicum extru- 
v, A^ ^ /V™ xit^alncum, W*,didum: 

**i?or , to M&tfo* 5 ™^ eo quod ftupendum ibi Me- 

Jkiecf Mti *}**^*n<nv b twnS cj e x fimulachrum in medio 

> • . — hibctur Paris Ifte Hiftrio : hoc itaque ^*»' ^ UoT r Th \ gt 

occif.,cam rcpudiavit Dornitianuj.tefte ^'f"f onw« wiiew, ^ m f^' - 

Dione, & Zonara. Nofter cam en de Pa- ^* 9 Vms * «N**»- f 

ride a Domitiano muncn.us auiSa, & 2< j» wf /&x<r.xd)i t\*£to-i T otZt** 

ad Antiochiam incolendam ab codem j^- Sf ^ Jof 3 Ipfifllma haec habes 1- 

miffo, ubi tandem mortuus & fepultus Suidara , Je juvenale, in Pentapo- 

eft, fuavimmam ftacm profert narra- f^ Li byx, vel ut ilii, in OafimiEgypti. 

tiunculam. Paridem tamen iftum pan- ^p,^, rc , ' Unde cum, //«- 

ve^ %^X£& f^^vocatSidoniusApomnar. 

tum >icere , teftem habemuslocupletem ^ arm - 9- 

Martialem, in hocin eundem Epigramr ^te qui anfimili deindt eapt 9 

*Ad vulgi tenuem flrepcntil Aura*t$ Sluifaw* Fkni"*'** v^«r , pttt fuit Hittrupis Exttl. 

jfSi ntWtptwin JUarmor. Digitized by Google 34* JOANNIS MALALiE 

collocaffet. Hujus itaque ■ & t* MncfaV tu JW «J- 

nomine Antiochenfes, non w ^ w A ; , , , 
autem Dotmttanum appeliita- , r ~ , . . ( 
runt.Balneumautemhocjuxta ™j ^ 77 » ™ Ao*i«mjw- 
Monomachium , Venerifque To ^ ^ 7 * Jbpaau i ?k xtK-nrfu- 
templum pofitum eft. Ex- ?o* wq£* t» 0?®*, 7fknaiot tk u*. 
truxit etiam Imperator idem ro^x^» »9 T * '*P* ™ A?p«Jtf#fc 
AntiochiflB templum ifcicu- Ex77<ri jv' k« 5 ^orWr i 

Domitiani fublmperio flo- 
ruit fapientiffimus ille Apol- ^ Hy ^ w " * C«"*«* 

lonius Tyanenfis; qui pera- ? <i£t2 ao^twk , e (n<p»w*f 
gratis omnibus fere regioni- A^o^tQr •Tuttv^r juUfJiafa 
bus atqueurbibus , Telefmata £ 1 ***% X S 

ubique fecit. H*c Roma re- / ^ u * uy \ * t 

liftt, Byxantium per.enit: ^«^^iWiA 
& ingreflus illam olim Byzi X**- Cs7 < * Pfi ^ 
urbem, nunc vero majori fua to Bv^&bov' »9 i 10**3** 

Fortuna , Conftantinopolim , 3 tfr Bc/££tox/j>, # ^ mUiMw \i+ 
Civium rogatu, Telefmata KnrmW^fT 
lbi plunma confecit ; nempe . ~ ^, u s 
adverfus Ciconias , & Lycum • ' ^T"? 

fluvium , qui urbem fecat » w * *V er f w > « * 
mediam, Teftudines item , m*&ty&, *w « t Acijw TroTrtaJ, 
& equos [ ferocientes : ] alia t^ /aeo»* f -irQktmt 'mp°x°! J M*> 
etiam mirabilia operatus eft, 4 £ ? ^ y*#W"S £ W ¥ itam. 
Byzantio deinde difcedeas, n w s * . ; a V 

aliis etiam in urbibus Telef- *ft\T^%Z> * ^ 
mata confectt. Tyana vero ? K 1 ?»* *&*V> ito<« fje 
Syriam profe&us , Antiochi- Wf **M* 0 «JutoV ATi^Xa!- 
am Magnam pervenit* ubi a vt& nKta-^-m. Kcri *\$iy * T. n»xi«VfC¥>"] Scr. 'A- dtsjunaim, ByJS? m'Pu» : Cedrcnuy «i- 

^V^- am urbem4iahe \ Byzo rege eondfeam 

2. roi^ T*Af<r^*«l J^ t; .»«te ? J ByMiitem'eiriai,BOnByauni > 

Locum hunc ex noflro dcfcripfit Chr! habuit ^itorem. ^ 

Alex. auftor; cujuslnterprcs ^AiV ( «fj^ . 4- ^ '^^* 1 "* 1 Scr - t*'tx.+ 

reddit Ve&igalU-, ridicule. De Apollo- 5« W3B»]? ff *«W,Iioe 

moTeto hoc Telefta plurima etiam ha- l°co ruppicvimus , ex Gly«, & Cedre- 

bes apud Jo. Tzet*em. Centur. a. Hift. n0 « Glycas «nal. par. 3. de Apollanio 

60. deTelefmatum vero conficiendorum Telefta : Et eqmt indomimftaniseHremt. 

modo, eorumque viribas , vide do6kiffi- Cedrenu* de eodem : x} T *f X-am** HJ 

3 P « S *^«S ,'chr. Alex. kgit ™ Digitized by Googl CH